WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 

Pages:   || 2 |

«Летапіс друку Беларусі Chronicle of Books Кніжны летапіс The State Дзяржаўны Bibliography бібліяграфічны паказальнік Published from 1924 Выдаецца з 1924 года Issued monthly ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальная кніжная палата Беларусі

Летапіс друку Беларусі

Chronicle of Books Кніжны летапіс

The State Дзяржаўны

Bibliography бібліяграфічны паказальнік

Published from 1924 Выдаецца з 1924 года

Issued monthly Выходзіць штомесячна

№1

(1–817)

Мінск

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:

Н. А. Брашко, Л. М. Малашонак, Г. В. Манухіна

Рэдактары бібліяграфічных запісаў:

В. Я. Крук, К. А. Сурунтовіч Адказны рэдактар С. М. Цяльнова © Установа "Нацыянальная кніжная палата Беларусі", 2013 ПРАДМОВА "Кніжны летапiс" – штомесячны дзяржаўны бiблiяграфiчны паказальнiк, прызначаны для iнфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якiя выходзяць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату Беларусi ў якасцi абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г .

№ 1284 .

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму захоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі .

Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год уключна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi". З 2007 года з’яўляецца самастойным выданнем .

Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі" .

Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй "Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе .

Бiблiяграфiчныя запісы складаюцца ў адпаведнасцi з міждзяржаўнымі стандартамі "ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления" .

У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпаведнасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандартаРэспублікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93 .

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках" .

Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм выкарыстана кiрылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы на замежных мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак (загаловак, назва) на беларускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў перакладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання .

Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу" .

Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных паказальнiках вытрымлiваецца прынцып размяшчэння па двух змешаных моўных радах: спачатку – на беларускай і рускай мовах, потым – на замежных мовах .

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года .

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў кніжнай палаце (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [12-100]);

індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі .

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі:

імянным;

прадметным;

загалоўкаў;

геаграфічным;

серый;

моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі;

памылковых ISBN;

нумароў бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў;

нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са спазненнем .

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюстроўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы .

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адміністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку .

Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў на выданні, якія выйшлі ў серыі .

Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Паказальнік памылковых ISBN – нумарацыйны пералік памылковых ISBN.

Памылкай лічыцца:

– парушэнне структуры нумара;

– ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні;

– прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу .

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "ошибочный" у круглых дужках .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады і больш .

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц нацыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый .

Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:

http://natbook.org.by

PREFACE

The "Chronicle of Books" is the monthly state bibliography designed for informing of all kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the Republic of Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Belarus" on September 3, 2008 No. 1284 .

After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus .

The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication –

1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in structure of the "Chronicle of the Press of Belarus". From 2007 is independent edition .

The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single bibliographic edition "Books of Belarus" .

Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic directions and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current year on general grounds .

The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and Rules of Composition" .

In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard "GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record .

Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages" .

The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompanied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in translation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of comments .

The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classification" (Minsk, 2010). The scheme is published at the end of the first issue of the "Chronicle of Books" .

At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages .

The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year .

The bibliographic records for books and brochures include:

number of bibliographic record;

heading of bibliographic record;

bibliographic description;

number of government registration under which the edition is registered at the National

Book Chamber of Belarus (consists of last digits of a year and stock number, for example:

[12-100]);

index of the Universal Decimal Classification .

Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes:

name index;

subject index;

titles index;

geographic index;

series index;

index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published;

index of erroneous ISBN;

numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber of Belarus being late two years or more .

Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and initials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the bibliography by feature of a personnel, are to be taken in round brackets .

Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of editions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in foreign languages and other editions .

Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described under the heading) .

Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bibliographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Universal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order .

Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions issued in a series .

Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records .

Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is consi-dered

as erroneous:

– breach of a number structure;

– prior use of a number in another edition;

– belonging of a number to another publisher .

In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous" .

Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber of Belarus Two Years or More Late – the list of numbers of bibliographic records for corresponding editions .

The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergovernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliography sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus .

National Bibliography of Belarus in Internet:

http://natbook.org.by 0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ .

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

1. Беларусь = Belarus : наука, технологии, инновации / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ; [под редакцией И. В. Войтова]. — Минск : Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2011. — 24, [1] с., включая обложку : ил., схема ; 29 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 315 экз. — ISBN 978-985-6874-27-0. — [12-8761] .

УДК [001.895+338.1](476)

2. Кузнецов, И. Н. Методика научного исследования : учебно-методическое пособие для магистрантов и аспирантов / И. Н. Кузнецов. — Минск : БГУ, 2012. — 246, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 210–214, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Словарь основных терминов и определений: с. 195–209. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-638-1 .

— [12-8599] .

УДК 001.89(075.8)

3. Технопарки Республики Беларусь / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь ; [составители: В. М. Анищик и др. ; под редакцией И. В. Войтова]. — Минск : Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2011. — 35, [1] с. : ил. ; 29 см. — Составители также: Давидович В. А., Коробко И. В., Рупенко А. Л. — 165 экз. — ISBN 978-985-6874-26-3. — [12-8759] .

УДК 001.895(476) Гл. таксама № 23, 68 002 Дакументацыя. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя (НТІ) .

Друк у цэлым. Аўтарства

4. Доўнар, Л. І. Гісторыя беларускай кнігі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) / Л. І. Доўнар ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Мінск : БДУКМ, 2012. — 250, [1] с. ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 211–222. — Паказальнік імён: с. 234–246. — Паказальнік геаграфічных назваў: с. 246–251. — 100 экз. — ISBN 978-985-6798-84-2. — [12-9189] .

УДК 002.2(476)(091)(075.8)

5. Информационные ресурсы и системы Беларуси : каталог /... Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт прикладных программных систем" (НИРУП "ИППС"), Государственные регистры информационных ресурсов и информационных систем Республики Беларусь. — Минск, 2002–. — 24 см .

Вып. 10 : Государственные регистры информационных ресурсов и информационных систем Республики Беларусь / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ;

[составители: Н. Н. Кузнецов, Т. В. Шилова, О. Ф. Секлицкий ; под общей редакцией И. А. Михайловского]. — [Б. и.], 2011. — 726 с. ; 29 см. — Указатели владельцев информационных ресурсов, систематический информационных систем, владельцев информационных систем: с. 504–726. — 100 экз. — [12-8814] .

УДК 002:004.6(476)(085)

6. Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні (18 ; 2012 ; Мінск). XVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры, "Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа" (Мінск, 16–18 мая 2012 г.) : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 т. / [рэдкалегія: М. А. Мажэйка (адказ .

рэд.) і інш.]. — Мінск : БДУКМ, 2012. — 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — Загаловак вокладкі: Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа .

— У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Бібліяграфія ў канцы навуковых артыкулаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 100 экз. — ISBN 978-985-522-057-3 .

Т. 1 : Кніга як грамадская з'ява і аснова духоўнасці. — 369 с. : іл., нотныя іл., схема. — ISBN 978-985-522-058-0. — [12-9108] .

УДК [002.2+008](476)(082)

7. Т. 2 : Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: вывучэнне і захаванне. — 253 с. : іл. — Рэзюмэ паралельна на беларускай і англійскай мовах. — ISBN 978-985УДК [002.2+008](476)(082) Гл. таксама № 630 004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных

8. Голдобина, Т. А. Основы создания и обработки графических изображений в Adobe Photoshop : учебно-методическое пособие для студентов специальности "Архитектура" : [в 2 ч.] / Т. А. Голдобина, М. В. Борисенко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Информационные технологии" .

— Гомель : БГУТ, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985-554-087-9 .

Ч. 1. — 2012. — 47, [1] с. : ил. — Библиография: с. 48 (8 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 004.932(075.8)

9. Кириенко, Н. А. Разработка Windows-приложений на языке C ++ с использованием библиотеки MFC : учебно-методическое пособие для специальности 1-40 01 02-02 "Информационные системы и технологии (в экономике)" по дисциплине "Визуальные средства разработки программных приложений" / Н. А. Кириенко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2012. — 201 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 201 (9 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-488-877-4. — [12-9051] .

УДК 004.451:004.438(075.8)

10. Овчинникова, Л. Г. Информатика : рабочая тетрадь для 11-го класса / Л. Г. Овчинникова. — Минск : Аверсэв, 2012. — 128 с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — На обложке: Informatics. 11. — 6100 экз. — ISBN 978-985-19-0058-5. — [12-9049] .

УДК 004(075.3)

11. Оджаева, И. Н. Access для юристов : пособие для учащихся по специальности 2-24 01 02 "Правоведение" УО "Юридический колледж БГУ" / И. Н. Оджаева ; Юридический колледж Белорусского государственного университета. — Минск : ИВЦ Минфина, 2012. — 111 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 111 (13 назв.). — 135 экз. — ISBN 978-985-6993-88-9 .

— [12-8677] .

УДК 004.65(075.32):34

12. Разработка приложений в среде Visual Basic : лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов специальностей 1-36 20 03 "Торговое оборудование и технологии", 1-52 04 01 "Производство экспозиционно-рекламных объектов" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет,

Кафедра "Основы бизнеса" ; [составители: И. Е. Ругалева, Н. В. Дашкевич]. — Минск :

БНТУ, 2012. — 111, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 111 (9 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-525-878-1. — [12-9271] .

УДК 004.438(076.58)

13. Самаль, Д. И. Структурная и функциональная организация ЭВМ. Основные блоки :

лабораторный практикум для студентов специальности 1-40 02 01 "Вычислительные машины, системы и сети" всех форм обучения / Д. И. Самаль, В. В. Колонов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра электронных вычислительных машин. — Минск : БГУИР, 2011 .

— 42, [1] с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-667-1. — [12-9224] .

УДК 004.2(076.58)

14. Системное программирование : лабораторный практикум для студентов специальностей 1-40 01 02 "Информационные системы и технологии" и 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" ; [составитель: Н. А. Разоренов]. — Минск : БНТУ, 2012. — 79, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 72 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-767-8. — [12-9267] .

УДК 004.451(076.58)

15. Сурядный, А. С. iPad / А. С. Сурядный. — Москва : Астрель, 2012. — 287 с. : ил. ;

22 см. — (Серия "Новейший самоучитель"). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск) .

— 2000 экз. — ISBN 978-5-271-44499-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1588-9 (Харвест) (в пер.). — [12-9092] .

УДК 004(075.4) Гл. таксама № 324, 337–38, 461 005 Кіраванне. Менеджмент

16. Белка, Л. Г. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых по специальности "Делопроизводитель (со знанием кадрового дела)" / Л. Г. Белка. — Минск : Издательство Гревцова, 2012 .

— 253, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 249–254 (57 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985УДК 005.92(075.9)

17. Логистика : терминологический словарь-справочник / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО", Кафедра логистики ; [составители: Бондарь С. В. и др.]. — Минск : МИТСО, 2012. — 299 с. ; 21 см. — Составители также: Вербицкая Н. О., Глуховченко Н. В., Гранин А. Н., Дурович А. П., Иванов Е. А .

— Библиография в конце частей. — 100 экз. — ISBN 978-985-497-204-6. — [12-9078] .

УДК 005.932(038)

18. Маргунова, В. И. Логистика : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов вузов] / В. И. Маргунова. — 2-е изд., переработанное. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 142 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 139 (17 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985УДК 005.932(076.3)(075.8)

19. Самко, Г. А. Управление качеством, сертификация и лицензирование : методическое пособие для студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" и 1-37 01 07 "Автосервис" / Г. А. Самко, А. С. Сай ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей". — Минск : БНТУ, 2012. — 63, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 59 (9 назв.). — Глоссарий: с. 51–58. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-752-4. — [12-8668] .

УДК 005.6(075.8)

20. Таратухина, Ю. В. Сборник практических заданий и кейсов по курсу "Деловая и межкультурная коммуникация" : [учебное пособие : для студентов] / Ю. В. Таратухина, Н. В. Черняк. — Минск : Экоперспектива, 2012. — 212 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском языке. — Библиография: с. 210–212, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 50 экз. — ISBN 978-985-469-410-8. — [12-9095] .

УДК 005.32(075.8) 006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу. Стандарты .

Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі

21. Международный комитет мер и весов (Париж). Генеральная конференция (24 ; 2011) .

Резолюции, принятые Генеральной конференцией мер и весов (24 заседание) ([Париж], 17–21 октября 2011) = Rsolutions adoptes par la Confrence gnrale des poids et mesures (24e runion) ([Paris], 17–21 octobre 2011) = Resolutions adopted by the general conference on weights and measures (24th meeting) ([Paris], 17–21 October 2011) : [перевод с французского / научный редактор Н. А. Жагора]. — Минск : БелГИМ, 2012. — 70 с. ; 29 см. — Текст параллельно на русском, французском и английском языках. — В надзаголовке: Белорусский государственный институт метрологии, Международный комитет мер и весов, Международное бюро мер и весов, Межправительственная организация Метрической конвенции. — 50 экз .

— ISBN 978-985-6726-49-4. — [12-8809] .

УДК 006.91 008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс

22. Еўрапейскія Дні Спадчыны ў Беларусі = European Heritage Days in Belarus / [аўтары тэкстаў: А. Сташкевіч, Т. Мармыш, У. Завальнюк ; рэдактары: С. Рыбарава, В. Жолтак ; пераклад: В. Голубева ; фотаздымкі: М. Бегункова і інш.]. — Мінск : [б. в.], 2012. — 28, [1] с., уключаючы вокладку : іл., фат. ; 26 см. — Паралельна на беларускай і рускай мовах. — Фотаздымкі таксама: Дзмітрыева В., Мармыш Т., Паўлаў У., Плыткевіч С., Яўмененка Н. — 200 экз. — [12-8700] .

УДК 008(476)

23. Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси : к 90-летию создания Института белорусской культуры : материалы международной научной конференции, Минск, 8–9 декабря 2011 г. / [редколлегия: А. А. Коваленя (сопредседатель) и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 767, [1] с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт истории, Комиссия по истории науки. — 300 экз. — ISBN 978УДК [008(=161.3):[001.89:005.71]+001](091)(476)(082)

24. Массовая культура и журналистика : сборник научных трудов / под редакцией Л. П. Саенковой. — Минск : БГУ, 2012. — 156, [3] с. ; 20 см. — (СМИ и художественная культура ; вып. 3). — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Заглавие вып. 1 серии: Произведение искусства – предмет анализа критика. — Библиография в конце научных трудов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-666-4. — [12-8611] .

УДК [008+070+82.09](082)

25. Новае слова ў беларусістыцы. Гісторыя і культуралогія : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск, 20–21 мая 2010 г. / [пад рэдакцыяй А. А. Сушы]. — Мінск : Четыре четверти, 2012. — 267, [1] с. ; 20 см. — (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 33) .

— Частка тэксту на польскай, рускай і ўкраінскай мовах. — У надзагалоўку: Грамадскае аб'яднанне "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў". — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 150 экз. — ISBN 978-985-7026-52-4. — [12-9239] .

УДК [008+94](476) 26. "Объекты Всемирного Наследия: сохранение и использование в целях устойчивого развития", международный программный семинар (2012 ; Несвиж). Международный программный семинар "Объекты Всемирного Наследия: сохранение и использование в целях устойчивого развития", Несвиж, 23–26 мая, 2012 г. = International capacity-building workshop "World Heritage Properties: conservation and use for sustainable development", Niasvizh, 23–26 May, 2012. — [Б. м. : б. и.], 2012. — 127 с. : ил. ; 21 см. — Титульный л., обложка и часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — На 6-й с.: Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО, Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж". — 100 экз. — [12-8660] .

УДК [008+719](4-11+47+57)(082)

27. Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе :

сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ;

[редколлегия: М. А. Можейко (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 426 с. ; 20 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 120 экз. — ISBN 978-985-515-556-1. — [12-8873] .

УДК [008+2-6+316.7](082) Гл. таксама № 6–7, 779, 784–85 01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі

28. Валерий Александрович Фокеев : биобиблиографический указатель : [к 70-летию со дня рождения] / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств ; [составители: В. А. Фокеев, А. Н. Кондрина ; научный редактор В. Е. Леончиков]. — Минск : БГУКИ, 2012. — 71, [1] с., [1] с. портр. ; 20 см .

— Указатели заглавий, имен: с. 57–72. — 60 экз. — ISBN 978-985-522-064-1. — [12-9196] .

УДК 012Фокеев+016:[01/02+002(476)(092)+929Фокеев]

29. Васіль Емельянавіч Лявончыкаў : біябібліяграфічны паказальнік : [да 75-годдзя з дня нараджэння] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Бібліятэка ; [складальнікі: Т. В. Ішуціна, Т. А. Самайлюк ;

пад агульнай рэдакцыяй Т. А. Самайлюк]. — Мінск : БДУКМ, 2012. — 70 с., [1] с. партр. ; 20 см .

— (Дзеячы навукі і культуры Беларусі). — Частка тэксту на рускай мове. — Алфавітныя паказальнікі загалоўкаў прац В. Е. Лявончыкава, прац, рэцэнзаваных В. Е. Лявончыкавым, загалоўкаў прац, выдадзеных пад рэдакцыяй В. Е. Лявончыкава, імянны: с. 59–70. — 60 экз. — ISBN 978-985-522-062-7. — [12-9187] .

УДК 012Лявончыкаў+016:[01/02+002(476)(092)+929Лявончыкаў]

30. Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі = Index of bibliographic manuals of Belarus : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. — Мінск : НКП Беларусі, 1978–. — 29 см .

— (Летапіс друку Беларусі). — Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах .

— Да 2009 г. выходзіў у серыі "Нацыянальная бібліяграфія Беларусі". — Выходзіць штогод .

— ISSN 0203-3941 .

2010 / [складальнік І. А. Хмялеўская ; адказны рэдактар І. А. Хмялеўская]. — 2012. — 264 с. — Частка тэксту на англійскай, балгарскай, нямецкай, польскай, рускай, украінскай і чэшскай мовах. — 65 экз. — [12-8805] .

УДК 016:016(476)"2010" 02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства

31. Библиотеки Беларуси в цифрах и фактах (1991–2011) / Национальная библиотека Беларуси ; [составители: Л. Г. Кирюхина, М. Г. Пшибытко, О. А. Рынкевич ; редакторы: Л. Г. Кирюхина, О. А. Соболевская]. — Минск : НБ Беларуси, 2012. — 66 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 61–65 (45 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-6879-86-2. — [12-8914] .

УДК 021(476)"1991/2011"

32. От информации к инновации / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Республиканская научно-техническая библиотека ; [составитель: Г. А. Тисецкая ; редактор: Р. Н. Сухорукова]. — Минск : Типография "Еврографика", 2012–. — 21 см .

Вып. 1 : Промышленные каталоги как важный вид информации по оборудованию и производителям продукции. — 2012. — 15, [1] с. : ил. — 150 экз. — [12-9151] .

УДК [026:62](476):025.5

33. Оформление библиографических списков к диссертациям : методические рекомендации / Национальная библиотека Беларуси ; [составитель Н. А. Гусева]. — Минск : НБ Беларуси, 2012. — 48 с. ; 21 см. — Библиография: с. 45–46 (8 назв.). — 200 экз. — ISBN 978УДК 025.32:014.3:378.245.2(083.132) 06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі

34. Камароўская, З. М. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа / [Камароўская Зінаіда Мікалаеўна ; пераклад на рускую і англійскую мовы: Трафімчык Н. В. ;

фота: Грэкаў А. В. і інш.]. — Мінск : Рыфтур, [2011]. — [22] с., уключаючы вокладку : іл., фат. ; 16х17 см. — Рэзюмэ паралельна на рускай і англійскай мовах. — Аўтар паказаны перад выпускнымі данымі. — Фота таксама: Дробаў К. Л., Казюля Я. К., Плыткевіч С. М., Сіз Ул. С. — 1000 экз. — [12-8818] .

УДК 069:[821.161.3.09(092)+929Колас](476-25)

35. Мілы кут маіх дзядоў / Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа ;

[складальнік і аўтар тэксту Зінаіда Мікалаеўна Камароўская ; фота: Я. К. Казюля, А. В. Грэкаў]. — Мінск : Рыфтур, [2012?]. — 38 с., уключаючы вокладку : іл., фат. ; 21 см. — 1000 экз .

— [12-8822] .

УДК 069:[821.161.3.09(092)+929Колас](476.1-21Столбцы)

36. Музеі Беларусі : праблемы, перспектывы, інавацыі : экспазіцыйна-выставачная дзейнасць : [навукова-метадычны зборнік] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Інстытут культуры Беларусі ; [укладанне, пераклад з рускай мовы, агульная рэдакцыя І. Б. Лапцёнак]. — Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2012. — 228, [2] с. : іл. ; 29 см. — Выданне падрыхтавана ў рамках Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусі" на 2011–2015 гг. — Бібліяграфія: с. 221–228 (134 назв.), бібліяграфія ў канцы артыкулаў. — 200 экз. — ISBN 978УДК 069(476)(082)

37. Тышкевіцкія чытанні (4 ; 2012 ; Валожын). Чацвёртыя Тышкевіцкія чытанні (г. Валожын, 24 кастрычніка 2012 г.) : матэрыялы чытанняў / [рэдкалегія: М. А. Бяспалая (адк. рэд.) і інш.]. — Мінск : БДУКМ, 2012. — 102 с. ; 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 50 экз. — ISBN 978УДК 069(082) 070 Газеты. Прэса. Журналiстыка

38. Белякова, Л. П. Аналитическая журналистика печатной периодики : теория, методика, творческий опыт : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 08 "Журналистика (по направлениям)", направление специальности 1-23 01 08-01 "Журналистика (печатные СМИ)", и специальности 1-23 01 09 "Журналистика международная" / Л. П. Белякова. — Минск : БГУ, 2012. — 166, [1] с. ; 20 см. — (Библиотека журналиста). — Библиография: с. 59–62, 76–77, 88–90, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-518УДК 070(075.8) 08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi

39. Актуальные вопросы современной науки : сборник научных работ / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка ; [редколлегия: В. В. Бущик (отв. ред.), Д. И. Наумов, А. Ф. Ратько] .

— Минск : БГПУ, 2012. — 199 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных работ. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-088-2. — [12-8693] .

УДК 082

40. Актуальные проблемы науки XXI века = Current issues of science in the 21st Century :

[сборник научных статей молодых ученых] / Минский институт управления ; [редколлегия:

Суша Николай Васильевич (главный редактор) и др.]. — Минск : МИУ, 2012–. — 29 см .

— ISSN 2304-1307 .

№ 1 (1). — 2012. — 151 с. : ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [12-8819] .

УДК 082

41. Белорусская республиканская научно-техническая конференция преподавателей и студентов, посвященная Году книги (45 ; 2012 ; Витебск). Материалы докладов 45 Республиканской научно-технической конференции преподавателей и студентов, посвященной Году книги, [Витебск, 2012 / редколлегия: Ванкевич Е. В. и др.]. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 559 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Библиография в конце докладов. — 45 экз. — ISBN 978-985-481-273-1 .

— ISBN 978-935-481-273-1 (ошибоч.). — [12-8751] .

УДК 082

42. Белорусская республиканская научно-техническая конференция преподавателей и студентов, посвященная Году книги (45 ; 2012 ; Витебск). Тезисы докладов 45 Республиканской научно-технической конференции преподавателей и студентов, посвященной Году книги, [Витебск, 2012 / редколлегия: Ванкевич Е. В. и др.]. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 368 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Библиография в конце тезисов докладов. — 45 экз. — ISBN 978-985-481-273-1 (ошибоч.). — [12-8776] .

УДК 082(043.2)

43. Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления : материалы XII Международной научно-технической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых, Гомель, 26–27 апреля 2012 г. — Гомель : ГГТУ, 2012. — 511 с. :

ил., схемы ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого. — Библиография в конце докладов. — 170 экз. — ISBN 978-985-535-119-2. — [12-8708] .

УДК 082

44. Машеровские чтения (6 ; 2012 ; Витебск). VI Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 27–28 сентября 2012 г. / [редколлегия: А. П. Солодков (главный редактор) и др.]. — Витебск : ВГУ, 2012. — 533 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Библиография в конце докладов. — Алфавитный указатель: с. 531–533. — 50 экз. — ISBN 978-985-517-362-6. — [12-8765] .

УДК 082

45. Минский государственный лингвистический университет. Научная конференция студентов и магистрантов (2012). Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 25–26 апреля 2012 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет ; [редколлегия: Н. П. Баранова (ответственный редактор) и др.]. — Минск : МГЛУ, 2012. — 21 см .

— ISBN 978-985-460-490-9 .

Ч. 3. — 2012. — 231 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978УДК 082

46. Республиканский институт высшей школы (Минск). Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки :

сборник научных статей. — Минск : РИВШ, 1999–. — 21 см. — Заглавие вып. 2–5: Философия. Культура. Общество. — С 2007 по 2011 гг. выходил с указанием валовой нумерации и с 2006 по 2011 гг. под общим заглавием: Научные труды Республиканского института высшей школы. — Вып. 6–7 вышли без сведений о номере выпуска. — Основан в 2000 г. — ISSN 2077-4885 .

Вып. 12 : в 2 ч., ч. 1 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2012. — 380 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [12-8571] .

УДК 082

47. Вып. 12 : в 2 ч., ч. 2 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2012. — 439 с. : ил., схема. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [12-8573] .

УДК 082

–  –  –

3 ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ .

ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ .

СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР

103. Сорокин, А. Н. Избранные научные труды: в ожидании "другого" / А. Н. Сорокин .

— Минск : Право и экономика, 2012. — 538 с. : ил. ; 29 см. — (Серия "Научные труды белорусских ученых"). — Часть текста параллельно на белорусском, русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в тексте, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 50 экз. — ISBN 978-985-552-121-2. — [12-8801] .

УДК [3+94](476)(081.2) Гл. таксама № 306–07, 309

–  –  –

321 Формы палiтычнай арганiзацыi. Дзяржава як палiтычная ўлада

112. Екадумова, И. И. Основы идеологии белорусского государства : конспект лекций / И. И. Екадумова, И. А. Кузнецова. — 4-е изд., переработанное. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 127 с. ; 20 см. — Библиография: с. 117–124 (119 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-355-3. — [12-9287] .

УДК 321.01(476)(075.8)

–  –  –

325 Мiграцыя насельнiцтва. Каланiзацыя. Каланiяльнае пытанне

114. Кельник, А. В. Регулирование внутренней миграции населения в аспекте регионального развития Республики Беларусь / А. В. Кельник ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 160, [1] с. : ил., схемы ;

20 см. — Библиография: с. 116–132 (255 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1465-4. — [12-8682] .

УДК 325.11(476) 327 Мiжнародныя адносiны. Сусветная палiтыка. Знешняя палiтыка 327(476) Знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь

115. Политика Европейского союза в отношении Союзного государства Беларуси и России : сборник материалов "круглого стола" (Минск, 11 мая 2012 г.) / [под редакцией А. В. Базанова, Л. П. Решетникова]. — Минск : Бизнесофсет, 2012. — 170 с. ; 21 см. — Заглавие переплета: Политика ЕС в отношении Союзного государства Беларусь – Россия. — В надзаголовке: Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, Российский институт стратегических исследований, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978-985-6939-49-8 (в пер.). — [12-9153] .

УДК 327(476+470:4-672ЕС)(082) <

–  –  –

33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 330 Эканоміка ў цэлым

116. Гродно инвестиционный: промышленность, строительство, туризм. — Гродно :

Гродненская типография, 2012. — 28, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке: IV Международный инвестиционный форум "Гродно – город на перекрестке границ". — 200 экз. — [12-8767] .

УДК 330.322(476.6-25)

117. Инвестиционный атлас Мозырского района / составители: Шут Наталья Петровна [и др.] ; под общей редакцией Л. Н. Лаптиевой. — Мозырь : КПУП "Колор", 2012. — 31 с. :

ил. ; 20 см. — Подготовлено Мозырским районным исполнительным комитетом и центром поддержки предпринимательства ООО "Бизнесцентр" в рамках реализации проекта международной технической помощи "Усиление потенциала субъектов инфраструктуры поддержки МСП и других субъектов регионального развития для эффективного решения социальных и экономических проблем в регионах". — Составители также: Бородуля А. А., Змушко З. Н., Лаптиева В. Е., Лаптиева Л. Н. — 100 экз. — ISBN 978-985-6830-40-5. — ISBN 985-6830-40-0 (ошибоч.). — [12-8623] .

УДК 330.322(476.2)

118. Окрут, А. И. Экономическая теория. Раздел 3. Основы макроэкономики : учебнометодическое пособие для студентов неэкономических специальностей / А. И. Окрут, И. В. Пономаренко, И. В. Галкина ; под редакцией И. В. Пономаренко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Экономические теории". — Гомель : БГУТ, 2012. — 105, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 105–106 (34 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-468-989-0. — [12-8990] .

УДК 330.101.541(075.8) 331 Праца. Работадаўцы. Працоўныя. Навука аб працы .

Эканоміка працы. Арганізацыя працы

119. Аттестация рабочих мест по условиям труда : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования группы специальностей 74 06 "Агроинженерия" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра управления охраной труда ; [составители: Л. Г. Основина, Г. Ф. Назарова, О. В. Абметко]. — Минск : БГАТУ, 2012. — 197 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 139–140 (15 назв.). — 80 экз. — ISBN 978-985УДК 331.103.15:331.108.43(075.8) Гл. таксама № 389–90 332 Рэгiянальная (тэрытарыяльная) эканомiка .

Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка

120. Кирвель, И. И. Комплексная оценка земель и загрязнение земельных ресурсов : методическое пособие [студентам] для практических занятий по дисциплине "Основы экологии и энергосбережения" / И. И. Кирвель, М. А. Бобровничая, Н. В. Цявловская ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра экологии. — Минск : БГУИР, 2011. — 17, [1] с. : ил. ; 20 см .

— Библиография: с. 17 (8 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-488-711-1. — [12-9219] .

УДК [332.36+332.63](476)(075.8)

121. Харевский, В. Я. Регулирование развития населенных пунктов Республики Беларусь (формы, методы, механизмы) : аналитический доклад / В. Я. Харевский. — Минск :

Право и экономика, 2012. — 58 с. ; 20 см. — (Серия "Высшая школа бизнеса"). — Библиография: с. 55–57 (20 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-552-103-8. — [12-8515] .

УДК 332.1(476)(042.3)

–  –  –

338 Эканамiчнае становiшча. Эканамiчная палiтыка .

Кiраванне i планаванне ў эканомiцы. Вытворчасць. Паслугi. Цэны

134. Гусаков, В. Г. Научные основы создания продуктовых компаний / В. Г. Гусаков, М. И. Запольский ; Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 193, [2] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 193–194 (16 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1457-9. — [12-8679] .

УДК 338.439:338.436

135. Проблемы формирования и развития инновационной экономики : тезисы докладов международной научно-практической конференции, 11 октября 2012 г., г. Гомель / под общей редакцией И. А. Елового. — Гомель : БГУТ, 2012. — 261, [1] с. ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. — Библиография в конце тезисов докладов. — 100 экз. — ISBN 978УДК [338+316.42]:001.895(082) 338(476) Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi Беларусь

136. Агроэкотуризм Брестчины = Agro- and ecotourism in Brest region : каталог усадеб /

Управление физической культуры, спорта и туризма Брестского облисполкома. — Брест :

Альтернатива, 2012. — 105, [2] с. : ил. ; 17х23 см + 1 схема (1 л., сложенный в [4] с.). — Титульный л., обложка и часть текста параллельно на русском и английском языках. — 500 экз .

— [12-8817] .

УДК 338.48-44(476.7-22)(085.2)

137. Бородинская, Е. М. Управление воспроизводством капитала на инновационной основе в промышленности Беларуси / Е. М. Бородинская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 205 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография:

с. 160–182 (258 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-519-532-1. — [12-8606] .

УДК 338.45:330.32:001.895(476)

138. Минерально-сырьевое обеспечение Республики Беларусь : состояние, проблемы, пути решения / [П. Г. Никитенко и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 210, [1] с. : ил., схема ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Пилецкий К. В., Румянцева Ю. Н., Цилибина В. М. — Библиография: с. 200–211 (144 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1469-2. — [12-9306] .

УДК [338.45+502.173]:553.04(476)

139. Модернизация экономики, экономических институтов и системы государственного регулирования / под редакцией А. А. Быкова, М. И. Ноздрина-Плотницкого. — Минск : Мисанта, 2012. — 135 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография в конце тем. — 300 экз. — ISBN 978-985-6989-35-6. — [12-9149] .

УДК 338.23:330.34-048.35(476)

140. Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : V Международная научно-практическая конференция студентов, Минск, 11–12 апреля 2012 г. / [редколлегия: Г. А. Короленок (председатель) и др.]. — Минск : РИВШ, 2012. — 260 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-562-0 .

— [12-8614] .

УДК 338.1(476)(082)

141. Никитенко, П. Г. Ноосферное мировоззрение и ноосферная экономика: концептуальный политико-экономический планетарный проект духовно-нравственного устойчивого развития человечества / П. Г. Никитенко. — Минск : Право и экономика, 2012. — 32 с. : схемы ; 21 см. — 150-летию со дня рождения Вернадского В. И. посвящается... — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография: с. 32 (21 назв.). — 50 экз .

— ISBN 978-985-552-128-1. — [12-8542] .

УДК [338.1+316.42]:001.895(476)

142. Регионы Республики Беларусь, 2012 : статистический сборник : [в 2 т.] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. — 29 см. — 51 экз. — В переплете .

Т. 1 : Социально-экономические показатели. — 702 с. : ил. — ISBN 978-985-7015-14-6 .

— [12-8710] .

УДК [338.1+316.42](476)"2012"(083.41)

143. Т. 2 : Основные социально-экономические показатели городов и районов. — 308 с .

— ISBN 978-985-7015-14-6 (ошибоч.). — [12-8711] .

УДК [338.1+316.42](476)"2012"(083.41)

144. Республика Беларусь = Republic of Belarus : статистический ежегодник, 2012 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. — 715 с. ; 29 см. — Параллельно на русском и английском языках. — Перед выпускными данными заглавие: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012. — 256 экз. — ISBN 978-985-7015-15-3 (в пер.). — [12-8820] .

УДК [338.1+316.42](476)"2012"(083.41)

145. Республика Беларусь: основные социально-экономические показатели, 2006–2012 :

[статистический сборник] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. — 65 с. ; 21 см .

— 150 экз. — [12-8907] .

УДК [338.1.+316.42](476)(083.41)

146. Статистический ежегодник Гродненской области, 2012 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Гродненской области. — Гродно : [б. и.], 2012. — 458 с. ; 25 см. — 40 экз. — [12-8675] .

УДК [338.1+316.42](476.6)"2012"(083.41) Гл. таксама № 1 339 Гандаль. Мiжнародныя эканамiчныя адносiны. Сусветная гаспадарка Гл. № 113

339.1 Агульныя пытаннi гандлю. Рынак

147. Защита брендов белорусских производителей на внешних рынках: актуальные проблемы и пути их решения : материалы I Международного форума (Минск, 6 декабря 2011 г.) / [под общей редакцией А. Г. Таипова]. — Минск : БОФФ, 2012. — 227 с. : ил. ;

21 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Ассоциация "БелБренд". — Указатель: договоримся о терминах: с. 215–222. — 1000 экз. — ISBN 978-985-430-045-0. — [12-9137] .

УДК [[339.138+339.137.2]:659.126+347.772](476)(082)

148. Овечкина, О. М. Международный маркетинг : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов] / О. М. Овечкина. — Минск : Амалфея, 2012. — 98 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 95–96 (28 назв.). — Основные понятия и термины: с. 80–94. — 500 экз. — ISBN 978-985-7034-03-1. — [12-8540] .

УДК 339.138(100)(076.3)(075.8)

339.5 Знешні гандаль. Міжнародны гандаль .

Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны

149. Акимов, Н. Н. Правовая защита товаропроизводителя в системе Всемирной торговой организации (по материалам Республики Беларусь) / Н. Н. Акимов, В. Г. Тихиня. — Минск :

Право и экономика, 2012. — 394 с. : схемы ; 20 см. — (Серия "Юридическое обозрение"). — Библиография: с. 139–169 (261 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-126-7. — ISBN 978-985-552-080-2 (ошибоч.). — [12-8513] .

УДК [339.54:061.1(100)]:[339.542.2+339.9:341](476-672ВТО) 34 Права. Юрыдычныя навукi 340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

150. Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию профессора С. Г. Дробязко (Минск, 11–12 октября 2012 г.) / [редколлегия: С. А. Балашенко (гл. ред.) и др.]. — Минск : Бизнесофсет, 2012. — 271 с. ; 20 см. — Часть текста на английском, белорусском и немецком языках. — В надзаголовке: Юридический факультет Белорусского государственного университета, Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Юридический колледж Белорусского государственного университета, Юридический факультет Марбургского университета им. Филиппа, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета, Экономический Суд Содружества Независимых Государств. — Библиография в конце докладов. — 150 экз. — ISBN 978УДК 340(082)

151. Право в современном белорусском обществе : сборник научных трудов. — Минск, 2006–. — 21 см. — Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска. — Основан в 2006 г .

Вып. 7 / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Институт правовых исследований ; [редколлегия: Семенков В. И. (главный редактор) и др.]. — Бизнесофсет, 2012. — 619 с. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 110 экз. — ISBN 978-985-6939-47-4 (в пер.). — [12-9171] .

УДК 340(476)(082)

152. Право и демократия : сборник научных трудов. — Минск, 1988–. — 20 см. — ISSN 0202-6342 .

Вып. 23 / [редколлегия: В. Н. Бибило (гл. ред.) и др.]. — БГУ, 2012. — 350, [1] с. — Часть текста праллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-627-5 (в пер.). — [12-8592] .

УДК 340(082)

153. Шпак, В. В. Тестовые задания по судебной медицине : учебно-методическое пособие для студентов 4-х, 5-х курсов всех факультетов медицинских вузов / В. В. Шпак, С. Н. Нимер ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины .

— Гомель : ГГМУ, 2012. — 208 с. ; 20 см. — 140 экз. — ISBN 978-985-506-437-5. — [12-8949] .

УДК 340.6(076.3)(075.8) 341 Мiжнароднае права

154. Иванов, Г. И. Права человека : Теория. История. Современность : краткое изложение курса : [для студентов вузов] / Г. И. Иванов, А. Г. Иванов. — 3-е изд. — Минск : Амалфея, 2012. — 107 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 94–102. — 500 экз. — ISBN 978-985УДК 341.231.14(075.8)

155. Конвенция о правах инвалидов : принята на шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией № 61/106 от 13 декабря 2006 г. — Минск : [б. и.], 2012. — 79, [1] с. ; 14 см. — 1000 экз. — [12-9030] .

УДК 341.231.14-056.266

–  –  –

343 Крымiнальнае права. Крымiнальнае судаводства .

Крымiналогiя. Крымiналiстыка

157. Константинов, А. Д. Бандитская Россия / Андрей Константинов и Агентство журналистских расследований. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. — 702, [1] с. ; 22 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 1500 экз. — ISBN 978Астрель). — ISBN 978-5-9725-2246-0 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985Харвест) (в пер.). — [12-8952] .

УДК 343.9.02(47+57)(091)

158. Набатова, А. Э. Уголовное право в деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям : учебно-методическое пособие для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / А. Э. Набатова, Т. П. Афонченко ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Управление защитой от чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 102 с. ; 21 см. — Библиография:

с. 98–102 (67 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-535-100-0. — [12-9184] .

УДК 343.2/.7:614.8.084(476)(075.8)

159. Хлус, А. М. Основы оперативно-розыскной деятельности : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов] / А. М. Хлус, И. И. Бранчель. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 143 с. ; 20 см. — Библиография: с. 132–139 (70 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985УДК 343.985(076.3)(075.8) 346 Гаспадарчае права. Прававыя пытаннi дзяржаўнага рэгулявання эканомiкi

160. 90 лет экономическому правосудию Республики Беларусь / [авторы текста: К. И. Заблоцкая и др. ; под общей редакцией В. Е. Костюкевича]. — Гродно : Гродненская типография, 2012. — 141, [1] с. : ил. ; 25 см. — Авторы текста также: Белявский С. Ч., Веселуха Е. В., Дерябина Е. Э., Кот Д. В. — 300 экз. — ISBN 978-985-7037-07-0 (в пер.). — [12-8657] .

УДК 346.91(476.6)

161. Дзесяць крокаў да стагоддзя = В десяти шагах от века = Ten steps away from century : 90 гадоў эканамічнаму правасуддзю Беларусі / [Вышэйшы Гаспадарчы Суд Рэспублікі Беларусь]. — Мінск : Мінсктыппраект, 2012. — 123, [1] с., [9] л. іл. : іл. ; 26 см. — Частка тэксту паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. — 850 экз. — [12-8778] .

УДК 346.9(476)

162. Республика Беларусь. Высший Хозяйственный Суд. Пленум. Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (1996 – август 2012 г.) / [составители: В. Г. Гавриленко, В. Г. Тихиня]. — Минск : Право и экономика, 2012. — 381, [1] с. ; 29 см. — (Серия "Юридическое обозрение"). — 50 экз. — ISBN 978-985-552-115-1 .

— [12-8792] .

УДК 346(476)(094.9)"1996/2012" 347 Грамадзянскае права. Судовы лад

163. Жилищный кодекс Республики Беларусь : 28 августа 2012 г. № 428-З : [принят Палатой представителей 31 мая 2012 г. : одобрен Советом Республики 22 июня 2012 г.] : кодекс вступает в силу 2 марта 2013 г. — Минск : Амалфея, 2012. — 343, [1] с. ; 20 см. — 2000 экз. — ISBN 978-985-7034-08-6. — [12-8533] .

УДК 347.254(476)(094.4)

164. Остапишина, Л. О. Финансовое право : конспект лекций для слушателей переподготовки специальностей 1-25 02 72 "Банковское дело", 1-26 02 82 "Финансовый менеджмент" / Л. О. Остапишина ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 115 с. ; 21 см. — Библиография: с. 110–113 (51 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985-481-271-7. — [12-9152] .

УДК 347.73(476)(075.9)

165. Прищепов, М. А. Основы управления интеллектуальной собственностью : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / М. А. Прищепов, Е. М. Савицкий, Н. Е. Савицкая ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 196 с. ; 20 см. — Библиография: с. 190–192 (32 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-519-536-9. — [12-8604] .

УДК 347.77/.78(075.8)

166. Сергеева, Е. М. Правовое регулирование на рынке недвижимого имущества : курс лекций для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" (по направлениям) / Е. М. Сергеева ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012 .

— 82, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 81–82 (19 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-530-187-6 .

— [12-8863] .

УДК 347.214.2(476)(075.8) Гл. таксама № 147

349.2 Працоўнае права

167. Важенкова, Т. Н. Трудовое право : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов] / Т. Н. Важенкова. — 2-е изд., переработанное. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 192 с. ; 20 см. — Библиография: с. 188 (10 назв.). — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-359-1. — [12-9118] .

УДК 349.2(476)(076.3)(075.8)

168. Волк, Е. А. Коллективные договоры и соглашения как источники современного трудового права = The collective contracts and agreements as a sources of modern labour law :

(теория и практика) / Е. А. Волк, К. С. Костевич, К. Л. Томашевский. — Минск : Амалфея, 2012. — 291 с. ; 20 см. — (Серия "Минская научная школа трудового права начала XXI века"). — Часть текста параллельно на руском и английском языках. — Библиография: с. 183–198 (189 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-7034-19-2. — [12-8547] .

УДК [349.222.1+349.23](476)

349.4 Зямельнае права. Права планавання населеных месцаў

169. Демичев, Д. М. Земельное право : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Политология" / Д. М. Демичев. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 487 с. ; 25 см. — Библиография в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 900 экз. — ISBN 978в пер.). — [12-8788] .

УДК 349.41(476)(075.8)

170. Кодекс Республики Беларусь о земле : 23 июля 2008 г. № 425-З : [принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г.] : в Кодекс с 7 января 2011 г. изменения не вносились. — Минск : Амалфея, 2012. — 128 с. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-7034-17-8. — [12-8552] .

УДК 349.41(476)(094.4)

349.6 Прававыя праблемы аховы навакольнага асяроддзя

171. Лизгаро, В. Е. Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов вузов] / В. Е. Лизгаро, Т. И. Макарова. — 5-е изд., переработанное. — Минск :

ТетраСистемс, 2012. — 159 с. ; 20 см. — Библиография: с. 152–154 (23 назв.). — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-346-1. — [12-9285] .

УДК 349.6(476)(076.3)(075.8) 35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне .

Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі 351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адмiнiстрацыйнага кiравання .

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

172. Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности и охраны Государственной границы Республики Беларусь : материалы 2-й научно-практической конференции Государственного учреждения образования "Институт пограничной службы Республики Беларусь" : в 2 ч. / Институт пограничной службы Республики Беларусь ; [редколлегия:

В. Ф. Качуринский (председатель) и др.]. — Минск : Институт пограничной службы Республики Беларусь, 2012. — 20 см. — 75 экз. — ISBN 978-985-7050-12-3 .

Ч. 1. — 245 с. — ISBN 978-985-7050-08-6. — [12-8909] .

УДК 351.746.1(476)(082)

173. Ч. 2. — 247 с. — Часть текста на английском языке. — ISBN 978-985-7050-09-3. — [12-8910] .

УДК 351.746.1(476)(082) 355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства .

Ваенныя навукі. Узброеныя сілы

174. Актуальные проблемы реализации образовательных программ направления образования "Пограничная безопасность" : материалы республиканской научно-методической конференции, Минск, 27 апреля 2012 г. / [редколлегия: В. Г. Моисеенко и др.]. — Минск : Институт пограничной службы Республики Беларусь, 2012. — 213 с. : схемы ; 20 см .

— В надзаголовке: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Институт пограничной службы Республики Беларусь. — Библиография в конце докладов. — 75 экз. — ISBN 978-985-7050-07-9. — [12-8918] .

УДК 355.233.1:351.746.1(082)

175. Варламаў, В. Б. Дапрызыўная падрыхтоўка : падручнік для 10–11-х класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / В. Б. Варламаў ; [пераклад з рускай мовы А. У. Бельскай, Я. М. Важнік, Т. У. Данілавай]. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 327 с. : іл. ; 22 см. — На тытульным л.: 3-е выд., перагледжанае і дапоўненае. — 5820 экз. — ISBN 978-985-471-482-0 (у пер.). — [12-8991] .

УДК 355.233.11(075.3=161.3)

176. 20 лет на службе Отечеству : история образования и деятельности общественного объединения "Белорусский союз офицеров" (1992–2012) / [Е. В. Микульчик и др.] ; под общей редакцией Е. В. Микульчика ; Общественное объединение "Белорусский союз офицеров". — Минск : Беларусь, 2012. — 239 с. : ил. ; 25 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Анохин В. И., Кулан И. Н., Скрынников В. С. — 1000 экз. — ISBN 978-985-01-0951-4 (в пер.). — [12-8632] .

УДК 355.082.4:061.1(476)"1992/2012"

177. Маруняк, И. Г. Идеологическая работа в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Организация идеологической работы в подразделении : учебно-методическое пособие :

[для курсантов и студентов] / И. Г. Маруняк, В. В. Змиевский ; Министерство образования

Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра общевойсковой подготовки. — Гомель : БГУТ, 2012. — 199, [1] с. ; 21 см. — Библиография:

с. 199–200 (26 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-985-554-069-5. — [12-8965] .

УДК 355.233.2(075.8)

178. 70 лет на страже Отечества: история и боевой путь 28-й общевойсковой Краснознаменной армии / [авторы текста: Л. П. Абабков и др.]. — Гродно : Гродненская типография, 2012. — 255, [1] с. : ил., фот. ; 31 см. — Авторы текста также: Касинский Л. В., Пальчевский Г. В., Севенко А. В. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7037-06-3 (в пер.). — [12-8725] .

УДК 355.1(476+47+57)"1942/2012"

179. Суровая школа мужества: афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области : хронико-документальный справочник / Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Жодинская городская организация ; [автор-составитель Р. В. Абметко ; ответственные редакторы: П. Н. Кресс, А. И. Куприн]. — Минск : А. Н. Вараксин, 2011 .

— 255 c. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография: с. 231–248 (202 назв.), библиография в тексте. — 300 экз. — ISBN 978-985-6986-59-1. — ISBN 978-895ошибоч.). — [12-9090] .

УДК [355.292+329.75]:355.48(47+57:581)"1979/1989"(476.1)(092)

180. Управление подразделениями в мирное время : пособие : [для курсантов] / А. Н. Долныгин [и др.] ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2012–. — 21 см. — Авторы также: Гулевич Г. И., Михайлов Г. В., Шлакунов В. В .

Ч. 4. — 2012. — 155 с. : схемы. — 150 экз. — ISBN 978-985-544-028-5. — [12-9056] .

УДК 355.1(075.8)

–  –  –

37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

182. Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : материалы IV Международной научно-практической конференции, 11–13 октября 2012 г., г. Мозырь / [редколлегия: С. М. Блоцкий (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МзГПУ, 2012. — 271 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Библиография в конце докладов. — 65 экз. — ISBN 978УДК 37.015.31:796(082)

183. Булахова, З. Н. Виды и формы методической работы : методическое пособие / З. Н. Булахова, Ю. Н. Шестаков. — Минск : Зорны верасок, 2012. — 197, [1] с. : схемы ; 20 см .

— (Формирование и развитие управленческой компетенции руководителей учреждений образования). — Библиография: с. 67 (9 назв.), 159 (9 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-6957УДК 37.02

184. Идейно-нравственное и духовное саморазвитие учащейся и студенческой молодежи : материалы республиканской научно-практической конференции (Гомель, 25 октября 2012 г.) / [редколлегия: Ф. В. Кадол и др.]. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 267 с. ; 20 см .

— Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-439-665-1. — [12-9220] .

УДК [37.017+37.035](082)

185. Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования :

материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20–21 октября 2011 г.) / [редколлегия: И. Н. Кавинкина (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 450 с. ;

20 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Библиография в конце докладов. — 120 экз. — ISBN 978УДК 37.02:001.895(082)

186. Краеведение в учебно-воспитательном процессе школ и вузов : сборник материалов III Республиканской научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора Владимира Яковлевича Науменко, Брест, 16–17 февраля 2012 г. / [под общей редакцией Е. Н. Мешечко]. — Брест : Альтернатива, 2012. — 107 с. : ил., схема ;

29 см. — Часть текста на белорусском, польском и украинском языках. — В надзаголовке:

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Географический факультет, Кафедра географии Беларуси. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978УДК [37.016:908+908](476)(082)

187. Курс выживания для родителей подростков : практический курс для тех, кто хочет стать лучшими отцами и матерями для своих детей : по материалам Майкла и Терри Квинн (Family caring trust) и др. зарубежных авторов / Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь ; [перевод на русский язык: В. Прохожий]. — Минск :

[б. и., 2012?]. — 67 с., включая обложку ; 30 см. — 360 экз. — [12-8827] .

УДК 37.018.11-053.6+159.922.736.4+159.922.8

188. Лозицкий, В. Л. Педагогика: задания практикума / В. Л. Лозицкий, Е. Б. Микелевич ;

[под общей редакцией В. Л. Лозицкого] ; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — 282 с. ; 20 см. — Библиография: с. 254–264 (171 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-516-206-4. — [12-9165] .

УДК 37.01(076.58)

189. Подготовительный курс обучения для кандидатов в приемные родители : пособие для преподавателя / Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития образования", Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь ; [составители: Н. И. Кашкан и др.]. — Минск : МОИРО, 2012. — 198 с. :

ил., схемы ; 29 см. — Составители также: Баранчук Л. М., Жогло И. Л., Момлик И. Н., Смущук Н. С. — Библиография: с. 170–172 (43 назв.). — Глоссарий: с. 168–169. — 60 экз. — ISBN 978-985-7049-09-7. — [12-8821] .

УДК 37.018.15-058.855

190. Подготовительный курс обучения для кандидатов в приемные родители : пособие для участников / Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития образования", Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь ; [составители: Н. И. Кашкан и др.]. — Минск : МОИРО, 2012. — 192, [1] с. :

схемы ; 29 см. — Составители также: Баранчук Л. М., Жогло И. Л., Момлик И. Н., Смущук Н. С. — Библиография: с. 159–160 (26 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-7036-10-3 (ошибоч.). — [12-8823] .

УДК 37.018.15-058.855(075)

191. Профилактика ВИЧ-инфекции в учреждениях образования на основе жизненных навыков : пособие для педагогических работников учреждений образования : в 3 ч. / [Е. Ф. Михалевич и др.] ; под общей редакцией А. С. Никончука ; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования", [UNDP Беларусь, Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией]. — Минск : Зорны Верасок, 2012. — 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Костюченко Е. Л., Поддубная О. Ю., Родионова Е. Н., Смирнова Е. С. — ISBN 978-985-6957-63-8 .

Ч. 1 : Профилактика ВИЧ-инфекции среди обучающихся I, II и III ступени обучения учреждений общего среднего образования. — 286, [1] с. : ил. — Библиография: с. 235–236 (16 назв.). — 6000 экз. — ISBN 978-985-6957-64-5. — [12-9193] .

УДК 37.015.31:[616.98:578.828HIV]-084

192. Ч. 2 : Профилактика ВИЧ-инфекции среди учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. — 85, [2] с. : ил., схема. — Библиография: с. 52–53 (16 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-985-6957-65-2. — [12-9195] .

УДК 37.015.31:[616.98:578.828HIV]-084

193. Ч. 3 : Профилактика ВИЧ-инфекции среди студентов вузов. — 68, [2] с. : ил. — Библиография: с. 45–46 (16 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-985-6957-66-9. — [12-9197] .

УДК 37.015.31:[616.98:578.828HIV]-084

194. Спортивные и подвижные игры и единоборства в современной системе физического воспитания : сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ; [редколлегия: Григоревич В. В. (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2012 .

— 339 с. ; 20 см. — Часть текста на польском языке. — Библиография в конце научных статей. — 30 экз. — ISBN 978-985-515-545-5. — [12-8921] .

УДК 37.015.31:[796.2+796.81/.86](082)

195. Технические средства обучения : лабораторный практикум для студентов специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение" / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ; [составитель И. Д. Кочнев]. — Минск : МГВРК, 2012. — 75 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 73 (7 назв.) .

— 70 экз. — ISBN 978-985-526-157-6. — [12-9286] .

УДК 37.091.33-028.26/.27(076.58)

196. Что могут родители? : практический курс для тех, кто хочет стать лучшими отцами и матерями для своих детей : пособие для родителей детей от 5 до 15 лет : по материалам Майкла и Терри Квинн (Family caring trust) и др. зарубежных авторов / Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь ; [перевод на русский язык: В. Прохожий]. — Минск : [б. и., 2012?]. — 61 с., включая обложку ; 30 см. — 410 экз. — [12-8826] .

УДК 37.018.11+159.922.736.3/.4 Гл. таксама № 78, 84 373 Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

197. Ковалевич, И. В. Прародители как субъекты взаимодействия школы и семьи / И. В. Ковалевич ; под общей редакцией М. П. Осиповой ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2012. — 100 с. ; 20 см. — На обложке: научно-методический центр "Школа – Семья". — Библиография: с. 98–99. — 210 экз. — ISBN 978-985УДК 373.018.1

198. Литературное образование: диалог теории и практики : материалы областной научно-практической конференции, 5 октября 2012 г. / [под общей редакцией Н. П. Деминой]. — Минск : МОИРО, 2012. — 152, [1] с. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке .

— В надзаголовке: Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития образования". — Библиография в конце докладов. — 120 экз. — ISBN 978-985УДК 373.016:82.09(082)

199. Ротмирова, Е. А. Проектное сопровождение современной педагогической практики / Е. А. Ротмирова, А. В. Степуленок ; Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития образования". — Минск : МОИРО, 2012. — 111 с. : схемы ;

20 см. — Библиография: с. 45 (14 назв.), 81–83 (16 назв.). — Глоссарий: с. 43–44. — Тезаурус: с. 79–80. — 150 экз. — ISBN 978-985-7049-08-0. — [12-8905] .

УДК 373 <

–  –  –

373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа

219. Алгебра : 7-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания :

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения :

[в 2 кн.] : в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. — 8-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011–2012 .

— 20 см. — (Дидактические материалы). — Заглавие 1–5-го изд.: Математика. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Ящин Б. Ю .

[Кн. 2] : 3, 4 варианты. — 2012. — 201, [2] с. : ил. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0483-5 .

— [12-9174] .

УДК 373.5.016:512

220. Алгебра : 7-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания :

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения :

[в 2 кн.] : в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. — 9-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012–. — 20 см. — (Дидактические материалы). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Ящин Б. Ю .

[Кн. 1] : 1, 2 варианты. — 2012. — 207, [1] с. : ил. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0411-8 .

— [12-9203] .

УДК 373.5.016:512

221. Артемьева, Ю. Ю. Русский язык : 3-й класс : упражнения для работы над ошибками / Ю. Ю. Артемьева, Л. П. Гапанович. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 77 с. : ил. ;

20 см. — (Урок в начальной школе). — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0480-4. — [12-9294] .

УДК 373.3.016:811.161.1

222. Беларуская мова : навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы : 10–11-я класы : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.] ; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск :

Аверсэв, 2012. — 221 с. ; 20 см. — (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Зелянко В. У., Радзевіч А. А., Якуба С. М .

— 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0395-1. — [12-8558] .

УДК 373.5.016:811.161.3

223. В зеркале экономики / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Минск : КрасикоПринт, 2012. — 126, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Праздник в школе). — 5600 экз. — ISBN 978-985УДК [373.5.091.33-027.22:793.2]:33

224. Вадюшина, Д. С. Французский язык в 5 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения : (с электронным приложением) / Д. С. Вадюшина, Н. Т. Тиханович. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 198 с. ; 22 см + 1 электронно-оптический диск (CD). — Обложка на французском языке. — 428 экз. — ISBN 978-985-06-2135-1. — ISBN 978-985-06-2133-7 (отд .

кн.). — ISBN 978-985-06-2134-4 (CD). — [12-8946] .

УДК 373.5.016:811.133.1

225. Витетнева, Е. А. Учимся говорить правильно : 1-й класс : факультативные занятия :

пособие для учителей начальных классов / Е. А. Витетнева, С. Н. Сигай. — 3-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 170, [1] с. ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — Библиография: с. 170 (15 назв.). — 263 экз. — ISBN 978-985-538-805-1. — [12-9129] .

УДК 373.3.016:811.161.1

226. Воронович, В. М. Всемирная история Нового времени, XVI–XVIII вв. : 8-й класс :

тестовые разноуровневые задания : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. М. Воронович ; Национальный институт образования. — Минск : Сэр-Вит, 2012. — 126, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Контрольноизмерительные материалы). — 1000 экз. — ISBN 978-985-419-675-6. — [12-8900] .

УДК 373.5.016:94(100)"15/17"

227. Воронович, В. М. История Средних веков, XIV–XV вв. : 7-й класс : тестовые и разноуровневые задания : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. М. Воронович ; Национальный институт образования. — Минск : Сэр-Вит, 2012. — 111 с. : ил. ; 20 см. — (Контрольно-измерительные материалы). — 1000 экз. — ISBN 978-985-419-674-9. — [12-8895] .

УДК 373.5.016:94(100)"13/14"

228. Воропаева, В. С. Литературное чтение в 3 классе : учебно-методическое пособие для учителей общего среднего образования с русским языком обучения / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Белорусский республиканский литературный фонд, 2012. — 127 с. ;

20 см. — На титульном л.: 3-е изд., исправленное. — 2130 экз. — ISBN 978-985-6975-19-9 .

— [12-9107] .

УДК 373.3.016:821.09

229. Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007–. — 20 см. — Да 2012 г. выходзіла пад агульным загалоўкам: Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання .

Фізічная культура і здароўе : 5–11-я класы. — 2012. — 116, [2] с. — Бібліяграфія: с. 114–117 .

— 3300 экз. — ISBN 978-985-559-143-7. — [12-9280] .

УДК 373.5.091.214:796

230. Галаванава, І. Б. Камбінаваныя работы для тэматычнага кантролю па беларускай мове : 3-ці клас : [для настаўнікаў] / І. Б. Галаванава, Г. І. Каморнікава. — Мазыр : Образовательная компания "Содействие", 2012. — 20, [4] с. ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 24 (7 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-520-635-5. — [12-8627] .

УДК 373.3.016:811.161.3

231. Галузо, И. В. Астрономия в 11 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. — Минск : Национальный институт образования, 2012. — 270, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 264–268. — 2515 экз. — ISBN 978УДК 373.5.016:52

232. Гапанович, Л. П. Русский язык : 2-й класс : упражнения для работы над ошибками :

[для учителей] / Л. П. Гапанович, Ю. Ю. Артемьева. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 74, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Урок в начальной школе). — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0479-8 .

— [12-9283] .

УДК 373.3.016:811.161.1

233. Гарькавая, Т. С. Как научить младших школьников учиться самостоятельно : разработки занятий / Т. С. Гарькавая. — Минск : Дикта, 2012. — 159 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 154–155 (26 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-494-641-2. — [12-8534] .

УДК 373.3.091.313+373.3.015.31

234. Данилович, С. А. Человек и мир : тесты : 2-й класс : [для учителей] / С. А. Данилович, Ю. А. Жуковская. — Минск : Харвест, 2012. — 62, [1] с. : ил. ; 21 см. — Издано при участиии ООО "Попурри" (Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-18-1506-3. — [12-8697] .

УДК 373.3.016:[502+3]

235. Зыль, Е. А. География материков и стран : 8-й класс : по странам и континентам :

учебно-методический комплекс : [для учителей] / Е. А. Зыль, О. П. Рабушко ; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 252 с. : ил. ; 20 см. — (Факультативные занятия). — Библиография: с. 100–103, 246–247. — 1100 экз. — ISBN 978-985УДК 373.5.016:913(4/9)

236. Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па літаратурным чытанні : 4-ты клас :

кніга для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Р. А. Кірылава. — 3-е выд. — Мазыр : Белы Вецер, 2012. — 107, [1] с. : іл. ; 20 см. — (Серыя "З вопыту работы"). — Бібліяграфія: с. 106 (6 назв.). — 313 экз. — ISBN 978-985-538-800-6. — [12-9131] .

УДК 373.3.016:821.161.3.09

237. Лопух, П. С. Общая география : 11-й класс : география и современность : учебнометодический комплекс : [для учителей] / П. С. Лопух, Ю. А. Гледко ; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 187, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — (Факультативные занятия). — Библиография: с. 148–151 (75 назв.). — Словарь географических терминов и понятий: с. 164–181. — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-0448-4. — [12-9123] .

УДК 373.5.016:911

238. Лукашенок, А. М. Тесты по алгебре для поурочного контроля : 7-й класс : в 2 ч. / А. М. Лукашенок. — 3-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985Ч. 2. — 2012. — 73, [3] с. — Библиография: с. 75 (7 назв.). — 513 экз. — ISBN 978-985УДК 373.5.016:512

239. Науменко, Н. В. География материков и стран : 9-й класс : Евразия – материк контрастов : учебно-методический комплекс : [для учителей] / Н. В. Науменко, Н. Л. Стреха ;

Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 206 с. : ил. ;

20 см. — (Факультативные занятия). — Библиография: с. 13–14 (22 назв.). — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-0446-0. — [12-9117] .

УДК 373.5.016:913(4/9)

240. Начальный курс географии : 6–7-е классы : путешествия по географической карте :

учебно-методический комплекс : [для учителей / О. В. Кадацкая и др.] ; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 384 с. : ил., схемы ; 20 см. — (Факультативные занятия). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Озем Г. З., Сарычева О. В., Шавель А. Н. — Библиография: с. 11–12 (17 назв.). — 1100 экз .

— ISBN 978-985-19-0444-6. — [12-9126] .

УДК 373.5.016:91

241. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности в 3 классе : учебнометодическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Одновол. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 48 с. ; 20 см. — (Библиотека учителя). — Библиография: с. 48 (8 назв.). — 1100 экз. — ISBN 978-985-19УДК 373.3.016:614.8.084

242. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности во 2 классе : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Одновол. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 62 с. ; 20 см. — (Библиотека учителя). — Библиография: с. 61 (9 назв.). — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-0477-4. — [12-9120] .

УДК 373.3.016:614.8.084

243. Олимпийский калейдоскоп : 1–4-е классы : методические разработки внеурочных мероприятий по программе развития олимпийского образования в Витебской области / Управление образования Витебского облисполкома, Представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Витебской области ; [составители: О. О. Обухова, С. П. Бабич, П. И. Ковальчук]. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 111 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография: с. 36 (8 назв.), 82 (16 назв.). — 750 экз. — [12-8553] .

УДК 373.3.015.31:796.032(476.5)

244. Олимпийский калейдоскоп : [5–11-й класс] : методические разработки внеурочных мероприятий по программе развития олимпийского образования в Витебской области / Управление образования Витебского облисполкома, Представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Витебской области ; [составители: О. О. Обухова, С. П. Бабич, П. И. Ковальчук]. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 122 с. : ил., схема ; 21 см .

— Библиография в конце тем. — 750 экз. — [12-8555] .

УДК 373.5.015.31:796.032(476.5)

245. Пагуляем у алфавіт: казкі, вершы, загадкі, скорагаворкі : дапаможнік для настаўнікаў пачатковых класаў / [складальнік А. М. Якімовіч]. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 166, [1] с. ; 22 см. — 1000 экз. — ISBN 978-985-471-538-4. — [12-8945] .

УДК 373.3.016:811.161.3'351

246. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 2-й класс : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [составитель Н. Р. Мавлютова]. — 4-е изд. — Мозырь :

Белый Ветер, 2012. — 20 см. — (Серия "Из опыта работы") .

1-е полугодие. — 2012. — 131, [1] с. : ил. — Библиография: с. 130 (14 назв.). — 99 экз .

— ISBN 978-985-538-807-5. — [12-9143] .

УДК 373.3.016:811.161.1

247. Смирнова, Е. Ю. Обществоведение : тестовые и разноуровневые задания : 10-й класс :

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. Ю. Смирнова, В. Н. Гирина ; Национальный институт образования. — Минск : Сэр-Вит, 2012. — 106, [1] с. : схемы ; 20 см. — (Контрольно-измерительные материалы). — 1000 экз. — ISBN 978-985-419-673-2. — [12-8943] .

УДК 373.5.016:3

248. Смирнова, Е. Ю. Обществоведение : тестовые и разноуровневые задания : 11-й класс :

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. Ю. Смирнова ; Национальный институт образования. — Минск : Сэр-Вит, 2012. — 110 с. : схемы ; 20 см. — (Контрольно-измерительные материалы). — 1000 экз. — ISBN 978-985-419-663-3. — [12-8942] .

УДК 373.5.016:3

249. Сучасныя падыходы да выкладання беларускай мовы і літаратуры : (тэорыя і практыка) / Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі" ;

[складальнікі: Н. П. Дзёміна і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй Н. П. Дзёмінай, Т. П. Гуліцкай] .

— Мінск : МАІРА, 2012. — 103 с. : іл. ; 20 см. — (Серыя "У дапамогу настаўніку"). — Складальнікі таксама: Гуліцкая Т. П., Ільіна Р. П., Пінголь І. А., Рошчына І. У. — Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. — 300 экз. — ISBN 978-985-7036-07-3. — [12-8927] .

УДК 373.5.016:[811.161.3+821.161.3.09]

250. Тэматычныя распрацоўкі ўрокаў па беларускай мове-2 : 2-гі клас / [А. М. Іванова і інш. ; пад рэдакцыяй А. М. Лапкоўскай]. — 2-е выд. — Мазыр : Образовательная компания "Содействие", 2012. — 102, [2] с. : іл. ; 20 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л .

Аўтары таксама: Дамасевіч А. У., Кузьменка М. В., Лісоўская Н. А., Скрэчка Л. С. — Бібліяграфія: с. 104 (10 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-520-638-6. — [12-9234] .

УДК 373.3.016:811.161.3

251. Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск : Национальный институт образования, 2007–. — 20 см. — До 2012 г. выходило под общим заглавием:

Учебная программа для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения .

Музыка : 1–4-е классы. — 2012. — 30, [1] с. — Библиография: с. 29–30. — 3600 экз. — ISBN 978-985-465-982-4. — [12-8937] .

УДК 373.3.091.214:78

252. Учим правила легко! : система упражнений по русскому языку. 2–4-е классы : пособие для учителей начальных классов / [составитель: И. П. Атрошенко]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 167, [1] с. ; 22 см. — Библиография: с. 167 (16 назв.). — 700 экз. — ISBN 978-985-471-541-4. — [12-8944] .

УДК 373.3.016:811.161.1

253. Факультативные занятия. Математика после уроков : 6-й класс : пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / [составитель Т. С. Безлюдова]. — 3-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 115, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 113–115 (48 назв.). — 313 экз. — ISBN 978-985-538-796-2. — [12-9104] .

УДК 373.5.016:51

254. Химия в 9 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [И. Е. Шиманович и др.] .

— Минск : Народная асвета, 2012. — 174, [1] с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Боган В. В., Василевская Е. И., Ельницкий А. П., Шарапа Е. И. — Библиография: с. 172–173 (40 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1866-4. — [12-8930] .

УДК 373.5.016:54

255. Якубович, Ж. М. Уроки географии в 7 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Ж. М. Якубович ; под редакцией И. П. Галая. — 2-е изд., переработанное. — Минск :

Народная асвета, 2012. — 143, [1] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 142 (10 назв.). — 3100 экз. — ISBN 978-985-03-1867-1. — [12-8933] .

УДК 373.5.016:91

256. Яцкевич, Я. Н. Человек и мир : 5-й класс : познай мир : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Я. Н. Яцкевич ; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 127, [1] с. :

ил., схемы ; 20 см. — (Факультативные занятия). — Библиография: с. 10 (17 назв.). — 1100 экз .

— ISBN 978-985-19-0432-3. — [12-9128] .

УДК 373.5.016:[502/504+3] Гл. таксама № 200 374 Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

257. Инновационные технологии в системе дополнительного образования взрослых :

сборник научных статей республиканского научно-практического семинара, 27–28 сентября 2012 г. / [редколлегия: председатель Яловая Н. П. и др.]. — Брест : БрГТУ, 2012. — 173 с. :

ил., схемы ; 21 см. — Заглавие обложки: Сборник научных статей Республиканского научнопрактического семинара "Инновационные технологии в системе дополнительного образования взрослых". — На титульном л. и обложке: ИНТЕХ 2012. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки. — Библиография в конце докладов. — 80 экз. — ISBN 978-985-493-230-9. — [12-8522] .

УДК [374.7+378.046-021.68+378.018.46/.48](476)(082)

258. Companion upper intermediate : календарно-тематический план / Streamline language school, [Частное учреждение образования "Учебный центр "Образовательные технологии"] .

— Минск : [б. и.], 2012–. — 30 см. — Заглавие обложки: Upper intermediate companion .

Ч. 1. — 2012. — 230 с. : ил. — Библиография: с. 227 (14 назв.). — 1500 экз. — [12-8861] .

УДК 374.016:811.111(072) 376 Выхаванне, адукацыя i навучанне спецыяльных груп асоб .

Спецыяльныя школы

259. Боровская, И. К. Опасные ситуации на дороге и дома : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования (для детей с трудностями в обучении)] / И. К. Боровская. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 16, [1] с., включая обложку : ил. ;

29 см. — (Учение с увлечением). — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-433-6. — [12-8726] .

УДК 376-056.313:373.2.016:614.8.084

260. Боровская, И. К. Учусь быть здоровым : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования (для детей с трудностями в обучении)] / И. К. Боровская. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 16, [1] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — (Учение с увлечением). — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-434-3. — [12-8728] .

УДК 376-056.313:373.2.016:613

261. Гончарюк, И. Т. Планирование и работа с одаренными детьми по математике :

2–4-е классы / И. Т. Гончарюк. — 4-е изд. — Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2012. — 73, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 75 (5 назв.). — 300 экз. — ISBN 978УДК 376-056.45:373.3.016:51

262. Кислякова, Ю. Н. Звуковая мозаика : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении] / Ю. Н. Кислякова. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 16, [1] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — (Учение с увлечением). — 1013 экз. — ISBN 978УДК 376-056.313:373.2.016:811.161.1-028.31

263. Ковалец, И. В. Мир моих эмоций : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования (для детей с трудностями в обучении)] / И. В. Ковалец. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 16, [1] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — (Учение с увлечением). — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-432-9. — [12-8724] .

УДК 376-056.313:373.2.015.31:159.942

264. Мыслюк, В. В. Считаю, рисую, решаю : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении] / В. В. Мыслюк. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012. — 28, [1] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — (Учение с увлечением). — 1013 экз. — ISBN 978УДК 376-056.313:373.2.016:511-028.31

265. Мыслюк, В. В. Числа и цифры: различаю, называю и пишу : [учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении] / В. В. Мыслюк. — 2-е изд. — Мозырь :

Белый Ветер, 2012. — 16, [1] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — (Учение с увлечением). — 1013 экз. — ISBN 978-985-538-780-1. — [12-8735] .

УДК 376-056.313:373.2.016:511-028.31 377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы .

Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

266. Майсеня, Л. И. Проектирование типовых учебных программ дисциплины "Математика" для системы среднего специального образования / Л. И. Майсеня ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий. — Препринт. — Минск : БГУИР, 2012. — 162 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 158–162 (66 назв.). — 20 экз. — ISBN 978-985-488-920-7. — [12-9179] .

УДК 377.091.214:51(0.036.4) Гл. таксама № 285 378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

267. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования РЭС :

методическое пособие по курсовому проектированию для студентов специальности 1-39 02 01 "Моделирование и компьютерное проектирование РЭС" всех форм обучения / [А. И. Толстая и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра радиоэлектронных средств. — Минск : БГУИР, 2011. — 40 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Логин В. М., Цырельчук И. Н., Шокурова А. П. — Библиография: с. 40 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-788-3. — [12-9223] .

УДК 378.147.091.313:[621.396.6:004.9](075.8)

268. Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь :

материалы научно-методической конференции (Гомель, 14–15 марта 2012 г.) : в 4 ч. / [редколлегия: И. В. Семченко (ответственный редактор) и др.]. — Гомель : ГГУ, 2012. — 21 см .

— Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Библиография в конце докладов. — 12 экз. — ISBN 978-985-439-664-4 .

Ч. 1. — 339 с. : ил., схемы. — ISBN 978-985-439-660-6. — [12-8504] .

УДК 378(476)(082)

269. Ч. 2. — 377 с. : ил. — ISBN 978-985-439-661-3. — [12-8506] .

УДК 378(476)(082)

270. Ч. 3. — 346 с. : ил., схемы. — ISBN 978-985-439-658-3 (ошибоч.). — [12-8509] .

УДК 378(476)(082)

271. Ч. 4. — 263 с. : ил. — ISBN 978-985-439-663-7. — [12-8510] .

УДК 378(476)(082)

272. Атлетическая подготовка : методическое пособие для курсантов всех специальностей / [С. Е. Сыч и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Военно-технический факультет. — Минск : БНТУ, 2012. — 121, [1] с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Грубеляс В. В., Донченко С. П., Кончик Н. А., Федоренко В. В., Фолынсков И. А. — 100 экз .

— ISBN 978-985-525-975-7. — [12-8618] .

УДК 378.015.31:796.41.015(075.8)

273. Белокоз, Е. И. Индивидуально-типологический подход как средство управления самостоятельной работой студентов : монография / Е. И. Белокоз ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 202 с. : ил., схемы ; 20 см .

— Библиография: с. 135–161 (314 назв.). — Тезаурус: с. 162–166. — 100 экз. — ISBN 978УДК 378.091.313.042

274. Введение в основы научно-исследовательской работы : практикум / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина ; [составитель Н. В. Зайцева]. — Мозырь : МзГПУ, 2012. — 264 с. ; 21 см. — Библиография: с. 257–261 (73 назв.), библиография в конце тем. — Глоссарий: с. 238–242. — 139 экз. — ISBN 978-985-477-494-7. — [12-8867] .

УДК 378.091.313:796(076.58)

275. Взаимодействие университета с учреждениями образования региона в подготовке и повышении квалификации образовательных менеджеров : сборник научных статей и материалов республиканской научно-практической конференции, Брест, 11–13 апреля 2012 г. / [редколлегия: И. Ф. Нестерук и др.]. — Брест : БрГУ, 2012. — 232 с. : ил. ; 20 см. — На обложке: GD Bilding und Kultur. — В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Библиография в конце докладов. — 73 экз. — ISBN 978-985УДК [378.014+81](082)

276. Гордюк, А. Г. Методические рекомендации по практикам (стажировкам) : учебнометодическое пособие для курсантов вузов специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск (по направлениям)" / А. Г. Гордюк, П. Г. Демидов, А. В. Коломиец ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно-специальной подготовки. — Гомель : БГУТ, 2012. — 17, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 12 (5 назв.). — 65 экз. — ISBN 978-985-554-107-4. — [12-8966] .

УДК 378.147.091.33-027.22:378.665.6(476.2-25).096:357.3(083.132)(075.8)

277. Городилин, С. К. Техника безопасности и профилактика травматизма студентов на занятиях физической культурой и спортом : методические рекомендации : [для студентов] / С. К. Городилин, О. В. Котова, С. И. Гурин ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 39 с. : ил. ; 29 см. — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 378.016:[796.02+614.88:796](083.132)(075.8)

278. Громыко, Н. А. Таможенное оформление : учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности "Таможенное дело" / Н. А. Громыко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Таможенное дело". — Гомель : БГУТ, 2012. — 44, [2] с. : ил. ;

20 см. — Библиография: с. 39–40 (23 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-554-072-5. — [12-9253] .

УДК 378.147.091.313:339.543(075.8)

279. Гуськов, В. В. Построение тяговой и потенциальной характеристик тяговой машины : методическое пособие по дисциплинам "Теория трактора" и "Теория систем "местностьмашина" для студентов специальностей 1-37 01 03 "Тракторостроение" и 1-37 01 04 "Многоцелевые колесные и гусеничные машины" автотракторного факультета и 1-37 01 04-02 "Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники" военно-технического факультета / В. В. Гуськов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Тракторы". — Минск : БНТУ, 2012. — 30, [1] с. :

ил., схема ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-948-1. — [12-9157] .

УДК 378.147.091.313:629.014.2(075.8)

280. Дополнительное гуманитарно-экологическое образование в БГАТУ (информационно-методические материалы для работы спецкурсов) : пособие / [Г. В. Анисимова и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Гуманитарно-экологический факультет общественных профессий. — Минск : БГАТУ, 2012. — 87 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Былинович Т. Н., Витковская А. И., Козырь Т. В., Костюкович Е. Э., Кружалова Е. А., Розум О. Н., Трубчик Е. Г. — Библиография в конце тем. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-545-1. — [12-9194] .

УДК 378.663.13.015.31:[316.6+502/504](476-25)

281. Инновационные процессы в физическом воспитании студентов : сборник научных статей / [редколлегия: В. А. Коледа (отв. ред.) и др.]. — Минск : БГУ, 2010–. — 20 см .

— Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска .

Вып. 2. — 2012. — 254, [1] с. : схемы. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-652-7. — [12-8913] .

УДК [378.015.31:796]:001.895(082)

282. Иодо, И. А. Малый город в системе расселения : учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / И. А. Иодо, Ю. А. Протасова, В. А. Сысоева ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафеда "Градостроительство" .

— Минск : БНТУ, 2012. — 47 с., [4] л. ил. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 21–22 (20 назв.) .

— 200 экз. — ISBN 978-985-525-938-2. — [12-8706] .

УДК 378.147.091.313:[711.435:711.134](075.8)

283. Касперко, М. В. Формирование методической компетентности будущего учителя математики в условиях классического университета : монография / М. В. Касперко ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 115 с. :

ил. ; 20 см. — Библиография: с. 93–113 (254 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-515-546-2. — [12-8912] .

УДК 378.4/.6:373.091.12.011.3-051:51

284. Организация работы куратора учебной группы : справочно-методические материалы / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [составители: Т. В. Стриженкова, О. Г. Емец ; под общей редакцией

Г. Ф. Ловшенко, Ж. И. Пахольчик]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск :

БНТУ, 2012. — 190, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 65–68 (38 назв.). — 220 экз. — [12-9215] .

УДК 378.662(476-25):378.091.12

285. Отчет об исследовании "А" "Определение потребностей подготовки и повышения квалификации преподавателей дисциплин по туризму в вузах и ССУЗах Республики Беларусь" = Report summary of research "A" "Defining needs for education and advanced training for tourism lecturers in universities and colleges in Belarus". — Минск : РИПО, 2012. — 124 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста параллельно на английском и русском языках. — В надзаголовке: Проект программы "Темпус IV" европейской Комиссии "Подготовка и повышение квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь". — 300 экз. — [12-8744] .

УДК [378+377].091.12:005.963:379.83(476)(047.3)

286. Первая клиническая практика : учебно-методическое пособие для студентов 4-го курса биотехнологического факультета по специальности "Ветеринарная санитария и экспертиза" / [И. В. Сучкова и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 45 с., включая обложку ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Большакова Е. И., Гайсенок С. Л., Голубев Д. С., Железко А. Ф., Журба В. А., Зайцева А. В., Сандул А. В., Стасюкевич С. И. — 100 экз. — ISBN 978-985-512УДК 378.147.091.33-027.22:619:614.9(075/8)

287. Программа-минимум кандидатского экзамена / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск : РИВШ, 2012. — 75 с. ; 21 см. — Библиография: с. 22–31, 56–65, 73–74 (29 назв.). — 100 экз. — [12-8619] .

УДК 378.244.5.091.214:[[1+001.8]+81'243+004]

288. Проектирование технологических процессов в сельскохозяйственном машиностроении : методические указания по выполнению курсового проектирования для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составители: С. В. Ламеко, Ю. И. Шадид]. — Барановичи : БарГУ, 2012 .

— 67, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 66–68 (58 назв.). — 72 экз. — [12-9295] .

УДК 378.147.091.313:[631.3.02:621.9.06-529:658.512.24](075.8)

289. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов экономического факультета : методические рекомендации для студентов, инструкторов физической культуры, преподавателей физического воспитания / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра физического воспитания и спорта ; [составители: И. П. Круглик, И. И. Круглик]. — Горки : БГСХА, 2011. — 27 с. ;

21 см. — Библиография: с. 25–26 (15 назв.). — 50 экз. — [12-9249] .

УДК [378.015.31:796.035]:[378.663.096:33](083.132)(075.8)

290. Прохождение учебной практики по дисциплине "Механизация животноводства с основами энергосбережения" : учебно-методическое пособие для студентов 2-го курса биотехнологического факультета по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / [М. Ф. Садовский и др.] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра технологии производства продукции и механизации животноводства. — Витебск : ВГАВМ, 2011 .

— 42 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гончаров А. В., Дуброва Ю. Н., Шульга Л. В. — 200 экз. — ISBN 978-985-512-588-5 .

— [12-9205] .

УДК 378.147.091.33-027.22:631.171/.172(075.8)

291. Психология : сборник типовых учебных программ по специальности 1-23 01 04 / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы" ; [составители: С. М. Артемьева, И. Н. Корело] .

— Минск : РИВШ, 2012. — 227 с. ; 21 см. — Библиография в конце тем. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-570-5. — [12-8587] .

УДК 378.091.214:159.9

292. Расчет и конструирование монолитных железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания : учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта "Железобетонные и каменные конструкции" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / [Т. М. Пецольд и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Железобетонные и каменные конструкции". — Минск : БНТУ, 2012. — 124, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Рак Н. А., Смех В. И., Смех И. В. — Библиография: с. 111–112 (12 назв.). — 300 экз. — ISBN 978УДК 378.147.091.313:624.015.45.04(075.8)

293. Расчет и конструирование сборных железобетонных конструкций одноэтажного производственного здания : учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине "Железобетонные и каменные конструкции" для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / [В. Г. Казачек и др.] ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Железобетонные и каменные конструкции". — Минск : БНТУ, 2012 .

— 137 с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Даниленко И. В., Коршун Е. Л., Рак Н. А., Смех В. И., Шилов А. Е., Щербак С. Б. — Библиография: с. 124–125 (25 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-525-921-4. — [12-9161] .

УДК 378.147.091.313:[624.012.35.04:721.012.261](075.8)

294. Технология редакционно-издательского дела : методические рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" / Белорусский государственный технологический университет ; [составитель О. В. Токарь]. — Минск : БГТУ, 2012. — 97 с. ; 20 см. — Библиография: с. 91 (12 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-530-170-8. — [12-9044] .

УДК 378.147.091.313:655.5(075.8)

295. Финансы и кредит : сборник типовых учебных программ по специальности 1-25 01 04 / Министерство образования Республики Беларусь. Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы" ; [составители: С. М. Артемьева, Н. В. Валенда]. — Минск : РИВШ, 2012. — 337 с. ; 20 см. — Библиография в тексте. — 250 экз. — ISBN 978-985-500-569-9. — [12-8617] .

УДК 378.091.214:336

296. Экономика и управление на предприятии : сборник типовых учебных программ по специальности 1-25 01 07 / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы" ; [составители:

С. М. Артемьева, А. П. Герасина]. — Минск : РИВШ, 2012. — 356 с. ; 20 см. — Библиография в конце тем. — 300 экз. — ISBN 978-985-500-568-2. — [12-8584] .

УДК 378.091.214:658 Гл. таксама № 257

–  –  –

39 Этнаграфія. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор 391/395 Этнаграфiя. Норавы і звычаі. Мода. Грамадскае жыццё. Цырыманіял

300. Правила светской жизни и этикета. Хороший тон : сборник советов и наставлений на разные случаи домашней и общественной жизни: как принято в светском обществе держать себя на крестинах, именинах, свадьбах, юбилеях, обедах, вечерах, балах, раутах, на прогулках, в театрах, на маскарадах и т. п.; изложение обязанностей посаженных и крестных отцов, матерей, дружек, шаферов. — Минск : Дикта, 2012. — 335 с. ; 20 см. — Выходные данные оригинала: С.-Петербургъ : Типографія и Литографія В. А. Тиханова, 1889. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-621-4. — [12-9113] .

УДК 395 398 Фальклор у вузкім сэнсе Гл. № 298, 769, 781

5 МАТЭМАТЫКА I ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI

502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў .

Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх

301. Буневич, А. Н. Властелин Беловежской пущи / [А. Н. Буневич]. — Брест : Альтернатива, 2012. — 15 с., включая обложку : ил. ; 23 см. — Автор указан на 4-й с. обложки. — 1000 экз. — [12-8678] .

УДК [502.172:502.211]:599.735.51(476.7-751.2)

302. Макаревич, Т. А. Экологический мониторинг : контроль и экспертиза : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Биоэкология" / Т. А. Макаревич, С. П. Уточкина. — Минск : БГУ, 2012. — 222, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 205–213, библиография в конце глав. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-615-2 .

— [12-8581] .

УДК 502.175(075.8) 303. "Проблемы сохранения биологического разнообразия использования биологических ресурсов", международная научно-практическая конференция (2 ; 2012 ; Минск) .

Материалы II Международной научно-практической конференции "Проблемы сохранения биологического разнообразия использования биологических ресурсов", Минск, Беларусь, 22–26 октября 2012 г. / [под общей редакцией В. И. Парфенова]. — Минск : Минсктиппроект, 2012. — 536 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — Заглавие обложки: Проблемы сохранения биологического разнообразия использования биологических ресурсов. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Научно-практический центр по биоресурсам, Центральный ботанический сад, Институт леса. — 300 экз. — ISBN 978-985-6735УДК 502.174:574.1(082)

304. Сахаровские чтения 2012 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2012: environmental problems of the XXI Century : материалы 12-й международной научной конференции, 17–18 мая 2012 г., г. Минск, Республика Беларусь / [под общей редакцией С. П. Кундаса, С. С. Позняка, Н. А. Лысухо]. — Минск : МГЭУ, 2012. — 485 с. : ил., портр. ; 29 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — На титульном л.: 20 лет МГЭУ им. А. Д. Сахарова. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Общественный совет Базовой организации по экологическому образованию стран СНГ, Центр всемирного здоровья "Великие Озера" Иллинойского университета, Чикаго, США, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова. — 215 экз. — ISBN 978-985-551-002-5 (ошибоч.). — [12-8768] .

УДК 504"20"(082)

305. Состояние природной среды Беларуси : экологический бюллетень, 2011 г. / Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ; под общей редакцией В. Ф. Логинова. — Минск : [б. и.], 2012. — 360, [2] с. :

ил. ; 20 см. — 500 экз. — [12-9318] .

УДК 502/504(476)"2010"(055)

306. Шаўчэнка, Н. А. Чалавек і свет : вучэбны дапаможнік для 5-га класа 1-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / Н. А. Шаўчэнка, В. Х. Серадзінская ;

[пераклад з рускай мовы Т. М. Шахмуць]. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. — 126, [1] с. :

іл. ; 23 см. — 755 экз. — ISBN 978-985-553-009-2 (у пер.). — [12-8633] .

УДК [502+3+613](075.3=161.3)-056.313

307. Шевченко, Н. О. Человек и мир : учебное пособие для 5-го класса 1-го отделения вспомогательной школы с русским языком обучения / Н. О. Шевченко, О. Х. Серединская .

— Минск : Издательский центр БГУ, 2012. — 126, [1] с. : ил. ; 23 см. — 1460 экз. — ISBN 978-985-476-987-5 (в пер.). — [12-8644] .

УДК [502+3+613](075.3=161.1)-056.313

308. Юхневич, Г. Г. Микроорганизмы в биоиндикации и биотестировании : лабораторный практикум по одноименной дисциплине для студентов биологических специальностей / Г. Г. Юхневич, И. М. Колесник ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 51 с. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 44–45 (26 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-515-552-3. — [12-8783] .

УДК [502.175+614.7]:57.083.12(076.58)

309. Яцкевич, Я. Н. Человек и мир : 5-й класс : познай мир : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Я. Н. Яцкевич ; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 191, [1] с. :

ил. ; 20 см. — (Факультативные занятия). — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-0431-6. — [12-9139] .

УДК [502+3+613](075.3=161.3=161.1) Гл. таксама № 138

–  –  –

519.2 Тэорыя iмавернасцей i матэматычная статыстыка

339. Бахтин, В. И. Введение в прикладную статистику : курс лекций : [для студентов] :

в 2 ч. / В. И. Бахтин. — Минск : БГУ, 2011–2012. — 20 см. — ISBN 978-985-518-491-2 .

Ч. 2 : Методы прикладной статистики. — 2012. — 98, [1] с. : ил. — Библиография: с. 96 (7 назв.). — Предметный указатель: с. 97–98. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-633-6. — [12-8612] .

УДК 519.22(075.8)

340. Серегина, В. С. Анализ данных : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования специальности 1-37 02 01 "Тяговый состав железнодорожного транспорта (по направлениям)" первой ступени обучения / В. С. Серегина, А. Н. Старовойтов, Д. И. Бочаров ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Прикладная математика". — Гомель : БГУТ, 2012. — 134, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 135 (9 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 519.23(075.8) <

–  –  –

533 Механiка газаў. Аэрадынамiка. Фiзiка плазмы 351. "Физика и диагностика лабораторной и астрофизической плазмы", белорусско-сербский симпозиум (9 ; 2012 ; Минск). Труды IX Белорусско-Сербского симпозиума "Физика и диагностика лабораторной и астрофизической плазмы" (ФДП-9), 16–21 сентября 2012 г., Минск, Беларусь = Proceedings of the IX Belarusian-Serbian symposium "Physics and diagnostics of laboratory and astrophysical plasmas" (PDP-9), September 16–21, 2012, Minsk, Belarus / под редакцией В. И. Архипенко, В. С. Буракова и В. К. Гончарова. — Минск : Ковчег, 2012. — 188 с. : ил. ; 25 см. — Обложка и часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Институт физики им. Б. И. Степанова. — Библиография в конце докладов. — Author index: с. 187–188. — 80 экз. — ISBN 978-985УДК 533.9(082)

352. Plasma physics and plasma technology : PPPT-7 : VII International conferense, Minsk, Belarus, September 17–21, 2012 : contributed papers : in 2 vol. / [editorial board: V. M. Astashynski (managing editor), V. S. Burakov, I. I. Filatova]. — Minsk : Kovcheg, 2012. — 21 см. — На англійскай мове. — У надзагалоўку: The National Academy of Sciences of Belarus, The State Scientific Institution ''B. I. Stepanov Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus", Russian Academy of Sciences, The Federal State Budget Institution of Science "Joint Institute for High Temperatures RAS". — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 186 экз. — ISBN 978Фізіка плазмы і плазменныя тэхналогіі .

Vol. 1 : (Sections 1–3). — XLIV, 475 с. : іл., схемы. — Author index: с. XXXIII–XLIV. — ISBN 978-985-7055-02-9. — [12-8560] .

УДК 533.9(082)

353. Vol. 2 : (Sections 4–6). — С. XLIV, 477–864 : іл., схемы. — Author index: с. XXXIII– XLIV. — ISBN 978-985-7055-03-6. — [12-8562] .

УДК 533.9(082)

539.1 Ядзерная, атамная, малекулярная фiзiка

354. Война, В. В. Молекулярная физика: лабораторный практикум : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 04 01 – Физика (по направлениям) / В. В. Война, Н. Г. Валько. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 183 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 180–181 (22 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-515-540-0 (в пер.). — [12-8869] .

УДК 539.1(076.58)

355. Радиобиология : курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства специализации 1-33 01 06 01 – Сельскохозяйственная радиоэкология : в 4 ч. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2010–2012. — 21 см. — Авторы ч. 1–3: Н. В. Лазаревич, И. И. Сергеева, С. С. Лазаревич .

Ч. 4 : Прикладная радиобиология / [Н. В. Лазаревич и др.]. — 2012. — 63 с. : ил., схема .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Азаренко Ю. В., Лазаревич С. С., Сергеева И. И. — Библиография: с. 61 (11 назв.). — 40 экз. — ISBN 978-985-467-364-6. — [12-9145] .

УДК [539.16.04+577.346-027.22]:[631.95+61](075.8) Гл. таксама № 350

539.2 Уласцiвасцi i структура малекулярных сістэм

356. Зайцев, А. Л. Физика поверхности: структура, адсорбция : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. Л. Зайцев ; [под редакцией Ю. М. Плескачевского] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра микро- и нанотехники. — Минск : БНТУ, 2012. — 176, [1] с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 174–175 (32 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-738-8. — [12-8665] .

УДК 539.2:544.723.2(075.8) 539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў 357. "Актуальные проблемы прочности", международная научная конференция (53 ; 2012 ; Витебск). 53 Международная научная конференция "Актуальные проблемы прочности", 2–5 октября 2012 г., Витебск, Беларусь : материалы конференции.

— Витебск :

ВГТУ, 2012–. — 21 см. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Межгосударственный координационный совет по физике прочности и пластичности материалов, Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Научный совет РАН по физике конденсированных сред, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований и др .

Ч. 1. — 2012. — 254 с. : ил. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — Именной указатель: с. 246–247. — 150 экз. — ISBN 978-985-481-276-2 .

— [12-8544] .

УДК [539.4+620.22](082)

358. Ч. 2. — 2012. — 205 с. : ил. — Библиография в конце докладов. — Именной указатель: с. 196–198. — 150 экз. — ISBN 978-985-481-278-6. — [12-8671] .

УДК [539.4+620.22](082) 54 Хiмiя. Крышталяграфiя. Мiнералогiя

359. Периодическая система химических элементов. Типы химических связей : 2-е задание по химии для учащихся 1-го курса Республиканской заочной школы : учебное пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования" ; [составитель С. В. Куликов]. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск : АПО, 2012. — 39 с. : ил. ; 20 см. — 525 экз. — ISBN 978-985-495-313-7. — [12-8501] .

УДК 54(075.4)

360. Химия : лабораторный практикум для студентов специальности 1-08 01 01-02 "Профессиональное обучение. (Радиоэлектроника)" / Министерство образования Республики

Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ; [составители:

Л. А. Тихонова, В. В. Фесько, О. В. Курьянович]. — Минск : МГВРК, 2011. — 71 с. ; 21 см .

— 70 экз. — ISBN 978-985-526-121-7. — [12-9227] .

УДК 54(076.58)

361. Холод, В. М. Практикум по основам общей и аналитической химии / В. М. Холод, И. Ю. Постраш ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 105 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 103 (10 назв.). — 590 экз. — ISBN 978-985-512-409-3 .

— [12-9212] .

УДК 54(076.58) 547 Арганiчная хiмiя

362. Органическая химия : сборник задач для самостоятельной подготовки к аудиторным контрольным работам студентов технологических специальностей пищевого профиля / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра химической технологии высокомолекулярных соединений ;

[составители: Роганов Г. Н., Гарист И. В.]. — Могилев : МгГУП, 2012. — 22 с., включая обложку ; 21 см. — 328 экз. — [12-8651] .

УДК 547(075.8) 548/549 Мінералагічныя навукі. Крышталяграфія. Мінералогія

363. Богдасаров, А. А. Сказание о белорусском янтаре / А. А. Богдасаров, М. А. Богдасаров ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2012 .

— 129 с., [2] л. ил. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 121–129 (115 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-473-886-4. — [12-9054] .

УДК [549.892.1+553.99+615.326:549.892.1](476)

–  –  –

575 Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка. Імунагенетыка .

Эвалюцыйнае вучэнне. Відаўтварэнне. Філагенез

370. Генетика : учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / [А. В. Вишневец и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра генетики и разведения сельскохозяйственных животных им. О. А. Ивановой. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 90 с., включая обложку ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Видасова Т. В., Лебедев С. Г., Соболева В. Ф., Яцына О. А. — Библиография: с. 83 (12 назв.). — Словарь терминов: с. 84–90 .

— 250 экз. — ISBN 978-985-512-622-6. — [12-8508] .

УДК 575(075.8)

371. Генетика : учебно-методическое пособие к лабораторно-практическим занятиям для студентов по специальностям: 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина" и 1-74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза" / [А. В. Вишневец и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра генетики и разведения сельскохозяйственных животных им. О. А. Ивановой. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 70 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Базылев С. Е., Бекиш Р. В., Видасова Т. В., Данильчук Т. Н. — Библиография: с. 66 (8 назв.), библиография в тексте. — Словарь основных генетических терминов: с. 59–65. — 260 экз. — ISBN 978-985-512-621-9. — [12-9282] .

УДК 575(075.3)

372. Докинз, Р. Самое грандиозное шоу на Земле = The greatest show on Earth : доказательства эволюции / Ричард Докинз ; [перевод с английского: Д. Кузьмин]. — Москва : Астрель, 2012. — 494, [1] с., 32 с. ил. : ил. ; 22 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Библиография: с. 450–467, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Предметно-именной указатель: с. 473–495. — 2500 экз. — ISBN 978-5-271-41161-8 (Астрель). — ISBN 978-985-20-0021-5 (Харвест) (в пер.). — [12-9096] .

УДК 575.8 577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Бiяхiмiя. Малекулярная бiялогiя. Бiяфiзiка

373. Вспомогательный материал к лекциям по биологической химии: схемы, таблицы, рисунки : учебно-методическое пособие : [для студентов / А. Д. Таганович и др.] ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии. — Минск : БГМУ, 2012. — 99 с. ; 30 см .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Василькова Т. В., Ковганко Н. Н., Колб А. В., Котович И. Л., Лисицына Л. П., Олецкий Э. И., Рутковская Ж. А. — 400 экз. — ISBN 978-985-528-618-0. — [12-8716] .

УДК 577.1(084.2)(075.8)

374. Котович, И. В. Статическая биохимия : пособие : [для студентов] / И. В. Котович,

О. П. Позывайло ; Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь : МзГПУ, 2012. — 178 с. :

ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 177–178 (19 назв.). — 171 экз. — ISBN 978-985-477УДК 577.11(075.8)

375. Ринейская, О. Н. Биоорганическая химия для студентов-медиков = Bioorganic chemistry for medical students : учебно-методическое пособие / О. Н. Ринейская, К. Г. Бурдашкина ; [перевод с русского языка О. Н. Ринейской, К. Г. Бурдашкиной] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. — Минск : БГМУ, 2012. — 142 с. ; 29 см. — Обложка и текст на английском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-626-5. — [12-8723] .

УДК 577.1(075.8) Гл. таксама № 355

578 Вiрусалогiя Гл. № 376

579 Мiкрабiялогiя

376. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум для стоматологического факультета / [Т. А. Канашкова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии. — 4-е изд. — Минск : БГМУ, 2012. — 89, [1] с. :

ил., схемы ; 30 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Горбунов В. А., Каскевич Л. И., Крылов И. А., Черношей Д. А. — Библиография: с. 80 (15 назв.). — 220 экз .

— ISBN 978-985-528-619-7. — [12-8714] .

УДК [579.61+578.7+612.017.1](076.58) 58 Батанiка

377. Микобиота Национального парка "Припятский" : монография / [О. С. Гапиенко и др. ; под редакцией В. И. Парфенова] ; Государственное природоохранное учреждение "Национальный парк "Припятский", Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси". — Минск : БГПУ, 2012. — 245 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Беломесяцева Д. Б., Кориняк С. И., Углянец А. В., Шабашова Т. Г., Шапорова Я. А., Юрченко Е. О. — Библиография: с. 190–202 (198 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-541-085-1. — [12-8674] .

УДК 582.28(476.2-751.2)

378. Молодые исследователи – ботанической науке, 2012 : материалы III Международной научно-практической конференции (Гомель, 28–29 сентября 2012 г.) / [редколлегия:

Н. М. Дайнеко (главный редактор) и др.]. — Гомель : ГГУ, 2012. — 124 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста параллельно на английском и русском языках. — Часть текста на украинском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-669-9. — [12-8762] .

УДК 58(082) 59 Заалогiя

379. Популяционная экология бобра : монография / [В. Ф. Литвинов и др. ; под общей редакцией П. Г. Козло ; фотографии Козло П. Г. и др. ; авторы предисловия: П. Г. Козло,

В. Ф. Литвинов] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск :

ВГАВМ, 2012. — 254 с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Карасев Н. Ф., Козло П. Г., Козорез А. И., Литвинов А. В., Ставровский Д. Д., Янута Г. Г., Ятусевич А. И. — Фотографии также: Козорез А. И., Ставровский Д. Д., Янута Г. Г. — Библиография: с. 244–254 (195 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-512-646-2. — [12-8505] .

УДК 599.322.3:591(476) 6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 61 Медыцынскія навукі

380. Туманов, Э. В. Основы медицинских знаний : учебное пособие для студентов и курсантов учреждений высшего образования по юридическим и гуманитарным специальностям / Э. В. Туманов, М. Ю. Кашинский, А. О. Гусенцов ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 438, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 436 (15 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-427-769-1. — [12-8871] .

УДК 61(075.8) Гл. таксама № 575 611 Анатомiя. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомiя

381. Башлак, О. Б. Сердечно-сосудистая система в вопросах и ответах : практикум / О. Б. Башлак ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск : БГУФК, 2011. — 32 с. ; 21 см. — 600 экз. — ISBN 978-985-7023-03-5. — [12-9243] .

УДК 611.1(076.58)

382. Топографическая анатомия конечностей (избранные вопросы) : учебно-методическое пособие к практическим занятиям по топографической анатомии и оперативной хирургии для студентов 3–4-х курсов лечебного, медико-диагностического факультетов и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, обучающихся по специальности "Лечебное дело" и "Медико-диагностическое дело" / [Е. Ю. Дорошкевич и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 61 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дорошкевич С. В., Лемешева И. И., Семеняго С. А., Якунина З. А. — Библиография: с. 59 (8 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-506-499-3. — [12-9269] .

УДК 611.97/.98(075.8)

383. Физиология и анатомия человека. Практикум : учебное пособие в 2 ч. : [для студентов / О. С. Никитина и др.] ; под редакцией В. А. Переверзева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — Минск : БГМУ, 2012–. — 30 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кубарко А. И., Переверзев В. А., Харламова А. Н .

— ISBN 978-985-528-622-7 .

Ч. 1. — 2012. — 131, [1] с. : ил., схемы. — Библиография в тексте. — 250 экз. — ISBN 978-985-528-621-0. — [12-8720] .

УДК [611+612](076.58)

384. Чухрай, И. Г. Клиническая анатомия органов полости рта : учебно-методическое пособие / И. Г. Чухрай, Е. И. Марченко, А. К. Холодный ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2012. — 27 с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-499-613-4. — [12-9202] .

УДК 611.31(075) 612 Фiзiялогiя. Фiзiялогiя чалавека. Параўнальная фiзiялогiя

385. Вуевская, И. В. Патофизиология нервной системы. Этиопатогенез. Типовые патологические процессы : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса всех факультетов медицинских вузов : в 2 ч. / И. В. Вуевская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Гомель : ГГМУ, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985-506-392-7 .

Ч. 1. — 2012. — 28 с. — Библиография: с. 27 (7 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-506УДК 612.8-092(075.8)

386. Практикум по нормальной физиологии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-психологическое дело" : [в 2 ч. / В. В. Зинчук и др.] ; под редакцией В. В. Зинчука ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2012. — 29 см. — На обложке: 150 лет со дня публикации труда "Рефлексы головного мозга". — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Балбатун О. А., Дорохина Л. В., Емельянчик Ю. М., Орехов С. Д., Шульга Е. В. — 150 экз. — ISBN 978-985-496-996-1 .

Ч. 1. — 265 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 262 (21 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-994-7. — [12-8786] .

УДК 612(076.58)

387. Ч. 2. — 262 с. : ил. — Библиография: с. 260 (23 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-995-4. — [12-8787] .

УДК 612(076.58)

388. Практикум по нормальной физиологии : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Лечебное дело" :

[в 2 ч. / В. В. Зинчук и др.] ; под редакцией В. В. Зинчука ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — 4-е изд. (сокращенное). — Гродно : ГрГМУ, 2012–. — 29 см .

— На обложке: 200 лет со дня рождения. Бернар Клод. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Балбатун О. А., Дорохина Л. В., Емельянчик Ю. М., Орехов С. Д .

— ISBN 978-985-558-015-8 .

Ч. 1. — 2012. — 198, [1] с., включая обложку : ил., схемы. — Библиография: с. 195–196 (28 назв.), библиография в тексте. — 600 экз. — ISBN 978-985-558-013-4. — [12-8831] .

УДК 612.1/.8(076.58) Гл. таксама № 376, 383 613 Гiгiена ў цэлым. Асабiстая гiгiена і здароўе

389. Гигиена труда : сборник нормативных документов / [Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; составитель: А. В. Ракевич]. — Минск : Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2008–. — 20 см .

Вып. 1 (7) : Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих. Список (перечень) профессиональных заболеваний. — 2011. — 71 с. — 500 экз .

— [12-8881] .

УДК [613.6+331.47](083)

390. Вып. 1 (8) : Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений : санитарные правила и нормы 9-80 РБ 98. Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки :

санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий : санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-33-2002... — 2012. — 67 с. — 300 экз. — [12-8884] .

УДК [613.6+331.47](083)

391. Грабчикова, Е. С. По ступенькам правил здорового питания : 1-й класс : факультативные занятия : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. С. Грабчикова, Л. Ф. Кузнецова, В. Л. Маевская. — Минск : Пачатковая школа, 2012. — 37, [3] с. : ил. ; 30 см. — 10015 экз .

— ISBN 978-985-6988-53-3. — [12-8730] .

УДК 613.2(075.2=161.3=161.1)

392. Грабчикова, Е. С. По ступенькам правил здорового питания : 2-й класс : факультативные занятия : рабочая тетрадь / Е. С. Грабчикова, Л. Ф. Кузнецова, В. Л. Маевская. — Минск : [б. и.], 2012. — 43, [5] с. : ил. ; 30 см. — 1300 экз. — [12-8739] .

УДК 613.2(075.2)

393. Организация питания в детских летних спортивно-оздоровительных лагерях :

практическое пособие / М. П. Королевич [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь". — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 136, [5] с. ; 21 см. — Авторы также:

Богдан А. С., Сережкина Т. В., Стаценко Е. А. — Библиография: с. 133–135 (38 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6658-83-2. — [12-8541] .

УДК 613.2:796.071.2-053.2

394. Рациональное питание в условиях радиоактивного загрязнения территории :

методические указания к практическому занятию по дисциплине "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность" для студентов уровня высшего образования всех специальностей / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра организации и технологии почтовой связи ; [составители: Л. М. Новикова и др.]. — Минск : ВГКС, 2012. — 27 с. ; 21 см. — Составители также: Головатый С. Е., Жигадло Т. В., Лапко Т. Л., Савченко С. В. — Библиография: с. 26 (11 назв.). — 50 экз. — [12-8925] .

УДК 613.2:614.876.084(075.8)

395. Тарди, А. Простые средства от бессонницы : 400 секретов здорового сна от француженок / Анна Тарди ; [перевел с французского Вольф Рубинчик]. — Минск : Попурри, 2012. — 215, [9] с. : ил. ; 20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На титульном л. и обложке: 10 минут. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1692-2. — [12-9040] .

УДК 613.79

396. Часы здоровья. Вечер. Активный отдых, полноценный сон / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет ;

[составители: Федоров В. В. и др.]. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 18 с., включая обложку ; 21 см .

— Составители также: Ковалевский А. Б., Мусатов А. Г., Ребизова Е. А. — Библиография:

с. 18 (6 назв.). — 50 экз. — [12-9277] .

УДК 613.79 Гл. таксама № 306–07, 309 614 Грамадскае здароўе і гiгiена. Санiтарыя .

Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне

397. Аварийно-спасательная подготовка. Подготовка пловцов-спасателей : пособие для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / [С. Н. Ведерко и др.] ; под редакцией С. Н. Ведерко ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная и физическая подготовка" .

— Гомель : ГГТУ, 2012. — 34 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Бабахин В. Ф., Васильцов В. И., Соленко А. Н. — Библиография: с. 33 (12 назв.) .

— 50 экз. — ISBN 978-985-535-097-3. — [12-9185] .

УДК 614.81(075.8)

398. Детский санаторий "Росинка" = Children's sanatorium "Rosinka" / [Открытое акционерное общество "Белагроздравница", Филиал "Детский санаторий "Росинка"]. — Новополоцк : Молодечкин О. В., 2012. — 38, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 500 экз. — [12-8840] .

УДК 614.215-053.2(476.5)

399. Коммунальная гигиена : сборник нормативных документов / [Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья]. — Минск : Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2008–. — 20 см .

Вып. 1 (11) : Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества : санитарные правила и нормы 10-124 РБ 99. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем центрального водоснабжения : санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Предельно допустимая концентрация диоксида хлора в питьевой воде : гигиенический норматив 2.1.4-12-17-2006... / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2011. — 131 с. — 200 экз. — [12-8889] .

УДК 614.777:628.1.033/.034(083)

400. Вып. 1 (16) : Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Величины показателей для определения классов опасности загрязняющих веществ. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2012. — 143 с. — 150 экз. — [12-8898] .

УДК 614.71(083)

401. Вып. 2 (10) : Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества : санитарные правила и нормы 10-124 РБ 99. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем центрального водоснабжения : санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Предельно допустимая концентрация диоксида хлора в питьевой воде : гигиенический норматив 2.1.4-12-17-2006... / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2010. — 131 с. — 250 экз. — [12-8888] .

УДК 614.777:628.1.033/.034(083)

402. Вып. 2 (12) : Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Величины показателей для определения классов опасности загрязняющих веществ. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2011. — 143 с. — 100 экз. — [12-8890] .

УДК 614.71(083)

403. Вып. 2 (17) : Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов : гигиенические нормативы 1.1.9.-23-2002. Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования : гигиенические нормативы 2.1.5.10-20-2003 .

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования : гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003... / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2012. — 95 с. — Указатели основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблицах: с. 30–34, 75–90. — 50 экз. — [12-8901] .

УДК [614.71+614.777:628.1.033/.034](083)

404. Вып. 3 (13) : Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения : санитарные правила и нормы 10-113 РБ 99. Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения :

санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Санитарные правила 2.1.4.12-3-2005 для хозяйственных питьевых водопродов (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.03.2006 № 37, постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.01. 2008 № 4)... / [составитель: Жевняк И. В.] .

— 2011. — 83 с. — 100 экз. — [12-8892] .

УДК 614.777:628.1.033/.034(083)

405. Вып. 4 (14) : Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества : санитарные правила и нормы 10-124 РБ 99. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем центрального водоснабжения : санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01 июля 2010 г. № 76 : санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы... / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2011. — 95 с. — 100 экз. — [12-8894] .

УДК 614.777:628.1.033/.034(083)

406. Вып. 5 (15) : Гигиенический классификатор токсичных промышленных отходов 2.1.7.12-44-2005. Гигиенические требования к накоплению, транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов : санитарные правила и нормы 2.1.7.12-42-2005. Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья : санитарные правила и нормы 2.1.12-61-2005. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов : санитарные правила и нормы 2.1.7.12-9-2006... / [составитель: Жевняк И. В.]. — 2011. — 91 с. — 100 экз. — [12-8897] .

УДК 614.771:628.4.03/.04(083)

407. Вып. 18 /... ГУ "Республиканский научно-практический центр гигиены" ; [составитель: Жевняк И. В.]. — 2012. — 43 с. — 150 экз. — [12-8903] .

УДК 614.3:629.5.048.8(083)

408. Кралько, А. А. Правовые основы деятельности медицинского работника : учебнометодическое пособие : [для слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации] / А. А. Кралько ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. — Минск : БелМАПО, 2012. — 105 с. ; 21 см. — Библиография: с. 102–103 (32 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-610-3. — [12-9204] .

УДК 614.25:34(075.9)

409. Лебедев, С. М. Военная эпидемиология : методические рекомендации : [для студентов] / С. М. Лебедев, К. В. Мощик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены. — Минск : БГМУ, 2012. — 46, [2] с. : ил. ; 20 см. — 60 экз. — ISBN 978-985-528-652-4. — [12-9290] .

УДК 614.4:355(083.132)(075.8)

410. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности : 3-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Одновол. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 36 с. : ил. ; 29 см. — (Рабочие тетради). — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0440-8. — [12-8749] .

УДК 614.8.084(075.2=161.1)

411. Семинар "О вопросах организации медицинской помощи во Фрунзенском районе г. Минска", 25 мая 2012 г. : [информационные материалы к семинару]. — [Минск :

б. и.], 2012. — [20] с. : ил. ; 30 см. — В надзаголовке: Администрация Фрунзенского района г. Минска, Минский городской Совет депутатов. — 50 экз. — [12-8855] .

УДК 614.2(476-25-212) 412. "Современные медицинские технологии в условиях регионального здравоохранения", белорусская республиканская научно-практическая конференция (2012 ;

Пинск). Сборник статей Республиканской научно-практической конференции "Современные медицинские технологии в условиях регионального здравоохранения", [г. Пинск, 5 октября 2012 г. / редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — 210 с. : ил. ; 29 см. — В надзаголовке: Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, [Министерство здравоохранения Республики Беларусь], Учреждение здравоохранения "Пинская центральная больница". — Библиография в конце докладов. — 300 экз. — ISBN 978-985-516-213-2. — [12-8715] .

УДК [614+616-08](082)

413. Стратегия укрепления здоровья детей и молодых людей групп риска / [Богдан Е. Л .

и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) .

— Минск : [б. и.], 2011. — 71 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Александров А. А., Вересковская М. А., Камалдинов Д. И., Лукьянович И. А., Неверо Е. Г., Ростовцев В. Н., Терехович Т. И. — Глоссарий: с. 46–48. — 140 экз. — [12-9093] .

УДК 614:[613.95/.96+613.9-053.81](476)

414. Чернобыльские чтения-2012 : материалы международной научно-практической конференции (г. Гомель, 19–20 апреля 2012 г.) / под общей редакцией А. В. Рожко. — Гомель : РНПЦ РМиЭЧ, 2012. — 299 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека". — Авторский указатель: с. 285–288. — 150 экз. — [12-9080] .

УДК 614.876(082)

415. A quarter of a Century after the Chernobyl catastrophe: outcomes and prospects for the mitigation of consequences : National Report of the Republic of Belarus / Department for Mitigation of the Consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP of the Ministry for

Emergency Situations of the Republic of Belarus. — Minsk : Institute of Radiology, 2012. — 81 с. :

іл. ; 29 см. — На англійскай мове. — The edition is published within the project "Enhancing Human security in the Chernobyl affected areas of Belarus" which is implemented by joint efforts of the UNDP, UNFPA, UNICEF, Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus. — Бібліяграфія: с. 81 (21 назв.). — 55 экз. — ISBN 978-985-6765-89-9. — [12-8835] .

Чвэрць стагоддзя пасля чарнобыльскай катастрофы: вынікі і перспектывы пераадольвання .

УДК 614.876.084(476)(047.1) Гл. таксама № 308, 507

–  –  –

616 Паталогiя. Клiнiчная медыцына

423. Каталог продукции-2012. Изделия медицинской техники / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — X, 286 с., [12] л. ил. ; 29 см. — (Государственная система каталогизации продукции). — Заглавие обложки: Изделия медицинской техники. — Алфавитные указатели: с. 1–3, 255–286. — 10 экз. — [12-8721] .

УДК [616-7+615.47](083.74)(085.2)

424. Максимович, Н. Е. Мультимедийные презентации лекций по патофизиологии :

(в 2 ч.) : учебное наглядное пособие для студентов лечебного, педиатрического и медикопсихологического факультетов / Н. Е. Максимович ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 29 см. — ISBN 978-985-496-871-1 .

Ч. 2. — 2011. — 249 с. : ил., схемы. — 300 экз. — ISBN 978-985-496-879-7. — [12-8775] .

УДК 616-092(084.2)(075.8)

425. Максимович, Н. Е. Мультимедийные презентации лекций по патофизиологии :

учебное наглядное пособие для студентов медико-диагностического факультета : специальность "Сестринское дело" / Н. Е. Максимович ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 391 с. : ил., схемы ; 29 см. — 50 экз. — ISBN 978УДК 616-092(084.2)(075.8)

426. Нимер, С. Н. Вопросы и ответы к лекциям по общей патологии = Questions and answers to the lectures on general pathology : учебно-методическое пособие по судебной медицине для студентов 3-го курса факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран медицинских вузов / С. Н. Нимер, Л. А. Мартемьянова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 139 с. ; 20 см. — Текст на английском языке. — Библиография: с. 136 (21 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-985УДК 616-01/-099(076.3)(075.8)-054.6

427. Перспективы диагностического применения программно-аппаратных комплексов "Омега" для оценки функционального состояния организма учащихся и спортсменов : учебно-методическое пособие для студентов медико-диагностического и лечебного факультетов медицинских вузов, педагогов, врачей отделений функциональной диагностики диспансеров спортивной медицины, врачей спортивных клубов и команд, тренеров и спортсменов / [Э. С. Питкевич и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 199 с. :

ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бородовская Н. В., Жукова А. А., Кругленя В. А., Питкевич Ю. Э., Рожкова Н. Е., Сукач Е. С., Шилович Л. Л. — Библиография: с. 194–199 (48 назв.), библиография в тексте. — 50 экз. — ISBN 978-985-506УДК 616-073-71:796(075)

428. Профпатология, токсикология и аллергология : (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика) / [С. В. Федорович и др.] ; под научной редакцией С. В. Федоровича ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский научнопрактический центр гигиены, ФГУН "Институт токсикологии" ФМБА России, Санкт-Петербург, Общественное объединение "Белорусское научное общество иммунологов и аллергологов", 432 Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь. — Минск : Право и экономика, 2012. — 432 с., [6] л. ил. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Жарин В. А., Осос З. М., Половинкин Л. В., Ракевич А. В., Семенов Е. В., Худницкий С. С. — Библиография: с. 420–432 (112 назв.), библиография в конце глав. — 50 экз. — ISBN 978-985-552-112-0. — [12-8545] .

УДК 616-057-08+615.9+616-021.3-08 Гл. таксама № 412 616.1/.9 Прыватная паталогія

429. Камышников, В. С. Лабораторная диагностика внутренних и хирургических болезней : учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых по медицинским специальностям / В. С. Камышников. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 583 с. : ил. ; 25 см. — Библиография: с. 581–583. — Алфавитный указатель: с. 556–580 .

— 900 экз. — ISBN 978-985-471-536-0 (в пер.). — [12-8793] .

УДК [616.1/.4+616.1/.4-089]-074/-076(075.9)

430. Лис, М. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник для студентов высших учебных заведений по специальности "Лечебное дело" / М. А. Лис, Ю. Т. Солоненко, К. Н. Соколов. — 2-е изд. — Минск : Издательство Гревцова, 2012. — 494, [1] с. : ил. ; 24 см. — Библиография: с. 490–491 (44 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-6954-55-2. — [12-8798] .

УДК 616.1/.4-07(075.8)

616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы

431. Михайлов, А. Н. Лучевая визуализация основных болезней легких / А. Н. Михайлов, Э. Е. Малевич, С. А. Хоружик ; под редакцией А. Н. Михайлова ; Белорусская академия последипломного образования, Кафедра лучевой диагностики. — Минск : БелМАПО, 2012 .

— 259 с. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 253–258 (48 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985ошибоч.). — [12-8782] .

УДК 616.2-073.75

616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта

432. Инновации в стоматологии : материалы VI съезда стоматологов Беларуси (Минск, 25–26 октября, 2012 г.) / [редколлегия: А. В. Глинник (гл. редактор) и др.]. — Минск : Филиал № 1 ОАО "Красная звезда", 2012. — 514 с., [3] л. ил. : ил. ; 22 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — 500 экз. — ISBN 978-985-90241-6-0 .

— [12-9178] .

УДК 616.314(082)

433. Ковецкая, Е. Е. Перфорации корня зуба: клиника, диагностика, лечение : учебнометодическое пособие : [для врачей] / Е. Е. Ковецкая, В. А. Андреева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2012. — 33 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 32–33 (26 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-611-0. — [12-9198] .

УДК 616.314.163-08(075)

434. Луцкая, И. К. Использование оптических устройств в эстетической стоматологии :

учебно-методическое пособие : [для врачей] / И. К. Луцкая, О. А. Лопатин, Т. А. Запашник ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2012. — 29 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 28–29 (28 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-614-1. — [12-9199] .

УДК 616.314-08-71:681.7(075)

435. Луцкая, И. К. Предупреждение ошибок и осложнений на этапах эндодонтического лечения : учебно-методическое пособие : [для врачей] / И. К. Луцкая, И. Г. Чухрай, Е. И. Марченко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2012. — 22 с. : ил. ; 21 см. — 100 экз .

— ISBN 978-985-499-612-7. — [12-9200] .

УДК 616.314.163-06-084(075)

–  –  –

616.89 Псіхіятрыя. Паталагічная псіхіятрыя .

Псіхапаталогія. Псіхічныя (душэўныя) хваробы. Псіхозы

438. Гурина, Е. Заместительная терапия метадоном: окончание лечения : информация для наркозависимых и участников заместительной терапии / [Гурина Елена]. — Минск :

[б. и., 2012?]. — 31 с., включая обложку : ил. ; 15 см. — Автор указан на обороте титульного л .

— Библиография: с. 31 (7 назв.). — 1000 экз. — [12-9028] .

УДК 616.89-008.441.33-085.214

439. Сопроводительное руководство медицинской сестре по общению и уходу за пациентами психиатрического и наркологического профиля : (для обучающихся на курсах "Организация сестринского дела", "Врач общей практики" медицинских вузов и колледжей, медицинского персонала наркологического и психиатрического профиля работы) / Т. В. Матвейчик [и др.]. — Минск : Белпринт, 2012. — 186 с. ; 21 см. — Авторы также: Андреева Л. А., Кралько А. А., Прокопович Ж. Н. — Библиография: с. 181–184 (53 назв.). — 205 экз. — ISBN 978-985-459-257-2. — [12-8615] .

УДК 616.89-083(075) 618 Гiнекалогiя. Акушэрства

440. Вильчук, К. У. Программа комплексного наблюдения детей, рожденных после применения метода экстракорпорального оплодотворения / К. У. Вильчук, Т. В. Гнедько, И. И. Паюк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". — Минск : Право и экономика, 2012. — 11 с. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-123-6. — [12-9247] .

УДК [618.29+616-053.31]:616-089.888.11(083.97) 619 Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя

441. Выращивание и болезни молодняка : практическое пособие / [А. И. Ятусевич и др.] ; под общей редакцией А. И. Ятусевича [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 814 с. : ил. ; 30 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Абрамов С. С., Бабина М. П., Белко А. А., Братушкина Е. Л., Бублов А. В., Великанов В. В., Вербицкий А. А., Веремей Э. И., Вишневец Ж. В., Гиско В. Н., Гусаков В. К., Жук Л. Л., Журба В. А., Иванов В. Н., Карасев Н. Ф., Карпуть И. М., Коваленок Ю. К., Ковзов В. В., Козловский А. Н., Кудрявцева Е. Н., Курдеко А. П., Курилович А. М., Лазовский А. А., Линник Л. М., Лях Ю. Г., Максимович В. В., Мацинович Ал. А., Мацинович Ан. А., Машеро В. А., Мироненко В. М., Морозов Д. Д., Мотузко Н. С., Островский А. В., Петровский С. В., Руколь В. М., Самсонович В. А., Синица Н. В., Стасюкевич С. И., Стрибук Н. А., Субботин А. М., Ульянов А. Г., Шевченко И. С., Шинкова И. С., Шляхтунов В. И., Ятусевич В. П., Ятусевич И. А. — Библиография в конце тем. — 500 экз. — ISBN 978-985в пер.). — [12-8753] .

УДК 619:[616-08:636.082.35]+636.083.37

442. Паразитарные зоонозы / [М. В. Якубовский и др.] ; под редакцией М. В. Якубовского ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского". — Минск : Наша Идея, 2012. — 382, [1] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Мясцова Т. Я., Степанова Е. А., Щемелева Н. Ю. — Библиография: с. 338–345 (138 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985УДК 619:616.99 62 Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым

443. Гидравлика : практическое руководство по выполнению практических заданий для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составители: В. Ф. Барышников, Ж. А. Попова]. — Барановичи : БарГУ, 2012. — 46, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 48 (17 назв.). — 140 экз. — [12-9300] .

УДК 62-229.384(076.58)

444. Кириллов, В. И. Прогнозирование показателей надежности технических систем по результатам испытаний : учебно-методическое пособие по дисциплине "Квалиметрия и системный анализ" для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-54 01 04 "Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей" / В. И. Кириллов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2012. — 54 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 48–49 (29 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-870-5 .

— [12-9183] .

УДК [[62-192:519.24]+519.873+620.169.1](075.8) 620 Выпрабаваннi матэрыялаў. Таваразнаўства .

Сiлавыя станцыi. Агульная энергетыка

445. Кувшинов, В. И. Энергия атома – энергия современности / В. И. Кувшинов, В. Т. Казазян, Д. М. Максимович. — Минск : Беларусь, 2012. — 134, [1] с. : ил., схемы ; 25 см. — Библиография: с. 135 (11 назв.). — Словарь терминов: с. 131–135. — 2000 экз. — ISBN 978в пер.). — [12-9067] .

УДК 620.93:539.1(476)

446. Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования : II Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых, 2–4 октября 2012 г. : тезисы докладов / [составитель: Р. А. Шулдыков]. — Гомель : ИММС НАН Беларуси, 2012. — 121 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси". — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — [12-8548] .

УДК 620.22(043.2) Гл. таксама № 357–58, 444, 455, 457 621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія .

Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання

447. Информационные технологии в промышленности ITI*2012 = Information technologies in industry ITI*2012 : седьмая международная научно-техническая конференция, 30–31 октября 2012 г., Минск : тезисы докладов / [научные редакторы: М. Я. Ковалев, А. И. Петровский, Е. В. Владимиров]. — Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. — 243 с. : ил., схемы ;

21 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет. — Библиография в конце тезисов докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-6744-78-8 .

— [12-9181] .

УДК 621:[658.51-027.43:004.9](043.2)

448. Старовойтов, Н. А. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : курс лекций по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" дневной и заочной форм обучения / Н. А. Старовойтов ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О Сухого, Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 136 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 133 (5 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985УДК [621-52+621:658.5:004](075.8)

621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка

449. Пасовец, В. Н. Прикладная механика. Сопротивление материалов : пособие по выполнению расчетно-графической работы для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / В. Н. Пасовец ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная техника". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 69 с. : ил. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-535-094-2. — [12-9186] .

УДК 621.01:539.3/.6(076.58)

621.1 Цеплавыя рухавiкi ў цэлым. Атрыманне, размеркаванне i выкарыстанне пары. Паравыя машыны. Паравыя катлы

450. Назаров, В. И. Теплотехнические измерения и приборы : лабораторный практикум :

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Паротурбинные установки атомных электрических станций", "Промышленная теплоэнергетика", "Тепловые электрические станции", "Автоматизация и управление энергетическими процессами" / В. И. Назаров, А. Л. Буров, Е. Н. Криксина. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 130, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 129 (8 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-06-2146-7. — [12-9266] .

УДК 621.18.08(076.58)

451. Плотников, В. Д. Водоподготовка и водный режим в котельной : практическое пособие / В. Д. Плотников ; Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". — 2-е изд .

— Минск : Газ-институт, 2012. — 19 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 19 (5 назв.). — 500 экз .

— [12-9172] .

УДК 621.182.11/.12

452. Щицына, Л. В. Проведение химического анализа для контроля водно-химического режима котельной : методические рекомендации : [для слушателей повышения квалификации] / Л. В. Щицына ; Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". — 2-е изд., исправленное. — Минск : Газ-институт, 2012. — 19 с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — [12-9170] .

УДК 621.182.11:543.3(083.13)(075.9)

621.3 Электратэхнiка

453. Клепча, В. Ф. Электротехника : лабораторный практикум : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования / В. Ф. Клепча. — Минск : РИПО, 2012. — 179 с. : ил. ; 20 см .

— Библиография: с. 155 (12 назв.). — 1700 экз. — ISBN 978-985-503-227-5. — [12-8626] .

УДК 621.3(076.532)

454. Основы электротехники : пособие для курсантов Государственного учреждения образования "Институт пограничной службы Республики Беларусь" / [В. Н. Поджаров и др.] ;

Институт пограничной службы Республики Беларусь, Кафедра дисциплин обеспечения оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы. — Минск : Институт пограничной службы Республики Беларусь, 2012. — 103 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Виноградов А. Е., Каледа А. Е., Крученок Л. П., Луцевич О. И., Прощенко И. И. — Библиография: с. 103 (16 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 621.3(075.8)

621.31 Электраэнергетыка. Вытворчасць, перадача і рэгуляванне электраэнергіі. Электравымяральная тэхніка .

Тэхнічнае выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці

455. Как разработать план устойчивого энергетического развития : рекомендации для городов европейского инструмента добрососедства и партнерства : [на основе опыта Полоцка, первого города в Беларуси, и Сале, первого города в Марокко и Южном Средиземноморье, ставших участниками Пакта мэров, а также Мурсии (Испания) и Фридрихсхафена (Германия), европейских участников Пакта мэров]. — [Б. м. : б. и., 2012?]. — 60 с. : ил. ;

18х22 см. — 500 экз. — [12-8870] .

УДК [621.311+620.9](476.5-21Полоцк+1-87-21)

456. Каталог продукции-2012. Приборы для контроля и регулирования энергопотребления и энергоснабжения / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — X, 110 с., [19] л. ил. ; 29 см. — (Государственная система каталогизации продукции) (Серия "Энергосбережение и энергоэффективность"). — Заглавие обложки: Приборы для контроля и регулирования энергопотребления и энергоснабжения. — Алфавитные указатели: с. 1–3, 101–110. — 15 экз. — [12-8722] .

УДК 621.317.785(083.47)(085.2)

457. How to develop a sustainable energy action plan : tips for ENPI-East and ENPI-South cities on : [based on the experience of Polotsk, the first city in Belarus, and Sal, the first city in Morocco and in the South Mediterranean region to join the Covenant of Mayors, as well as Murcia (Spain) and Friedrichshafen (Germany), European signatories of the Covenant of Mayors]. — [S. l. :

s. n., 2012?]. — 60 с. : іл. ; 18х22 см. — На англійскай мове. — 500 экз. — [12-8872] .

Як распрацаваць план устойлівага энергетычнага развіцця .

УДК [621.311+620.9](476.5-21Полацк+1-87-21)

621.37 Радыётэхнiка. Тэхнiка электрамагнiтных ваганняў

458. Прецизионное оборудование и технологии производства изделий микро- и радиоэлектроники : третья международная научно-практическая конференция : материалы научно-практической конференции, 17 октября 2012 г., Минск / [редколлегия: С. Б. Школык и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2012. — 143 с. : ил., схемы ; 20 см. — В надзаголовке:

Министерство промышленности Республики Беларусь, Государственное научно-производственное объединение точного машиностроения "Планар". — Библиография в конце докладов. — 500 экз. — ISBN 978-985-6993-97-1. — [12-9162] .

УДК 621.37/.39-027.3:621.7/.9-187.4(082)

459. Рыбаков, С. А. Информационные технологии : лабораторный практикум по дисциплинам "Информационные технологии в проектировании РЭС" и "Основы компьютерного проектирования" для студентов специальностей "Радиотехника" (по направлению 1-39 01 01-01) и "Радиоинформатика" : в 2 ч. / С. А. Рыбаков, Н. И. Шатило ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра радиотехнических устройств. — Минск : БГУИР, 2011–. — 20 см .

— ISBN 978-985-488-692-3 .

Ч. 1 : Моделирование радиоэлектронных устройств в программе Micro-CAP. — 2011. — 55 с. : ил. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-691-6. — [12-9228] .

УДК 621.37/.38:004.942(076.58)

621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы .

Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц

460. Пачинин, В. И. Основы электроники и микроэлектроники : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальностям "Наладка технологического оборудования радиоэлектронного производства", "Технология производства изделий электронной и микроэлектронной техники" / В. И. Пачинин. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. — 222, [1] с. : ил. ; 22 см. — Библиография: с. 214 (7 назв.). — Алфавитный указатель: с. 215–221. — 400 экз. — ISBN 978-985-6994-08-4 (в пер.). — [12-8935] .

УДК 621.38(075.32) Гл. таксама № 458–59

621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь .

Радыёсувязь. Тэхніка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне

461. Гурский, А. Л. Телекоммуникационные и информационные системы и сети. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие для специальности 1-54 01 04 "Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей" / А. Л. Гурский, Н. А. Певнева ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, [Факультет телекоммуникаций]. — Минск : БГУИР, 2012. — 96 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-879-8. — [12-9053] .

УДК [621.391+004.7](076.58) Гл. таксама № 458

621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым: працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні

462. Денисов, Л. С. Оборудование сварки плавлением : методическое пособие по лабораторным работам : [для студентов] : в 2 ч. / Л. С. Денисов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Порошковая металлургия, сварка и технология материалов". — Минск : БНТУ, 2012–. — 21 см .

— ISBN 978-985-550-080-4 .

Ч. 1. — 2012. — 48, [1] с. : ил. — Библиография: с. 49 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 621.791.03(076.58)

463. Современные методы и технологии создания и обработки материалов : VII Международная научно-техническая конференция (Минск, 19–21 сентября 2012 г.) : сборник материалов : в 3 кн. / [редколлегия: С. А. Астапчик (гл. ред.) и др.]. — Минск : ФТИ НАН Беларуси, 2012. — 20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси. — Библиография в конце докладов. — 120 экз .

— ISBN 978-985-6441-28-1 .

Кн. 1 : Конструкционные и функциональные материалы в современной технике, методы их получения. Материалы для микро- и наноэлектроники. — 383 с. : ил. — Именной указатель: с. 378–383. — ISBN 978-985-6441-29-8. — [12-8516] .

УДК [621.7+621.9](082)

464. Кн. 2 : Высокоэнергетические технологии получения и обработки материалов. Технологии и оборудование инженерии поверхностей. — 385 с. : ил. — Именной указатель: с .

380–385. — ISBN 978-985-6441-30-4. — [12-8518] .

УДК [621.7+621.9](082)

465. Кн. 3 : Технологические процессы обработки металлов давлением, получения материалов с применением технологий литья. Пленарные доклады. — 386 с. : ил. — Именной указатель: с. 381–386. — ISBN 978-985-6441-31-1. — [12-8520] .

УДК [621.7+621.9](082)

466. Шипинский, В. Г. Технология изготовления, монтажа и ремонта оборудования и оснастки : [курс лекций] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-36 01 05 "Машины и технология обработки материалов давлением" / В. Г. Шипинский ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 191 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 188–189 (26 назв.). — 35 экз. — ISBN 978-985-535-125-3. — [12-8680] .

УДК [621.7+621.9].06/.07(075.8)

–  –  –

621.8 Дэталi машын. Перадачы (механiчныя). Пад'ёмна-транспартнае абсталяванне. Крапежныя сродкi. Змазка

468. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов : [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28.06.12]. — Минск : ДИЭКОС, 2012. — 236 с. : ил. ; 20 см. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6743-80-4. — [12-9164] .

УДК 621.873:658.345.8(083.131)

469. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов : [утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28.06.12]. — Минск : Энергопресс, 2012 (2013). — 291, [4] с. : ил. ; 20 см. — На обложке: охрана труда и безопасность. — В надзаголовке: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. — 1000 экз. (1-й з-д 500). — ISBN 978-985-6861-43-0. — [12-9316] .

УДК 621.873:658.345.8(083.131)

470. Сергиенко, В. П. Вибрация и шум в нестационарных процессах трения / В. П. Сергиенко, С. Н. Бухаров ; Национальная академия наук Беларуси, Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 345, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 313–337 (432 назв.). — Предметный указатель: с. 338–343 .

— 120 экз. — ISBN 978-985-08-1450-0. — [12-8683] .

УДК 621.891

621.9 Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы .

Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне, апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы

471. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : практическое руководство для выполнения лабораторных работ студентам инженерных специальностей учреждений высшего образования / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составители: Ж. А. Попова, А. С. Демянчик]. — Барановичи : БарГУ, 2012. — 63, [3] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 66 (5 назв.). — 110 экз .

— [12-9303] .

УДК 621.91.06:658.58(076.58) Гл. таксама № 463–66 622 Горная справа. Горныя прадпрыемствы (рудні, шахты, кар'еры) .

Здабыча карысных выкапняў

472. Дешковский, В. Н. Расчет показателей качества добытой рудной массы при подготовительных и очистных работах : методическое пособие для студентов специальности 1-51 02 01 "Разработка месторождений полезных ископаемых" направления 1-51 02 01-02 "Подземные горные работы" / В. Н. Дешковский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Горные работы" .

— Минск : БНТУ, 2012. — 51, [1] с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-892-7. — [12-9048] .

УДК 622.363.2:658.562(075.8) 624 Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў .

Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў .

Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў

624.1 Падземнае будаўніцтва. Земляныя работы. Фундаменты .

Будаўніцтва тунэляў

473. Коломиец, А. В. Производство свайных работ при восстановлении мостов : учебное пособие для обучения курсантов специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск" и студентов, обучающихся по программе подготовки младших командиров по военно-учетным специальностям 939182 "Командир отделения плотничномостовых подразделений" и 940182 "Командир отделения монтажно-мостовых подразделений" и офицеров запаса по военно-учетной специальности 170202 "Применение подразделений и частей по восстановлению и строительству искусственных сооружений на железных дорогах" / А. В. Коломиец, К. В. Махаев ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно-специальной подготовки. — Гомель : БГУТ, 2012. — 211, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 212 (8 назв.) .

— 120 экз. — ISBN 978-985-468-686-8. — [12-9274] .

УДК 624.154:624.21/.8(075.8) 625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва .

Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва 625.1/.5 Рэйкавыя дарогі. Трамвай. Канатныя дарогі

474. 5 августа – День железнодорожника! : с профессиональным праздником, труженики стальных магистралей! / спецвыпуск подготовлен редакцией газеты "Транспортный вестник" при поддержке государственного объединения "Белорусская железная дорога" ;

[главный редактор Николай Лещенко]. — Минск : Редакция газеты "Транспортный вестник", 2012. — 118 с., включая обложку : ил. ; 30 см. — На обложке: 150 лет Белорусской железной дороге. — 2000 экз. — [12-8830] .

УДК [625.1/.4+629.4+656.21](476)(082)

475. Шатило, С. Н. Охрана труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и инженерных сооружений : учебное пособие для студентов высшего образования по специальности "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" / С. Н. Шатило, С. В. Дорошко, А. А. Коваленко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Охрана труда". — Гомель : БГУТ, 2012 .

— 248, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 244–247 (64 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-554-003-9 (в пер.). — [12-9221] .

УДК 625.173:658.345.8(075.8) 629 Тэхнiка сродкаў транспарту

629.3 Наземныя сродкi транспарту (акрамя рэйкавых)

476. Конструкция тракторов и автомобилей : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 01 "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет ; [составители: И. Н. Шило и др.]. — Минск : БГАТУ, 2012. — 814 с., [1] л. схем :

ил., схемы ; 30 см. — Составители также: Бобровник А. И., Левков В. Г., Тарасенко В. Е. — Библиография: с. 813 (8 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-519-514-7 (в пер.). — [12-8779] .

УДК 629.3.02(075.8)

477. Ford Escort & Orion : руководство по ремонту и эксплуатации : бензиновые двигатели, дизельные двигатели : [1980–1990 гг. выпуска / составитель: Гусь С. В. ; перевод с немецкого: Римко Л. Л. ; перевод с английского: Лагунович Ю. Ю., Кишко А. Г.]. — Минск :

Гуси-Лебеди, 2012. — 304 с. : ил., схемы ; 29 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-455-160-9. — [12-8709] .

УДК 629.331.078

478. Ford Focus : руководство по ремонту и эксплуатации : бензиновые двигатели, дизельные двигатели : [выпуск с 1998 г. / составитель: Гусь С. В. ; перевод с немецкого:

Римко Л. Л. ; перевод с английского: Лагунович Ю. Ю., Кишко А. Г.]. — Минск : ГусиЛебеди, 2012. — 287, [25] с. : ил., схемы ; 28 см. — 1000 экз. — ISBN 978-985-455-163-0. — [12-8713] .

УДК 629.331.078

629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы .

Вагоны. Служба рухомага саставу Гл. № 474 63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 630 Лясная гаспадарка. Лесаводства

479. Legal aspects of European forest sustainable development : proceedings of the 14th International symposium, Minsk, Republic of Belarus, 19–21 September 2012 / editors: Peter Herbst [et al.]. — [Minsk : s. n.], 2012. — 320 с. : іл., схемы ; 29 см. — На англійскай мове. — У падзагалоўку: IUFRO research group 9.06.00, Centre for bioresources of National academy of science of Belarus, Ministry of foresty of Republic of Belarus, Ministry of natural resources and environmental protection of Belarus. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 99 экз. — [12-8813] .

Прававыя аспекты ўстойлівага развіцця лясоў у Еўропе .

УДК 630.9:34(4)(082) 631/638 Сельская гаспадарка 631 Сельская гаспадарка ў цэлым

631.1 Арганiзацыя i кiраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

480. Голубое небо над "Отечеством" / [автор творческого проекта Микола (Николай Васильевич) Панасюк ; редактор В. М. Ераминок ; фото: Денис Бусленок]. — Брест : Брестская типография, 2012. — 11 с., включая обложку : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — На титульном л. в надзаголовке: Мы и XXI век. — 120 экз. — [12-9058] .

УДК 631.115.2(476.7)

481. Методические рекомендации по повышению эффективности и конкурентоспособности функционирования зернопродуктового подкомплекса на основе совершенствования специализации, размещения, структуры производства и переработки сельскохозяйственной продукции / [А. П. Шпак и др.] ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. — 195, [1] с. :

ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Баранова М. И., Бречко Я. Н., Горбатовская О. Н., Горбатовский А. В., Дурович В. А., Иванович Е. А., Лопатнюк Л. А., Макрак С. В., Пилипук А. В., Подгорный Г. В., Пронина Т. С., Рыбалко Ю. А., Седнев Е. В., Субоч Ф. И., Талайко В. В., Хоменчук А. В., Чеплянская Н. М., Шварацкий В. В .

— Библиография: с. 111–113 (38 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6972-07-5. — [12-9176] .

УДК 631.1:633.1(476)(083.132)

482. Микулич, А. В. Задачи по экономике сельскохозяйственного производства : учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальностям 1-74 03 01 "Зоотехния", 1-74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза", 1-74 03 05 "Ветеринарная фармация" и слушателей ФПК и ПК / А. В. Микулич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 30, [1] с., включая обложку ;

21 см. — Библиография: с. 31 (16 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-615-8. — [12-9279] .

УДК 631.1(076.2)(075.8)

483. Научные основы реабилитации сельскохозяйственных территорий, загрязненных в результате крупных радиационных аварий / [Н. Н. Цыбулько и др. ; под общей редакцией Н. Н. Цыбулько] ; Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии". — Минск : Институт радиологии, 2012. — 436 с. : ил., схемы, карты ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Аверин В. С., Агеец В. Ю., Арастович Т. В., Богдевич И. М., Бондаренко Т. В., Буздалкин К. Н., Демидович С. А., Жученко Ю. М., Зайцев А. А., Кенигсберг Я. Э., Куц Е. П., Лапа В. В., Ненашев Р. Н., Николаенко Е. В., Персикова Т. Ф., Подоляк А. Г., Путятин Ю. В., Седукова Г. В., Тагай С. А., Тимофеев С. Ф., Царенок А. А.,

Цуранков Э. Н., Черныш А. Ф., Шапшеева Т. П., Шмигельская И. Д. — Библиография:

с. 365–410. — 55 экз. — ISBN 978-985-6765-88-2. — [12-8750] .

УДК 631.1:[504.5:628.4.047](476)(082)

484. СВК "Калгас "Радзіма": повязь пакаленняў / [аўтар тэксту Міхась Карпечанка ;

фота Мікалая Цітова і інш.]. — 2-е выд., перапрацаванае. — Мінск : Канфіда, 2012. — 191 с. :

іл., фат. ; 24 см. — (Лідары АПК Беларусі). — Фота таксама: Дзеравяшка В., Іваноў Э., Карпечанка М., Кунцевіч А., Цапікава Л. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6777-39-7 (у пер.). — [12-8832] .

УДК 631.115.8(476.4)(091) 485. "Техсервис-2012", научно-практическая конференция студентов и магистрантов (Минск). Сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов "Техсервис-2012" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Факультет "Технический сервис в АПК" ; [редколлегия: В. П. Миклуш и др.]. — Минск : БГАТУ, 2012 .

— 267 с. : ил., схемы ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 80 экз. — ISBN 978-985-519-533-8. — [12-8593] .

УДК [631.173.4+631.3](082)

486. Федорчук, А. И. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в АПК / А. И. Федорчук, В. Г. Андруш ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 241 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография:

с. 239–241 (38 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-519-539-0. — [12-8609] .

УДК 631.158:[658.346+658.347.2]

631.3 Сельскагаспадарчыя машыны і прылады .

Сельскагаспадарчае абсталяванне

487. Навесные плуги общего назначения и их рабочие органы : практическое руководство по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составители:

В. А. Бурдейко, И. В. Дубень]. — Барановичи : БарГУ, 2012. — 35, [2] с. : ил. ; 21 см. — Билиография: с. 37 (8 назв.). — 190 экз. — [12-9305] .

УДК 631.312.02(076.58)

488. Типовые нормы времени на ремонт сельскохозяйственной техники и тракторов /

Государственное учреждение "Республиканский нормативно-исследовательский центр" Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ; [разработчики:

С. В. Соусь и др.]. — Минск : Филиал № 1 ОАО "Красная звезда", 2012. — 107, [2] с. ; 20 см .

— Разработчики также: Мазолевская Р. В., Уголик И. В., Чернышев Д. Ю. — 500 экз. — ISBN 978-985-90241-5-3. — [12-9265] .

УДК [631.37:629.336.078]:658.53(083) Гл. таксама № 485

631.9 Iншыя пытаннi

489. Медведская, Т. В. Экологический мониторинг в сельскохозяйственном производстве : учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета и факультета заочного обучения по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / Медведская Т. В., Мацинович М. С., Рубина Л. И. ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 13 с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 13 (6 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-512-558-8. — [12-9214] .

УДК 631.95(075.8) 633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры 633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць

490. Мучинский, А. В. Организация производства : пособие для студентов высших учебных заведений группы специальностей 74 06 Агроинженерия : в 2 ч. / А. В. Мучинский, Н. Г. Королевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012–. — 21 см. — Перед выпускными данными 1-й автор: Мучинский Александр Антонович. — ISBN 978-985-519-525-3 (в пер.) .

Ч. 1 : Растениеводство. — 2012. — 346 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 342–343 (20 назв.). — 125 экз. — ISBN 978-985-519-526-0. — [12-9168] .

УДК [[633+635]-15+631.15](075.8) 634 Садаводства ў цэлым. Пладаводства

491. Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы : материалы республиканской научно-практической конференции, [17 августа 2012 г., Минск / редколлегия: В. В. Титок (ответственный редактор) и др.]. — Минск : [б. и.], 2012. — 76 с. : ил. ; 20 см. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — [12-9114] .

УДК 634.734/.737:634.1-15(476)(082)

492. Овощи, фрукты и продукты их переработки : каталог технических нормативных правовых актов : (по состоянию на 01.05.2012) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — 138 с. ; 29 см. — 15 экз. — [12-8719] .

УДК [634/635+663/664](083.74)(085.2) 635 Агародніна. Агародніцтва. Дэкаратыўнае садоўніцтва

493. Самая полная энциклопедия комнатных растений / [Гапон В. Н. и др.]. — Москва : Астрель, 2012. — 648 с. : ил. ; 27 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На переплете: лучший подарок цветоводу. — Авторы указаны перед выпускными данными .

Авторы также: Головкин Б. Н., Горбатовский В. В., Колобов Е. С., Коломейцева Г. Л., Попова Г. Р., Щелкунова Н. В. — Указатели русских и латинских названий растений: с. 633–648 .

— 2500 экз. — ISBN 978-5-271-38421-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1625-1 (Харвест) (в пер.) .

— [12-8816] .

УДК 635.91(031) Гл. таксама № 490, 492 636/638 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі і палявання. Пчалярства 636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак .

Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

494. Медведский, В. А. Фермерское животноводство: коневодство : учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / [В. А. Медведский, Е. А. Капитонова] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра гигиены животных. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 14 с. ;

21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. — 150 экз. — ISBN 978-985-512-502-1 .

— [12-9211] .

УДК 636.1.08:631.115.1(075.8)

495. Племенная работа в молочном скотоводстве / [Н. В. Казаровец и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 421 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гавриченко Н. И., Коронец И. Н., Павлова Т. В., Ракецкий П. П. — Библиография: с. 411–419 (124 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-519-541-3. — [12-8608] .

УДК 636.2.082.2

496. Сбалансированное кормление молодняка крупного рогатого скота / [Казаровец Николай Владимирович и др.] ; под общей редакцией В. А. Люндышева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 279 с. ; 20 см. — Авторы указаны перед выпускными данными. Авторы также: Гурин В. К., Кот А. Н., Люндышев В. А., Радчиков В. Ф., Цай В. П. — Библиография: с. 274–279 (73 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 636.2.084.1 Гл. таксама № 441 637 Прадукты жывёлагадоўлi і палявання

497. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-молочной промышленности" ; научный редактор А. В. Мелещеня. — Минск : Институт мясо-молочной промышленности, 2006–. — 29 см. — Вып. 1–4 вышли без сведений о номере выпуска. — Вып. 1 вышел под общим заглавием: Актуальные вопросы переработки молочного сырья. — ISSN 2220-8755 .

Вып. № 6 : 2011. — 2012. — 296 с. : ил. — Резюме на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [12-8940] .

УДК 637.1/.5(082)

498. Демидчик, Г. И. Производство и потребление яиц: мировой рынок и практика Республики Беларусь / Г. И. Демидчик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 114 с. : ил. ; 20 см. — На обложке автор не указан. — Библиография: с. 104–106 (37 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-519-547-5. — [12-9192] .

УДК 637.4(476+1-87)

499. ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" : 80 лет / [автор текста: Д. П. Курило ;

фото: А. В. Хитров]. — Минск : БЕЛТА, 2012. — 94 с. : ил., фот. ; 22х25 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6828-90-7 (в пер.). — [12-8802] .

УДК 637.2/.3(476.5-21Верхнедвинск)

500. Шляхтунов, В. И. Технология переработки продукции животноводства : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Зоотехния", "Технология хранения и переработки животного сырья" / В. И. Шляхтунов, В. Н. Подрез. — Минск :

Техноперспектива, 2012. — 289 с. : ил., схемы ; 22 см. — Библиография: с. 284–285 (17 назв.) .

— 800 экз. — ISBN 978-985-6591-76-4 (в пер.). — [12-8939] .

УДК 637.1/.6.03(075.8)

–  –  –

64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка

503. Костенко, Е. М. Оборудование объектов общественного питания : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности "Общественное питание" и среднего специального образования по специальности "Производство продукции и организация общественного питания" / Е. М. Костенко, А. И. Червинская. — Минск : РИПО, 2012. — 379 с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 373–375. — 2000 экз. — ISBN 978-985-503-232-9 (в пер.). — [12-8575] .

УДК 640.4.06(075.32)

–  –  –

646/649 Прадметы асабiстага ўжытку. Вядзенне хатняй гаспадаркi

505. Гофштейн, Р. Как остановить выпадение волос / Рикетт Гофштейн ; [перевела с английского Ю. Е. Андреева]. — Минск : Попурри, 2012. — 175 с. : ил. ; 20 см. — Издано при участии ООО "Харвест". — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1661-8. — [12-8993] .

УДК 646.72+665.585+687.552.3 654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя)

506. Индустрия строительная, 2012–2013 : каталог / [составители: Бут-Гусаим С. В. и др.] .

— Минск : Интегралполиграф, 2012. — 245 с. : ил. ; 30 см. — Интернет-ресурсы: с. 240–242 .

— Информационный рубрикатор: с. 4–5. — Алфавитный указатель: с. 225–239. — 10000 экз .

(1-й з-д 3 тысячи). — ISBN 978-985-6845-38-6. — [12-8846] .

УДК 654.15(476)(058.7):[69:658.11]

507. Каталог продукции-2012. Приборы и устройства охранной и пожарной сигнализации / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Научнопроизводственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — X, 139 с., [9] л. ил. ; 29 см. — (Государственная система каталогизации продукции). — Заглавие обложки: Приборы и устройства охранной и пожарной сигнализации. — Алфавитный указатель продукции: с. 1–3, 127–139. — 10 экз. — [12-8718] .

УДК [654.924.5+614.844](083.74)(085.2)

508. Маминов, Н. В. Визуальные решения телепрограмм. Операторское искусство и творчество теледизайнеров / Н. В. Маминов. — Минск : А. Н. Вараксин, 2012. — 167 с. : ил. ;

20 см. — Библиография: с. 157–167 (210 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-7035-58-8. — [12-8526] .

УДК 654.197

509. Щучин : [телефонный справочник : по состоянию на 1 июня 2012 г.]. — Минск :

Типография Макарова и К, 2012. — 237 с., [1] л. ил. : ил. ; 20 см. — Алфавитный указатель:

с. 17–22. — 5500 экз. — ISBN 978-985-6818-67-0. — [12-8637] .

УДК 654.15(476.6-21Щучин)(058.7):[334.7+338.46] 655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль

510. Книгоиздание и печать Беларуси = Bookpublishing and print media in Belarus / Министерство информации Республики Беларусь ; [перевод на английский язык: А. Скабицкая ;

фото: К. Хотяновский ; художник: С. Нечунаева]. — Минск : [б. и.], 2012. — 47 с. : ил., фот. ;

23 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — [12-8670] .

УДК 655(476)

511. Полиграфические материалы : методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Полиграфические материалы" для студентов специальности 1-47 01 01 "Издательское дело", 1-47 02 01 "Технология полиграфических производств" / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра редакционно-издательских технологий ; [составители: Губарев Александр Александрович, Зильберглейт Марк Аронович]. — Минск : БГТУ, 2012. — 108, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 106 (14 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-530-201-9. — [12-9050] .

УДК 655.2/.3(076.58) 656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь

512. Захаров, В. А. Общий курс транспорта (для технических специальностей) : учебнометодическое пособие : [для студентов] / В. А. Захаров ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте". — 2-е изд., исправленное. — Гомель : БГУТ, 2012. — 62, [3] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 52 (7 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-554-078-7. — [12-8971] .

УДК 656(075.8)

513. Липатова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности на предприятии транспорта :

учебно-методическое пособие по практическим занятиям для [студентов] дневной формы обучения по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)" : [в 3 ч.] / О. В. Липатова, И. А. Кейзер ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" .

— Гомель : БГУТ, 2012. — 20 см. — ISBN 978-985-554-011-4 .

Ч. 3. — 2012. — 33, [2] с. — Библиография: с. 34 (18 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985УДК 656:005.52(076.58) <

–  –  –

657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

518. Азаренко, А. В. Сборник задач по теории бухгалтерского учета / А. В. Азаренко,

Т. Ф. Манцерова, Т. А. Морозова. — 6-е изд., переработанное и дополненное. — Минск :

Амалфея, 2012. — 167 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 166 (14 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-7034-11-6. — [12-8539] .

УДК 657-027.21(076.1)(075)

519. Бухгалтерские пакеты прикладных программ в отрасли связи : лабораторный практикум для студентов специальностей 1-25 01 07 – Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 03 – Маркетинг / Министерство информации и связи Республики Беларусь,

Высший государственный колледж связи, Кафедра экономики и управления ; [составители:

Н. В. Кульман, Т. А. Кулик]. — Минск : ВГКС, 2011. — 55 с. ; 21 см. — Библиография: с. 54 (8 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-33-7. — [12-9229] .

УДК [657.22:004.9]:654.1(076.58)

520. Быченко, О. Г. Определение эксплуатационных расходов основного локомотивного депо : учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине "Экономика транспорта" : [для студентов] / О. Г. Быченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Экономика транспорта". — Гомель : БГУТ, 2012. — 31, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 26 (6 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-468-240-2 (ошибоч.). — [12-8964] .

УДК 657.471.1:629.472.4(075.8)

521. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету в объектах розничной торговли и общественного питания, являющихся структурными подразделениями учреждений образования и осуществляющих внебюджетную деятельность / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск : [б. и.], 2011. — 56 с. ; 21 см. — 76 экз. — [12-9248] .

УДК 657.22:[339.37+640.4]:[640.5:373](083.132) 658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў

522. Адаменкова, С. И. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия : учебно-методическое пособие : [для студентов] / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск : Элайда, 2013. — 327 с. : ил., схемы ; 20 см .

— Библиография: с. 315–316 (21 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-7019-20-5. — [12-9158] .

УДК 658:005.52(075.8)

523. Внутрифирменное планирование : сборник задач для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и право" ; [составители: Е. Г. Мелких, А. А. Соколовская]. — Минск : БНТУ, 2012. — 57, [1] с. : схемы ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-525УДК 658:005.51(076.1)(075.8)

524. Воробьев, И. П. Экономика организации (предприятия) : курс лекций : [для студентов] / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 406, [1] с. :

схемы ; 25 см. — Библиография: с. 406–407 (30 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1455-5 (в пер.). — [12-8689] .

УДК 658(075.8)

525. Коваленко, В. П. Современные технологии : методическое пособие по выполнению практических работ студентами экономических специальностей и слушателей ФПК / В. П. Коваленко ; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет .

— Пинск : ПолесГУ, 2012. — 58 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-209-5. — [12-9250] .

УДК 658.5(076.58/.59)

526. Порядок разработки и постановки продукции на производство : методические рекомендации / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Научнопроизводственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС) ; [разработаны: Гуревич В. Л. и др.] .

— Минск : БелГИСС, 2012. — 52 с. ; 29 см. — Разработаны также: Лесковая А. Г., Меркулов В. С., Шарай Г. Г. — Алфавитный указатель терминов на русском языке: с. 32–33. — 100 экз. — [12-8754] .

УДК [658.56+658.516](083.132)

527. Экономика организации : практикум : для учащихся специальности 2-39 02 02 02 "Проектирование и производство радиоэлектронных средств", 2-39 02 31 "Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств", 2-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий", 2-40 02 02 "Электронные вычислительные средства", 2-41 01 31 "Микроэлектроника" / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ; [составитель Е. А. Будревич]. — Минск : МГВРК, 2011. — 91 с. ; 21 см. — Библиография: с. 89 (13 назв.). — 130 экз. — ISBN 978-985-526-119-4 .

— [12-9225] .

УДК 658(076.532) 66 Хiмiчная тэхналогiя. Хiмiчная прамысловасць .

Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галiны 662 Выбуховыя рэчывы. Палiва

528. Вавилов, А. В. Пеллеты в Беларуси: производство и получение энергии / А. В. Вавилов. — Минск : Стринко, 2012. — 147, [4] с., [5] л. ил. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 128–134 (62 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-6476-54-2 (в пер.). — [12-9319] .

УДК 662.638:620.952(476) 663/664 Харчовая прамысловасць Гл. № 492 664 Харчовая прамысловасць у цэлым .

Вытворчасць i кансерваванне харчовых прадуктаў

529. Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли : сборник заданий для студентов специальности 1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья специализации 1-49 01 02 01 Технология мяса и мясных продуктов для дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра информатики и вычислительной техники ; [составитель Ганак О. Б.]. — Могилев : МгГУП, 2012. — 143 с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 142–143 (17 назв.). — 35 экз. — [12-8648] .

УДК [664.011:637.5]:[519.86/.87+004.422.636.7](075.8)

530. Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли : сборник заданий для студентов специальности 1-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья специализации 1-49 01 02 02 Технология молока и молочных продуктов для дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра информатики и вычислительной техники ; [составитель О. Б. Ганак]. — Могилев : МгГУП, 2012. — 142 с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 141–142 (17 назв.). — 35 экз. — [12-8650] .

УДК [664.011:637.1]:[519.86/.87+004.422.636.7](075.8)

531. Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли : сборник заданий для студентов специальности 1-91 01 01 Производство продукции и организация общественного питания специализации 1-91 01 01 01 Технология продукции и организация общественного питания для дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра информатики и вычислительной техники ; [составитель О. Б. Ганак]. — Могилев : МгГУП, 2012. — 126 с., включая обложку ; 21 см. — Перед выпускными данными заглавие: Сборник заданий по дисциплине "Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли". — Библиография: с. 125–126 (16 назв.). — 35 экз. — [12-8649] .

УДК [664.011:[[640.4+642.5]]:[519.86/.87+004.422.636.7](075.8)

532. Моделирование и оптимизация технологических процессов в отрасли : учебнометодическое пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь,

Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра информатики и вычислительной техники ; [составитель Ганак О. Б.]. — Могилев : МгГУП, 2012. — 67, [1] с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 67–68 (20 назв.). — 113 экз. — ISBN 978-985-6979-47-0. — [12-8646] .

УДК 664.011:[519.86/.87:004.9](075.8)

533. Можелит : 75 лет [открытому акционерному обществу]. — [Минск : б. и., 2012?] .

— 15, [6] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 500 экз. — [12-8854] .

УДК [664.38+665.931.7]:658.115(476.4-25) 534. "Современные технологии и оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства", международная научно-практическая конференция (8 ; 2012 ; Минск) .

Материалы 8-й Международной научно-практической конференции "Современные технологии и оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства", 12–13 сентября 2012 г., Минск / [под редакцией: Овсянниковой Л. А.]. — Минск : [б. и.], 2012. — 120 с. : ил., портр. ; 30 см. — В подзаголовке: Хлебпром-Медиа. — 200 экз. — [12-8729] .

УДК 664.6(082) 665 Маслы. Тлушчы. Воскі. Клеючыя рэчывы. Смолы. Камедзі

535. Лукойл. 20 лет в Беларуси : 1992–2012 / ИП "Лукойл-Белоруссия". — Минск : [б. и.], 2012. — 28 с. : ил. ; 30 см. — 500 экз. — [12-8842] .

УДК 665.71:658.114.45(476)"1992/2012" Гл. таксама № 505, 533 666 Шкляная прамысловасць. Керамiчная прамысловасць .

Вытворчасць вяжучых

536. Мечай, А. А. Гидролиз и твердение минеральных вяжущих веществ : учебнометодическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-48 01 01 "Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий" специализациям 1-48 01 01 07 "Технология строительных материалов на основе вяжущих веществ", 1-48 01 01 14 "Химическая технология вяжущих материалов" / А. А. Мечай, О. Е. Хотянович, А. А. Сакович ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 70, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография в конце лабораторных работ .

— 100 экз. — ISBN 978-985-530-203-3. — [12-8859] .

УДК 666.9.015(076.58) 669 Металургія

537. Государственная программа прикладных научных исследований "Металлургия" на 2005–2010 годы / [Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси ; материалы подготовили: А. А. Шипко, А. В. Толстой]. — Минск : Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, 2011. — 43 с., [1] с., включая обложку :

ил. ; 20 см. — 75-летию академика П. А. Витязя посвящается. — 100 экз. — [12-8537] .

УДК 669:001.89(476)"2005/2010"(083.97)

538. Ловшенко, Ф. Г. Наноструктурные механически легированные материалы на основе никеля / Ф. Г. Ловшенко, Г. Ф. Ловшенко. — Минск : БНТУ, 2012. — 296 с. : ил., схемы ;

21 см. — Библиография: с. 268–296 (258 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-947-4 (в пер.). — [12-9045] .

УДК 669.24.018.29.046.516.2-177-022.532 67/68 Розныя галiны прамысловасцi i рамёствы. Дакладная механіка 676 Цэлюлозна-папяровая прамысловасць

539. Черная, Н. В. Технология производства сульфитной целлюлозы : учебное пособие для студентов высшего образования по специальности "Химическая технология переработки древесины" / Н. В. Черная ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 350 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 341–347 (69 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-530-139-5 (в пер.). — [12-8531] .

УДК 676.163(075.8) 677 Тэкстыльная прамысловасць

540. Башметов, В. С. Прокладывание уточных нитей на ткацких станках : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-50 01 01 "Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов" / В. С. Башметов, А. В. Башметов ;

Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 98 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 98 (17 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985-481-151-2 (ошибоч.). — [12-9156] .

УДК 677.024.84.054(075.8)

541. Медвецкий, С. С. Переработка химических волокон и нитей : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов", "Автоматизация технологических процессов и производств" (легкая промышленность), "Экономика и организация производства" (легкая промышленность) / С. С. Медвецкий ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск : ВГТУ, 2012. — 322 с. :

ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 318–322 (98 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-481УДК 677.4.021.12(075.8) 678 Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў .

Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас

542. Ставров, В. П. Механика композиционных материалов : практикум : пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-36 01 08 "Конструирование и производство изделий из композиционных материалов", 1-36 01 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" / В. П. Ставров, А. Л. Наркевич ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012 .

— 218 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 216–218 (32 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985УДК 678.01:531/534(076.58)

681.5 Аўтаматыка. Сістэмы аўтаматычнага кіравання і рэгулявання .

Інтэлектуальная тэхніка. Тэхналогія кіравання .

Абсталяванне сістэм кіравання. Тэхнічная кібернетыка

543. Ганкевич, С. А. Элементы цифровых систем радиоавтоматики : методическое пособие к лабораторной работе по дисциплинам "Радиоавтоматика" для студентов специальности 1-39 01 01-01 "Радиотехника (устройства и системы)", "Автоматическое управление в системах цифровой радиосвязи" для студентов специальности 1-39 01 01-02 "Радиотехника (техника цифровой радиосвязи)" и "Автоматика информационных систем" для студентов специальности 1-39 01 04 "Радиоинформатика" всех форм обучения / С. А. Ганкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра радиотехнических систем. — Минск : БГУИР, 2011. — 20, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 20 (5 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 681.51(075.8) 687 Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці Гл. № 505

–  –  –

69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні

550. Механизация и автоматизация в строительстве : лабораторный практикум для студентов специальности 1–70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины и оборудование" ; [составители: Л. А. Сиваченко, А. Н. Хустенко]. — Могилев : БелорусскоРоссийский университет, 2011–. — 21 см .

Ч. 1. — 2011. — 48 с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 48 (7 назв.). — 56 экз .

— [12-9232] .

УДК 69.057.7(076.58)

551. Организация строительства : методические рекомендации для подготовки к экзаменам студентам специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Организация строительства и управление недвижимостью" ; [составители: Н. И. Зайко, Е. В. Штурбина]. — Минск :

БНТУ, 2012. — 21 см .

Ч. 2. — 2012. — 110, [1] с. : ил. — Библиография: с. 111 (12 назв.). — 100 экз. — [12-8666] .

УДК 69.05(075.8)

552. Проектирование элементов объектного строительного генерального плана :

методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине "Организация строительства" : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Организация строительства и управление недвижимостью" ; [составители: Н. И. Зайко, Ж. Ф. Сеничева, Е. В. Штурбина]. — Минск :

БНТУ, 2012–. — 21 см .

Ч. 1. — 2012. — 69, [1] с. : ил. — Библиография: с. 70 (5 назв.). — 300 экз. — [12-9263] .

УДК 69.05(083.132)(075.8)

–  –  –

72 Архiтэктура

556. Мірскі замак: праблемы і шляхі рэалізацыі гістарычнага рэканструявання :

навукова-практычная канферэнцыя, г. п. Мір Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці, 7 чэрвеня 2008 г. / [навуковы рэдактар: Н. М. Усава ; фотаздымкі: Д. М. Казлоў, І. І. Сінчук]. — Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня, 2012. — 199 с. : іл. ; 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — Загаловак вокладкі: Навукова-практычная канферэнцыя "Мірскі замак: праблемы і шляхі рэалізацыі гістарычнага рэканструявання". — У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, "Музей "Замкавы комплекс "Мір". — Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — Змяшчае перакладчыка: Кур'ян І. — 300 экз. — ISBN 978-985-6796-87-4. — ISBN 978-985-6796-82-4 (памылк.). — [12-8874] .

УДК 728.81.025.4(476.6)(082)

557. Сучаснае манументальна-дэкаратыўнае мастацтва Беларусі: стан і перспектывы : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, 22 снежня 2011 г. — Мінск : БДАМ, 2012. — 118, [1] с. : іл. ; 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. — 40 экз. — [12-8577] .

УДК 72/75(476)(082) 73/76 Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Гл. № 557

–  –  –

792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні

563. Анисенко, В. Д. Попытка осмысления : [дневниковые записи, лекции, рецензии на спектакли и интервью] / Валерий Анисенко ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный унтверситет культуры и искусств. — Минск : БГУКИ, 2012 .

— 323 с. : ил. ; 20 см + 1 электронно-оптический диск (DVD). — (Педагогика художественного творчества). — Часть текста на белорусском языке. — Заглавие приложения: Творческие вечера. Спектакли. — 100 экз. — ISBN 978-985-6798-89-7. — ISBN 978-985-6798-92-7 (отд. книга). — ISBN 978-985-6798-93-4 (DVD). — [12-9317] .

УДК 792.2.03(476)

564. Белая вежа = Belaya vezha : XVII Міжнародны тэатральны фестываль, 7–14.09.2012, Брэст, Беларусь / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы, ГА "Беларускі саюз тэатральных дзеячаў". — [Брэст : б. в., 2012]. — 32 с. : іл. ; 30 см. — Тэкст паралельна на беларускай і англійскай мовах. — На вокладцы: classics plus, классика plus, класіка plus. — У падзагалоўку: Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы. — 200 экз. — [12-8815] .

УДК 792.079(100)(476.7-25)

565. Орлова, Т. Д. Инопланетянка : [творческая биография актрисы Академического русского театра им. М. Горького Белы Масумян] / Татьяна Орлова. — Минск : А. Н. Вараксин, 2012. — 107 с. : ил., портр. ; 21 см. — (Серия "Более другое"). — Указатель имен и спектаклей: с. 104–107. — 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-985-7035-61-8 (в пер.). — [12-9084] .

УДК 792.2.071(476)+929Масумян 796/799 Спорт. Гульні. Фiзiчная культура. Спартыўныя гульні

566. Белорусский спорт на международной арене, 2009 год / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ; [составитель: Кулаков А. В.]. — Минск : РУМЦ ФВН, 2012 .Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Геология, география и глобальная энергия 2016. № 2 (61) Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 3. Andreychuk V. N. Nekotorye svoeobraznye otlozheniya v Kungurskoy peshchere, svyazannye 9 s ee oledeneniem...»

«АЙРЕНЫ НААПЕТА КУЧАКА НА ТЕМУ ЛЮБВИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ З.Г. Айрян Институт литературы им. М. Абегяна НАН Республики Армения ул. Григора Лусаворича, д. 15, Ереван, Республика Армения, индекс В статье методом сопоставительного анализа исследуются стихотворения на тему любви средневекового арм...»

«Использование данных ДЗЗ при решении региональных задач рационального природопользования В.Н. Копылов, Г.А. Кочергин, Ю.М . Полищук, В.А. Хамедов Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151 E-mail: kvn@uriit.ru Описано применение дистанционных методов при...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО ИрГУПС) УТВЕРЖДАЮ Председатель СОП к.т.н., доцент В.Н. Железняк "21" августа 2017 г. протокол № 6 Б2.Б.01(У...»

«Политическая социология © 1998 г. Н.Н. КОЗЛОВА СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ОСВОБОЖДЕННОГО РАБОТНИКА КОЗЛОВА Наталия Никитична доктор философских наук, профессор философского факультета Российского государственного гуманитарного университе...»

«Утверждено на заседании Ученого совета АО "Университет Нархоз" от "3" мая 2016 г. протокол № 11 Положение о Диссертационном совете АО "Университет Нархоз".1.Порядок формирования Диссертацион...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М...»

«2015 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 7 Вып. 4 ГЕОЛОГИЯ УДК 551.763.1:550.384(477.9) В. В. Аркадьев1, А. Ю. Гужиков2, Ю. Н. Савельева3, А. А. Федорова3, О. В. Шурекова3, М. И. Багаева2, В. А. Грищенко2, А. Г. Маникин2 НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОИ МАГНИТОСТРАТИГРАФИИ РАЗРЕЗА ВЕРХНЕ...»

«0 2 3 6 -4 2 8 X к ЎЗБЕКИСТО Н ССР МАТБУОТИ СОЛНОМАСИ Ф ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ УЗБЕКСКО Й ССР Г % ТОШКЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ У З Б Е К С К О Й ССР ПО ПЕЧАТИ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я К Н И Ж Н А Я ПАЛАТА У З Б Е К С К О Й СС Р % ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ УЗБЕКСКОЙ ССР % \ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й Б...»

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ г. НИКОЛАЕВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М.Л.КРОПИВНИЦКОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НИКОЛАЕВ НА СТРАНИЦАХ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ 12 – 18 июня 2018 года Социальные проблемы города 1. Безопасные каникулы // Южная правда.-2018...»

«шидовд&ш ЕПАРХІАЛЬНЫ Я ВДОМОСТИ. Ж 15. 1869. ЧА С ТЬ О Ф И Ц ІА ЛЬН А Я. А в гу ста 15. ц I. РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. Новое распредленіе благочинническихъ округовъ, и о выбор въ нихъ Благочинныхъ, Калужская Духовная Консисторія слушали: 1) за­ ключеніе създа Духовенства Калужской епархія, отъ 2Ч мая...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Э. И. Р А Б С К И Й ГЕОЛОГИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ И КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛМАЗОНОСНОСТЬ ЮГА ТУНГУССКОГО БАССЕЙНА АКАДЕМИЯ НАУК СССР ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ы п у с к 22 Э. И. Р А Б С К И Й ГЕОЛОГИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ И КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ И АЛМАЗОНОСНОСТЬ ЮГА ТУНГУСС...»

«Научный журнал НИУ ИТМО. Серия "Холодильная техника и кондиционирование" № 4, 2016 УДК 615.832.9 Анализ тепловой нагрузки систем охлаждения холодильных автотранспортных средств Канд. техн. наук, доцент Румянцев Ю.Д. yurumyantzev@ya.ru Веселкин Ф.О. d2spnkCzmk@yahoo.com Университет ИТМО 19...»

«УДК519.142.6 Разбиения семейства матриц Адамара В. А. Дегтярь 1, Т. Э. Кренкель 2, А. П. Скотников 3, А. В. Сукк 4 ООО "Aveva", Москва, 105066, Россия МТУСИ, Москва, 111024, Россия МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия Пр...»

«У НАС ТАМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ. Хроника задымления Кизляр – Первомайское, 9 – 26 января 1996 года Составители: Борис БЕЛЕНКИН, Александр ЧЕРКАСОВ Зав.редакцией Л.С.Еремина Художник Д.А.Сенчагов “Мемориал” Москва, 1996 Если не секретно, значит не действ...»

«ВІСНИК ISSN 2079-5459 НАЦІОНАЛЬНОГГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХПІ Збірка наукових праць 17'2012 Тематичний випуск Нові рішення в сучасних технологіях Видання засноване Національним технічним університетом "ХПІ" в 2001 году Держвидання Свідоцтво Держк...»

«Лалла. Обнаженная песня ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА С ЯЗЫКА ОРИГИНАЛА Лалла жила в Кашмире в XIV веке, когда объединялись различные направления вероучений: шиваизм, суфизм, ведический не-дуализм и другие -измы. Но Лалла — за пределами религиозных категорий, она их живое слияние, кото...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М.ГОРЬКОГО ОБWЕСТВО ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ . СОБРАНИЕСОЧИНЕНИИ В ШЕСТИ ТОМАХ * под общей редакцией Р. В. Дуганова ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. СОБРАНИЕСОЧИНЕНИИ ТОМ ШЕСТОЙ книга вторая * ДОСКИ СУДЬБЫ...»

«Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context Edited by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) Meiji University (Tokyo) Taras Schevchenko National University of Kyiv (Kiev) Archa...»

«ISSN 0869-4362 Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1410: 780-783 Обзор дятлообразных Piciformes заповедника "Басеги" Д.В.Наумкин Второе издание. Первая публикация в 2015* Дятлообразн...»

«Кривий Ріг ‘ 24-й чемпіонат України з футболу Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. Турнірна таблиця станом на 10 листопада М Команда І В Н П М’ячі РМ О Олександрія Олександрія 1 15 11 3 1 30 9 +21 36 Сталь Дніпродзержинськ 2 15 8 6 1 22 8 +14 30 Гірник-Спорт Комсомольск 3 16 9 3 4 26 16 +10 30 Тернопіль Тернопіль 4 16 7 5 4 21 23 -2 26 Наф...»

«Russian Bibliography on Orthopteroid Insects Compiled by A. Latchininsky This list is put together based on the lists by Childebaev (2003), Tsyplenkov & Shumakov (1963) and Bugdanov (1958), complemented by later publications. A...»

«A/57/23 Организация Объединенных Наций Доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам за 2002 год Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Пятьдесят седьмая сессия Дополнение № 23 (A/57/23) Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Пятьдесят седьмая...»

 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.