WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА I АР ХIЎНАЙ СПР АВЫ ПОЛАЦКАЯ ГР ЭКА-КАТАЛIЦКАЯ ГР АМАДА АРХIЎ УНIЯЦКIХ МIТРАПАЛIТАЎ Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе Канцылярыя ...»

-- [ Страница 1 ] --

БЕЛАР УСКI НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ

ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА I АР ХIЎНАЙ СПР АВЫ

ПОЛАЦКАЯ ГР ЭКА-КАТАЛIЦКАЯ ГР АМАДА

АРХIЎ УНIЯЦКIХ МIТРАПАЛIТАЎ

Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi

XV—XIX стст. у фондзе

"Канцылярыя мiтрапалiта

грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii"

Даведнiк

Мiнск—Полацк

“ Сафiя”

ББК 86.37

А 87

УДК 29

Складальнікі С.ІІIІ. Паўловіч, Т.М. Мальцава Навуковыя рэдактары кандыдат гiстарычных навук М.Ф. Шумейка, М.М. Баўтовiч Рэцэнзенты кандыдат гiстарычных навук С.У. Жумар, кандыдат фiлалагiчных навук Я.Я. Янушкевiч А 87 Архiў унiяцкiх мiтрапал iтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Р асii": Даведнiк. Склад. С.I. Паўловiч, Т.М. Мальцава — Мiнск—Полацк, 1999. — 386 с .

ISBN 985-6448-05-0 У даведнiк увайшлi звесткi пра дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi, што захоўваюцца ў фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэкаунiяцкiх цэркваў у Расii" Расiйскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Санкт-Пецярбурзе .

Прызначана шырокаму колу даследчыкаў гiсторыi Беларусi .

ББК 86.37 ISBN 985-6448-05-0 © БелНДIДАС, 1999 © “ Сафiя”, 1999 Д А Ч Ы ТА Ч А У старажытнасьці і сярэднявеччы існавала выслоўе “ historia — magistra vitae” (Гісторыя — настаўніца жыцця) .

Агульнавядома, што пазнаньне ўласных каранёў і ўласнае гісторыі мае вялікае значэньне для фармаваньня сьвядомасці кожнай людзкой супольнасьці. Гэтак сама ж веданьне гісторыі Царквы мае не малое значэньне для развіцьця самасьвядомасці канфэсыйнай .

Царква ёсць арганізмам духоўным і мае духоўныя мэты, але дзейнічае яна ў часе і на пэўнай тэрыторыі. Царква не баіцца гісторыі, якраз наадварот, з ахвотаю карыстае з аб’ектыўных, бесстароньніх гістарычных дась-ледваньняў .

Беларуская Грэка-Каталіцкая Царква (у мінулым мела назву грэка-уніяцкай) шчыра зацікаўленая ў грунтоўным і аб’ектыўным дасьледваньні ўласнае гісторыі. Значнай дапамогаю на гэтым шляху можа стаць вывучэньне матар’я-лаў з “ Канцылярыі мітрапаліта грэка-уніяцкіх цэрк-ваў...” .

Вывучэньне матар’ялаў, што месьцяцца ў гэтым архіве, несумненна мае вялікае значэньне ў справе асэнсаваньня і ўразуменьня канфэсыйнае і культурнае гісторыі Беларусі .

Больш за тое толькі на грунце аб’ектыўных гістарычных дасьледваньняў будзе магчымым партнэрскі і братэрскі міжканфэсыйны дыялёг на Беларусі .

Полацкая Грэка-Каталіцкая грамада, як частка Беларускай Грэка-Каталіцкае Царквы, распачала публікацыю важкае навуковае працы, якое ёсць “ Архіў уніяцкіх мітрапалітаў”, зь перакананьнем, што гэткім чынам адкрые доступ да невычэрпнае крыніцы інфармацыі аб дзейнасці нашых продкаў .

Т аксама спадзяваемся, што гэты даведнік будзе каштоўнаю дапамогай для ўсіх, хто жадае карыстацца аб’ектыўнай інфармацыяй зь гісторыі сваёй Айчыны. Шчыра жадайма, каб гэтае выданьне сталася ўноскам у разьвіццё айчыннае культуры .

–  –  –

П РАД МО В А Значная частка нашых нацыянальных каштоўнасцяў падчас шматлiкiх лiхалеццяў сталася страчанай, вывезенай за межы Беларусi i апынулася ў музеях, бiблiятэках, дзяржаўных архiвах i прыватных зборах шэрагу краiн. З абвяшчэннем суверэнiтэту надышоў час пошукаў, час здабывання больш дакладных звестак аб вывезеных скарбах i месцах іх захоўвання .

У апошнiя гады ўвага даследчыкаў i грамадскасцi скіравана да пытання канфесiйнай арыентацыі Беларусi як у цяперашнi час, так i ў мiнулым. Невыпадкова праяўляецца цiкавасць не толькi да праваслаўнай i каталiцкай цэркваў, але i да менш вядомай сёння — унiяцкай. Даследчыкам хрысцiянства часоў сярэднявечча i сучаснасцi вядома, што ў гiстарычных архiвах Мiнска i Гродна захавалася невялiкая частка дакументаў пра унiяцкую царкву. Астатнiя альбо страчаны, альбо месцяцца ў замежных архівах .

Унiяцкае духавенства захавала мноства каштоўных дакументаў з жыцця царквы. Надзвычай багатая i разнастайная iнфармацыя пра унiю на Беларусi змяшчаецца ў архiвах i рукапiсных аддзелах бiблiятэк Лiтвы, Польшчы, Расii, Украiны .

Праца над тэматычным даведнiкам распачата з Расiйскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Санкт-Пецярбурзе, дзе захоўваецца большая частка дакументаў азначанай тэматыкі, у тым лiку велiзарны архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў (фонд № 823 "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii"), у якiм сабрана 5850 адзiнак захавання за 1470—1871 гг. Згаданы фонд з'яўляецца аб'ектам дадзенага даведнiка .

Падставовымі дакументамі функцыянiравання мiтраполiі грэка-унiяцкiх цэркваў з’яўляліся рашэннi Фларэнтыйскага (1439) і Берасцейскага (1596) сабораў, а таксама апостальская канстытуцыя папы Клімента VIII Маgnus Dominus et Laudabilis nimis (1595). Уніяцкія iерархі прызнавалi першынство папы рымскага i падпарадкоўваліся яму. Ідэю унii, напачатку падтрыманую дзяржаўнай уладай, не прыняла частка праваслаўнай шляхты, духавенства i гараджан. Мелi месца супярэч-насці і канфлiкты, што часам пераходзiлi ў супрацьпраўныя дзеянні асобаў, якiя не прынялі уніі, але паступова унiяцкая царква сваёй дзейнасцю ахапiла пераважную большасць насельніцтва Беларусі (каля трох чвэрцяў) .

Пасля інкарпарацыі Беларусі Расiяй была цалкам разбурана тэрытарыяльная структура уніяцкай царквы. Нязменным з дзевяцi епархiяў засталося на працягу 1772—1839 гг. толькi Полацкае архiбiскупства. Былi зачыненымi больш за 80% манастыроў. 12 лютага 1839 г. расiйскі ўрад склiкаў царкоўны сабор у Полацку, на якiм вышэйшае духавенства унiяцкай царквы прыняло рашэнне аб далучэнні унiятаў да расiйскай праваслаўнай царквы. Рашэнне з пункту гледжання права не можа прызнавацца за кананiчнае, бо нiводны з iерархаў не меў тады дазволу Апостальскай сталiцы на займаную пасаду .

Першы вопiс царкоўнага архiва зрабiў паводле загаду мiтрапалiта Л. Заленскага ў 1699 г. базыльянiн Язэп Сапаровiч, якi з 1709 г. быў старэйшым Лаўрышоўскага манастыра. У гэты час архiў знаходзiўся ў мiтрапалiцкiм маёнтку Рута Навагрудскага ваяводства. Пасля адыходу ў 1687 г. Кiева да Расii сталай рэзiдэнцыi ў мiтрапалiтаў не было, i жылi яны ў цэнтрах тых епархiй, дзе адначасова выконвалi абавязкi бiскупаў. Т аму архiў у розныя часы месцiўся ў Навагрудку, Варшаве, Гродку, Струнi, Львове, Радамышлi, Луцку, Сяняве, Быценi i г.д. З 1810 па 1828 г. архiў знаходзiўся ў Вiльнi, дзе спакойна перачакаў вайну Расii з напалеонаўскай Францыяй. У 1828 г. з пераездам мiтрапалiта Ясафата Булгака ў Полацк туды перавезлi i архiў .

Згодна з загадам урада ад 16.07.1805 г. кiраўнiцтва грэкакаталiцкай царквой было сканцэнтравана ў II Дэпартаменце Рымска-каталiцкай калегii Мiнiстэрства духоўных спраў i народнай асветы. Верхавенства ў iм належала мiтрапалiту грэка-каталiцкай царквы. У лютым 1829 г. Я.Булгак пераехаў у сталую рэзiдэнцыю мiтрапалiтаў у Санкт-Пецярбург. Архiў размясцiўся ў памяшканнi Грэка-унiяцкай духоўнай калегii .

Пасля спачыну апошняга унiяцкага мiтрапалiта ў 1838 годзе камплектаванне архiва спынiлася. Пазней частку архiва грэкакаталiцкiх мiтрапалiтаў, што засталася ў Вiльнi, перавезлi ў Пецярбург. Увесь архiўны збор быў перададзены ў БеларускаЛiтоўскую калегiю, якая ў той час кiравала справамi былых унiятаў .

У 1840 г. у Радамышлi на Украiне, дзе ў апошнiя гады Рэчы Паспалiтай знаходзiлася рэзiдэнцыя унiяцкага мiтрапалiта, знойдзена яшчэ адна частка архiва. Паводле прапановы архiбiскупа лiтоўскага Iосiфа Сямашкi i з дазволу Сiнода справы перавезлi ў Пецярбург у Беларуска-Лiтоўскую калегiю. 14 жнiўня 1843 г. калегiя была зачынена. Мiтрапалiцкi архiў на працягу некалькiх гадоў перадаваўся ў архiў Свяцейшага Сiнода. У 1865 г. была створана Камiсiя па ўпарадкаваннi дакументаў архiва. Прагляд i апiсанне архiўных спраў прызначаныя да гэтага супрацоўнiкi рабiлi (з перапынкамi) амаль паўстагоддзя .

Упершыню некаторыя дакументы архiва былi выдадзены ў 3 тамах "Актов, относящихся к истории Западной России" i першых 2 тамах "Актов, относящихся к истории Южной и Западной России", "Вестнике Юго-Западной и Западной России". Акрамя дакументаў выйшлi ў свет два тамы апiсання канцылярыi мiтрапалiтаў грэка-унiяцкiх цэркваў пад назвай "Описа-ние документов архива западнорусских униатских митрополитов", т.I (1470—1700), СПб., 1897; т.II (1701— 1839), СПб., 1907. Задачай апiсання было даць iнфармацыю аб дакументах праз загаловак справы з пералiкам асоб, мясцiн i зместу (тэматыкi). Т ыя дакументы, якiя мелi адносiны да праваслаўнай царквы, прыведзены са значнымi вытрымкамi пераважна пачынаючы з 1839 г. Акрамя загалоўка вопiсаў альбо тлумачэнняў указаны мова, дата, аб’ём справы. Апiсанне рэдагаваў С.Рункевiч, i ў прадмове да другога тома ён адзначыў, што пад кiраўнiцтвам выкладчыка СанктПецярбургскай духоўнай акадэмii П.М. Жуковiча распачата праца над трэцiм томам. Але праца не была завершана. Яе закончылi супрацоўнiкi Цэнтральнага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Ленiнградзе пасля другой сусветнай вайны .

У 1950 —1952 гг. дакументы, якiя не трапiлi ў першы i другi тамы, пасля навуковай распрацоўкi ўвайшлi ў трэцi вопiс .

Ён налiчвае 1588 адзiнак захавання за 1407—1871 гг. Вопiс складзе-ны па прадметна-намiнальнай адзнацы, лiставанне мiтрапалiтаў сфармiравана па храналогii. Дадаткам да вопiсу з'яўляюцца прадмова, заўвагi, паказальнiк iмёнаў i геаграфiчных назваў .

Дакументы фонду напiсаны на лацiне, а таксама старабеларускай, стараўкраiнскай, польскай, рускай, французскай, iтальянскай i грэчаскай мовах. Дакументы, якiя належаць да фонду канцылярыi мiтрапалiтаў, апавядаюць пра суiснаванне хрысцiянскiх канфесiяў, iх зблiжэнне, канфлiкты, пашырэнне ўплыву праваслаўнай царквы пасля падзелаў Рэчы Паспалiтай. Акрамя шырока прадстаўленага царкоўнага жыцця дакументы адлюстроўваюць палiтычныя падзеi ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм i Рэчы Паспалiтай. Яны падаюць шматлiкiя матэрыялы пра войны з Маскоўскiм княствам, iнкарпарацыю беларускiх земляў у склад Расiйскай iмперыi, вайну з Напалеонам у 1812 годзе, паўстанне 1830—1831 гг. Значная частка фонду — фiнансавыя i маёмасныя справы, прывiлеi, дароўныя акты, духаўнiцы, матэрыялы судовых працэсаў. Сярод судовых спраў канцылярыi захавалiся дакументы i выпiсы з iх за XV ст., якiя далучалiся ў ходзе працэсаў .

Выклiкаюць цiкавасць дакументы па гiсторыi асветы на Беларусi, звесткi з генеалогii беларускай шляхты, аб побыце i сямейных адносiнах, сфрагiстычныя матэрыялы. Захавалiся метрычныя кнiгi Берасцескай унiяцкай епархii. Гiстарычныя дакументы з архiва унiяцкiх мiтрапалiтаў — гэта невычэрпная кры-нiца для кожнага сур’ёзнага даследчыка палiтычнай, сацыяльнай, культурнай i канфесiйнай гiсторыi Беларусi XVI— XIX стст .

*** Каб захаваць у кампазiцыйным плане адпаведнасць вопiсам гiстарычнага архiва, даведнiк складзены з трох частак на падставе iснуючых вопiсаў па храналагiчнаму прынцыпу .

Першыя дзве часткi змяшчаюць апiсанне дакументаў, што друкавалiся ў 1897 i 1907 гг., вопiс складзены ў 1950—1952 гг .

не друкаваўся i таму невядомы шырокаму колу даследчыкаў .

Гэта фактычна друкаваны каталог, дзе пададзены звесткi з гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. з фонду "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii" .

Кожная легенда адпавядае апiсальнаму артыкулу вопiсу i тытульнаму лiсту справы ў архiвасховiшчы i складаецца з 1) загалоўка архiўнай справы, 2) пазначэння мовы дакументаў (I — iтальянская, Л — лацiна, Р*, П — польская, Ф — французская, Г — грэчаская), 3) даты, 4) нумара справы, 5) аб’ёму (калi лiсты ў справе пранумараваны) i 6) месца паходжання .

–  –  –

________________

* Беларуская для дакументаў XV—XVII стст. i расiйская для дакументаў канца XVIII—XIX стст .

Ч А С ТК А I 1470—1700 Дарственная запись княгини слуцкой Анны Слуцкому Т роицкому монастырю на Локнейский став. Р., 17.09.1489, д.2, 1л .

Т о же на Ивана Козича. Р., 10.04.1492, д.3, 1л .

Т о же архимандриту Т роицкого монастыря Макарию на сельцо Дробышовское. Р., 31.05.1492, д.4, 1л .

Решение слуцкой княгини Анны и ее сына Семена Михайловича по делу игумена Слуцкого Т роицкого монастыря Иосифа с сокольниками о границах монастырской земли. Р., б/д, д.5, 2л .

Обязательство поречского священника Исидора и его сыновей уплачивать по 50 грошей монастырю за пользование землей. Две печати на мастике. Документ поврежден. Р., 15.06.1495, д.6, 1л .

Дарственная запись Ивана Есмановича с семьей на вечную дань двух ведер меда слуцкой лары Слуцкому Т роицкому монастырю. Восковая печать. Р., 01.03.1502, д.7, 1л .

Список подтверждения великим князем Александром "Свитка Ярослава", выданного архиепископу полоцкому и витебскому Луке, о повиновении киевскому митрополиту. Р., 26.12.1503, д.8, 2л .

Документы на закрепление за Виленской соборной церковью Пресвятой Богоматери селения Зеремцы князем Михаилом Львовичем Глинским на вечное поминовение Дмитрия Путятича и его родителей. Р.П., 12.05.1506, д.9, 7л .

Грамота киевского митрополита Иосифа [Солтана] на разрешение богослужения, по просьбе виленских мещан, на антиминсе в лядских, немецких и иных краях. Р., 29.09.1509, д.10, 1л .

Список с привилея о подтверждении Сигизмунда I права православной церкви на невмешательство в ее дела светской власти, данного в Бресте на сейме 2 июля 1511 г. Р., б/д, д.11, 4л .

Копии документов по делу о покупке киевским митрополитом Иосифом с.Прилепы у князя Василия Ивановича Соломерецкого и Яна Завиши. П. [Р.], 13.09.1512, д.12, 21л .

Лист короля Сигизмунда I, закрепляющего за причтом соборной церкви Бориса и Глеба в Новогрудке пяти семей крестьян и три пустошные земли — Аристовщину, Павловщину и Ничипоровщину Новогрудского повета. Р.П., 26.11.1517, д.13, 7л .

Лист игумена Киево-Пустынского Николаевского монастыря Сергия Слуцкому Т роицкому монастырю о взаимном поминовении умершей братии. Р., 20.02.1518, д.14, 1л .

Продажный лист Ивана Ивановича Золотаря из Новогрудка на имение Хоневичи с пустошами Бреговщина, Войниловщина, Евневщина, Микуловщина князю Константину Ивановичу Острожскому. Р., 01.09.1518, д.15, 7л .

Копия дарственной записи князя Константина Ивановича Острожского на имение Хоневичи, пустоши Бреговщина, Войниловщина, Евневщина и Микуловщина, земли Иманицких, нивы и сенокосы под Меховичами в пользу соборной церкви Бориса и Глеба в Новогрудке. Документ ветхий. Р., 14.06.1519, д.17, 1л .

Лист новогрудского боярина Олехны Рымшича о замене сенокоса под Хоневичами на сенокос Новогрудской церкви Бориса и Глеба под Меховичами. Р.П., 08.07.1521, д.18, 5л .

Грамота киевского митрополита Иосифа архимандриту Т роицкого Слуцкого монастыря Иосифу о льготе потерпевшей разорение от татар Аграфене Болгаринович во взносе десятины. Р., 04.01.1528, д.20, 2л .

Копия листа короля Сигизмунда I, закрепляющего за дворянином Симеоном Ивановичем земли и угодий в Новогрудском повете. П.Р., 30.01.1529, д.22, 1л .

Приказ короля Сигизмунда I, данный по ходатайству киевского митрополита Иосифа, чтобы бояре, дворяне и владельцы земель Минского повета не вмешивались в духовные и судебные дела. Документ ветхий. П., 10.1533, д.23, 2л .

Судебное решение киевского митрополита Макария по делу митрополичьих подданных братьев Ходоровичей с боярином Василием Панковичем о земле Панеевщина и р.Т етерев .

Документ написан в Минске. Р., 21.01.1535, д.24, 1л .

Документы по жалобе киевского митрополита Макария на самовольное пользование минским войтом, бурмистрами и мещанами митрополичьей Прилепской пущей близ Минска .

Документы ветхие. Р.П., 20.02.1539, д.26, 6л .

Копия продажного листа Ивана Петрашевича с женой Анной на сенокос в Хоневичах. Р., 29.05.1540, д.29, 2л .

Позва дворянам Федору и Павлу Ивашенцевичам за наезд на Цнянскую пущу и ограбление митрополичьих крестьян. Р., 30.06.1540, д.30, 5л .

Наказная королевская грамота литовским радцам о расследовании дела о похищении митрополичьими урядниками у гонцов крымского хана, при проезде их через Новогрудок, товаров и денег. Р., 29.01.1544, д.31, 1л .

Королевская грамота княгине слуцкой Елене — вдове князя Юрия Семеновича о запрете слуцкому и копыльскому урядникам вмешиваться в духовные дела. Малая королевская печать, документ ветхий. Р., 02.07.1544, д.32, 2л .

Документы по делу о захвате мечником Николаем Кухмистровичем бобровых гонов и рыбных ловель на р.Т етерев, принадлежащих Киевской Софийской церкви .

Писаны в Бресте. Р.П., 1544, д.34, 6л .

Королевская грамота киевскому митрополиту Макарию о рассмотрении жалобы боярыни Т омилы Кчетовтовны на расторжение ее брака полоцким, витебским и мстиславским архиепископом Симеоном с боярином Иваном. Р., 09.12.1545, д.35, 2л .

Королевская грамота киевскому митрополиту Макарию о созыве в Вильне на Вознесение собора православного духовенства для прекращения раздоров между духовенством и светскими людьми. Р., 13.02.1546, д.36, 2л .

Копия привилея на Киевскую митрополию королевскому скарбнику виленскому мечнику Стефану Велькевичу с сохранением за ним Виленского Т роицкого монастыря. П.Р., 10.07.1551, д.37, 3л .

Повеление королевы Боны о разбирательстве пинскому, клецкому, кобринскому и городецкому старосте, державце селецкому Станиславу Василевскому жалобы владыки пинского и туровского Макария на лещинского архимандрита Быховца за невыполнение обязательства о взаимном предоставлении места для пребывания друг у друга. П., 16.06.1552, д.38, 2л .

Королевская грамота с уведомлением киево-печерского архимандрита о назначении нового срока для разбирательства дела о захвате князем Семеном Юрьевичем Гольшанским острова Весное у монастырских крестьян. Малая печать. П., 05.08.1555, д.42, 2л .

Приказ воеводы виленского, канцлера Великого княжества Литовского Николая Радзивилла земянину Степану Юхновичу Ванькевичу удовлетворить жалобу киево-печерского архимандрита Иллариона в ограблении глусскими подданными Ванькевича монастырских глусских подданных. Р., 19.04.1558, д.46, 2л .

Королевская грамота слуцкому князю Юрию Юрьевичу о подтверждении православному духовенству его вотчины быть подсудными киевскому митрополиту Сильвестру. Королевская печать. Р., 08.05.1558, д.47, 1л .

Приказ минского старосты, воеводы подляшского Василия Т ышкевича наместнику его минскому Петру Аневскому о запрещении минским мещанам, ужанцам, слобожанам и др .

въезжать в митрополичью пущу под Минском за дровами и лучиной. Р.П., 15.01.1559, д.48, 2л .

Копия листа короля Сигизмунда Августа дворянину Андрею Ильковскому об освобождении слонимских церквей от уплаты в королевскую казну повинностей в размере двух волок польных на каждую церковь. П., 30.08.1559, д.50, 1л .

Документы о записи княгиней Анной Ивановной Соломерецкой рогатинской сеножати у прилепского двора в пользу киевского митрополита. Р.П., 03.12.1559, д.51, 4л .

Королевское повеление князю Александру Ивановичу Полубенскому явиться на суд за невыплату дани с 1558 года с глусских имений Доколье и Поречье Киево-Печерскому монастырю. Р., 21.04.1561, д.55, 3л .

Завещание Семена Васильевича Яечни, записанное в Пинске .

Две стертые печати свидетелей. Р., 21.11.1561, д.57, 1л .

Ставленная грамота киевского митрополита Сильвестра иерею Харитонию, записанная в Новогрудке. Р., 15.12.1562, д.58, 4л .

Королевское повеление князю Александру Ивановичу Полубенскому явиться на суд за невыплату дани с 1558 года с глусских имений Доколье и Поречье Киево-Печерскому монастырю. Р., 22.01.1564, д.59, 2л .

Список с документа об установлении границы зеремецкой и беличанской. П., 1565, д.61, 2л .

Удостоверение королевского дворянина Иосифа Прокоповича архимандриту Киево-Печерского монастыря Иллариону о возвращении селений Вольница, Дуброва, Межилесье и Полежевичи, отнятых Альбрехтом Ласким и присоединенных к Глусскому замку. Р., 01.01.1566, д.62, 3л .

Королевское повеление князю Александру Ивановичу Полубенскому явиться на суд за невыплату дани с 1558 года с глусских имений Доколье и Поречье Киево-Печерскому монастырю. Р., 13.02.1567, д.64, 3л .

Королевские резолюции на прошения, поданные киевским митрополитом Ионой Сигизмунду Августу на гродненском сейме, о нуждах православной церкви в западнорусских областях. Р.П., 25.06.1568, д.65, 6л .

Лист короля Сигизмунда митрополиту Ионе о решении гродненского сейма наложить государственный сбор с митрополичьих владений. Р., 20.07.1568, д.66, 4л .

Лист о замене занятой новодворским ставом земли Слуцкого Т роицкого монастыря на земли из владений слуцкого князя Юрия Юрьевича. Р., 12.07.1569, д.69, 2л .

Копия королевского решения о восстановлении КиевоПустынского Николаевского монастыря во владении, по завещанию Ивана Михайловича Волковича, имением Шепелевичи на реке Припяти. П., 20.02.1572, д.74, 2л .

Королевское повеление князю Александру Ивановичу Полубенскому явиться на суд за невыплату дани с 1558 года с глусских имений Доколье и Поречье Киево-Печерскому монастырю. Р., 17.05.1572, д.77, 3л .

Королевское повеление княгине Чарторыйской, супруге князя Ивана, удовлетворить жалобу Киево-Печерского монастыря на невыплату 10 лет дани с глусских имений. Р., 17.05.1572, д.78, 2л .

Документы к делу о нападении Венцлава Борковского на митрополичье село Беличаны и убийство старца Демка Семеновича Заклевского. Прошение минского подстаросты Яна Т ретецкого. Распоряжение воеводы и старосты минского Гавриила Горностая. Р., 24.07.1575, д.81, 11л .

Выпись из гродских мозырских книг протеста на захват князем Александром Полубенским села Иванищевичи КиевоПечерского монастыря. Р., 30.05.1576, д.82, 3л .

Королевский лист новогрудскому воеводе Павлу Ивановичу Сапеге о безотлагательном назначении судебного разбирательства по жалобе киево-печерского архимандрита Мелентия Хрептовича на захват князем Александром Ивановичем Полубенским монастырского имения Вольница .

Р.П., 05.06.1577, д.85, 3л .

Копия записи в гродские киевские книги о передаче земским судьей Пинского повета Юрием Афанасьевичем Фурсом своей супруге Марии Юрьевне (урожденной Т ышкевич), после своей смерти, всего движимого и недвижимого имущества. Р.П., 08.10.1577, д.86, 10л .

Копия выписи из гродских киевских книг об нападении брусиловскими мещанами, по приказанию Яцка Бутонича, на имение Стефана Лозки Раковичи. П., 20.10.1577, д.87, 1л .

Завещание дворного хорунжего Великого княжества Литовского Василия Стефановича Рагозы. Четыре малых печати. Хотенчицы Минского повета. Р., 12.12.1578, д.89, 6л .

Королевское повеление по делу о захвате у КиевоПечерского монастыря с.Хоромцы Мозырского повета слуцким князем Юрием Олельковичем. Р., 19.08.1580, д.90, 3л .

Выпись из земских книг продажного листа Адама Садовского Григорию Хоревскому на пустошь Мозигилевщину Виленского повета. Р., 10.10.1581, д.93, 2л .

Распоряжение митрополита Онисифора о возврате жителю митрополичьего села Михалки Ярошу Василевичу отнятых в пользу митрополита земель Михайловской гряды и Ситниковщины. Документ написан в Новогрудке. Р.П., 01.02.1582, д.94, 3л .

Привилей слуцких князей Юрия, Яна-Симеона и Александра Юрьевичей Олельковичей архимандриту Михаилу Васильевичу Рагозе на Слуцкую Т роицкую архимандрию. Автографы и печати князей. Р., 10.07.1582, д.96, 2л .

Ставная грамота митрополита Онисифора, выданная в Новогрудке иерею Афанасию. Р., 27.02.1583, д.98, 4л .

Выпись из гродских книг Киевского замка заставного листа владыки Владимирского и Берестейского, архимандрита КиевоПечерского монастыря Мелентия Хрептовича князю Александру Ивановичу Полубенскому на села Вольница и Иванищевичи. Р., 10.05.1583, д.99, 4л .

Копия оповещения обывателям Минска о принятии в Польском королевстве нового календаря с разрешением православным чествовать праздники по старому календарю впредь до получения разрешения на перемену календаря от константинопольского патриарха. Писано в Гродно. Р., 21.01.1584, д.101, 4л .

Повеление короля Стефана Батория брацлавскому воеводе, старосте пинскому и кременецкому, князю Янушу Корибуту Збаражскому о непритеснении пинского духовенства. Писано в Гродно. Р., 31.07.1584, д.104, 1л .

Дело о наезде на имение Зенковичей-Т ихинских крестьянами с. Озераны Речицкого повета, подданными КиевоПечерс-кого монастыря. Р.П., 10.09.1584, д.105, 70.л Список с конфирмации короля Стефана митрополиту Онисифору Девочке на подтверждение привилегий о самостоятельности православного западнорусского духовенства в управлении и церковном суде. 25.02.1585, д.107, 15л .

Выпись из гродских книг Киевского замка удостоверения о вручении позвы крестьянам митрополичьего села Воробьевичи по жалобе Василия Т япинского на ограбление в дороге его крестьянина. Р.П., 20.08.1585, д.108, 5л .

Список благословенной грамоты митрополита Онисифора Виленскому Святотроицкому братству, писанной в Новогрудке. Р., 12.06.1587, д.111, 2л .

Квит в получении от слуцкого архимандрита Михаила Рагозы посольского сбора. Р., 27.07.1587, д.112, 1л .

Дело о передаче минским войтом Иваном Федоровичем Быковским своего имения Колодежи в Минском повете в заставу жене Елисавете Михайловне (Козинской). Р., 02.02.1588, д.113, 5л .

Выпись из гродских книг Минского замка свидетельства возного Минского повета о захвате остерским старостой Лаврином Ратомским митрополичьей Цнянской пущи и присоединения ее к своему Боровлянскому имению. Документ ветхий. Р.П., 19.05.1589, д.121, 5л .

Лист слуцкого князя Александра Олельковича о разрешении слуцкому архимандриту Михаилу Рагозе произвести обмен земли князя Иоанна-Симеона в Шипиловичах на монастырское село Величковичи. Подпись и печать кн. Олельковича. Р., 24.05.1589, д.122, 2л .

Выпись из земских книг Минского воеводства о даре Елисаветы Михайловны Быковской половины долга мужа Ивана Федоровича Быковского ей, записанного на его имении Колодежи и даровании второй части в случае смерти .

Документ ветхий. Р., 31.05.1589, д.123, 8л .

Список выписи из гродских книг Владимирского замка повеления Сигизмунда III от 23 апреля 1589 г. на имя митрополита Онисифора о неприкосновенности имений православного духовенства в Польском государстве. П., 07.06.1589, д.124, 4л .

Утвердительная грамота новоизбранному митрополиту минскому архимандриту Михаилу Рагозе. Королевская подпись и малая печать. Р., 27.07.1589, д.125, 2л .

Окружная грамота короля Сигизмунда III с объявлением об избрании и утверждении на митрополию минского архимандрита Михаила Рагозы с оказанием всеми ему повиновения. Р., 27.07.1589, д.126, 2л .

Грамота константинопольского патриарха Иеремии всему православному духовенству о воспрещении приходящему в Литовские и Польские области православному духовенству совершать богослужения. Р., 01.08.1589, д.127, 2л .

Дело о продаже Амвросием Овлачинским и его женой Ядвигой части имения Колодежи в Минском повете Ивану Быковскому. Р., 10.05.1590, д.132, 8л .

Документы о захвате слуцкими князьями Олельковичами с.Хоромцы Новогрудского повета, принадлежащего Киево-Печерскому монастырю. Р., 03.05.1591, д.136, 17л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы слуцкому протопопу с объявлением запрещения служить слуцкому спасскому священнику в случае отказа от уплаты долга. Р., 26.05.1591, д.137, 1л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы слуцким панам и мещанам о содействии к строительству в Слуцком Т роицком монастыре. Р., 14.12.1591, д.140, 2л .

Выпись из книг пинского замка свидетельства возных о наезде городецким наместником князя Альбрехта Радзивилла на туровское имение епископа пинского и туровского Леонтия Паль-чицкого Радиловичи Пинского повета. Р., 28.02.1592, д.141, 2л .

Выпись из гродских книг господарского замка Новогрудского воеводства жалобы киево-печерского архимандрита Мелентия Хрептовича на наезд каштеляна новогрудского князя Александра Полубенского на монастырские села: Вольница, Дуброва, Межилесье, Полежевичи Новогрудского повета и ограбление крестьян .

09.03.1592, д.142, 5л .

Королевское повеление земянину Минского повета Григорию Макаровичу прекратить наезды на митрополичье имение Прилепы и на земли по реке Цне. Большая королевская печать, документ ветхий. Р.П., 20.10.1592, д.143, 4л .

Выпись из книг духовных наместничества Виленского заявления митрополичьего наместника об изменении священнослужителями Виленского Святотроицкого монастыря таинств крещения и брака. Р., 26.10.1592, д.144, 2л .

Позва от имени киевского воеводы кн. Константина Острожского епископу владимирскому и брестскому Мелентию Хрептовичу явиться в суд по делу о нападении киево-печерс-ких монахов на священника Захария и разграбление имущества. Р., 10.11.1592, д.145, 3 л .

Королевский рескрипт митрополиту Михаилу Рагозе о предоставлении королем владимирской кафедры брестскому каш-теляну Адаму Потею. Р., 20.03.1593, д.147, 2л .

Выпись из гродских книг господарского замка Новогрудского воеводства удостоверения возных о вводе киево-печерского архимандрита Никифора Т ура во владение селом Вольница с прилежащими к нему приселками в Новогрудском повете. Р., 18.09., 1593, д.149, 3л .

Дело о непринятии нареченных киево-печерским архимандритом Никифором Т уром посвящения от киевского митрополита Михаила Рагозы. Р.П., 10.04.1594, д.153, 37л .

Список грамоты митрополита Михаила Рагозы о постановлениях Брестского собора 24 июня 1594 года. П., б/д, д.154, 2л .

Дело о наезде киево-печерского архимандрита Никифора

Т ура на владения князя Александра Ивановича Полубенского:

Вольницу с приселками, Межилесье, Полежевичи и Иванищевичи. Р., 08.08.1594, д.156, 4л .

Дело о наезде киево-печерским архимандритом Никифором Т уром на бывшие владения Николая Григорьевича Клецкого Ковалевщину, Весну, Вольницу в Новогрудском повете. Р., 08.08.1594, д.157, 13л .

Документы, относящиеся к делу о наезде князя Александра Ивановича Полубенского на имение Киево-Печерского монастыря Вольница в Новогрудском повете. Р., 11.08.1594, д.158, 10л .

Обязательство подвоеводича новогрудского Федора Богуша по истечении срока возвратить взятое на трехлетнюю аренду у Киево-Печерского монастыря с.Осово-Печураны с приселком Полнищевичи. Р., 02.09.1594, д.159, 1л .

Позва князю Александру Ивановичу Полубенскому в земский суд по делу о захвате урочищ Липники и Выжеры, принадлежащих Киево-Печерскому монастырю. Р., 09.11.1594, д.164, 2л .

Позва князю Александру Ивановичу Полубенскому и его жене Софье Юрьевне, урожденной Гольшанской, явиться в земский суд за побои и кражу документов, нанесенные монастырскому служке. Р., 24.11.1594, д.165, 2л .

Т о же о непоступлении волости Бобруйской со всеми пожитками и отсутствии присяги князя Полубенского. Р., 24.11.1594, д.166, 2л .

Подписка епископов владимирского и брестского Ипатия Потея и луцкого Кирилла Т ерлецкого о согласии их отступить от повиновения восточным патриархам и заключить унию с Римом. Печати епископов, документ ветхий. Р., 02.12.1594, д.167, 2л .

Список инструкций на Брестский духовный собор 24 июня 1594 года. П., б/д, д.168, 2л .

Рескрипт короля Сигизмунда III владимирскому и брестскому епископу Ипатию Потею с одобрением намерения принять унию. Р., 18.02.1595, д.170, 2л .

Дело по спору о селах Пинского повета Т ороканы, Речица, Т евковичи между епископом львовским Г.Балабаном и овруцким старостой Зварковичем. Р., 04.03.1595, д.171, 5л .

Королевский приказ Роману Воловичу — рогачевскому старосте не задерживать уплату дани, завещанной КиевоПечерскому монастырю князем Федором Ивановичем Ярославовичем из рогачевского замка. Р., 05.03.1595, д.172, 3л .

Видимус из книг королевской канцелярии по делу могилевских мещан Овсея и Герасима Максимовичей с киевопечерским архимандритом Никифором Т уром об имении Цвирково Оршанского повета. Р., 06.05.1595, д.173, 2л .

Дело между князем Александром Ивановичем Полубенским и киево-печерским архимандритом Никифором Т уром о селах Вольница, Дуброва, Полежевичи и Межилесье. Р., 13.05.1595, д.174, 113л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы Виленскому Святотроицкому братству с опровержением слухов об отступничестве митрополита от православия и угрозе распространителям слухов. Р., 16.07.1595, д.178, 2л .

Список грамоты короля Сигизмунда III западнорусскому духовенству, принявшему унию о свободе нового исповедания и об управлении униатского духовенства с римскокатолическим духовенством в Царстве Польском. П., 30.07.1595, д.179, 2л .

Грамота короля Сигизмунда III о даровании равных прав и привилегий западнорусскому духовенству, принявшему унию .

Р., 02.08.1595, д.180, 8л .

Показания возного о вручении позвы киево-печерскому архимандриту Никифору Т уру явиться в суд по делу о причинении убытков земянину Юрию Вротинскому. Р., 02.09.1595, д.181, 1л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы, налагающая запрет на проповедование в Вильне Стефана Зизания. Р., 30.09.1595, д.182, 3л .

Т о же слуцкому протопопу Емельяну Феофилактовичу о назначении собора в Новогрудке на 25 января 1596 года по делу о принятии унии. Р., 28.10.1595, д.183, 1л .

Грамота собора западнорусского, склонного к унии духовенства в Новогрудке 25 января 1596 года, которою изобличаются в ереси виленский проповедник Стефан Зизания и священники Василий и Герасим. Р., 27.01.1596, д.185, 2л .

Булла папы Климента VIII об унии. Л., 07.02.1596, д.186, 1л .

Список послания папы Климента VIII куявскому епископу Иерониму с извещением о принятии унии западнорусскими епископами и приглашением оказывать пособие и содействие западнорусским епископам-униатам. Л., 07.02.1596, д.187, 2л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства протестации Виленского Святотроицкого монастыря против наложения проклятия новогрудским собором 25.01.1596 года на братского проповедника Стефана Зизания и др. Р., 09.02.1596, д.188, 3л .

Черновой список королевской грамоты митрополиту Михаилу Рагозе о разрешении созвать в Бресте собор. Р., 12.05.1596, д.189, 1л .

Грамота короля Сигизмунда III митрополиту Рагозе по жалобе виленских православных чинов магистрата о прекращении происходящей в Виленском Т роицком монастыре смуты. Р., 22.05.1596, д.190, 2л .

Документы и дела о нападении овруцкого старосты Мышки и грабеже слуг епископа львовского, галицкого и каменецподольского Гедеона Балабана на дороге Пинского повета 11 ноября 1595 года. Р., 27.05.1596, д.191, 2л .

Грамота короля Сигизмунда III западнорусскому духовенству о разрешении митрополиту Рагозе открыть собор в Бресте по делам унии. Р., 14.06.1596, д.192, 2л .

Т о же депутатам на головные трибунальные суды в Великом княжестве Литовском о невмешательстве их в дела митрополита Михаила Рагозы со Стефаном Зизанием. Р., 21.06.1596, д.193, 2л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы "всем христианам закону греческого" о назначении в Бресте-Литовском собора на 6 октября и с приглашением прибыть на него. Р., 21.08.1596, д.195, 1л .

Рескрипт короля Сигизмунда III полоцкому и витебскому владыке Герману с приглашением за неделю до Брестского собора прибыть в Каменец-Литовский для предварительного обсуждения решений собора. П., 06.09.1596, д.197, 2л .

Повеление короля Сигизмунда III всем православным жителям Вильни оказывать послушание митрополиту Рагозе .

Р., 12.09.1596, д.198, 2л .

Грамота короля Сигизмунда III духовенству на Брестском соборе о назначении к присутствию королевских представителей. П., 04.10.1596, д.200, 2л .

Список соборного постановления собравшихся в Бресте православных, не принявших унию, об оправдании Стефана Зизания от обвинения в ереси и дозволении продолжать проповедь и священнослужение. Р., 08.10.1596, д.201, 2л .

Список постановления Брестского униатского собора о принятии унии. Р., 08.10.1596, д.202, 2л .

Грамота митрополита Михаила Рагозы от имени Брестского собора киево-печерскому архимандриту Н.Т уру о низложении его за неучастие в соборе. Р., 09.10.1596, д.203, 1л .

Грамота Брестского униатского собора о низложении православных духовных лиц, не принявших постановлений униатского собора и составивших особый собор в Бресте — православный. Р., 10.10.1596, д.204, 2л .

Грамота короля Сигизмунда III западнорусским православным с убеждением присоединиться к унии. Р.П., 15.12.1596, д.205, 7л .

Выпись из книг виленских показания митрополичьего виленского наместника об отказе виленского троицкого архимандрита Софрония от управления монастырем. Р., 01.1597, д.206, 3л .

Дело об удержании новогрудским каштеляном князем Александром Полубенским дани в пользу Киево-Печерского монастыря и о земельных захватах. Р.П., 23.02.1597, д.207, 116л .

Королевская позва виленским священникам Василию и Герасиму явиться на королевский суд за неповиновение Михаилу Рагозе и в возбуждении против него виленских обывателей. Р., 20.03.1597, д.209, 1л .

Протестация митрополита Михаила Рагозы против виленского священника Василия, возбуждающего виленских обывателей против митрополита и отправляющего богослужения на антиминсе, присланном из Москвы. Л. П., 1597, д.210, 2л .

Выпись из новогрудских гродских книг инвентаря имения Глуск со всеми фольварками и селами, составленного Иваном Путятой. Р., 10.09.1597, д.211, 9л .

Дело между князьями Соломерецкими и митрополитом Рагозой об имении Прилепы Минского воеводства. Р.П., 27.11.1597, д.213, 10л .

Королевское повеление мозырскому старосте князю Юрию Радзивиллу и городскому управлению о невмешательстве в духовные дела и поддержке митрополита Рагозы. Р.П., 10.12.1597, д.219, 3л .

Список инвентаря митрополичьего имения Прилепы Минского воеводства. П., 06.05.1598, д.222, 14л .

Грамота митрополита киевского Рагозы о назначении слуцким протопопом священника слуцкого Афанасия Спасского. Р., 15.06.1598, д.223, 2л .

Т о же слуцкого протопопа Афанасия Спасского наместником митрополита в Слуцке. Митрополичья печать, документ ветхий. Р., 12.10.1598, д.226, 1л .

Т о же о невмешательстве епископов в дела чужих епархий, данная для решения вопроса, возбужденного епископом владимирским и брестским Ипатием Потеем. Документ очень ветхий. Р.,05.12.1598, д.227, 2л .

Выпись "из книг дворных справ замку слуцкого" о возвращении киевскому митрополиту Морочского монастыря, находившегося в заставе у слуцкого мещанина Михаила Емельяновича Протопоповича. Р., 25.01.1599, д.229, 3л .

Дело о вводе во владение имениями Киево-Печерского монастыря митрополита Рагозы. Р.П., 27.03.1599, д.230, 28л .

Список обязательства князя Александра Ивановича Крошинского дать митрополиту дань за пользование землей при реке Цне при доказательстве принадлежности их Минскому Вознесенскому монастырю. Р.П., 04.06.1599, д.231, 4л .

Дело о вводе во владение новоутвержденного митрополита Ипатия Потея имениями Киевской митрополии. Р.П., 23.08.1599, д.232, 24л .

Список грамоты митрополита Ипатия Потея виленскому протопресвитеру соборной церкви Пресвятой Богородицы Иоанну Парфеновичу с извещением о своем избрании и предложением запечатать виленскую церковь, в которой проповедует Стефан Зизаний, и охранять виленские митрополичьи имения. Р., 24.09.1599, д.233, 2л .

Грамота Сигизмунда III православным жителям Вильни оказывать повиновение новому митрополиту Ипатию Потею и не допускать Стефана Зизания проповедовать в церквах. Р., 29.09.1599, д.234, 2л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства показания возного о местонахождении Стефана Зизания. Р.П., 14.10.1599, д.235, 4л .

Список королевского приказания Ипатию Потею явиться на суд по жалобе на него духовных и светских лиц православной веры за нарушение им их вольностей и привилегий и незаконный захват Киево-Печерской архимандрии. П., 20.12.1599, д.236, 1л .

Грамота короля Сигизмунда III всем обывателям ПольскоЛитовского государства об утверждении принявших унию епископов в прежних правах православных епископов и об освобождении митрополита Ипатия Потея и епископа Кирилла Т ерлецкого от всякого суда по обвинению их православными в отступничестве. Р., 16.03.1600, д.237, 6л .

Т о же по кончине митрополита Михаила Рагозы киевским и всея Руси митрополитом Ипатия Потея с приглашением оказывать должное повиновение и содействие при вводе его во владения митрополичьими имениями. Р., 08.04.1600, д.239, 3л .

Грамота митрополита Ипатия Потея слуцкому духовенству с приглашением оказывать ему надлежащее послушание. Р., 29.05.1600, д.240, 2л .

Благословительная грамота митрополита Ипатия Потея грозовскому священнику Мине Василевичу. Р., 16.06.1600, д.241, 2л .

Выпись из головных трибунальных книг по делу между мозырским маршалком Стефаном Лозкой и киевским хорунжим Яковом Бутовичем об имениях Бытеево и Пуков. П., 20.06.1600, д.243, 6л .

Дело о неплатеже князем Яном Кристофором Радзивиллом митрополиту аренды за имение Киево-Печерского монастыря Вольница с приселками Межилесье, Дуброва, Полежевичи, Осово, Ясень и Вельча. Р., 26.04.1601, д.244, 9л .

Грамота и позва митрополита Ипатия Потея виленскому священнику Григорию Ждановичу о наложении на него до суда запрещения как не получившего посвящение от епархиального архиерея. Р., 09.07.1601, д.245, 2л.; 22.07.1601, д.246, 3л .

Выпись из гродских книг "враду воеводства Виленского" по делу митрополита Ипатия Потея с виленскими православными братскими священниками Карпом Лазаревичем и Григорием Ждановичем о незаконности их посвящения. Р., 05.08.1601, д.247, 11л .

Архиерейская присяга на нареченного на Полоцкую, Витебскую и Мстиславскую архиепископию Гедеона Брольницкого. Р., 06.08.1601, д.248, 15л .

Дело о передаче Виленской русской семинарии при Т роицком Виленском монастыре фольварка Печерск в Оршанском повете с селами Т арасовичи, Цвирково и Барсуки .

Р.П., 15.08.1601, д.249, 6л .

Выпись из гродских книг минского господарского замка акта установления границ митрополичьего села Цна имения Прилепы Минского повета. Р.П., 19.09.1601, д.250, 4л .

Список части документа из дела о прекращении выдачи с имения Цна дани в пользу Минского Вознесенского монастыря .

П.Р., 08.01.1602, д.252, 1л .

Выпись из гродских книг жалобы митрополичьего наместника Якова Крушинского на маршалка Мозырского повета Стефана Лозку о наезде его на митрополичьи имения Ситниковщина и Небыличи. Р., 29.04.1602, д.254, 5л .

Т о же киевского воеводства о захвате маршалком Мозырского повета Стефаном Лозкой земли и пчел в митрополичьем имении Нежиловичи. Р.П., 03.11.1602, д.258, 5л .

Описание имений князей Острожских с подробным обозначе-нием дани в пользу монастырей и церквей. П.Л., 10.03.1603, д.262, 22л .

Присяга новонареченного архимандрита Супрасльского Герасима. Р., 02.04.1603, д.263, 4л .

Свидетельство возного Пинского повета Ивана Андреевича Козляковского о вручении позвы архимандриту Елисею Плетенецкому по жалобе двух земян Пинского повета. Р., 10.04.1603, д.265, 2л .

Дело по жалобе мозырского маршалка Стефана Лозки на наследников Киселя о самовольном захвате ими владений Лозки. П., 27.07.1604, д.267, 49л .

Дело о тысяче коп литовских грошей, записанных на имении Колодежи в Минском воеводстве в пользу Елены (по мужу Т рацевской) и Софии Быковских их матерью Анной Ивановной Быковской по второму мужу Узловской. Р., 10.12.1604, д.269, 22л .

Список королевского подтверждения митрополиту Ипатию Потею на древние права православной церкви в польских владениях. П., 22.02.1605, д.271, 2л .

Список королевского распоряжения о наблюдении со стороны виленских властей, чтобы нововоздвигнутая в Вильне "наливайковская" церковь не получала дальнейшего расширения и чтобы православные богослужения совершались только на местах и церквах стародавних. П., 03.03.1605, д.272, 4л .

Позва мозырскому маршалку Стефану Лозке явиться на суд по делу о наезде его на митрополичьи селища Ситниковщина и Небыличи. Р.П., 05.07.1605, д.274, 3л .

Дело о баниции виленских священников "русской религии" Иосифа Яцковича и Иоанна Семеновича за неправильное обвинение виленского дьякона Антония Грековича. Р., 05.09.1605, д.276, 9л .

Дело Виленского Святодуховского православного братства с митрополитом Ипатием Потеем. Р., 29.08.1605, д.277, 41л .

Дело митрополита с князьями Полубенскими о захвате церковных глусских имений. Р., 27.09.1605, д.279, 15л .

Позва новогрудского земского суда киево-печерскому архимандриту Елисею Плетенецкому по делу о притязаниях митрополита Ипатия Потея на имение Киево-Печерского монастыря. Р., 14.12.1605, д.280, 2л .

Видимус из гродских книг воеводства Виленского протестации, занесенной от имени митрополита Виленской митрополичьей капитулой на православных виленских священников Иоанна Семеновича и Иосифа Яцковича, продолжающих совершать требы. Р., 28.02.1606, д.281, 4л .

Выпись из земских книг Минского воеводства о продаже братьями Дубровскими Ивану Быковскому дворца в Колодежах и седьмой части села Витуничи в Минском повете. Р., 26.05.1606, д.282, 2л .

Выпись из гродских книг Пинского повета свидетельства возного о захвате земянином Пинского повета Иваном Федоровичем Велятицким посева и сенокоса в селе Овсемерово Пинского повета. Р., 05.09.1606, д.284, 6л .

Т о же Ошмянского староства о наезде Андрея Белиновича и Станислава Кишки на имение князей Острожских Словенск Ошмянского повета. Р., 30.03.1607, д.285, 3л .

Квитанция в получении с митрополичьих имений поборов, установленных сеймиком 1607 г. и утвержденных сеймом. П., 20.09.1607, д.291, 1л .

Дело о захвате князем Александром Александровичем Полубенским церковных сел в Новогрудском повете: Поречье, Косаричи, Избышков, Заракуша, Доколье. Р.П., 26.03.1608, д.292, 60л .

Дело о разрушении мозырским судьей Иваном Ленкевичем митрополичьей мельницы на реке Соколов. Р.П., 10.12.1608, д.295, 9л .

Видимус из гродских книг враду Виленского воеводства протестации представителей Виленского православного братст-ва против митрополичьего наместника в Вильне Иосифа Велья-мина Рутского. Р., 19.12.1608, д.296, 5л .

Т о же от имени митрополита Ипатия Потея против виленских архимандрита Самуила Сенчилы и протопопа Варфоломея Шашковского за обвинение его в отступничестве от православной веры. Р., 26.12.1608, д.297, 5л .

Т о же протеста представителей православных виленских городских чинов на самовольную передачу, вопреки правам и привилегиям, Виленского Т роицкого монастыря архимандриту Иосифу Рутскому. Р., 19.03.1609, д.298, 2л .

Список королевского указа о передаче виленских православных церквей в ведение митрополита Ипатия Потея .

Р., 17.04.1609, д.299, 2л .

Королевское повеление новогрудскому воеводе Федору Т ышкевичу-Скумину привести гродненское и новогрудское духовенство в послушание митрополиту Потею. Р., 25.04.1609, д.300, 4л .

Выпись из трибунальных книг жалобы представителей виленских православных духовенства и мирян на виленского наместника Димитрия Карпа за его отказ вписать в виленские гродские книги их репротестацию. Р., 06.05.1609, д.301, 3л .

Жалоба виленских православных королю на претерпеваемые ими, вопреки королевским привилеям, притеснения в своей вере от виленского митрополичьего наместника Иосифа Рутского. Р., 01.06.1609, д.302, 2л .

Выпись из трибунальных виленских книг дела митрополита Ипатия Потея с виленским православным духовенством. Р., 05.06.1609, д.303, 26л .

Т о же показания возного о вручении по принадлежности декрета, присуждающего Виленский Т роицкий монастырь к штрафу в 10 000 злотых польских за непослушание митрополиту Ипатию Потею и его виленскому наместнику Иосифу Рутскому. Р., 10.06.1609, д.304, 2л .

Позва на королевский суд новогрудскому соборному протопопу Константину Григорьевичу по делу о его отказе повиноваться митрополиту Ипатию Потею. Р., 17.06.1609, д.306, 1л .

Список продажной записи Гавриила Ельского, данной Иосифу Ельскому на дом и плац в Гродно. П., 22.06.1609, д.307, 2л .

Дело о протесте клириков константинопольского патриарха, иеромонахов Павла и Пафнутия, против насилий православным, учиняемых по распоряжению митрополита Ипатия Потея дьяконом Антонием Грековичем. Р., 29.10.1609, д.313, 11л .

Грамота митрополита Ипатия Потея наместнику Слуцкого монастыря иеромонаху Исаю Соболевскому и всему духовенст-ву Слутчины о совершении публичных молитв о даровании богом примирения между слуцкой княжной и ее опекуном воеводой виленским Иеронимом Ходкевичем. Р., 17.01.1610, д.314, 2л .

Выпись из гродских киевских книг показания возного о вручении судебных позв разным лицам: мозырскому судье Ленкевичу, княгине Анне Корецкой, урожденной Ходкевич.. .

Р., 04.10.1610, д.322 .

Удостоверение возного о вручении митрополиту Ипатию Потею позвы на суд по делу митрополита с князем Александром Полубенским. Р., 31.10.1610, д.323, 12л .

Документы по делу Виленского Святодуховского православного братства с чернецом Рафаилом. Р., 15.06.1611, д.325, 5л .

Доверенность, выданная старостой Виленского церковного братства, минским войтом Иваном Быковским дворянину Арнольду Выриковскому на ведение дела о насилиях, причиненных братскому писарю Логину Карповичу слугами виленского римско-католического епископа. Р., 04.08.1611, д.326, 3л .

Королевская грамота об учреждении при митрополите должности коадьютора и назначении на эту должность виленского троицкого архимандрита Рутского. Р.Л., 16.11.1611, д.327, 6л .

Дело по жалобе пинского земского писаря Ивана Велятицкого на киево-печерского и лещинского архимандрита Елисея Плетенецкого о наезде монастырских подданных овсемеровских на крестьян Велятицкого. Р., 28.12.1611, д.329, 6л .

Грамота митрополита Ипатия Потея об утверждении виленского троицкого архимандрита Иосифа Рутского епископом галицким, митрополичьим наместником и владыкой надворным Лавришевского монастыря в Новогрудском повете .

Р., 16.06.1612, д.334, 4л .

Выпись из виленских трибунальных книг по делу о нападении на Виленский Святодуховский монастырь слуг витебского воеводича Станислава Кишки и его сына Николая .

Р., 09.07.1612, д.337, 3л .

Дело о вытеснении Елисаветы Быковской из имения ее покойного мужа Ивана Быковского Пятевщина его братьями Львом и Федором Быковскими, опекунами его внуков и внучек .

Р., 08.01.1613, д.341, 37л .

Выпись из земских книг Киевского воеводства по делу митрополита Ипатия Потея с мозырским земским судьей Иваном Ленкевичем-Ипогорским о наезде на урочище Киевка Микуличского митрополичьего грунта. Р., 10.01.1613, д.342, 3л .

Т о же Минского воеводства о передаче Еленой Павловной Т рацевской во владение своему мужу Ивану Т рацевскому всех ее наследственных имений в Минском воеводстве. Р., 11.06.1613, д.349, 3л .

Королевское приказание представителям Виленского православного Святодуховского братства явиться на королевский суд по жалобе Т роицкого униатского братства об употреблении Святодуховским братством различных способов на защиту православия, незаконных по мнению униатов. Р., 05.07.1613, д.350, 3л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства королевского привилея на митрополичью коадьюторию, выданного в Варшаве 16.11.1611 г. на имя Иосифа Вельямина Рутского. Р., 29.07.1613, д.351, 2л .

Привилей, выданный королем Сигизмундом III епископу Иосифу Рутскому на Киевскую митрополию. Р., 08.08.1613, д.352, 2л .

Дело о вводе митрополита Иосифа Рутского во владение имения-ми киевской митрополичьей кафедры. П.Р., 08.08.1613, д.353, 11л .

Позва Елисавете Сновской по делу о захвате ею имений покойного ее первого мужа Ивана Быковского, следуемых к передаче детям сыновей покойного. Р., 17.11.1613, д.356, 1л .

Дело о заставе земянином Войцехом Николаевичем Любельским своего имения Любель с приселком Сошна Паисию — епископу пинскому и туровскому. Р., 16.01.1614, д.357, 10л .

Квит в получении с сел Киево-Печерского монастыря в Новогрудской земле установленных на варшавском сейме 1613 г. и новогрудском сеймике 1614 г. поборов. Р., 16.02.1614, д.358, 1л .

Лист Елисаветы Михайловны, урожденной Козинской, по первому мужу Быковской, по второму Сновской, о передаче ее мужу Северину Сновскому 1/2 денежной суммы, записанной на находящемся у нее в заставе в 3000 копах литовских грошей, имения Колодежи Минского повета. Р., 01.06.1614, д.361, 2л .

Дело о тяжбе митрополита Иосифа Рутского с Киево-Печерским монастырем за имения: Вольница, Доколье, Хоромцы, Полежевичи Новогрудского и Оршанского поветов, завершившееся в пользу монастыря. Р.П., 03.06.1614, д.362, 22л .

Завещание земянина Северина Сновского и его супруги Елисаветы, урожденной Козинской, по первому мужу Быковской. Р., 04.06.1614, д.363, 3л .

Дело о закреплении взаимных обязательств Северина Сновского и его супруги Елисаветы, урожденной Козинской, по первому мужу Быковской, о принадлежащем им имуществе .

Р., 04.06.1614, д.364, 11л .

Выпись из киевских гродских книг по делу митрополита Иосифа Рутского с мозырским земским судьей Иваном Ленкевичем-Погорским о раскопке гребли Ленкевичем на митрополичьем Микуличском грунте и разорении мельницы .

Р.П., 10.06.1614, д.365, 4л .

Присяга митрополита Иосифа Рутского на повиновение римскому престолу. Л., 18.06.1614, д.366, 2л .

Список повеления королевы Анны православному духовенству Владимирско-Брестской епархии быть послушным митро-политу Ипатию Потею. П., 21.06.1614, д.367, 1л .

Архиерейская присяга нареченного епископа владимирского и брестского Иоакима. Р., 03.07.1614, д.368, 3л .

Документы, относящиеся к делу по жалобе на представителей Виленского Святодуховского православного братства представителей униатского Т роицкого братства за деятельность православного братства против унии. Р.П., 18.07.1614, д.369, 7л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства по делу о наезде Николая Макаровича на селище Бояничи, входящее в митрополичье с. Нежиловичи. Р.П., 30.07.1614, д.370, 2л .

Выпись из виленских гродских книг документов, относящихся к делу по жалобе старост Виленского Святодуховского братства Николая Онихимовского и Ивана Лиштванского о побоях, нанесенных иезуитскими студентами Поликовским и Яном Рукевичем с товарищами учителю православной виленской братской школы Мартину Войславскому за приверженность православной вере. Р., 14.08.1614, д.371, 2л .

Список выписи из гродских книг позвы от имени митрополита Рутского Василию Т ыше-Быковскому за захват им митрополичьего села Потеевка. П., 07.09.1614, д.372, 2л .

Т о же минскому земскому судье Николаю Макаровичу за захват в митрополичьем имении Нежиловичи селищ Бояничи, Постолбичи, Почапин, Рыговищи, Звегов. П., 08.11.1614, д.375, 1л .

Выпись из трибунальных книг решения по делу о неправильном распределении наследства, оставшегося после минского войта Ивана Быковского. Р., 14.11.1614, д.376, 22л .

Суммариуш преследований от униатов Виленского Святодуховского братства. П., б/д, д.378, 2л .

Дело о взыскании Бениашем Марковичем Комаром долга с имений Григория Андреевича Макаровича-Ивашенцевича Усяжи, Колодежи в Минском повете. Р.П., 11.08.1615, д.381, 248л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства жалобы Виленского Святодуховского православного братства на обиды и угнетения, причиняемые проживающим в Виленском Т роицком монастыре епископом пинским Паисием Оникеевичем и старшим монастыря Иосафатом Кунцевичем с монахами. Р., 20.08.1615, д.382, 2л .

Королевское подтверждение принадлежности Лещинского монастыря под Пинском Виленскому Т роицкому монастырю .

Р., 15.10.1615, д.383, 2л .

Папская булла о разрешении совершать посвящения униатских епископов в присутствии епископов латинских и наоборот. Л., 10.12.1615, д.386, 3л .

Дело о наезде мозырского маршалка Лозки на митрополичье имение Нежиловичи и грабеж крестьян. П., 03.01.1616, д.387, 34л .

Выпись из новогрудских гродских книг повеления Сигизмунда III всем судебным инстанциям не вызывать митрополита Иосифа Рутского до возвращения из-за границы .

Р., 05.01.1616, д.388, 2л .

Акт раздела имения между наследниками Ивана Быковского .

Р.П., 07.01.1616, д.389, 15л .

Дело о фольварке Печерск и др. Оршанского повета, отнятых у Киево-Печерского монастыря, на Виленскую униатскую семинарию при Т роицком монастыре. Р.П., 14.01.1616, д.390, 17л .

Предписание генерала иезуитского ордена Муция Вителлеско о том, чтобы иезуиты всюду оказывали знаки уважения митрополиту Рутскому. Л., 15.01.1616, д.391, 3л .

Список жалобы новогрудского соборного духовенства на новогрудских кальвинистов, записанный в гродские книги. Р., 22.03.1616, д.392, 2л .

Дело о наезде мозырского земского судьи Ивана Ленкевича на митрополичье село Микуличи и ограбление крестьян. Р., 29.08.1616, д.395, 31л .

Копия королевского подтверждения записи на церкви, сделанной князем Михаилом Львовичем Глинским в память об умершем князе Димитрии Путятиче в 1506 г. Р.П., 12.11.1616, д.397, 7л .

Видимус из книг королевской канцелярии решения королем Казимиром дела княгини Марии Т рабской о вотчине Остра. Р., 12.11.1616, д.398, 2л .

Т о же подтверждения 2 июля 1511 г. королем Сигизмундом I прав православной церкви, данного по ходатайству митрополита Иосифа и князя Константина Ивановича Острожского. Р.П., 4. 21.11.1616, д.399, 4л .

Дело о захвате Лукой Сапегой митрополичьего грунта Мигалки Мозырского повета. Р.П., 25.01.1617, д.402, 8л .

Документы, относящиеся к делу о захвате Иваном Ленкевичем части земли Киево-Печерского монастыря в имении Забудечи. П., 07.04.1617, д.403, 19л .

Выпись из трибунальных книг по делу между Николаем Макаровичем-Ивашенцевичем и Христофором МакаровичемИвашенцевичем о селе Дружни. Р., 25.04.1617, д.404, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показания воз-ного о вручении позва Христофору МакаровичуИвашенцевичу в селе Андреевка за захват Микуличского грунта и грабеж подданных митрополита Рутского. Р., 25.05.1617, д.405, 4л .

Т о же разным лицам по их делам с митрополитом И .

Рутским. Р., 23.06.1617, д.406, 3л .

Привилей короля Сигизмунда III, данный Иосафату Кунцевичу на коадьюторию полоцкую. Р., 28.06.1617, д.407, 2л .

Т о же, данный коадьютору архиепископа полоцкого Иосафату Кунцевичу на Полоцкую архиепископию по смерти полоцкого архиепископа Гедеона Брольницкого. Р., 31.03.1618, д.413, 3л .

Инвентарь имения Усяжи и фольварка Колодежи. П., 12.04.1618, д.414, 3л .

Квит в получении денежных сборов с митрополичьих имений в Новогрудском повете. П., 22.05.1618, д.418, 1л .

Список выписи из гродских книг Минского воеводства о наезде князя Богдана Соломерецкого на митрополичье село Цна и об опус-тошении и захвате Прилепской пущи. П., 27.09.1618, д.422, 1л .

Видимус, выданный по приказанию короля Сигизмунда III митрополиту Иосифу Рутскому, протестации кустоша виленского, пробоща трокского князя Бенедикта Войны от имени латинского духовенства, против подачи к королевской присяге "конфедерации" и принятия, без позволения станов духовных, поправок к статуту. Р., 05.12.1618, д.425, 2л .

Список королевского подтверждения листа великого князя Александра от 14.03.1499, о даровании г.Минску магдебургского права, выданный минскому митрополичьему наместнику. Р., 13.03.1619, д.429, 3л .

Извлечение из королевского повеления о передаче всех могилевских церквей и духовенства под юрисдикцию полоцкого униатского архиепископа Иосафата Кунцевича. П., 22.03.1619, д.430, 2л .

Выпись из гродских книг Оршанского староства жалобы бурмистров, радцев и лавников могилевских на проживающего в Могилевском Спасском монастыре Иоанна Дубовича, наместника архиепископа полоцкого, за нападение его на могилевскую школу. Р., 28.09.1619, д.434, 1л .

Выпись из трибунальных минских книг судебного решения по делу между Иваном Т рацевским и Мариной, урожденной Вой-шнаровною, женой минского земского судьи Григория Макаровича, о неотдаче в "держанье" завещанных Т рацевскому Григорием Макаровичем 4 мещан в Минске на Т роицкой горе .

Р., 20.11.1619, д.440, 3л .

Дело о нападении прилепских митрополичьих подданных на крестьян Даниила Понятовского из Усяжей и Колодежей. Р.П., 04.03.1620, д.446, 37л .

Дело о наезде Даниила Понятовского на митрополичье прилепское село Бояры Минского повета и ограблении прилепского священника Георгиевской церкви Илии Петровича. Р.П., 05.03.1620, д.447, 27л .

Лист настоятеля Виленского базилианского Святотроицкого монастыря Боровика на передачу половины плаца Георгиевской церкви в Вильне в аренду виленскому радце Афанасию Филоновичу. Р., 22.09.1620, д.448, 1л .

Дело о присуждении Раине Быковской к уплате 1202 коп грошей, обеспеченных имениями Усяжи и Колодежи, за нарушение уговора о вступлении в брак с Криштофом Янковским. Р., 23.03.1620, д.449, 17л .

Дело о нападении Даниила Понятовского на двух митрополичьих крестьян на дороге из Минска при урочище Боровляны и ограблении их. Р., 28.03.1620, д.450, 24л .

Выпись из минских гродских книг жалобы минского воскресенского священника Федора Ермолича на митрополита Иосифа Рутского на принуждение его последним к переходу в унию и насилиях, причиненных митрополичьим наместником .

Р., 01.04.1620, д.451, 2л .

Королевская грамота виленскому городскому управлению о содействии расследованию о захвате церковных грунтов в Вильне после пожара. П., 11.04.1620, д.452, 2л .

Реестр церковных вещей, увезенных ворами из Софийской церкви и потом возвращенных (5 возов, 233 вещи). П., 12.05.1620, д.454, 1л .

Документы, относящиеся к делу об ограблении в Усяжах, имении Даниила Понятовского, двух митрополичьих крестьян, купивших там товары. Р., 23.06.1620, д.455, 4л .

Список видимуса, выданного из королевской канцелярии по просьбе минских обывателей и заключающего в себе подтверждение "Свитка Ярослава" князем Великого княжества Литовского Александром, о правах православной церкви 1499 года марта 20. Р., 13.07.1620, д.456, 2л .

Условие на передачу могилевскому подстаросте Николаю Водорацкому архимандритом Виленского Т роицкого монастыря Львом Креузой имения Печерск в аренду на 3 года .

П., 39.09.1620, д.457, 2л .

Дело о восстановлении православной западнорусской иерархии. Р.П.Л., 01.02.1621, д.458, 59л .

Выпись из гродских книг Полоцкого воеводства протестации полоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича против побора на духовенство по решению сейма варшавского 1620 г. Р., 16.02.1621, д.459, 1л .

Выпись из гродских книг Ошмянского староства протестации Виленского Святодуховского братства против причиняемых православным притеснений от униатского митрополита Иосифа Рутского. Р., 30.03.1621, д.460, 2л .

Список с выписи из гродской книги Т рокского воеводства протестации православных виленских жителей на притеснения .

Р., 17.04.1621, д.461, 1л .

Документ о наезде Даниила Понятовского на с. Оношки митрополичьего имения Прилепы и ограблении крестьян. Р., 26.04.1621, д.462, 1л .

Документы, относящиеся к делу о захвате шкловскими подданными графа Александра Ходкевича сенокосов при селах Цвирково и Барсуки Виленского Т роицкого монастыря. Р., 01.08.1621, д.465, 3л .

Список королевского повеления Виленскому Святодуховскому православному братству явиться на суд по жалобе униатского Т роицкого Виленского братства. Р., 1621, д.466, 1л .

Квит поборцы Новогрудского воеводства Себастиана Войниловича в получении денежного сбора по решению варшавского сейма 1618 года с митрополичьих новогрудских имений. П., 22.05.1622, д.473, 1л .

Выпись из гродских книг Минского замка судебного решения по делу о беглом крестьянине из Заполья, села Яна Коссаковского, в Усяжи, село Даниила Понятовского. Р., 06.07.1622, д.474, 4л .

Выпись из трибунальных книг запродажного листа Александра Курмина на приобретение им в имении Прилепы земли Маковщина, Т ыминщина, Дубровщина и Капщевщина Даниилу Понятовскому. Р.П., 09.07.1622, д.475, 4л .

Т о же о захвате в г.Пинске части земли пинского епископа под постройку церкви Раиной Макаровной, женой Христофора Гарабурды. Р., 16.07.1622, д.476, 4л .

Т о же продажного листа Ивана Т рацевского и его супруги Елены Павловны, урожденной Быковской, Даниилу Понятовскому на принадлежащую им 1/4 часть имений Колодежи и Усяжи. Р.П., 08.11.1622, д.477, 4л .

Список выписи из гродских книг жалобы митрополичьего наместника Вацлава Садковского на киево-кирилловского игумена Киприана Лабунского-Жеребило за наезд на митрополичье имение Бабинец [Бабиничи], присоединение земли к Меречскому монастырю. Р.П., 20.01.1623, д.481, 4л .

Список выписи из гродских книг Пинского повета акта передачи Пинской Феодоровской церкви пинским православным жителям. Дана история церкви. П., 30.03.1623, д.485, 2л .

Выпись из трибунальных книг акта раздела имений покойного князя Януша Острожского между наследниками .

Р.Л.П., 28.05.1623, д.487, 9л .

Дело о причинении минским старостой и воеводой Петром Т ышкевичем обид виленскому гродскому судье Даниилу Понятовскому по граничным имениям Усяжи и Колодежи .

Р.П., 27.07.1623, д.489, 7л .

Выпись из гродских книг Оршанского староства по делу о наезде шкловских мещан на барсуковских крестьян КиевоПечерского монастыря и грабеже сена и скота. П., 05.09.1623, д.490, 4л .

Дело об убийстве полоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича. (В деле имеется пространное расследование дела и решение комиссарского суда.) Р.П., 21.11.1623, д.492, 21л .

Инструкция Иосифа Рутского и пяти униатских епископов, написанная на соборе в Новогрудке послам, отправляемым в Киев для переговоров с местными православными духовными властями об учреждении в Западной России особой патриархии. Р., 20.01.1624, д.494, 2л .

Лист подстаростича велижского Сигизмунда Вронского на продажу глогомитскому приходу колокола за 16 коп литовских грошей. Р., 07.03.1624, д.497, 1л .

Дело о захвате половины села Зеремцы Виленской Пречистенской церкви Александром Сапегой Даждьбогом и земянами Подберезскими. Р., 21.03.1624, д.498, 5л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показаний возного о вручении позв на трибунальский суд Софии, жене Иеронима Ходкевича, Ленкевичам-Ипогорским, Станиславу Харлинскому, княгине Анне Острожской и др. по делам с митрополитом Иосифом Рутским. Р., 29.04.1624, д.499, 2л .

Декрет Конгрегации распространения веры о разрешении униатскому митрополиту присылать в греческий коллегиум в Риме светских воспитанников. Л., 30.04.1624, д.500, 2л .

Т о же о причислении Иосафата Кунцевича к сойму праведников. Л., 31.05.1624, д.502, 2л .

Удостоверение о вручении позвы монахам Виленского Святодуховского монастыря по делу о заточении ими перешедшего в унию священника Филиппа Лимонта. П., 24.07.1624, д.506, 2л .

Дело по спору оршанского старосты Александра Сапеги и Подберезских с митрополитом Иосифом Рутским о деревне Зеремцы. Р.П., 13.09.1624, д.512, 3л .

Выпись из гродских книг минского замка протестации Иосифа Рутского на нападение подданных княгини Соломерецкой и ее сына Богдана на митрополичьих подданных (взаимные наезды: Ст. Соломеречи, Боровляны и др. в воеводстве Минском). Р., 28.12.1624, д.513, 2л .

Архиерейская присяга нареченного епископа полоцкого Антония Селявы. Р., 1624, д.514, 4л .

Т о же пинского и туровского Григория Михаловича. Р., 1624, д.515, 4л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показаний возного об освидетельствовании им убытков митрополичьему селу Микуличи наездом рубежовских крестьян. Р.П., 29.01.1625, д.517, 2л .

Квит в получении денежных сборов с митрополичьих новогрудских имений. П., 08.03.1625, д.519, 1л .

Дело по жалобе Иосифа Рутского на представителей минского земского суда на неправильное решение о митрополичьем владении в Зеремцах Минского повета. Р.П., 13.05.1625, д.520, 38л .

Документ о противодействии виленского католического епископа Воловича и сенаторов постройке православной церкви Святого Духа у Острых ворот. Л., 16.06.1625, д.521, 4л .

Дело Ивана и Александра Ленкевичей-Ипогорских с киевопечерским архимандритом Копыстенским об имениях Забудечи и Рубежовка. Л.П., 07.07.1625, д.523, 12л .

Два листа акта о прославлении архиепископа Иосафата Кунцевича. Л., 20.03.1628, д.553, 2л .

Два квита в получении с митрополичьих новогрудских имений сбора, установленного сеймом 1627 года на продолжение войны с Густавом. П., 10.06, 12.09.1628, д.555, 2л .

Дело о запрещении представителями виленских латинских властей Виленскому Святодуховскому братству строительства каменной православной церкви у Острых ворот. Р.П.Л., 15.06.1628, д.556, 12л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства протестации митрополита Иосифа Рутского против Андрея Страпинского по поводу ограбления двух подданных крестьян из села Микуличи. Р., 19.06.1628, д.557, 2л .

Доверенность Александру Ленкевичу-Ипогорскому и Андрею Лисецкому, выданная Даниилом Стрыбылем на ведение его дел в судах. П., 20.06.1628, д.558, л.1 .

Выпись из земских книг Минского воеводства по делу земян Подберезских с митрополитом Иосифом Рутским о селе Зеремцы. Р.П., 30.06.1628, д.559, 5л .

Список "продажного листа" Филона Богушевича-Гулькевича Киселю на замок и село Зореничи в воеводстве Киевском. Р.П., 20.07.1628, д.560, 4л .

Квит в получении денежных сборов на продолжение войны с Густавом Сендомирским с имения Печураны Киево-Печерского монастыря. П., 10.09.1628, д.561, 1л .

Дело между игуменом Киевского Кирилловского монастыря Софронием Жеребило-Лабунским и митрополитом Иосифом Рутским о захвате митрополичьими крестьянами из сел Микуличи и Бабинец грунтов монастырского села Миротщизна. Р.П., 04.10.1628, д.562, 23л .

Универсал Сигизмунда III о созыве во Львове собора для разрешения несогласий между униатами и православными на 9 июля 1629 года. П., 28.02.1629, д.564, 2л .

Рескрипт Сигизмунда III на имя митрополита Иосифа Рутского о созыве во Львове собора для разрешения несогласий между униатами и православными 28 октября 1629 года и предварительных соборов во Владимире и Киеве. П., 29.03.1629, д.566, 2л .

Королевский универсал с приглашением к участию на Львовском соборе, назначенном на 28 октября 1629 года. П., 31.05.1629, д.567, 1л .

Лист бурмистров, радцев и лавников, мещан города Минска с полномочием на представительство на Львовском соборе, подписанный бурмистром Лукой Богушевичем Шишкой (около 25 подписей и несколько печатей). Р., 01.08.1629, д.570, 2л .

Пункты соглашения о продаже между Киево-Печерским монастырем и Ленкевичами об имениях Рубежовка и Михаловка за 7000 зл.польских. П., 06.08.1629, д.571, 1л .

Выпись из гродских книг Луцкого замка жалобы старшего Виленского Святодуховского монастыря Иосифа Бобриковича на архимандрита дерманского Мелентия Смотрицкого, которым при поездке в Баркулабов была вывезена драгоценная церковная утварь, греческие и латинские книги. Р., 09.08.1629, д.572, 2л .

Два квита в получении сборов с митрополичьих новогрудских имений на уплату инфлянтскому войску (сведения о моровом поветрии). П., 27.10.1629, д.573, 2л.;

23.01.1630, д.577, 1л .

Т о же с киево-печерского монастырского имения Печураны. П., 23.10.1629, д.574, 1л.; 22.01.1630, д.576, 1л .

Показание цирюльника, смоленского мещанина Михаила Орховского об исцелении шестнадцатилетней дочери от горячки молитвой к Иосафату Кунцевичу. П., 1629, д.575, 1л .

Определение Конгрегации распространения веры о старшинстве римско-католических и униатских епископов. Л., 16.02.1630, д.578 .

Индульгенция папы Урбана VIII сроком на пятнадцать лет всем, которые, посетив семь алтарей Св.Т роицы в Вильне, будут молиться об умиротворении церквей. Л., 01.06.1630, д.580, 2л .

Список продажного листа Александра Сапеги князю Николаю Борятынскому, подсудку оршанскому, и его супруге Уршуле на села Логи и Зеремцы и часть поля в Беличанах Минского воеводства за 3200 коп литовских грошей. П., 01.06.1630, д.581, 4л .

Выпись из новогрудских гродских книг о передаче имения Печураны и приселка Левнищевичи в Новогрудском воеводстве от Киево-Печерского монастыря митрополиту. Р.П., 15.10.1630, д.584, 4л .

Список королевского привилея виленскому гродскому судье Даниилу Понятовскому, закрепляющего за ним имения Усяжи и Колодежи. П., 09.02.1631, д.588, 1л .

Выпись из земских книг о замене имения Печураны с приселком Левнищевичи на имения Лешневичи и Литовка Новогрудской митрополичьей капитулы. Р.П., 20.02.1631, д.589, 12л .

Королевский привилей Сигизмунда III митрополиту Иосифу Рутскому на управление епархией по смерти епископа владимирского и брестского Иоакима Мороховского. П., 26.02.1631, д.590, 2л .

Список заявления канцлера Великого княжества Литовского Альбрехта Станислава Радзивилла о том, что туровский и пинский владыка и Анна Ходкевич решили кончить миром дело о принадлежащих епископии имениях. П., 11.03.1631, д.591, 1л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства о въезде подданных Юрия Мелешки, хорунжего слонимского, и его жены Раины Богдановны, урожденной Соломерецкой, из с .

Боровляны в Прилепскую митрополичью пущу. Р.П., 24.06.1631, д.594, 4л .

Дело между Иваном Быковским и минским гродским судьей Даниилом Понятовским о захвате последним наследственных частей Феодоры Александровны Крупки в имениях Усяжи и Колодежи. Р., 25.06.1631, д.595, 8л .

Дело о захвате сенокоса над рекою Домлею села Ляды митрополичьего имения Прилепы подданными князя Христофора Радзивилла, польного гетмана Великого княжества Литовского, из Озерицкой Слободы Смолевичского двора. Р.П., 15.07.1631, д.596, 7л .

Индульгенция папы Урбана VIII всем, кто в течение десяти лет посетит Т роицкую церковь базилианского Виленского монастыря и будет в ней молиться о соединении церквей. Л., 13.08.1631, д.597, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства, записанная из гродских книг Новогрудского воеводства (от 5 октября 1605 г.), листа Сигизмунда III о присоединении к владениям митрополии имений Киево-Печерского монастыря. Р., 09.01.1632, д.599, 2л .

Дело об установлении ежегодной пенсии в 600 злотых польских с Владимирской епархии коадьютору Рафаилу Корсаку. Л., 26.01.1632, д.602, 12л .

Королевское подтверждение границ митрополичьего села Прилепы на основании древних документов, представленных митрополитом. Р.П., 01.02.1632, д.603, 10л .

Дело о продаже виленским подвоеводичем Даниилом Валентиновичем Понятовским киевскому митрополиту Иосифу Рутскому и его преемникам по митрополии имения Усяжи, фольварка Колодежи, сел Усяжи, Приборок, Малафеевщина, Ковали и Колодежи. П.Р., 27.06.1632, д.605, 63л .

Список протестации униатских архиереев против улаживания земельных споров между униатскими и православными епископами, установленный на избирательном сейме. Л.П., 08.08.1632, д.606, 2л .

Список протестации униатского духовенства против пунктов соглашения с православным духовенством на сейме 1632 г. относительно церковных владений. П., 08.11.1632, д.608, 1л .

Список протестации римского духовенства и знатных лиц против пунктов соглашения между униатами и дезунитами при воцарении Владислава. П. 10.11.1632, д.609, 1л .

Запись из варшавских лагерных книг протестации униатского духовенства против принятых на избирательном сейме 1632 г. пунктов соглашения между православными и униатами о церковных владениях. Л.П., 13.11.1632, д.610, 2л .

Запись протестации от имени обывателей Великого княжества Литовского, сенаторов и сеймовых депутатов о пунктах соглашения между православными и униатами о церковных владениях, принятых на избирательном сейме 1632 г. Л.П., 22.11.1632, д.611, 2л .

Архиерейская присяга нареченного епископа владимирского и брестского Иосифа Макосея Баковецкого. Р., 1632, д.612, 4л .

Список королевского подтверждения Владиславом IV привилегий, данных его предшественниками неуниатам и пунктов соглашения между униатами и неуниатами на сейме 1632 г. Р., 14.03.1633, д.615, 2л .

Список универсала короля Владислава IV о возвращении православным некоторых их церквей и монастырей, на которые претендовали униаты. П., 14.03.1633, д.616, 2л .

Запись протестации католического и униатского духовенства и светских сановников против пунктов короля Владислава IV в пользу православных на коронационном сейме 1633 г. Л.П., 16.03.1633, д.617, 4л .

Копия королевского повеления виленскому городничему, подсудку Константину Евстафьевичу Залесскому передать православным два церковных плаца в Вильне по королевскому универсалу. П., 16.03.1633, д.618, 1л .

Акт о самовольном наезде Павла Овлачинского в Уневский монастырь и об изгнании его. Л.П., 12.06.1633, д.620, 4л .

Присяга Павла Овлачинского при назначении архимандритом Кобринского монастыря. Р., 26.06.1633, д.622, 2л .

Список выписи одного пункта из завещания канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги о подтверждении им данных при жизни фундушей на униатские церкви. П., 06.07.1633, д.624, 2л .

Список видимуса из виленских трибунальных книг завещания гетмана Великого княжества Литовского, виленского воеводы Льва Сапеги. Р.П., 29.07.1633, д.628, 6л .

Грамота митрополита коадьютору, пинскому епископу Рафаилу Корсаку, отправляющемуся в Рим с просьбой ко всем о гостеприимстве епископу. Л., 30.07.1633, д.629, 2л .

Лист митрополита Иосифа Рутского об утверждении за Северином Клишевским и его супругой трехлетней аренды в вознаграждение за починку Борисоглебской каменной церкви в Новогрудке. П., 27.09.1633, д.632, 2л .

Две выписи из земских книг Киевского воеводства письма киевского воеводы Януша Т ышкевича из Логойска православному митрополиту Петру Могиле с угрозами за отнятые у униатов Никольского монастыря и Софийского дома. Р.П., 05.10.1633, д.633, 4л .

Две позвы подстолию Великого княжества Литовского Казимиру Т ышкевичу на королевский суд за наезд на митрополичьи имения Усяжи и Колодежи. Р., 20.10.1633, д.635, 8л .

Дело о самовольной порубке леса в Цнянской и Прилепской митрополичьей пущах Минского воеводства подданными земянина Юрия Мелешки. Р.П., 25.01.1634, д.637, 10л .

Выпись из гродских книг Оршанского староства королевской грамоты Киевскому Никольскому монастырю об оказании послушания митрополиту Петру Могиле. Р.П., 28.01.1634, д.638, 2л .

Экземпт короля Владислава IV, приостанавливающий ход дел, касающихся минского городничего Павла Скорупы, на время пребывания в походе на Москву в хоругви князя Христофора Радзивилла. П., 05.03.1634, д.639, 2л .

Т ри выписи из гродских книг Ошмянского староства по делу о наезде подстолия Казимира Т ышкевича на митрополичьи имения Усяжи и Колодежи с приглашением бывшего владельца Даниила Понятовского на минский земский суд. Р.П., 02.05.1634, д.640, 3л .

Индульгенция папы Урбана VIII об отпущении грехов всем униатам и католикам, которые совершат в одном из базилианских монастырей молитву об искоренении схизмы. Л., 05.05.1634, д.641, 2л .

Удостоверение владимирского и брестского епископа Иоакима Мороховского о родственных связях с Иосафатом Кунцевичем шляхтичей Владимирского повета Ивана Кунцевича и Семена Париловича. П., 07.05.1634, д.642, 2л .

Квит в получении установленного сеймом 1634 г. сбора с новогрудских митрополичьих имений. П., 19.05.1634, д.643, 1л .

Выпись из гродских книг Пинского повета об убытках в селе Овсемерове Лещинского монастыря (игумен Иов Мамонич), причиненных наездом войта села Радчицкого Максима Мирушевича и Григория Стрельца. Р., 08.08.1634, д.644, 1л .

Дело о продаже полоцким воеводою Янушем Кишкой митрополиту Иосифу Рутскому имения Долгиново в Ошмянском повете за 20 000 коп литовских грошей. Р., 15.09.1634, д.645, 8л .

Дело о продаже имения Шешоль митрополичьей кафедральной Виленской Пречистенской церкви. П.Р., 20.09.1634, д.646, 5л .

Удостоверение наместника Виленского Т роицкого монастыря Алексея Дубовича о передаче митрополичьего имения Печерск в аренду старшему Могилевского монастыря Гениашу Гостиловскому. П., 24.10.1634, д.647, 2л .

Королевская позва подстолию Казимиру Т ышкевичу по жалобе митрополита на ограбление митрополичьего подданного подданными Т ышкевича. Р., 10.11.1634, д.648, 1л .

Список показания возного о передаче базилианскому протоархимандриту, митрополичьему коадьютору Рафаилу Корсаку проданного виленским подвоеводичем Даниилом Понятовским имения Усяжи с фольварком Колодежи. П., 12.11.1634, д.649, 1л .

Дело митрополита Иосифа Рутского и его коадьютора епископа Рафаила Корсака с королевским подстолием воеводичем и старостою минским Казимиром Т ышкевичем из Логойска о захвате последним части посева в только что купленном Корсаком имении Усяжи. Р.П., 1634, д.651, 6л .

Выпись из гродских книг минского замка о нападении чернецов и служек Минского Святодуховского монастыря на дом минского мещанина, прислуживающего в плебании костела Фары. Р., 09.01.1635, д.653, 2л .

Выпись из гродских книг Пинского повета заявления лещинского игумена Иова Мамонича о разграблении земянином Северином Ладой монастырского дубового тына в 12 коп. Р., 24.02.1635, д.654, 1л .

Квит в получении от эконома Минской православной семинарии отца Феоктиста Самоты установленных сборов с имения Усяжи, купленного митрополитом у Понятовского. П., 04.03.1635, д.655, 1л .

Список постановления короля Владислава IV на генеральном сейме 1635 г., распределяющего епископии, монастыри, церкви с принадлежащими им имениями между униатами и православными. П., 14.03.1635, д.656, 1л .

Список выписи из гродских книг минского замка о краже у эконома Минской семинарии денег, дорогих вещей и документов по митрополичьим имениям 7 апреля 1635 года (в том числе и по имению Усяжи). П.Р., 07.04.1635, д.657, 1л .

Выпись из гродских книг Пинского повета о нападении на подданных коадьютора Рафаила Корсака тишковичских крестьян, подданных Войны. Р., 20.06.1635, д.659, 2л .

Удостоверение коадьютору Корсаку в получении 500 скутов римской монеты, истраченных на прославление и канонизацию архиепископа полоцкого Иосафата Кунцевича. Л., 02.10.1635, д.660, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показания возного о вручении им позвы Христофору Макаровичу-Ивашенцевичу по делу с митрополитом Иосифом Рутским о наезде на мигальских и заруднянских подданных митрополита. Р., 10.03.1636, д.664, 1л .

Дело о наезде Казимира Т ышкевича на митрополичьи имения Усяжи и Колодежи, захват трех семей и грабеж других .

Р.П., 10.11.1636, д.665, 15л .

Список повеления короля Владислава IV комиссарам, назначенным для разбора принадлежности спорных церквей .

П., 08.05.1636, д.667, 2л .

Приказ трибунального суда минскому подкоморию Христофору Кавечинскому привести в исполнение судебное решение 1627 года по делу об имении Зеремцы Виленской Пречистен-ской церкви. Р., 09.07.1636, д.670, 2л .

Универсал Владислава IV о содействии властей Великого княжества Литовского королевским комиссарам в деле разграничения спорных церквей и владений. П., 18.07.1636, д.672, 2л .

Показания колодежского обывателя Карпа Бунякевича о чудесном его исцелении по молитве Иосафату Кунцевичу. П., 14.02.1637, д.676, 2л .

Выпись из гродских книг минского замка жалобы минского городничего Павла Скорупы и его супруги Марины, урожденной Свидерской, на евреев-арендаторов Давида Марковича и его сыновей Исака и Марка за опустошение имения Скорупов Острожич в Минском воеводстве. Р., 07.04.1637, д.678, 6л .

Индульгенция папы Урбана VIII всем, кто с молитвенными целями посетит кафедральную Виленскую церковь в дни виленского провинциального собора. Л., 29.04.1637, д.679, 2л .

Выпись из трибунальных книг о передаче в трехлетнюю аренду земянину Т рокского повета Сигизмунду Братишевскому имения Шешолы в Виленском повете. Р.П., 10.07.1637, д.680, 4л .

Лист митрополита Рафаила Корсака на передачу в аренду на 20 лет Яну Некрашевичу имения Печураны с приселком Левнищевичи. Р.П., 18.07.1637, д.682, 5л .

Список выписи из земских книг Луцкого повета позвы по делу между канцлером ВКЛ князем на Олыке и Несвиже Альбрехтом Станиславом Радзивиллом и митрополитом Петром Могилой о земельных границах в селах Дерно, Ставка, Водерады, Дворище, Радковщина и Мельковщина. П., 17.10.1637, д.685, 2л .

Архиерейская присяга жидичского архимандрита Пахомия Оранского, нареченного епископа пинского и туровского. Р., 1637, д.687, 4л .

Дело о покосе городничим минским Павлом Скорупой митрополичьего прилепского сенокоса. П.Р., 10.02.1638, д.688, 4л .

Объявление епископа перемышльского и самборского Афанасия Крупецкого, что он с разрешения короля и митрополита представил селения Груздевичи и Сдебин во владение коадьютору Павлу Овлачинскому. П., 04.03.1637, д.690, 2л .

Дело о нападении толпы латинян под предводительством Т рояна и Петра Корсаков при участии новогрудских латинских монахов на новогрудских дезунитов (православных и евангеликов) в ночь с 23 на 24 июля 1638 года. Р.П., д.692, 10л .

Выпись из трибунальных книг арендного листа митрополита Корсака Адаму Т упальскому на имения Беличаны, Черневичи и Зеремцы. Р.П., 17.11.1638, д.694, 2л .

Объявление коронного подскарбия о назначении коадьютором Павла Овлачинского, архимандрита кобринского, епископа самборского. П., 29.1638, д.696, 2л .

Дело о передаче в аренду митрополитом Корсаком Адаму Савичу Корсаку и его супруге Евфимии, урожденной Дрогиловской, митрополичьих имений Усяжи и Колодежи на трехлетний срок. П.Р., 22.05.1638, д.699, 8л .

Копия выписи из гродских книг минского замка распоряжения митрополита о минских церквах в 1635 г. П.Р., 16.07.1638, д.702, 3л .

Копия привилея короля Владислава IV, подтверждающего привилей великого князя Александра от 20 марта 1499 года, о неприкосновенности прав православной церкви в объеме, установленном великим князем Ярославом Владимировичем .

П., 06 или 08.11.1638, д.703, 4л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства удостоверения митрополита Иосифа Рутского о принадлежности сенокоса в Прилепах по реке Усяжи у Старых Острошич минскому городничему Павлу Скорупе. Р.П., 12.12.1638, д.705, 2л .

Список удостоверения прилепского урядника Стефана Лаховича на передачу Александру и Григорию Ивановским сенокоса в аренду на 6 лет с платою по 15 злотых в год. П., 01.08.1640, д.706, 1л .

Копия завещания митрополита Рафаила Корсака. Л.И., 18.08.1640, д.707, 7л .

Постановление, выданное из канцелярии папского нунция в Польше о назначении жировичского архимандрита Нафанаила Лозовского настоятелем Жидичского монастыря и коадьютором полоцкого епископа, епископом витебским после смерти Николая Никифора Лозовского. Л., 31.12.1640, д.712, 2л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства о выкупе митрополитом Антонием Селявой имения Быкевичи, быв-шего в заставе у Северина Клишевского за 4000 злотых польских. Р.П., 09.03.1641, д.714, 2л .

Т о же о передаче в аренду митрополитом Антонием Селявой имения Быкевичи С.Клишевскому и его жене Христине, урожденной Гутор, сроком на год. Р.П., 13.04.1641, д.715, 2л .

Т о же Пинского повета показаний возного об освидетельствовании убытков, причиненных земянкой Люцией Корсак на полях Лещинского Пинского монастыря на острове Заглубочье при селе Сущицком. Р., 15.07.1641, д.716, 1л .

Документы к делу между митрополитом Антонием Селявой и минским городничим Павлом Скорупой о спорных сенокосах в имениях Усяжи и Прилепы. Р., 02.08.1641, д.717, 6л .

Дело о захвате подданными князя Богуслава Радзивилла, хорунжего ВКЛ, из села Озеричи (Слобода Озерицкая) части мит-рополичьего Прилепского грунта. Р.П., 15.08.1641, д.718, 15л .

Присяга архиепископа полоцкого Антония Селявы при наречении его киевским митрополитом. Л., 14.03.1642, д.719, 2л .

Дело о приеме от Адама Корсака бывшего у него в аренде имения Усяжи с фольварком Колодежи по окончании срока аренды. Р., 10.05.1642, д.721, 6л .

Дело о беглых подданных из митрополичьих имений Прилепы и Усяжи. Р.П., 12.05.1642, д.722, 46л .

Выпись из трибунальных книг решения по делу митрополита Петра Могилы с Анной Козинской, урожденной Лозкой, о захвате ею имения Киево-Печерского монастыря Т рудиловичи в Загальцах. П., 06.06.1642, д.723, 6л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства жалобы новогрудских дизунитов на Нафанаила Лозовицкого. Р.П., 10.09.1642, д.729, 4л .

Показания виленского нотария Варфоломея Гавловского о чудесном его пробуждении от летаргии "рукою блаженного Иосафата, мученика и архиепископа полоцкого". Л., 15.11.1642, д.730, 1л .

Две расписки Александра Т анаевского в получении с митрополичьих имений в Минском воеводстве сбора на отправление посла на варшавский вальный сейм. П., 24.01.1643, д.731, 2л .

Дело о возвращении минскому городничему Павлу Скорупе двух подданных и их детей, родившихся в период с 1639 по 1644 год, и убытков из митрополичьего имения Усяжи. П.Р., 12.01.1643, д.736, 3л .

Архиерейская присяга Никифора Лозовского при наречении его на Витебскую епископию. Р., 21.01.1643, д.737, 4л .

Дело о захвате земянином Минского воеводства Андреем Кенсовским части земли и невозвращении десятины с фольварка Заценье, завещанных "минскому монастырю — церкви Св.Николая" покойным Григорием Исаевичем Громыкой. Р.П., январь 1643, д.738, 4л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства показания возного о вручении позвы Федору Т арнавскому по делу с митрополитом Петром Могилой и дятловичским архимандритом Иосифом Коноповичем-Горбацким. Р., 13.04.1643, д.740, 1л .

Т о же луцкого замка граничного листа между селом Блудовом, принадлежащего Генриху и Енграции Кащевским, и селом Бокшином, принадлежащим булгаковскому старосте Казимиру Нарушевичу и его супруге Марте, урожденной Соломерецкой. П., 05.07.1643, д.744, 11л .

Индульгенция папы Иннокентия X об отпущении грехов душам умерших, за которых совершается поминовение в Т роицкой церкви Виленского базилианского монастыря. Л., 17.11.1643, д.747, 2л .

Список завещания воеводы брестского, старосты волковысского, блудневского Феофила Т ризны. П., 01.12.1643, д.748, 2л .

Расписка скарбника Великого княжества Литовского Станислава Бейнарта в получении сбора с митрополичьей новогрудской юрисдики. П., 28.12.1643, д.749, 1л .

Инвентарь митрополичьего имения Быкевичи Новогрудского воеводства, составленный при передаче в 1645 г. имения в аренду Яну и Софии Вержбицким. П., 26.03.1645, д.750, 11л .

Выпись из земских книг Минского воеводства по делу между минским городничим Павлом Скорупой и митрополитом Антонием Селявой о захвате митрополичьими подданными сенокосов в урочищах Плесо, Т елятино за Прилепами по реке Усяжи. П., 20.06.1645, д.751, 8л .

Присяга нареченного архимандрита полоцкого Феофила Пруса Ольшеницы. Р., 17.07.1645, д.754, 4л .

Дело между минским городничим Павлом Скорупой и иеромонахами Минской Вознесенской Святодуховской церкви о сенокосе в Усяжи и Прилепах. Р.П., 11.09.1645, д.755, 49л .

Копия выписи из гродских книг по делу о жалобе державцы митрополичьей деревни Рутвянки на иезуита Игнатия Ельца за наезд на деревню и грабеж. П., 20.10.1645, д.756, 1л .

Т о же из киевских гродских книг по делу между митрополитом Петром Могилой и киевским подстолием Максимиллианом Брозовским о наездах на Рубежовский грунт Киево-Печерского монастыря. Р.П., 07.12.1645, д.757, 3л .

Т о же жалоб поверенного от Киево-Печерского и Софийского монастырей Мартина Пресецкого на каневского и виноградского старосту стражника коронного Самуила Лаща за ограбление его хоругвью монастырских крестьян. П., 16.01.1646, д.760, 4л .

Список имений Киево-Печерского монастыря. Р.П., 1646, д.761, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показания возного о вручении позв по делам с Александром Ленкевичем .

Р.П., 22.03.1646, д.763, 5л .

Т о же минского замка по жалобе митрополита Антония Селявы и минской капитулы на Александра и Григория Ивановских за захват сенокоса Ксавницы в имении Прилепы .

Р., 10.06.1646, д.764, 2л .

Выписи из трибунальных книг дела о захвате сенокоса Загуменье в митрополичьем имении Прилепы. Р., 14.08.1646, д.766, 14л .

Расписка минского наместника и поборцы в получении с имения Усяжи посольского сбора. П., 10.10.1646, д.768, 1л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства по делу об убытках, причиненных рудошевичскими крестьянами Марины Хрептович митрополичьим быкевичским крестьянам .

Р.П., 20.06.1647, д.771, 8л .

Выпись из трибунальных книг акта раздела имений, оставшихся по смерти минского земского судьи Самуила Неметы, между его наследниками. Р.П., 27.06.1646, д.772, 6л .

Копия выписи из книг Киевского воеводства акта раздела имений Николая Макаровича-Ивашенцевича. П., 10.11.1646, д.773, 6л .

Лист на отсрочку аренды митрополичьего фольварка Быкевичи Яну и Софии Вержбицким. П., 18.11.1646, д.774, 2л .

Копия документов о продаже Ленкевичами Олизару Волчкевичу имений Рубежовка и Михаловка. П., 06.04.1646, д.775, 2л .

Расписка минского поборцы в получении сборов с митрополичьих имений Прилепы и Цна. П., 09.07.1646, д.776, 1л .

Удостоверение озерского старосты Вильгельма Статкевича о том, что митрополит Антоний Селява со своих имений Прилепы и Усяжи в Минском воеводстве выставил двух коней, вооруженных "по-казацки". П., 23.07.1646, д.777, 1л .

Индульгенция папы Иннокентия X об освобождении от чистилища душ умерших, поминаемых в Жировичском базилианском монастыре. Л., 23.07.1646, д.778, 2л .

Расписки поборцев Новогрудского воеводства в получении с новогрудских митрополичьих имений сбора на оборону отечества, подвергнувшегося после смерти короля Владислава IV нашествию неприятеля. П., 02.08, 28.12.1646, д.779, 2л .

Квиты в получении сборов с митрополичьих имений Усяжи, Колодежи, Прилепы и Цна. П., январь-ноябрь 1649, д.780, 5л .

Дело о присвоении земянином Минского воеводства Николаем Есковичем Юревичем и его супругой Христиной, урожденной Келбут, одного митрополичьего крестьянина и об ограблении крестьян в с.Ляды имения Прилепы. Р.П., 29.01.1649, д.781, 34л .

Копия декрета короля Яна Казимира об определении купечес-кого сбора с Новогрудка в 200 польских злотых. П., 15.02.1649, д.782, 1л .

Квит в получении сбора на оборону отечества с митрополичьих новогрудских имений. П., 07.07.1649, д.783, 1л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства удостоверения возного об освидетельствовании им десяти пустош в селении Печураны Яна Некрашевича в Новогрудском воеводстве. Р.П., 29.07.1649, д.784, 1л .

Список выписи из трибунальных книг запродажного листа игумена Минских Вознесенского и Святодуховского монастырей Константина Витопольского на плац минским францисканам. П., 02.12.1649, д.785, 2л .

Выпись из метрики коронной презенты короля Яна Казимира на епископию Мстиславскую, Оршанскую и Могилевскую игумену Иосифу Горбацкому. П., 13.01.1650, д.786, 2л .

Расписка поборцев Новогрудского воеводства в получении с митрополичьих новогрудских имений сбора на войско ВКЛ .

П., 09.04.1650, д.788, 1л .

Документы об опустошении митрополичьего имения Быкевичи арендаторами Яном и Софией Вержбицкими. Р., 05.04.1650, д.789, 3л .

Список удостоверения королевского комиссара Николая Головчинского о передаче епископу витебскому и мстиславскому церкви Св.Спаса в Могилеве. П., 04.05.1650, д.790, 1л .

Список выписи из оршанских гродских книг акта передачи Могилевского Спасского монастыря королевским привилеем православным. П., 06.05.1650, д.791, 2л .

Дело по жалобе гродненских евреев о насильственном крещении малолетней дочери гродненского еврея Марка Рои игуменьей Гродненского женского монастыря Митродорой Козловицкой. П.Л., 01.07.1650, д.792, 33л .

Список распоряжения генерального старосты Януша Радзивилла о возвращении православным трех церквей в Вильне. П., 28.07.1650, д.793, 1л .

Квиты в получении подымного сбора с митрополичьего имения Прилепы. П., 11.04, 16.07, 17.07, 03.10, 25.10.1651, д.794, 3л.; д.802, 1л.; д.803, 1л .

Завещание митрополита Антония Селявы. П., 04.05.1651, д.795, 8л .

Дело митрополита Антония Селявы с городом Минском о взыскании дани с купцов, живущих на минской митрополичьей юрисдике. П., 24.07.1651, д.796, 2л .

Привилей короля Яна Казимира базилианину Бенедикту Глинскому на Кобринскую архимандрию. П., 12.03.1652, д.798, 2л .

Диплом Иоанну Скопе о его происхождении от благородных родителей-христиан, приличном воспитании и благонадежности. Л., 06.05.1652, д.799, 1л .

Диплом, выданный виленским хирургическим обществом Иоанну Скопе на звание хирурга. Л., 07.06.1652, д.800, 1л .

Т ри квита в получении посольского сбора от архимандрита пустынского и минского Варлаама Козинского с имений Усяжи, Бондачи, Прилепы, Цна. П., 16.07.1652, д.801, 1л .

Копия постановления минской базилианской конгрегации о передаче имения Усяжи в распоряжение архимандрита Варлаама Козинского с обязательством по содержанию минских семинаристов. П., 06.10.1652, д.804, 1л .

Т ри квита в получении посольского сбора с имений Усяжи, Бондачи, Прилепы, Цна. П., 20.04.1653, д.805, 1л.; 08.02, 10.06.1654, д.811, 2л .

Квит в получении подымного сбора с митрополичьих имений Прилепы и Усяжи. П., 24.04.1653, д.806, 1л.; 04 и 05.03; 12 и 23.07.1662, д.827, 3л.; 01.09, 15.10.1666, д.839, 2л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства о пожаре в здании Виленского Святодуховского монастыря. Р.П., 15.05.1653, д.807, 2л .

Дело о передаче в аренду на четыре года Якову Рымше и его жене Софии митрополичьего имения Быкевичи в новогрудском воеводстве. П.Р., 25.11.1653, д.810, 4л .

Послание митрополита Антония Селявы духовенству Полоцкой архиепископии об избрании коадьютора полоцкого Гавриила Коленды. Р., 05.03.1654, д.812, 2л .

Предписание митрополита Антония Селявы о передаче имения Усяжи и семинарского двора в Минске в распоряжение базилианину доктору теологии Бенедикту Т ерлецкому. П., 19.08.1654, д.813, 3л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства заявления Антония Селявы о потере документов, относящихся к униатским церквам и их имениям. Р.П., 06.10.1654, д.814, 3л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства жалобы виленского архимандрита Николая Корсака на старшего православного Святодуховского виленского монастыря Иосифа Т укальского, номината Могилевской епископии за передержательство певчего Афанасия Пироцкого. П.Р., 24.03.1655, д.817, 2л .

Т о же Новогрудского воеводства о неуплате арендатором митрополичьего имения Быкевичи Яковом Рымшей определенной контрактом суммы. Р.П., 01.06.1655, д.818, 1л .

Удостоверение Петра Гзовского об исцелении его дочери Варвары от прикосновения к мощам Иосафата Кунцевича. П., 01.07.1657, д.819, 1л .

Дело об опустошении земянином арендатором Яковом Рымшей митрополичьего имения Быкевичи Новогрудского воеводства. Р., 16.10.1659, д.821, 12л .

Выпись из книг шляхетного бурмистровского урада виленского заявления наместника Святодуховского монастыря Филофея Учицкого об утрате документов на недвижимое монастырское имущество. П., 28.12.1659, д.822, 2л .

Расписка депутатов в получении сбора на войско с митрополичьего имения Прилепы Минского воеводства. П., 02.03.1661, д.824, 1л .

Королевское повеление пинскому старосте Яну Млоцкому охранять права православных Пинской епархии на свободу веры. П., 18.06.1661, д.825, 2л .

Расписка скарбника в получении торговых сборов с митрополичьей юрисдики в Новогрудке со сведениями о торговом положении Новогрудка. П., 31.08.1661, д.826, 1л .

Список привилея короля Яна Казимира лещинскому архимандриту Иосифу Т укальскому на епископию Мстиславскую, Оршанскую, Могилевскую. П., 07.04.1662, д.828, 1л .

Дело о захвате хорунжим Казимиром Долматом-Селецким митрополичьего повара. Р.П., 27.07.1662, д.830, 8л .

Запись в гродские книги Минского воеводства протестации митрополита Гавриила Коленды против ротмистра королевского Хлевинского и ротмистра татарской хоругви князя Аксака за наезд и грабеж митрополичьих крестьян в селах Черневичи и Новое Село. Р.П., 12.12.1664, д.833, 2л .

Присяга полоцкого архиепископа Гавриила Коленды при назначении его митрополитом. Л., 13.09.1665, д.д.835, 836, 2л .

Постановление шляхты и обывателей прихода церкви Св.Николая Чудотворца Велижского уезда об избрании священника в помощь их престарелому настоятелю. Р., 26.07.1666, д.838, 2л .

Позва конюшему Великого княжества Литовского князю Богуславу Радзивиллу за ограбление прилепских митрополичьих подданных. Р.П., 02.10.1666, д.840, 2л .

Обязательство митрополита Гавриила Коленды не обременять долгами отданное ему Новогрудской капитулой в пожизненное владение имение Печураны. П., 09.10.1666, д.841, 1л .

Выпись из гродских книг Владимирского замка королевского привилея от 8 октября 1666 года кобринскому архимандриту Венедикту Глинскому на Владимирскую и Брестскую епископию. П., 23.10.1666, д.842, 4л .

Выпись из гродских книг по делу митрополита Гавриила Коленды с польным писарем Великого княжества Литовского Григорием Полубинским, стражником Великого княжества Литовского Владиславом Халецким и "всею компаниею под их казацкими хоругвями" о наезде и ограблении митрополичьего села Беличаны. Р.П., 03.01.1667, д.843, 2л .

Окружное послание протоархимандрита базилианского ордена, митрополита Гавриила Коленды к начальникам базилианских монастырей о назначении особой генеральной конгрегации на 8 сентября старого стиля в Виленском Т роицком монастыре и о перенесении в Полоцк останков Иосафата Кунцевича. Л.П., 18.07.1667, д.844, 2л .

Выпись из гродских книг Брестского старостства привилея короля Яна Казимира от 12 мая 1667 года владимирскому епископу Бенедикту Глинскому на Владимирскую и Брестскую епископию. Р.П., 29.07.1667, д.845, 2л .

Списки двух королевских презент униатскому священнику Ярошу Ореховичу на приход церкви Рождества Богородицы в местечке Меречь. П., 07.02 и 07.06.1668, д.846, 4л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды о передаче, согласно королевской воле, Кобринской архимандрии смоленскому архиепископу Михаилу Пашковскому. П., 03.08.1668, д.847, 2л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды о предоставлении им митрополичьему аудитору базилианину Киприану Жоховскому Лещинской архимандрии. П., 16.08.1668, д.848, 2л .

Дело по жалобе конюшего Великого княжества Литовского, князя Богуслава Радзивилла на митрополита Гавриила Коленду об ограблении прилепским митрополичьим урядником одного крестьянина князя Радзивилла по дороге из Минска. Р.П., 09.11.1668, д.849, 11л .

Дело о наездах смолевичских крестьян князя Богуслава Радзивилла на митрополичью Прилепскую пущу. Р.П., 12.11.1668, д.850, 20л .

Выпись из "книг войтовства юрисдики митрополии Виленской" по делу между женой и дочерьми Мартина Реина и Василием Яцынкевичем о невозвращении Яцынкевичем взятых им на сохранение на время московского нашествия у Марины Веселовны денег и ценных вещей. П., 07.03.1668, д.851, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьего имения Прилепы сбора на послов, отправляемых в Краков на сейм по случаю коронации короля Михаила. П., 11.09.1668, д.852, 1л .

Оповещение польного гетмана Великого княжества Литовского, подканцлера, князя Михаила Казимира Радзивилла об освобождении имений Кобринской и Лаврышевской архимандрий от военных повинностей и войскового постоя .

П., 16.09.1668, д.853, 2л .

Грамота протоархимандрита базилианского ордена, супрасльского и березвецкого архимандрита, митрополита Гавриила Коленды о назначении полоцкого коадьютора Киприана Жоховского дерманским архимандритом. П., 29.04.1670, д.855, 2л .

Видимус из книг земских дел воеводства Полоцкого завещания митрополита Селявы от 4 мая 1651 года. Р.П., 07.06.1670, д.856, 7л .

Презента, выданная Гризеллой Констанцией Корибут полоцкому коадьютору Киприану Жоховскому на Дерманскую архимандрию. П., 05.07.1670, д.857, 2л .

Презента, выданная князем Александром Янушем Острожским Киприану Жоховскому на Дубенский монастырь Св. Креста. Л., 06.08.1670, д.858, 2л .

Расписка хорунжего Минского воеводства в том, что с митрополичьих сел Прилепы и Усяжи выставлен конь "показацки" с оружием. П., 07.11.1670, д.859, 1л .

Грамота короля Михаила с утверждением коадьютором Киевс-кой униатской митрополии Киприана Жоховского cum succes-sione. Л., 12.11.1670, д.860, 2л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды об избрании им Киприана Жоховского во епископа городов Витебска и Мстиславля. Р., 18.1.1670, д.862, 1л .

Дело о нападении минских бурмистров на минских евреев, живущих на митрополичьих плацах в Минске, и о совершенном при том грабеже. Р.П., 30.01.1671, д.863, 4л .

Дело Романа и Александра Ленкевичей-Ипогорских с Киево-Печерским монастырем относительно имений Рубежовка и Михаловка. П.Л., 20.03.1671, д.864, 72л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды владимирскому и брестскому епископу Бенедикту Глинскому с приглашением участвовать в посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 17.05.1671, д.865, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды владимирскому и брестскому епископу Бенедикту Глинскому с требованием явиться для объяснений к митрополиту по поводу отказа участвовать в посвящении Митрофана Соколинского. Л., 17.05.1671, д.866, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды пинскому и туровскому епископу Мартиану Белозору с приглашением явиться к митрополиту для объяснений по поводу отказа участвовать в посвящении нареченного смоленского епископа Митрофана Соколинского. Л., 17.05.1671, д.867, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды на имя пинского и туровского епископа Мартиана Белозора с извещением о том, что он, епископ, привлекается к суду и уплате убытков по делу о скандале, происшедшем в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении смоленского епископа Митрофана Соколинского. Л., 17.05.1671, д.868, 2л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды на имя владимирского и брестского епископа, прототрония и суфрагана, Бенедикта Глинского с извещением о том, что он, епископ, привлекается к суду и уплате убытков по делу о скандале, происшедшем в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 17.05.1671, д.869, 2л .

Дело о разрушении Даненком, Т угановским, Горницкими и Косцелецкими мельницы на реке Сервечи, принадлежавшей Новогрудской Борисоглебской церкви, и о совершенном при этом грабеже зерна и муки. Р.П., 17.05.1671, д.870, 18л .

Копия грамоты митрополита Гавриила Коленды духовенству Владимирской и Брестской епархий от 12 мая 1671 года с оповещением о назначении митрополичьей ревизии в означенной епархии. Л., 03.07.1671, д.871, 1л .

Свидетельское показание от лица бывших на конгрегации в Новогрудке базилиан о скандале в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 18.05.1671, д.872, 4л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды епископу владимирскому и брестскому, прототронию Бенедикту Глинскому с приглашением явиться 20 мая для выслушания объявления его отлучения от церкви за произведение скандала при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 19.05.1671, д.873, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды пинскому и туровскому епископу Мартиану Белозору с приглашением явиться 20 мая для выслушания объявления его отлученным от Церкви за учинение в Новогрудской кафедральной церкви скандала при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 19.05.1671, д.874, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды, объявляющая епископов — владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора отлученными от Церкви за учинение ими в Новогрудской кафедральной церкви скандала при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 20.05.1671, д.875, 3л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды епископу владимирскому и брестскому Бенедикту Глинскому с объявлением отлучения от Церкви, пока не будет им принесено надлежащее удовлетворение по делу об учинении скандала в кафедральной Новогрудской церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 20.05.1671, д.876, 1л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды пинскому и туровскому епископу Мартиану Белозору с объявлением отлучения от Церкви, пока им не будет принесено надлежащее удовлетворение по делу об учинении скандала в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 20.05.1671, д.877, 1л .

Позва на суд нунция епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора по делу об учинении ими скандала в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 30.05.1671, д.878, 2л .

Грамота митрополита Гавриила Коленды о разрешении от церковного отлучения пинского и туровского епископа Мартиана Белозора. Л., 31.05.1671, д.879, 2л .

Список распоряжения папского интернунция Карла Граппи об объявлении разрешения от церковного отлучения, наложенного на епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинс-кого и пинского и туровского Мартиана Белозора митрополитом Гавриилом Колендой за учинение ими скандала в Новогрудской кафедральной церкви при посвящении Митрофана Соколинского во епископа смоленского. Л., 15.06.1671, д.880, 2л .

Декрет митрополита Гавриила Коленды о наложении запрещения и отлучения на епископа владимирского и брестского Бенедикта Глинского и на епископа пинского и туровского Мартиана Белозора. Л., 18.06.1671, д.881, 8л .

Копия постановления Конгрегации распространения веры 16 февраля 1630 года относительно старшинства епископов обоих обрядов. Л., 01.06.1671, д.882, 1л .

Удостоверение нотария Валериана Станислава Юдицкого о том, что он слышал показание, данное перед митрополичьим коадьютором Киприаном Жоховским в Бресте нотарием Брестской капитулы, пресвитером Лаврентием Лазаровичем относительно противодействия владимирского и брестского епископа Бенедикта Глинского исполнению назначенной митрополитом церковной ревизии в Бресте. Л., 03.07.1671, д.883, 2л .

Показание членов Брестской капитулы о том, что они в силу распоряжения своего епископа Бенедикта Глинского не допустили митрополита Гавриила Коленды отправить богослужение в Брестской соборной церкви. П.Л., 05.07.1671, д.884, 2л .

Выпись из гродских книг Брестского старостства королевского рескрипта митрополиту Гавриилу Коленде от 19 июля 1671 года с повелением приостановить действие наложенного им на епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора церковного отлучения. Р.П., 24.07.1671, д.885, 2л .

Запись в люблинские лагерные книги королевского рескрипта митрополиту Гавриилу Коленде от 23 июля 1671 года с повелением не тревожить отлученных митрополитом от Церкви епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора впредь до решения их дела папой, к которому они обратились с жалобой на митрополита. Л.П., 01.09.1671, д.886, 2л .

Черновой список объявления папского нунция Ангела Рануция с признанием недействительности церковного отлучения, наложенного митрополитом Гавриилом Колендой на епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора. Л., 10.10.1671, д.887, 1л .

Квитанция в получении подымного с митрополичьего имения Прилепы с заметкою об отдаче денег минскими монастырями иезуитов и бернардинов. П., 31.10.1671, д.888, 1л .

Список декрета генерального аудитора и судьи при папском нунции Антонии Михалозии по делу митрополита Гавриила Коленды об отлучении от Церкви епископов владимирского и брестского Бенедикта Глинского и пинского и туровского Мартиана Белозора. Л., 27.01.1672, д.889, 1л .

Дело об умерщвлении кобринскими жидами старшего Кобринского монастыря Афанасия Бальцевича. Р.П., 10.05.1672, д.890, 11л .

Квитанция в получении с митрополичьего имения Прилепы денег в пользу послов. П., 16.05.1672, д.891, 1л .

Список судебного определения по делу комендулов Пожайского монастыря с Яном Домбровским о родовом происхождении последнего. П., 14.06.1672, д.892, 2л .

Расписка скарбного Великого княжества Литовского в получении подымного с митрополичьих имений Новогрудского воеводства. П., 23.06.1672, д.893, 1л .

Пункты учений, представленные некоторыми диссидентами Великого княжества Литовского на варшавском сейме в 1672 году с целью соединения с церковью римско-католической. Л., 1672, д.895, 2л .

Список судебного решения войта виленской митрополичьей юрисдики Николая Зуховского по делу виленского еврея Моисея Абрагамовича с виленским мещанином ювелиром Яном Рогацевичем о грабеже серебра. П., 09.06.1673, д.896, 4л .

Квитанция в получении подымного с митрополичьих владений в Новогрудском воеводстве. П., 28.07.1673, д.897, 1л .

Список судебного решения войта митрополичьей юрисдики в Вильне по делу о захвате виленским портным Андреем Бартошевичем части соседнего плаца, принадлежащего Кублицкому. П., 08.1673, д.898, 1л .

Список судебного решения войта виленской митрополичьей юрисдики по делу о заграблении у виленского еврея Исаака Михеловича бриллиантового перстня виленским мещанином ювелиром Дидрицким. П., 28.11.1673, д.899, 2л .

Списки двух декретов войта виленской митрополичьей юрисдики по делам лиц, проживающих на митрополичьей юрисдике. П., 12.01. и 14.08.1674, д.900, 3л .

Квитанция в получении с митрополичьего имения Прилепы и юрисдики в Минске подымного. П., 17.04.1674, д.901, 1л .

Квитанция в получении с митрополичьих имений Новогрудского воеводства подымного на уплату войску Великого княжества Литовского. П., 12.01.1675, д.905, 1л .

Список выписи из каптуровых книг Полоцкого воеводства записи на Минскую Николаевскую церковь от виленского ключника Григория Исаевича Громыки мельницы на реке Цне, корчмы, двух озер и рыбной ловли. П.Р., 16.07.1675, д.906, 1л .

Список записи распоряжения митрополита Киприана Жоховского об увольнении виленского мещанина ювелира Дидриха Витта с его супругой Варварой, урожденной Янсен, проживаю-щих в Вильне на митрополичьей юрисдике, от подчинения виленскому митрополичьему войту с правом обращаться по делам к самому митрополиту. П., 10.08.1675, д.907, 2л .

Список записи митрополита Киприана Жоховского об утверждении за Виленским Августинианским монастырем переулка, упирающегося в здания, принадлежащие монастырю .

П., 27.08.1675, д.908, 2л .

Выпись из гродских книг Брестского старостства записи подтверждения, данного королем Яном III 7 апреля 1676 года, на комиссарский декрет 7 апреля 1671 года об освобождении униатского духовенства в Великом княжестве Литовском от уплаты подымного. Р.П., 20.05.1676, д.910, 4л .

Квитанции в получении "всеобщей подати" (subsidii generalis), назначенной на коронационном краковском сейме, с митрополичьих владений в Новогрудском воеводстве. П.,

09.06. и 30.09.1676, д.911, 3л .

Решение трибунального суда по делу смоленского земского судьича Юрия Млендского со слугой и швагром митрополита Киприана Жоховского Яном Делевелем о заграблении струга с товарами, плывшего по Двине к Витебску. Р., 16.06.1676, д.912, 4л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства записи квитанций в получении всеобщей подати с митрополичьих владений в Новогрудском воеводстве. Р.П., 25.06.1676, д.913, 2л .

Дело по жалобе земского смоленского судьича Юрия Мленд-ского на митрополита Киприана Жоховского и Минскую капитулу о неправильном обвинении в наезде и грабеже. Р.П., 20.10.1676, д.914, 8л .

Выпись из гродских книг новогрудского замка записи квитанции от 30 сентября в получении с митрополичьих имений Новогрудского воеводства генеральной субсидии второй раты. Р.П. 25.10.1676, д.915, 4л .

Решение трибунального суда о взыскании с митрополита Киприана Жоховского подати. П., 09.11.1676, д.916, 4л .

Список заставного листа на дом в Вильне, выданного виленскому "старшему братству пречистенскому при униатской церкви Св.Т роицы" виленским радцей и провентовым писарем Петром Шостаком и его супругой Анной, урожденной Коренковской. П., 01.03.1677, д.917, 4л .

Выпись из гродских книг луцкого замка протестации КиевоПечерского монастыря против действий уполномоченного, посланного монастырем на краковский коронационный сейм, Александра Жураковского. П., 03.03.1677, д.918, 4л .

Подписка униатского митрополита Киприана Жоховского и провославного епископа Феодосия Василевича о состоявшемся соглашении отложить "до будущего сейма" судебное разбирательство тяжебных дел в надежде покончить их мирным путем. П., 31.03.1677, д.921, 1л .

Список инвентаря Юнцовских грунтов в Новогрудском воеводстве, переданных мечником Новогрудского воеводства Криштофом Каминским своему зятю Викентию Михаилу Рымше и его супруге Анне, урожденной Каминской. П., 12.05.1677, д. 923, 2л .

"Лист" короля Яна III, которым передаются в администрацию львовского епископа Иосифа Шумлянского имения Киево-Печерского монастыря в Великом княжестве Литовском: Дятловичи, Лулинец, Цвирково, Печерск, Барсуки и Т арасовичи, по смерти белорусского епископа Василевича .

П., 30.07.1677, д.927, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьих владений в Новогрудском воеводстве подати subsidii generalis. П., 02.08.1677, д.928, 1л .

Дело о священнике-двоеженце Федоре Александровиче Величко. Л.П., 11.10.1677, д.929, 14л .

Выпись из гродских книг Пинского повета реестра числа обывателей монастырских и вообще духовных имений Белорусской епископии и Слуцкой архимандрии, составленного белорусским епископом Феодосием Васильевичем и засвидетельствованного надлежащим образом, для руководства при взыскании подати: subsidium charitativum .

Р.П., 25.10.1677, д.930, 2л .

Выпись из земских книг инвентаря юнцевских имений, завещенных новогрудским мечником Криштофом Каминским венденскому стольнику Викентию Михаилу Рымше и его супруге Анне, урожденной Каминской. Р.П., 12.01.1678, д.932, 2л .

Видимус из каптуровых книг Виленского воеводства завещания полоцкого конюшего Николая Жоховского. Р.П., 18.02.1678, д.933, 4л .

"Лист" короля Яна III о передаче имений Киево-Печерского монастыря в Великом княжестве Литовском Дятловичи с монастырем Дятловичским, Лулинец, Цвирково, Печерск, Барсуки и Т арасовичи в администрацию епископу львовскому Иосифу Шумлянскому. П., 22.06.1678, д.934, 2л .

Список королевского привилея Серапиону Полховскому на Дятловичское игуменство. П., 09.09.1678, д.935, 1л .

Копия королевского повеления подскарбию Великого княжества Литовского Бенедикту Павлу Сапеге отрядить дворянина для передачи львовскому епископу Иосифу Шумлянскому имений Киево-Печерского монастыря, оставшихся в польских пределах после отхода Киева к России .

П., 1678, д.937, 2л .

Распоряжение подскарбия Великого княжества Литовского Бенедикта Павла Сапеги о передаче львовскому епископу Иосифу Шумлянскому имений Киево-Печерского монастыря в польских пределах. П., 1678, д.938, 2л .

Грамота короля Яна III с подтверждением администрации львовского епископа Иосифа Шумлянского владения имениями Киево-Печерского монастыря, "пока Киев не будет возвращен Польше". П., 27.01.1679, д.939, 2л .

Список выписи из виленских митрополичьих книг акта добровольного раздела имущества умершего виленского цирюльника, мещанина Яна Садовского, между его наследниками. П., 06.04.1679, д.940, 2л .

Список выписи из трибунальных книг от 9 декабря 1665 года акта передачи вливковым правом фольварка Дреновщина и деревни Кудреничи кредиторам покойного минского городничего Павла Скорупы его наследниками. Р.П., 03.10.1679, д.941, 3 л .

Рескрипт короля Яна III пинскому епископу Мартиану Белозору с приглашением явиться на Люблинский собор 14/24 января 1680 года. П., 10.10.1679, д.942, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьей юрисдики в Новогрудке сборов за прошлые годы. П., 02.11.1679, д.944, 2л .

Выпись из гродских книг Оршанского старостства показания возного о вручении им наместнику Кутеинского Оршанского монастыря пакетов, адресованных на имя настоятеля монастыря игумена Гедеона Климовича. Р.П., 07.12.1679, д.945, 1л .

Расписка номината Белорусской епископии, наместника митрополии Киевской в Великом княжестве Литовском, старшего Виленского Святодуховского монастыря и прочих ему подчиненных, Климента Т ризны в получении королевского рескрипта с приглашением прибыть на собор в Люблин 14/24 января 1680 года. П., 10.12.1679, д.946, 2л .

Выпись из гродских книг Витебского воеводства показания возного о сообщении игумену Марковского витебского монастыря Леонтию королевского универсала о Люблинском соборе 14/24 января 1680 года. Р.П., 11.12.1679, д.947, 1л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства королевского универсала о созыве в Люблине собора на 14/24 января 1680 года для умиротворения отношений между православными и униатами. Р.П., 12.12.1679, д.948, 2л .

Выпись из гродских книг Полоцкого воеводства показания возных Полоцкого воеводства об обнародовании по всему воеводству королевского универсала о Люблинском соборе 14/24 января 1680 года. Р.П., 1679, д.949, 2л .

Список условия, заключенного между викарием Виленского фарного костела Св. Яна ксендзом Яном Т арасевичем и виленским мещанином Яковом Чирским с супругой на продажу дома. П., 06.05.1680, д.951, 2л .

Выпись из львовских лагерных книг королевского привилея львовскому епископу Иосифу Шумлянскому на управление Киевской митрополией. Л.П., 12.08.1680, д.952, 2л .

Рескрипт короля Яна III митрополиту Киприану Жоховскому с приглашением неопустительно прибыть на сеймик в Великое княжество Литовское. П., 22.10.1681, д.954, 2л .

Индульгенция, выданная с одобрения папы папским нунцием на сто дней всем, кто будет возносить Господу молитвы о благоденствии папы, правительств и целости страны. Л., 25.03.1681, д.955, 1л .

Список королевского повеления с воспрещением православным Великого княжества Литовского публичного оказательства своей веры и домогательства отнятых униатами приходов и монастырей. П., 01.03.1681, д.956, 1л .

Постановление папского престола о продлении на второе семилетие полномочий униатского митрополита Киприана Жоховского. Л., 10.04.1681, д.957, 2л .

Дело между поповичем Василием Долмацким и прилепским митрополичьим урядником Николаем Курковским по взаимному обвинению в грабительстве. Р.П., 27.08.1681, д.958, 89л .

Дело о селах Рубежовка и Михаловка, принадлежащих Киево-Печерскому монастырю, между Романом Ленкевичем и епископом львовским Иосифом Шумлянским. П.Л., 28.10.1681, д.960, 56л .

Дело об ограблении поповичем Василием Долмацким с сообщниками униатского священника Льва Гайкевича. Р.П., 31.10.1681, д.961, 12л .

Приказ виленского воеводы, гетмана Великого княжества Литовского Казимира Яна Сапеги о взыскании с митрополичьих имений поборов на войско и на депутатов. П., 04.02.1683, д.967, 1л .

Дело о наезде митрополичьих минских юрисдичан на владения минского гродского писаря Яна Рафала Костровицкого — деревни Озеричи и Слобода — и о совершении грабежа посевов. Р.П., 08.08.1683, д.972, 14л .

Список выписи из книг виленской митрополичьей юрисдики жалобы виленского купца Яна Криштофа Доната на своих родственников — виленского купца Якова Ланкгауза и его жену Анну Марианну, урожденную Кречмерь, о незаконном завладении его имуществом. П., 09.01.1684, д.974, 2л .

Квитанция в получении подымного с митрополичьей юрисдики в Минске и с имений Прилепы и Беличаны. П., 10.02.1684, д.975, 1л .

Рескрипт короля Яна III представителям власти в Вильне о прекращении буйства иезуитских студентов в отношении к Виленскому Святодуховскому братству. П., 25.02.1684, д.976, 2л .

Оповещение митрополита Киприана Жоховского о том, что им поручено митрополичьему официалу Гедеону Шумлянскому собрать с духовенства всего минского собора ("caego soboru Min-skiego") "архипастырский доход за визиту".П., 22.10.1685, д.979, 2л .

Список решения митрополичьего виленского войта по делу о денежной претензии виленских жителей, живущих на митрополичьей юрисдике, Станислава Суходольского и Дидриха Вита с супругой Варварой. П., 23.10.1685, д.980, 2л .

Квитанция в получении сбора subsidii generalis с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве. П., 10.01.1686, д.982, 1л .

Условие, которым митрополит Киприан Жоховский отдает земянину Новогрудского воеводства Андрею Гарлинскому с его женой Евфросиньей, урожденной Дорошковской, свое имение Печураны в заставу. П., 06.06.1686, д.983, 2л .

Запись показания свидетелей о платеже в пользу Виленской Воскресенской церкви ежегодно по 5 коп со стоящего на церковной земле каменного дома, принадлежащего смоленскому воеводе Криштофу Есману. Л.П., 24.10.1686, д.984, 2л .

Реестр ревизии митрополичьих и архимандритских полесских деревень при приеме их от войского галицкой земли Жураковского. П., 1686, д.986, 2л .

Список выписи из минских гродских книг запродажной записи минского боярина Станка Билевича любецкому наместнику, королевскому писарю Васке Любичу на землю бортную под Минском, между Лосожской и Комаровской пущами от 1589 года октября 3. П., 11.12.1687, д.988, 1л .

Выпись из гродских книг Витебского воеводства заявления митрополита Киприана Жоховского о том, что его доверенным агентом Матфеем Семеновичем утеряны три бланка с митрополичьей подписью. Р.П., 07.01.1688, д.989, 2л .

Удостоверение папского нотария Александра Сперона (Speronus) о продлении папой Иннокентием ХI полномочий (facultates) митрополита Киприана Жоховского, данных митрополиту Конгрегацией распространения веры еще на семилетие. Л., 12.05.1688, д.990, 2л .

Напоминание виленского воеводы, великого гетмана Великого княжества Литовского Казимира Яна Сапеги, "графа на Быхове, Заславе и Дубровне", полоцкому чашнику Иерониму Жабе о скорейшем сборе и доставлении по принадлежности гиберны с митрополичьих имений. П., 19.05.1688, д.991, 2л .

Реестр расхода различных съестных припасов и разных продуктов в Т ороканском монастыре за время пребывания в монастыре митрополита Киприана Жоховского. П., 09.1688, д.994, 6л .

Список решения войта виленской митрополичьей юрисдики по делу воскресенского униатского священника Александра Любовича с ювелиром Яном Рогацевичем о неплатеже чиншевых денег. П., 22.10.1688, д.995, 4л .

Дело о покупке митрополитом Киприаном Жоховским двух частей имения Великих и Малых Жохов у своих племянников Фомы и Станислава Петровичей Жоховских. П.Л., 01.01.1689, д.998, 31л .

Инвентарь имения Великих и Малых Жохов. П., 23.09.1689, д.999, 2л .

Список присяжного показания наместника Белорусской епископии игумена братского Могилевского монастыря Гедеона Савицкого о количестве дымов во владениях Белорусской епископии. П., 27.07.1690, д.1003, 1л .

Удостоверение депутатов гродненской трибунальной каденции в том, что митрополит Киприан Жоховский представил за своею подписью реестр дымов в своих владениях в Великом княжестве Литовском и подтвердил достоверность реестра присягой. П., 19.09.1690, д.1004, 2л .

Расписка подканцлера Бенедикта Сапеги в получении с митрополичьих владений в Великом княжестве Литовском подымного. П., 20.09.1690, д.1005, 2л .

Список присяжного показания митрополита Киприана Жоховского о количестве дымов в митрополичьих владениях в Великом княжестве Литовском. П., 1690, д.1007, 1л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства расписки подканцлера Бенедикта Сапеги в получении с митрополичьих владений в Великом княжестве Литовском 2704 злотых подымного. Р.П., 22.02.1691, д.1009, 4л .

Выпись из книг виленской митрополичьей юрисдики о продаже дома в Вильне супругами Ивановскими супругам Белевичам. П., 20.04.1691, д.1010, 2л .

Список выписи из книг виленской митрополичьей юрисдики о продаже Федором Шостаком супругам Станелевичам своего дома в Вильне на митрополичьей юрисдике. П., 05.05.1691, д.1011, 1л .

Завещание falbierza митрополичьей юрисдики в Вильне мещанина Матфея Т омашевича. П., 06.05.1691, д.1012, 2л .

Список выписи объявления комиссии, назначенной для определения убытков, причиненных польским подданным "московс-кою войной", о том, что Дидковские имеют право на вознаграждение из суммы, присланной "от царей московских" .

П., 1691, д.1013, 2л .

Оповещение протоархимандрита базилианского ордена, березвецкого супериора, доктора богословия Симеона Огурцевича о назначении визиты волынских базилианских монастырей Владимирской и Луцкой епархий, с поручением произвести визиту о. Гедеону Войне-Оранскому. П., 07.06.1692, д.1016, 2л .

Позва войта виленской митрополичьей юрисдики Екатерине Несс и Дмитрию Швабену о неуплате ими долга новогрудскому каштеляну Гавриилу Рудомину Дусятскому. П., 06.08.1692, д.1017, 1л .

Список выписи из книг виленской митрополичьей юрисдики жалобы виленского учителя Дмитрия Швабена и Екатерины Нейс на Станислава Бирета о неотдаче долга и побоях. П., 20.09.1692, д.1018, 2л .

Дело о приобретении митрополитом Киприаном Жоховским двух сенокосов — Плесо и Т елятино — в Минском воеводстве. П.Р., 07.09.1692, д.1019, 11л .

Выпись из книг виленской митрополичьей юрисдики об отпуске на поруки Анны Юревич, обвиняемой в утайке одолженной вещи. П., 11.01.1693, д.1021, 1л .

Удостоверение Владислава Островского, товарища гусарской хоругви виленского каштеляна гетмана польного Великого княжества Литовского, о получении от гетмана 4000 злотых на хоругвь и о сборе 150 злотых депутатских. П., 10.03.1693, д.1022, 2л .

Дело виленского купца Мартина Григоревского и виленского мещанина Иосифа Барчинского и его жены Дороты, урожденной Грейтор, по взаимному обвинению в неисполнении договора и в оскорблении словом и действием .

П., 15.03.1693, д.1023, 2л .

Распоряжение папского нунция в Польше, архиепископа селевкийского Андрея о назначении, впредь до избрания митрополита, администратором униатской митрополии епископа владимирского и брестского, прототрония митрополии Льва Заленского. Л., 11.11.1693, д.1024, 2л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства завещания митрополита Киприана Жоховского от 1687 года .

Р.П., 20.11.1693, д.1025, 4л .

Распоряжение виленского воеводы, великого гетмана Великого княжества Литовского Казимира Сапеги о передаче всех имений Киевской митрополии, после смерти митрополита Киприана Жоховского, в администрацию епископу Леону Заленскому. П., 26.12.1693, д.1026, 4л .

Список выписи из гродских книг минского замка акта о передаче имений Прилепы и Цна минским базилианам от митрополита Антония Селявы 6 мая 1646 года. П., 10.02.1694, д.1029, 2л .

Презента графа Иосифа Карла Любомирского, данная базилианину Антонину Жолкевскому на Дубенское игуменство. П., 21.02.1694, д.1030, 2л .

Судебное разбирательство и решение по делу об имениях:

Микитичи, Воля Микитская, Плисковец, Стенжеричи. Л., 1694, д.1031, 60л .

Список долгового обязательства виленских жидов Берната и Соломона Пейсаховичей на 316 злотых Александру Т арновскому. П., 24.08.1694, д.1032, 2л .

Оповещение папского нунция в Польше, архиепископа селевкийского Андрея о повиновении администратору униатской митрополии, епископу владимирскому и брестскому Леону Заленскому впредь до утверждения папой нового митрополита. Л., 6.10.1694, д.1033, 2л .

Дело о посвящении (Рrocessus informatinus) владимирского и брестского епископа, прототрония Киевской митрополии Леона Шлюбича-Заленского в митрополита киевского и галицкого. Л., 11.04.1695, д.1034, 6л .

Привилей короля Яна III владимирскому и брестскому униатскому епископу, прототронию Киевской униатской митрополии Леону Шлюбич-Заленскому на администрации митрополий Киевской и Галицкой, архиепископии Полоцкой, епископий Витебской, Мстиславской, Оршанской и Могилевской и архимандрий Дерманской, Дубенской и Св .

Креста. П., 15.10.1695, д.1035, 2л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства удостоверения великого гетмана, воеводы Казимира Яна Сапеги об освобождении на один год всех митрополичьих имений от всякого рода сборов. Р.П., 01.11.1695, д.1036, 2л .

Копия универсала рогачевского старосты Казимира Потея о распределении приходов Замковой и Космодамианской Рогачевских церквей с позднейшими добавлениями. П., 27.02.1696, д.1037, 2л .

Запись (черновая) в книги митрополичьей виленской юрисдики производства дела Констанции Шпаковской и нотария виленского коммерческого общества Константина Ножича о разводе. П., 07.03.1696, д.1038, 20л .

Копия присяги епископа владимирского и брестского Леона Заленского при получении Киевской митрополии. Л., 15.04.1696, д.1039, 2л .

Грамота папы Иннокентия ХII с посылкой благословения митрополиту Леону Заленскому. Л., 26.05.1696, д.1040, 1л .

Презента графини Т еофилы Людовики Любомирской номинату Пинской и Т уровской епископий, базилианину, доктору богословия Антонину Жолкевскому на архимандрии Дерманскую и Дубенскую и игуменство Св. Креста в Дубне .

П., 01.08.1696, д.1041, 2л .

Список королевского подтверждения о правах католиков и униатов, числящихся в цехах города Вильны. П., 1696, д.1042, 2л .

Дело Виленского Святодуховского православного братства с униатским митрополитом Леоном Заленским и представителями виленской власти о притеснениях. Р.П., 03.1697, д.1043, 7л .

Удостоверение, выданное митрополитом Леоном Заленским силезцу Вильгельму Добчицу о принадлежности его к униатской церкви. Л., 28.04.1697, д.1045, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства показания возного о вручении им судебной позвы князю Доминику Шуйскому по делу о наезде принадлежащих князю кухаровских крестьян и казаков и выдворении из местечка Кухари Яна Якубовского. П., 09.05.1698, д.1047, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьих имений Новогрудского воеводства подымного на снаряжение двух панцырных хоругвей войска. П., 02.06.1698, д.1048, 1л .

Список видимуса из гродских книг Пинского повета завещания пинского подстолия Северина Родзевича. П., 11.08.1698, д.1049, 4л .

Квитанция в поставлении митрополитом Леоном Заленским двух коней с полным вооружением. П., 22.12.1698, д.1052, 1л .

Квитанция в получении поголовного сбора с татар, проживающих на новогрудской митрополичьей юрисдике. П., 22.12.1698, д.1053, 1л .

Список выписи из комиссарских книг Оршанского повета по делу о взыскании гиберны с имения белорусского епископа Печерска с деревнями: Барсуки, Цвирково и Т арасовичи Оршанского повета. П., 05.02.1699, д.1054, 1л .

Дело между митрополитом Леоном Заленским и Яном Быковским о сенокосе Ксавница, лежащем на границе митрополичьего имения Прилепы и имения князей Радзивиллов Губичи в Минском воеводстве. П., 26.02.1699, д.1055, 9л .

Список выписи из гродских книг минского замка заявления митрополита Леона Заленского о том, что минский подсудок Рафал Костровицкий перенял на вольной дороге и продержал у себя в продолжение недели митрополичьего крестьянина и что вообще Костровицкий предъявляет незаконные притязания к митрополичьим владениям. П., 28.08.1699, д.1057, 1л .

Выпись из гродских книг минского замка по делу между митрополитом Леоном Заленским и владельцами имения Острошицкий Городок Стефаном Богушевичем-Минковским и Яном Быковским о потраве митрополичьего сенокоса Княжницы. П., 28.08.1699, д. 1058, 6л .

Дело по жалобе Яна Быковского о наезде на имение Губичи и избиении митрополичьим прилепским урядником двух крестьян из деревни Быковского Губичи. П., 29.08.1699, д.1059, 39л .

Квитанция в получении с татар, проживающих на новогрудской митрополичьей юрисдике, поголовной подати .

П., 07.09.1699, д.1060, 1л .

Дело о сенокосах Загуменье или Рогатинская сеножать и Ксавница или Княжницы, возбужденное митрополитом Леоном Заленским против Яна Быковского и Стефана БогушевичаМинковского с их супругами. П., 15.09.1699, д.1061, 14л .

Дело подсудка Минского воеводства Антония Костровицкого с митрополитом Леоном Заленским о захвате последним владений первого от имения Волма. П., 08.10.1699, д.1062, 12л .

Квитанция экзекутора "чопового" в новогрудском воеводстве Иеронима Семиградского в получении чопового с корчмы в Моче. П., 20.10.1699, д.1063, 1л .

Список выписи обязательства, данного епископом Макарием Т учапским митрополиту Макарию на всегдашнее повиновение в церковных делах 22 февраля 1540 года. П.Л., 28.09.1700, д .

1065, 2л .

–  –  –

1701—1839 Две квитанции в получении подати с татар новогрудской митрополичьей юрисдики. П., 05.01 и 26.01.1701, д.1066, 2л .

Список соглашения между митрополитом Леоном Заленским и Яном Быховским воздерживаться от взаимных препирательств относительно сенокоса Ксавница до установления границы между митрополичьим имением Прилепы и имениями князей Радзивиллов Острошицкий Городок и Губичи. П., 22.02.1701, д.1067, 1л .

Дело между митрополитом Леоном Заленским и князьями Радзивиллами об установлении точной границы между митрополичьим имением Прилепы и имениями кн. Радзивиллов Острошицкий Городок и Губичи. П., 28.02.1701, д.1068, 42л .

Дело по спору борунских базилиан с борунскими владельцами Песляками о колляции Борунской церкви .

(Имеется краткая родословная Песляков.) П., 18.05.1701, д.1069, 23л .

Дело по спору митрополита Леона Заленского с Андреем Гармокским об имении Печураны Новогрудского воеводства .

П., 13.04.1701, д.1070, 78л .

Выпись из гродских книг показания возного о вводе во владение местечком Кухарово и деревней Зарудье подольского чашника Самуила Шумлянского. П., 24.05.1701, д.1071, 2л .

Грамота митрополита Леона Заленского о разрешении произвести обмен плацов в Пинске, принадлежащих пинской и туровской епископской кафедре и пинским доминиканам. П., 10.06.1701, д.1072, 1л .

Квитанции в получении гиберны с митрополичьей юрисдики в Новогрудке. П., 18.11.1701, д.1073, 1л.; 15.08.1710, д.1127, 1л.; 08.10.1713, д.1151, 1л .

Юбилейный универсал папы Климента ХI русским в Литве .

Л., 23.12.1701, д.1074, 2л .

Квитанции в получении с митрополичьих имений разных сборов. П., 07.02.1702, д.1075, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве сбора на доминиканский костел в Новогрудке и судовую трибунальную избу. П., 20.03.1702, д.1076, 1л .

Список с королевской презенты базилианину Михаилу Гулевичу на архимандрию. Л., 20.04.1702, д.1077, 2л .

Квитанция в получении с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве подымного налога на снаряжение двух хоругвей в помощь войску Великого княжества Литовского. П., 30.06.1701, д.1078, 1л .

Т о же от арендатора корчмы в Молче Новогрудского воеводства "чопового" сбора. П., 20.07.1702, д.1079. 1л .

Т о же с Виленской митрополичьей юрисдики подымного на снаряжение хоругви воеводства Виленского. П., 16.09.1702, д.1080, 1л .

Т о же подымного с митрополичьего имения Рута в Новогрудском воеводстве. П., 30.11.1702, д.1081, 1л .

Т о же недоимки с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве. П., 14.12.1702, д.1082, 1л .

Счет на забранный Симоном Кагульчичем позументный товар. П., 29.01.1703, д.1083, 1л .

Список с королевского привилея Августа II пинскому официалу базилианину Кириллу Эпимах-Шипиле на Смоленскую архиепископию. П., 06.02.1703, д.1084, 2л .

Выпись из книг главного трибунала Великого княжества Литовского, заседавшего в Минске, постановления гродненского сейма в сентябре—октябре 1701 г. об освобождении некоторых церковных имений в княжестве от уплаты гиберны. П., 26.02.1703, д.1085, 2л .

Дело о грабеже панцырной хоругви, крайчего литовского князя Радзивилла, под началом поручика Станислава Мержельского митрополичьего фольварка Быкевичи Новогрудского воеводства. П., 01.04.1703, д.1086, 65л .

Выпись из сурогаторских книг Виленского воеводства показания возного о вручении виленскому войту, королевскому секретарю Стефану Морозу, бурмистрам, райцам и всему магистрату виленскому королевского повеления о непритеснении виленских православных монахов и Святодуховского православного братства. П., 13.05.1703, д.1087, 1л .

Расписка загоровского игумена базилианина Феодосия Волынца об отказе, по старости, от назначения епископом пинским и туровским и архимандритом лавришевским. П., 06.07.1703, д.1088, 2л .

Королевский лист виленскому войту Стефану Морозу и всему магистрату о непритеснении виленских православных .

П., 26.07.1703, д.1089, 2л .

Квитанции в получении сборов с митрополичьего имения Рута Новогрудского воеводства. П., 02.09.1703, д.1090, 1л.;

07.07.1704, д.1102, 1л.; 07.10.1704, д.1105, 1л.; 06.09.1706, д.1113, 1л.; 03.04.1707, д.1115, 1л .

Квитанции в получении с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве разных сборов за 1703 год. П., 02.09.1703, д.1091, 3л.; 04.10.1706, д.1114, 2л .

Т о же с арендатора корчмы в д.Молче Новогрудского воеводства. П., 02.09.1703, д.1092, 1л.; 07.07.1704, д.1100, 1л.;

04.07.1707, д.1116,1л .

Дело по жалобе виленского еврея Калмана Исаковича на ограбление служащей у него в Минске еврейки Т ирты Лаврентием Оловчинским. П., 13.09.1703, д.1093, 5л .

Дело по иску минских базилиан с представителями минского гродского суда о неправильном решении последним спора базилиан с княжной Анной Нейбургской, фалькграфиней рейнской и Антоном Костровицким о границах имений Волма, Драчково, Озерицкая Слобода и Королев Стан. П., 08.10.1703, д.1094, 42л .

Дело виленского митрополичьего официала, супериора виленского монастыря, консультора базилианского ордена Мартиана Кульчицкого с радошковичским пресвитером Михаилом Мрайским и его сыновьями о постройке последним мельницы с запрудой, наносящей ущерб бакштанским лугам .

Л.П., 01.12.1703, д.1095, 56л .

Дело о продаже земянином Новогрудского воеводства Т еофилом Рымшей митропалиту Леону Заленскому юнцовского сенокоса фольварка Быкевичи Новогрудского воеводства. П., 10.12.1703, д.1096, 14л .

Список с привилея короля Августа II базилианину, викарию и проповеднику борунскому на Лещинскую архимандрию. П., 1703, д.1097, 2л .

Дело по спору инфляндского чашника Самуила Высогирда с державцем королевких имений писарем Великого княжества Литовского Михаилом Пацем и арендатором имений Владиславом Красовским о захватах в имении и фольварке жалобщика Боборышки Виленского воеводства. П., 22.01.1704, д.1098, 16л .

Грамота администратора митрополии Киевской Леона Шлюбич-Заленского базилианину доктору богословия Антонину Жолкевскому на Дубенское игуменство. П., 27.05.1704, д.1099, 2л .

Квитанция в получении двойной гиберны с митрополичьих имений в Новогрудском воеводстве. П., 07.07.1704, д.1101, 1л .

Удостоверение об отсутствии в тарифе податей Новогрудского воеводства шинка в Печуранах. П., 20.09.1704, д.1104, 1л .

Квитанция в получении провианта для войска Бориса Петровича Шереметьева с митрополичьего имения Рута Новогрудского воеводства. П., 20.09.1705, д.1108, 1л .

Копия подтверждения на привилей короля Августа II Минскому Святодуховскому униатскому монастырю, с приписанными к нему церквями, относительно избрания настоятеля каждые четыре года. П., 12.10.1705, д.1109, 1л .

Фундуш великого маршалка Великого княжества Литовского Мартиана Доминика Воловича униатской церкви у д .

Петровичи Климовичского у. Могилевской губ. П., 05.03.1708, д.1117, 1л .

Грамота папского легата в Польше и Литве Станислава Шембека униатскому духовенству и народу литовско-польскому о назначении Георгия Винницкого администратором Киевской митрополии и Львовской епископии. Л., 28.09.1708, д.1119, 2л .

Копия выписи из гродских книг Оршанского повета заявления белорусского епископа Сильвестра князя СвятополкЧетвертинского о пропаже фундушевых документов могилевских и мстиславских церквей во время московскошведской войны. П., 08.10.1708, д.1120, 1л .

Квитанция в получении сбора на войско Великого княжества Литовского, согласно постановлению октябрьского сеймика Минского воеводства, с имения Прилепы Станислава Войны-Оранского. П., 20.10.1708, д.1121, 1л .

Копия документа о принадлежности имения Прилепы Минского воеводства. П., 22.11.1708, д.1122, 1л .

Презента Иоанна Карла Ходкевича базилианину Леону Кишке на Супрасльскую архимандрию. Печать Ходкевича. Л., 02.03.1709, д.1123, 2л .

Квитанции в получении сборов с имения Прилепы и части Беличан Минского воеводства. П., 13.03. и 15.10.1709, д.1124, 2л .

Постановление визитаторов бобруйских униатских церквей пароха заславского, генерального минского протопопа Михаила Зубовича и пароха рогачевского Филиппа Петки об установлении управления бобруйским Свято-Никольским госпиталем. П., 23.03.1709, д.1125, 1л .

Запись присяги униатского митрополита киевского и галицкого Георгия Винницкого на верность римскому престолу. Л., 30.10.1710, д.1128, 2л .

Архиепископская присяга митрополита Георгия Винницкого, прочитанная перед униатским епископом владимирским и брестским Львом Кишкой в Самборе. Л., 18.03.1711, д.1130, 2л .

Копия судебного постановления об утверждении Каспера Кребса в наследстве после смерти виленского купца Лампиха .

П., 24.03.1711, д.1131, 4л .

Выпись из книги Литовской метрики королевского дозволения на обмен земли Киево-Печерского монастыря между киево-печерским архимандритом, епископом владимирским и брестским Мелентием Хрептовичем и Стефаном Лозкой 16 апреля 1590. П., 10.04.1911, д.1132, 4л .

Квитанция в получении государственных сборов с митрополичьих имений новогрудской юрисдики. П., 04.05.1711, д.1133, 1л .

Квитанции в получении сбора на содержание войска с имения Прилепы Минского воеводства. П., 6, 7 мая, 17 июля 1711, д.1134, 3л .

Дело по спору о захвате земли братьев Т ераевичей с державцем фольварка Быкевичи Яном Рущичем с супругой (упоминается Ян Федор Войнилович, подкоморий и подвоеводич новогрудский и др.). П., 25.07.1711, д.1136, 16л .

Дело по спору о границах имения Печерск Оршанского повета белорусского епископа Сильвестра князя СвятополкЧетвертинского с могилевскими кармелитами. П., 17.08.1711, д.1137, 98л .

Постановление скарбового трибунала Великого княжества Литовского об освобождении имений Брестской епископии, Кобринского игуменства и всего духовенства Брестской епархии от всех поборов и постоев с подписями комиссаров трибунала: кн.Станислава Радзивилла, бискупа жмудского Яна Згерского, новогрудского каштеляна Антония Новосельского, маршалка Мартиана Воловича и печати. П., 20.02.1712, д.1138, 4л .

Дело о притензиях по арендуемому Яном Казимиром Рущичем митрополичьему имению Быкевичи Новогрудского воеводства. П., 16.05.1712, д.1139, 10л .

Копия счета серебряных дел мастера Крыжановского виленским доминиканам за починку серебряных вещей. П., 03.11.1712, д.1141, 1л .

Реестр пустошных грунтов митрополичьего имения Печураны Новогрудского воеводства с указанием количества взноса в митрополичью казну. П., 1712, д.1142, 1л .

Грамота митрополита Георгия Винницкого и протоархимандрита базилианского епископа Леона Кишки о созыве генеральной базилианской капитулы на 23 июля 1713 года в Вильне. П., 30.01.1713, д.1143, 2л .

Дело по спору митрополита Георгия Винницкого со смоленским стольником Александром Рыпинским об аренде имений Прилепы и Беличаны Минского воеводства. П., 02.02.1713, д.1144, 19л .

Дело по жалобе митрополита Георгия Винницкого на разбой и грабеж дер.Ровбичи в имении Прилепы Минского воеводства Антонием Хлопицким. П., 13.03. марта 1713, д.1145, 42л .

Копия подтверждения митрополитом Георгием Винницким права колляции минским базилианкам при церкви Святой Т роицы. П., 28.07.1713, д.1149, 1л .

Королевское оповещение о назначении кандидатом в митрополиты епископа владимирского и брестского Льва Луки Кишки. П., 21.10.1713, д.1152, 2л .

Королевский привилей епискому владимирскому и брестскому Льву Кишке на Киево-Печерскую архимандрию. П., 21.10.1713, д.1153, 2л .

Грамота папского нунция епископу Леону Кишке на управление Киевской митрополией, Киево-Печерской архимандрией и епископией Перемышльской. Л., 24.10.1713, д.1154, 2л .

Грамота папского нунция администратору Киевской митрополии епископу Льву Кишке о созвании собора для избрания митрополита. Л., 25.10.1713, д.1155. 2л .

Дело по иску администратора митрополии епископа Льва Кишки к браславскому подстолию Яну Станиславу Быковскому и его супруге о захватах и грабежах в митрополичьих владениях Прилепы Минского воеводства. П., 27.11.1713, д.1156, 33л .

Квитанция на получение с митрополичьего имения Рута с фольварками и по Новогрудской юрисдике подымного. П., 25.02.1713, д.1158, 1л .

Лист с приглашением к пожертвованиям на достройку церкви Святого Илии в г.Велиже. Р., 13.05.1713, д.1159, 1л .

Дело по жалобе митрополита Леона Кишки на Василия, Стефана, Михаила и Доминика Окуличей на захват деревни Зеремцы Минского воеводства. П., 04.12.1713, д.1162, 47л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства письма А.Киселя, назначенного депутатом по отграничению митрополичиьего имения Прилепы, с отказом от назначения по болезни. П., 15.03.1715, д.1164, 2л .

Распоряжение великого гетмана литовского виленского каштеляна Людовика Констанция Потея об освобождении имений униатского духовенства Велижской протопопии от всех поборов. П., 02.09.1715, д.1166, 1л .

Исповедание веры митрополита Льва Кишки. Л., 21.09.1715, д.1168, 2л .

Грамота номината Полоцкой архиепископии Флориана Гребницкого о назначении его администратором Полоцкой архиепископии. П., 08.12.1715, д.1170, 1л .

Копия денежного обязательства настоятеля Жировичского базилианского монастыря Антония Завадского бытенским евреям на 800 злотых. П., 16.01.1716, д.1171, 1л .

Дело о новоявленной чудотворной иконе в Корнинской церкви Брестской епископии Бельского деканата. П., 11.02.1716, д.1172, 119л .

Т ри позвы сборщика бреславского чашника Михаила Даменского к разным лицам о неуплате налогов. П., 13.03.1716, д.1173, 3л .

Реестр повинностей с имения Рута. П., 1716, д.1175, 8л .

Грамота архиепископа полоцкого Флориана Гребницкого о сборе средств в Велижской протопопии. П., 06.01.1717, д.1176, 1л .

Распоряжение митрополита Леона Кишки о распределении льгот по сбору податей с митрополичьих имений и Супрасльского монастыря. П., 03.04.1717, д.1177, 2л .

Утверждение заставной записи виленского обывателя Яна Липки писарю Павлу Мацелевичу на дом в Вильне. П., 12.08.1717, д.1180, 4л .

Квитанция в получении сбора на войско Великого княжества Литовского от арендатора имения Прилепы Минского воеводства смоленского стольника Александра Рыпинского. П., 17.12.1717, д.1181, 2л .

Экстракт из книги коронной метрики "листа успокоения народа русского" Владислава IV, данное на елекции 1 ноября 1632 г. православным и униатам. П., 08.02.1718, д.1182, 4л .

Дело по жалобе митрополита Леона Кишки на мстиславского скарбника Леона Илинича и витебского подстолия Яна Гурко за незаконный постой на митрополичьем дворе Литва близ Новогрудка. П., 31.10.1718, д.1185, 14л .

Выпись из книги киевской ратуши привилея Сигизмунда III Киево-Печерскому монастырю на имения в Великом княжестве Литовском, данное в 1605 г. Р., 08.12.1718, д.1186, 4л .

Дело по жалобе митрополита Леона Кишки на депутата трибунальского суда Михаила Антоновича на незаконный постой в митрополичьем Новогрудском фольварке и убытках от него. П., 17.01.1719, д.1188, 49л .

Контракт митрополита Льва Кишки с ловчим и подстаростой судовым Минского воеводства Андреем Бенедиктом Карницким и его супругой на трехлетнюю аренду имения Прилепы Минского воеводства. П., 19.03.1719, д.1189, 2л .

Копия выписи из книг новогрудского митрополичьего архива записи фундуша Халецких на Городейскую Святодуховскую церковь Новогрудского воеводства. П., 20.07.1719, д.1192, 2л .

Дело о заставе земянину Полоцкого воеводства Яну Притыке владельцами имений Уличи и Волковщина, земянами Домиником Глаской и его супругой полслужбы в урочище Шенделовщина. П., 26.07.1719, д.1193, 6л .

Выпись из гродских книг Виленского воеводства приказания великого гетмана литовского Потея ротмистру венгерской хоругви не касаться поборами и постоями митрополичьей юрисдики. П., 16.03.1720, д.1194, 1л .

Квитанция в получении с имения Сулятичи Новогрудского воеводства посельщины. П., 06.10.1720, д.1198, 1л.; 29.03., 26.05., 30.09.1721, д.1201, 3л.; 27.03.1722, д.1209, 1л .

Контракт между митрополитом Леоном Кишкой и ловчим Андреем Бенедиктом Карницким на аренду имения Прилепы Минского воеводства. П., 06.02.1722, д.1208, 2л .

Выписка из дела об удалении от должности витебского базилианского супериора, минского официала архимандрита Августина Любенецкого. Л., 01.07.1722, д.1211, 8л .

Экстракт из книг королевской канцелярии листа короля Сигизмунда I архиепископу полоцкому Симеону на монастырь Св. Иоанна Предтечи на Острове в Полоцке от 8 февраля 1537 .

П., 25.09.1722, д.1213, 2л .

Дело между Виленской миссионерской конгрегацией и виленской иезуитской коллегией об имении Лужки. Л., 24.01.1723, д.1215, 7л .

Документы из дела по претензии Франтишка Борятынского к митрополиту Льву Кишке и Петру и Иосифу Пацам как поручителям о части земли Зеремцов в Минском воеводстве, пожертвованной князем Дмитрием Путятичем на Виленскую кафедральную церковь. П., 12.06.1723, д.1219, 4л .

Приказание папского нунция о выселении стольника Николая Шукшты из занимаемого им дома, принадлежащего госпиталю в Вильне. Л., 14.07.1723, д.1220, 2л .

Квитанция в получении подымного с митрополичьих имений. П., 27.09.1723, д.1222, 1л .

Дело о взыскании монахинями Минского базилианского Святодуховского монастыря с еврея Т анхеля Изаховича долга, обеспеченного его домами и лавками на Т роицкой горе в г.Минске. П., 17.10.1723, д.1223, 35л .

Дело между митрополитом Леоном Кишкой и супругами Рыпинскими о злоупотреблениях по аренде имения Прилепы в Минском воеводстве. П., 08.08.1724, д.1227, 13л .

Дело между митрополитом Леоном Кишкой и минскими доминиканами о захватах последними земли в Прилепах Минского воеводства. П., 11.06.1725, д.1233, 36л .

Список распоряжений комиссаров относительно повинностей крестьян имения Прилепы Минского воеводства .

П., 1725, д.1237, 1л .

Выпись из книг королевской канцелярии привилея короля Владислава IV от 14 марта 1635 г. о закреплении за униатами состоящих за ними епископий и монастырей. Л. П., 06.02.1726, д.1238, 2л .

Список из книг королевской канцелярии привилея Стефана Батория от 11 февраля 1584 г. священнику Сысою Ерофеевичу на церковь Св.Спаса в Гомеле. П., 07.02.1726, д.1239, 2л .

Выпись из трибунальных книг акта возобновления митрополитом Львом Кишкой дела о нарушении земельных границ владельцами имений, соседних с Прилепами Минского воеводства. П., 17.09.1726, д.1241, 2л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства протеста митро-полита Льва Кишки против неправильных претензий и действий войского Франтишка Володковича. П., 10.11.1726, д.1245, 1л .

Контракт старшего Витебского кляштора минского официала Антония Августина Любенецкого с ловчим Андреем Бенедиктом Карницким на аренду имения Прилепы Минского воеводства. П., 23.04.1728, д.1257, 2л .

Дело об установлении границ имения Прилепы Минского воеводства с соседними владениями. П., 20.05.1728, д.1258, 57л .

Дело о наезде мостовничего Яна Бородича и др. на митрополичье имение Быкевичи Новогрудского воеводства. П., 23.02.1729, д.1264, 40л .

Копия выписки из земских книг Речицкого повета документа от 1681 года об обмене в Рогачеве плаца замковой РождествоБогородицкой церкви. П., 07.10.1729, д.1270, 2л .

Дело по спору арендатора митрополичьего имения Беличаны Минского воеводства ловчего Андрея Карницкого с войским Мартином Быковским о беглых подданных. П., 09.11.1729, д.1272, 13л .

Дело о посвящении протоархимандрита, настоятеля Супрасльского монастыря, Корнилия Любецкого (родился в Слонимском повете) в епископа владимирского и брестского .

Л., 26.11.1729, д.1273. 12л .

Квитанция в получении войсковой подати с митрополичьего имения Рута с деревнями и новогрудской юрисдики. П., 29.09.1730, д.1276, 1л .

Дело о расчетах митрополита Афанасия Шептицкого с арендатором имения Прилепы Минского воеводства Андреем Карницким за проведенные улучшения. П., 17.11.1730, д.1277, 5л .

Квитанция в получении подымного за 1733 год от виленских базилиан. П., д.1305, 1л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства жалобы митрополита Афанасия Шептицкого на Розалию Т угановскую и ее сыновей за грабеж скота у крестьян фольварка Быкевичи Новогрудского воеводства. П., 30.06.1735, д.1309, 2л .

Документы, касающиеся посвящения и перемещения базилианина Маркела Варжацкого (Жировичский, Полоцкий и др. монастыри), с 1735-1747 гг. Л., 10.08.1735, д.1310, 7л .

Доверенность, данная в Новогрудке митрополитом Афанасием Шептицким супериору лысковскому Макарию Абрамовскому на ведение в трибунале всех митрополичьих дел. П., 30.01.1736, д.1320, 2л .

Копия контракта между полоцким архиепископом Флорианом Гребницким и мастером штукатурного цеха Блапсеем Косинским на ремонт Полоцкой кафедральной церкви. П., 14.03.1738, д.1336, 3л .

Грамота протоархимандрита базилианского ордена Василия Полатыло протоконсультору ордена бытенскому супериору Феодосию Копячевскому о ревизии Брестского монастыря. Л., 14.04.1738, д.1337, 2л .

Копия грамоты полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого о назначении архимандрита минского Августина Любенецкого витебским официалом. П., 25.05.1738, д.1338, 1л .

Наставление братству Березвецкого монастыря. П., 08.06.1738, д.1339, 1л .

Копия грамоты протоархимандрита базилианского ордена Василия Полатыло секретарю Цезарию Стебновскому о назначении его поверенным по делам Витебского монастыря .

Л., 30.10.1738, д.1344, 1л .

Квит в получении подымного с имения виленских базилиан Ваки. П., 1738, д.1345, 1л .

Грамота протоархимандрита базилианского ордена Василия Полатыло о перемещении базилианина Никифора Заленского из Холмского монастыря в Минский прокуратором. Л., 30.10.1739, д.1348, 1л .

Квит в получении подымного с фольварка Ваки и плацов в Вильне. П., 26.09.1740, д.1351, 1л .

Т о же и Т рокских плацов. П., 21.03; 28.09.1741, д.1352, 2л .

Список протестации восьми священников-униатов против притеснений со стороны Констанции Мнишек. Л., 12.01.1742, д.1359, 2л .

Декрет Конгрегации распространения веры о соединении базилианских монастырей провинций Литовской и Польской под властью одного протоархимандрита. Л., 18.05.1742, д.1360, 2л .

Квитанция в получении подымного с фольварка виленских базилиан Ваки и плацов в Т роках за сентябрьскую рату 1742 года. П., 26.09.1742, д.1363, 1л .

Грамота протоконсультора базилианского ордена Феодосия Копячевского о перемещении базилианина Никифора Заленского из Минского монастыря в Полоцкий Софийский .

П., 09.04.1743, д.1366, 1л .

Грамота провинциала Литовской провинции базилианского ордена Феодосия Копячевского супериору суховицкому и мозырскому Дамиану Чудовскому с поручением произвести визитацию Селецкого монастыря. Л., 14.06.1743, д.1367, 1л .

Выпись из гродских книг воеводства Новогрудского записи возного о вручении им судебной позвы сенежовским и сапольницким крестьянам по делу с арендатором митрополичьего имения Иоанном Антонием Завадским. П., 29.07.1743, д.1369, 1л .

Приказ по Жировичскому монастырю. Л., 01.09.1743, д.1370, 2л .

Квитанция в получении подымного с принадлежащего виленским базилианам фольварка Ваки и Т рокских плацов. П., 26.09.1743, д.1371, 1л .

Грамота провинциала Литовской провинции базилианского ордена Феодосия Конячевского полоцкому базилианину Никифору Заленскому о перемещении его в Виленский монастырь. Л., 13.10.1743, д.1372, 1л .

Грамота митрополита Афанасия Шептицкого базилианину Смогоржевскому о назначении его пресвитером митрополичьей резиденции в Варшаве. Л., 15.11.1743, д.1373, 1л .

Квитанция, выданная митрополичьим комиссаром Иоанном Антонием Завадским в получении cathedraticum от деканов виленского и новогрудского официальств. П., 15.11.1743, д.1374, 1л .

Ставленная грамота полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого священнику Чернявичской Успенской церкви Николаю Стратановичу. С., 17.11.1743, д.1375, 1л .

Грамота провинциала Литовской провинции базилианского ордена Феодосия Конячевского секретарю конгрегации Св .

Т роицы Сильвестру Артецкому с поручением произвести ревизию Люблинского монастыря. Л., 29.11.1743, д.1376, 1л .

Наставление униатским священникам Игуменской протопресвитерии. П., 06.03.1744, д.1379, 2л .

Квитанции в получении от виленских базилиан с принадлежащего им фольварка Ваки и плацов в Т роках подымного за 1744 год. П., 10.03. и 24.09.1744, д.1380, 1л .

Инвентарь столовых имений митрополита Афанасия Шептицкого, Прилепской волости и минской юрисдики. П., 04.05.1744, д.1381, 7л .

Квитанция митрополичьего комиссара Антония Завадского в получении cathedraticum от официала виленского и новогрудского. П., 24.07.1744, д.1382, 1л .

Вызов ячинского униатского священника Мартина Снарского на митрополичий суд по делу его с сабакинецким священником Иоанном Головчицем. П., 22.10.1744, д.1385, 1л .

Список конфирмации короля Августа III привилея, данного жителям местечка Слобода князем инфлянтским, курляндским Яковом 2 февраля 1617 года. П., 03.11.1744, д.1387, 4л .

Глейт короля Августа III, которым приостанавливается действие трибунального декрета по делу митрополита Афанасия Шептицкого и его супругой. П., 06.11.1744, д.1388, 4л .

Привилей короля Августа III базилиану Антонию Иваницкому на Лещинскую архимандрию. П., 09.11.1744, д.1389, 2л .

Список контракта, заключенного между посессором митрополичьего имения Прилепы Антонием Подолеским и ректором Минского иезуитского коллегиума Иоанном Володковичем на аренду цнянской кузницы. П., 13.02.1745, д.1391, 1л .

Дело митрополита Афанасия Шептицкого с братьями Т ераевичами о захвате сенокоса по реке Сервеч. П., 15.01.1745, д.1392, 18л .

Список грамоты провинциала Святотроицкой провинции базилианского ордена Феодосия Конячевского борунскому супериору Иоанну Лукьяновичу о переводе завещанного монастырю г-жой Рейнер капитала на имение Загорье. Л., 01.03.1745, д.1394, 1л .

Квитанция в получении от виленских базилиан подымного с принадлежащего им фольварка Ваки и Т рокских плацов. П., 23.03.1745, д.1395, 1л .

Выпись из гродских книг луцкого замка записи в их примирительной декларации, данной русскому народу в 1681 году. П. Л., 10.05.1745, д.1397, 4л .

Документы из дела о беглых крестьянах венденского подчашего Т рипольского, укрывшихся в митрополичьем имении. П., 12.05.1745, д.1398, 8л .

Акт ревизии денежных сумм Витебского монастыря. Л., 18.06.1745, д.1399, 2л .

Дело о совращении униатов в римский католицизм. Л. П., 05.07.1745, д.1400, 23л .

Квитанция митрополичьего комиссара Антония Завадского в получении cathedraticum от виленского и новогрудского официала. П., 11.07.1745, д.1401, 1л .

Квитанция митрополичьего комиссара Антония Завадского в получении от кобринского опата ксендза Бенецкого денег за богослужебные книги. П., 11.07.1745, д.1402, 1л .

Выпись из книг Литовской метрики конфирмации королем Сигизмундом III комиссарского декрета между митрополитом и Даниилом Понятовским относительно разграничения Прилеп, от 1632 года февраля 1. П., 12.07.1745, д.1403, 12л .

Выпись из крепостной книги Киево-Печерского монастыря акта разграничения имения Киево-Печерского монастыря Дедово с имением Т урбовка Дмитрия Ельца. Р. П., 01.08.1745, д.1404, 6л .

Список удостоверения некоторых обывателей Новогрудского воеводства о восстановлении некоторых метрических актов, сгоревших в Иотчицкой церкви. П., 30.08.1745, д.1405, 1л .

Грамота митрополита Афанасия Шептицкого с утверждением базилианки Дороты Яновской в должности настоятельницы Минского Святодуховского женского базилианского монастыря. П., 17.09.1745, д.1406, 1л .

"Конотация" печуранских грунтов. П., 24.10.1745, д.1408, 1л .

Квитанция в получении подымного с принадлежащего виленским базилианам фольварка Ваки и плацов в Т роках и сбора на костел бернардинский. П., 16.03.1746, д.1411, 1л .

Выпись из киевских земских книг выписи от 16 января 1617 года судебного определения от 24 октября 1559 года о принадлежности Киево-Печерскому монастырю с. Порецкое, захваченного княгиней Заславской и князем Полубенским. Р .

П., 09.06.1746, д.1420, 12л .

Список выписи из киевских земских книг 10 июня 1643 года по делу между митрополитом Петром Могилой и Юрием и Магдалиной Бутовичами-Голубами, Еленой Соколовской и Павлом Бутовичем о местечке Брусилово. П., 09.06.1746, д.1421, 4л .

Квитанция митрополичьего комиссара Антония Завадского в получении cathedraticum от виленского и новогрудского официала ксендза Бенецкого. П., 09.06.1746, д.1422, 1л .

Договор между митрополитом Афанасием Шептицким и мозырским войским Михаилом Еленским о разграничении митрополичьих столовых имений Вак и Т арнятина с имением Еленского Скорбуцяны. П., 16.06.1746, д.1423, 2л .

Выпись из гродских книг овручского замка передаточной записи владельцев, по заставному праву, рудни на реке Зервень супругов Щениовских мозырскому земскому писарю Феофилу Ипогорскому-Ленкевичу от 12 мая 1721 года. П., 03.09.1746, д.1428, 4л .

Грамота митрополита Афанасия Шептицкого с дозволением старшей Минского базилианского женского монастыря Дороте Яновской отправиться в Вильну для осмотра принадлежащего монастырю каменного здания. П., 17.09.1746, д.1429, 1л .

Удостоверение полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого об уговоре его с каменщиком Антонием Доброговским относительно починки Полоцкой кафедральной церкви и архиерейского двора. П., 26.11.1746, д.1434, 1л .

Квитанция в получении cathedraticum с Гродненской диецезии. П., 01.12.1746, д.1435, 1л .

Удостоверение полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого о расчете с поставщиком кирпича Кондрашем Стрыхарем при ремонте Полоцкой кафедральной церкви. П., 08.12.1746, д.1436, 1л .

Грамота полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого о назначении им Ясона Смогоржевского своим коадьютором и администратором имений. Л., 26.12.1746, д.1437, 2л .

Списки (черновые) циркулярных извещений митрополита Флориана Гребницкого о вступлении его в управление митрополией. П., 14.01.1747, д.1440, 4л .

Дело управляющего митрополией архиепископа Флориана Гребницкого с гаенским старостой, владельцем села Зыличи, Михаилом Володковичем о покраже крестьянами села Зыличи у митрополичьих крестьян из Прилеп и Усяжей воза соли. П., 20.01.1747, д.1442, 97л .

Оповещение викария митрополичьей капитулы Минского собора, супериора борунского, минского официала Яна Лукьяновича о назначении дубровского священника Иосафата Марциневского минским протопресвитером. П., 22.01.1747, д.1443, 1л .

Предписание минского официала Яна Лукьяновича бобруйскому протопресвитеру Иоанну Мироновичу явиться в Борунь на 30 мая за получением мира. П., 19.02.1747, д.1445, 1л .

Расписка униатского священника Николая Вержбиловича в получении от блонского декана Иоанна Шафаловича церковных сосудов и утвари во временное пользование. П., 24.02.1747, д.1446, 1л .

Разрешение, данное минским официалом Иоанном Лукьяновичем, супериором борунским, совершать литургию в каплице старынского двора смоленского городничего Казимира Богдановича в Минском воеводстве. П., 04.03.1747, д.1447. 2л .

Дело о вводе администратора Киевской митрополии полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого во владение митрополичьими литовскими имениями. П., 06.03.1747, д.1448. 14л .

Списки контракта между генеральным комиссаром митрополичьих имений Ясоном Смогоржевским и Яковом и Елисаветою Чульскими на отдачу в наем помещения при варшавском митрополичьем палаце. П., 25.03.1747, д.1449, 4л .

Список выписи от 1 августа 1620 года протестации старшего Минского Вознесенского монастыря, митрополичьего наместника Григория Михаловича, об отобрании минским бурмист-ром Данилой Маслянкой с сыновьями у брата своего, минского вознесенского архимандрита Арсения Маслянки, документов на монастырские имения. П., 07.06.1747, д.1455, 1л .

Список королевской позвы мстиславскому официалу Стефану Вилюжинскому по жалобе белорусского архиепископа Иеронима на отнятие им двух православных церквей в Красном. П., 15.06.1747, д.1456, 1л .

Список судебной позвы ясненскому пресвитеру Антонию Савицкому по делу о нападении его на православных монахов Дисненского монастыря. П., 15.06.1747, д.1457, 2л .

Список королевской позвы пароху Дисненской слободы Иоанну Пузырковскому по делу о нападении его на наместника Дисненского монастыря Германа Полуяна и дьякона Мельхиседека Маркиановича. П., 15.06.1747, д.1458, 2л .

Экстракт из книг Литовской коронной метрики привилея на управление Киевской и Галицкой митрополией, данного королем Яном III прототронию Киевской митрополии, епископу Льву Шлюбич-Заленскому по смерти митрополита Киприана Жоховского от 15 ноября 1693 года. П., 25.06.1747, д.1459, 2л .

Документы из дела митрополита Флориана Гребницкого с арендатором принадлежащих Т ышкевичам имений смоленским скарбником Яном Антонием Подолецким о захвате митрополичьего прилепского сенокоса, соседнего с имением Т ышкевичей Косино. П., 17.07.1747, д.1460, 3л .

Расписки деканов подлясского, гродненского и волковысского с обозначением суммы, внесенной ими за 1747 год. П., 18.07 и 19.07. и 21.08.1747, д.1461, 3л .

Общая сводная ведомость доходности митрополичьих имений литовских: Рута, Быкевичи, Новогрудского фольварка и юрисдики и Прилеп. П., 03.08.1747, д.1462, 1л .

Дело комиссара митрополичьих имений Ясона Смогоржевского с комиссаром имений киевского каштеляна Казимира Стецкого Мрочковским о нарушении границ между имением Стецкого Понебыль и митрополичьим имением Гродок. П., 03.08.1747, д.1463, 12л .

Список документа из дела о неправильном совершении брака лидским парохом Антонием Марциневским. П., 18.08.1747, д.1464, 1л .

Экстракт из книг королевской Литовской метрики привилея короля Владислава IV архиепископу полоцкому Антонию Селяве на Киевскую митрополию от 5 ноября 1640 года. П., 22.08.1747, д.1465, 2л .

Список судебной позвы конюшему Мстиславского воеводства Игнатию Сводковскому по жалобе белорусского епископа Иеронима на отнятие Сводковским православной церкви на унию в Мстиславском воеводстве. П., 31.08.1747, д.1466, 1л .

Грамота администратора Киевской митрополии, полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого о назначении Ясона Юноши-Смогоржевского викарием и генеральным официалом .

Л., октябрь 1747, д.1467, 2л .

Оповещение минского официала, борунского супериора Иоанна Лукьяновича о назначении визиты церквей Логойской протопресвитерии. П., 02.12.1747, д.1468, 1л .

Грамота администратора Киевской митрополии полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого о передаче в управление епископу холмскому и белзкому Фелициану Володковичу имений: Гродок, Оборово и Сениово в Волынском воеводстве .

Л., 06.12.1747, д.1469, 2л .

Оповещение минского официала Яна Лукьяновича о назначении визиты униатских протопресвитерий: Рогачевской, Бобруйской, Глусской и Гомельской. П., 08.12.1747, д.1470, 2л .

Дело администратора Киевской митрополии полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого с воеводою князем Викентием Яблоновским об имении Барахты. П., 11.12.1747, д.1471, 30л .

Оповещение викария и генерального официала Киевского архиепископства и митрополии всей Руси Ясона ЮношиСмогоржевского о поручении несвижскому декану произвести визитацию в Несвижском деканате. П., 16.12.1747, д.1472, 2л .

Ведомость полученного сathedraticum с виленского и новогрудского официальств. П., 1747, д.1473, 1л .

Ведомость убытков, причиненных арендатором имения Прилепы Подолецким за 1747 год. П., 1747, д.1474, 2л .

Ведомость о посевах по имению Гродок за 1747/8 год. П., 1747, д.1475, 1л .

Грамота администратора Киевской митрополии архиепископа Флориана Гребницкого о восстановлении молодечнеского пароха Феодора Будая в должности минского декана. П., 01.01.1748, д.1476, 2л .

Грамота администратора Киевской митрополии архиепископа Флориана Гребницкого о назначении епископа холмского Фелициана Володковича администратором митрополичьих вне литовских имений. Л., 06.01.1748, д.1477, 2л .

Документы из дела о передаче Минского Святотроицкого базилианского женского монастыря новой настоятельнице. П., 20.01.1748, д.1478, 14л .

Список уступочной записи черского подстаросты Антония Пражмовского ловчему воеводства Минского Яну Замбрицкому на селения Озерец, Багринов, Заблотье, Журавли и Горбачев. П., 23.01.1748, д.1479, 2л .

Экстракт из книг генеральной визиты Минской диецезии визиты Рогачевской Рождество-Богородицкой церкви. П., 11.02.1748, д.1480, 2л .

Дело администратора митрополии Флориана Гребницкого с капитаном Леонардом Ипогорским-Ленкевичем об имении Рубежовка или Михаловка. П., 26.02.1748, д.1481, 47л .

Грамота администратора Киевской митрополии архиепископа Флориана Гребницкого о посвящении Франциска Вышинского в парохи Дуботовичской церкви. Л., 26.02.1748, д.1482, 2л .

Документы, относящиеся к делу о погребении в каплице митрополичьего дворца в Варшаве скончавшегося там базилианина из Супрасльского монастыря. Л. П., 23.03.1748, д.1483, 3л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства по делу о побоях, нанесенных крестьянами минских доминиканов митрополичьему крестьянину из села Цна Антонию Т овстику .

П., 02.04.1748, д.1485, 2л .

Священническая присяга настоятеля Минской Воскресенской униатской церкви Григория Шафаловича. П., 09.04.1748, д.1486, 1л .

Список людей "русской" веры, совращенных в латинский обряд. П., 16.04.1748, д.1487, 1л .

Списки прихожан и количества церковной земли при церквах Несвижского деканата. П., 24.04.1748, д.1488, 2л .

Позва прокуратора базилианского ордена Никифора Шлюбич-Заленского викарию униатской церкви в Малой Берестовице Яну Оссуховскому по обвинению его в сослужении с римскими ксендзами и отступлении от русского обряда. П., 27.04.1748, д.1489, 1л .

Просьбы униатского духовенства и резолюции генерального официала митрополии Ясона Смогоржевского на соборике в Жировичах. П., 03.05.1748, д.1490, 4л .

Рассчетная тетрадь по ремонту Гродненского базилианского женского монастыря. П., 28.05.1748, д.1491, 4л .

Список униатских приходов Долгиновского деканата с показанием количества приходских душ и деревень и совращенных в латинство униатов. П., 08.06.1748, д.1492, 4л .

Копия свидетельства, данного ильским пресвитером Логойского деканата Минской епархии Андреем Федоровичем быв-шему пресвитеру белостоцкому и дойлидскому Симону Чуй-ковскому о жизни и поведении его преемника, пресвитера Иакова Дружбацкого. П., 27.06.1748, д.1494, 1л .

Список приходов Минского деканата с показанием количества исповедных душ и числа деревень. П., 1748, д.1501, 1л .

Полномочия, дарованные папой Бенедиктом ХIV, митрополиту Флориану Гребницкому. Л., 30.01.1749, д.1505, 2л .

Реестры приходов Логойского деканата с показанием количества живых и умерших исповедных душ. П., 24.04.1749, д.1509, 1л .

Описание границ селения Беличаны. П., июнь 1749, д.1514, 5л .

Выпись из гродских сурогаторских книг Полоцкого воеводс-тва "манифеста" покойного митрополита Льва Кишки от 7 апреля 1728 года о сгорении многих документов, касающихся митрополичьих имений, при пожаре в имении Сениово. П., 24.07.1749, д.1516, 2л .

Описание границ селения Черневичи. П., июль 1749, д .

1517, 4л .

Список судебной позвы по делу об отграничении с. Поплавы или Повиленского фольварка князя Михаила Радзивилла от соседних владельцев. П., 20.09.1749, д.1518, 1л .

Счета расхода денег, съестных припасов и различных хозяйственных предметов, произведенных за время пребывания "ясновельможного добродея" в Прилепах с 26 сентября 1749 по 6 января 1750 года. П., д.1519, 17л .

Список акта обмена имений Колодеж и Ковалевщина между митрополитом Флорианом Гребницким и Т ышкевичами. П., 26.11.1749, д.1525, 2л .

Дело об отдаче в аренду митрополитом Флорианом Гребниц-ким минскому скарбнику Антонию МинковскомуБогушевичу прилепского сенокоса Кудрищины. П., 03.12.1749, д.1526, 12л .

Список парохов Гродненского деканата с обозначением следуемого с них налога. П., 1749, д.1530, 1л .

Список парохов Цыринского деканата с распределением с них налога. П., 1749, д.1531, 1л .

Видимус из книг трибунала Великого княжества Литовского документа от 15 мая 1586 года о границах и направлении Смолевичского тракта. П., 16.01.1750, д.1532, 6л .

Дело о спорных границах Розовского ключа имения Низиловичи. П., 05.02.1750, д.1533, 11л .

Список постановления митрополичьего суда по делу графини Анны Фальгел с виленскими доминиканами и другими кредиторами ее покойного мужа Эразма Фальгела об оставшемся наследстве. П., 16.02.1750, д.1534, 6л .

Свидетельство о личности и поведении Яна Булгаровского, выданное берестовичским урадом. П., 08.04.1750, д.1535, 2л .

Записка о притеснениях, чинимых священнику Городецкой церкви Никифору Кирилловичу хижовским администратором Павлом Парщевским. П., 14.04.1750, д.1536, 1л .

Грамота виленского епископа Михаила Иоанна Зенковича об отлучении от церкви речицкого thaesaurarida Павла Орды за нарушение обязанностей семейных. Л., 20.04.1750, д.1538, 2л .

Предварительный контракт комиссара митрополичьих имений Игнатия Нарковича-Подвинского с Беликами на аренду урочища Ловчицкое. П., 23.04.1750, д.1539, 1л .

Удостоверение о незамедлительном следовании сундука с серебром из имения Ваки в Струнь. П., 22.05.1750, д.1540, 1л .

Ведомость о числе исповедных душ и треб в Цыринском деканате с таблицею столового архиерейского сбора за 1750 год. П., д.1541, 2л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства по делу о присвоении потеевскими крестьянами Осецкими шляхетского звания. П., 12.06.1750, д.1542, 2л .

Удостоверение слонимского декана Феодора Червяковского об освящении каплицы в деревне Мижевицы, Слонимского Святотроицкого прихода. П., 21.06.1750, д.1543, 1л .

Квитанция в получении поборов с имения Ваки и Т рокских плацов виленских базилиан. П., 21.09.1750, д.1546, 1л .

Выпись из магдебургских ратушных книг акта полномочия, данного митрополитом Флорианом Гребницким базилианину Никифору и господину Якову Антонию Заленскому заменять митрополита в суде при производстве разных земельных дел .

П., 27.09.1751, д.1559, 2л .

Квитанция в получении подымного с базилианского фольварка Ваки. П., 30.09.1751, д.1561, 1л .

Реестр следуемого с минской митрополичьей юрисдики сбора и реестр обид, причиняемых юрисдичанам минским ландвойтом. П., 28.12.1751, д.1567, 3л .

Заявление минского обывателя Мартина Замбрицкого и жены его Марианны, урожденной Юревич, о покупке ими у минских юрисдичан Барковских дома в Минске на Т роицкой горе, на митрополичьей юрисдике. П., 06.03.1752, д.1569, 1л .

Четыре расписки в получении подымного с Полонной, фольварка Ваки и Т рокских плацов. П., 10.03 и 17.03.; 5.09. и 25.09.1752, д.1571, 4л .

Выпись из полоцких магдебургских книг доверенности, данной митрополитом Флорианом Гребницким прокурору "справ", касающихся митрополии и архиепископства Полоцкого, базилианину Никифору Заленскому и комиссару митрополичьих литовских имений Игнатию НарковичуПодвинскому на ведение дел о границах митрополичьих имений. П., 28.07.1752, д.1575, 2л .

Перечень юрисдичанских плацов гродненской кафедральной базилики с показанием получаемых с них доходов. П., 25.10.1752, д.1582, 1л .

Реестр ежегодного дохода с юрисдики в Новогрудке. П., 1752, д.1584, 2л .

Список выписи из королевской метрики подтверждения прав Лазаря Можейкевича на плац, соседний с стеною женского базилианского монастыря, в Гродне, от 6 мая 1651 года. П., 10.01.1753, д.1585, 2л .

Список выписи из книг королевкой метрики королевского утверждения за монастырем гродненских базилианок принадлежащих им плацов в границах, определенных особыми комиссарами, от 6 мая 1651 года. П., 10.01.1753, д.1586, 4л .

Описание плацов и юрисдики митрополичьих в Гродне. П., 16.02.1753, д.1587, 4л .

Список выписи из гродских книг Минского воеводства по делу о наезде прилукских крестьян владельцев Ивановских на митрополичье имение Прилепы. П., 28.02.1753, д.1589, 2л .

Отчетная ведомость по приходу и расходу сумм Новогрудского фольварка. П., 14.04.1753, д.1593, 4л .

Список постановления новогрудской конгрегации униатских деканов о духовных училищах. П., май 1753, д.1596, 2л .

Выпись из полоцких магдебургских книг доверенности, данной митрополитом Флорианом Гребницким базилианину ксендзу Никифору Заленскому на взыскание с гаенского старосты Михаила Володковича 2000 злотых польских, присужденных еще в 1717 году в возмещение убытков, причиненных митрополичьим прилепским подданным. П., 12.09.1753, д.1607, 2л .

Список королевского повеления о восстановлении прав митрополичьих на юрисдику в Гродне, заселенную после пожара. П., 28.09.1753, д.1608, 2л .

Дело по жалобе митрополита Флориана Гребницкого на Кази-мира и Антона Т угановских, учинивших побои и грабеж в митрополичьем Быкевичском имении. П., 09.10.1753, д.1609, 11л .

Описание плацов минской митрополичьей юрисдики. П., декабрь 1753, д.1610, 2л .

Опись имущества малолетних детей прилепского мельника Никифора Грибовича, отданных в опеку. П., 06.03.1754, д.1613, 2л .

Выпись из земских киевских книг по делу митрополита Иосифа Вельямина Рутского со Стефаном Лозкой о Нежиловичах. Р., 30.06.1754, д.1620, 7л .

Выпись, выданная из киевской губернской канцелярии, универсала, данного Киево-Печерским архимандритом Афанасием мстиславскому священнику Димитрию Некрашевичу на виленский приход от 12 сентября 1711 года .

Р. П., 12.08.1754, д.1628, 4л .

Выпись, выданная из киевской губернской канцелярии, с описанием отобранных от Киево-Печерского монастыря по королевскому указу имений от июля 1682 года. Р. П., 20.08.1754, д.1631, 14л .

Дело об отграничении митрополичьих имений от имений наследников князя Игнатия Шуйского. П. Л., 09.09.1754, д.1634, 57л .

Дело о митрополичьих плацах в Вильне. П. Л., 26.06.1755, д.1654, 109л .

Документы по делу о побоях, нанесенных крестьянами минских доминикан митрополичьему крестьянину из села Цна Лаврину Стефановичу в Минске на Т роицкой горе. П., 01.07.1755, д.1655, 2л .

Дело об обидах, причиненных митрополичьим подданным в Мотче. П., 25.07.1755, д.1656, 73л .

Выпись из подкоморских книг Луцкого повета от 22 ноября 1636 года об обмежевании имения Медково. П., 20.08.1755, д.1657, 18л .

Выпись из гродских книг Полоцкого воеводства с выписью от 15 октября 1630 года о вводе митрополита Иосифа Вельямина Рутского во владение селом Печураны с приселком Левнищевичи в Новогрудском воеводстве. П., 06.09.1755, д.1658, 5л .

Описание митрополичьей юрисдики в Минске на Т роицкой горе. П., октябрь 1755, д.1660, 6л .

Печатный экземпляр бреве папы Бенедикта ХIV с постановлениями касательно базилианского ордена. Л., 30.03.1756, д.1664, 8л .

Дело о беглых крестьянах митрополичьего имения Прилепы. П., 14.09.1756, д.1672, 17л .

Черновые выписки о клире латинской церкви. Л., 1756, д.1676, 2л .

Проект митрополичьего приказа своему комиссару Клеофасу Гласко расследовать о принадлежности одного плаца в Новогрудке, на который заявлялись права как от имени митрополита, так и от имени новогрудских базилианок. П., 1756, д.1677, 1л .

Дело о разорении печуранской митрополичьей корчмы ее арендатором Файвишем Абрамовичем. П., 1756, д.1678, 9л .

Четыре квитанции в получении подымного из сел Рута, Бабнево и Полонное. П., 23,03.1757, д.1679, 4л .

Дело о наезде из имения князя Иосифа Любомирского на митрополичье имение Низиловичи. П., 27.04.1757, д.1680, 2л .

Дело о беглых митрополичьих подданных, поселившихся в имениях Антония Богуша. П., 28.04.1757, д.1681, 53л .

Документы из дела по иску митрополита Флориана Гребницкого и Стецкого о беглых митрополичьих крестьянах .

П., 24.05.1757, д.1682, 2л .

Выпись из метрики королевской канцелярии двух "дипломатов" папы Климента VIII, касающихся унии, от 1594 и 1595 годов. Л., 20.06.1757, д.1683, 13л .

Экстракт из книг королевской метрики привилея короля Яна Казимира архиепископу полоцкому Гавриилу Коленде на управление Киевской митрополией от 27 сентября 1657 года .

П., 23.06.1757, д.1684, 2л .

Дело о захвате Цнянских митрополичьих грунтов. П., 29.08.1757, д.1685, 27л .

Отчет "арестанта" Виленского монастыря, иеромонаха Самуила Окинчица, о проданных и остающихся вещах в фольварке Жейдекишки после прохода войск. П., 14.10.1757, д.1689, 5л .

Выпись из гродских книг Луцкого замка от 9 июня 1677 года с королевским подтверждением всех прежних прав КиевоПечерского монастыря и монастырей, ему подчиненных. П., 09.10.1757, д.1690, 6л .

Выпись из гродских книг Житомирского замка по делу о захвате митрополичьего грунта в Зарудье. П., 26.10.1757, д.1692, 4л .

Предписание генерального комиссара митрополичьих литовских имений Клеофаса Гласко об уравнении повинностей митрополичьих прилепских крестьян и минских юрисдичан. П., 04.11.1757, д.1694, 2л .

Список акта комиссаров, назначенных королем Яном III для составления условий, на основании которых возможно бы было добиться обращения православных в унию, от 10 марта 1681 года. П., 26.01.1758, д.1699, 4л .

Контракт на отдачу толочинскому "жиду" Шавелю Янкелевичу порубок леса в митрополичьих пущах Беличанской, Черневской и Прилепской. П., 29.01.1758, д.1700, 5л .

Грамота митрополита Флориана Гребницкого на имя коадьютора митрополии епископа Фелициана Володковича о поручении дел Киевской архиепископии в управление экзарха митрополии епископа Сильвестра Рудницкого. Л., 02.03.1758, д.1703, 2л .

Две квитанции в получении из сел Рута и Бабнево подымного. П., 18.03. и 29.09.1758, д.1704, 2л .

Квитанция в получении подымного с Полонного. П., 19.03.1758, д.1705, 1л .

Выпись из трибунальных книг свадебного контракта, определяющего размер приданого за княжной Каролиной Радзивилл, выходящей замуж за холмского старосту Станислава Ржевусского. П., 12.05.1758, д.1707, 10л .

Дело о наезде из имения Игнатия Цетнера на митрополичьих низиловичских крестьян. П., 29.05.1758, д.1709, 10л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства по делу о наезде из сел Т арацевичи, Полонка и Высадовичи на митрополичьи села Быкевичи и Митрополитанщину или Хоневичи. П., 08.07.1758, д.1714, 2л .

Список фундуша, данного братьями Венславскими церкви при деревне Круки Ошмянского повета. П., 11.08.1758, д.1715, 2л .

Указатель имен, названий и предметов к делу о жизни и кончине архиепископа Иосафата Кунцевича. Л., март 1759, д.1722, 82л .

Счет расходов на поездку в Ригу. П., 13.04.1759, д.1723, 2л .

Декрет Конгрегации распространения веры о порядке назначения и посвящения настоятелей базилианских монастырей. Л., 30.04.1759, д.1724, 8л .

Дело о жалобе униатского пресвитера опольского Василия Дорошевского на ольшанского капитана Игнатия Сераковского за причинение разных обид. Л., 30.04.1759, д.1725, 6л .

Дело о взаимных обидах между смиловичскими парохами — Успенской церкви Матфеем Капустой и Георгиевской Иосафатом Шафаловичем. П., 12.05.1759, д.1726, 11л .

"Конфирмационный привилей" короля Августа III на права и свободы униатского духовенства. П., 18.05.1759, д.1727, 8л .

Грамота митрополита Флориана Гребницкого о назначении базилианского пресвитера Льва Маковского в генеральную Брестскую капитулу. Л., 02.08.1759, д.1729, 2л .

Контракт на отдачу жиду Иуде Мееровичу вывозки колод из митрополичьих пущ в Минском воеводстве. П., 28.09.1759, д.1730, 2л .

Квитанция в получении подымного из сел Рута и Бабнево .

П., 04.10.1759, д.1731, 1л .

Доверенность митрополита Флориана Гребницкого ксендзу Никифору Заленскому и подчашему Клеофасу Гласко на ведение дела митрополита с подчашим Хмарой о нарушении границ митрополичьих имений. П., 05.10.1759, д.1732, 2л .

Список "поданья" Щорсовской церкви новому пресвитеру Иакову Венцкевичу. П., 11.10.1759, д.1733, 2л .

Подтверждение, выданное новым владельцем с. Петревичи местному священнику Иоанну Веркеевскому на должность и фундуш. П., 10.01.1760, д.1735, 2л .

Дело о нападении слуг и крестьян Новогрудского женского доминиканского монастыря на митрополичьих крестьян, занимавшихся рубкой леса в митрополичьей пуще. П., 31.01.1760, д.1736, 8л .

Дело между митрополитом Флорианом Гребницким и Георгием Гатецким об имении Зарудье с Виаторовым островом. П., 01.02.1760, д.1737, 14л .

Дело между полоцким парохом Симоном Ворошкевичем и полоцким арендатором жидом Ароном Янкелевичем. П., 20.02.1760, д.1738, 6л .

Ставленная грамота митрополита Флориана Гребницкого о рукоположении Василия Ваньковича в пресвитеры. П., 09.03.1760, д.1739, 2л .

Доверенность митрополита Флориана Гребницкого базилианину Никифору Заленскому быть представителем митрополита при миролюбивом установлении спорных границ митрополичьего имения Шешоль в Виленском воеводстве и смежных имений виленского бискупа Михаила Зенковича. П., 26.05.1760, д.1742, 2л .

Выпись из гродских книг Луцкого замка от 14 октября 1647 года заявления коморника Прокопа Верещаки об утрате бывших у него документов по разным земельным делам. П., 28.05.1760, д.1743, 4л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства акта освидетельствования митрополичьего минского юрисдичанина, избитого настоятелем минской плебании ксендзом Георгием Минутичем и другими. П., 28.05.1760, д.1750, 2л .

Список "облигов", данных Жировичскому монастырю за время управления им протоконсультора Амвросия Онишкевича. П., 11.06.1760, д.1760. 2л .

Грамота епископа Фелициана Володковича о назначении пресвитера Онуфрия Маковельского парохом Святотроицкой церкви в Полоцке. П., 01.08.1760, д.1765, 2л .

Выпись из земских книг Луцкого повета от 10 июля 1669 года заявления Киево-Печерского монастыря о захватах разными лицами киево-печерских имений, оставшихся под Польской Короной после отхода Киева к России. П., 06.08.1760, д.1766, 6л .

Выпись из гродских книг Мстиславского воеводства записи в оные завещания князя Алексея Лахтыновича с матерью о даровании ими Киево-Печерскому монастырю двора Печерска от 1 декабря 1502 года. П., 13.09.1760, д.1767, 2л .

Выпись из гродских книг Мстиславского воеводства привилея короля Михаила Могилевскому Спасскому монастырю с подтверждением древних прав монастыря. П., 24.09.1760, д.1768, 2л .

Видимус из гродских книг Мстиславского воеводства письма бискупа номината виленского Антония Котовича о передаче Печерска с Барсуками, Цвирковом и Т арасовичами наместнику Белорусской епископии отцу Волчанскому от 15 октября 1701 года. П., 24.09.1760, д.1769, 2л .

Две квитанции в получении подымного с некоторых митрополичьих имений. П., 29.09. и 02.10.1760, д.1770, 2л .

Дело между митрополитом Флорианом Гребницким и Чоповскими об имении Чоповичи. П. Л., 20.10.1760, д.1771, 108л .

Печатная грамота митрополита Флориана Гребницкого ко всему униатскому духовенству относительно совершения заупокойных богослужений о скончавшемся подканцлере литовском Михаиле Сапеге. П., 20.11.1760, д.1772, 1л .

Две выписи из гродских книг Житомирского повета по делу о захватах, произведенных в митрополичьем имении Низиловичи. П., 20.12.1760, д.1773, 6л .

Счет издержек, произведенных по щорсовской бенефиции на постройки и вспоможение крестьянам. П., 1760, д.1774, 28л .

Реестр убытков, причиненных комиссарами Смолянского графства репуховскому пароху. П., 1760, д.1775, 1л .

Дело по жалобе новогрудских доминиканок на управителей митрополичьих новогрудских имений за наезды, насилия и захваты. П., 28.02.1761, д.1776, 6л .

Т ри квитанции в получении сборов с некоторых митрополичьих имений. П., 27.03.1761, д.1777, 3л .

Список экстракта из книг метрики королевской канцелярии привилея Сигизмунда I с подтверждением прав православного населения в Польском королевстве, данных по привилеям великого князя Витовта, королей Казимира и Александра от 2 июля 1511 года. П., 16.10.1761, д.1800, 4л .

Приходно-расходная ведомость деньгам, получаемым с литовских митрополичьих имений. П., 1761, д.1803, 4л .

Счета на разные предметы для митрополита от поставщиков .

П., 1761, д.1804, 3л .

Список грамоты смоленского архиепископа Кесария Стебновского о помещении жены священника Екатерины Ярмолович в Оршанский монастырь. П., 28.02.1762, д.1809, 1л .

Документы из дела об учреждении в Шклове нового униатского прихода. П., 23.04.1762, д.1810, 4л .

Грамота супериора базилианской Т роицкой провинции доктора богословия Ираклия Лисанского о перемещении базилианина Сильвестра Данишевского из Полоцкого монастыря, архиепископа полоцкого. Л., 24.10.1762, д.1820, 1л .

Расчетная книга митрополита с полоцкими купцами. П., 1762, д.1823, 16л .

Счетные тетради по хозяйству дома полоцкого архиепископа. П., 1762, д.1825, 6л .

Выпись из гродских книг луцкого замка от 3 апреля 1640 года записи маршалка мозырского Михаила Лозки, коею он уступил принадлежащее ему имение Розов с фольварками Николаю Цетнеру в потомственное владение. П., 02.03.1763, д.1828, 4л .

Удостоверение о том, что мокрецкий парох Ян Куторга все документы о своем священстве сложил в архиве полоцкой архиепископской надворной канцелярии. П. С., 21.07.1763, д.1836, 3л .

Счета привезенным из Риги товарам и разные бумаги с расчетами по хозяйству Полоцкого архиерейского дома. П., 26.02.1764, д.1842, 40л .

Списки униатов, совращенных в римский обряд. П., 01.07.1764, д.1845, 43л .

Список постановления относительно условий Гадячского договора от мая 1661 года. П., 15.12.1764, д.1850. 1л .

Приходно-расходные тетради и счета разных сумм по дому полоцкого архиепископа. П., 05.01.1765, д.1851, 32л .

Дело о захвате рогачевскими базилианами Рогачевской Космодамианской церкви. Л. П., 09.02.1765, д.1853, 31л .

Интердикт, наложенный от имени митрополита Фелициана Володковича на Рогачевскую Космодамианскую церковь и резидента при ней Адриана Роттера. П., 10.02.1765, д.1854, 2л .

Дело митрополита Фелициана Володковича с князьями Зиземскими об обидах, причиненных жиду, живущему на минской митрополичьей юрисдике. П., 04.05.1765, д.1860, 4л .

Поздравительное стихотворение архиепископу полоцкому, витебскому, мстиславскому, оршанскому и могилевскому Ясону Юноше-Смогоржевскому в день его рождения. Л., 09.05.1765, д.1861, 2л .

Дело униатского митрополита Фелициана Володковича с православным епископом могилевским Георгием Конисским об имении Печерск. П., 01.06.1765, д.1864, 17л .

Пункты с изъяснением состояния и нужд и желаний, поданные архиепископу полоцкому Ясону Юноше-Смогоржевскому священниками его епархии. П., 12.06.1765, д.1865, 72л .

Выпись из протоколов полесской консистории от 30 ноября 1743 года о разрешении пресвитеру Рогачевской церкви Антонию Ефремовичу построить церковь в новой части Рогачева. П., 18.06.1765, д.1866, 1л .

Документ из дела о заборе на митрополичьем сенокосе в Печуранах, именуемом Замосточье на Гричине, ревизором князя Радзивилла, воеводы виленского, Иосифом Кощеем двух кляч. П., 06.07.1765, д.1870, 1л .

Мемориал, поданный Георгием Конисским, епископом белорусским, польскому королю Станиславу Августу в Варшаве, "отповедь" униатов Полоцкого и Смоленского архиепископств и возвращение епископа Георгия на эту отповедь. П., 27.07.1765, д.1874, 26л .

Список экстракта из книг королевской метрики привилея короля Сигизмунда III на имя киевского митрополита Онисифора Петровича о неприкосновенности имений православного духовенства под Польшей от 23 апреля 1589 .

П., 15.10.1765, д.1875, 4л .

Реестры (клировые ведомости) униатских приходов. П., 1765, д.1878, 18л .

Реестры исповедных душ церквей: Т уровлянской, Ореховской, Бедрицкой, Бобыничской, Гущинской, Апанасковской, Гомельской, Меницкой, Непощанской, Ореховской (другой), Боновской, Дубровской, Нацкой, Ушачской базилианской, Воронецкой, Урецкой, Заборской, Гилянской, Копцевичской, Столпецкой, Краснолуцкой, Латыголичской, Дворецкой, Волосовской, Пристойской, Казаковской, Ведренской, Верховской, Бочейковской, Усайской, Сушской, Краснянской, Иотчанской. П., 1765, д.1879, 198л .

Дело между митрополитом Фелицианом Володковичем и минскими базилианами об имениях: Цна, Усяжи и Прилепы. П., 1765, д.1880, 35л .

Экстракт из книг королевской метрики привилея короля Михаила номинату смоленскому Александру Котовичу на имения Печерск и Барсуки Оршанского повета, принадлежащие Киево-Печерскому монастырю от 20 июня 1672 года. П., 03.01.1766, д.1881, 2л .

Дело по обвинению доктора обоих прав, каноника, сурогата и официала виленского Карла Карпа и бегомльского эконома Антония Росинского в произведении смуты во время нового храмового праздника филиальной церкви на Морговице Бегомльского прихода. П., 15.02.1766, д.1883, 13л .

Список привилея, данного королем Яном III в подтверждение привилея короля Михаила от 12 апреля 1672 года архимандриту Феодосию Василевичу на епископию Мстиславскую, Могилевскую и Оршанскую. П., 16.03.1887, д.1887, 2л .

Выпись из гродских книг Новогрудского воеводства заявления митрополита Антония Селявы от 23 августа 1655 года о захвате русскими всех документов и бумаг митрополита в Новогрудке. П., 27.03.1766, д.1890, 4л .

Две выписи из гродских книг Новогрудского воеводства заявления митрополита Леона Кишки и его писаря от 7 апреля 1726 года и 3 октября 1727 года о том, что в Сениове при пожаре в митрополичьем фольварке сгорело много документов, относящихся до митрополичьих имений. П., 27.03.1766, д.1891, 8л .

Дело по жалобе митрополита Фелициана Володковича на неправильное подчинение митрополичьей корчмы под Новогрудком сбору чопового. П., 27.03.1766, д.1892, 37л .

Список экстракта из книг малой метрики привилея на "торговый" сбор в Могилеве мстиславскому владыке Сильвестру Коссову, данного королем Владиславом IV 6 сентября 1646 года. П., 08.04.1766, д.1893, 2л .

Черновой набросок контракта на отдачу в аренду корчмы в Т урце и мельницы на реке Т урце, принадлежащих полоцкому архиепископу. П., 04.05.1766, д.1896, 2л .

Экстракт из книг Великой метрики привилея короля Сигизмунда III киевскому митрополиту Ипатию Потею на все принадлежащие Киевской архимандрии и находящиеся в Великом княжестве Литовском имения, данного 20 февраля 1605 года. П.(Р.)., 02.06.1766, д.1900, 6л .

Список контракта между владимирской капитулой и викарием епископства Владимирского епископом брестским Антонием Млодовским на аренду принадлежащего капитуле села Яново во Владимирском повете Волынского воеводства .

П., 26.06.1766, д.1903, 1л .

Экстракт из книг метрики канцелярии Великого княжества Литовского королевского подтверждения от 15 августа 1551 года данной записи княгини Марии Ровенской и князя Константина Ивановича Острожского с супругой княгиней Анной Киево-Печерскому монастырю на село Гродок с Оборовом и Лобковщиной на Волыни и на село Вольница в Глусской волости от 6 марта 1516 года. П.(Р.), 02.07.1766, д.1904, 4л .

Экстракт из актов метрики канцелярии Великого княжества Литовского акта определения границ между Т оропцем и Т оропецким уездом с русской стороны и Велижем и Велижской волостью со стороны польской от 2 ноября 1635 года. П.(Р.), 04.10.1766, д.1915, 50л .

Расчетные ведомости по хозяйству Полоцкого архиерейского дома. П., 1766, д.1922, 9л .

Выписка из дела по жалобе Барановичей на захват имений Милашевичи и Хоробровичи в Слонимском повете епископом владимирским Годебским. Л. П., 30.01.1767, д.1925, 6л .

Список документов из дела о назначении полоцким архиепископом Ясоном Юношей-Смогоржевским Антония Опелевского своим доверенным. Л., 10.02.1767, д.1927, 1л .

Расчетные листы и ведомости по Полоцкому архиерейскому дому. П., 21.03.1767, д.1929, 17л .

Исследование о жизни и поведении готовящегося к священству Даниила Ивановича Левицкого. П., 22.03.1767, д.1930, 4л .

Дело по жалобе православного домбровского священника Василия Груневича на совращение его прихожан в унию униатскими священниками. П., 04.10.1767, д.1943, 12л .

Видимус из земских книг Минского воеводства записи на Минскую Николаевскую церковь от Григория Исаевича Громыки мельницы на реке Цне, корчмы, двух озер и рыбной ловли от 16 июля 1675 года. П., 09.10.1767, д.1945, 2л .

Список акта генеральной конфедерации Великого княжества Литовского в Вильне. П., 1767, д.1952, 2л .

Извлечение из дела о наезде Струнского двора полоцкого униатского архиепископа Ясона Смогоржевского на полоцких иезуитов. П., 1767, д.1953, 3л .

Королевская грамота на имя епископа виленского Игнатия Массальского об определении священника к Лавришовской церкви. Л., 14.01.1768, д.1960, 2л .

Выпись из земских книг справ поточных Виленского воеводства о вручении позвы приору виленского конвикта доминиканов при костеле Св.Духа Николаю Вадынскому по делу с доминиканами униатского митрополита Фелициана Филиппа Володковича. П., 05.03.1768, д.1961, 1л .

Дело по взаимным обвинениям в оскорблениях и обидах между священником Александром Клементовичем и помещиком Антоном Кощичем. Л. П., 07.03.1768, д.1963, 73л .

Выпись из гродских книг Киевского воеводства по делу о захвате Каэтаном Росцишевским части земли в митрополичьем имении Низиловичи. П., 21.03.1768, д.1964, 2л .

Определение генеральной римской конгрегации о дозволении полоцкому архиепископу Ясону Смогоржевскому допустить священников-двоеженцев к священнослужению. Л., 04.05.1768, д.1965, 2л .

Список декрета генерального визитатора всей Руси, епископа-суфрагана Феликса Т овянского о возобновлении Могилевской церкви. Л., 29.05.1768, д.1967, 2л .

Список определения римской курии о воспрещении униатским коадьюторам вмешиваться в юрисдикцию униатского митрополита и дела по управлению имениями. Л., 22.06.1768, д.1968, 2л .

Грамота митрополита Фелициана Володковича о предоставлении вдове щорсовского священника Богумиле Венцкевич приходского фундуша в течение одного года с обязательством выплачи-вать 1/3 доходов администратору прихода. П., 25.06.1768, д.1969, 2л .

Изложение дела между митрополитом Фелицианом Володковичем и коадьюторами — епископами Львом Шептицким и Антонием Млодовским о правах коадьюторов. Л., 03.08.1768, д.1972, 4л .

Реестр проданного леса Полоцкого архиерейского дома. П., 1768, д.1976, 2л .

Записка о притеснениях, причиняемых в консисторских судах официалом базилианином Мартиновским всему клиру Мстиславской диецезии, представленная полоцкому архиепископу. П., 22.01.1769, д.1979, 2л .

Список арендного условия на сдачу коадьютору Владимирской епископии, епископу брестскому Антонию Млодовскому принадлежащего владимирскому капитулу фольварка Русовичи. П., 23.04.1769, д.1982, 1л .

Выпись из гродских книг Минского воеводства заявления митрополита Фелициана Филиппа Володковича о назначении им по-веренных по земельным разным делам. П., 05.05.1769, д.1984, 2л .

Список грамоты полоцкого архиепископа Ясона ЮношиСмогоржевского о назначении экзаменационной комиссии для испытания аколитов в науке моральной. П., 06.05.1769, д.1985 .

4л .

Дело по жалобе митрополита Фелициана Володковича на непра-вильные действия слонимского земского суда, противодействовав-шего пинскому Феофилу Годебскому. П. Л., 04.07.1769, д.1988, 19л .

Документы из дела о взыскании со щорсовского священника Василия Мощенского 1500 злотых польских в пользу вдовы его предшественника Богумилы Венцкевич за священнический дом и об обидах, причиняемых вдове Венцкевич Мощенским. П., 03.08.1769, д.1989, 3л .

Список сметы на обеспечение пароха в Краславе, представленной полоцкому архиепископу Ясону Смогоржевскому мсти-славским воеводой Константином Людвигом Плятером. П., 18.09.1769, д.1991, 2л .

Дело митрополита Фелициана Филиппа Володковича с Жиземским и Быковскими о границах имений Зеремцы и Беличаны. П., 07.10.1769, д.1992, 45л .

Список определения нунция относительно восстановления Смоленской архиепископии, подчиненной полоцким архиепископам. Л., 12.11.1769, д.1993, 1л .

Пункты о могилевском духовенстве, представленные полоцкому униатскому архиепископу. П., 1769, д.1995, 1л .

Черновые бумаги с разными расчетами по Полоцкому архиерейскому дому. П., 1769, д.1997, 9л .

Дело о причислении униатской каплицы в Радошковичах с ее фундушем к местному римско-католическому костелу. Л., 1769, д.1999, 11л .

Записка из дела между архиепископами полоцким и смоленским о Мстиславской диецезии. П. Л., 02.03.1770, д.2001, 16л .

Дело о смерти эконома новогрудской "митрополии" Михаила Марфельда и назначении нового эконома Флориана Песляка. П., 30.03.1770, д.2002, 20л .

Документ из дела по жалобе сулятицкого священника Иосифа Слауты на начальника новогрудских мостов. Л., 28.07.1770, д.2014, 2л .

Список заявления уполномоченного митрополитом Фелицианом Филиппом Володковичем новогрудского чашника Леона Володковича о признании недействительным сделанного в городе заявления от имени митрополита против ЩенскогоЧацкого. П., 23.08.1770, д.2016, 1л .

Удостоверение о личности аколита Якова Зуховецкого. П., 23.09.1770, д.2017, 1л .

Удостоверение о похвальном поведении Якова Зуховецкого .

П., сентябрь 1770, д.2018, 1л .

Дело о жалобе на гродненского сурогата Станислава Белькевича всех капланов его сурогации. П., 19.02.1771, д.2025, 7л .

Дело по приказу митрополита Фелициана Филиппа Володковича владимирскому духовенству объявить после богослужения в церкви 15 июня отлучение двум бывшим кафедральным владимирским священникам — прокопиевскому Иоанну Михальчевскому и илиинскому Иакову Савицкому. П., 15.06.1771, д.2033, 8л .

Список видимуса из гродских книг Новогрудского воеводства завещания савицкого пароха Григория Савича. П., 19.06.1771, д.2034, 2л .

Документ из дела по жалобе митрополита Фелициана Филиппа Володковича на гродненского городничего Барановича и капитана Михаила Гаренгу за причинение обид .

Л., 15.07.1771, д.2036, 2л .

Список предписания митрополита Фелициана Филиппа Володковича об увольнении ксендза Антония Корончевского от брестского официальства. П., 02.09.1771, д.2038, 1л .

Черновые заметки по хозяйственным делам Полоцкого архиерейского дома. П., 14.11.1771, д.2041, 3л .

Печатная грамота полоцкого архиепископа Ясона ЮношиСмогоржевского духовенству архиепископии Полоцкой и епископий: Витебской, Мстиславской, Оршанской и Могилевской по поводу покушения на короля Станислава Августа. П., 26.11.1771, д.2042, 2л .

Дело по жалобе митрополита Фелициана Филиппа Володковича на мечника воеводства Брестского Иосифа Костюшко за наезд на имение Т ришин. П., 14.12.1771, д.2043, 8л .

Дело по жалобе епископа брестского, коадьютора Владимирской епископии Антония Млодовского на капитана Ратомского за забор епископских подвод, следовавших через имение Ратомского Куликовичи. П., 04.02.1772, д.2045, 6л .

Список документов, касающихся ксендза Нарамовского. П., 15.02.1772, д.2046, 1л .

Дело о передаче Киевской митрополии в управление митрополичьему коадьютору епископу Леону Шептицкому и Владимирской епархии — епископу Антонию Млодовскому после бегства в Пруссию, при Барской конфедерации, митрополита Фелициана Володковича. П., 24.02.1772, д.2047, 13л .

Копия охранительного листа могилевским православным. Р., 03.04.1772, д.2050, 1л .

Список грамоты архиепископа Ясона Юноши-Смогоржевского подчиненному ему униатскому духовенству в русских пределах о признании власти российской императрицы Екатери- ны II. П., 24.09.1772, д.2057, 2л .

Приказ виленского епископа Игнатия Иакова Массальского по делу о взыскании 400 флоринов в пользу Виленской Никольской церкви с ошмянского старосты Игнатия Бенкунского. Л., 16.10.1772, д.2059, 1л .

Документ из дела по жалобе Фаустина Костюшки и Антония Притыки на наезд епископа брестского Антония Млодовского .

Л., 10.12.1772, д.2063, 2л .

Устав, данный митрополитом Фелицианом Володковичем братству Св. Онуфрия при часовне митрополичьей, а также базилианам, находящимся при этой часовне. П., 17.12.1772, д.2064, 4л .

Выписка из представлений папскому нунцию в Варшаве (епископа брестского) о состоянии епархии во время действия в Польше русских войск. Л., 1772, д.2069, 6л .

Дело о приходах, возвратившихся из унии в православие. П., 1772, д.2071, 16л .

Грамота экзарха Киевской митрополии, епископа луцкого Сильвестра Любенецкого-Рудницкого о перемещении базилианина Стефана Перхуровича из Луцкой епархии в Пинскую. Л., 21.02.1773, д.2079, 2л .

Извещение земского писаря Новогрудского воеводства Казимира Игнатия Корсака о невозможности для него явиться к разбирательству дела о Новогрудском фольварке. П., 02.04.1773, д.2088, 2л .

Документ о назначении викария в Заблотье по случаю отхода Рогачева к России. П., 26.07.1773, д.2105, 1л .

Документ из дела по обвинению ивенецкого плебана Александра Вайкевича в вымогательстве. П., 26.07.1773, д.2106, 3л .

Выпись подписок некоторых униатских священников и прихожан о нежелании их воссоединиться с православием от унии. Л. Р. П., 01.08.1773, д.2107, 4л .

Черновые бумаги, относящиеся к ведению хозяйства Полоцкого архиепископского дома. П., 1773, д.2113. 4л .

Дезидерии униатского духовенства по Полоцкой архиепископии. П., 1773, д.2117, 197л .

Дело по жалобе от имени митрополита Фелициана Володковича на базилиан Виленского монастыря за захват сенокоса при реке Березине у Беличан и загоринских грунтов .

П., 1773, д.2119, 10л .

Документ из дела по жалобе польного стражника Великого княжества Литовского Ксаверия Огинского на парохов — беницкого Матфея Каминского и марковского Антония Ободови-ча за захват принадлежащей ему земли. П., 15.04.1774, д.2126, 2л .

Проект епархиальной униатской семинарии в Полоцке, принятый на конгрессе в Струне 23 июня 1774 года. П., 23.06.1774, д.2127, 10л .

Записка: "Объяснение правильности пользования доходом с шести деревень: Бискупичи, Пятикоров, Бискупичек на Волыни под Владимиром, Грушовки, Ракитиной и Вороны, лежащих к Полесью под Ковелем, столовых Владимирского епископства, определенных епископу брестскому, коадьютору с преемством и администратору епископства Владимирского Антонину Млодовскому". П., 12.07.1774, д.2128, 2л .

Декрет Конгрегации распространения веры о восстановлении для областей, возвращенных России, декрета, изданного при папе Урбане VIII, о воспрещении униатам переходить в римский обряд. Л., 16.07.1774, д.2129, 2л .

Копия документа из дела по жалобе митрополита Михаила Рагозы на неповиновение ему минского протопопа Родиона Т роицкого от 3 марта 1597 года. П.(Р)., 30.07.1774, д.2130, 4л .

Ведомость из гродских книг Минского воеводства документа от 30 марта 1597 года по делу представителей минского городского управления с митрополитом Михаилом Рагозой. П.(Р.), 21.07.1774, д.2131, 2л .

Документ из дела о захвате иезуитами митрополичьих плацов в Вильне. П., 1774, д.2135, 1л .

Две жалобы священников на установление в имениях Огинских таксы за требы. П., 1774, д.2137, 4л .

Расписка ошмянского поддекана Иакова Корбутовича в получении от русско-сельского пароха Иоанна Смыковского документа. П., 02.01.1775, д.2140, 1л .

Документ из дела фискала киевской митрополичьей курии с радошковичским духовенством. Л., 18.01.1775, д.2142, 3л .

Расписка двух парохов, данная вдове горецкого декана, пароха мошанацкого Михаила Прасковского Анне, урожденной Клементович, в том, что все бумаги, оставшиеся после покойного, забрал в 1772 году могилевский декан, парох плещинский Константин Ярмулович. П., 31.01.1775, д.2143, 1л .

Дело по обвинению самохваловичского пароха Речицкого повета, Иосифа Дылевского в наездах, разбое, грабеже и непорядочной жизни. П., 16.02.1775, д.2144, 20л .

Дело по обвинению пароха церкви с. Воля Кунинская Андрея Ступницкого в непорядочной жизни. П., 02.03.1775, д .

2145, 13л .

Список "особого акта" в дополнение к трактату, заключенному в Варшаве 18 сентября 1773 года между императрицею всероссийской и Речью Посполитой, о положении в Польской Короне православных и диссидентов .

П., 15.03.1775, д.2146, 2л .

Контракт на отдачу еврею Шмуйле в аренду цнянской корчмы. П., 23.04.1775, д.2150, 2л .

Извещение секретаря Конгрегации распространения веры Стефана Борджиа о даровании папой Пием VI архиепископу Ясону Смогоржевскому права ношения наперсного золотого или серебряного креста в двух его епархиях. Л., 30.04.1775, д.2151, 2л .

Извещение секретаря Конгрегации распространения веры Стефана Борджиа о даровании папой Пием VI архиепискому полоцкому Ясону Смогоржевскому и его преемникам преподавать отпустительное папское благословение (индульгенцию) в один из дней седмицы Т ела Христова. Л., 30.04.1775, д.2152, 2л .

Перевод грамоты брестского епископа Адама Антония Млодовского о восстановлении Брестской капитулы. Р., 17.07.1775, д.2155, 6л .

Документы из дела о селении Лиски и других, данных Рогачевской Космодамианской церкви и захваченных рогачевс-кими базилианами. П., 04.10.1775, д.2156, 7л .

Выпись из главных трибунальных книг от 20 июля 1618 года листа митрополита Иосифа Рутского и Лукаша Сапеги об обмене грунта митрополии Киевской Котошна на грунт Сапеги Михалки. П., 06.11.1775, д.2158, 4л .

Предписание нунция, определяющее форму запретительных грамот, получающих "силу действительности". Л., 09.11.1775, д.2159, 2л .

Черновой счет о поставке кирпича (по Полоцкому архиерейскому дому). П., 1775, д.2163, 1л .

Выпись из дела по обвинению митрополитом Ипатием Поцеем киевских судьи Яна Аксака и писаря Василия Воронича в причинении ему убытков по его тяжебному делу от 20 мая 1613 года. П., 30.05.1776, д.2172, 2л .

Выпись документа от 20 июня 1618 года по делу между митрополитом Иосифом Вельямином Рутским и Криштофом Макаровичем-Ивашенцевичем о Шешолах. П.(Р)., 30.05.1776, д.2173, 2л .

Выпись документа от 4 июля 1611 года по делу митрополита Ипатия Потея с Николаем Макаровичем-Ивашенцевичем о Мигалках. П.(Р)., 31.05.1776, д.2174, 2л .

Документ из дела о беликовичевских и гертмановичевских плацах в Вильне, принадлежавших Покровской церкви и отнятых иезуитами к солтановскому, ныне семинарскому дому .

П., 01.06.1776, д.2175, 10л .

Выпись из книг головных трибунальных, содержащая в себе декрет главного трибунала от 5 июля 1633 года по делу Криштофа Макаровича-Ивашенцевича с киево-печерским архимандритом Петром Могилой о выбытии Ивашенцевича с его собственных грунтов. П., 03.06.1776, д.2177, 2л .

Выпись декрета головного трибунала от 1 июля 1633 года по делу чернцов Киево-Печерского монастыря Филатия Кизаревича и Анатолия Мужиловского с Криштофом Макаровичем-Ивашенцевичем "о подраньи" пчел, принадлежащих подданному монастырского села Шибенного .

П.(Р.), 04.06.1776, д.2179, 4л .

Экстракт привилея короля Стефана от 10 апреля 1579 года киевскому архимандриту Мелентию Хрептовичу на имение Брусилово, выданный из актов Коронной метрики. П.(Р)., 1776, д.2184, 2л .

Метрическая выпись Антона Верниковского. П., 27 июня 1776, д.2185, 2л .

Выпись из киевских гродских книг от 25 сентября 1612 года показания возного по делу о грабеже шибенских подданных Киево-Печерского монастыря Николаем МакаровичемИвашенце-вичем. Р., 16.07.1776, д.2198, 2л .

Выпись из книг киевских каптуровых от 25 января 1633 года по делу о причинении обид киево-печерским подданным местечка Радомысли и села Забилоч ротмистром Фелицианом Т ышкевичем чрез военный постой. Р., 16.07.1776, д.2200, 4л .

Выпись из гродских киевских книг от 28 июня 1645 года документа по жалобе Даниила Ошовского на владельцев местечка Крым, принадлежащего Киевской митрополии. Р., 16.07.1776, д.2207, 4л .

Реестр плебаний и описание фундушей Мядельского деканата. П., 28.07.1776, д.2213, 2л .

Реестр плебаний и описание фундушей Логойского деканата. П., 24.08.1776, д.2214, 1л .

Дело по жалобе митрополита Фелициана Филиппа Володковича и его коадьютора, львовского епископа Леона Шептицкого, на кафедрального киевского декана Каетана Росцишевского за наезд на митрополичье имение Низиловичи .

П., 17.10.1776, д.2217, 35л .

Список постановления православной духовной консистории по делу о фундуше церкви околицы Судиловичи между униатами и православными. П.(Р)., 27.10.1776, д.2218, 1л .

Дело о неблагоповедении парохов игуменского Феодора Билиновича и смиловичского Франтишка Корниловича. П., 03.11.1776, д.2220, 8л .

Документ из дела по иску митрополита Фелициана Филиппа Володковича к Виленскому Святодуховскому доминиканскому монастырю и некоторым частным лицам о захваченных церковных плацах. П., 19.11.1776, д.2221, 11л .

Дело о назначении провиза ксендза Никифора Бледухи действительным парохом Кицковской церкви Полоцкой епархии. П., 15.12.1776, д.2222, 3л .

Выпись из книг головных трибунальных от 14 мая 1721 года декрета головного трибунала по делу киево-печерского архимандрита Елисея Плетенецкого с Криштофом и Юрием Ива-шенцевичами-Макаровичами о захвате их отцом Николаем мо-настырских урочищ села Шибенного. П.(Р)., 1776, д.2228, 4л .

Справка о бывшем кричевском парохе Августине Клементовиче. П., 17.02.1777, д.2231, 3л .

Донесение о состоянии Брагиловского деканата. П., 14.05.1777, д.2236, 1л .

Выпись акта от 31 января 1631 года обмена митрополичьих имений Печураны и Левнищевичи на имения КиевоПечерского монастыря Лешневичи и Литовка. П.(Р.), Л., 16.06.1777, д.2238, 2л .

Выпись контракта на отдачу "неверному" Лазарю Соломоновичу подвала в каменном доме Святотроицкого костела в Вильне. П., 25.06.1777, д.2240, 2л .

Выпись показания возного о вручении позвы по делу оршанского обозного Яна Т ерлецкого с митрополитом Филиппом Володковичем. П., 02.08.1777, д.2242, 1л .

Список рукоположенных в сентябре и октябре 1777 года парохов к разным церквам. Л., 04.09.1777, д.2246, 2л .

Метрическая выпись Якова Галькевича. П., 01.10.1777, д.2247, 2л .

Дело о захвате виленским купцом Стефаном Доманским с супругой каменного здания богадельни Виленской Святотроицкой церкви. Л. П., 08.10.1777, д.2248, 21л .

Метрическая выпись Василия Ленкевича. П., 22.10.1777, д.2252, 1л .

Выпись документа от 16 июля 1675 года относительно мельницы на реке Цне. П.(Р)., 21.11.1777, д.2253, 2л .

Документ из дела о наследстве митрополита Фелициана Филиппа Володковича. Л. П., 24.11.1777, д.2254, 6л .

Выпись "листа" "Департамента Справедливости" к князю Четвертинскому относительно недопущения священников неунитов к администрации церквей. П., 29.11.1777, д.2255, 2л .

Т акса надворного варшавского почтамта. П., 01.12.1777, д.2256, 4л .

Acta administratorialia митрополита Фелициана Филиппа Володковича. Л. П., 1777, д.2258, 34л .

Печатный циркуляр митрополита Льва Шептицкого о совершении заупокойных богослужений о скончавшемся митрополите Фелициане Филиппе Володковиче. П., 12.02.1778, д.2262, 1л .

Документ о вводе митрополита Льва Шептицкого во владение селом Шешолы. П., 17.03.1778, д.2263, 1л .

Документ из дела об отграничении митрополичьего имения Прилепы от Кордоновщины в Минском воеводстве. П., 08.05.1778, д.2266, 2л .

Дело митрополита Леона Шептицкого с наследниками митрополита Фелициана Володковича. П., 16.05.1778, д.2267, 24л .

Черновой список "официалистов" во время нового учреждения в Могилевском наместничестве. П., 30.05.1778, д.2271, 1л .

Грамота митрополита Льва Шептицкого о назначении Феодосия Вислоцкого временным администратором Супрасльского аббатства. Л., 15.06.1778, д.2272, 2л .

Дело о захвате разными владельцами митрополичьих плацов и домов в Вильне. П., 05.09.1778, д.2276, 34л .

Ведомость наличности в литовских митрополичьих имениях, составленная по смерти митрополита Фелициана Филиппа Во-лодковича на основании инвентарей 1778 года. П., 1778, д.2283, 6л .

Метрическая выпись Яна Котовича. П., 08.01.1779, д.2284, 1л .

Мемориал белорусскому наместнику графу Чернышеву об униатской семинарии. П., 11.02.1779, д.2286, 4л .

Рекомендательное письмо новогрудского пароха Павла Гереминовича о "славетном" Павле Бобровском. П., 22.02.1779, д.2287, 2л .

Дело между митрополитом Львом Шептицким и Фердинандом Волынецким о нарушении границ митрополичьего имения Дедовщина. П., 10.05.1779, д.2291, 40л .

Документы о приглашении мастера живописного искусства Григория Медведского к росписи иконостасов церквей Солтанской и Жировичской. П., 02.06.1779, д.2292, 3л .

Дело по обвинению логойского декана ксендза Бенедикта Капустинского в злоупотреблениях при сборе денег с деканата .

П., 16.06.1779, д.2294, 9л .

Опись имущества умершего рабунского пароха Антония Мискевича. П., 19.09.1779, д.2300, 2л .

Описание цветника, сада и огорода в Струне. П., 1779, д.2303, 10л .

Предписание ошмянского декана Иосифа Барцинского русско-сельскому плебану Иоанну Смыковскому немедля представить все "документы, бумаги и инвентари" Рачевской церкви. П., 28.04.1780, д.2307, 1л .

Дело о рукоположении Яна Котовича. П., 21.05.1780, д.2308, 3л .

Дело о рукоположении Яна Наркевича с назначением парохом Быстрицкой церкви. П., 01.06.1780, д.2309, 9л .

Документ из дела по обвинению свислочского пароха Стефана Янковского в причинении разных обид местному управляющему имением Адаму Савицкому. П., 02.07.1780, д.2314, 2л .

Дело о рукоположении и определении березвецким коадьютором Николая Савича. П., 06.07.1780, д.2315, 14л .

Дело о рукоположении Фадея Головчица. П., 11.07.1780, д.2316, 7л .

Дело о выдаче администратором митрополии архиепископом Ясоном Юношей-Смогоржевским доверенности комиссару митрополичьих литовских имений ловчему Петру Стровскому на ведение в судах дел по земельным спорам, касающимся митрополичьих имений. П., 26.07.1780, д.2317, 4л .

Дело по доносу новогрудского администратора Станислава Петровича на жизмянского администратора Якуба Жуховецкого, обвиняемого в неблагоповедении. П., 07.08.1780, д.2320, 5л .

Свидетельство о личности Георгия Никитина Медведского .

Р., 08.08.1780, д.2321, 2л .

Дело по жалобе войского Виленского воеводства Александра Гораина на костеневичского пароха Иоанна Гушкевича, обвиняемого в притеснении прихожан. Л. П., 06.09.1780, д.2324, 12л .Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Похожие работы:

«Санкт-Петербургский государственный университет Кафедра английской филологии и лингвокультурологии Зеленкова Анна Алексеевна ДИАЛОГ-ДИССОНАНС В КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ Выпускная квалификационная работ...»

«План мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче-2017 в Чеченской Республике г. Грозный № Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы п/п проведения Официальное открытие фестиваля. Вступительное 3 сентября Центральная площадь Депа...»

«ИЗДАТЕЛЬСТВО М О С К О ВС К О ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА П редседат ель рект ор М Г Г У, Л.А. П У Ч КО В чл.-корр. Р А Н Зам . председателя директор Л.Х. Г И Т И С Издательства М ГГУ Члены редсовета академик Р А Е Н И.В. ДЕМЕНТЬЕВ академик Р...»

«УДК 811.161.1’37:82-192 ГСНТИ 16.21.51 КОД ВАК 10.02.19 ББК Ш100.5 Ворошилова М.Б., Екатеринбург, Россия КОНЦЕПТ "НЕБО" В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РОК-ГРУППЫ "НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ" Аннотация. В статье с использованием методов лингвистического и ассоциативного анализа исследуется отражение общек...»

«Пояснительная записка Рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена на основе: Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства...»

«Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный институт искусств" Колледж культуры и искусств Рабочая программа уч...»

«Министерство культуры Российской Федерации Российская государственная библиотека для молодёжи Общероссийская научно-практическая конференция "ГеОметрия книжнОГО прОстранства мОлОдёжи" (молодёжная литература и молодёжное чтение) Программа 21-22 сентября 2017 г. Москва 21 сентября (РГБМ, Б. Черкизовская, д. 4, корп....»

«ИЗУЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ КАТАРАЛЬНОЙ ГОРЯЧКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Сауленко Т.С., Васильева Ю.Б. ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА Ульяновск, Россия STUDY OF MALIGNANT CATARRHAL FEVER OF CATTLE Saulenko T.S., Vasilyeva Yu.B. Ulyanovsk state agricultural Academy Ulyanovsk, Russia Злокачественная к...»

«Г.А.Фролов (Казань) Русская классика в инонациональном (Т.Манн) литературном зеркале В мировой литературной жизни роль инонационального обмена, интеркультурного диалога огромна. Эта проблема вновь и вновь актуализируется, становится доминантной для современного культур...»

«Александр Федоров ОТРАЖЕНИЯ: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей Москва, 2017 Федоров А.В. Отражения: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей. М.: Изд-в...»

«ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ КолиРекоменраздела чедуемая № п/п Наименование практических занятий ство литера часов тура Понятие о типе болезни . Характеристики главнейших типов 1 1 4 3,4,6,7, болезней древесных и частично травянистых растений. 12,24, Основные типы...»

«О.С. Горелов СПОСОБЫ "ОТТАЛКИВАНИЯ" ОТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО И. Бродский в первом периоде своего творчества "отталкивается" (основывается) от Петербургского текста русской литературы, тем самым осваивая одну из ключевых категорий...»

«т м ю м " д Л з а д ш ъ оипЯФЗП^зпмлля^ ашт-ъц^изь ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР № \ 9 1952 Общественные науки Л. Дурнова Стенная живопись в Аруче (Талиш) Памятники живописной культуры армянского народа дошли до нас...»

«FIT2010 При поддержке Всероссийской федерации спортивной и оздоровительной аэробики (ВФСОА) 7 16 октября • Сочи • Спортивно-оздоровительный комплекс "Парус" www.fitness-festival.ru www.fit2010.ru FIT2010 II фестиваль здоровья и спорта "В МИРЕ ФИТ...»

«Михаил МУРАШКИН ЗАПИСИ 2016 ГОДА Днiпро “СIЧ” УДК 081/082 ББК 94; я44 М91 В книге "Записи 2016 года" Михаила Георгиевича Мурашкина значительное место уделяется философии. Здесь читатель найдёт и художественное. В 2016 году было прикосновение...»

«САВВА ЯМщИКОВ ГОРЬКИЙ ДЫМ ОТЕЧЕСТВА Русское сопРотивление Русское сопРотивление Серия самых замечательных книг выдающихся деятелей русского национального движения, посвященных борьбе русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма: Аверкиев Д. В. Крупин В. Н. Аверьянов В. В. Крушеван П. А. Айвазов И. Г. Кузьмин А. Г. Ак...»

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ Сборник статей по материалам XLII международной заочной научно-практической конференции № 11 (38) Ноябрь 2015 г. Часть I Издается с мая 2012 года Москва SCHOLARLY DISCUSSION: PROBLEMS OF PHILOLOGY, ART CRITICISM AND CULTUROLOGY Proceedings of XLII international scientific...»

«Vol. II 1996 №3 St.Petersburg ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ Том II 1996 №3 Санкт-Петербург ББК 83 P ll РЕДАКТОРЫ Юрий Александрович Клейнер Валерий Николаевич Сажин РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Davi...»

«Горох разных сортов, как лекарственное растение Распространенная огородная культура – горох. Он является растением травянистым с полым стеблем . Все мы видели горох и знаем, что стебель у него чаще вс...»

«Ю. А. Минеева Сократ как последний философ-гражданин Электронный ресурс URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Mineeva_1998_5.pdf СОКРАТ КАК ПОСЛЕДНИЙ ФИЛОСОФ-ГРАЖДАНИН Ю.А. Минеева Гражданин, слово для нас общеупотребительное, является, т...»

«Северо-Кавказская академия государственной службы Кафедра социологии Д.Н.Речкин Российская модель управления Научный редактор доктор философских наук, профессор Г.П.Зинченко Волгодонск Волгодонское полиграфобъединение ББК 87 УДК 316.354:351/354 Р 46 Реце...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.