WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


«Астатиаа. Аицажараа. Апиеса Аыншыжьыра Аа 2015 ББК 84(5 Абх) 6–44 М 85 Мыба, А. К. М 85 Ашаеаа : астатиаа, аицажараа, апиеса / Анзор Мыба.– Аыншыжьыра, Аа 2015. – 168 д. Анзор ...»

Анзор Мыба

АШАЕАА

Астатиаа. Аицажараа. Апиеса

Аыншыжьыра

Аа 2015

ББК 84(5 Абх) 6–44

М 85

Мыба, А. К .

М 85 Ашаеаа : астатиаа, аицажараа,

апиеса / Анзор Мыба.– Аыншыжьыра,

Аа 2015. – 168 д .

Анзор Мыба иш ыц «Ашаеаа» еиднакы­

лоит еиуеишым аамаа рзы иаиаз, акьыхь зба­

хьоу, асуа жлар реица дуа: Д. Глиа, Гь. Чач­

ба,. Чачба, Т. Аџьба уа рысазаареи рхаареи

ирзикыз астатиаеи, асуа милат литература аиареи,

џьынџьуаа роурыхт садгьыл ахь рырхынреи

рзы ицажараеи. Иара убас, ашы иагылоуп, акырџьара атеатра рны идыргылахьаз, апиеса­ле­ генда «Волшебное копье» урыс бызшала .

ББК 84(5 Абх) 6–44 © Мыба, А. К., 2015 © Аыншыжьыра, 2015

МИЛА РГАДУРА

Гаргь Чачба диижьеи 165 шыса ит А иа Гьаргь, – асуа жлар абас ишьан, аых­ танти Асны А амыбеи (Михаил) иа Гьаргь Чачба, – XIX ашышысазти асуа интеллигенциа иаарылукаашаз рхаарнак, апоет, апублицист, аурыс ар рафицар .

Гьаргь Чачба диит Лыхны иаз Асны аца ра­ ынраны сентиабр 17, 1846 шысазы .

Гьаргь хыы аашыса ихыаана иаб иаынра дааеит, аааысгьы диман зан д­Маршьаназ, асша бзианы издыруаз Кьесариа Дадиана, аб­ жьыуаа ра Алыбеи Баьырбеи­иа Чачба иыс .

Уи анас, агырыл бзиа змаз Гьаргь дзыхшаз азыразны, иара иахь днеихьоит ешьти агубер­ ниа агубернатор А. И. Гагарин, дагьахихьаалоит инапааа иаз агимназиа. Иара даналга, 17 шы­ са зхыуаз Асны а иа адиутантс дидикылоит, ар аалаь аы итаз, Кавказ иаз аурыса рыр рнапхгаы .

Гьаргь Чачба гыкала дыззыаз иуаажлар иара ихаан акхеит ианырзыалаз роурых аны даа аамак еишымка ур ыбаса изгаз ашьаары­ рат аама џьбара. Изагылаз аны цхыраара дук риарт еиш дзыамлеит, ирацан имч змырхоз.. .

Жашысагьы ихыуамызт аыр аинрал Омер­ашьа ар иманы Асны даныхыыз, иара ус­ гьы закзаара еиыршахьаз асуаа реишаны, еи­ башьуаз аурысцеи аырцеи рыр ианрылаз .

18 шыса дырагылан, Асны аныгьы дыан,

Кавказти аибашьра иахьаны асуа еимышьраа:

асаа, аибга­ахысаа, саа, иаб дзаааз аубых­ ца зьышысала иахьынхоз ртылаа ирыхцаны амшын ианхыраз, иаб, иыхтантихаз Асны а, имч мырхака Урыстылаа данахыргаз, Асны ахь ахыхны атым хьы анахыраз .

20 шысагьы ихымыцызт, аурыс иадмини­ страциа иманагоз адискриминациат политика уаа ирзымчака, абзыуаа бџьаршьыхла ианы­ гылаз, Лыхныти ахыса рышьахь Аа аха­ итразы идылаз ур данрахьагылаз, ижлар зеидымгылака маха­маха ианцаз, ура рнас ихаа Асны дахганы дандыыраз .

Илшаз а егьамлеит, даа шысык ашьахь, рысадгьыл нааа инырмыжьыр амло иадыргылаз дал­абалаа ирзырбаз рлахьына ахыраразгьы .

31 шыса ихыуан Асны иалырцахьаз А иа Гьаргь, макьаназ зысадгьыл иацынханы иаз иуаажлар апровокациа рзуны, ихыыз аырца рыр ирыдымгылар амло, Асны иахыз аурысца рыр рхадара аагылазаашьа анрыраз, ашьаарырат еибашьраа рнас ур реиараак цырак нарыжланы иагазша амшын ианыхыраз .

Абара зегьы ахызаа реиш игааара иаламларц залшомызт зуаажлар рхьаа зхьааз А иа Гьаргь. Уи ахьаа ацын исазаара зегьы. Ус шакыз дырабыргуеит ижлари исадгьыли ирыз­ ку иымаа ирнубаало ахьаацгьа.

Абас иоуп иа­ жеинраала «Уарада» аны ацааа:

Бжьы аала иансырызуа, Исоит гыргьа­ччарада .

Ари аша га ажабжьуп, Игышьаагоуп, уарада!

Акыра ибеиоу асуа жлар рфырхаарат ашаа злеибарку, зегь ирылоу ажа «уарада», Гь.Чачба ауазашахь ииаигеит, ус изыраазгьы ихаа дызхааныз, дызлашуаз ижлар загылаз арыцара дуа ауп. Даа бызшак ала иызаргьы, ижлар ирзикит иажеинраалоу ауазаша «Уара­ да». Ари акыра еишын, асаран (чума) чмазара инахуаз, аха ур реиырхаразы мчык а змамыз ан лыгжажара, луазаша .

Апоет дызлашуаз аиашамра дуа изнарысыз агыра иацуп аыбарагьы, ацымрагьы.

Убар роуп изызку «Уарада» аны ацааа:

Асазаара аагасра, Џьоук ынахоит харада .

Ажан абри ганамозар, Нас ацгьара збарада?!

Рысадгьыл ахаиразы рыара иадырыз асуа жлар, аыхтанти (1877) рхырара анас, реиа зымчыз изадыргылаз ианымшака, атым дгьыл аны аџьамыацгьа рыхганы досу иш­ рылшоз ала рысадгьыл ахь еихеит, ртыла агаа зехьынџьара аурыс кардон шгылазгьы уарлашарла, маала ахыра иалагеит. Абасала, шысак ирылаганы рысадгьылахь ахынра рылдыршеит ихыраз рьырак, ыц еиыреит иыцаахьаз рабаца рхышаараа .

1866 шыса раахыс Асныа анеира азин имам­ ка Урыстылаа иахгаз А иа Гьаргь итылахь дхынит анеира азин анира, 1905 шысазы .

Уинахысти исазаара Асны ихигеит. Еснагь дыан ижлар рыгаы. Есхынра аыаа дыраауан, иуаажлар дырзааиган .

Аха аама аыблара иацынхаз ижлар реиш азы ахьа агынчымра изцырызгаз аамаа ихьеит уи исазаара аыхтанти ашыса рзы. Иалеит Октиабрти ареволиуциа. Асныа иа­ аиуа иалагеит уи ахьаьаа .

Асазаара џьбара иархахьаз А иа Гьаргь и­ сымазы уасиак аасабала Аахьара иит Асуа жлар рахь.

Абар уи ихьааа:

«... ара абаца, ашьца дуа гауан, асрагьы иазцон асадгьыл апату ахьчареи ахаиреи рзы... Иаракыз ахырхара азшьас измамыз ур рхаират доуа иалшомызт, иагьаахымызт залымдарала ирыыоз ау­ рыс еиабыра рымчра анаалара: анышашьак рымамызт асуаа шышысала еидкыланы из­ маз рьабза, разшьаа рырагылара, уи азы бџьаршьыхрала иаагылеит усан амчхара дуа змаз Урыстыла. Рысадгьыл гакьа ахьчаразы ирацаны рысазаара ахныреит, зыьыла иахган иааршу Сибраа, Урыстылаа, реиа зымчыз ирагыланы рыараны рымч аным­ ха – ыртылаа ихар акхеит. Аха рхы ладмырит рымч змырхаз рахьа. Асуаа! абаца рнышынраа, ашьца атымџьара ирхыр­ го агараа даны иароит ахаира ахьчара, арара. Нас, абаца реира асамка аоума?!

аацак реиш напы еикыршаны ыаап, – асадгьыл Асны ашарара баас иагылоуп .

Ар агитаторца, изыхшаз ирхамгыло, аиашьеи аиашьеи еиагыло, агылеи агылеи зеиамшуа, еиабра­еиыбра ыамка иазо аама заар­ гоит, иуеит ьабза, милат азшьаа, атрадициаа, асуаа Кавказ зегьы аны зегь рааса заамсашара араку жларык ракны из­ лардыруа зыбзоуроу рыбзиараа зегьы... Абар ара иазышу!

«Сашьца, асуаа, – иуеит уи анас, – ара­ ара аиамшьыцып!.. Аиашьыцра аџьныш ауа­ ытыса изихыцыз зоуп! напа неибар­ кны, акаы аицааины ишьаап аоуба, зеиш ус хада аны аилибакааны, ажаа неибар­ кны, абаца ишыароз еиш аидгылап, мила азшьаа рыхьчаразы, асадгьыл ахаиразы .

асадгьыл Асны аиырхаразы атрадициаа рыцныалароуп, избанзар, традициада асазаара мас иалызхыз, иарбан жларызаалак, сра­роуп ирзышу!»

Абас иноит Гь. Чачба иуаажлар рахь иаиаз иуасиаажа .

Ас еиш изырымызт зыуаажлар рхьаа зхьаа­ мыз, реиш иазымхыцуаз ауаы, насгьы шаа ак­ туалра рылоузеи азагылоу аамазы апоет иуасиа аны иаагоу ажаа! Гь. Чачба исазаара далит уи аниыз адыраны, февраль 19, 1918 шысазы .

1866 шыса, иуль 26 рзы Лыхнаша еизеит аурыса ррежим хьана иахьаны згы кыдгылаз асуа жлар рьырак, хыхьаарала 7 нызьык раара. А иа Гьаргьи уи иаб иашьа Алыьсандри уахь иманы днеит Асны (Аати аша) ахылашы, аполковник Кониар. Ажлар рахы ион саала ицажоз Иашырати анхаы Шамы Осман. Уи иажах еиазгоз аырџьманца дреиуан А иа Гьаргь ихаагьы .

«ажлар иара усгьы зин рымамка икацаланы ишымоуп, иадыжгало ареформа азадкылом, рыцара даа рыцарак ацшыман», – иеит ацажа... Иаартны иеит аыанти админи­ страциа рыгра шизымго, уи азы аара аиеит асуаа азин рырарц Кавказ ахылашы иахь ажлар рхаарнакца рышьразы, уигьы мап ацыркуазар – аара аиеит рхьааа ананы ашы изышьра мап ацырымкырц.. .

Ажлар иараз ари аара мап ацикит аполков­ ник, дагьрымаарит. Иеит, хаала иатаны иа­ нымааи – мчыла ихагыларт ишыаио, ирмуар, ишыжларыку ихыраны Урыстылаа рахгаразы аынар иахьа азаара шыиргыло.. .

«Мап, аполковник, уара ишуаху ала шьа азныом, иазхоуп. ачара хыжжуа иалагеит, уаа иазычауам, шаа на!» – иеит аыхтаны Шамы Осман, урыс бызшалагьы инациеит: «Нет, полковник, нет, полковник!» а .

Уинахыс рабџьар иахеит, иалагеит аполковник ицыз аказакца рабашьра. Абасала ама аартын, ыгак ааны асуаа рахьырхра, рысадгьыл рыцара иазкны, Асны иахагылаз аурыс а ичын­ уаа заш рахьаз апровокациа .

ауади­аамсеи иреиуаз гыык, аполковник­ гьы, егьыр афицарцагьы, уа зыахны инатаз ачынуаа рыхьчара рахны, аца рхан иналеит. Ур ирыцын Алыьсандргьы а иа Гьаргьгьы .

Ахысра ианаыма, ахыш дынкылагыланы, ажылара иаыз рахь ибжьы иргеит А иа Гьаргь:

«Шызузеи, шеилагама, зышшьуазеи?» – а .

Уи аакс рыбжьы аауан аеикра згы иамыз ажлар: «Уаб исхы аауеит, агалсра акам иухоу, агырьароуп», – а. Анас, ижылоз, Гьаргь дара рахь ддылырц рыбжьа дыргеит .

Зны мап иазаргьы, аха нас, ажлар изеикуазар а дгыны, ур рахь инеира дазыразхеит Асны ахылашы Кониаргьы .

Иаадылыз Гьаргь дышьааны иахьшара­ мыз аы ахь дыргеит. «Ишымуазар сара сышшьы, аха ур шрыламкьысын...» а аьаыьара даын иара дахьнаргоз. «Уара узхашьаауазеи, уаб дызшьыз рноуп аус ахьамоу», – рон дназгоз, уи иажаа ракс .

Ишдыру ала, Кавказти аибашьра анына ашьахь, а амыбеи Чачба 40 шыса инеианы дызхагылаз Асны ара аыхын, 1864 шыса, нои­ абр мзазы, ыхштра а Тарчалти аырхаы дахьыаз изынашьны, дытаны Урыстылаа дахган, шысык ашьахь исазаара далхьан, исыбагьы ааганы Мы ауахамаы аныш иа­ мардахьан .

Акыра дышышызгьы, аха аара змаз, Кавказ зегьы ашьаарыра иаргыланы знапаны иааз­ гахьаз аурысца рымч­рылша ахьынааз ибзиа­ ны издыруаз, рагылараы, иуаажлар ма иагьа ахаара рылазаргьы, иааира наак шырзышымыз ибзиааны еилызкаауаз А иа Гьаргь, арыцара ахырара ианишазаргьы, лшак амоуит, – изагылаз арежим згы кыднаргылахьаз, аса­ заара ааса асра рзеиьны иазхыцуаз ахаца, ргыџьбарара аыжара ареит .

Анас, ддылрыхьеит Алыьсандргьы. ауади­ аамсеи иреиуаз аыры ахан аша аны уахь иналеит, ирмеигака иршьит аполковник Кониар­ гьы, Бзыти аокруг аиабы Измаиловгьы, Черепов дназлаз егьыр ачынуаагьы. Аказакца налааны уи аны иадырхеит уаа хынажижаык рына .

Рцыа мамызт асуаагьы. Ауахама аны зы­ хьазкыз, зысы еихаз аказакца маала идыл­ ганы реиырхара еиылкааит Алыьсандр иыс Нина Маршьана .

Лыхныти анибарара анеита ауха Алыь­ сандр иаынра ахьыаз Аацыа дцеит. Гьаргь изааи­ газ ауаа ицны дцеит Дрышьа, Лакр Џьыга иахь, абранти уи ашы изишьит ешьти аинрал­ губернатор. Лакраа рашаны еизаз ауади­аамсеи Гьаргь иахь рхы надырхан: «Иахьанахыс ара (асуаа) а уара уоуп – аухагылоуп, иахьаауо мазеиуп, аахара анакхагьы уцахоит», – реит. «Аурыса рабашьра мариам, амч рыхом, шызу еим, иахьакым ахь кылнагоит», – иеит аакс Гьаргь, аха игы дыреит, «ара рацауп, зыьыла аоуп, асуаа зегьы адгылоит» реит. Лассы, ир­ мазеины, анынти иаадылыргеит абираа.. .

Уи аухаьа, ыацыхьаа ауаа рышьит, ажлар ирылареит Асны а ыц Гьаргь Ачачба Аа ахаитразы ишнеихьо.

Иара убас ауаа рышьит:

абжьыуаа рахь, Гмаа,абала.. .

Адыраны Ааа ама илеит абџьар иаагылаз ажлар. Реизыргеит Иашха, Баало­ уаа рашаны. Гьаргь изааигаз ауаа ицны еиза­ хьаз ар даныарылагыла аак иаасабала иылеит .

Иаацырыргеит Лыхныти ахыса ирызкны ыц иаыраз абас еиш ажаа злаз аша: «Уаа, Гьаргь лаша, шьыак уаныаз, намгала уаб дыршьит, хыак уаныала – фырхаарыла уаб ишьа ууит...» .

«Сара саб агьы инапала димшьеит. Шара шоуп сысасца ршьа зымпыататоу, арахь шаалаган зе­ гьы сара исхараштырц шауп», – иан, ажлар дрылынгьы днагылеит усан Гьаргь. Аха хара ца­ шьа имамызт.. .

Абрати ацхыраараз иаарц ауаа рышьит абжьа­ ааи абалааи рахь. Ажа рныреит Аа аха­ итраы ирыдгыларц. Аха уана ишгыуаз еиш ауса амлеит. Лыхныти ахыса рыбах шаарааз еиш, рнапааа иаз ахаца рыманы, ашара иагылаз абал абаагара иатаз аурыса рырха ахьчараз игылеит Маршьанаа иреиуаз аауадца Алмахсии Хьрыси (Алыьсандр Чач­ ба иабха). Аа алара мап ацикит, дызхагылаз абжьыуаагьы цхыраара инеимышьит абзыа рыгылара лша дук шамаиуаз ибзианы еи­ лызкаауаз, аурыса рыр ры амаура ныызгоз аполковник Гь. Чачба. Азныказы, дышрыдгыло ала ажа шриазгьы, аыхтаны, сара аурыса рга­ нахьала сыоуп, а ааицаит Абжьаати аауад Чаабал Беслан, уигьы азмырхака абзыуаа рыц­ храаразы абалынти илбааз Маршьанаа – Шьрын­ беии аншыеи рымцахараа рыма акра разыршеит .

Абас шакызгьы, Аа агаразы аплан шьадыр­ гылеит. Ажылара азгаан иун 30 ашамаз. Гьаргь Чачба дыныжланы ижылоз рахьа агыла­ ра иазикит, аха уи игамхака дааникыларц ашьигеит а иа исазаара мыцхы ашара иагыларц захымхаз иаб иашьа Алыьсандр. Усан Гьаргь абас иеит: «Сара сзаааз, аара сзыраз аурысца рахь сызцырымуа аагылазаашьа сыреит, асра еиьасшьоит» .

Акырынт Аа иажлеит гмаа зыцхыраауаз абзыуаа, имаысит ашьаарырат еибашьра, аалаь рнапаны иааргеит, аха, аурысца рыр за­ таз абаагара акырынт ишажлазгьы, агара рымч аымхеит, абзарбзана ирзымиааит.. .

Ар ду хыргеит аурысца, ахьара рышеит асуаа. Уинахыс акыр рыаа амца рхыжьын, рабџьар рхыхын, зына чашьак змамыз асазаара рыан.. .

А иа Гьаргь Чачба аусаараа рышьахь, Кав­ каз ахылашы иаиаз адала, имаура дамхын, Кавказ ануа аазаара азин имхны Урыстылаа дахган, аха аррамаураны аазаара азин изныжьын .

Уи ашыс инаркны аррамаура дахысуан Оренбург, нас ддыан Одессати аррат округ ахь. Иара убас аррамаура дахысуан Преображенти аполк аынгьы. 1875 шысазы азин ироит ара аиасра, деиаароит Кавказти ар рнапхгаы иадиутантс .

Шысык ашьахь диасуеит Петербурга. Орен­ бург аррамаура данахысуаз аамазы еишоит, иагьеизааигахоит иимператорхараны иаз Але­ сандри (III) иареи. Уи императорс даныала ашьахь, 1879 шысазы Гь. Чачба флигель­адиутантк иаа­ сабала дидикылоит, мызак рышьахь аимператор ицныаца дырхыхьаалахоит, 1887шысазы аполковник ичын ианаршьоит. 1904 шысазы далырхуеит ешьти агуберниа иаанакуаз аамсеи­ауади рхадас, аха Урыстыла ануати ауса рминистр В. К. Плеве Гь. Чачба аынарра аахьа зыгра гам а иаасабала дыхьааны мап ацикуеит уи ишьаыраразы аимператор иахь аша рынашьра .

Гь. Чачба дыуан урыс бызшала, францыз бызшала, ыр бызшала. Инапы рылакын апое­ зиа, адраматургиа, апублицистика.

ари ешьи атеатра рыны иыргылан идрамат амаа:

«Гьаргь III», «Ииааахьоу асахьаа», «Мцада ала».. .

Агаанагара ыоуп зхаты бызша бзиааны издыр­ уаз Гь. Чачба асышала иааз аымаагьы иман а. Аоурых иадыруеит 1918 шысазы аыруа меншевикца рыр Асны рнапаны ианаарга А иа Гьаргь ины шдырыз, уи инапымаа еилышааны ауаџьа иажьны ирблыз шырацаз, еизганы имаз иабаца – Асны аца рархив шдырыз, иалкааз ур рыхак, Гьаргь жьрацарала изыаз Маршьан Таташь Џьгьарда иаынраы ихьакны имазгьы, аменшевикца уи ины аныр­ былуаз ишалаблыз .

Заамазы асуа интеллигенциа инарылукаашаз Гь. Чачба аоурых иацынхаз иымаа еизга­ ны хаз шны иижьит Б. Гырглиа (уанагьы уи иымаа акыр еизганы аус рыдиулахьан академик С. Џьанашьиа) .

Аыхтанти Асны а иа Гьаргь Чачба, заамазы аара ду змаз (аара ион Петербург, Па­ риж), зхаара аракыз, забаца ртрадициа ссира харааны иныызгоз, ура рзы зыга дгы­ лаз иаамазти аристократца дуа рынуа иыдоу аы аанызкылоз а иакны дыан. Ус шакыз дырабыргуеит иара ихаан дыздыруаз ауаа ранамаа .

Гьаргь иаб иеиш иаргьы иан Аауад лаша ити­ тул. Иман 1901 шысазы ишьаыраз ихат герб, иагьагалан «Азеиш гербовник» ахь (XVI аха, №1) .

Гьаргь Чачба ыдала аеиш бзиа змаз уаын .

Уи ихы иаирхеит Ш. Русавели иыма «Абжьас ца зшу» сахьала еизыршаз авенгр сахьаыхы Ми­ хаи Зичи, – Гьаргь ишра­исахьа иаыршны иихит Тариел исахьа .

А иа Гьаргь, иара иаиахьаз аарала, аныш дамардеит иани иаби ахьжу Мыти аныхаба­ аш ануа. Гь. Чачба ааацара далан (иыс – Андриевскаиа Е.Е.), аха хшара димамызт. Хшарак димаамка дшыкыназ исазаара далит, арра­ маураы иаз, Асны а иеибы Арзаан (Миха­ ил) Чачбагьы .

Иахьанагьы иаам аыхтанти Асны а амыбеи Чачба хык иаца рхылшьра .

Еилкаауп акы: ахаца рганахьала аыхтанти Асны а амыбеи Чачба ишьама уаа иарак шамоуз, ишахаз Асны а иа Гьаргь исрала .

АЦАШЬЫ ДАЫЗАХА ИБЫЛУАЗ

(Џыр амид диижьеи 100 шыса ит) 1762 шысазы Урыстылати аимпериа иаха­ гылаз Екатерина II ышала далагеит аимпериа аааа рырбаара. ыдала деикануа далагеит Кав­ каз. Уи садгьылс измаз ашьхарыуа жлара, дыз­ хагылаз аимпериа ду анапааа ианыала, анас иаз атылаа рахь амаа аартын, ахаахра азы иманшалахоз амшын хаа лнапаны иаларын .

Зны, дипломатиат маанала, абарда ауадк ид­ гьыл ацк имханы, Моздокти абаа­хырара дыргылеит 1764 шысазы. Уи ашыс инар­ кны, иаартны ирылагеит ажлара реишара, рымпыахаларат жылараа. Еигныны абџьар иаагылеит: зышьхаа иреишха аагьара злаз, ихьышу асазаара иашьцыламыз, мчык аа­ гылара зазшьа иззалмыршоз ашьхарыуа жлар­ а. Абасала ахы арысит зыама иагылаз Урыстыла­Евразиати аетноси, акыра згамч а­ ракыз кавказти ашьхарыуааи реиагылара, анас «Кавказти аибашьра» а хьыс изауз, мыцхы ашьаарыра зцыз аибашьра .

Нарак аамка шышыса ицоз ари аи­ башьра, милат катастрофаны ирзыалеит ахьы­ шымразы хацнамырха еибашьуаз, аха аыхтан зымч мхаз, асуа­адыгат аацара еиуаз ажлара .

Ртылаа абџьарла знапаны иаазгаз раххарала, реиараык рымч мырхака, роурыхт аш ахьыаз ртылаа ирыхцаны амшын ихыреит .

Иоуп ари арыцара ду иахьаны Кавказ ианыааз ажлара. Убар иреиуоуп Асны, ашьхатыла ша сы иынхоз асуа шьхарыуаа, саа .

1864 шыса, маи 21 аны, Ахысы ага, Гбаа ашаны, рысадгьыл ахьчаца ршьа илагыла­ ны аррат парад маыргеит кавказаа ршьала ирыжхаз аимпериа архаа. Адунеи иахдыр­ еит дара «риааирала» Кавказти аибашьра шын­ аз .

Аха аибашьра нымацызт. Уи анас даа мыз­ ки бжаки ихдырарц ирызеиз ар ирагылан саа. Асаа рыны ар рыма кны иараз аибашьраа рнас, аыхтанти ажылара маыргеит иуль 8 рзы, сы иахьазеишыз дык аны. Ар акыр ахаса рыразаргьы, рымч мхеит ур изларылахысуаз абзарбзана рахьа. Иахеит иаа агаьра злаз, аиааира шырзымгоз шырдыр­ уазгьы, аха ирзышыз ахара ааса абџьар шыркыз асра еиьазшьаз саа реица .

Ишаахаз ала ры рышаахеит анибар­ ара иацынхаз, аха аруаа рызаца ирыдыр­ галаз абџьаршьаара мап ацыркит. Ур рахь ацаражаца нарышьит: «Аынар имчра ахагылоит, тыла ахызааит, ахышымбаан»

а ажа рныреит. Усан, аполковник ирылеиеит ирзыбаз: акти, ыртылаа ацара заху, амшын агаахь рнеиразы ама шырзаартыз, абати, ашь­ ха нхыа ацара иашаау, рыма ишаырхагам .

«Шара шзы ахати авариант ыаам, аеид­ кыларазы мчыбжьык аама шысоит» а иажа даалгеит аыхтаны .

Реиыршеит, ахара ада даа мак зырымаз саа, досу иалихыз ама данылеит. Реиараык аурыса рыцынхашьак ыам а иазхыцны, ыртылаа рыма дырхеит, реиарак, иахь­ лакгьы Кавказ азынхааит а Нхыа ама и­ леит. Убар ирылан Џыриа Омар ихшара иреиуаз шьык аишьца; иахаз рашьца аныш иааны, егьыр саа зегьы реиш, ры­рас мчыбжьык ахы­аыхала амагара рахьыганы .

Асуа жлар раыцт амаа ры, имеи­ цакуа аы рымоуп Џыраа ирызку аама шьаха. Ахаара, аышра, аамсашара злаз, зажа хылнадоз, инеизакны засуара аракыз уаа нагааны аоурых иазынхеит аишьца: Шарама (аамаказы саа рхада), Кьамыш, Омар, Данааи, уи даныршь ишьоура еиызкааз рашьа амида .

Кьамыш ихылшьра еиуоу, ыртыла иоу асуа диаспора иналукааша ахаарнак, ааьым, ауаажларрат усзу Џьамалеин Џыриа (Ар­ ынба) излеиаз ала, анкьати рабдуца, сыти шьхак аны аиха ыырхуан, уи иалхны аџыр дырон «Џыраа рбаа» а изышьоу ануа, иара уа арага ргыланы ирыман. Иара излеиаз ала, саа рхырара шысак шагыз, иара иаб иабду Кьамыш иааца иманы, нхараа Гымаа диас­ хьан, уанти ауп иханы ыртылаа ишагазгьы .

Нхыа иагаз саа зегьы реиш, ахара иа­ цыз аџьабаа хьанаа рхыргеит Омар иаца:

аым, ага, Маауа, Шамагьери. Ирзалырхыз адгьыл аны ахаца аыа ыц еиыркааит. Мак аара рыса анрылала, ааацараа аыреит, аиарагьы иалагеит. Иахьа, ур ашьеишьцак рхылшьра еиуоу рхыхьаара ышык ирзы­ нашуеит. Рхы аракны иркуп, рабиара баа ргы аздууп, рыбах роит дара иреиуаз, жлар рзы харара злаз ауаа нагаа .

Џыраа рааыр еихазаз, зысазаара зегьы зуаажлар загылаз аарадара лашьцара ралгара иазызкыз, ишьоу уи аус аны акыра зхы иалзыр­ шаз уа нагак иакны дыан еицырдыруа абаза шыы, арккаы Џыр амид .

Џыриа Омар имаа Дау иа амид диит 1912 шысазы, аамала сыти ахаца ыц идыр­ гылаз Хаж Ду аыан, анхаы иаацараы .

Гыра змам ахыты сазаара иацыхаран амид ихыра. Жашыса анихыуаз иаб исазаара далит, иара иааса еибыз иашьа хыи иареи заагара мааз иан илзынхеит. Уи иахьаны, иаб исы аназ дызеиаз, рыа ааигара иаз адинт школ ааныжьны, џьара сымышьыгак араразы, рыа еиуаз уа беиак ирах дрыцлеит, хьчаык иаасабала. Аха уана дызаз аараиураны араб бызша иеит. Асовет ынарра анышьагыла анас, дахьиз аыаны иаадыртыз алагарат школ далоит. Абраоуп иахьиаз аурыс бызшеи ачерьес бызшеи. Иара иидыруаз ихаты бызшала аара иарт еиш макьаназы аагылазаашьа ыамызт .

Жох шыса ирагылаз амид рахьаа ак­ ны аышара далагоит абаза алфавит аара .

Ианишоит ихаты бызша, ашьыбжьа иры­ шьашалаз анбана ааны, аурыс текст хы­ а абаза бызшахь реиагара. арада ур иышараа азхомызт абаза алфавит ашьаыр­ гыларазы. Насгьы, уи издыруамызт аышараа данырыз аамазы, иара иааса рала еиабыз, аарагьы змаз, алусан Табыль (Табулов), макьа­ на ахархара амамзаргьы, абаза бызша алфавит еиыршаны дшалгахьаз. амид иара иациарц Черьесск аалаь ахь даниас, еибадырит. Табыли иареи.

Исабарат бахатреи аарадырра аиураз агацыареи шимаз агра анига, уи инапала амид ииеит еииршаз алфавит, абасгьы иеиеит:

«ара иауалуп ауаажлар алашарахь ркылгара, аицхыраап...». амид илаш ихын алусан. Уи ибзоураны, иара инахаршаланы, аусура далаге­ ит: зны агазе ыжьыраны анбаншаыс, анас корректорс. 1936 шысазы ишьаыран Та­ быль иаиаз алфавит. Уинахыс иалагоит ари алфа­ вит шьаас иааны абаза бызшала арага ша рыжьра .

1938 шысазы иалагеит абаза бызшала «Черьес ашь» зыхьыраз агазе аыра. Агазе афор­ мат шмаызгьы, уи аыра хызмаамыз хыс дуан, аиара ама ианылаз абаза жлар ркульту­ ра аизыраразы. Акти аномер аиыршара иаыз рыга дыан Џыр амид .

Уинахыс уи аредакцианы аусура далагеит, икьыхьуан абзазара иазкыз истатиа хыа, ижлар рфольклорт текста, алегендаа. Иа­ шьигеит жлар раыцт амаа реизгара, иреины акьыхьахь рнагара. Жлар рамаа акыра ацхыраара инаеит иара ибызша арбеиа­ раы, амид иагылахаланы ииаауан иуаажлар рхыцшьат ыдараа, рморал­етикат нормаа, рдунеихашышьа, еилаахны еибаркны из­ маз разшьаа, рьабза, рашаа. Аха, ажур­ налист ыш, аааы дазыаао дзышьаз ауса дыраыр акхеит – има наеит 1941 шысазы иысыз Аџьынџьтылат еибашьра Дуа. Уи алагеижьеи мышак аауаны еиш, иыа еиуаз, еицзызаз иызца гыыки иареи рхатгахарала афашистца рабашьрахь ицеит. Аи­ башьра ашыса зегьы ихигеит аинрал Доватор дызхагылаз акавалериат корпус дшалаз, иааиршыз афырхаараа рзы ианаршьеит аамат дыргаа .

Аибашьра ашьахь, асазаараы аыша змаз Џыр амид, уана аус ахьиуаз агазе редак­ торс далеит. Уи иааимырьаака аус иуан 1952 шысана, иара ацаразы, Москваа, ЦК КПСС иатыз Иреиаоу апартиат школ ахь дцаана .

Џыр амид дацыаны напаиркит аибашь­ ра баасы иалыз иуаажлар, шыла реица рахарала згы ахаыз рыхраа излауаз ала рырьара. Агазе адаьаа ры лассы­лассы ир­ нылон иахаз, афырхаара аазыршыз афырхаца ирызкыз астатиаа, аочерка. Икьыхьуа дала­ геит аибашьра иазкыз иара иажабжьагьы. Аре­ дакциа иадихьалеит алитератураы аышара иалагаз аар. Аама кьак иаганы ари аы аба­ за литература ахыхырат хышаараны иалеит .

Агазе апату иаа­иаа иазауан, ахьаца рахь инеирт еиш аус еиырцаараа маган. Уи акыра ицхырааганы иалеит ажлар рмилат хдырра азырараы, ркультура аиырахь аз­ хьаршраы. амид,. Табыль диеишха, еснагь дазыаауа дашьан абахатра змаз аар рыц­ храара, ирылоу ыршарт аагылазаашьа рыара .

Иара ибзоурала агазе аредакциаы аусура иалагеит, аибашьра еилгеижьеи аараиураа ираланы иарала иалгаз, анас руаажлар рырат куль­ тура ашьагылараы акыра зылшаз, еицырды­ руа шыцаны иалаз: Џьамалеин Лаыц, алимурза Џьгаан, Бемырза аиых. Абар зе­ гьы русеицура иалшаны, агазе ааыр шьыит .

Џыр амид еииршоит, акыр шыса аџьабаа здибалаз, «Аурыс­абазат жар», иагьижьуеит Мо­ сква, 1952 шысазы. Аурыст, аукраинт литерату­ раа рахьынт абаза бызшахь еиаганы иижь­ уеит: ажабжьа, ажеинраалаа, алегендаа .

Москвати иара даналга, итылахь дхынуеит, дагьыароит Аобластт анагарат комитет ахан­ таы ихаыуаыс. Аха ари амаураы рацак даанымхеит, диасуеит иаа сабарала изааигаз ариарат усахь. ыц дахагылоит абаза милат газе. ыц реидкылара далагоит абахатра злаз, ариара ама ианыз аар. Бемырза аиых игалаиршоит: «Уи гыкала дашьан абаза ар али­ тература абзиабара диркырц. Идыруан ауаатыса интеллектла реизара аус аны уи ианаоз аныр­ ра. Иахын, акыр шыса рахьа, аоурыхт ыблара ицьашьа инааз, аха ихаха­жьаханы ак­ заргьы иалыз иуаажлар, аама ыц рхы иарханы ршьапа ирыхгыларц, рхаты хара рыманы ажлара ирылагыларц. Уи ацымзаркыра даызан, алашьцара еснагь иалаауаз амца деишын. Уи азы, алашарахь иырны инеиуа ахьычаыра ирызаха, аар иара дахьыаз ахь инеиуан» .

Ашыы иаа ихатраз ириамаа аиеит исазаара аыхтанти 20 шыса рынуа .

Аиара ама ианылахьаз, аха макьана зшьамхы амыз абаза литература аны хыс дуны иалеит, автор 1953 шысазы иижьыз аповест «Иаша ма­ ла». Ари аыма, абаза литератураы, рахьаатиу реалистт риамак аасабала, уи ацырра ах аракны иршьеит акритикца, иазгареит уи асахьаркырат аара бзиа. 1958 шысазы иыит аповест «Асазаара ашаара». Рахьаати ипо­ вест еиш, ари аымагьы азкын, автор дызхааныз, 30–ти ашыса раанти иуаажлар рысазаара аама иамаз аиагылараа, аихьараа .

Ур ина­ рываргыланы, абаза хьаца ириеит заамазы захы заз аыма шьаха, аповеста: «Анасы ашаха», «Иаб иа». Ижлар рысазаара, аама ыц иабзоураны ур доуала реизара, рыаа рыны иалаз аиакраа аадыршуан, 1962 шысазы иыыз ажабжьа реизга «Амшын ыц». Иахьа­ гьы аинтерес ду аоуп 1971 шысазы иыыз аба­ за ыра, асахьаркырат литература ашьааркы алусан Табулов исазаареи ириареи ирзикыз аыма «Амра иарыхаз» .

Абар аымаа рнас, Џыр амид иаиеит инеиыху аыма, ароман «Ашьхаа рыхара» .

«Акыр иоу абаза литератураны ихыс дуны иалеит амид Жиров (Аџыриа) ироман. Уи аны иааршуп ауаажлар роурых аны акыра ахьанара зцыз аама. Аыма иалоуп зсахьаркы­ ра араку алитературат хасахьаа. Ароман аны игылырааны иааршуп абаза ыаны, аколлек­ тивизациа аамаа раан, имаысуаз ахыса, ажыти­аати реиагылара...» – абас иуан 1982 шысазы урыс бызшала еиаганы иыжьыз ароман ахьажаы Владимир Тугов. Ари аама иахьагьы иоуп абаза литератураы, иаа ихатроу аымаа рхыхьаараы. Ари ароман 1971 шысазы хаз шны иыжьын Москва, ашыжьыра «Со­ ветский писатель» аны, аиарагьы аман аурыс хьаца ры, ахшьара бзиа ареит акритикцеи алитера­турааацеи .

Џыр амид аус иуан абаза драматургиа аиара аус аынгьы. Акьыхь рбеит х­пиесак: «Џьааным амцабз», «Аколнхара а», «Шабаш». Аха рыцарас иалаз, ур ахьыдыргылашаз абаза милат театр усанти аамазы имицызт. Иаиаз ахасахьаа асценахь ианцыр, иара ибарт еиш изыамлеит – ра дук изнымит, еснагь агыхыхыра зазшьаз, зыжлар рхьааа ыдала изныруаз, зхы­згы иал­ зырсуаз, еснагь ацашьы даызаха ибылуаз Џыр амид. Исазаара далит 60 шыса дшырагылаз, 1972 шысазы. Изгалашо еиароит, уи исы­ ба дахьиз аыаны аныш ианамардоз аны, аыхтанти имахь инаскьагаразы Хаж Ду аыахь ишнеиз иуареи, ибахатреи, иџьабааеи аыр рыызоз ауаа раца .

Џыр амид бзиа ибон иабдуца ахьаныыз иоурыхт садгьыл Асны, акырынтгьы даа­ хьан: аызца ирауан, ашыца дрыцаауан, рыиараа дрызлыман. ыдала аиызара рыб­ жьан Кьыршьал Чачхалиеи иареи. Пату еиырон асуа актиорца аиабырати абиареи иареи. Иб­ зоураз рацан 1954 шысазы Асуа драмат театр гастроль асабла абазаа рыаа рахь рнахьара аикаараы. Ара змоу асуа шыца иб­ зианы дыргалашоит заамсашара аракыз, зхыцра аулаз, агбылра ду змаз абаза шыы .

Иргалашоит уи илаца Асныа иаара еснагь ишазышыз. Иргалашоит уи рахьаа данааз, иабдуца ахьаныыз сыа ахалара шиаххаз, уи игаара наго, гыык асуаа ицны шьапыла уахь дышхаргалаз. Иргалашоит игы хыхыуа иабдуца рысыжыраа дышрышьаз, аха ишизымшааз, уи акыра илахь шеинааз. Иргалашоит уахь данхалоз игалаазаара бзиа даныхынуаз аша­ сахыз, мыцхы илахь шеинааз: иабшьра ахьыбзазоз, лакас ишаз ари атыланы, зьы­ шысала иыуаз асуа бызша ахьимааз. Уина­ хыс акырынт Асныа дааит, аха сыа ахалара идыргалазаргьы иахымхеит .

Иахьа асуа шыца иазгароит рашьа, рколлега, асуааи абазаеи ирзеишу реи ду Џыриа амид Дау­иа диижьеи 100 шыса а­ ра. Иаынгьы иароит!

АЫХТАНТИ АСНЫ А

1810 шысазы Асныти ара Урыстылати аимпериа иахакны ианыала, хаира дук аманы иамзаргьы, уи автономт ынаррат еилазаарак аасабала акыр жашыса асазаара аман .

Иаб Сафарбеи исазаара данал (1821) ашь­ ахь, аимператор Александр I игахарала Асны дахаргылан уи иеиаб, Петербург апажца ркор­ пус иахыхьаалаз Омарбеи Чачба (Дмитри Шервашие). Шысык ашьахь, уи исазаара данал, Асны ахагылара лаххеит иан – амара Дадиана. Уи иаагылеит асуа феодолизм: аж­ лар абџьар иаадыргылеит, «дагьысны, дагьагы­ руаны, Асны дахааргылом» а игылеит. Ирыбеит дахадыргыларц Асны ахагылара зыхаз Асланбеи .

«Урыстылати администрациа уи дырахымзар, иашьеиыб асанбеи дахагылааит» а игылеит анас. Аха ирахыз рылдмыршеит реиа зымчыз .

1823 шыса, февраль 14 рзы, аинрал Горча­ ков, ихигаз ар ду икыршаны, Асны аца ртар­ а Лыхныа днеигеит Сафарбеи абати иа, жаф шыса зхыуаз амыбеи Чачба (Миха­ ил Шервашие). Уи Асныти ара иахаргылара ахьала Лыхнаша имаган аррат парад. Аинрал, Урыстылати Аимператор ихьала, еизыргахьаз асуа ауади­аамсеи анхаца нагаеи ада риеит ра ыц ихагыларц .

Абасала, Асныти ара дахадыргылеит амы­ беи Чачба. Дызхадыргылаз Ара ахадаразы зыра мацаз, аыша змамыз амыбеи иахь агынам­ ара рыман ажлар. арада, агынамара ры­ ман дахазыргылаз рахьгьы. Ура ирыхьаны, 1824 шысазы 12 нызьык асуаа ыц абџьар иаагылеит, Сампылынти деиаарыхьеит Ас­ ланбеи, ирыкшаны итеит аурысца рырхаа ахьыаз Пицундати, Лыхныти, Аати ахыр­ араа. Ар ду иманы ыц дыхыит аинрал Горчаков, 800­ык ируаа шахазгьы, асуаа иаа­ ныркылахьаз Аати абаа игеит, аибашьра еиеит Лыхнашагьы. Ажлар рыгылара ихаит Гор­ чаков, уинахыс Урыстыла аганахь ала цхыраада днымхеит Асны а амыбеи Чачба .

амыбеи (Амыбеи, амудбеи, Михаил) Сафар­ беи­иа диит 1806 шысазы. Иашьца реиш дшыхыыз аынраны аара идыреит. Анас, шысак ар дыан, Иыдоу Кавказти акор­ пус Акомандаааы иштаб аны. Абраа иеит аурыс бызша, иазираит иара. амыбеи хынт ааацара далалахьан. 1829 шысазы иан амара лаххарала рахьаакны ысс дизааргеит Лых­ ныти аынраны ираааз, аса ауад Арыдба Беслангыр иа Акаи, аха лассы длылит. (Акаи уи ашьахь ысс дигеит аса ауад Гьачба Едыр­ беи). Анас, Дадиана Кьесариа леиырцаарала, амыбеи Дадианиа Мариа дааигоит .

Ари алеит 1831 шысазы. амыбеи ешьа дышцоз, ицыз ауааи иареи махыргеит Жыргьы инхоз аауад Гьаргь Дадиани иаынраша. Уи ауха еидыршеит ашма иа Мариеи амыбеии .

Ачара ду еиикааит зхыкы анагаразы змал иамеиг­ оз агыруа ауад. Адыраны, аьафура аилашымаз асасца рахь даацырыргеит ацамаала еилааз ашма иа Мариа, даацырит апапгьы. Абаса­ ла агыргьын рхареит амыбеии Мариеи. Аха, ахымш рзы амыбеи, Мариа лаб дааизныжьны имахь дцеит. (Мариа уана ереели зыжлаз ауадк диысын). Аамаак рышьахь Ма­ риа Асныа дааргеит, аха уи игы лызамызт амыбеи. Иара ихаа иахьан иакажи иареи хыкылеи хымагашьалеи акыр ишеицыхараз .

Уи зырабыргуа акакны иоуп ажлар раыц аманы иоу ажабжьк .

нак зны, а амыбеи има зуаз ауаа иреи­ уаз ажабжьны изааргеит, алеишаџьбара змаз, Калдахара аыаы инхоз анхаы кын Хагшьы амаг а дивасуа дшалагаз, димазааакан ха­ ла ичааны алагара аргылара дшаыз. Аныр­ арца аашьхны уахь дцеит амыбеи. амаг мааарана иеилыхны аы далагыланы аха аиара дшаыз инеихыглеит .

– Узузеи, амаг? – уаа сышак маака уи ибжьы наииргеит амыбеи .

амаг а иажаа имааазша дызыз даын .

– Арахь уаашы, амаг. Узу закызеи а суаз­ аауеит?! – иаарџьбараны еиа уи наииит а .

Дызыз дааыны а илака дашуа даагылеит усан амаг .

– Сузымдырит сгахуеит, – деиаацажеит амыбеи .

–Уздырит, уаб иа уоуп, – аак аиеит амаг .

– Саб уара дубахьазма?

– Дсымбацызт, аха иасуара шылаыз саахьан,

– амаг абас нааны еиа иус дналагеит .

– Ушасацажо, амаг, узу уааыны арахь уаашы, – днацраланы ибжьгьы ницеит амыбеи .

– Аханат ауаараша бзиа ууит уазгьы, даа­ кала суацажарын, патугьы усарын, аха асуа леиша уузамыршеит, – даагыланы ааиит усан амаг .

амыбеи азныказ ииара иамшо дааха­ заргьы, еиа амаг азаара наииеит:

– Ахалагара ургылоит... Узызаада?

– Саб сиазааит, – иааиркьаит амаг .

– Уабаж ара ибо данбаалаз?!

– Уара датоубом, аха сара сзы дагьабуп, дагьа­ уп, – иеит амаг .

– Ацемент абантааугеи?

– Тасынти иаазгеит .

– Излааугазеи?

– Сааланы иаазгеит .

– Уи аара амч умазар уажыьа иашап, – дныхшааны ааиит амыбеи, «дышкы» агьы ианырарца ибжьы нарыиргеит .

Ра ида иазшыз анырар иныжыан, амаг иааикшаны икра иашьыргеит. Иара и­ риарц игы иамызт, акыр еиеит, аыры кеиььеит амч ду змаз уи, аха аыхтан дырмы­ хеит, деиах дааны Лыхныа дыргеит .

Аынра абаханы амаг ишьараз ашьам­ лаагьы азмырхака, зынџьырла агашь дадар­ алеит .

Хымш аауаны, амыбеи абаха ахылашы днахьаны диазааит, амаг ихымагашьоузеи а. «А ухакы, – аак аиеит уи, – амаг дааргеижьеи ихы назгоит, аха акрифаом, агьы иаеит, аха ижом» .

амаг дизааргарц ада аиеит амыбеи. Уи аамазы а иы дыан акаж Мариагьы. Дшыркыз еиш иааргаз амаг имааара ахыс дыхтын, ам­ рагьы дабылхьан. Иара калаа, ижахыра џаџаа, ижьыша ыны ицараша еилаахны, аџьазыра далхызша дааналеит аи акажи ахьыаз .

Ашьамлаа ишьаз шыхьанзгьы рыгхьаа мка­ ка, а иахьаа дааскьан диашуа даагылеит .

– амаг! Иахьа хымшуп акрумфоижьеи.. .

Амла уамкои? – иахьа игылаз днаицажеит амыбеи .

– Сакуеит, – иеит амаг .

– Нас, ухы узнаргоит, изумфозеи?

– Иааны акрызаро ааиуан ауп, – иааир­ кьаит амаг .

– Уара убаандауп.. .

– Абаандагьы дуауп, зегьы шамка азшаз анца иоуп, – иеит адауашь даызаха а иахьа игылаз амаг .

– А иара иакуша ихымагашьоузеи? – лажа налалеит, мыцхы лылаш идхаланы абаандаы ихашуа игылаз акаж, аха а уи лажаа рыимит. Акаж лгы мадырсхьан амаг иакаашьаагьы .

– Агашь дадашымалан, аха цьа шааихы­ лаш, – иеит а, амаг еиа абахахь дышьуа .

– Ари изухыцуазеи? – а диазааит акаж Ма­ риа абаандаы данырга ашьахь .

– Цгьацыхамшьак иоуп, Сибраа дахызгоит, – иеит иара .

– Сибраа дахугаргьы деибганы даауеит... ас доуар ааса, уас доуар еиьуп, – леит акаж .

– Уаынра дазааигат, акырзлоу а иоуп, ухы дарха, уанырарца дырхыхьаала.. .

амыбеи азныказы мап иазаргьы, аыхтан акаж илаз аны дазаалгеит, амаг аынра дахихьаалеит .

Аха уи аны даанымгылеит акаж Мариа .

Аамаак рышьахь амыбеи даыршааны амаг хаты хьчас дышьылхит: деилалеит, бџьарла деибылеит, иреиьыз ыкгьы далыр­ теит. Уи нахыс ихалкит лассы­лассы Гыртылаа ацара­аараа .

Аамаак рышьахь, амыбеи илымаына анагара игаьит уи иабаеица иреиуаз, иара анапхгара аус аны аџьабаа ду идызбалахьаз аамса Маан Кац, акаж Мариеи амаги маала ишеицаауаз, лассы­лассы ур Гыртылаа рцара­ раара маас иааз уи шакыз, реиниаразы ыас ишалырхыз Самырзаанти аауад Ачба Балхых иаынреи, лаб Гьаргь Дадиани иаынреи .

Иааз ажабжь амца ицранаеит иара усгьы ашьа џьбара злаз амыбеи, дысшьыроуп а, дыгы­ леит, аха ишыра аиыртара илиршеит Кац: «Иа­ лаз алеит, ажлар ирылоуар уааыр ланаруеит, узахымгьы маым, аа зруозеи, каык лзы Дадианаагьы аргьы аиара ыц забжьаларызеи, амаг дзыхьаз уаы изымдыруа даыргатуп, лара лусгьы уажазы иучароуп...» – иеит .

Мышак рышьахь, амаг иара иахь днеихьеит амыбеи. «Ус маак унапы ианысоит, уара удагьы изылшо а уа дызбом, ианузынага ашьнамара уасоутит», – иеит. «Ашьнамара смоуаргьы салаап, аха анапына ыда ансуа, сысы­сынха анагара суалуп, са ухакы, смазеиуп...» – иеит амаггьы .

А шеицарсак аца иаахны амаг ина­ ииеит, иидыруаз абардати ауадк ибах, дахьын­ хоз наиааны, «инаганы исызиуоит» а иеиеит .

Ашеицарса иьаса инааны уи аухаьа алашьцара днала дцеит амаг .

Каци амыбеии агра ганы иан, амаг егьа дхаазаргьы, егьа бџьарла деибыазаргьы има зкхьаз Кац иуаа дышзырцымцоз, ур дрыццаргьы Кавказ нхы архаа рыны ашмара зкыз агыг­ шыга дшырхыртуаз, ма абнара илаз абрагьца дшаырырхуаз .

Ашьхацама зысуаз шарак аны има кны итаз Кац иуаа дрылашеит амаг. Ахымца ижыреит, иаргьы дырахысит, аха изнапык ахы шашазгьы иырцигеит, ашьха дхыит. Иыр­ еимеит акырынт дызлашаз, ицхлымуа гыла ишьалаз аыџьмаагьы, иримеит акырынт дызааз абрагьцагьы. Днеит абарда. Дишааит амыбеи зыбах иаз аауад, ашы ииеит, аакгьы имхны Асныа ама дылеит. Лыхнын­ ти дныижьеи ымчыбжьаа аауан еиш, ахагазы аынра агаш даалагылеит, аарагьы аиеит а иахь днарышьырц .

Адырра иреит уи ауха сасца дуак заз амыбеи. Иааз амца ицранаазаргьы, ишьра иаххазаргьы, уи ауха ишьышьа ыамызт, асасца рзы иаргамахар алон. амаг дахьыаз дизнеит Кац Маан. «А асасца дуа иоуп, уаха ушьаланы усы шьа, уаы уидикылоит», – иеит .

амаг дышьалеит, аха ишиахыз дзымгылеит .

Уи ауха амахара иараасахьаз амаг даахаа дшыцаз инеихааны дахны дареит Кац иазы­ аиахьаз, аны зыхьчоз аказакца, днаганы има­ ла аарс даркит.

Уахь изнеиз Маан Кац амаг ус иеиеит:

– Абгахыы анцыцы абга скуеит а иашь­ алеит роит. Иахуаауазеи?

– Абга ласзар, абгахыы иахароузеи?!. – аак аиеит дзыхдырьаз зхаы инеихьаз амаг .

– Ашьра уасоутит, амаг, а хьым иур­ геит... – инациеит Кац .

– Уи данига нахыс хьым игахьан... – иеит амаг. – Сара сышьра мариоуп, амариа мыч дук аахам... Аха аынра амырха шрыцьа, даа хьымык шаалар шахымзар .

Кац акыр даахыцны еиа даацажеит: – Убз уы иааузакыр, Сибра ахьыоу уарбоит. Иузамкыр – уабдуца рахь уашьуеит .

– Абагьы сырзыразуп, шус шара шашы .

Аамаак рышьахь, иалахьаз цгьоураак иара иааидхьааланы, Сибраа дхыреит амаг .

амыбеи, акаж Мариа дзыхирьаьаз ауаа ирыламака, уи длылны даа Дадианак дааиге­ ит. амаг, жаа шыса ихганы Асныа дхынит.. .

Абас иоуп абри ажабжь .

Асны а иизааигатра хыкыс измаз, аб­ жьыуаа рыауад хада Алыбеи иыс Кьесариа, Мариа лымааа акыр ианаргамахагьы, Асны а игы нымхарат еиш изнеишьа лалыршеит, Гыртыланти агыруа ыаца шаа из­ ааганы игы алон! амыбеи лхыхра дала­ гоит ианшьаара иа иа Алесандра Дадиана, ысс дааигарцгьы ибоит. Ари аус ахырбгалара­ зы акыра рыршеит, ас еиш аныара ижлар рыны иааыр лазыруа, анцагьы ауаагьы ианар­ мыжьуа цаыга хымагашьаны иазнеиз, Кавказ иахыз аурыс аинралца. Аха амыбеи иара иибаз дацныеит, 1836 шыса алагамаз, заканла Ма­ риа длылаанагьы, Алесандра ысс дигоит .

амыбеи, Асны ануати аусеи, уи акшамыкша иаз ашьхарыуа жлара Урысты­ лати аимпериа иахагыларт ааареи ры акыра рхы дадырхеит ара дахазыргылаз, аха иатуп дара иахьынарахыз ала еснагь рхы дшырзамырхозгьы. Иара аамазы иаз ахыс хьанаа рыны ихымагашьаа уаы инар­ боит аурыса имаыргоз аполитика иаартны даамгылозаргьы, игамхоз шырацаз, иахым­ ка идыргалоз ауса рынагараы зны­зынла аыгаа ааны ишахигоз. Аха ур рымчра ихы иаирхон иара ануа алеиша ааараны, бас имаз ур рымчра ахьала зхы ышьызхыз дреигомызт, Сибраа ихион. Ихааныз ауаа иреиуаз џьоукы уи даракны ихцажоит, аха имаымызт иуареи ихымагашьеи ларны иазгазоз. Аоурыхт хыхыраеи асуа жлар рфольклори рыны иазгаоуп, Асны а амыбеи ашьхарыуаа (аубыхца, ашасыца, иара убас асаца) рынуа анырра шимаз, ур рыны иажа шымасуаз. Аха, амыбеи, ур аимпериа дуа иаагыланы рхаират еибашьра аыхтан феида шырзалымхуаз шидыруазгьы, иахымызт ур рыртатаны реиа зымчыз ирхагылар, изы­ ниаз рандраалар. Асуа феодалца ыык реиш иаргьы дацшон ур анаалара аныара Урыстыла аиабыра иара иахь ирымаз ахылашра сыхар а.. Чачба акырынт далахын аурыса имаыргоз ашьхарыуаа рабашьра. Ура рзы аџьшьараа иасеитхьан, ианаршьахьан хы­ хьаара рацала аордена: 1824 шысазы абџьар иаагылаз асуаа рабашьразы, 1828–1829 шыса рзы аурыса дрыдгыланы аырца рабашьра­ зы, 1830 шысазы аубыхца рыа Шача агара­ зы, уаа аурысца рхырара аргылараы иџьа­ бааа рзы, иара убас, 1840–1841 шыса рзы аубыхца рабашьразы, 1842 шысазы сыти аекспедициа ахадара ааразы... амыбеи ихаан ауп ианалагаз асуаа, апостолца Иоанн, Андреи, Симон рхаан аахыс иныыргоз, аха аырца рек­ спансиа иахьаны ажлар рынуа акыр исыхаз аьырсиант дин аиарыцра .

Асны ирацаз, аха аибашьраа раан идыр­ хьаз, акыр еилабгахьаз анцаиараа реиа­ шьаыргылара аиырцаараны иџьабааа ыан Асны а. Ари апроцесс, арада, Урыстылати аимпериа иманагоз политикат процессын. Хыхь иарбоу амзыз иахьаны асуаа ирымамызт рхаты доуат интеллигенциа. Апапца Асныа рнага­ разы азаара ыгылеит. Урыстыланти ур ра­ агара ааса, Асны еиа иазааигаз Гыртыла, ма ыртыланти ур уахь рынашьра еиа еиьны иахашит Урыстыла аиабыра. Ус иагьыареит – Асныа инарышьит асуаа рбызша рзымдыруа­ заргьы, аха ирахыз здыруаз апапца, милала иа­ гыруаз ма иаыруаз. Асны архимандритс даан Иоанн Иоселиани. амыбеи доуат абыс диан Си­ мон Жьорданиа.. .

Убар апапца ракын аыанти ауаа знауаз, ашы иазуаз. Аха, ур апапца аыры асыцьара иацыхаран, ирыман рхаты гакгьы .

Иаап, Лыхнаа 1834 шысазы ашы иазуаз Симон Жьорданиа, ирашьаны ианиеит аыанти асуаа рыжлаа: арба, Мыба, ырба рхаыан ианиеит арбаиа, Мубаиа, ьирбаиа а. Убас арон Асны зехьынџьара .

амыбеи Лыхныти иаынра аны идикыла­ хьан асасца дуа, еицырдыруаз ауаа: аинрал Г.И .

Филипсон, афранцыз арауа­аныа Ф. Диубуа де Монпере, Ф. Торнау, апрофессор А. Д. Нордман, академик Н. Г. Черенцов, аоурыхаа М. А. Селез­ ниов. Асны а Урыстыла аимператор иарала ихан «светлеиший князь» а атитулт хьы. 1845 шысазы иреит аинрал­леитенант ичын, анас ихан аинрал­адиутант а ахь.. Чачба иараны амчра арараы иаасараа рацан уи ибзиан дыздыруаз, акырынт иаынра иацаахьаз аинрал Н. Н. Раевски. 1864 шыса маи мзазы Кавказти аибашьра анеилга анас, имыцххаз Асны а амыбеи Чачба, аамала дхазгалаз дылбааргеит .

Кавказти аибашьра анамахь инеихьан .

Ртылаа нырмыжьыр амло аагылазаашьа зыр­ аз адыга жларшьраа, рабаца зьышысала иахьыынхоз Кавказ ныжьны, иханы амшын ахылара иалагахьан. ыдала зга рымаз аубыхца рымцах арцаразы ртыла агаш иаалагыла­ хьан аурыс еинралца рырхаа. Абри аамазы гыык иуаа ицны Лыхныти аынра аша днеит аубыхца рахьагыла аџьы­Кьарантых Берзеь .

амыбеигьы иаргьы акыраама еицажеит, рыж­ лара еизырхаша амаа ирышьалеит, аха ирзымшааит... Асны агаа ааныжьны, ашха дыналаны итылахь деихеит аџьы­Кьарантых .

Аха еилгахьан аиас Годлих ашааы имаысуаз аибашьра, анца зганахь дамлаз ашасыцеи аубыхцеи реибашьца хьахьан, Убыхтыла амца ахыжьуа иалахьан аинрал Геиман напхгара зиоз «Даховти аотриад». бала уахь днеины Дагомыс дыхыхьан Кавказ ахылашы .

Зразы зыцымныаз аубыхца рахьагыла аџьы­Кьарантых Берзеьи егьыр ахадацеи рабџьара шьарар акхеит аауад Дуа Ми­ хаил Романов иахьа, рыгьы рышаахеит аибашьраны ишаахаз ала. Аара ареит аин­ ралца рыр ржылараа ааныркыларц, асеи ахыеи ныдмырарц, ажагьы рыреит аурыс ынар имчра ишахагыло. Аха акыр жашыса ари амш иазышыз Кавказ ахылашы ихахьы инеимгеит аубыхца аыхтанти ражаа .

Иара Иааракыра Дуа Урыстыла аимператор инапына наго, ур ирыдиеит ишыжларыкыз ртыла аныжьра. Иара уигьы аара аан, мыз­ кы рыарыгар акын. Реиа зымчыз ирзырбаз иахагылар акхеит аиааара ада даа мак зы­ рымаз, рхаиразы рыара иадырыз аубых жлар .

Уинахыс ар ржылара аанкылан. Аубыхца рысадгьыл аныжьраны ацхыраара рыреит Урыстыла аиабыра, ыртылаа рыгаразы аырца рышхаа аназымха, дара рыбаа рыреит, иамеигеит излацашаз амаьырагьы .

Аинралца ирдыруан ахьакраз абнаа рахь ицоз шыалоз. Ибан уи азаарагьы. Уахь ишьын «ашарыцаца» а изышьаз арха ыдаа. Ир­ ыхьашаз агаахь илбаарцон, ирхамгылаз ахы иадыргон. Абасала амшын ихыреит асаагьы шеизакыз .

Мызкы ахы­аыхала, зьышысала иахьы­ ынхоз ртылаа ирыхцаны, егьыр ашьхарыуа жлара реиш, амшын ихан аубыхцеи асаеи, инеизакны 70 нызьык инареианы .

Уинахыс ари адгьыл аны иашымоу ара ауп зо дамларт еиш ауса еикаан... Аха ма­ кьаназ рышьхатыла хыа ирхын асуаа иреи­ уаз: ахысаа, аибгаа, саа. Убыхтылеи Са­ ни анадырцы ашьахь ибан шь­хырхарак рыла Аибга­Аысыа ар рынашьра, иара убас сыагьы. Аынар ир Кавказти аибашьраны аыхтанти ржылара хаала напхгара аион Кав­ каз ахылашы .

соу асала Аибга дажлеит аинрал Шатилов, Мзыма асала – аинрал Свиатополк­Мирски, амраашарала дахыкшан днеиуан аинрал Геи­ ман, Кавказ нхыти шьхала дхыит аинрал Граббе .

Асуа шьхарыуаа, хаагьы ысгьы иааапканы ур ирабашьит, аха ирзамуит, ахыреиш ирыж­ лаз жанызьыла иаз ар раанкылашьак ыамызт .

Ургьы рразы иалахмарит. Аибашьра иацынхаз зегьы амшын ихыреит. 1864 шыса, маи 21 азы аысаа рыдгьыл ага – Гбаа аданы аурысца рыр имаыргеит «Кавказ аиааира амшныа» .

Абриала инеит, мыцхы ашьаарыра зцыз, Кавказти аибашьра. Адырра­гырьааша зыраз Алесандр II ара инаишьит абас зоз ателе­ грамма: «Гыкала иабуп а расоит ар рхадаца, афицарца, аршьаауаа иара дула рнапына ахьынарыгаз азы. Даа аамак еишымка сгы рыздууп» .

Иун 9 рзы ар иацыреит «аиааира ныа». Уаа игылаз Карти агуберниа иатыз ауади­аамсеи рхада Дмитри ьииани, аауад Дуа М.Н. Рома­ нов иахь ихы нарханы, дызхагылаз зегь рыхьала идиныалеит Аынар имчра зегьы рнапаны иахьааргаз .

Абри аамазы ирыбахьан Асны ара аразы, аауад лаша амыбеи Чачба илахьынагьы .

Шыла ишьырххьан, Кавказти аибашьра шааиталак еиш, ишаыхтыз асуаа равтоно­ миа – Асны ара, итылахь анеира азин имамка Урыстылаа дшахыгатыз амыбеи Чачба .

аџьы­Кьарантых Лыхныти аынра аынт данны инаркны шьардаамак мыцкан, амыбеи иааидкыланы, иуаа иманы ахынт ынра ахьимаз Акасьаа дцеит. Мак аара ианаахарраха, уаанагьы дахьцалоз Аагара асак аны аырха идикыларц дхалеит .

Кавказ ахылашы, амыбеи ашы изынашь­ ны, ада ииеит ешьти агубернатор иахь днеирц .

Уахь данца уаа Асныа дышзымхынуаз здырхьаз амыбеи ичымазара иаыганы иахигеит. Уана ынт­хынт ишыаиахьаз еиш еиа даеит агу­ бернатор ины амаура иахысуаз иеиаб Гьаргь Чачба Асныа днарышьырц. Имазаргьы гырак иман иара изеиырхозар а, иара инас иа Асны дахадыргылап а. Аха иышараа зегьы лышадахеит, – Гьаргь Асныа даарышьуамызт .

амыбеи акыршыса ачымазара дшаргамуаз рдыруан Кавказ иаз аурыс администрациа аиабца, аха ирахьан амыбеи иазшьаагьы .

1864 шыса, сентиабр алагамазы, амыбеи иахьихыштуаз асахьы аруаа иманы дха­ леит ешьти агубернатор, аинрал­адиутант Д. И. Свиатополк­Мирски ихаа, агра игартгьы ибеит амыбеи ииашаьаны дшычмазаыз .

Диацажеит аьаланы зиара илаз уи. Абраа, амыбеи агубернатор иахь аара аиеит (уана шыла ишиахьазгьы), Асны нимыжьыр ада уаа сыхак ыамзар, ешь анхара азин ирарц, насгьы Раати ауезд адгьыл изалырхырц, уаа асшьара аргыларазгьы азин ирарц. Уигьы мап ацыркуазар, уаана ишизихьаз еиш, даеит апа­ спорт ирарц, насгьы Иерусалима има аадыртырц .

Иеит, инхаз исазаара анца икыба азааигара ихигарц шиахыз. «Аригьы мап анацышк, – иеит амыбеи, – мчыла сыжга, адунеи зегьы ирбааит шара шиашамреи шгымбылџьбарареи» .

Мчыла игара игы иазаргьы, амыбеи ар иажаа рнас, агубернатор уи дацымшо дыа­ мызт, зшьаџьбарара акырынт иаазыршхьаз асуа жлар ра ихьчаразы абџьар иаагылар шалшоз. Ус еиш аус ахырхара аиура, агубернатор иырхагахар алшон... Дцеит агубернатор иуаа иманы. Аамаак рышьахь Акасьаа дылбааит амыбеигьы .

Уи анас «иаыз» ала дныеит Нико Дадиани, амыбеи има (иа амара лхаа). ешь иаз ар рштаб аны дызлахыз еицажарак аны абас иеит: «Асны а идырхьаалаз иахигарц дауп, абыргны дычмазауп, аха ешьна дзымаауа аына ичымазара баасам...»

Абри ацажара ашьахь, Кавказ ахылашы ина­ пынала амыбеи дизцеит аполковник Левашов .

Михаил Романов уи иала аауад лаша амыбеи Чачба изицаит, идихьаалаз еиа данахамгыла, иаарласны ешьа данымнеи, иус даакала ишахашуаз.. .

Уигьы дахамгылеит амыбеи .

Уи ашысан, ноиабр мза алагамазы, бала Очам­ чыра ихыыз х­баталионк ар иманы Акасьаа ама дылеит а икразы ада змаз аполковник Кутаисов. Ар шаауаз ала адырра зыраз амыбеи, ах агазы Акасьа ныжьны Гыа дхалеит. Уахь­ гьы ар ама ианыла хьынаа диасит. Гыгьы данырыхьамша ар хьынаа идылеит. Иага аиаргьы ишьоу ар дышзырцымцоз агра згаз амыбеи, Акасьа иаз иаынрахьы дхынит .

Уахь дизнеит аинрал Шатиловгьы. Ар дрыгы­ лакны Очамчыраа дкылыргеит ноиабр 5 рзы, ныа дук маыргозша, музыкалагьы иылеит уаа итаз аруаа. Ар реиабыра мап рцырымкит ра иахгамаз бзиала а иазарц заххаз, – уахь инеит абжьыуааи абзыуааи рыауадца .

Ноиабр 7 рзы акорвет «Сокол» дадыртеит ынажа шыса Асны ара иахагылаз, ашь­ ахь иара ишиуаз ала, «зажыма дырцгьаз»

аыхтанти Асны а. Зны днаргеит Новорос­ сииск, уанти ддыыреит Ставропольа, анас анхара ы ахьизалхыз Воронежа. Иара усгьы ичмазаыз, амыбеи Чачба исазаара далит 1866 шыса, апрель мза 10 рзы аалаь Воронеж .

Уи ашысан, ааынразы исыба ааргеит Асныа .

Асуаа и­иас маыргеит, ддыреит ынажа шыса ирхагылаз аыхтанти ра, Мы аныхабааы аныш дамардеит .

АСУА МИЛАТ ЛИТЕРАТУРА

ШЬАГЫЛАХЬЕИТ

(Асны ашыца Реидгыла ахантаы Анзор Мыба ицажара) азну ашыс азы иазгаан, асуа бызша аиаразы Асны аынаррат комиссиа аикаа­ рала, Д. И. Глиа ишы «Ажеинраалаеи ахьырт­ раеи» ыижьеи 100 шыса ара. арада, ари ахыс аак ду амоуп асуа жлар ркультурат сазаара иалаху зегьы рзы. Иара убас ари ашыс азы иазгаахоит Асны ашыца Реидгыла еикаауижьеи 80 шыса ара. Убри инамаданы, иаазыркьаны шазаагыларц сахуп, асуа милат ыра ашьаакра шыалаз, Асны ашыца Реид­ гыла шеикаахаз, насгьы рыбах шар сахуп ур рхыхыраы игылаз ауаа .

– 1912 шысазы асазаара аиуит Д.И. Глиа рахьаати ипоезиат риамаа реизга «Ажеи­ нраалаеи ахьыртраеи». Ишдыру еиш, абри ашы ала ауасхыр азышьаан асуа сахьаркырат литература. Адунеит литератураа ирыдкыланы ахашуазар, арада, ара литература (аыра ацыррагьы налааны) – иоу литературоуп .

Зьышысала аоурыхаула змоу асуа жлар, ара раца змоу егьыр алитератураа аызаз амила дуа реиш,иаап,ашышысаа рахьа,рхаты ыра, рхаты литература аырарт еиш аоурыхт агылазаашьа маншала роуны иалазгьы, иахьа даакала иазаауан ауаажлар рагылазаашьагьы, литература амхакгьы, са­барала абахатра злоу ауаажлар ирылрын ариаца дуа: изхааныз ашышысаа раанти рыжлар рахы зашаз аымаа, иазынрыжьрын адунеи ажлара ры анырра азашаз алитературат бааа. Аха рыцарас иалаз, – ус еиш аоурыхт агылазаашьа маншала Анца асуаа иаеимшьаеит. Ур знысыз мыцхы ихьаназ роурыхт ма уа даназхыцуа иџьеимшьарц залшаом: жларык раасабала ахеиырхара ахьрылшаз, разшьагьы рбызшагьы хьчаны XXI ашышыса аына ааира рмилат гамч иахьалнаршаз .

Иышанталоу аама ыамка ажлар ргамч иа­ лоу алшараа зегьы рааршра залыршахаом. Абас рыхьит асуаагьы: есшышыса ианеиоу хынт­ шьынт рыдгьыл аны ашьаарырат еибашьраа зхызгоз, ур ирыхьаны абиараа зеиамгыло еил­ шьаахоз, лассы­лассы аазаареи аамзаареи ирыб­ жьагылаз, аыхтан, аарара бааса ианарбаз, аха ыц карма­карма аеизгара иалагаз аеиџь иаызаха, асазаара џьбара ааамырразы ес­ нагь аихара иаыз. Аха иахьынарахыз аара ршьапы изхгыломызт, – уи иаырхагаз амзыза рацан. арада, ур аамаагьы ицырыргон абахатраа, аха ур асазаара азыараы афырхаара ааршра иатын, аыра, алитература аараы ахааршра иацыхаран, – уи азы иаахыз аама ахьыамыз иахьаны. Изымиака амгара иысааз асаби иызаха, шаа бахатра ниааа ицазеи рхы рызцырымгаака, уи злаз ишрылазгьы рзымдырака .

Асуаа рхаты ыреи рхаты литературеи раа­ разы аагылазаашьа рыман IХ–Х ашышысаа раан иаз Асуа ара ахаан. Ари аынарра аызаз, иахагылаз аца (аынарца) рымч­ хара ан раамазы, дара­дара рыблаа аибах­ ра иахьаны рдинастиа аыхта аана, ыш шыса наьак иаркы­ирц а Кавказ аахы зегьы аны рхаты политика маыргон. Ари аынарра гыцс иамаз, – абахатра иазрыца­ мыз, афырхаара згымыз – асуа жлар ракын .

Иаргьы адунеи дгьыл наарак аны иаз акы акмызт: амшын ианын, Европеи Азиеи ахьеилар­ сыз, ркультураа ахьеилаоз иманшалаз аы аны иан, раамазы аырат традициа дуа змаз аынарраеи дареи еигылацан, аицаараа, аимадараа рыбжьан. Ари аамазы Амшын Еиа акшамыкша иаз аынарраа рыбжьара ахархара рыман: абырзен ыра, абырзен бызша .

Уи рхы иадырхон асуаа рара иахагылазгьы. Аха уи мацара рхы иадырхомызт аынарраа змаз егьыр ажлара – рхаты ыраа рыман .

Аграгара уадауп, Кавказ зегьы аны анырра, амч­ хара ду змаз Асуа ынарра гамчс иамаз асуаа рхадаца рхы иадырхоз абырзен бызша рзырханы, дара рхаты ырак ааны ирымамызт а. арада ирыман, аха ирзымыхьчеит. Иалап, рынарра анхыбгалаз ашьахьгьы, даа ба­ха шышыса инаргазаргьы, иаап, Асны аьырсиант дин алааны иахьынааз, апапца ауахамаа рыны Анца иажа ама ахьынаруаз .

Аха анасти аамаа раан, Асны зымпыаз­ халаз аырца мчыла асуаа амсылман дин анрыладыра, – ауахамахь анеира иаыит, уаана рхаты бызшала ираауаз Анца иажагьы рмаауа иалагеит, имцххеит. Асышала иааз ырат бааак ыазаргьы, – аама иалаит. Аоу­ рыхт хыхыраа ироит Асуа ынарра иаха­ гылаз аынарца рхаты оурых иазкны ашы шырыхьаз. Аоурых иамыхьчеит ари ашы. Аха аграгара уадауп, асуаа рынарра аоурых, рбызша шрымаз даа бызшак ала ирыуан а .

Асуаагьы назлаз, Кавказ иынхоз, зхаты ыра змамыз ашьхарыуа жлара уи ааразы аагылазаашьа роуит XIX ашышыса абати азб­ жазы. Уи рнаеит Урыстылати аимпериа ахадара,

– уаана зхаиразы акыр жашыса иоз аж­ лара рымч мырхака ицьашьа ианы ианыр­ хыс, аибашьра иацынхаз рахьынти реиараак рысадгьыла ирхыккааны амшын ианхыра ашьахь. Аха ари амаана аан. Аколониат политика маызгоз ацаризм амча рхыкы, ур ажлара рхаты хара рыхьчарт еиш агылазаашьа бзи­ ак рыара акамызт. Аурыс­Кавказт еибашь­ ра анына, аиааира дара рганахьала ианыала, ихдырази, зтылаа ирзынхази анеилдырга ашьахь, инхаз ассимилиациа рзутын. Уи алша аиурц азы, зны, аьырсиант дин рыларатын, уи анагаразы ажлар ауахамаа рахь инагатын, – Анца иажа раарц азы. Аха урыс бызшала Анца иажа рыларашьак ыамызт, – Кавказжлара аурысша рааомызт .

Уи азы ирзаатын рхаты бызшаа рыла аыраа, анас ур рыла адин маурат ша еиаганы, ирдыруаз абызшаа рыла рлымаа ираарт еиш ааара. Абри анрыл­ дырша, анасти иаа имариан: – аышьа, ахьашьа аныра, дара рбызшаа рааса аурыс бызша иаа амч шамоу, аарадырра аиуразы иара ада сыхак шыамыз рхаы иааганы, – рхаты бызшаа дара рхала инышьааны, хатгахарала аурыс бызшахь ииасрын. Абри акын хыкыс ирымаз, Урыстылати аимпериа аимператор идала, П. Ус­ лар иеиш иаз аурыс еинралца, абызшаааца, асуаагьы нарылааны Кавказ ашьхарыуа жлара рбызшаа рыла алфавита рзаара .

Аха насыны – зегьы даакала иалеит. Аара­ дырра лашьцара зхатаз ажлара, уи иалны ала­ шарахь икылызгашаз аамак шырзааиз агра аныр­ га – иахьыналеит: иаа хара инашуаз, имазаргьы арак захьаз, уи агьама хаа зыкхьаз жлар реица .

Убар рахьа игылаз а иакхеит асуа жлар реи Дырмит Глиа. Агаь бзиа змаз, Анца иахны ии­ шаз а иаасабала, – игаьит иалаз аама ихы иарханы, дызлиааз иуаажлар злаз алашьцара иал­ ганы рысазаараны еиш бзиак рызашаз мак рзышаара. Иагьилиршеит, уи азы иагьа аџьабаа ибазаргьы. 1891 шысазы К. Маавариани дицыр­ хырааны иаиеит асуа алфавит, уи ахархарала ихациркит асуа сахьаркырат литература. Лшашьа змамыз ихы иалиршеит, дызхааныз аама иадкыла­ ны уа дахашуазар. 1877–1878 шыса рзы аы змаз аурыс­аырат еибашьра иахьаны асуаа зыниаз «амаџьырра» а хьыс изауз ахара ду ашьахь, зысадгьыл иазынханы иаз асуаа, аим­ ператор идала «ахара зду ажлар» а ицаыгаз ахь рыханы жларык раасабала рзина зе­ гьы анрымхыз, сгахак рызымоз арежим бааса ианагылаз аамазы, Д. Глиа илиршаз џьашьахуп .

Азныказы дызыз аус аны – дзаын. Аха шысак рышьахь, ахаа злоу аш иазнеиуа ашьхыца ирызаха, асуа сахьаркырат ыраы аышара иалагеит зца иалаз рбахатраа рааршразы аама бзиа зауз жлар реица. Хара имгака Д. Глиа иааиагылеит: С. анба, М. Лакрба .

И. Коониа. И. Папасьыр,. Дарсалиа реиш иаз абахатра змаз аар .

Рымаа ркьыхьра иалагеит иакзаыкны ирымаз агазе «Асны» адаьаа ры. Асуа по­ езиа анасгьы, асуа прозагьы ашьаа икит Д. Глиа иажабжь «Атым жан ааа» ала. Ицырит ас­ уа драматургиат ымаагьы. Адрама «Амаџьыр»

ала уи хациркит С. анба. Уи инацлеит М. Лакрба иажеинраалаа. Акьыхь рбеит, анца иынти абахатра ыда злаз, И. Коониа сра зым ипоемаа. Убас аынанахеит аиара ама илаз асуа сахьаркырат литература. Абасеиш гыык алитераторца анеиагыла, азаара рызцырит, ур зегьы еидызкылашаз хеидкыларак аикааразы .

Уаана, 1919 шыса инаркны, аус ауан алитературат риара знапы алакыз аар еидызкылоз алитературат кружок. Уи еикаан Д. Глиа раыс аус ахьиуаз аати арарат семинарианы, иахылашуазгьы иара иакын, иалахызгьы асеми­ нариа иаз И. Коониа, И. Папасьыр назлаз аар иреиуан. Аха акружок мацара рызхашьак ыамызт .

1925 шысазы ишьырхыз азаара алша аиуит .

Уинахыс хаа шыса цазаргьы, 1928 шысазы еиыркааит асуа шыца зегьы еидызкылоз рахьати аорганизациа – Асныти апролетарт шыца рассоциациа, хрыжь­хрыжь акзаргьы, аыжьра иалагеит апоезиат еизга «Еаџьаа» .

Ари ахеидкыла аус ауан 1932 шысана. ЦК ВКП (б) абарала, СССР ареспубликаа зегьы рыны иаз ассоциациаа зегьы аыхны, СССР асовет ашыца Реидгыла шьадыргылеит .

1933 шысазы еикаан Асныти асовет шыца Реидгыла, хантаысгьы далхын С .

анба. Уи далахын 1934 шысазы Москва аалаь аны имаысуаз, асовет шыца Акти реиза­ ра ду, асуа шыца рыхьалагьы дыгылеит .

С. анба аынаррат маурахьы даниарга, уи ихаыан днаргеит Х. Бажба .

Еиуеишым аамаа рзы, хантацаак раа­ сабала Асны ашыца Реидгыла ама азы­ руан: Л. Кыниа, Б. Шьынба, И. арба, Гь. Глиа .

А. Џьонуа, М. Лашриа. А. Гогуа, Б. Гырглиа, Н .

Кыниа, Т. аниа .

Амилат литература инаганы ашьагы­ ларазы 100 шыса ра дуам, аха иагьмаам .

Шгы ишаанаго, шышыса рхы­рыхала асуа сахьаркырат литература иалшаз абанаоу: а­ уаажлар рыхдырра, рдоуат культура, инеизакны асуа милат культура аизырараы?

– Асуа милат литература шьагылахьеит .

Асуа шыца иаырахьеит асуа литерату­ рат бызша. Ари хызмаам еихьара дууп асуа жлар милак раасабала реидкылара аус аны .

Алитературат баа дуа аоуп, еиараак: апо­ езиеи апрозеи ржанра рыны. Ур рыла иааоуп абиараа рацаны. Ирылшаз рацоуп ауаажлар рмилат хдырра аизырараы, бызша ахьча­ раы, аихаараы, аар асадгьыл абзиабара ры­ лааараы .

Асоветт аама иалаганы ииеит мила рдоу­ ат культура акыра еиззыраз егьыр ариарат хка: амузыкат, асахьаыхрат, атеатрт азара .

арада, ур зегьы рахьа игылоуп, иаа амхак баауп асуа сахьаркырат литература. Акраауеит уи Асны аааа ирыижьеи, егьыр ажлара рыныа ахьаца араижьеи. Асуа сахьар­ кырат литература, ажлар милак раасабала рышьагылараы иалшахьоу иааркьаны зара ауа акы акам, аарауаа иырааша темоуп, ур рахьаа ишьоу ус дууп. Игха дуны ишыац иаан­ хоит асуа литература аоурых иазкны инеиыху аамак иахьана иахьыам. арада, уи русума­ а азыркхьеит (Ш. Инал­иа, Х. Бажба) аыры, аха иаату еиауп .

– Иахьа иоуп асуа шыца еидызкыло ариарат коллектива ба: Асны ашыца Реидгылеи Асныти ашыца Рассоциац­ иеи. Шазаагыларц сахуп уи азы хаала шара шгаанагара .

– арада, аеишара ааса аеидкылара еиьуп асазаараны, уахь иаанакуеит ашыцагьы .

Ашыца реидгылаа зхыкы еишым политикат еилазаараам, хазы­хазы иазаргьы, рзеиш ус – асуа сахьаркырат литература ама аура ауп. Ассоциациа аны аазаара иаа еиьыз­ шьаз агьы диыбаом, иара иахны иалихыз моуп, мчыла ус аханатгьы иамызт. Ашыы, иара усгьы, хеидкыларак далаамзаргьы алоит, уи

– ихьышым, хаалати риауп. Асны ашы­ ца Реидгыла иалоуи Асныти ашыца Рас­ социациа иалоуи реишара иахьаны гаанџьак рыбжьаам, ишеиызцац иаанхоит, асазаара­ ны рыцгьа­рыбзиаы еивагылоуп. аидгыла иа­ ту акьыхьт органа рыны, ара аиш дар­ гьы рымаа ркьыхьразы ынгылак рымаам, иагьыркьыхьуеит. аргьы ырхагак амаам, дара рнапааа иоу ажурналеи агазееи ры ымаа ркьыхьразы. Хыхь ишысаз, ара зе­ гьы зеиш ус – асуа литература ама аура ауп .

Ихадароу ари аус аны, ­коллективкны аазаара, иарбанзаалак ырхагак нааом, инашуагьы, изызаны еиыыз аацарак ахаыан ­аацарак аызаз акны дахашыр – иаа диашахоит .

– азагылоу ашыс азы Асны аныгьы акыр­ џьара иазгареит Асны Аџьынџьтылат еибашь­ раан (1992–1993 шш.) ауаажлар иргаз Аиааира 20 шыса ахыра иазкыз амшныа. Асуа литерату­ ра ариаца шаылеи ари – ауаажлар рныа ду, ирылдыршазеи дара рус аны: аибашьра анцоз, уи ашьахь ажа шыса ирылаганы?

– Асны Аџьынџьтылат еибашьра анцоз аамазы асуа шыца реиараык ахьын­ хоз Асны аныалаь Аа ааца рнапаны иан, уи иахьаны рыыа ирхымызт, ргы ынчны, иышынталаны ариарат ус иаызарт еиш аагылазаашьа рымамызт. Аха ус шакызгьы, нарак аамка еишьагыланы иаауаз аф­ ронт аны иаз асадгьыл ахьчаца рысы дар­ гьы ихьаацгьаны ишырхыргозгьы, ариара аус ишаыц иаын. Аибашьра ашьахь иаз ашыс хьанаа ирыцыз ауадараа ауаажлар зе­ гьы реиш, ашыцагьы ирхыргеит. Аха иа­ гьа уадара ыазаргьы, алитературат процесс еиьарак амоуит – ишцац ицон. арада, иаа рылдыршеит аибашьра ашьахьгьы ажа шыса рыныа. Ари аамазы ашыца хатраа иаыреит ауаажлар загылаз аама баасы иазкыз асахьаркырат ымаа: аромана, аповеста, ажабжьа, апоезиат риамаа, иаоуп адрамат ымаагьы. ауаажлар риааира амш 20 шыса ахыра аназгаро аамазы аыжьра иазырхиоуп, ашыжьырахьгьы ина­ гоуп, Асны Аџьынџьтылат еибашьра аама иазку ашыца иреиьу ражабжьа реиз­ га. Иоуп хазы шны иыхьоу. Аибашь­ ра иазку алитературат риамаа, астатиаа рыла еиыршоуп ари арыцх иазкны иыыз журнала «Алашара», «Амцабз» рномера. аж­ лар реица рфырхаара иазку аымаа аыр­ оит иахьагьы ашыца .

– Асовет Еидгыла аамазы ашыца иреи­ уоу аыры рымаа ааанырцти абызшаа рахь еиаргахьан, уи ала литература Асны аааа ирыхьан. Иахьа агылазаашьас иоузеи абри атрадициа ацаразы? Алшара шымоума асуа шыца иреиьу рыриамаа даа бызшаак рахь реиагаразы? Уи азы усс иманагозеи Асны ашыца Реидгыла?

– Акраауеит асуа сахьаркырат литерату­ ра Асны аааа ирыижьеи. Асовет Еидгыла аамазы амилат литератураа рахь азлымара иабзоураны, асуа шыца иреиьыз рыма­ а маымка еиаганы хаз шны ирыжьуан, иркьыхьуан алитературат журналеи агазееи рны. Аурыс бызша рахьа инаргыланы, Асовет Еидгыла иынхоз егьыр амилаа рбызшаа рнас, ашыца рыриамаа ркьыхьхьан адунеи абызша хадаа рылагьы .

Аха азлахыз аынарра ду хыбгалеижьеи, ари аус аны аагылазаашьа аасахит, – иоуп уи иаырхагоу ауадараа. Иахьагьы иоуп асуа литерату­ рахь азлымара, иаап, аурыс литераторца, аурыс ахьаца рганахьала. Аагылазаашьа ыоуп ашыца рымаа реизгаа Мо­ сква иыырт еиш ааара. Аха рыцарас иалаз, амчымхара амоуп, аиагара знапы ала­ ку, уи иазазоу ауаа ахьацмау аныт. Асни уи аныи иоуп аамала Москва Алитературат ин­ ститут аиагарат ша иалгахьоу гыык. Аха ур рус хада иацхьаны даа сазаара мак алырхит .

ара анашеит абахатра змоу гыык асуа ар алышааны Москвати Алитературат инсти­ тут ахь рышьразы. Ари азаара иахьыназауаз иаааит, аха рыцарас иалаз, уи анагаразы иахьати аамазы амч зымхо ауадараа ацуп .

Аиагара иазку акадра рааара Асны аныа иамыбар амло аагылазаашьа ыоуп. Ари аус напы аларкит милат культура аизара еснагь иазлымау Асныти аынаррат универси­ тет анапхгара. азну ашысазы, афилологиат факультет ирыдыркылаз астудентца рахьынти гыык, аиагара азанаа ала ахырхара рыахоит .

арада, ари ашьгара бзиаоуп. Аха араагьы ицыруеит ур рзанаа хада дзыраша араца рыамзаара иацу, зыбара мариам ауадара. Ари аус алша аиурц азы, ацхыраара арароуп аыша ду змоу ашыца хатраа. ара агылазаашьаы, ашыца рыриамаа, зны аурыс бызшахьы еиаганы ианазыаа, уи­ нахыс рымаа иаа иаатуеит. Адунеи ажлара идырдыртуп ыц ишьагылаз Асуа ынарра аызаз асуа жлар ишрымоу иышынталахьоу асахьаркырат литература. Уи азы иааалшо зегьы аароуп иреиьу литературат бааа адунеи ажлара рбызшаа рахь еиаргарт еиш .

– Асны ашыца Реидгыла иахьа шааы еид­ накылода? Ирхышаауазеи алитератураы аы­ шара иалагаз аар, ур рахьынти ыдала шзы­ гыуада, ишаоу даргьы шаргьы шеимадара?

Ирашарц ишахузеи маагак аасабала?

– Асны ашыца Реидгыла иахьа еидна­ кылоит 46­ык ариаца: апоетца, апрозаикца, алитература ызаауа аарауаа. арада, ур зегьы лышала еишым, шрала ишеишым еиш, аха шамахамзар зегьы активла иалахуп алитературат процесс .

Алитератураны зыызшо аар ыоуп, иагь­ маым, ирацаынгьы рыгыуеит. Реиара­ ык апоезиа рнапы алакуп, иоуп апроза аны зыызшогьы. Аха аышара мацара азхаом .

Рхаты бжьы рханы асуа литература аша ина­ гыларц азы, ирацаны рхы аџьабаа адырбароуп .

Изатузеи, ажеинраалаа рыра иау зегьы поет­ цахоит а ахыцра иашаам, апроза знапы ала­ ку зегьы шыца нааны ишзыамло еиш .

Аха сабарала ариарат бахатра злоу изы иа­ хьа амаа зегьы аартуп, ириаразы ынгылак ыаам. Аха араагьы абахатра мацара азхаом,

– иаахуп аџьабаа раца, адырра аула, иараку аинтеллект. Абахатра змоу, аасарада ихы аус анадиуло, убасан ауп ариарат лыша бзиа аныало. Ур абагьы еицызароуп, ихеибараароуп .

Ашыца Реидгыланы еснагь иан ариара знапы алаку аар рахь азлымара, иоуп иахьа­ гьы. Аыхтанти ышыса рыла ашыца Реидгыла ацхыраарала ур рахьынти ыџьа­хык, Урыстыла аалаьа рыны имаысуаз, алите­ ратура знапы алаку аар рсеминара ирылаххеит .

Убри иалшаны, поетца араца рымаа Урыстыла иыуа алитературат журналеи агазееи рыны икьыхьын. араца рымаа анылоит ур ирызкны иажьуа аизга «Ашацкы­ ра». Уи аиыршара акыр лџьабаа адуп апоетесса Заира аиыка. Иоуп зымаа реизгаа хаз шны Асны иыхьоу. литература иаа­ гылароуп ашыца дуа зысахша абахат­ ра змоу ауаа. ара уи агыуеит .

– Асны ашыца Реидгыла иамоуп акьыхьт органа, ажурнала: «Алашара», «Амцабз», ага­ зе «Аама». Агазе ара мауп, аха ажур­ нала ыуеижьеи акыр шыса уеит. Асны алитературат сазаараны ур ыс иааныр­ кылозеи, ирылшахьоузеи, насгьы, иахьати русушьазы шара шгаанагара шаоу, маагак аасабала ирзеиьашшьозеи?

– Ажурнала «Алашара», «Амцабз», ишыбаз еиш, зыра маым, Асны ашыца Реидгы­ ла анапааа иоу кьыхьт органоуп, атрадициа бзиаагьы рымоуп. Еиуеишым аамаа рзы ур ажурналкгьы редакторцак раасабала ирхагылан асуа шыца хатраа. Убар иреиуоуп иа­ хьа иахагылоугьы. Ашыца рзы ажурнала цхыраагоуп, рыма ыца рахьаакны ахьа­ ца иахьрызнарго ышароуп. Ар ажурналкгьы русура иагу иабзоу алацажара аплан иарбоуп, агьалацажоит. Уажазы, зеиьашьарак аасабала исарц исаху акык­бак сырзаагылоит. Ажурнал «Алашара» – асуа шыца Реидгыла иатуп, ахьа иахь инеиуеит, атиражгьы маым. Ус анакха, ианыло аымаа рсахьаркырат аара анасгьы, уи еизыршо, знапы ахзыжьуа аредакциа аусзуца иракхыу аны иарбанзаалак хьысарак ры­ мамзароуп, ахьа иганахьала ныак азаша .

Абати: Зегьы иазеишу, иаргылаша заа­ раны иоуп, журнал «Алашара» есымза иыуа аааразы аус аикаара. Хымада иааху акакны иоуп, ахыа ирызку журнал «Амцабзгьы»

есымза аыра, насгьы уи аыгара ацара. Аха уи азы ари ажурнал аредакциа иацхраатуп, ахыа ирызку аыма ыца ааны уахь рнагара­ ла. Ари азаараы ирацаны ауал аоуп асуа шыца зегьы. Иареироуп, асуа хыа рааара ахьала. Имаам, асуа хыты литерату­ ра шышьагылахьоугьы, иахьа азагылоу аама аахраа инарымаданы ахашуазар, иаоу ааса, иаату хараа ишеиау. ариарат усу­ раны уи ыдала зызхьашша заароуп, еиа­ раакгьы, иахьа мила иеиуоу рьырак рхаты бызша раарымшьо аына амилат хдырра ахьысара анахаану аамазы. Асуа бызша абза­ рагьы асрагьы ахьынталаго ахыа рхыра аамазоуп. ара иалшо аны ацхыраара раароуп ахыа. Ур рыла иалагатуп бызша ахьчара, уи азы ирзааароуп рыра иаанакуа аымаа .

Ирзауазеи ариама дуа, уаазы иахьаша иа­ хьа ианзымааа .

ыдала Асны Ахада ибзоураны, Асны аш­ ыца Реидгыла азну ашыс инаркны иаи­ уит акыр жашысала ашыца ззышыз, аха иахьана ирмоуцыз алитература­уаажларрат газе «Аама». Ари, иабыргыьаны, ама дууп алитературат риара знапы алаку, иазлымау зе­ гьы рзы. Асышала мацара иыуа ари агазе асуа шыца, асуа арауаа, амилат доуат куль­ тура ама азызуа зегьы рзы, ргы ихо ариарат заараа ахьыдыргыло трибунак аасабала иаларц ахуп .

– Асны Аџьынџьтылат еибашьра ашьахь акыр шыса ауадараа ыан ашыца рымаа рыжьразы. Ишаоу иахьа уи аагылазаашьа?

Ауадараа шыац иаанхома, мамзаргьы аагыла­ заашьа еиьума?

– Иабыргны, иан ауадараа, иагьмамызт .

ашыца аыма ыца аырон, ажлар зегьы реиш рысазаарат агылазаашьа акыра ишыуадаызгьы. Аха, иаа иуадаыз – ур рыжьра акын. Уи азы зда сыхак ыамыз афинанса дара усгьы ирымамызт, аынарра аиабырагьы ац­ хыраара дук арарт еиш алшараа ыамызт .

Аха аагылазаашьа иагьа иуадазаргьы, аш ыца ыуан, уарлашарла акзаргьы. Шысак раахыс аагылазаашьа шьаанкыла аасахит .

Еиашьаыргылоуп Асныти аынаррат шыжьыра, иазоужьуп иааху афинанса, ишьаыргылоуп есышыса иыраны иоу аыжьырат план, иаоуп уи знапы иызхуа, ишьазыро, ашыца хатраа рыла ишьагылоу ашыжьрат хеилак .

Есышыса иыуеит: зысазаара иалхьоу асуа шыца рымаа реизгаа томла, иахьа иалагылоу, зиубилеи шыса ыоу аш­ ыца рымаа реизгаа, ыц иаыро рыр­ иамаа. Уаы деилаарт еиш иоуп адунеи астандарта ирышо иаоу ­ иыуа аша ртехникат хаабзиара .

Иыуа аша аус рыдызуло зегьы рџьа­ бааса роуеит, агонорар рзыршоит аша равторца. Ашыца Реидгыла иалоу рыма ыца рыжьразы есышыса ирзыоуп 105 авторт бьыца ирыаркуа, убри иназынашуа ирзыоуп Асны ашыца Рассоциациа иа­ лоугьы. арада, ур рыжьразы иааху афинанса Асны Аынтарра абиуџьет иазоунажьуеит .

– Иааркьаны шазаагыларц сахуп асуа драма­ тургиа. Уи ыс иааннакылозеи асуа сахьаркырат литератураны, насгьы, егьыр ажанра ирырш­ ны уа дахашуазар, иабанашьагылахьоу. агыла­ заашьас иоузеи иахьати аамазы асуа драматур­ гиат жанр аиараы? Насгьы баа ажа акритика ажанр азы .

– Адраматургиат ымаа ахьа иааса изыз­ ку атеатрт азароуп. Асуа драматургиа арада ишьагылахьеит, ахаты традициагьы амоуп. Аха иахьати уи аагылазаашьа аигырьарт еиш иаам. Амила доуала реизараы атеатрт азара ахьынахароу уи иазхыцны. Асны аиабыра рымчала еиарыцуп уи зыноу ахыбра. Ашьапы­ гылара иау Асуа ынарра ауаажлар рдоуат культурат аара арактуп. Ари аус аны иалша­ ша рацоуп амилат театр. театр милат театр нааны ааларазы, уи арепертуар еиарак асуа драматургиат ымаа рыла ишьагылазароуп .

Ахашыца асценаны ирбароуп зсахьаркырат аара араку аамазти аымаа рыла иаоу аспектакльа .

абыргуп, адраматургиа ыдала ихьаноу литера­ турат жанруп, аха имариоу жанргьы ыаам. Аама ыц азнеишьа ыц аахуп. Уи радыршароуп ад­ раматургиа знапы алаку ашыца, ари ажанр аны рыыршароуп иахьана зыызымшацгьы .

Асуа милат драматургиа аиара ацхраара рыл­ шоит Акультура аминистррагьы. Сгы иаанагоит иазхыцтуп а, асовет мчра аамазы адраматур­ гиа знапы алакыз рыриараы астимул рыаразы иаз апрактика – иреиьыз аымаа Акультура аминистрра аганахьала раахара (арада, аыма аыргыларазы атеатр ианаднакыла ашьахь). Ате­ атр арепертуар ацхраарц ахызар, зны адрама­ тургиа аиара иацхраатуп. Даакала уи аны иагу хараашьак ыаам .

Асуа литературат критика аагылазаашьа еиа­ гьы ихьысауп. Уи аныам, апацаа аамчхьара аналымша – алитературат ымаа рсахьаркы­ рат аара ианымшыр алаом. Уи ашазаргьы – ихароуп, ­ ииашоу, иаулоу критиканы иазар .

«Аиаша ашазаргьы, иало ашыр хаахоит» аоит асуа жаа .

Акритика асыра, мамзаргьы зына аамзаара иахьоит сахьаркырала исыу, ахьаца ргьама лазыруа аымаа рыра. Хылашрак рымаам­ ка, иаазаххаз дара рхарџьала рыша рыра – ахырага ааса аырхага ароит. Асны иазароуп риарат коллективк иалахым, ирыжьырц ира­ ху аымаа знапы иызхыша, зыжьра иасоуи иасами еилзыргаша амчра змоу маурак. Асны­ ти аынаррат шыжьырахь, мамзаргьы ахаты шыжьыраа рахь аыжьразы инарго аымаа, хымада ирыцзароуп аыжьра ишасоу зо арецензиаа, уи иазку аыша змоу аазаца рынти, иаап – Асны ашыца Реидгыла аны ишыоу еиш .

– Хыхь, џьара ишеит, ашыца зыма руа алитература ауп а. Ари ахшыак шеилкаату?

Ашыца ззыхандеиуа алитература ариара азын мацароума, мамзаргьы даа хыкык рымоума?

– Ашыца рыриама ыца раарала амилат литература ама руеит уи аизара, ам­ хак арбаара, арбеиара аганахьала. Алитература – ахьаца, амила рыма ауеит. Ашьхаа ацха зыаро дара рхазымацара акам – ауаа рзоуп .

Убар ирызоуп ашыцагьы, рыриамаа зызку – ауаа, ахьаца роуп. Ашьхаа рыцхеизгар­ а ашьхымзара акзар, ашыца рыриама­ а реизгара алитература аша ауп. Уи шаа иазы­ хандеиуа аара – уи аша шахоит, мхакы баала ажлар рааараы рыма ауеит. Анца иишаз ауаы, дхыбжаыбжамка, доуала иараку уаытыса нааны иааара – абри ауп асахьаркырат литерату­ ра хыкы хадас иамоу .

– Ишан еиш, ашыца ашьхыца реиш аус руеит, ариама ыца аыроит. Шара шгаанагарала, иаа хшызышьра захны иоузеи ур рыриараны азагылоу аама инамаданы иаозар?

Дарбан шызаалак, иара иаа игы ихо атема дазхьашуеит – уи иара изин ауп. азаца хатраа аыры, Асны Аџьынџьтылати аибашьра анцозгьы, уи анасгьы, иаыреит ауаажлар загылаз аама иазкыз аымаа, иаадыршит уи иалагылаз ауаа рхасахьаа. Ари уажынахысгьы иацатуп. ара аиакра аама ду ахаануп. азлахыз аынарра ду еилааит, аибашьра шьаарыра хагеит, уаасырала аи­ лыршьааит, азлаааз асистема ахаыан, иазым­ дыруа даа сазаашьа система ыцк агылеит .

Ар зегьы ауаатыса ирнымшырц залшаом .

Зегьы еилырганы, игынкыланы аыц сазаара аалархра – ихьаноу процессуп. Аынаррат система асахра иаа имариоуп, ауаытыса дзышьцылоу ихыцшьа ныжьны даа хыцшьак, даа сазаарат системак нуала ирсаны адкы­ лара ааса. Сара сганала, ари аама ыц ианао ыазаргьы, иамнахуагьы рацахоит, ур рыхьча­ шьа аназамырша. Аама ыц – азнеишьа ыц аахуп. Аама ыц афырхаца ыца алиаа­ уеит. Уи азы алитератураны ицырроуп ур афырхаца ыца рхасахьаа иегьы инар­ бааны. Аар ирыатуп рысазаараны изы­ шыша алитературат хасахьаа. Ур рыла иаа­ атуп ыц игыло абиараа.

Ирылааатуп:

асадгьыл абзиабара, иаахханы ианыала, уи ахьчаразы ахамеигара, ауаытыса иагьа аама хьана дагыларгьы – дышуаытысоу иаанхара .

ара еснагь ашарара иагылазаауа мила мауп, авара дыоуп – еснагь ишароу, еикышьак змам аа. Уи азы еснагь иаахуп аганызаара ама­ заара, шарарак аныало азы аагылара иазхианы аазаара. Акыра иацклашны, зегь рыла ишаны­ изаны иазнеитуп ашкола рыны изхысуа асуа литература арага ша реиыршара. Уа­ ти ауаы, иаап, аколлективизациа атема иаз­ ку аымаа рыла дазаааом. Иаахуп: аыма ыца, ахасахьа ыца, азну, азныло хьаати аамаы рыма дзырбаша аамаа .

Аама ыц ианаго, иаамхо ауа ыц иааара аналымша – хьаа цашьа амаам, аама џьбара аанаруеит. Абри аус аны иалшо рацоуп асахьаркырат литература .

– Иаазыркьаны акзаргьы, шырзаагылеит 80 шыса ираганы асуа сахьаркырат лите­ ратура иамоу ариарат еихьараа, иара убас шрылацажеит аы змоу апроблемаагьы .

Аыхтанти сызаара аак ао, шазаагыларц сахуп ашыца Реидгыла аиубилеи ама­ гаразы иазыхьагашаз аусмагата, насгьы амагаразы арас иарбоу?

– иубилеи аылара иазку аусмагата рылагахьан иасыз ашыс инаркны. аидгыла ахадара абарала иаан аиубилеит ша рыжьразы: аредакциат еилазаара, иреиьу аым­ аа ралшааразы акомиссиаа шьба. Иа­ хьа аыжьыраы ирымоуп: асуа поезиеи асуа прозеи реизгаа ба, асуа поезиеи асуа про­ зеи урыс бызшала еиагоу аизгаа ба. Ур аизгаа рышьбагьы авторт бьыца 100 ирао еиыршоуп. арада, ар аиубилеит ша ирылоуп иахьа Асны ашыца Рассоциа­ циа иалоу ашыца рымаагьы. Аиуби­ леи иазкхоит журнала «Алашара», «Амцабз»

рномерагьы. Асны ашыца Реидгыла 80 шыса анахыуа аамазы аама ду ареит Асны аиабыра. ыдала Асны Ахада ицхыраа­ рала, азну ашыс инаркны аидгыла иамоуп акыр жашыса аззышыз, аха иамоуцка иаз, есымза иыуа алитературат газе «Аама». Ари цхыраара дуны ахашуеит. иубилеи иазакуеит газе аномерк инеизыраны. Аиубилеит шыса инамаданы, акырынт еиакаахьеит ахьацеи ашыцеи реиылараа, иацаоит уажы­ нахысгьы. Аиубилеит гырьарат еилатара азга­ оуп декабр мзазы. Зегьы ишыданыалоиг! Шхы алашырхырц ахуп, бзиала шаабеит!

– Иабуп а шаоит азаараа рак ахьы­ ашаз азы. Ишзеиьашьоит шыриараы аи­ хьара бзиаа!

Аицажара анылеит Альбина Анаб ДЫРМИТ ИЕА (Д. Глиеи уи иаамеи рзы гахыцраак) Асуа сахьаркырат литература ашьааркы Дырмит Глиа анихцажо, асуа жлар рзы рккаык иаасабала иаасара дуа анрылацажо, уи илиршаз злаилиршаз уаы иааџьеишьарт аама баасы дшахааныз аты мака, иара ихаара ахьынаараку инарауланы еилкаашьак амаам .

ыдала арзаагылап: Гач хыы изнапык ала иан­ ду лнапы кны, егьи инапала амы иалхыз иба хмарга импыыра, иаацеи иареи атым ба дуа ирарцаларц, ур ахьыхгылаз амшын ага­ ахь ианнарцози, даа ажи жох шыса рнас, рахьаати асуа сахьаркырат шы аныуази рыбжьара, уи дызлыыз иуаажлари иара ихаеи загылаз аама .

Ишдыру, аама џьбара афырхаца цырнагоит .

Иуаажлар ахьанара ианагылоу, ыдала ахаарш­ ра – ауаа зегьы лахьынас ириаом анца. Уи илха зиаз роуп руаажлар рхырганы нааа ифырхацаны раанхара аасатра зылшо. Убри аыза алахьына азшаз изаеишьаз уаын, зуаажлар рзы ицымзаркыраны аалара зылзыр­ шаз, 1874 шысазы Уарча аыан ииз асаби. Уи деизауан асуаа роурых аула аны зегь рааса ирцыхьаназ, жларык раасабала инозар инарт еиш аама бааса ианагылаз .

Иара диит ашьаарыра зцыз аурыс­кавказт еибашьра еилгеижьеи жашыса аауаны еиш .

Ишдыру еиш, ыхаарак амаамка, акыр жашыса ицоз ари аибашьра аны ртылаеи рхаиреи рыхьчаразы, уаы ихаы изаамгара афырхаара аадыршит, Кавказ зьышысала садгьылс измаз ашьхарыуа жлара. Аха рфыр­ хаара еинамырхеит, – а змамыз, рыцашьара зламыз аимпериа амча, ацыра баасаа иреишха аыхтанти ржылараа ирхаит, ишьаьаны ирхысит. Зысазаара иамеигака ахаира иахнызаз, рыбаа рышьхаа ир­ зынхеит. Ур иаа насы рыман. Аимпериа ахым­ ца иацынхаз, ириааиз рнапааа ианаанха, атра ишадыргылоз иазхыцны, хаалати рхаира ахь­ чара рылшараша агыра рыманы, динла ирзааи­ газ даа империак ахь еиханы, амшын ихылеит .

арада, иазхыцуаз рацаын, атымџьара са­ заара бзиак шырзышымыз, аха агыра рыман рысадгьыл ахаитразы, мышкы зны ахынра шрылшоз, уи рыарон аырцагьы .

Зысадгьыл иымыр амло аагылазаашьа зыраз кавказти ашьхарыуаа рыгаьа иан асуа жларшьраагьы. Ишыыз амшын ахы­ лара рыдыршеит: аибаа – аысаа, саа, асаа, анас, хышыса рышьахь – далаа, абалаа .

Уи аццашьа рхы рзамыршеит, изадыргылаз аре­ жим рызхымгака Лыхныти агылара еиызкааз, анас Аа рнапаны аагара занызшаз, аха изза­ муз бзыаа рыхакгьы .

Разыцгьаран ирзышыз османаа римпе­ риахь инанагаз. Атымџьара асазаара иацыз арыцараа уаасырала еилыршьааит: амлакра, аныдара, азиндара, ачымазара, аибашьраа дара рты ареит. Империак ины даа импери­ ак ахь рнеира, амца иацшаны аыршы иаалаз иеишнатит .

Кавказ ануа зтылаа ирцынханы иазгьы, анца иишаз ауаатыса ирыхоу асазаара иа­ цыхаран. Анаа еиаеиш ирхатан џьара лашарак аазмышьуаз ацаризм амчра, рсоциалт агылазаашьа хгашьак амамка иларын, рмилат агьара хын, жашысала абџьар кны иззыоз ахаира аыза азхыцраьа рзымгаьуа ргы аын. Абасеиш ауаатыса рысазаараз зда сыхак ыамыз зегьы ирылхдаатын, уи ариа­ шаразы иарбанзаалак мчык рымамызт. Зшьапы изыымгыло, зыбашшара аны ишьаз алым еишын. Абас, насыдарыла иыз асазаара рзаан .

Глиа Иасыф­иа Гач хыы, шьышыса ихы­ аана, цгьам­бзиам еиханы иан Асны Ду ара иаанакуаз адгьыла рыны ибзазоз ас­ уаа. А дхырахьан, иагылазаашьа гышьаага изхымгака дысны дааргахьан, ижлар рхы­ ргы далхны Мы ауахаманы аныш дамар­ дахьан, ихаа ынажа шыса инеианы дыз­ хагылаз ара амцах дырцахьан – ахь ахыхны даа хьык арахьан, иаацара ду, ишьама еи­ уаз зегьы, рысадгьыл аны анхара азин рымырх­ хьан, атымџьара аазаара лахьынас ирырахьан .

Аха еибашьрак ахьыамыз рысадгьыл иахын ауаажлар. Разшьаа дыруамызт, мазара дук иалаамзаргьы, расуара еиааны иныыргон, иаргьы дара нынагон. арада, агра ганы иан мышкызны изагылаз ааса еиьыз даа аама бзиак шырзышыз. Аха уи аама ааира ахаыан даакын ирзышыз: рхы иамыз, ргы иамыз, ирбахьаз аица дзырбашаз, рхыеи дареи еибааарт иазымашаз. Акыкуа еицлабны анхаца алаарахь инахьо аныруаз ааынра мшык азы, Асны агаа иааыхгылеит Гач хыы ихаан иим­ бацыз аба дуаа.

Азныказы дреигырьеит:

иџьеишьеит, илакишьеит, агырьара дамханакит .

Еилкаашьас имази хышыса рыда зхымуаз ахыы ур аба еиааа срамзар бзиак ша­ арымгаз, ахы шарасыз аурыс­аырат еибашь­ ра ыц. Лассы Асны ахы­аыха агааа рыны ахыра иалагеит ашьа ишылагылаз изызаз, ауаатыса рахь арыцара заку зхадыршхьаз асулан ируаа. Амцабзи алеи рыхыльо ахыс­ ра иалагеит Гач азныказы дзеигырьаз абаа .

Агаанти дахьынашуаз ибаран алашьцара иат­ натхьаз ажан агы ырлашаауа дгьыл харак абылра ишаыз. Ари, абасеиш ахыбра раца ахьеи­ лагылоу, ауаа раца ахьеиланхо, џьара ык ыоуп а макьаназ зыбахгьы имаацыз Аа акын, иа­ лахысуаз аыра бзарбзана ирыхьаны – абыл­ ра иаын. Османаа рыр ирыцыхыит абџьар зкыз, жашыса ари адгьыл иацыхараны иаз, Кавказти аибашьра ихнарахьаз иреиуаз: абџьар зкыз асуаа, аубыхца, адыгаа, хыхьаарала иагьмаымка .

Ур арахь иаазгаз агра ддыргахьан, дара рыц­ хыраарала, Асны аурыс ар рынти ианацха, раацараа рыманы ахынраз рымаа шаа­ туаз, рынхараа ирзыхынырц аагылазаашьа шроуаз. Уи азы, ирылымшазгьы рхы иалдыршарын, зысадгьыл иазхьаауаз, атымџьарат сазаара ах­ гара уаа чашьа змамыз Кавказ аеица. Иззаар­ газ аус маншалахар: – рысадгьыл иазыхынрын, рабаца рыыа ирхыларын, ыц амца еиыр­ арын, иманшаламхааргьы, рнышнап ара иа­ ларын – уигьы насыын дара рзы .

Ирзааиз аама, аыхтан дара рзыан ихыр­ агахар шалшоз иазхыцны, зысадгьыл иазын­ ханы иаз асуаа неилацажаны, ишаны­изаны, излауала рыжлар реиырхаразы мак иашьалеит .

Ибаны ишьырхит, рашьца шрылазгьы, ихыыз ар ирагыларц. Аха, уи азы абџьар аахын, арахь, аыанти амчраа ажлар абџьар рылыргахьан .

Рахы еиазашаз гыык ацаражаца нарышьит, Аа итаз аурыс ир рдивизиа ахада, аинрал Кравченко иахь. Ажлар рыхьала аа­ ра ареит бџьарла еииршарц. Ажа иреит, иара ир инарылагыланы, ртыла иалаз аыр мпыахалаца ишрабашьуа. Рахьати реица­ жараан ажа риеит, ирызхаша абџьар шрио ала .

Уи иагыны, асуаа мап ацыркит аырца рыр рхадаца уана ирыдыргалахьаз абџьари аџьыани. Аха иажа деижьеит аинрал, – абџьар римеит .

Зыуаажлар ззышыз ацаражаца ыц из­ неит аинрал. Еиа раныршеит: абџьар рианы ианыала, аырца рабашьраны аыанти ас­ уаа иара ир ишрыцхраауа аты ихы аагалара .

Усан тамбарыла абас аак риеит аинрал:

«Шара агаа шыцхыраара дазрыцаам аб ­ Аынар». Уи аухаьа, ихыыз ар рагылара ахаыан, ир иманы ашьхаа деихеит, асуааи ихыыз ари ааизныжьны .

Аырца рынти абџьар рыдыркылар акхеит, даа мак зырымаз асуаа .

Асны ахы­аыха зехьынџьара имаысуан аибашьра бааса. Аырца рыр рахьа игы­ лан асуаа: атыла иашымацаз, изыхьмыыз, изыгыуаз аиааира ашьахь, ыныак рымам­ ка рашмара аанкылара захыз. арада, зегь рааса ааха зауазгьы дара ракын. Аха рысадгьыл ахаитразы иага фырхаара аадыршызаргьы ирзамуит, – рынасы иаламызт: мыцхы еилыршьа­ аит, ааха зауз аырцагьы ахьара иалагеит .

Усан еицажеит аурыс еинралцеи аыра ир рашьацеи, еиышааны иагьырыбеит, атыла аурыса ирзынхо, ажлар хыраны аырца ирго .

Аинрал Алхазов (Алхазишвили) Кавказ Ахылашы иынти ада иоухьан, ­ асуаа рхырара зегь рыла ишацхраатыз. «сыцьала» инеигеит аинрал инапына: аынар ируаа ржылараа аанкы­ лан, аырца аара рыан ажлар рхыраразы .

Уинахыс еицхырааит, уана еиагыланы еибашьуаз арык, – иалагеит зразы рыбаз асуаа рхырара .

Мызки бжаки рхы­рыхала, цунами бааса нархааны иныыаа иагазша, рысадгьыл дара рыла иацит, – реиараык амшын ихыр­ еит. Иара усгьы рганы иамыз, аимпериа азакана изырмышьцылаз, ур рыагылара зхы иззалмыршаз асуаа, еснагь ишараз, аааны иаз ари атылаы дара ахымка ааара, арада, иазхыцуеижьеи акраауан аратра амауца .

Аха изыхдырьаз а ус дук ыаамка жларык рхырара, – адунеи аны рааыр ланаруан. Уи азы аамак ааира иазышын. Иааит уи аамагьы .

Зхы рысыз аибашьра, уи анагаразы агылазаашьа маншалан, – ирылдыршеит апровокациа рзуны дара ирагыларт ааара, уи азхан рыгакы анагаразы .

Харада ахара рыданы, рымч мырхака зысадгьыл иахыккааны амшын ихыраз ахаца ирылаз Гач хыы, дшыхыаз далашны ибеит: ижлар зегьы реиш дзыхшаз рымчыдара, аибашьра иа­ цыз ашьаагаа, агыьара, амшын ма ирзаана­ газ агараа, атымџьарати асазаара. Ахыы, илаца зегьы реиш, дрылхдаан ахыра иацу ахаара­бзаараа зегьы .

«Ари атыла уаа Асны а узазом, иацит, ааырак рымамка иааит уи зтыз ажлар»

а азыро иалагеит. «Уи атыланы анхара знаа­ ло ара ауп» а, рыжлар Асныа ихьадыршуа игылеит, арти аыруа интеллигенциа еи­ уаз аыры. Ус рартеиш азин рымангьы ирыхьаон: ­ имаымка рџьабааа ыан асуаа рабашьраны, рыаа рбылраы, ихыраны агаахь рнацараы, – зыьыла аынар ир иры­ лан, дара рыуаажлар иреиуаз. Аха асуа хаца, иагьа гара рхыргазаргьы, рысадгьыл аы ирарц рахымызт. Ирахымызт садгьылда атымџьара аазаара, аыныа зцыз асазаара. Зегьы ирзымгаьызаргьы, ма ирылымшазаргьы, агаь џьбара змаз аыры Асныа ахынра иалагеит .

Имариамызт ари аусгьы, – ирацан уи иаынгылаз амча .

ыртыла агаа, ныда­гарада абнаа иры­ латаз ахаца рмазара хыа неиласаны, ьырала ахаты шхаа аанкыланы, маа амшын ианхылоз игазаз аруаа «шымцан» а рыма иаынгылон, ирыцхылаз ирышьахысуан, изыхьаз мчыла агаахь идырхынуан. Гымбылџьбарала ирызныон, зынасы иаланы, амшын цыраа ирцынханы, Асны агаа аына анеира зыл­ шазгьы. «Акардона» а изышьаз, аимпериа архаа, ихыырц ашьызгоз раамышьразы агаа рашьон, иааыхгылаана хымцала ирылон .

Аха насыны, агаа зехьынџьара иахылашырт еиш амча рымамызт, – асуаа анхдыра ашь­ ахь, аынар ир, макьана аибашьраа ахьцоз Карс аганахь идыырахьан. Иаз аагылазаашьа рхы иадырхеит ахаца, – иагьа ынгыла рыр­ озаргьы, уахынла мацара, гы­гыла ихы­ уан иахьрыманшалахоз аыа рыны, уи­ нахыс рысы аны, агааа инарцыхараны, аруаа ахьыамыз абнаа ры ьалаак наргыланы аамала иныатон... Абас мацара, зны иадырбаз, аха кара­кара ааира иалагаз аыхь иаызаха рысадгьылахь ахынра иаын. Ахынра зразы иалаз иреиуан Глиаа раацарагьы. Иагьа уадара даниазаргьы, ихыа ыџьа ама рызхымгака ицысызаргьы, изынхаз иманы шьапыла мацара амшын дахыкшаны, Трабзонынти Асныа иааи­ геит Глиа Иасыф иааца. ара асуаа иаауп уи ахаа исаа аахьа ахырхара!

Рнапа рџаџа агьы дырымлаеит, алашь­ цара ралакны Уарча иахьнеиз: ­ аыауаа аама аыблара иагахьан, рыыа еилаццыш ишьан, рымхурсаа ажыр рхысхьан, амахасаа еималахьан. Анкьати аыа зысы аны иахыз

– ахаамааеи, асаатеи, ибнакыз алаеи ракан. Ицахьаз иабаца рхышаара аашааны, дазыаао амца неиеикит. Уи иахылыз алагьы аеиыхны ажанахь ахалара ина­ лагеит. Аха ныра рымамызт Иасыфи иаацеи ргырьараа. Уи аныьа, рыа ирытаны иаарыдгылеит ажандармца: «Араа анхара азин шымаам, шыны шцароуп» а иаагылеит .

Дара рзыан итымыз уаан, Урыстылати апа­ спорт змамыз «асасца ьалаа». Игынамараа иазаргьы, мыцхы иамеимкит Иасыф, – еиликаа­ уан, ур дырагыларт еиш мчык шимамыз. Уи азы, иааца аашьыхны, ыц еииаз ихышаара еиах иааныжьны, Кыдры ахыахь ама дылеит .

Ари зегьы иалашуаз Гач хыы изеилкаа­ уамызт: ынла абнаеи асыжыраеи рыны рыахуа, ауаа ирымбарт уахынла мацара ам­ а иланы, џьахаџьафарыла аааб рыхганы, ахыбраа ццышыртхьазаргьы, аныашьа ахьи­ аз, дахьыхмаруаз, ашыр хааа залалоз а­ лаа ахьгылаз ашаына ианааихгьы, ахыла ашьа зхаз ур ауаа мымыршагаа араа ра­ ангылара ахьырымуаз, рыбжьгааа рхацаланы ацара иззаыз. Изеилкаауамызт ахыы, мыч дук имоуп а дызхашуаз иаб, ур дырамгылаака раты дахьацныаз. Макьана изымдыруаз рацан Гач хыы .

Ииулакгьы, иааца аы иамыршьыка ирга­ ны, ахьа иакны ишыаауаз иманы днеит Аыбжьаа: ахара иацынхази, ихынны аара зылшази ыык ахьынхоз. Асазаара бзиа иа­ цыхаран Аыбжьаа, аха рхыбраа ыан, иа­ цамзаргьы афат­ажт рыман, арахгьы рзанын .

Гыблыла ирыдыркылеит, аџьамыацгьа рыхганы рысадгьылахь ихыныз ари ааацара, – рысгьы еидырхеит. Анас, ирзалырхыз адгьыл аны, инеицхырааны ацк наргыланы, Иасыф иаацеи иареи ахныакыра рзыареит. Уинахыс уаа иа­ ангылеит, анхама ареит. Забаца рхышаара амырцара иазгышьуаз, Иасыф ииахыз илдмыр­ шеит. Аха усгьы Асны дыан, – уи аман анца иынти. Дызлаз ауаа асыуаан: агыбылра рылан, арыцараны еилибакаауан. Аыбжьаа рылоуп уи ишидырыз, ихыныз ахаца, досу дыхаана дахьынхоз анхара азин ширымоз, Кыдри Гымс­ еи рыбжьара асуаа анхаразы зына азин шры­ мырххьаз .

Иасыф, ахышаара ыц аиазаргьы, хьа­ ас имамка дыамызт, дахьынашуаз ибараз, Кыдры нырцала, уаатысала иацыз Уарча иаз иабаца рхышаара. Уи ыцаахьан, – ыц аиара азин имамызт. Дыршьак имамызт, даа шышыса инеианы, џьара асыуак уахь нхара а дышзымнеиуаз .

Ш. Инал­иа иуан: «... Гымса ауачастка иаанакуаз иаб иџьынџь, иыа Уарча анхара да­ иырымтит. Убри аынти уи дцаны, абжьыуаа ры дынхеит, Аыбжьа аыан, Кыдры ауачастка иахьаанакуаз» .

Ахара иацынханы Асны иази, ыц иа­ зыхынызи, сазаара бзиак шрымамызгьы иаа изхаышаз аама баасы рзышын ра­ хьаа. Ашьхарыуа жлара ыбаса ианы, аибашьра иацынхазгьы ртылаа ирыхцаны амшын ихызаз, «Ахаиты» а ахь ыда шихырахьазгьы, аха ажлара ршьа зымпы­ ататаз Урыстыла аимператор Алесандр II, 1880 шыса, маи 31 рзы исра мызак шагыз, аурыс­ аырат еибашьра аамазы, аимпериа зысахыз а иихьааз асуаа, «ахара зду ажлар» а ацаыга хьы рхиеит .

Убри инаркны арежим бааса рзаан аибашь­ ра аамазы аынар имчра иадгылаз ыык рыда – асуаа зегьы: иауадызгьы, иаамсазгьы, инхаызгьы, хыгьы­дугьы, агара илазгьы нала­ аны. Уи ахь дамыа рыхны иир акын макьаназ амгара иазгьы .

Адунеи ианыз ажлара зегьы реиш, дар­ гьы анца иишаз жларык ракамызша, изых­ дырьаз цьа иымааака, иалаз, дара рхааа ирзеиыркааз апровокациа ишахьаз рзым­ дыруазша, харада ахара рыдан, ртыла аны «аамала инхо ауаа» а ихьаан. Ачынуаа рала ажлар ирылаан, ирзаыраз арежим аараа ианрыцымныа, Сибраа ахара шырзышыз .

Асуаа реиш азы ирхыцуаз рацан, аратра аыанти амчра ахадара. Ирыраз арежим, асуаа ыртыланти рыхынраа ааннакылап а игыуан. Аха уи амыхеит: аргама аара рылдмыр­ шозаргьы, ма­ма акзаргьы маала аара ишаыц иаын .

Арежим џьбара рызхымгака, рашьца ахьыаз ыртылаа ацара заххо рацахап агьы иа­ гыуан. Аха уигьы ишырахыз иамлеит, – ицаз ыазаргьы, зааца уахь иагахьаз ыык ракхеит .

Зегьы шыыз ыц рхырара ргы азыозаргьы, аама иауамызт, – аибашьра нахьан. Ус анакха, «ахара здыз ажлар» рхы рцымыхарты аара асазаара хьана рыатын, ара асыуаауп, ари адгьыл зту ара ауп а рзымо, рхы рзышьымхуа ихатын, аыхтан дара рхала: рбызша карыжь­ рын, разшьаа рысахрын, жларык раасабала идырашьарын .

Асуаа (аурыса рганахьала аибашьра иалахыз ыык рыда), Кыдри Гымсеи рыбжьара дгьыл аак иадамзаргьы амазаара, анхара азин рымхын .

Азин рымхын Асны амшын агаа зехьынџьара, х­километрак уи иазааиганы анхарагьы. Азин рымамызт Аа аалаь аны: аыхыштраз ашьалара, аьымк ины анеира, хшык аахара .

Ар аамаа раан Асны аы рыман азакы чымазараа: «испанка», аршра, ацырша, аимачымазара. Амедицинат цхыраара амамзаа­ ра иахьаны, рысазаара иалит зыьыла асуаа .

Изадыргылаз изымхака, аполковник Ара­ кин апроект аиеит, асуаа ахьынхоз рыаа рынти ихыраны, зына еизааиганы иахьын­ хашаз аиланхара аблаа рзыаара. Уи апроект шьаыран, ажлар дара ишырахыз рнапаны раагара аус аны алша иаа ирнаоит а ихьа­ аны. Аха насыны иахьымеит, Урыстылати аџьажлар ргынамарат ысраа зымхак иаа­ иаа абаахара иаыз ахара иахашаланы, ирзал­ мыршеит ари апроект анагара .

Адгьыл зегьы ирыцкын, асазаара иашьаан, исеиырхаган, уи иаарыхны иыргоз ада, ахныгаразы даа аагарак змамыз асуаа рзы .

ауади­аамсеи раара рымамзаргьы, изаа­ рыхшаз адгьыл иазрыцаны иаамызт ихьы­ шымыз анхаца, ахара алаана. Иааца агых рыгымка, зыдгьыл аара бзиа ызгоз анхаы, – акыр ахьышымра иман, ихы агра иго дыан .

Аыанти амчра, абригьы иазхыцны, рыдгьыл­ а реиараак рымырхит, ирзынрыжьыз сы­ мышьыгак ахьыргашаз дгьыл камьаак рыда .

Аха анца имчала: аы, амы, амца, аауа рымхшьак ыамызт, ур рыла ибеиан, – меигарахда ирыман .

Рзина ркьазаргьы, имашьака жларык раасабала рхыхьчаразы харара ду аман, џьара тымуаак рыламка, досу рыаа рыны иа­ хьынхоз. Уи иахьчон: рбызша, рьабза, егьыр амилаа излареишымыз, – рысазаара злеи­ баркыз, жытнат иахыаауа ихьчаны иааргоз разшьаа .

Ашьхарыуа жлара зегьы реиш, асуаагьы, ауаытыса изы иреиаоу малны ирыхьаон хаалати ахаира, – уи рылааан, ршьарда иалан, иагьа мчы рыыаргьы рылцашьак ыамызт. Уи – зегьы иреиан дара рзы, зны­зынла рысадгьыл аы аазаара аасагьы. Аха ирылан ачарагьы. Мыцхы ирцыуадаын аибашьраан изагыланы иеибашьу­ аз аурыса рнапааа аазаара, ирзаыраз аре­ жим аагылара, аха ирычар акын. Уи азы дара­ дара еилабжьон, ыхаарак змам аама хьанак шыам, мышкы зны инархыны ишцо иазхыцны, – излауаз ала рхы рааны амагашьа радыршон .

Ус шакызгьы, разшьаа зегьы нышьааны арежим аадыбжьалара, аынар иуаа ирбарц шырахыз еиш шьаанкыла аысахра, рыхгьы­ рыггьы иамызт, уигьы еинархон.

Ур ирдыруан:

изагылаз алашьцара хьана дара раххарала ишы­ мааиз еиш, дара раххарала инархыны цашьак шыамыз, аха агра ргон – аама бзиак шырзааиу­ аз, – даргьы уи иазышын. Аха дыршьак рымамызт уи арас иамаз. Иара (аама) усгьы аангылашьак амамызт, – ицгьазгьы ибзиазгьы инархысуа ишцац ацара иаын. Уи наскьацыхьаа, ажлар, аибашьреи ахареи ирныроз ахра бааса ма­ма аьара иалагеит, изагылаз арежимгьы асыхарахь ахы археит. Убара ирыбзоураны, акыр зшьара илаз ажлар аиара ама ианылеит, ыц ихацдыркуа иа­ лагеит: аацаагараа, ихмырьака ачараураа, аацамара агараа, ауа­аахы реицаараа .

Акаа иаацырырго иалеит, ирхамышыцыз, аха акыр шыса ирымацыз агырьарат ашаа, иуаауа иалагеит, ажлар иааршхахьаз рыга зырсаоз, рлымаа ирахмаруаз, рысазаара шнымоз ала агыра рызоз амырзакана рыб­ жьы хааа. ыц ихацдыркит, алахыхра гырьарак иазыгышьны иаз арызбеи аызбеи еиваырбо реицкашараа .

Абара зегь рышьралараз аама аныр­ зааи, аынар ахара анрыдиаз инаркны жаба­ жох шыса рышьахь ауп. Рахьати ашыса раан, амаурауаа рыны азин ылымхыка, ыак аынти даа ыак ахь анеира, рынхацеи дареи реибабараа аынгылаа рыан. Азин алхрагьы ус мариамызт: апрошениа тын, уи ара зылшоз дышаатын, аара ахшаатын, ицара мзызс иамаз зегьы анатын. Ура зегьы дырхамыгылака, зыма иныаз, ажандармца данырыхьаша, – арежим иацымныаз а иаасабала ахьырхра изышын. Аха иныон, ынла иамуазар уахынла .

Анас, уи лышак шаимуаз еилкааны иаырхит .

Рыма анаат ирылагеит: аианеиааираа, аиба­ бараа, жытаахыс разшьа иалаз, мчыбжьык, ымчыбжьа а ргыцхца рыны раангылара­ сшьараа. Гы­гыла, ыак аынти даа ы­ ак ахь реианеиааираа збоз аынар иуаа, ур ауаа «праздно бродиашьчие» а ирышьан, – дара реилкаашьа ус иан .

Аха еианеиааишьак рыманы иамызт, амшын ихыршлоу адгьылбжьахаа иреишха, хазы­хазы иаз: абзыеи абжьыуааи. Изеибамбо, ргараа инеидталаны ирзеибымо, рзеиш уск азы рааид­ кыланы изымцажо аагылазаашьа рыман, – рыга быжьан, – Кыдри Гымсеи рыбжьара ашьапыыргылара азин рымхын. Ажлар еишан .

Ур рааса рагылазаашьа акыр еиьын, асуаа ирыдыраз ахара иаанамкыз, – самырзаанаа:

аибашьра аамазы аынар ир ирыцхраауаз, ешьти амилициа ирылагыланы Џьгьарда на­ злаз акыр аыаа амца рыхзыжьыз, ирылан­ хоз хыраны амшын ихызоз, зысеиырхара ахьала зашьца ррыцара иацхрааз. арада уи насыдарат хымагашьан дара рзы, аха алша аиуит, – ртыла иазынхеит, аратра аахьа гыб­ анк рмоуа рыареит .

Убри аратра ашьаа акит егьыр асуааи да­ реи реиысаара, амрагылара аганахь рхырхара, акысгьы, акыра ршьа еилаахьан агырцеи дареи .

Рашьца реиараык анхдыра, инхаз беиых­ шьак рымамка асазаара цгьа анрыаха, иаа инынагап ахьыргахуаз ыртыла – Гыртылаа ры дырхеит. Уинахыс разшьаа рысахит, атым бызшахь аиасра иалагеит, ажакала, аашьара ама ианылеит, иагьашьеит: иасыуаны иасыуамка, иагыруангьы иагыруамка, рхаты милат харак рымамка, – изымахырхаз инрыла ицеит .

Ахыца ирацалаз асуаа, рзеиш рыцара акыр ишеиднакылозгьы, рынуа актаь был­ гьо шыро иамызт. Ишыац иан асоциалт еиарамра. ауади­аамсеи иреиуаз рхашахымбара, «ршьацьара» алаырбара, анхаыжлар ратамбара ишрылац ирылан. Рыха ркьакьаны ишыазгьы, арежим даргьы рымча шканасаз, аиакраа шыалаз збоз анхаца, – ур мыцхы рхагылара­ а ирахьан, – ахырхара рахымызт, – даргьы асыуаан. Акысгьы, ур рахь агаанџьа рыман, – ахара аамазы, ауади­аамсеи иреиуаз, ажлар еихьыршны, дара ахьцоз иахьыргоз азы. Ргы рыз­ амызт зысадгьыл иазынхаз аауадца: иара ус­ гьы зысазаара уадаыз анхаыжлар, џьара цхы­ раарак ахьрырымоз, Асны знапы иакыз амча рахь еиаарак ахьыарымоз, рхы­рысы ада даа хьаак ахьрымамыз азы. Абара ирыхьаны аы рыман: агынамараа, аиагылараа, зны­ зынла иалон ашьакаараагьы. арада, иан, зуаажлар задыргылаз хьаас измаз, аауадца иреиуаз ауаа хатраагьы: асуаа зинак роур­ цазы аышараа азоз. Усеиш иаз, – пату рыын анхаца рыныа. Иан, ажыт ишыаз, ауади­аамсеи рхакы камыршуа ирхагылозгьы, аиараак абзыцашьреи ахареи ззеилаз. Аха зны­зынла ур рхагылара, рыгра агара анырзы­ мыждарахоз ыан анха кынца. Уи бзиааны иааиршит Д. Глиа, 1919 шысазы иаиаз, иахьа иклассикат ыманы литература иалоу ажабжь «Атым жан ааа» аны. ауади­аамсеи анхацеи реизыазаашьа иазикит сра зым иро­ ман «Камаы»­гьы .

Аыанти ачынуаа, анхаца рахь ааса, афео­ далца иреиуаз рахь иаа ахылашраа арон, ургьы арежим ишаанакуазгьы. Рхы иадырхон, хыхьаарала еиаз анхаыжлар рыбжьара арежим алеиша арараы, даргьы уи акын ирахыз, – рна­ пы ианыз иазыаааны иазыхандеиуан, рьыш ак ныыршьуан азы .

Ур рхымагашьаа рзы асатират аша – ахьыртраа рзикуан ирыланхоз, еицырдыруаз Жана Ачба, ихаа шьрала дышауадызгьы. Иаша ырарц ишьра рзыгаьуамызт – длашын, алаш ишьра мыцхы илаыран, ба, бзиа деицырбон анхаыжлар. Аха ихьыртраа хгарак рымамка зшьара инаьаз – изашшуан аыанти амчраа рахь инеины. Убри иахьаны, Жана Ачба хынт Асны далырцахьан.

Дызагылаз аамазы ижлар ирымаз агыра шаа еилыкка иаадыршуазеи уи иашак иалаз ажаа:

Гыра зухуада, Изаауада?

Уаы зтыда, Избарыда?

Алака цьа Иашрыда?

Жана Ачба исазаара далит Ха аыан (1916), даныхыыз дахьыраааз, аныш дареит Аандара аыан, ашаара дахьалагаз, иуасиа инаыршаны, ихьарцеи илабашьеи наивааны, Мидара ашаны, ашла дуа рыаа. Жана исыба Аандараа иааланы ианааргоз, дыз­ кыраз иашьца иреиуаз ыык ыазаргьы, анхаыжлар рыкынца ракын дназгоз, – уи иасеитхьан иара, рхы­ргаы иы ааникыла­ хьан .

Ауаа нагаа рылан анхаца, иагьмаымызт .

Руаажлар ры апату рыман, ража иазыыруан, рыгра ргон. Убар ракын изыбзоураз, рыжлар загылаз еицаз иамгыларц азы, акыр рхы рааны, ачара шьаас иааны рхымагара. Ажлар иры­ лабжьон, дара рынуагьы џьоукы агамра рынааны гнибархараак аларгьы, ахырхара баасы аиуаана, рааидкыланы идыреиуан – еин­ драалон .

Аха еснагь усеиш изыаломызт. Аы шрымац ирыман: ауашьраа, ур ирыцыз ашьоураа, ыхаашьак змауаз аиараа. Иан: аичыр­ чаца, ацгьааца, џьоукы ашьа рыбжьалар, реинраалара иаырхагаз, хара анашра иазрыцаз ауаагьы .

Асуа ихьмы дуун, дыншьаны ишакым ала а данизныа, – ичаны аангылашьак имамызт, изынхаз исазаара зегьы уи иаируазаргьы, иааилшоз зегьы аион, дыншьаны изныаз ауаы (дынхаызаргьы дауадзаргьы), дызлоу ауаа дыныршьарт еиш аагылазаашьа иара илиршаана, иаап, ашьа идзар ишьа иуаана .

Хьымыла асазаара, – иара изыан асра ааса еицан: ихихыр акын, ма исазаара ахниар акын. Даакала ахымагашьа ихы изалыршо­ мызт, – дызлаз ауаа рыбжьара ыныак имамка асазаара иахын. Ишьа аура анилирша, – мак акын имаз – иааца, иуаигыцхы, инхама, ауа­ ытыса изы малс иаз зегьы нкажьны – абрагьра .

Абрагьра аныгара хьанан, аха аырла ама­ гашьа ианаирша, – ажлар рганы дфырхаан, ашагьы изаырон. Уи аыза ахь­аша иоуамызт намгарыла ауаы дышьны ибналаз. Иагьа патула уинахыс иабрагьра аныгашьа иаиршаргьы, ажлар ргаына неишьа имамызт, аша изаызоз а даларгьы, – уи иыбоз ашан .

Абас еиш иаз ахыса аы рыман асуаа «ахара зду ажлар» а ахь анырхыз аамазгьы. Ур иреиуан, иаап, Аиба Хи, ихымагашьа баасы ианамыжька, аамса Блаб дышьны, акыр шыса абрагьра аниуаз. Уи аамазы акын Иашырати анхаы кын Кьахьба аџьара, дыншьаны датамбака изныаз аауад ашь­иа дышь­ ны, жаа шыса иынхьак­аахьакуа анхаца рынуа ианиахуаз. намгарыла иашьа да­ зырхаз аауад Ачба дышьны хышыса абрагьра иуан, ашьахь зырызаз, аашыса акаторга зыхга­ ны ихыныз Бажба Салуман .

Ажлар ар ахыкгьы ирзаыреит ахаараша­ а. Акьахьба кын данаха ашьахь, акыр жашы­ са рнас, ишдыру, аыма ду изаиеит Д. Глиа иаы, Асны жлар рпоет Б. Шьынба, уи иалхны иыхын «Хара шкака» зыхьыз асахьаркырат фильм, ироман изикит А. Возба, дахьиз аыагьы издыргылеит аха иалху абаа .

Ажлар арада еиахан: жытла иааиуан, зьышысала аоурых шрымазгьы, дара рааса иаа иаз ажлара хьаа ицахьан. Иаап, иаалырьаны, ирхатаз арежим лашьца нархыга­ ны изгашаз мчык аларгьы, – алашьцара ишыац иазаауан, иахьарадаз азы. Уи реитын. ара лашаракахь икылгамка еиш бзиак шырзышы­ мыз еилызкаауаз ыан арада. Аха реилкаара маца­ ра азхомызт, аанышара аахын. Иаахын: адырра, аыба ыда, акы иацымшака аус анапалакра .

Ажлар ирылиааз, уи аус знапы алазкышаз аы дгылар акын, акысгьы уи азы аама рзааихьан, – Аынар ада аиахьан, рнапаны иааргаз Кав­ каз ашьхарыуа жлара рхаты бызшаа рыла ареи ахьареи дырара, уи азы зны алфавита рзеиыршара .

Дгылахьан агаьра злаз уи ауа, дышгылаз ажлар макьана ирызгамозаргьы. Ари арыс – анхаы Глиа Иасыф иа иакын, дызагылаз аама џьбара амарша кны, ацха азо ашьхыма деишха, ихы ырымгаака аусура иаыз, ижлар алашарахь икылызгашаз мак ашаара иашьалахьаз. Дырмит хьымыс иихьаоз, иуаажлар хьымыс ирхьаоз ааса хараа еиан. Рхаты бызшала ара­ ахьара ахьрымамыз, имиланы ашьагыларазы зда сыхак ыамыз асахьаркырат литерату­ ра иахьалыхдааз, – абри акын иара ихьмы, иазылхны дагьашьалеит, ижлар загылаз аарадара иалганы, рысазаараы анарха рызашаз ма лашак рыара. Ирыцхраатын, аамаак рышьахь рыха ышьыхны: «ара асыуаауп, анца иишаз жларуп, хаты ырагьы амоуп, литературагьы беиоуп» а рыбжьы ыганы, рхы агра ганы, егьыр ажлара рыга инагыларт рыаларазы .

Мышкызны, иара исы иахшаз иа хыы Гач иуаажлар рысазаараны аы ыда ааникыла­ раны дшыаз, арада, дыршьак имамызт Глиа Иасыф. Аха ибзианы идыруан: аарадара шлашьца­ раз, аара амазаара – ауаы аеиш бзиа шинаоз .

Уи азы, атымџьара дынмыжька, исадгьыл иазирхыныз иа хыы, аара иарала асазаара ду далаххарц, ишьама дасаны даларц иахын .

Ус шакызгьы, еиликаауан даакгьы – «ахара здыз ажлар» иреиуаз ахыы школк иаара имариоу усны ишыамыз. Ианишеит ус шакызгьы. Гач даашьыхны Ааа, ашьхарыуаа рышкол ахь дигеит, аара аиеит ихыы дрыдыркыларц. Аха аы амам а ыгас иааны дрыдрымкылеит. Уи џьеимшьаеит усгьы иа дрыдыркылап а маак ада гыра змамыз Иасыф. Иалымит а ихьауаз дреиуамызт. Уи аазшьа ааиршхьан мчымхарыла ыртыла даннанага, аха ахынразы еимгеимца­ рак аныала, иааца иманы Асныа ихынрала .

Ииулакгьы ахыы дрыдыркылат ааара илирше­ ит, хышыса рышьахь .

Дырмит, шьышыса аара ахьиоз ари ашкол аы, ираца агра диргеит аараы агырыл бзиаа шимаз, дагьалгеит ибзианы .

Ихыы илшараа рыгра згоз Иасыф, мазары­ ла иагьа деишымзаргьы, иара иациарт еиш аагылазаашьа ииарц иазикит. Уи азы иааид­ кыланы Гориа дигоит 1889 шысазы .

Ашьхарыуаа рышкол ибзианы дшалгаз ала аьаад зцыз Дырмит, дрыдыркылеит уи аалаь аны иаз, Аахы Кавказти арарат семинариахь. Аха инеигарт еиш изыамлеит, шьымыз рышьахь, аамала а аара нижьыр акхеит, дзышьцыла­ мыз атыланы изцырыз ачымазара иахьаны, арада уи иацын амамзаарагьы. Аны дахьааиз, игы ызблааз арыцара изышын – лысазаара далхьан мыцхы бзиа иибоз иан. Мызак аааана, – даа рыцаракгьы даниеит – исазаара далит дызнысыз аама џьбара иархахьаз, иаб Иа­ сыфгьы .

Иагылазаашьа мыцхы ихьанахеит уина­ хыс. Иара иеиш зани заби зхысааз ышысеи шьышысеи рыда зхымуаз иашьеи иашьеи, иара ида хлашык дрымамка инапы иаанхалеит .

Абасеиш иаацарат агылазаашьа мыцхы ишыхьаназгьы, аарадырра ацара иазгышьуаз Дырмит, дызагылаз ахьанара иаамырхаака аацгара ианишеит. Иашьеи иашьеи збашаз, анца иашуаз џьоукы аныала, амаьыраьа шимамызгьы, ишааны, деиацеит Гориа, аама­ ла а инижьыз иара ацара иахны. Аха изамуит, «арати аауа унаалом» а ыгас иааны дры­ дрымкылеит, игамбзиара шихыхьазгьы .

Азныказ дхынит иныа. Аха игы ынчмызт иара ацара ада даак захымыз ахыы. Аама­ ак рышьахь ианишеит Хони иаз, ешьти арарат семинариа аалара. Аха уаагьы дыра­ хымхеит, дхыызаргьы, аха «ахара здыз ажлар»

иреиуаз асуа кын. «Хони уавсны Гориа уанцоз, ара ахь узымааизеи» а аыныагьы иреит .

Игимахьха Асныа дхынит, зара аизырара захыз, аха иахьырмыгаз ахыы .

Еиликаауа далагахьан иуаажлар загылаз аза­ лымдара хаала иаргьы ицрасуа ишалагаз. Иалап уи ахыы убри аамазы акзар ижлар рахь ахьааи арыцашьареи иаа изцыруа даналагаз, ира зыраз днарызаны ахыцраа анизцыруаз .

Иара диаанагьы, асуа бызша алфавити аграм­ матикеи аиахьан, уи азы аынаррат да зырахьаз аурыс ар реинрал, абызшадыры – кавказааы Пиотр Услар. Уи ашьахьгьы, аус аухьан аинрал И. Бартоломеи дызхагылаз, асуаа иреиуаз гыык злахыз акомиссиагьы. Аха ур алфавита рыла асуа хыа иахьо, иуа изыамлаеит, ирыгыз арацара адагьы, асуаа загылаз аама бааса уи алнаршо иамызт .

Апоезиати адрамати ымаа аиахьан а иа Гьаргь Ачачба. Аха ургьы, асуа хыа аара ла­ шарахь ркылгаразы харарак рзыаомызт: дара ирзеилымкаауаз абызшаа рыла иын, иара усгьы ашколт ара апрограмма иацыхаран .

1891 шысазы, жибжь шыса ирагылаз, шьышыса мызак нарыцаны ада аара иахьырмыгаз, аха аасарада зхы аус адызу­ лоз, асазаара џьбара акыр иарыжхьаз, ира иаанакуаз инеианы адырра змаз, зыхшы аулаз, зеизара аны акыра иышынталахьаз Д.Глиа игаьит ижлар ама лашахь икылызгашаз, рхаты бызшала ареи ахьареи зларашаз алфавит аара аанышара .

Имариамыз ари аус аны дицирхырааит рала иара иааса хара еиаз, аара змаз, асуаа рагыла­ заашьа гырас измаз иреиуаз, зан д­Лакраз К. Ма­ авариани .

Ш. Инал­иа ишиуаз ала – ур аыџьагьы «идыреиуеит асуа алфавит, ирыуеит ажлар ры рахьаа инеиз асуа нбан шы» .

Ашы ыит арти атипографианы, 1892 шысазы (Асны иыырт еиш атехникат агы­ лазаашьа усанти аамазы иамызт). арада, иаа­ сара шмамызгьы, ари аус аны, К. Маавариани аыша змаз а иаасабала ицхраауаз, асуа бызша амааа здыруаз, уи ала ицажоз Дырмит иакын .

Акыр жашыса рнас, Д.Глиа иавтобиог­ рафианы иуан: «1891 шысазы, К. Маавариани дсыцхрааканы, сара изит рахьаати асуа нбан шы, асуа школа рзы. Абри ашала асуаа рхыа ареи ахьареи ро иалагеит дара рхаты бызшала. Иара убри ашыс инаркны ашьапы скит алитературат усурагьы». Дааџьара иуан, еииршаз ари анбан хаз шны аыжьра, амчра змаз аиабыра шаырхагаз, «гаамаак ихы иашаз, зхагылара иасаам уск еиш» ишахашуаз .

Иазымдыруа ур ауаа рылацажарым, рыныр­ цыма иазцахьеит. Иалап, хыцыцк Аа иаз асуаа иреиуазаргьы (асуа нбан аыжьра ахсазы, Дырмит ур ракымзар дыздгыларыдаз). Уи иахьи­ мыцхрааз азы рыыбашьакгьы ыаам. Иагьа па­ тула дрыдгылазаргьы, аграгашьас ирымаз, зыхьи зыжлеи неидкыланы ирмаацыз, школк далгахьа­ заргьы, макьана иышыз нхаы кынак жларык рзы алфавит аара илшаьоит а! Уи хаашьа змам лакк ирзаызан. Акын дзыргауаз аус хагылашьак рымамызт, аиабыра рны иаз аратра ама зуаз иасыуамыз ачынуаагьы, ал­ фавитк шеииршаьаз агра ргазаргьы, «ахара здыз» ауаа рзы алфавит аыжьраз аара азаужьра рылшомызт. Сышы аыжьразы шсыцхраа а дара рахь инеира азы мацара хшык змам гаак иакны дыршьарын .

Аха агаара акыра дацыхаран ахаранашра иазрыцамыз анбан ааы. Мап ицызкыз, зьыш дыызаз, ихасуаз ур ачынуаа ракзар, дыршьа рымамызт, уи анхаы кын иусума, мышкы зны, ижлар аарадара лашьцара ралра алзыршашаз цымзаркыраны ишырзыалоз, иара ихьи ижлеи неидкыланы иро шышысала аоурых аны аы ыда шааникылоз, дара рхааа, аамала рысы шаз атгьы аы изымдыруа иниааа ица­ раны ишыаз. Абар аынгылаагьы дыриааит ур ирышьцылахьаз Дырмит: аарагьы ишааит, ашгьы ижьит. Иалеит иеиыршама харара шалаз агра згаз, уи азы арыс имаз агыхыхыра згаы инеиз, мамзаргьы иара ус анца иашуаз ауаа .

Рыжлар ханы измаз рарадара хьаас измаз асуаа аыры, дара рбызшазы алфавит аыра,

– ыц игылоз абиараа лашарак рзаазгашаз, ра­ хьаа асазаара бзиа иалазырхышаз, асуаа зе­ гьы рзы имиламырганы иалашаз цырра дук акны ирыдыркылеит. Аха ур макьана имаын, иаызазгьы мыцхы дыкынан, иаиазгьы иалшахашаз адырра уадаын, – аныара зы­ назызкыз асаби рахьаати ишьаа акыра еишын. Арежим баас иагылаз, «ахара здыз»

ажлар ма рзы мыцхы ихьанаран реи иаиаз алфавит ахархара .

Асуаа аышьа, ахьашьа рааргьы, мышкы зны асахьаркырат литература аара рылшоит а дагыомызт П.Услар ихаагьы ур рахь агыбыл­ ра шимазгьы, рмилат азшьаа, роурых пату шрыиозгьы, дара рзы алфавит шаиахьазгьы, аграмматикагьы шеииршахьазгьы. Уи имацара­ гьы иакамызт, ус ихыцуаз рацаын .

Ирацаын аимпериа анапаы иалаз Кав­ каз ажлар маа, рхаты бызшала иуа, иахьо ааара ынаррат политиканы ишыазгьы, ур рмилат хдырра иаздырауа, рмилат литера­ тура аырарт аына ахаира рыара зын­ аск изахымыз, иаартыьаны уи аагылара рзымгаьуазаргьы, аха иахьырзауаз аынгылаа рызоз. Аха иан иаартны уи иаагылозгьы .

«Зхат ыреи алитературеи змам асуа бызша, арада, аиааара ада даа еишк амаам», – абас иуан ачынуа Е. Веиндебаум 1908 шысазы .

Дахьиашаз ыан ари ачынуа. Иабыргны, зхаты бызшала асахьаркырат литература аара злымшаз ажлар рбызша, ыраамак анарха аиургьы, уи зту инаганы рыма азуом, аама цацыхьаа иаа амч махоит, аыхтан еишс иаиуа – аиааароуп. Уи ус шаку аграгаразы аара дук аахам, харагьы ицатам, – нашып гылара Гыртылаа. Уи зшьамдгьылу агырца: рхаты бызша шрымоугьы, рысадгьыл аны ишынхо­ гьы, иацамзаргьы, аха рхаты оурых шыоугьы, хыхьаарала ишмаымгьы – ирзаымеит рхаты бызшала асахьаркырат литература, рбызша иаа изырбеиашаз, доуала рхааараы ирыцхра­ ашаз, рыжлар рысазаара анарха ду азашаз, рыма зушаз. Имаам агырца милак аасабала ишзышьаымгылаз. Уи даргьы ирзымдыруа, ихьаа­ рымго иам, аха аама рыццацеит. Аыхтанти аамаа рзы, ыц аышараа ареит, рхаты бызшала ара, ахьаразы, газекгьы рыжьит, аха ура иара дук рымаам, иаагыло рацауп, ур рахьа игылоугьы, – дара рта роуп .

Изыалазеи, изыхьазеи абасеиш рагылазаашьа?

Уи аак бзианы ианаоит асуа жаа «Мыцхы ихырхаз – иба џьыхоит». Агырцагьы абас ры­ хьит, – рхаты ма ианыны аыруахара ишашьаз, уи ишамахырхоз, иаанхеит: аыруара аына изымнаеит, милауп рарт еиш рыгыруарагьы рзеихамаит .

арада, даакала иаларын, иаап ианаамаз рхаты бызшала аыра, асахьаркырат литерату­ ра аыразгьы, рмилат хара рызашаз макы илазгьы. Ур ргылахара анца разыс ианаиа, дарбан асыуоу изахым, акы зиааша, доуала иараку агыла бзиа димазар! Аха рыцарас иалаз,

– усеиш изыамлеит .

Хыхь ишааз, П. Усларгьы агра игаомызт асуаа асахьаркырат литература аара рылшап а. Е. Веиндебаум иеиш иаз, арусификациат политика маызгоз ачынуаа, асуаа реиш иаз, ирыхыргахьази изагылази иаццаны рхы иацхра­ ауа иалар а иацшон .

Абар уи ачынуа хыхь иарбоу иажаа рнас ииуаз: «Сара сгаанагарала, асуа шыра ашьаыргылара хыкыс иамамзароуп уи ажлар рхаты бызшала инарбааны иуа, иахьо ааара.. .

аыра аахуп ауахамеи ашколеи рхархарала уи абызша арсыра, ажлар аынаррат бызша ахь ииасырт ааара». Даакала иаозар, ау­ рыс графика шьаас измаз алфавит ала асуаа ареи ахьареи дыраны, аурыс бызшахь риага­ ра: рбызша рхадыршырт аагылазаашьа рыара, арра, ассимилиациа рзура .

Ажлар рхаты сахьаркырат литература, инеи­ закны, аырат культура анаыра, ур рмилат хдырра аизараы анырра ду шыароз, рмилат хара шеидырхоз ибзиааны еиликаауан ари ачынуа. Уи игаанагарала, ажлар ахаира рыа­ ра, аратра Кавказ иманагоз аколониат полити­ ка иашомызт. Ацшара иман, Кавказ жлара иреиуаз, уаана аыра змамыз рыаразы иаз апро­ грамма рхы иарханы, асахьаркырат литерату­ ра аара ашьаргар а. Уи азы игы шынчмыз рнышуеит ианамаа. Ажлар маа рахь имаз азнеишьаны, моральла иаракыз, асыуала иа­ озар, ламыск змоу а иакымзаргьы, аимпериа иаааз, уи аинтереса зыхьчоз мауык иаасабала дгаамызт, – игы змырынчуаз гынхысала идыруан, агаанызаарагьы аион. Аха агыра иман: ззина змырххьаз асуаа, асахьаркырат ли­ тература аара акым, иара усгьы, рбызшала рак, хьарак рылшарым ма аанышара рзыгаьрым, мамзаргьы рыхшы азхарым а .

Ачынуа издыруамызт, иара, хыхь иарбоу ицааа аниуаз аамазы, раыс аус ахьи­ уаз аараиураа рыны, асуа хыа иара ишьаиргылаз анбан ала ареи ахьареи дырара дахьаыз анас, асахьаркырат литературат ым­ аа раара дшалагахьаз асуа Д. Глиа. Даа шысак рнас асазаара абараны ишыаз рахьаати асуа шы, – уи иажеинраалаа реизга «Ажеинраалаеи ахьыртраеи». Убри ала ишхацыркхоз мышкызны иаа зшьапы игылараны иаз асуа сахьаркырат литература .

Ачынуа ихыгьы иаламшацызт, даа шысак рнас, ажлар маа рысы иашмахашаз аамак рзааираны ишыаз, иара иеиш зеишыз ауаа, ыблара баасак ирзаызаха, рыма зуаз аимпер­ иагьы даргьы ахлабгараны ишыаз .

Иабыргны, ахаранашра зуаытысат саба­ ра иалаз Д.

Глиа, асуаа жларык раасабала ршьа­ пы игылар а ишоз уи ачынуа иеиш иаз ыызгашаз еиакра дук шыалоз аама ацашьала идырхьан, – 1910 шысазы иаиаз, сра зым иажеинраала «Хоџьан ду» аны иахьан:

Дыам шиоз анца ду, Далеимыжьи амца ду .

Уи ачынуа игахыцраа иаана шысык шыбжьаз, 1907 шысазы асуаа рысазаара аны ахыс ду алеит: аынар Николаи II инапы ааиит, ажи быжьба шыса раахыс асуа жлар ирхыз «ахара зду ажлар» а ахь баасы рхыхра­ зы. Алша аиуит, Асны аца рхылшьра иеиу­ аз аурыс ынарца Петербургти раынраны акыр шыса аус зуаз, Аынра аминистр, аинрал­ адиутант, аауад Шервашие Георги Дмитри­иа (Чачба Георги Сеибеи­иа) иашьгарала ихацыр­ кыз ари аус. Асуаа рзина, аимпериа иынхоз егьыр ажлара рзина ираараны иаан .

арада, уи иацхрааит 1905 шысазы имаысуаз ареволиуциат ысра асуаа рхы ахьаладмырхыз .

Иан, асуаа харада ахара шрыдаз, аынарра ахадареи, ауаажларреи рыхдырра аына анага­ ра иацхраауаз аыры. Ажлар ацаыга хьы рхырхаана акыр шыса рахьа, асуа ыаа рахь инеиуа иалагахьан Н. Альбов, аграф ыс П.

Ува­ рова реиш иаз аурыс арауаа иреиуаз аыры:

аетнографца, аоурыхааца, асабараааца .

Ур аргама ирбон, аазшьа бзиааа злаз ари ажлар ирхыраз ахьы баасы зынаск ишырнымаалоз, ирынагаамка ишырхыз .

Акьыхь рбо иалагеит асуаа рыбах бзиа­ ны изоз астатиаа. Ур зегьы харара рылан, асуаа ирхыз ахь цаыга рхыхра ааигатра аус аны. Уинахысгьы, жларык ирзеишыз ауса дара ишырахыз ирыбарт еиш аагылазаашьа шрымамызгьы, иаа асеивгара роуит: реиш азы ргалаазаара иазаит, рыдгьыла анрыздырхын нахыс рсоциалт агылазаашьа акыр аиьхара иалагеит. Ирхыз ацаыга хьы рхыхра даа мзызакгьы аман, иалап зегь рааса ихадазар­ гьы. Асуаа шьа ишарам а ихьаан, – арежим ианагылазти аама иалаганы, атыла аколо­ низациа маыргахьан: уи иаанакуаз иреиьыз адгьыла шаны аынаррат чынуаа ирыр­ ахьан, нхара а иааргашаз ааргахьан, Гагра акша­ мыкша, Асны иаыханы, «Черноморскаиа гу­ берниа» иалааны, аынар има ирахьан, Афон адгьыла зегьы аберца ирыаны ауахама ду дыргылахьан, Аа акзар, шамахамзар асыуак днымхо, хаты хыбрала идырхьан.. .

Уи ашысан Д. Глиа иижьит «Асуа жааеи ацуфараеи» зыхьыз ашы. ышыса рнас акьыхь рбеит: Ф. Ешба ишы «Аасаб шы Асны ашкола рзы», А.оуа иеииршаз «Асуа анбан», «Асуа лака». Аыра иаын асышала еиаргаз ауахама амаугат ша .

Абар ахыса агынчра рыцнаруан Веин­ дебаум иеиш иаз, аыан аколониат полити­ ка маызгоз аратра амауца. Асуа бызшала аыра, алитература аара аиаьаразы ышала аагылараа арон, асуаа рзы ассимилиациат политика усангьы иалагахьаз аыруа интелли­ генциа иеиуаз аыры. Уи зырабыргуаз еицыр­ дыруаз аыруа арауа, афилолог И. Кипшие, 1917 шысазы Петербургти (уаа дынхон) ар иаз даа арауак (С. Горгае) изиыз ашаы ианыз ацааа: «ара «патриотца» аыхта ырароуп, асуа бызша бызшаам, уи ала алитература аашьак ыаам, иазышьыхом а ышала иаро ацажараа. Асуаа рбызшала идырцажахьеит ауахамат ымаа, иаырахьеит рхаты литература, ииашоуп, макьа­ на иаруп, аха патула ахцажара аасанатхьеит» .

арада, «рхаты литература» а ари ауа аырла зыбах иоз, Д.Глиа рахьаати иша ирныз иаамаа ракын .

Аагылараа ыан уинахысгьы, аха иагьа иаагыларгьы, ирзаанкыло иамызт, – ажлара рыхарат процесс иалагахьан, адунеи аьырак зымпыакыз аимпериа дуа ахархарахь ииас­ хьан, дара рзы исыраз, – аиакра дуа раама рышхымс иаалагылахьан .

Асуаа рзы адагьы, П. Услар дназлаз аурыс арауаа, Кавказ нхыти, уаана аыра змамыз ажлара алфавита рзеидыршахьан. Аха рхы иадырхарт еиш изыамлеит: асовет мчра шьагылаана, ленинт­милат политика аус ауа иалагаана .

арада, ур алфавита ирыгыз рацан, – ирзышьазыргылаз иззаыроз ажлара рбыз­ шаа рыздыруамызт, ус иныырсша иаан. Ус шакызгьы, иаларын ур аус рыдуланы, иреины рхы иадырхарт ааара ауазаргьы, иаап, Д.Глиа иеиш­зеишыз, дара иреиуаз аык­ ыџьак рызгылазгьы, аха, изыхьазаалак, усеиш изыамлеит .

Ленинт­милат политика абах аналаца­ жа, – иааым, уи ара аиш ажлар маа рзы исеиырхагахаз акы акны ишыаз аты мака авсра. Иахьа, иацымаашьаз зегьы зацауа Асо­ вет ынарра, иагыз рацазаргьы, ирнаазгьы рацоуп, аиараак жларык раасабала рхаты хара рыманы рхеиырхара аны .

Асуа жлар уи ирнааз ахаира, акыр иб­ жамамны ишыазгьы, ирылнаршаз маам: Ас­ ны иазыхнырын уана иахырххьаз ахь, ишьа­ ыргылан ССР Асны (жашыса рышьахь Сталини уи иуааи рымчала автономиа ахыца иацалазаргьы, аха уигьы ынаррат еилазаа­ ран), ииеит аекономика, аихьара шьаха алеит ажлар рмилат культура аизараы .

Уи аыза аагылазаашьа рмоуеит зысадгьыл иацырны даа тылак аны аазаара лахьынас изыраз асуаа, иаап, ыртылаа инана­ газ, хыхьаарала ур Асны иазынхаз рааса акыр ишеиазгьы .

Аажати ашышыса акти азыбжазы, асуа диаспора еиуаз, аара змаз: Чкалапуа Шьрын, Быба Мысафа, Беигаа Омар аазышараа ареит уи атыланы иаз рыуаажлар рхаты бызшала аыра рзаараы. Еиуеишымыз аам­ аа раан, ур ауаа (иалап дара­дара зеибам­ дыруазаргьы) ирылшоз ала иаыреит асуа бызша алфавита. ара иаздыруам ур реи­ ыршара ахьынарымпыаманшалахаз, ас­ уа хыа уи ала, рбызшала иуа, иахьо аалара ахьыналшоз. Аха уи акам аус злоу, ур алфавита маншалаазаргьы, изыныз атыла­ ны рхы иадырхарт еиш агылазаашьак ыамызт .

Убри иахьаны, ур алфавита, заш амкыз аиаат ныаа ишцо еиш, асы замлеит, рхы ирзамырхеит. Уи аыза аазышараа арахьан хылшьрала кавказаа иреиуаз егьыр ажлара реицагьы, иаап, – адыгаа иреиу­ аз. Аха ургьы лшак рмоуит Османти аимпериа анхыбгала ашьахь, ыртылати Ареспубли­ ка шышьагылахьазгьы, уи ашьаыргыларазы ыдала асуааи адыгааи аџьабаа дуа шырба­ хьазгьы. Ари аынарра анышьагылаз инар­ кны амилат заара шыбамыз иаанхоит иахьа­ гьы: ынажа инареианы зхаты бызша змоу ажлара шынхогьы, ур рзеиш хыхьаарала, атыла зыхь аху аырца рааса хынт рыла ишеиаугьы. Аыхтанти ажаа шыса раа­ хыс, ари аус аны еиакраак шыоугьы, – инаганы ахаира акыра иацыхароуп амилаа. Ари аынарраны иахьанагьы иаам, милала иаырцам ажлара рхыа аара ахьыра­ ша ынаррат школк, аиабырат араиурак .

Араа, амсылман дин ныызго зегьы аырца­ ны ихьаан, Ареспублика анаыраз инаркны, – ус иаанхоит иахьагьы. Ирацоуп ари аыза аагы­ лазаашьа иузцырнаго ахыцраа .

Асны а Чачба Сафарбеи анизгамуа ыоуп, дызхагылаз ара, ажларгьы дырмазааака, Урыстылати аимпериа алааразы, уи иаахыз ауса ахьеиирцааз азы. Аха иаап, усеиш иамлака, – Асны Османти аимпериа иахакны иалазгьы, анас, ыртылати Ареспублика аныа иаанхазгьы, ишаалоз Асни асуааи рагылазаашьа? Асны иазынхаз асуа жлар ирыл­ шарызма иахьа ирымоу аихьараа рына ахала­ ра? арада, мап .

Иагьа аама ыц ааиргьы, асуаа назлоу, Кав­ каз ашьхарыуа жлара рхы­рганы хашшьак рымаам, XIX ашышысазы, Урыстылати аим­ периа ахадареи рырмчеи изадыргылаз атраге­ диа ду, – уи имьао, еснагь зал аауа хра баасуп .

Аха ара, – асуаа уи азы Урыстыла аганахь иамоу агаанџь акыр иарсыроуп, еиараакгьы иахьати Урыстылати Афедерациа ахадара, ихьы­ шыму Асны Аынарра, зхы иаиу ын­ аррак аасабала ианазхара инаркны, – даакала ахымагара, ианао ааса, иамнахуа шеиахо хаы иааганы. Аха агхашра мыхьроуп, насгьы, еснагь иацзароуп, агаанызаара .

Аажати ашышыса алагамазы ааш акит асуа сахьаркырат литература. Уи «ала» еиеиаит, асуа жлар роурых аула аны иаа иуадаыз аама бааса иалиааз, ур ирхыргоз зегьы зхызгоз, зысазаарааны акыр ауадараа ирыниахьаз, аха иагьа ынгыла иоузаргьы хаарыла ур риааи­ ра зылзыршаз, амшьа бзиа Дырмит Глиа. Аразы бзиа аман уи иеиеиаз ала: иманшаланы ааш акит, аама дук аанагьы аатаа аунашьуа иа­ лагеит. Иахьа уи ибзоураны, адунеи ажлара рлитератураа рбача баа аны амаха тырса ирылагылоуп асуа сахьаркырат литература ала .

ыхаарак змамыз аама лашьцара згы кыд­ наргылахьаз, ишабаны иоу ахыы аы дшазышу еишха, сазаара лашарак иазгышьуаз асуаа рзы, иззышымыз, аха аргама иалаз жангашхьа­ рак ирзаызахеит рхаты бызшала, насгьы еи­ наалоу ажала ицажоз, дара реи ирзаиаз рахьаати ашы аыра .

Ажлар еигныит: иалаз ахыс ргы шьнахит, реиш иаа агра рго ианаеит уи аакы еи­ лызкаауаз ауаа.

Уи мацара азмырхака, иаргьы игы шьырхит, ирылшоз ала пату иыреит:

аыаа рахь днахьаны, ауаа хатраа алархны ачеиџьыкаа изыареит, изысеитыз ажаа ихырааит, аар рааараны иыршыгоу а иакны дышьырхит. Ажакала, асуара ишанаа­ лоз рхы маыргеит. Џьгьарда аыан ац шьны ачара анизыруаз, иара акыр дшыкыназгьы, ажлар рыны зажа хылнадоз абыргца нагаа ихагыланы илиршаз азы аыр дула ианихцажа, «Уи аара сзышарт еиш уамас иасазеи...»

– иазаап! арада, Д.Глиа ибзианы еилика­ ауан иашьгама аакы, аха иашьа, – асыуа ашьан, – мак иынархьысаны ицажашьала, дара ареикуан, уи ала дара рыблаы иаргьы иаа даракхон, уи асуаа рынуати ркультура, реизыазаашьат философиа иатын, ауаытыса дуаытыса нааны дазоз, асуаа шышысала рхы иалараааз азшьан, – хы змамыз доуа­ культурат беиаран .

Дырмит Глиа акыра диеишын Нар Сасрыа .

Сгы исанаоит, ари ауа иарысымазы, иса­ заарат ма данылоз, дызышыша иакны да­ лиххьан а ажлар ргенира иариаз уи аепост фырхаа. Ур идеиала еишын, алашьцара зха­ аз руаажлар алашара рзаагараы. Аха иан иахьеишымызгьы: Нар Сасрыа, иашьца ала­ шара рзаагаразы, иха ыршны аеа кыдиршеит, Дырмит Глиа калам цафырла, ицеицеиуа аиаа кыдиеит. Икыдуп иахьагьы, икыдзаауеит уагьы, уи анасгьы, асуа мила, асуа бызша ыанаы .

Асны Аынарра ахадара рыарала, аз­ ну ашыс Д. И. Глиа ишысаны ирылаоуп .

Асны, уи аныгьы акырџьара иазгаахоит асуа сахьаркырат литература абду диижьеи 140 шыса ара. Уи адунеи иынхо асуаа зегьы ирзеишу, еидызкыло ныа дук акны иалароуп. Дарбан асыуазаалак иуалуп, асуа жлар шышысала ирхатаз аарадара лашьцара иалганы алашарахь ркылгаразы анца ираеишьаз ари – жлар реи ду, дызхааныз аама џьбара даиааины ихы иалиршаз иаасараа ыц инарауланы рызхыцра. Ируа­ луп уи иыршны реица рааара. Ируалуп исаа аахьа ахырхара. Зегь рыла уи иасеитит Дыр­ мит Глиа – саа бзиа!

Р.S. Уажааига (иуль 25, 201 шысазы) Асуа бызша аиара апрограмма иазку Аынаррат комиссиа еинакааит Д. Глиа ишы «Ажеи­ нраалаеи ахьыртраеи» ыижьеи 100 шыса ара азгаара. Имаган Р. Гымба ихь зху Асуа ынаррат филармонианы. Асце­ на гьамала иычан, ахыс ианагаз ажаа ан, игылеит ариарат коллектива, азал иныуан

Асны жлар рпоет иажеинраалаа. Уи иалахын:

ашыца назлаз ариарат интеллигенциа, аарауаа, Асны аиабыра, араиона рхадараа, аар уа рхаарнакца .

Азал уаа амкуа иын ар, – аиаша зымеит .

Аха ауаа ыамызт азом: акауажыра­ца­ жараа, акрыфара­ьафураа, агаа леиеир­ аа, аыкабара­ыблыра плиажа... имаыс­ уаз аиубилеи даргьы злаххашаз акы акамызша!

ажлар реи ду Дырмит Глиа акыра аџьабаа ибеит, дызлагылаз аама хьана фырхаарыла далит, иаргьы далнахит, илымшашазгьы илир­ шеит, ыныак имамка исазаара ма даны­ сит. Уи ихьмыыз – иуаажлар рарадара лашьцара рхыхра акын, иагьилиршеит, аара лашарахь иназ­ гашаз ама ииеит .

Аха иахьа, даа аамак еишымка, ауаажлар ршьала иаагоу ахаира анамоу, милак раасаба­ ла зегь рыла аиаразы амаа анаарту аамазы, иабанахыаауа асуаа рьырак амила сыс ир­ хоу – рхаты бызша, рдоуат культура еихазаша

– асуа сахьаркырат литература, хара еснагь ишазарц абаца иазырчааз – Асуара?

Араа акыр аишуп ахышра иалагаз ауар­ дын. Ихьшахаана уи ареишьа анзаымша,

– на­на еишс иаураны иоу азхыцраьа – гышьаагоуп .

Изызарызеи, лассы­лассы имцаха исыцралоит, шаыаракгьы сзанашьуеит, ширак иаызаха схы­сгы ирауа, уи ачынуа иажаа: «... асуа бызша, арада, аиааара ада, даа еишк амаам» .

Ахалыргашьа Анца аиршааит, – даа макгьы амаам .

Аа, 17.08.2013 ИАБУП, ТАИФ!. .

Асуа шьха еибаркыраа ршьапаны ишьоу, ауаа хатраа злыхьоу асуа ыа ша Аандара, Ми­ дара аша азааигара, 1939 шыса, март 11 рзы диит, анас еицырдыруа асуа поетны аалара лахьынас измаз Аџьба Таиф Шьаада­иа. Иахьа уи деибга­ дызыда далагылазгьы ихыуазаарын 75 шыса .

Аха ус еиш изыамлеит. сабарала абахатра ыда злаз асуа поет 53 шыса анихыуаз, ириарат шыма данагылаз аамазы, исазаара имырхит а иламашьо зхаты бжьы зханы асуа поезиа иа­ лагылаз апоет .

Ины дныныганы дыргеит Асны иалаз аыруа фашистца, уаа ихабарк ыамка дыбжьа­ дырит. Дахдырьеит: милала дахьасыуаз, иба­ хатра ссир, иуаытсат аамысашара, иьиара .

Асуа жлар иахьагьы ирыздыром реи хазы­ на инышнап ахьыоу, ирыздыром иаацагьы .

Ур аама хьанаа раан, Таиф Аа далаханы дыан. Уи ихьчара рылшарт иан ибзианы дызды­ руаз, аусгьы ицызуаз иара иколлегаца – аыруа поетца. Иеиырхара акым, иахьынаадыруа, дара рхааагьы уи имчмырхара иалахын .

арада, уи ицыз иызцеи иареи аныш иахьа­ мадоу здыруа џьоукы ыамка иам, аха иахьана еилкаашьак аимуцт. Уи азы иарбанызаалак ыша­ рак арымеит аыруа риарат интеллигенциа еиуоу: агьы ибжьы имыргеит, аырымит. Дыр­ шьит Таиф цала­жьыла, имырхит анца ииаз ас­ азаара. Аха ур, ажлар рааца, ирылымшаеит апоет ишьра, – иуаажлар ирзынхеит ибахатреи иџьабааи ирылшахаз срара зым ипоезиат ынха. абара зым, абах иаьаны илеиуа аы лбааа абжьы иаызаха игоит иахьагьы, ига­ лоит уагьы, уи анасгьы, асуа мила ыанаы .

Иара дадырхазаргьы, – ара иацуп, асазаара иахакуп уи ипоезиат риамаа. Иахьа иара ихь зху Аандарати абжьарат школ даналга, аррамаура ихигоит. Уи ашьахь далоит Аати арарат институт. Аара ион афилологиат факультет атымбызшаа рыша аны, да­ гьалгеит ибзианы. Иара аныхиркша инаркны, анасти исазаара зегьы Асны аныалаь Аа имасуан: абраа дынхон, абраа ааацара дала­ леит, абраоуп поетк иаасабала ахьаца деицыр­ дыруа дахьыалаз. Еснагь дрылахын асуа риа­ рат интеллигенциа .

Еиуеишым аамаа рзы аус иуан агазе «Ас­ ны», ажурнала «Алашара», «Ашколи асазаареи»

рредакциаа рны. Аыхтан литературат кон­ сультантс аус иуан Асны ашыца Реидгылаы .

Ари Таиф аыхтанти иусура акхеит. Иала­ геит Асны зегьы ашьара изырьаз аибашьра, – асадгьыл иалеит аыруа мпыахалаца .

Аха уаана, зарадырра иацызарц захыз Таиф Аџьба, Москваа дцоит, 1983–1985 шыса рзы – СССР ашыца Реидгыла иатыз 2 шысати Иреиаоу Алитературат курса дырхысуан .

Апоет Москва иазаара иара ириарат маы иыдоу периодны иалеит: ариарат сазаара ахьеилашуаз ари аалаь аны игникылаз раца­ хеит, иарадырра иазираит, илашаа акыра аарбааит. Акыра дырзааигахеит аныалаь еиуаз аурыс риарат интеллигенциа. Ари аыза аагылазаашьа иалшахаз рацахеит Т. Аџьба по­ етк иаасабала иышынталараы. Абри аамазоуп урыс бызшала ианеиагаз анас сазаара збаз аизга «Абати асазаара» иагылалаз ипоезиат риамаа .

Таиф ара далагеит абжьарат школ даназ аам­ азы. Рахьати иажеинраалаа кьыхьын 1962 шысазы ажурнал «Алашара» адаьаа рны .

Асуа риарат интеллигенциа еиуаз ауаа усан еицгареит асуа литератураны ацырра дша­ лагаз сабарала абахатра бзиа змаз асуа арыск .

Ус шакыз агра ргеит 1968 шысазы Т. Аџьба «Ажеинраалаа» зыхьиаз аизга аны. Уи иаа ишьазыраз акы акны иалеит абати ишы – «Ахи амши» (1970). Иышынталаз поетк иакны ихь ро иалагеит ахати ишы «Амш ианацло» (1973) аныыз инаркны. Ари аизга ианылеит, апоет сра зым ипоезиат риамаа .

Ахьаца игра ргеит апоет, бзиа деицырбеит, рцанырраа ирцыхцыхит. Уинахыс иазышын збахатра агра ргоз уи иыма ыца рыра .

Т. Аџьба дрыхьеит инеизакны жаба инареианы иымаа реизгаа рыжьра. Ур рахьынти иан егьыр абызшаа рыла иыжьызгьы .

1989 шысазы Аа имаган, ахьаца бзиа еицырбоз, зыриамаа аыр дула ирзыаз апоет Т. Аџьба 50 шыса ихыра иазкыз аиубилеи. Ари, апоет исазаараны иибоз рахьаати иубиле­ ин, иагьыхтантихеит иара изы. Уи ашысан иыит иалышаау иажеинраалаеи ипоемаеи згылалаз аизга ду «Аныахьы» .

Т. Аџьба зегь рахьаа дпоет­лирикын, иаиеит иара ихаты поезиат дунеи, иргеит дааы иламашьо ихаты бжьы. Убри азоуп ахьаца бзиа дзырбазгьы, игра зыргазгьы. Ириамаа зегьы доуат хыхырас ирымаз асуа жлар рса­ хьаркырат ажоуп. Уи уамаша еинааланы ихы иаирхон иымаа ры .

Зхы рааны имаызго, ауаытса­моральт араа еилагарак рымамка иныызго, мацьа­ шьацьа иоу ауаы ианилацажо абас изыроит:

«Зхы иааны изфо» а. Таиф абас иаз уаы ра­ ан, нуала дуа беиан, уи иалшан ихыцраы имаз ааулара, исазаарат, ириарат философиа, еснагь аышра зцыз, агьама хаа зыныз илаф, иара ус иынцажалара. Убара зегьы рнышуеит ириамаагьы. Убара рзоуп, абри ауаы ха­ ала дыздыруазгьы ириамаа ирыхьахьазгьы рганы ыдала ихоу аы зааникылаз. Уи ма­ шырны иалаз ак акмызт, ижлар шьала­гыла дрымадан, рхьаа ихьаан, ргырьара игырьаран, еснагь ур рдоуат сазаара далахын. Таиф мыцхы ахыргара иашьаз, дахьыамо аашьра зазшьа иалаз а иакамызт, – уи иуаытысат азшьеи ипоезиат риареи омаша еишон, еи­ наалон, ахааца рынын, абагьы раш ак шаку рнышуан, еишын, ихеибарауан. Иара ихаара шыаз еиш иги иси ирхылуан ахьаца ирыз­ неигоз ипоезиат цанырра, ифилософиат хыцра иалышаз иаамаа. Иуаажлари исадгьыли рзы уи дпатриотын, аха џьоукы реиш игы дааасуа дмыаака, ахыргара дашьамлаака, ижлар рхьаа ихьаан, нуала ихы­игы иалирсуан, апоет ду – ауа ду ицааа иман .

Иагалааршап аграждант лирика иату уи иажеинраала хьыршыга: «Сара сбаагара», «Асуа аша», «Ари адгьыл».

Иагалааршап ур руак аны апоет ицааа:

Сыдгьыл гакьа лак аныа, Дак насылаауеит саргьы .

Ари ус баша ииз цаа шааам, апоет ижлар рахь агыбылра ду иахылиааз цааоуп. Ус шаа… сра зым ашаны иалеит, иара иажеин­ раалаа «Асны агимн» иалхны акомпозитор О .

Хынариа иаиаз аша. Уи ажлар бзиа еицыр­ баз, ршьапы ихгыланы изхагыло аар иргимнны иалеит. Ари сазаарак иасоу ама дууп!

Т. Аџьба ихьи ижлеи неидкыланы ажлар ры дшыоу еиш, иаар алоит ыдала уи еснагь дыоуп а асуа хыа рысазаараны. Уи акыра дазаасеит ахыты поезиа .

Иара иразра, игыкра, игыбылра рнышуеит ур ирзикыз иымаа зегьы. Таиф иымаа бзиа ирбеит ахыа, бзиа ирбоит иахьагьы. Бзиа ир­ беит: иара дара бзиа иахьибоз азы, дара ргышара, рцажашьа дахьашоз азы, еилыркаауа ахыты бызшала ины иахьриаз азы. Игныркылоит ирахны. Иагалааршап 1978 шысазы ахыа ирызкны иижьыз рахьати ишы «Ааын аша», анас иыыз ажеинраалаеи алак­поемаеи зныз «Аша рыччашь». Ахыа рымааа рдырра, рхыцшьа иаа иашо ажа хаала аыма аара зегьы ирылшаом. Аха Таиф уи илшон, азаралагьы аымаа рзаион: асуа ца рха­ ны, асуа бызша хаала имарианы, ахыа рхаты бызша агыбылра дыркраы ихараны. Иаио ахасахьаа рыла ахыа ирылаиааон: ауара, агбылра, аразра, асыцьара, идиркуан рхаты бызша иамоу ахаара­бзаара, агьама хаа .

Имариоу усам ахыа ирызку, ргы иашаша аыма аара. Абар уи далацажо, Таиф Аџьба истатиак аны иио ажаа: «Иалап зны­зынла гы ажьозар, ахыа рзы аыма аара иаа имариоуша, адуа рзы ааса...» Анас ион ахыы изы асахьаркырат литературат ыма аара иаагьы ишааху ариаы идоуат мчра аырра.. .

Зына диашан апоет!

Дааџьара хьаала иуан: «Асуа сахьаркырат литератураы макьана акыра ихьысаны иоуп ахыты литература...» а .

Абраагьы диашан Таиф Аџьба – апублицист .

Ариара знапы алаку ара зегьы ахыа рахьа ауал аоуп ари аус аны .

Уи ыдала изхагылату жанруп, аиараак, иахьа хасуа бызша ахьысарахь амш ианыу аамазы .

Асны ахадара ирыбзоураны, Акультура аминистрраны иаоуп ахыеи аари ирызку аыма ыца рзы Т. Аџьба ихь зху апремиа. Уи цхыраагахоит ахьаа ари ажанр аизараы .

Т. Аџьба аыхтанти ишыса рзы аы­ шара далагеит апрозагьы, икьыхьит акымка­ бамка ажабжь кьаа. Иегь ибаау прозат риамак аиарц иахымка дыамызт, аха исазаара имызхыз дахьырмыгеит .

Т. Аџьба дпублицист бзиан. Лассы­лассы акьыхь аы дцыруан алитература­критикат статиаа рыла. Абраагьы иааиршуан: алитература ахыкы, идырра аула, алитературат гьама бзиа .

Т. Аџьба деиагаын. Асышала ахьа­хьхьаа ирцажеит аурыс литература аклассикца Пуш­ кин, Тиутчев, Блок реиш иаз аыры рымаа .

Агерман бызша ибзианы иахьидыруаз иалшаны, еиага ихы иамырхака, аоригинал аынти асшахь еиеигахьан И. Гиоте иымаа .

ыдала ахьаа шацу еиш, ахьа изы аинтерес­ гьы аоуп, Т. Аџьба Аа далаханы даныаз аама­ зы, аоккупациа зызуз аалаь аны иибоз­иаауаз зниоз, ихьааа ахьаирбоз имшынаа. Ур аыхтанти ицааа ракын .

Т. Аџьба ихаареи ибахатра ду иариаз илите­ ратурат ынхеи рых аракны ишьан, – иана­ шьан Д.Глиа ихь зху Аынаррат премиа .

Ихь ахоуп Аа аалаь аны амаа руак, нас­ гьы, ишаахьоу еиш, ихь ахоуп Аандарати абжьарат школ .

Иагьа риама аимаа заиарын Т. Аџьба иахьана адамхаргьы асазаара иаазгьы. Аха дахьырмыгеит асуа жлар рааца, – рхы иаар­ шьеит апоет исазаара имхра, уаа икалам ар аус изаимырурц азы. Аха, иааз исазаара иалырша­ ны асуа доуат культура ариараы иалагама ду хшьарак амаам, сра­ра рыам. Иабуп, Таиф, абара рзы!

ОН ВЕРИЛ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ.. .

Перевод с абхазского Л. Аргун В нынешнем году исполнилось 160 лет со дня рождения Георгия Сеитбеевича Чачба (он же Георгий Дмитриевич Шервашидзе) – правнука владетельно­ го князя Абхазии Келешбея Чачба, внука опального князя Хасанбея Чачба, сына одного из видных пред­ ставителей абхазской интеллигенции XIX в. – Сеит­ бея Чачба (Дмитрия Шервашидзе) .

Г. Чачба родился в доме своего деда – удельного князя Хасанбея в Кяласуре, 6 января 1847 г. Он рано лишился родителей. Мать Георгия, Екатерина Да­ диани, дочь мегрельского князя Григория, ушла из жизни, когда сыну было всего 3 года. С согласия отца, княжича взяла на воспитание жена графа К. П. Ко­ любакина, Командующего русских войск в Абхазии, известная детская писательница А. А. Крижановская .

Когда мальчик подрос, по ее ходатайству, был опре­ делен в одну из Парижских гимназий .

Едва Георгию исполнилось 10 лет, внезапно умер его отец – личность известная и за пределами Абха­ зии, герой русско­турецкой войны 1853–1856 гг. В 1869 г. Георгий успешно заканчивает юридический факультет Московского университета. По заверше­ нии учебы, он возвращается на родину в свое родо­ вое имение, но царские власти ему запретили жить в Абхазии, как и другим потомкам династии абхазских владетелей после известных событий 1866 г. (Лых­ ненское восстание). Георгию было разрешено жить и работать в г. Тифлисе. ( «Его удаление из Абхазии было признано весьма полезным для спокойствия края»). В Тифлисе успешно складывается служеб­ ная карьера молодого князя. В 1871 г. ему присваи­ вают звание камер­юнкера императорского двора и одновременно назначают на соответствующую должность. В 1874 г. удостаивают звания титуляр­ ного советника и назначают «чиновником особых поручений» при начальнике Главного управления Кавказского наместника. В 1879 г. Георгий Чачба же­ нится на внучке известного грузинского обществен­ ного деятеля Александра Чавчавадзе, племяннице жены Александра Грибоедова, Марии Александров­ не. В 1884 г. Г. Чачба назначается вице­губернато­ ром Тифлисской губернии. Спустя 5 лет, в 1889 г., он становится губернатором Тифлисской губернии. Эту должность князь занимает до 1897 г., т.е. до переезда в Петербург .

В октябре 1888 г. Российский император Алек­ сандр III посещает Абхазию. Корабль «Орел», на ко­ тором он прибыл из Крыма, бросил якорь вблизи Нового Афона. Вскоре к пристани причалила лодка с царской семьей. Гостей ждали заранее прибывшая сюда делегация из Тифлиса во главе с вице­губерна­ тором Г. Чачба, представители местной знати, духо­ венства. Сиятельный князь Чачба преподнес импе­ ратрице Марии Федоровне (Луиза София Фредерик Дагмар) ее любимые цветы – «аргентинские» (чер­ ные) розы, специально выписанные из Болгарии, и как полагается при этом, поцеловал руку высокой особе .

40­летний Георгий в ослепительно белой черкеске был неотразим. Интеллектуал, утонченный аристо­ крат, потомственный абхазский князь запал в душу императрицы. Между ними завязывается дружба .

В 1894 году скончался император Александр III, трон императора унаследовал его сын Николай II. В 1897 г. «вдовствующая императрица» – Мария Федо­ ровна – официально приглашает Георгия на службу в Петербург. Он оставляет 17­летнего сына Дмитрия с матерью в Тифлисе и отправляется в Петербург, где ему по приезду императрица устроила торжествен­ ный прием. Для начала князю был пожалован чин обер­гофмейстера императорского двора. В 1905 г .

Мария Федоровна назначает его начальником своей канцелярии, кем он оставался до ухода в отставку .

Хотя современной российской историографией умалчивается совместное проживание «вдовствую­ щей императрицы» с абхазским князем, увы, истина глаголет, что этот брачный союз был прерван лишь смертью Георгия Дмитриевича. Разумеется, в окру­ жении императора многих это шокировало. У Марии Федоровны были конфликты на этой почве с сыном Николаем II, который приказал цензуре «изымать во всех публикациях, любые упоминания о связях меж­ ду матерью и князем Шервашидзе» .

Однако, несмотря на жесткие указы императора и интриги чиновников высокого ранга, Георгий оста­ вался неуязвим, он был столь уважаем и почитаем при Дворе Императора .

Мария Федоровна неоднократно ставила вопрос об узаконивании отношений с князем, но этому, как и следовало ожидать, мешало то, что абхазский князь являлся представителем без вины «виновного народа» .

В 1907 году императрица снова поднимает ще­ котливый вопрос, касающийся ее личной жизни .

Георгий, которому не была безразлична судьба его народа, решил не упустить возможность восполь­ зоваться влиянием императрицы на сына для сня­ тия с абхазов незаслуженного клейма. Он связался с представителями знатных абхазских родов, в част­ ности, с тогдашним Головой г. Сухум Александром Григорьевичем Чачба. Вскоре к наместнику Кавказа в Тифлис прибывает депутация от абхазского народа с письмом, в котором выдвигались требования аб­ хазов, касающиеся политической, экономической и культурной жизни народа. В этом историческом до­ кументе абхазский народ заявил, что «считает сво­ им нравственным долгом поднять голос в защиту своих жизненных интересов». Первый пункт письма гласил: «Снять с населения Сухумского округа по­ зорное и совершенно незаслуженное наименование на чиновничьем языке «виновные». В письме также испрашивается от Императора «соизволение на раз­ решение возвратиться на родину абхазам, эмигри­ ровавшим в 1877­1878 гг. в Турцию» .

Разумеется, вопрос репатриации абхазов не был решен. Но письмо наместника и обращение Марии Федоровны оказались судьбоносными – Государь Император своим указом от 20. 04. 1907 г. снял «ви­ новность» с абхазского народа, которую ему наве­ сил Александр II своим указом от 31 мая 1880 г., не­ обоснованным основанием для которого послужила борьба народа за свои права (события 1866, 1877 – 1878 гг.). Безусловно, – Николая II подвигло на сня­ тие с абхазов «виновности», и то, что они не приняли участия в революционных событиях 1905 г .

Наконец, интриги вокруг Марии Федоровны и абхазского князя были сняты. Они официально уза­ конивают свои взаимоотношения ­ между ними за­ ключается – морганатический брак, т. е. без права наследия их потомством царского престола .

Г. Чачба пользовался большим уважением и за пределами Российской империи, в частности в Да­ нии. Он много раз посещал эту страну, и всякий раз его с почестями принимали во дворце датских королей как зятя королевской семьи. Отец Марии, датский король Христиан IX наградил Георгия орде­ ном «Данебор». 26 ноября 1910 г., в день рождения Марии, который отмечался в королевском дворце Амалиенборг, новый король Дании Фридрих VIII на­ градил Георгия высшим орденом страны – орденом «Белый слон» в комплекте с бриллиантовой звездой и лентой. Полным комплектом этого ордена награж­ дались только члены семьи датских королей. Отсю­ да следует, что Датская королевская семья Г. Чачба считала членом своего семейства. Орденом «Белый слон» до Г. Чачба. были награждены четверо великих россиян: Петр I, В. Л. Долгорукий, А. И. Репнин, Г. А .

Потемкин, но без звезды и ленты. Королевский двор также изготовил именной герб для своего зятя – си­ ятельного абхазского князя Г. Чачба, который и се­ годня хранится в архиве королевского замка Фреде­ риксборг, служившей местом коронования датских королей .

Г. Чачба с женой довольно часто гостили и у своей золовки – королевы Великобритании Александры, где его также принимали с почестями. Он близок был со многими представителями британской элиты, был в дружественных отношениях с представителя­ ми творческой интеллигенции многих европейских стран, в том числе Испании. Имеются сведения, о том, что он содействовал отдельным испанским пи­ сателям в издании их книг. Георгий Чачба занимал­ ся и литературной деятельностью. В этой области он больше известен как публицист. К сожалению, мало, что сохранилось из его работ. Но и этого достаточно, для получения представления об его взглядах, граж­ данской позиции. Г. Чачба был «человеком активной мысли». В своих статьях «Мусульманство и христи­ анство в Абхазии», «Письмо к собрату», «Правило бытия и древо жизни», «Записки» касается вопросов религиозных верований абхазов, путей разрешения независимости Абхазии, истоков мюридизма, отно­ шения царизма к религии. Находясь на столь высо­ кой должности в империи, довольно резко выска­ зывался относительно взаимоотношений Кавказа и России .

Благодаря Г. Чачба до нас дошли сведения об абха­ зах­мюридах имама Шамиля.

В «Письме к собрату», адресованному поэту и общественному деятелю Ге­ оргию Михаиловичу Чачба (Шервашидзе), он писал:

«Мое отношение к имаму Шамилю не изменилось и после встречи с абхазскими мюридами Шамиля. На­ против, я, как и они (имею в виду Джигрица Палба и Махты Цкоу из Джирхуа, Хура Лоуа из Звандрыпша, Дамея Хашига из Хуапа, Хаки Ажи из Мгудзырхуа), пришел к выводу: «Имам Чечни и Дагестана Шамиль не только национальный герой двух этих краев гор, но и всего Кавказа» .

Георгий Дмитриевич донес до нас не только фа­ милии абхазов­соратников Шамиля в борьбе за сво­ боду Кавказа, он донес до нас их взгляд на политиче­ ские проблемы Кавказа .

Георгий лично беседовал с ними, он разделял их мнение. Они были убеждены, что «газават Шамиль не изобрел, не выдумал... его ему навязали извне темные силы России... И он объявил его не по от­ ношению к простому русскому народу... а по отно­ шению к тем, кто шел к нему с саблей в руках... Ход развития событий вел горские народы к порабоще­ нию. Шамиль один из первых поднял знамя освобо­ дительной войны... Мы чувствовали это нутром, сво­ ей душой и поэтому явились к горцам еще раньше, чем «родился» Шамиль – ореол Кавказа!.. Защищая Чечню и Дагестан, мы защищали и наше Абхазское княжество, уважаемый Георгий.... Так мы понимаем себя в роли мюридав Шамиля. Мы это чувствовали в боях еще на горе Ахульго. Там мы применили бочки с горючей жидкостью и, зажигая их, спускали с горы... .

От имама ГА м з ата вот наши именные кинжалы, а вот – именные сабли от имама Шамиля уже за другие битвы в его рядах... Из Гуниба мы ушли последними, но с боями! Мы поступили по совету Шамиля... Поз­ же мы воевали против графа Граббе.... А он как вы знаете, решил «освободить» Черкесию от черкесов, а Абхазию от абхазов, на что мы, конечно, не мог­ ли согласиться... Не совершайте ту ошибку, которую совершили господа из грузинского дворянства. Они продались легко... Мы сумели сохранить свое само­ стоятельное государство, дольше, чем они. Сегодня наша Абхазия ждет такой же участи...» .

Закаленные в боях, бывшие мюриды Шамиля, прямо заявляют князю: «Если Вы или князь Георгий Михайлович возглавит нас (абхазов. А. М.), мы будем в первых ваших отрядах... И кому, как не вам, поч­ тенным абхазским князьям, возглавить нас...»

Успокаивая горячие головы, Георгий Дмитриевич тогда объявил им: «Братцы, заяц не равен льву. Здесь надо искать другие пути выхода для существования .

Абхазия, как вы сказали, имеет законное, естествен­ ное право на свое существование под солнцем и даже в составе Российской империи. Но без оружия, без насилия...». Далее он пишет: «Меня за это посчитали чуть ли не предателем перед Его Императорским Ве­ личеством. Но позже поняли меня... Я не имел права призывать их к войне. Мой долг как образованного абхаза и, как верного сына своего государства напи­ сать, то, что сказали мне абхазские мюриды Шамиля .

Я всегда был против «маккиавелевского злодеяния»

по отношению одного народа к другому, но я кос­ мополит реалистического направления и гуманист .

Илья (Чавчавадзе – А. М.) меня понял, понял и Ака­ кий (Церетели – А. М.). А вот господа генералы, увы, нет. Вот почему мои рукописи не публикуются ча­ сто, иной раз даже сжигают... Я не сожалею, что имел встречу с такими абхазами, которые знали Шамиля не понаслышке, а воочию... Шамиль, несомненно, герой Кавказа, я мнение свое об этом никогда не скрывал.

И как метко заметили мюриды Шамиля:

«Шамиль не холуй, турецкий или английский. Холуи те, кто напали на свободолюбивый горский народ...» .

Г. Д. Чачба был поистине рыцарем без страха и упрека! Конечно же, идеологам царизма не нравилась гражданская позиция князя, но высокое положение Георгия не позволяло им откровенно выступить про­ тив него, однако не упускали случая досадить князю, в частности препятствовать появлению его статей в печати. Так не была напечатана его работа «Мусуль­ манство и христианство в Абхазии». По этому поводу он с сожалением писал: «Это уже ни в какие рамки не вписывается. Так или иначе, свет пока не увидел мою статью и вряд ли увидит, пока будут сидеть в ре­ дакциях подобно рассуждающие «умные» люди» .

Георгий Дмитриевич считал, что каждый человек должен во что­то верить. О себе же он писал: «Что касается меня лично, то скажу по секрету: я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в аллаха. Я верю в силу раз­ ума человека и только лишь. Но это не значит, что я безбожник, не уважаю традиции моего маленько­ го народа – абхазов. Напротив – я часть его, его сын, его детище. Религия – часть культуры моего народа, часть моей культуры».. .

Г. Чачба не отрицает положительную роль рели­ гии в становлении общества. Но он против «расиз­ ма и национализма». Он против «исламского фана­ тизма и христианского универсализма». Он против лжи, лицемерия, ханжества. «Истинно верующий,

– пишет Георгий в статье «Мусульманство и христи­ анство в Абхазии», – не должен, – в моем представ­ лении, стрелять в человека, если тот не сделал тебе зла или твоему ближнему». Кто может сегодня воз­ разить его постулату: «Всеобщее равенство ведет к миру, всеобщее неравенство к войне». И как пронзи­ тельны его умозаключения: «Мировая цивилизация не продвинулась дальше проповеди Моисея: «Не во­ руй, не убий, люби ближнего», но никто еще не ска­ зал – «Будь человеком!», то есть одинаковым к себе и к рабу. Ибо все они божьи дети. Значит, все люди рав­ ны по своей природе, неравными их делают люди...» .

В ответном письме Георгию Михайловичу Чачба он пишет: «Князь, говоришь ты, должен отличаться своим умом и культурой, образованием. А что ты сделал для своего крепостного крестьянина, чтобы он стал равным с тобой, хотя бы в будущем? Веро­ ятно ничего. «Богом обиженные люди» – это наши.. .

братья. Да, меня ругали и ругают за то, что я пропо­ ведую всеобщее равенство, как Сен­Симон. Почему меня и «обзывают» Сен­Симоном. Но они не пони­ мают, что они тем самым возвеличивают меня...»

Г. Чачба, несмотря на то, что всю свою сознатель­ ную жизнь прожил вдали от родины, не терял связи со своим народом, думал и писал о необходимости обучения абхазских детей грамоте на их родном языке, к этому призывал национальную элиту. Он немало стараний приложил, чтобы восстановить на­ звание страны абхазов, переименованное в Сухум­ ский округ, после упразднения Абхазского княже­ ства в 1864 году. Князь вынашивал идею создания в пределах Российской империи Абхазской губернии .

Однако ситуация не позволяла реализовать планы, задуманные во благо Родины .

В 1913 году Г. Д. Чачба ушел в отставку и перее­ хал с женой в Крым. Временами они подолгу жили в царском дворце в Киеве. Кстати, там его застала Фев­ ральская революция. Как известно, 24 февраля 1917 года, Николай II вместе со своей семьей и ближайши­ ми придворными, спасаясь от нависшей угрозы над его семьей, отправился из Царского Села в Могилев .

Уже в пути он послал своей матери Марии Федоров­ не, телеграмму, чтобы она срочно приехала к нему в Могилев .

Мария Федоровна отправилась в Могилев вме­ сте с Г. Чачба и ближайшим окружением: с великим князем Александром Михайловичем Романовым, князем Сергеем Долгоруким, графиней М. Менгден .

В пути они получили шокировавшее их сообщение, что 2 марта в г. Пскове Государь Император своим манифестом отрекся от престола. Присутствовав­ ший при встрече Николая II с матерью и ее сопрово­ ждавшими флигель­адъютант, уже бывшего импера­ тора А. А. Мордвинов пишет, что, Г. Д. Шервашидзе в сердцах бросил царской свите: «Как могли такое допустить! »

А. А. Мордвинов в своих воспоминаниях весьма уважительно отзывается о князе. Пишет, что с ним был знаком с первых дней его приезда в Император­ ский Двор и что у них сложились добрые отношения .

Помимо службы, у них оказались общие увлечения:

интерес к истории, коллекционированию портретов выдающихся людей, миниатюр.. .

А. А. Мордвинов с восхищением пишет об особом обаянии личности Г. Чачба, об утонченности манер князя, его природном аристократизме, широкой эрудиции, умении находить выход из любой слож­ ной ситуации и, конечно же, о том, что князь Шерва­ шидзе пользовался знаковым уважением и почетом при Императорском Дворе .

Мария Федоровна глубоко переживала поспешное (как она считала) отречение сына от престола. Одна­ ко факт уже свершился – возвращение Николая II на трон исключалось. Тогда Мария Федоровна попы­ талась возвести на Российский престол 35­летнего сына Георгия, Дмитрия Чачба, бывшего вице­губер­ натора Витебской губернии. Попытка, как и следова­ ло ожидать, не увенчалась успехом. Отказавшись от эмиграции, Дмитрий со своим сыном Леваном едет в Абхазию, в родовое поместье предков в Кяласур .

Однако и его Родина не приняла – позже Дмитрий Чачба был сослан в Сибирь, где и поныне живут (в г .

Иркутск) его потомки .

Г. Чачба, ставший чуждым как классовый враг но­ вой власти, был арестован. Князь не перенес униже­ ний, лишений, с которыми столкнулся, он заболел .

После освобождения он едет в Крым, в Левадиевский дворец, где находилась Мария Федоровна .

26 марта 1918 г. сиятельный князь Г. Д. Чачба скончался. Перед смертью завещал похоронить его на Кавказе, в Абхазии. Если не удастся похоронить, выбросить гроб с телом в море у берегов Родины. Но для бывшей императрицы выполнить завещание любимого мужа было не под силу.. .

Мария Федоровна гроб с телом мужа установила в склепе церкви Айтадорского замка в Ялте. Сама Ма­ рия Федоровна в Крыму оставалась до прихода туда Красной Армии. Однажды ночью к ней явился бело­ гвардейский офицер и предупредил: «Ваше Величе­ ство! В город вошли красные. Вас хотят арестовать, спасайтесь!» .

Мария Федоровна, взяв с собой лишь шкатулку с драгоценностями, пошла к морю, где на рейде ее ожидал линкорн «Марльборо», присланный для ее спасения родной сестрой, королевой Великобрита­ нии Александрой. Так она навсегда покидает Рос­ сию. Остаток своей жизни императрица провела в одиночестве в Дании, в замке своих предков, ни­ чего не ведая о судьбе сына, своих дочерей, внуков .

Скончалась Мария Федоровна в 1928 г. Похоронили ее на кладбище датских королей. В своем завеща­ нии просила похоронить ее в России, но тогда это было невозможно. Новая Россия уже в XXI веке вы­ полнила завет Марии Федоровны – позаботилась об единственной Российской императрице, похоронен­ ной вне России. В сентябре 2006 г., в сопровождении экскорта военных кораблей, из Дании привезены ее останки и с почестями преданы Российской земле .

Честь и хвала россиянам, выполнившим эту высо­ конравственную миссию!

Р.S. Невольно напрашивается мысль: а не пора ли и нам, братья абхазы, задуматься над тем, чтобы из соседнего Крыма перевезти прах блистательного со­ отечественника: гуманиста, патриота своего Отече­ ства, государственного деятеля, ученого­материа­ листа, Георгия Дмитриевича Чачба под небо горячо любимой им Абхазии и предать матери­земле .

Свободная Абхазия должна возвращать не только живых соотечественников, но и останки достойней­ ших своих сыновей во благо воспитания общества в целом, а главное молодого поколения, во имя буду­ щего Родины нашей .

Г. Д. Чачба – достойный потомок династии вла­ детелей Абхазских, сохранявших более семи веков абхазскую государственность. История рода Чач­ ба (Шервашидзе) – это история абхазского народа, история нашей с вами государственности. Как мне видится, сегодня самое время собирать камни! Дело за нами.. .

АБХАЗИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Абхазия – наш общий дом», – говорит Председа­ тель Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Анзор Мукба .

– Кто признан репатриантом? Кто может полу­ чить гражданство Республики Абхазия через Госкоми­ тет по репатриации?

– В 1998 году Народным Собранием (Парламент) Абхазии был принят Конституционный Закон РА «О репатриантах». Согласно этому закону, репатриан­ тами признаны этнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, вынужденные покинуть исто­ рическую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско­кавказской, русско­турецкой войн и других событий XIX века. Их потомки про­ живают во многих странах мира. Гражданство могут получить также абазины Северного Кавказа .

– Как известно, в том же XIX веке, трагедию из­ гнания в пределы Османской империи пережили и адыг­ ские народы. Ведь, они – наши кровные братья. Почему им не предоставлять гражданство?

– Вы правы. Адыги наши кровные братья, – у нас с ними общие исторические корни .

– Репатриантом можно быть только на своей исторической родине. Быть гражданином Абхазии, но без статуса репатрианта, – это другое дело .

– Но, надо понять и другое. Также, как абхазы, ныне проживающие в Абхазии, желают возвраще­ ния на историческую родину своих соотечественни­ ков, так и адыгские народы Северного Каваказа, хо­ тят иметь репатриантов­соотечественников рядом с собой, на их исторической родине. С этим надо счи­ таться .

– А убыхи? Куда им возвращаться ведь, давно нет страны под названием Убыхия?

– Убыхский вопрос – особый вопрос. К велико­ му сожалению, уже нет цельного убыхского народа, остались лишь осколки некогда монолитного, хра­ брого народа. И страну их, как страну убыхов уже не восстановить. Трагедия этого древнего народа ложится позорным пятном в истории империй XIX века, причастных к их истреблению, изгнанию на чужбину из своей прекрасной и древней страны. Я знаю многих потомков убыхов, все они достойные люди. Для убыха, который желает вернуться в лю­ бую республику Кавказа, не должно быть каких­либо препятствий. Мораль граждан XXI века должна отли­ чаться в лучшую сторону от морали людей тех жесто­ ких времен. Мы их принимаем и выдаем паспорта с указанием в графе «национальность» – «убых». Пы­ таемся хоть частично их сохранить .

– За последние два года наблюдается упрощенность въезда в Абхазию для представителей диаспоры. От­ разилась ли данная ситуация на их возвращении?

– За эти два года мы приняли около 100 репатри­ антов из Турции и Сирии. А гражданство Республи­ ки Абхазия получили более 1000 представителей диаспоры Дальнего зарубежья. Около 1600 абазин из Северного Кавказа уже приняли гражданство нашей страны и обустраиваются. Также к нам переехали жить несколько десятков семей абхазов из бывшей Аджарской республики – тоже потомки изгнанников 19 века .

Количество представителей нашей диаспоры, же­ лающих возвратиться на родину заметно повыси­ лось с признанием Российской Федерацией незави­ симости Абхазии. Надо сказать, что наша диаспора с восторгом восприняла это долгожданное событие для нашего народа. Диаспора благодарна руковод­ ству и народу России за признание их исторической родины свободной и независимой. «Наши предки в Кавказской войне боролись за свободу и независи­ мость, но царская Россия изгнала их из своей стра­ ны. Но новая Россия другая – она подала руку помо­ щи нашим братьям. Теперь мы забудем свои обиды за прошлое. Мы верим в Россию. Мы верим, что Аб­ хазия теперь вне опасности» – так говорят многие из них.. .

– Из каких стран имеются желающие вернуться на свою историческую родину? Я бы хотела, чтобы Вы рассказали подробней .

– Недавно приезжала делегация из представи­ телей абхазской диаспоры Иордании, для изучения возможности переезда на постоянное место жи­ тельство со своими семьями. Объездили всю стра­ ну, восхищались природой и теплотой наших лю­ дей. Мы предложили земли в Очамчырском районе, которые им очень понравились. Надо сказать, что они были приятно удивлены, тем, что эти земли им предоставляются бесплатно. Они говорят: «Раз вы нам даете бесплатно, мы на свои средства по­ строим свои дома и производственные цеха». Также приезжала делегация из Сирии. Им тоже мы пред­ ложили земельные участки. Интересное предложе­ ние сделало руководство Стамбульского комитета солидарности с Абхазией по освоению территорий бывшего села Ахалдаба .

Летом приезжала делегация из Турции, они при­ смотрели свободную землю в с. Кындыг. Совместно с администрациями этого села и Очамчырского рай­ она мы решили вопрос выделения им этой земли .

Здесь они намерены своими силами построить по­ селок городского типа. А семей около ста. Когда на­ ладится морское сообщение Трабзон­Сухум приедут многие: одни – жить, другие – в качестве туристов, третьи – для налаживания деловых контактов .

– Насколько вы готовы принять их? Как решаются вопросы жилья и трудоустройства?

– К Новому году мы распределили квартиры в восстановленном доме по ул. Эшба, в г. Сухум, где 44 семьи репатриантов получили квартиры. К лету следующего года мы намерены завершить восстано­ вительные работы и другого 9­этажного дома на 54 квартиры. Затем мы сдаем еще один 20­ти квартир­ ный дом в г. Гудаута. Будем строить и другие дома .

Это все для тех, кто не имеет финансовую возмож­ ность приобрести жилье на собственные средства .

А тем репатриантам, которые имеют возможность своими средствами строить индивидуальные дома, мы и сегодня готовы предоставить несколько сот зе­ мельных участков, разумеется бесплатно. Админи­ страция Очамчырского района выделила для этой цели пустующую территорию .

Представитель диаспоры, твердо решивший стать репатриантом, обязан заблаговременно поставить нас в известность о своих намерениях и ждать наше­ го приглашения. (Это касается тех, кто не имеет ма­ териальную возможность приобрести жилье на свои средства или строить дом.) Можно связаться через Интернет, выйти на наш сайт, либо через Полномоч­ ного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике, с которым мы имеем постоянный кон­ такт. По его визе и согласно его письму, мы принима­ ем репатрианта. Спонтанный приезд репатриантов создает дополнительные трудности в нашей работе, связанные с предоставлением временного жилья .

– Насколько мне известно, среди диаспоры бытует мнение, что Абхазия, обязана предоставить готовые квартиры и дома, всем репатриантам, не взирая на то имеют они возможности или нет, при том бес­ платно .

– Это глубокое заблуждение. Абхазия никому не обязана, – это мы все обязаны Абхазии. Слава богу, что в тех странах, где проживает наша диаспора, нет войны, и никто их не депортирует. Так что, репатри­ анты – не беженцы. У них есть определенный капи­ тал. Перед тем, как переехать в Абхазию, они должны подготовиться к этому серьезному шагу. Бесплатно предоставить всем под ключ готовое жилье мы не в состоянии. Подобное нигде и не делается, даже в та­ кой богатой стране, как Израиль. В настоящее время мы оказываем помощь жильем только неимущим, малообеспеченным репатриантам. Остальным, раз­ умеется, тоже оказывается помощь, но она органи­ зационного, информационного порядка. У нас мно­ го проблем, мы, вышли из войны, напротив, мы, в Абхазии, надеемся на помощь и поддержку нашей диаспоры, и тех, кто возвращается на Родину в Аб­ хазию. И в этом мы видим долг всех репатриантов перед родной землей Апсны .

– Получается что, у репатриантов нет льгот.. .

– В соответствии с Законом «О репатриантах», они получают возможность быть полноправными гражданами Республики Абхазия. Это дает им право, восстановить: свою национальную принадлежность, историческую фамилию. Граждане других стран изъявившие желание жить в Абхазии, получение гражданства ждут годами, а репатрианты получают в считанные дни. Это разве не льготы?

С получением паспорта вернувшийся соотече­ ственник получает статус репатрианта, срок кото­ рого заканчивается по истечении 5 лет с момента регистрации. Особо нуждающимся, для временного обустройства оказываем посильную финансовую по­ мощь. Для тех, кто не владеет родным языком, име­ ются курсы бесплатного обучения абхазскому языку .

Из числа молодежи, желающих получить высшее об­ разование, – Абхазский Государственный универ­ ситет готов принять их на основе бесплатного обу­ чения. Фонд репатриации оплачивает содержание репатриантов в детских садах, обучение в школах .

Также оказываем финансовую помощь при созда­ нии семей, при рождении детей. Оказываем помощь и в лечении заболевшего репатрианта и членов его семьи. Так что, льгот немало .

– На чьи средства Госкомитет строит или восста­ навливает дома, приобретает квартиры?

– При Госкомитете по репатриации имеется Фонд репатриации, который накапливается за счет отчис­ лений 2% от заработной платы работающих граждан Республики. Это народные деньги .

– Предусмотрено ли в Уставе Фонда репатриации добровольные взносы?

– Да, в Уставе Фонда репатриации предусмотре­ но добровольное пожертвование. Любой гражданин, в том числе представитель диаспоры, имеет право вносить определенную сумму в данный фонд. Но, к сожалению, мало кто это делает. Давно назрел воп­ рос создания Всемирного абхазского фонда. Это не­ обходимо организовать .

За последнее время много разговоров о необхо­ димости создания Государственной программы по репатриации. Разумеется подобная программа нуж­ на и будет создана. Но, надо понимать, что Госпро­ грамма должна быть подкреплена реальными день­ гами. У государства пока нет больших возможностей для этой цели. Однако, должен сказать, что руко­ водство Республики Абхазия вопрос репатриации соотечественников рассматривает как один из глав­ ным стратегических вопросов нашего государства и оказывает этому делу возможную помощь .

– Как вы определяете, кто репатриант, а кто нет?

В паспортах граждан Турции или из арабских стран, нет графы «национальность» .

– Перед оформлением документов мы беседуем с каждым из них. В случае, если конкретный чело­ век вызывает сомнение, мы его проверяем в первую очередь через Кавказский комитет солидарности с Абхазией в г. Стамбул, с которым мы поддержива­ ем постоянный контакт. На одного из членов этого комитета возложена данная работа. Уточняем и че­ рез «старых» репатриантов, культурные центры.. .

Можем ошибиться в случае, когда представители диаспоры приезжают массой. Такое было при про­ ведении в 2007 году Конгресса Международной аб­ хазо­абазинской (абаза) ассоциации и на праздно­ вании 15­летия Дня Победы и Независимости. За несколько дней невозможно тщательно проверить несколько сот человек. На мой взгляд, эту практику надо прекратить. Ни в одной стране не выдаются за несколько дней паспорта иностранным гражданам, и мы в этом не должны быть исключением. Предста­ витель диаспоры при приезде пусть сдает необходи­ мые документы на гражданство, а паспорт получит при следующем приезде. Это даст нам возможность проверить каждого из них. Для того, чтобы в этом вопросе не допустить ошибок, в ближайшее время мы примем решение: от каждого человека, переез­ жающего на постоянное место жительство в Абха­ зию, мы потребуем справку подтверждающую, что он этнический абхаз (абаза). Такую справку, могут дать в этническом культурном центре (дернек) по месту жительства. Мы этот вопрос прорабатываем с руководством Кавказского комитета солидарности с Абхазией, обговорили и с полномочным представи­ телем Республики Абхазия в Турции. Мы также бу­ дем контролировать, чтобы к нам приезжали люди с чистой совестью. То есть мы не будем принимать граждан с сомнительной репутацией. А таковыми могут быть граждане, совершившие незаконные действия в той стране, откуда переезжают к нам. Мы прорабатываем и этот вопрос .

– Представитель абхазской диаспоры, получивший паспорт гражданина Республики Абхазия, но не про­ живающий постоянно в Абхазии, имеет ли право на приобретение недвижимости в Республике?

– Имеет полное право. Он гражданин Республики Абхазия .

– Бытует разное мнение о количестве абхазов (абаза) проживающих на территории Турецкой Респу­ блики. Называют разные цифры: 200, 500, 700 тысяч .

Ваше мнение по этому поводу .

– К сожалению их никогда официально не счи­ тали. В Турции перепись населения не ведется по этническому признаку. На мой взгляд, количество 500–700 тысяч, преувеличено. Безусловно, в Турции наших больше, чем в Абхазии, но не в несколько раз .

– Так или иначе, за рубежом больше абхазов, чем в собственной стране. Массовое переселение не ожида­ ется. Симптомов и предпосылок для этого, очевидно что нет. Если даже часть из них переедет в Абхазию, основное количество останется в тех странах, где они проживают. Чем они могут помочь, к чему мы мо­ жем их призвать?

– Абхазия делает первые шаги в качестве незави­ симого государства. От каждого из нас требуется от­ дача – максимум энергии для решения тех проблем, которые имеются. И поэтому нашей стране, как ни­ когда, нужна братская помощь, в первую очередь, со стороны нашей диаспоры. Надо всем глубоко осоз­ нать, что Абхазия – наш общий дом, главный очаг абхазов, проживающих в мире. Очаг необходимо подпитывать, чтобы он согревал нас всех. Благода­ ря России, уже нет опасности возникновения новой войны. Нам дана возможность для мирного, демо­ кратического развития. Грузино­абхазская война, а затем суровая экономическая блокада остановила развитие нашей страны и общества в целом. Война нанесла убытки в миллиардах долларов США. Об­ щими усилиями мы обязаны все это восстановить и развить. Поэтому, мы в первую очередь призываем представителей деловых кругов нашей диаспоры, внести свою лепту в становление нашего государ­ ства, в укрепление ее экономической мощи. Давно пора перейти от слов к делу. Когда с их помощью будут созданы рабочие места, нам будет легче при­ нять и другую категорию представителей нашей диаспоры. У нас прекрасный исторический шанс к объединению и созиданию, и потому мы не должны упустить этот шанс .

– Что Вы можете сказать о перспективе нашей диаспоры за рубежом? Смогут ли они сохраниться как народ, имеющий свое национальное лицо?

– К сожалению, раздумья о перспективе нашей диаспоры вызывают печаль. Мне больно об этом говорить, но положение дел говорит за себя. Для со­ хранения любого народа как народа, главное – со­ хранение языка. Нет языка – нет народа. В условиях Турции и других стран, где проживает наша диаспо­ ра, невозможно сохранить язык малых народов. Они не востребованы, и не могут быть востребованными .

Иорданские абазы уже утеряли родной язык – гово­ рят на арабском и черкесском. Почти такое же поло­ жение и в Сирии – остались единицы, мало­мальски владеющие родным языком .

В Турции положение лучше – старшее и среднее поколение, в основном, сохранили свой язык, но беда в том, что на нем не говорит молодежь .

– Как Вы думаете, не возможно ли создать опре­ деленные условия, при которых возможно было бы восстановить и сохранить в тех странах абхазский язык?

– У этих государств, нет необходимости для соз­ дания подобных условий, и никто не вправе этого от них требовать. Им скажут: «Хотите сохранить свой язык, – говорите, кто вам мешает»... В Турции, давно не запрещается говорить, петь на родном языке. Бо­ лее того, национальным меньшинствам разрешено изучение родного языка в условиях этнических куль­ турных центров. Никто не препятствует в создании народных фольклорных коллективов. Они имеются:

дают концерты в массовых мероприятиях, праздни­ ках, пропагандируют по каналам телевидения, про­ водят фестивали, едут в гастрольные поездки. В этом плане не ущемлена и наша диаспора .

Но, всего этого не достаточно для сохранения, раз­ вития языка и национальной культуры. Родной язык может иметь государственное применение только там, где он имеет статус государственного языка. Та­ кая возможность имеется только в Абхазии. Старшее поколение наших братьев в Турции осознают, что в этой стране абхазский язык со временем может ис­ чезнуть. Конечно, многих это волнует, высказывают­ ся с болью. Но понимают, что с этим ничего не могут поделать. В итоге, похоже, что они с этим смирились .

Но обнадеживает другое. У абхазской молодежи этой страны, наблюдается интерес к изучению родного языка и желание жить на исторической родине. Это нас радует!

– Ваша оценка работы Стамбульского Комитета Солидарности с Абхазией? Многие говорят о необхо­ димости реформирования работы данного Комите­ та, иные ставят вопрос о ненужности, в связи с тем, что война в Абхазии закончилась .

– Реформы – требование времени, они везде нуж­ ны. Как известно, Комитет солидарности с Абхазией был создан нашими соотечественниками в самые тяжелые дни для абхазского народа, т.е. в начале гру­ зино­абхазской войны. Комитет провел огромную работу в поддержку Абхазии в ее борьбе за свою сво­ боду и независимость. Это невозможно отрицать. Да, война закончилась, экономическая блокада снята, Абхазия признана Россией суверенной независимой страной. Но на этом не закончились проблемы Аб­ хазии и абхазского народа. Комитет и сегодня про­ водит возможную работу в поддержку Абхазии в ее становлении как независимого государства .

Неразумно ставить вопрос о ненужности данного Комитета. Он нужен и сегодня, и завтра: и Абхазии, и абхазской диаспоре. Это, мое глубокое убеждение. Ак­ тивизировать работу – это вопрос другого характера .

– А старшее и среднее поколение не имеют желание жить в Абхазии, не думают возвращаться?

– Я знаю, что определенное количество вынаши­ вает эту идею. Но думать одно, действовать – нечто другое. Активных практических шагов, к сожалению, не наблюдается. Вопрос репатриации – крайне слож­ ный вопрос. Мы понимаем, что человеку сложно сняться с насиженного места и уехать в другую стра­ ну (хотя и историческая родина), вновь обустроиться .

Это своего рода героизм. Но, как известно, не каж­ дый способен на героический поступок. И не только героизм. Тут много глобальных причин. Современ­ ные абхазы Турции – это пятое или шестое поко­ ление беженцев. Для них Турция является страной, где они родились, выросли, создали семьи, имеют родственников, друзей, работают, занимаются биз­ несом, имеют собственные обширные земли, дома .

В общем, живут своей неплохой жизнью. Турция для них – страна, приютившая их предков – изгнанни­ ков, страна, где их деды и отцы тысячами погибали на полях сражения, во имя защиты интересов этой страны. Абхазы Турции держатся гордо. Это связано не только с их национальным менталитетом. Они говорят: «Мы часть турецкого общества, которое создало Турецкую Республику. Мы имеем право на счастье в этой стране». В этом много истины .

Политические и военные деятели из их среды в разное время были на высоких должностях. Абхазы также, как и другие представители горских наро­ дов Кавказа, действительно сыграли немаловажную роль в создании современного Турецкого государ­ ства. Известно что, у Кемала Ататюрка было немало соратников из этнических черкесов и абхазов. Не случайно, что первым председателем правительства Турецкой Республики был, абхаз – Рауф Орбай (Аш­ харуа). Это все углубляет и укрепляет их корни в этой стране .

Для них, Турция стала родиной, так уж распоря­ дилось, его величество Время. Но ведь есть, нечто величественнее, чем родина, – это Отечество. Оно на Кавказе, – это Абхазия. Именно здесь находятся глу­ бокие корни нашего народа (и нигде больше). Это, единственная страна в мире, где мы, абхазы, гордо можем сказать: «Это наша страна, здесь наша древ­ няя история, наша культура, мы хозяева этой земли» .

Я глубоко убежден в том, что народ, который ищет счастье в чужом Отечестве, обречен на бесславное исчезновение. Тут и Всевышний не поможет. Если верить преданию, Бог дал нам эту землю, которую выбрал для себя. А если это так, то мы все должны ис­ кать свое счастье, только в этой, действительно райс­ кой, божественной стране. Это – Абхазия – страна абхазов. Только эта земля может согреть и сохранить нас как народ, дать массу энергии для того, чтобы не изменить самому себе, иметь свое неповторимое лицо, не раствориться в этом суровом и беспощад­ ном мире .

Абхазия – это страна, где наш древний самобыт­ ный народ сможет проявить себя во всей своей пол­ ноте, где можно будет создать неповторимую куль­ туру, и внести свою весомую лепту в современную мировую цивилизацию. Все зависит от нас самих, от нашего разума и самосознания. Да, сохранит нас Бог!

– Наступил Новый 2009 год. Что вы хотите ска­ зать нашему народу, в частности, диаспоре?

– 2008 год стал для нашей Республики годом при­ знания независимости. Желаю, чтобы наступивший Новый год стал годом объединения нашего разроз­ ненного народа, во имя процветания нашей общей Родины и народа. Мира, благополучия каждой семье!

ВОЛШЕБНОЕ КОПЬЕ

Сказка в двух частях

–  –  –

На сцене полутьма. В глубине поляна, окруженная ду­ бовым лесом. Посередине – большой валун. Еле слышна старинная жалобная музыка. Неожиданный проблеск – это молния. Загремел гром. И вновь – тишина. Снова мол­ ния и затяжной гром. Так повторяется несколько раз. Свет становится чуть ярче. Из глубины леса слышен голос, со­ зывающий народ: «Люди горские! Люди гордые! Слышите меня? Соберитесь на поляне Святой! Соберите своих де­ тей». С этими словами выходит на сцену Верховный жрец Шерталук, одетый во все белое. В левой руке жреческий посох с прикрепленными к нему колокольчиками. Подхо­ дит к валуну и кланяется с почтением, затем подходит к ближайшему дубу, на котором висят несколько колоколь­ чиков небольшого размера. Заставляет их звенеть концом своего посоха. Снова направляется к валуну, крича во весь голос: «Люди горские! Люди гордые! Собирайтесь быст­ рей! Собирайте юношей и девушек!..»

Ш е р т а л у к (поднявшись на валун, весь устремля­ ется к небу). Помилуйте нас, всемогущие боги! Не жа­ лейте для нас, слуг ваших покорных, щедрот своих!

Готовы мы выполнить все ваши желания во имя ва­ шей благосклонности к нам!

Из глубины сцены и из боковых кулис выходят и стано­ вятся в полукруг седовласые, седобородые Старейши ­ н ы. Все безмолвствуют. Постепенно сцена заполняется народом .

Слушайте, люди мои! Дали знать всемогущие боги, что подошло время жертвоприношения. Владыке моря, Бордочану, мы должны отдать одного из на­ ших детей. Иначе развернется земля, и упадут не­ беса на головы наши, ибо страшен Бордочан в гневе своем. Пусть жребий решит судьбу одного из вас во имя сохранения земли нашей .

Даурко подходит к валуну, ставит на него небольшую пле­ теную корзину с белыми цветами, среди которых один красный, и, в знак покорности воле богов, кланяется жрецу .

Д а у р к о. Мы готовы, почтеннейший наш Верхов­ ный жрец .

Ш е р т а л у к. Начинайте, Даурко!

Народ покорно ожидает своей участи .

Д а у р к о (подзывает одного из юношей, завязыва­ ет ему глаза черным платком). Иди, юноша .

Юноша нехотя подходит к корзинке, вытаскивает белый цветок. Жрец внимательно следит за этим .

Ш е р т а л у к. Не твоя судьба, юноша. Ты свободен .

Юноша снимает повязку и радостный отходит .

Д а у р к о (обращаясь к Амзе). Подойди, девушка .

Амза направляется к Даруко, но один из юношей загора­ живает дорогу. Это Касполет .

К а с п о л е т. Сейчас мой черед .

А м з а. Но ведь позвали меня.. .

К а с п о л е т. Неважно. Я пойду. Завяжите мне гла­ за .

Д а у р к о. Твое желание.. .

Ш е р т а л у к. Не спорьте, дети мои. Жребий выпа­ дает на того, кому суждено .

Даурко завязывает Касполету глаза, тот подходит к кор­ зинке и вытаскивает белый цветок .

И тебе не суждено. Свободен до следующей весны .

Касполет недовольный отходит. Даурко завязывает глаза Амзе и подводит ее к корзинке. Она достает цветок, сры­ вает повязку и видит, что ей достался красный цветок .

А м з а. Мне… Мне выпал жребий!.. Мне… Ш е р т а л у к. Да, дитя мое, на сей раз тебе выпало счастье избавить свой народ от беды! Тебя ожидает честь войти во дворец владыки моря. Мы благослов­ ляем тебя на доблестный путь. Отправляйся. Веди себя достойно .

Вперед выходит Уарада .

У а р а д а (обращаясь к жрецу). Почтеннейший наш Верховный жрец! Разреши мне пойти вместо сестры!

Оживление в народе .

Ш е р т а л у к. О чем ты говоришь, юноша?! Не тебе достался жребий. Мы не можем нарушить наш закон .

Боги не простят .

У а р а д а. Я не могу отдать свою сестру этому дья­ волу .

Ш е р т а л у к. Как ты смеешь?.. Да сжалятся над тобой всемогущие боги!

У а р а д а. Сжалятся, не сжалятся – мне все равно .

Сестру я не отдам .

Старейшины возмущены .

Ш е р т а л у к. Вижу, юноша, болит у тебя душа .

Горько расстаться с сестрой. Но вспомни, и у тех, кто каждой весной отдавал владыке моря своих детей, братьев и сестер, тоже болела душа .

У а р а д а. Довольно! Сколько можно отдавать ему наших братьев и сестер? Пора с ним расправиться .

С т а р е й ш и н ы (с возмущением). Довольно гне­ вить богов, юнец!

Д а у р к о. Бордочан ждет своей жерты. Если не получит, не миновать беды. Уничтожит всех нас .

У а р а д а. Зачем падать духом? Не так легко унич­ тожить целый народ. Я сам пойду к нему, но не по­ корной жертвой, а яростным воином. Пусть лягут на меня ваши беды, братья мои!

А м з а. Нет, брат мой единственный. Не проживу я одна без тебя. Не пущу я тебя. Уж лучше мне идти на встречу судьбе .

У а р а д а. Успокойся, сестра моя. Верь в судьбу мою .

Ш е р т а л у к (крайне возмущен). Люди! Почему вы покорно молчите?! Этот человек принесет много беды. Он погубит нас всех .

Д а у р к о. В прошлом году жребий пал на мою племянницу. Что ж, она была хуже твоей сестры?!

У а р а д а. Несчастье, что не имела смелого дяди – защитника .

Ш е р т а л у к. Опомнись, юноша! Как ты разгова­ риваешь со старшим? (После паузы). Сто лет испол­ нилось мне.. .

У а р а д а (перебивает). Значит, сто раз ты видел, как отдавали в жертву нашу молодежь.. .

Ш е р т а л у к. Богам не угодно было, чтобы в мо­ лодости жребий пал на меня .

У а р а д а. А я не хочу видеть то, что видел ты, тер­ петь то, что терпел ты. Я не хочу жить в ожидании смерти, умереть, не познав радости борьбы .

С т а р е й ш и н ы. Он безумец... Безумна твоя дер­ зость, юноша!

У а р а д а. Без дерзости и риска не бывает победы .

Не будет победы – не быть и свободе. А без свободы что за жизнь?. .

К а с п о л е т (подходит к нему). Он говорит истин­ ную правду. Он из рода славных нартов. Это настоя­ щий герой!

У а р а д а. Как зовут тебя, брат?

К а с п о л е т. Касполет. Не пренебрегай мною .

Хочу быть рядом с тобой .

У а р а д а. Подожди пока. Поговорим попозже .

Ш е р т а л у к. Слышите, люди? Этот смутьян сби­ вает с толку нашу молодежь!. .

С т а р е й ш и н ы (одновременно). Довольно, юно­ ша! Довольно!

Д а у р к о. Оставьте его, пусть идет! И не таких ви­ дел грозный Бордочан! Снова бросим жребий, выбе­ рем другого .

К а с п о л е т. Да уж, конечно, тебе одинокому, без­ детному терять нечего .

Ш е р т а л у к. Жребий бросают только один раз в году. Таков наш закон, установленный богами .

(Обращаясь к Амзе.) Иди, дитя мое, за судьбой. Не приноси горя народу своему.. .

Внезапно вспыхивает молния, следом слышны раскаты грома. Жрец падает на колени, простирая руки к небу .

О боги всемогущие! Простите нам глупость нес­ мышленного! Не осуждайте нас, не гневайтесь на нас! (Встает с колен.) О, почтенные Старейшины!

Люди, дети мои! Всесильный бог Афы* разгневался на нас!

С т а р е й ш и н ы. Что же советуешь, мудрейший?

Ш е р т а л у к. Изгнать непокорного, отречься от него .

С т а р е й ш и н ы (все вместе). Изгнать его! Изг­ нать! Изгнать!

Ш е р т а л у к. Да не коснется тебя ни добро наше, ни зло! Народ отворачивается от тебя. Прочь от нас!

С т а р е й ш и н ы. Прочь от нас навеки веков!

* Афы – языческий бог молнии у древних абхазов .

У а р а д а. Послушайте меня, люди!. .

Ш е р т а л у к. Молчи презренный! Скройся с на­ ших глаз!

М а р и а м (выходит из толпы, обнажает седую голову). Почтеннейший наш Верховный жрец! Ста­ рейшины наши! Что с вами случилось? Вместо того, чтобы благословить его на подвиг во имя свободы народа, вы сварливо гоните его. Стыдитесь! Боги не простят вашего поступка. Даже приговоренному к смерти дают возможность высказаться. Дайте ему сказать. Выслушайте его!

Все молчат .

Продолжай, сынок.. .

У а р а д а. Я не в обиде за ваш приговор. Я ваш сын .

Но скажите, до каких пор мы будем жить в вечном рабстве? До каких пор мы будем приносить в жертву наших близких?. .

Все молчат .

Из моего рода остался лишь я один да сестра моя .

Все погибли в сражениях с врагами, защищая зем­ лю нашу. Я должен продолжить дело моих отцов. Не могу изменить себе. Простите, если обидел .

М а р и а м. Горжусь тобой, сынок! Да благословят тебя боги в твоих ратных делах!

Д а у р к о. Благословлять единственного сына на гибель?! Люди добрые! Она безумна!.. Дорога безу­ мия ведет только к гибели .

Ш е р т а л у к. Ясно одно – Бордочан не может не получить своей жертвы. Всю ночь буду просить бо­ гов, чтобы они разрешили во второй раз бросить жребий. Когда вновь возмутится небо, когда вновь ударит гром, мы опять соберемся здесь – в Священ­ ной Роще. Бросим жребий и заново выберем жертву .

А теперь идите. И тоже просите милости богов .

Все уходят. На сцене остаются только Мариам, Амза, Уарада, Касполет .

М а р и а м. Не сердись, сынок. У каждого своя до­ рога в этой жизни. Не гневайся на них .

У а р а д а. Нет, мать. Я не в обиде .

К а с п о л е т. Уарада! Возьми меня с собой. Не под­ веду .

У а р а д а. Верю тебе, Касполет, как самому себе .

Но пойду я сам .

К а с п о л е т. Путь тяжел, все может случиться.. .

У а р а д а. Думаю, справлюсь сам... Помогут боги – свидимся .

К а с п о л е т (подумав). Что ж... Коль так, пусть не обманет тебя надежда! До встречи!

У а р а д а. До встречи Касполет!

Касполет уходит .

А м з а. Славный он.. .

У а р а д а. Благослови, мать, в добрый путь .

М а р и а м. Ты выбрал свой путь. Иди и не подведи предков своих .

А м з а. Я пойду с тобой .

У а р а д а. Амза. .

А м з а. Не говори сестре «нет». Буду заботиться о тебе.. .

М а р и а м. Не возражай, сынок! Пусть будет ря­ дом, глядишь и понадобится ее помощь. Я же день и ночь буду за вас молить богов. А теперь испытай свои силы. Приподними валун и достань то, что ле­ жит под ним .

У а р а д а. Но этого никто никогда не мог сделать .

М а р и а м. Много лет назад это сделал ваш отец .

Спрятал тут волшебное копье. «Когда мой сын воз­ мужает для подвигов, пусть он сам возьмет его», — такими были его слова. Это время пришло, Уарада!

Уарада с трудом приподнимает тяжелый валун и достает копье. Еще не веря себе, поднимает его над головой .

Спасибо вам, боги! (С удивлением разглядывает ко­ пье.) Я впервые вижу подобное копье!

М а р и а м. Слушай меня, сынок, слушай внима­ тельно... Это волшебное копье можно использовать только один раз.

Тогда, когда окажешься в безвыход­ ном положении, произнеси следующее заклинание:

Ариапш макяпсис, Лети ко мне само, Как только замахнусь, Порази врага моего!

Тогда копье само найдет тебя, ляжет в руку и ис­ полнит твое приказание. И еще, для незнающего заклинание, копье не имеет силы. Однако, подчи­ ниться может любому, сказавшему эти слова. Если проговоритесь, дети мои – будет беда .

У а р а д а (задумавшись). Мать! Имея такое оружие, почему отец не использовал его в битве с великана­ ми? Он бы остался жив .

М а р и а м. Оставил для будущего подвига потом­ ка своего. Помни, сынок, еще об одном... Победа ждет того, кто творит добро. Встретишь обездоленного – помоги, старшему – окажи уважение. Не приближай предавшего однажды, но сумей использовать его .

Уходит и быстро возвращается с черной одеждой .

Надень ее. Как одолеешь врага, она станет белой, и ты снова будешь со своим народом .

У а р а д а. Не волнуйся, мать. Так и будет .

М а р и а м. Удачи вам, дети мои!

А м з а. Не волнуйся, мама!

Уарада и Амза отправляются в путь. Мариам стоит, прово­ жая их, затем величественно уходит .

Картина вторая Дворец владыки Б о р д о ч а н а. Все опутано паутиной. На троне оглушительно храпит Бордочан. У подножья трона сидят Саку т и Калаку т .

С а к у т. Спал спокойным сном... Что же вдруг стряслось?!

К а л а к у т (громко). Так пойди разбуди С а к у т. Тс­с... Что б ты онемел, недоумок!

К а л а к у т. Сакут, когда ты перестанешь приди­ раться ко мне?

С а к у т. Тогда, Калакут, когда научишься вести себя прилично. Что за глотка у тебя!

Бордочан начинает ерзать так, словно увидел дурной сон .

К а л а к у т. Да разбуди ты его! Вдруг умрет и про­ снуться не успеет .

С а к у т (срывается). Эх, поскорей бы!.. (Спохва­ тившись, зажимает рот.) К а л а к у т. Ну­ка, ну­ка, повтори!. .

С а к у т. Я сказал... я сказал только: сам и разбуди!

К а л а к у т. Не придуривайся, Сакут! Теперь ты у меня в руках! .

С а к у т. Я ничего дурного не сказал. Я только по­ шутил.. .

К а л а к у т. Ах, пошутил?! Нашел над кем шутить!

(Строго.) Иди... Иначе я слово в слово передам все, что ты сказал о владыке моря, как только он прос­ нется. И тогда мигом слетит твоя глупая башка!

С а к у т. Что же мне делать?.. Разбужу – не сносить мне головы. Не разбужу... Какой же ты мерзавец, Ка­ лакут! Я все понял. Ты хочешь убрать меня, чтобы остаться одному прислугой у владыки... Ах, гнилая твоя душа!. .

Бросается на Калакута с кулаками. От шума просыпается Бордочан. Сакут и Калакут в нелепых позах .

Б о р д о ч а н. Почему не разбудили, собаки?

С а к у т. Таким сладким был твой сон, светлейший повелитель, что мы не решились .

Б о р д о ч а н. Разве я не стонал?

К а л а к у т. Никак нет, мой повелитель. Ты смеял­ ся так весело, так беззаботно – словно ребенок .

С а к у т. Должно быть, хороший сон снился... у тебя была такая улыбка, солнцеликий!

Б о р д о ч а н. Не лжете?

К а л а к у т, С а к у т (вместе). Снеси наши головы, если мы лжем, наш светлейший владыка!

Б о р д о ч а н. Что нового в моих владеньях?

К а л а к у т. Все спокойно, все радуются жизни, до­ брейший повелитель!

Б о р д о ч а н. Чем занимаются рабы мои? Может, кто пытался бежать?

С а к у т. Никак нет, добрейший повелитель. Как можно об этом даже помышлять?!

Б о р д о ч а н. Так почему мне приснилось, что все сбежали?

К а л а к у т. Плохие сны к добру, мой повелитель .

Бордочан неожиданно оглушительно чихает .

С а к у т, К а л а к у т (вместе). Будь здоров, наш по­ велитель!

Б о р д о ч а н. Простудили вы меня, собаки .

К а л а к у т (дрожа от страха). Мы все двери за­ перли, так плотно закрыли, что и слабому ветру не пробраться. То, что ты чихнул, подтверждает лишь, что сны твои к добру, счастливейший наш повели­ тель!

Б о р д о ч а н. Может быть, и так... Но смотрите, отсеку ваши паршивые головы, если чихну еще раз – значит, простудился по вашей вине! (Вновь развали­ вается на троне.) Сакут хватает опахало .

С а к у т. Дай обмахну тебя, пове.. .

К а л а к у т (останавливает его шепотом). Что ж ты делаешь, дурень?! Так он еще больше простудит­ ся.. .

Сакут, как ошпаренный, отбрасывает опахало .

Б о р д о ч а н. Что ты там бормочешь, собака?

С а к у т. Залюбовался я тобой, повелитель... Что солнце, что ты – вас не отличить!

Бордочан раскрывает рот, словно собирается чихнуть .

К а л а к у т (в страхе). Прощайся с жизнью, Сакут, пришел наш конец! Сейчас чихнет.. .

Бордочан протяжно зевает .

С а к у т. Слава всевышним богам!. .

Слышен голос: «Всемилостивейший мой владыка! Не ви­ новат я, мой светлейший!..» Это голос вбегающего Ч а м ­ б е р а .

Б о р д о ч а н (приподнимаясь). В чем дело? Почему ты один?

Ч а м б е р (задыхаясь). Всесильнейший!.. Всемогу­ щий... Всевидящий... Не виданное, не слыханное.. .

Не слыханное несчастье! Но я не виноват!

Б о р д о ч а н (нетерпеливо). Что ты несешь?! Гово­ ри же, что случилось?. .

Ч а м б е р (немного успокоившись). Дозорные сооб­ щили, что к тебе с гор спускается юноша .

Б о р д о ч а н. Значит, в этот раз по жребию юно­ ша. (С досадой.) Жаль, что не девушка .

Ч а м б е р. Жребий­то пал на девушку, и она идет с ним, мой повелитель, но.. .

Б о р д о ч а н. Так в чем же дело? Почему юноша идет с ней?

Ч а м б е р. Он отказался отдать тебе свою сестру.. .

Б о р д о ч а н. Как отказался? Говори, чурбан!

Ч а м б е р. Они собираются убить.. .

Б о р д о ч а н. Кого же?

Ч а м б е р. Тебя, всемогущий. Но я в этом не вино­ ват!. .

Б о р д о ч а н (громко хохочет). Ха­ха­ха­ха!.. За сотни лет своего владычества не слыхал я подобной глупости! Ха­ха­а!.. (Резко обрывает смех.) Во всем виноваты вы. Распустили народ. Его постоянно нуж­ но держать в страхе, чтобы покорно служил, вы даете ему свободу мысли и духа. Вот и результат! Слыхан­ ное ли дело? Мне отказывают, идут против меня! На что рассчитывает этот наглец?

Ч а м б е р. Ходят слухи, повелитель, что он воору­ жен .

Б о р д о ч а н. Вооружен? Я ведь давно их обезору­ жил .

Ч а м б е р. И оружие у него не простое. С его вол­ шебным копьем не справится никакая сила. Так го­ ворят.. .

Б о р д о ч а н. Волшебное, говоришь? (Приказыва­ ет.) Отнять немедленно!

Ч а м б е р. Это невозможно, мой повелитель. Что­ бы копье подчинилось, надо знать заклинание .

Б о р д о ч а н. Вот узнай и отними. А как народ на это смотрит?

Ч а м б е р. Они изгнали его .

Б о р д о ч а н. Мне от этого какая польза?! Почему не казнили?! Те, что живут у берега моря моего, зна­ ют о случившемся?

Ч а м б е р. Молчат, видимо, нет .

Б о р д о ч а н. Так вот... Ночью, когда они будут спокойно спать, я нашлю на них страшные волны моря моего. Оставшиеся в живых пусть узнают от вас, что несчастье послано им как наказание за на­ глость этого горского мальчишки. Пусть перегрызут друг другу глотки .

С а к у т, К а л а к у т (вместе.) Хвала твоей мудро­ сти, великий, лучезарный наш владыка!

Ч а м б е р. Мой повелитель, лазутчики сообщили:

горская молодежь тайно вооружается .

Б о р д о ч а н. Перекройте все дороги. Пусть страж­ ники не дремлют. А ты, Чамбер, превратись хоть в змею, хоть в другую какую­нибудь гадину, но, чтоб до завтрашнего рассвета этот наглый мальчишка, связанный, лежал у моих ног .

Ч а м б е р. Но, повелитель.. .

Б о р д о ч а н. Довольно. В награду тебе за это – три горсти золота. (Сакуту и Калакуту.) Вы же возьмите на себя его сестру. Притащите ее сюда – тоже полу­ чите по горсти золота. Но, если не справитесь, все – прощайтесь с жизнью. (Кричит на них.) Чего стоите, как остолопы?! Идите!

Слуги, поклонившись, уходят .

–  –  –

Глухой лес. Полночь. Временами вспыхивают огоньки, но тут же исчезают. Под одним из деревьев лежит непонят­ ная фигура. Вдруг она зашевелилась. Это Ч а м б е р, оде­ тый в изорванное платье .

Ч а м б е р (вскочив). Весь закоченел. Чуть не за­ мерз. Уф, уф, уф!.. Руки дрожат, ноги дрожат... Чтоб вас черти съели, бездельники поганые. Не хватало за­ мерзнуть из­за вас! Ох, попадись вы мне только, ах, узнаю секрет волшебного копья – попляшете тогда!

Доносится ухающий крик совы .

Да заткнись ты, поганая! Что за вопли, и без тебя тош­ но!.. (Услышал шорох.) Тс­с, кажется, кто­то идет.. .

Вновь крик совы .

Заткнись же, проклятая! (Прячется.) Появляется старый Х а п а ч, одетый в невообразимые лохмотья. Весь дрожит от холода. Пытается разжечь ко­ стер из собранных прутьев, но у него ничего не получа­ ется. Чамбер, выглядывая из­за дерева, смотрит на него .

Слышны чьи­то разговоры. Услышав их, Чамбер прячется .

Появляются У а р а д а и А м з а У а р а д а (заметив старика). Мир тебе, дед!

Х а п а ч. Где уж тут мир, юноша?! (Рассматривает их). Не думал я, что встречу тут кого­нибудь. Кто вы?

Как спаслись от этого ужаса?

У а р а д а. А что произошло, дед?

Х а п а ч. Значит, вы не здешние и не знаете о происшедшем несчастье. Всемогущий владыка Бор­ дочан послал на нас разъяренные волны бушующего моря своего. И смыло все: деревни, святыни, людей, скот. Все пропало, все унесло .

А м з а. Как же ты остался в живых, дедушка?

Х а п а ч. Огромная волна забросила меня на вы­ сокое дерево. Чудом остался жив. Видел своими гла­ зами, как погибли прибрежные деревни. Остались лишь селения на холмах. Уф, уф, уф... А вот теперь и я погибаю от холода .

У а р а д а. Потерпи, дед, я разведу огонь .

Х а п а ч. Если бы тебе это удалось.. .

Уарада достает кремень, огниво и разводит костер .

Да благословят тебя боги! Избавил ты меня от смерти. Весь промерз до костей .

А м з а. А теперь, дедушка, подкрепись, ты, должно быть, давно не ел .

Х а п а ч. Не буду врать – голоден.. .

А м з а (развязывает узелок). Я сейчас... (Подает ему лепешку.) Ешь, дедушка, на здоровье!

Х а п а ч. Спасибо тебе! (Принимается за еду.) Как зовут тебя, внучка?

А м з а. А это мой брат .

Х а п а ч (подозрительно). Откуда же вы родом?

У а р а д а. Мы горцы .

Х а п а ч. Горцы?.. Скажи, тебя не Уарада зовут?

У а р а д а. Да. Откуда знаешь?

Чамбер осторожно выглядывает из­за дерева и подслуши­ вает их разговор .

Х а п а ч. Как же не знать, когда из­за тебя Бордо­ чан обрек на несчастье всех жителей берега. (Возв­ ращает лепешку.) Возьми обратно! Уж лучше я умру от голода, чем возьму еду из ваших рук .

А м з а. Зачем ты так с нами, дедушка? Мы с доб­ ром к тебе .

У а р а д а. Подожди, Амза. (Хапачу.) В чем мы про­ винились и при чем тут мое имя?

Х а п а ч. Это ты погубил нас своим безумным пос­ тупком .

У а р а д а. Не понимаю, старик, в чем моя вина?

Х а п а ч. Не понимаешь? Не твоей ли сестре выпал жребий?

У а р а д а. Да, моей .

Х а п а ч. Не ты ли отказался отпустить ее?

У а р а д а. Я .

Х а п а ч. Так что тебе непонятно? Ты отказался подчиниться власти и законам всемогущего влады­ ки .

У а р а д а. И не подчинюсь!

Х а п а ч. Безумный мальчишка! Мы оказались жертвой твоего дикого поступка. Ты нарушил сто­ летние законы жизни, нашу мирную жизнь с горца­ ми .

Уарада молчит .

Что молчишь? Мы будем мстить твоему народу.. .

У а р а д а. Дед, Бордочан коварен. Он поступил так, чтобы рассорить вас с горцами. Он ответит и за это .

Х а п а ч. Что?! Может ты и сражаться вздумал с ним, щенок?

У а р а д а. Скоро обо всем услышишь .

Х а п а ч. И, конечно, надеешься на победу?!

А м з а. Или Бордочан, или мы!

Х а п а ч. Вижу, девочка, и ты собираешься сра­ жаться .

А м з а. Я помогаю брату .

Х а п а ч. Ты лучше помоги народу, иди за своей судьбой. Нашла кому верить. (Уараде.) А ты, глупец, лучше иди домой простоквашу есть .

У а р а д а. Что мне ответить тебе, старец?.. Иди с миром.. .

А м з а. Возьми с собой еды, дедушка!

Х а п а ч. Подавитесь ею сами! (Уходит.) У а р а д а. Эх, Бордочан, Бордочан!. .

Доносится крик совы .

А м з а (вздрогнув). Ой, что это?

У а р а д а. Не бойся, это только сова!

А м з а. А она не нападет на нас?

У а р а д а (улыбаясь). Может напасть, если мы пре­ вратимся в мышей .

А м з а (зевает). Как хочется спать, Уарада, и есть .

У а р а д а. Ты устала, отдохнуть надо, но сначала давай перекусим?

Амза достает из узелка лепешки. Оба с аппетитом едят .

А м з а. Правда, вкусно?

У а р а д а. Когда человек голоден, все кажется вкусно!

Оба смеются. В это время доносятся непонятные звуки .

А м з а (настороженно). Ты слышишь, Уарада?

У а р а д а (вскочив, обнажает меч). Кто там? Выхо­ ди, если мужчина!

Появляется Ч а м б е р .

Ч а м б е р. Спрячь меч свой, добрый человек!

У а р а д а. Кто ты?

Ч а м б е р. Убери меч, юноша.. .

У а р а д а. Я спросил – кто ты?

Ч а м б е р. Нищий я, бездомный, безродный. Пусть бросят на плаху голову того, кто сгубил меня!. .

У а р а д а. Кто же он?

Ч а м б е р. К чему тебе имя того, кто сгубил нас, лишил милости богов? Дайте обогреться, замерзаю, как собака. (Греется у костра.) У а р а д а. Значит, не все погибли.. .

Ч а м б е р. Вы­то откуда?

У а р а д а. С гор .

Ч а м б е р. И куда путь держите?

У а р а д а. К морю .

Ч а м б е р. Ищете кого?

У а р а д а. Да, ищем .

Ч а м б е р. Кого? Может быть, я его знаю?

У а р а д а. Все знают Бордочана .

Ч а м б е р. Тьфу, погибель ему! А зачем он вам? (С деланным подозрением.) Может быть, вы его друзья?

У а р а д а. Мы его враги. Я иду сразиться с ним .

Ч а м б е р. Сразиться? Хм… Храбрый ты человек, если правду говоришь .

У а р а д а. Тот, кто не говорит правду, либо трус, либо подлец .

Ч а м б е р. Значит, решил сразиться... В его руках огромная сила. Одолеешь ли?

А м з а. А у нас есть копье .

Ч а м б е р. Копья есть у всех слуг Бордочана .

А м з а. А у нас особое! Волшебное! С ним мы не­ победимы, надо только произнести заклинание .

Ч а м б е р. Неужели?! Что же это за заклинание?

У а р а д а. А вот это уже секрет .

Ч а м б е р. Ты настоящий герой, если решился на такую смелость. Радостно на душе, что есть та­ кие храбрецы. Если уничтожите этого злодея, и мы вздохнем спокойно. Свободу приобретем! На рас­ свете я покажу вам тайную тропинку, ведущую пря­ мо во дворец Бордочана, хоть как­то помогу... А пока вам лучше отдохнуть и набраться сил. Ложитесь, я посторожу ваш сон. Как­никак мы в лесу.. .

А м з а. Спасибо. Ты очень добр!

Амза и Уарада ложатся и засыпают. Между ними лежит копье .

Ч а м б е р. Уснули. Никуда вы теперь не денетесь, оба у меня вруках... Не скажет он заклинание – ска­ жет она. Все равно все узнаю. Посмотрю, что за дья­ вольское копье... (Приближается к спящим, пытает­ ся украсть копье, но не может даже приподнять его.) Что за чертовщина, что за сила, поднять невозмож­ но... (Приглушенно зовет.) Эй! Сакут! Калакут! Где вы? Уснули вы там? Идите скорей! Помогите!

Появляются С а к у т и К а л а к у т .

Скорее свяжите девчонку и возьмите. Только осто­ рожно! Поторопитесь к владыке! Быстрее, если Уара­ да проснется, нам конец!

Сакути Калакут, связав Амзу, собираются уходить .

С а к у т (Калакуту). Поможем Чамберу, он один вряд ли справится .

К а л а к у т. Это его дело .

Уходят. Чамбер, потирая от удовольствия руки, склоняется над спящим Уарадой .

Ч а м б е р. Попался, храбрец­глупец! Вот твоя го­ лова, вот моя рука, в которую очень скоро упадут три горсти золота!

Неожиданно из­за ближайшего дерева появляется бес­ форменная масса в балахоне, пинком отбрасывает Чам­ бера от юноши. Затем толкает спящего Уараду и тут же исчезает. Уарада вскакивает, осматривается: замечает ис­ чезновение сестры. Подозревает Чамбера, набрасывается на него .

У а р а д а. Ах ты, негодяй! Теперь знаю кто ты — прислужник Бордочана! Где моя сестра?

Ч а м б е р. Не лишай меня жизни, если хочешь увидеть сестру!. .

У а р а д а. Говори, где она? Кто ее украл?

Ч а м б е р. Слуги Бордочана Сакут и Калакут .

У а р а д а. Это все твои дела, подлец... Я выпущу из тебя подлую душу!

Ч а м б е р. Какая польза тебе от моей смерти? Луч­ ше сохрани мне жизнь, скажу все, что знаю .

У а р а д а. Говори .

Ч а м б е р. Вначале дай слово, что не убьешь .

У а р а д а. Клянусь прахом моего славного отца, не убью. Только говори быстрее .

Ч а м б е р. Не пускайся зря в погоню, все равно не догонишь. Сестру найдешь только у Бордочана. Иди прямо во дворец .

У а р а д а. Как пройти туда?

Ч а м б е р. У берега стоит черная скала. Встань перед ней и произнеси эти слова: «Черное солнце, красная луна, кровавая скала, пропусти меня!» Скала раздвинется – ты очутишься в пещере, дорога из ко­ торой и приведет тебя прямо во дворец .

У а р а д а. Что еще скажешь?

Ч а м б е р. Я свое сказал. Остальное за тобой .

У а р а д а. В чем сила твоего повелителя?

Ч а м б е р. В плетке, бойся ее. Остерегайся и до­ чери его, Пинагоры, коварной и хитрой. Бордочан и она хотят узнать заклинание твоего копья. Я бы по­ шел с тобой, но Бордочан снесет мне голову. Я ведь не выполнил его приказания .

У а р а д а. Мне не нужна помощь предателя. Ты свободен, иди!

Ч а м б е р (собравшись уходить). Странно, но ты мне нравишься. Ты горд, благороден, дерзок и храбр .

Но мне жаль тебя .

У а р а д а. Жаль? Почему?

Ч а м б е р. Погибнешь.. .

У а р а д а. Это мое дело. Уходи .

Ч а м б е р. Безумная храбрость не всегда приносит победу. Скажу еще вот что... Волшебное копье не по­ может тебе, если не воткнешь его в спину владыки .

У а р а д а. Удар в спину – не достоин воина. Так учит мой народ .

Ч а м б е р. Не наносят удар в спину честному. Бор­ дочан не из тех. Ваша честность приносит вам не­ счастье. Владыка прекрасно знает все ваши нравы и обычаи. И потому он спрятал собственную душу в спину, зная, что там ей ничего не угрожает. Ну что ж, я все сказал. Прощай, храбрец, удачи тебе! Спасибо за жизнь! (Уходит.) У а р а д а. Не приближай предавшего однажды, но сумей искать его. (Кричит вслед Чамберу.) Когда по­ надобишься, позову. (Берет копье.) Ну, пора и в путь!

(Уходит) .

Фигура в балахоне осторожно выглядывает из­за дерева, выходит на середину, вытаскивает меч, поднимает над го­ ловой и идет за юношей .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Картина четвертая Дворец Бордочана. Входят Саку ти Калаку т. Убедив­ шись, что никого нет, ведут себя более свободно .

С а к у т. Девчонка тебя укусила, Калакут?

К а л а к у т. Да, успела... уф, уф! Вдруг она ядовита .

(Начинает причитать.) Ой, я бедный... Ой, несчаст­ ный я... Пропал я, пропал .

С а к у т. Ничего страшного, если умрешь от укуса молоденькой девушки. Но сдается мне, что вместо награды будет веревка.. .

К а л а к у т. Почему?

С а к у т. Ее­то мы доставили, а где брат?

К а л а к у т. Это забота Чамбера .

С а к у т. Но если у Чамбера ничего не получится, чтобы спасти свою голову, он схитрится и обвинит.. .

К а л а к у т. Обвинит... (Подумав.) Да, это на него похоже. Все свалит на нас, не задумавшись, подлец .

С а к у т. Почему это «на нас»? Я тут при чем? По­ падет тебе .

К а л а к у т. Только мне одному?!

С а к у т. А как же? Я ведь предлагал помочь Чам­ беру, но ты отказался .

К а л а к у т (сердито). Не нравятся мне такие раз­ говоры, Сакут... Ты стал чересчур умным. Если про­ падать, так вместе .

С а к у т. Каким образом?

К а л а к у т. А таким. Как только я почувствую при­ ближение смерти, то захвачу с собой и тебя, чтоб не скучать на том свете!

С а к у т. Что, так живьем и захватишь?

К а л а к у т. Зачем живьем?.. Стоит тебе лишь от­ крыть рот, чтоб заложить меня, этот нож вонзится в твое сердце! (С ножом бросается на него, тот убега­ ет. Потасовка.) С а к у т. Что с тобой, шуток не понимаешь?

К а л а к у т. У тебя слишком много шуток при пу­ стой голове! Не забывай, что у нас общие дела и от­ вечать будем вместе .

С а к у т. Тс­с!.. Тише ты! Владыка идет!

Входит Б о р д о ч а н. Сакути Калакут, кланяясь, становят­ ся на колени .

Б о р д о ч а н. Что скажите, слуги?

К а л а к у т. О, всесильный владыка! Поручение, которое ты дал мне с Сакутом, исполнено!

С а к у т. О, солнцеликий наш повелитель! Я готов и впредь также выполнять любое твое поручение!

Б о р д о ч а н (довольный). Ладно. Возьмите обе­ щанное. (Швыряет им мешочки.) С а к у т, К а л а к у т (кланяясь вместе). Большое­ пребольшое спасибо, наш добрейший повелитель!

Б о р д о ч а н. И как она выглядит?

С а к у т. Мир не видел такой красоты!

Б о р д о ч а н. Значит, она может оказаться до­ стойной меня.. .

К а л а к у т. Пусть даже не достойна, но нельзя было допустить, чтобы такая красавица досталась кому­нибудь другому .

Б о р д о ч а н. Как себя ведет?

С а к у т. Кротка и послушна, словно овечка! Не правда ли, Калакут?

К а л а к у т. Истинная правда, наш солнцеликий!

Она так скромна, так мила!. .

Б о р д о ч а н. А где Чамбер? Не привел ее братца­ наглеца?!

К а л а к у т. Этот наглец сладко спал в лесу, а над ним стоял Чамбер, готовясь связать его. Мы предло­ жили помощь, но Чамбер от нее отказался. Не правда ли, Сакут?

С а к у т. Истинная правда. Наотрез отказался от нашей помощи. А мы поспешили к тебе, солнцели­ кий, с этой чудесной девушкой.. .

Б о р д о ч а н. Уже рассвело, а его еще нет... Про­ клятье... (Прохаживается в раздумьи.) Сакут! Обойди дворец и проверь, надежно ли заперты все двери .

Предупреди стражников, чтоб никого не впускали .

С а к у т (поклонившись). Будет сделано, мой пове­ литель. Даже муха не пролетит. (Уходит.) Б о р д о ч а н. А ты, Калакут, тащи красавицу сюда .

К а л а к у т (поклонившись). Я счастлив выполнить твое приказание, мой повелитель! (Уходит.) Б о р д о ч а н (прохаживаясь). «Мир не видел та­ кой красоты»... Хе... хе.. .

К а л а к у т приводит связанную А м з у. Она вырывается, пытаясь укусить его .

Видать, проголодалась, голубушка. (Смотрит на нее с явным удовольствием.) Калакут, ну­ка принеси ско­ рей поесть!

Калакут быстро исчезает .

Как тебя зовут, красавица моя?

Амза молчит .

Гм... Не хочешь отвечать... Устала бедняжка.. .

Калакут приносит в плетенке еду и стоит, дожидаясь ука­ заний Бордочана .

Чего ждешь, собака, подай ей .

Калакут осторожно подносит Амзе еду .

Ешь, голубушка.. .

А м з а. Человек не скотина. Связанная есть не буду .

Б о р д о ч а н (кричит на Калакута). Мерзавцы, как посмели связать такую красавицу?! Отдай обратно золото, ты недостоин его!

К а л а к у т (поклонившись). О, мой повелитель .

Б о р д о ч а н. Отдай, говорю, иначе снесу твою го­ лову, негодяй!

Калакут недовольно отдает мешочек .

Развяжи ее побыстрей. Смерть тебе, если у нее будет хоть один синяк .

Калакут осторожно развязывает Амзу .

Что стоишь как истукан? Вон отсюда!. .

Калакут убегает .

Дай, голубушка, посмотрю, нет ли на тебе синяков .

(Приближается к ней, пытается дотронуться.) Пере­ куси что­нибудь, ласковая!. .

А м з а. Я не голодна. Оставь меня в покое!

Б о р д о ч а н. Зачем же прятаться от судьбы? Ты ведь принадлежишь мне .

А м з а. Ошибаешься! Я свободна и никому не при­ надлежу, тем более тебе. Лучше готовься к смерти .

Б о р д о ч а н (смеется). Ха­ха­ха!.. Пугаешь, пташ­ ка?

А м з а. Подожди, придет брат!

Б о р д о ч а н. Видал я и не таких наглецов, как твой брат. Можешь сказать, что ему нужно от меня?

А м з а Не спеши, он сам тебе все объяснит .

Б о р д о ч а н. А все­таки?

А м з а. Твоей смерти!

Б о р д о ч а н (иронически). Всего лишь? А я­то ду­ мал, ему нужны мои владения .

А м з а. Кому нужны твои владения. Они насквозь пропитаны кровью .

Б о р д о ч а н. Ишь ты какая!.. И все­таки ответь на мой вопрос. Для чего твоему брату моя смерть?

А м з а. Для того, чтобы ты больше не мучил наш народ!

Б о р д о ч а н. Народ твой подчиняется моей вла­ сти. И я с ним поступаю, как велит моя душа. Так было и так будет. Не лучше ли тебе подумать о своей судьбе? Будешь хорошо вести себя – сделаю тебя са­ мой главной среди своих жен!.. Одарю несметными богатствами, властью.. .

А м з а. Самое большое богатство – свобода. Выпу­ сти моих земляков из темницы .

Б о р д о ч а н (подумав). Так и быть. Дам им свобо­ ду. Но только после того, как ты раскроешь мне тайну вашего волшебного копья .

А м з а. Если бы знала, сказала .

Б о р д о ч а н. Знаешь. И тебя выпущу, если ска­ жешь .

А м з а. Не знаю. Вернее, знала, но забыла .

Б о р д о ч а н. Скажешь, дрянь, если не хочешь сгнить в темнице! (Хватает ее за руку, она, вырыва­ ясь, кусает его.) А­а, кусаешься, дрянь! Калакут!

Вбегает К а л а к у т .

Кого вы мне привели?! А говорили, собаки, что мила, нежна, послушна, как овечка.. .

Калакут стоит, онемевший от страха .

Сейчас же собери всех узников­горцев на Площади Смерти для казни .

К а л а к у т. Будет сделано, мой повелитель. (Ухо­ дит.) Б о р д о ч а н. Если не откроешь тайну волшебного копья, я их уничтожу, сегодня же. Всех, всех... Ни од­ ного не оставлю .

А м з а (не выдерживая). Нет, нет, нет! Не убивай!

Вот она тайна «Ариапшмакяпсис»... (Спохватившись, зажимает рот.) Б о р д о ч а н. Ариапшмакяпсис... Что за странные слова! А дальше, дальше как?

А м з а. Дальше не помню. Как вспомню, так и ска­ жу .

Б о р д о ч а н. Говори, для тебя же лучше .

А м з а. Я сказала: не помню .

Б о р д о ч а н (разъяренно). Сакут!

Прибегает С а к у т .

С а к у т. Приказывай, мой повелитель, но позволь тебе сказать, что все двери я запер сам лично и те­ перь никто не войдет во дворец .

Б о р д о ч а н. Запри ее в темнице. Пусть сидит без воды, без еды, пока не вспомнит заклинание. Но, если не вспомнит, тогда пусти к ней крыс и пауков .

Они помогут ей вспомнить .

С а к у т. Как прикажешь, мой грозный повелитель .

Б о р д о ч а н. Что ты сказал?

С а к у т. Сказал, мой повелитель, что наши крысы и пауки давно скучают без дела .

Амза молчит. Бордочан достает из­под трона кнут, щел­ кает им, стена раздвигается. Сакут заталкивает туда Амзу .

Бордочан снова щелкает кнутом – стена смыкается. Опять прячет кнут под трон .

Б о р д о ч а н. С виду обыкновенная девушка, а душа храброго воина. (Сакуту.) Так где же Чамбер проклятый? Если не найдешь его до восхода солнца, повешу тебя. А пока позови мою дочь .

Сакут, весь дрожа от страха, кланяется и убегает. Бордочан нервно ходит возле трона .

Что за сон проклятый был.. .

Появляется девушка в странном платье из рыбьей чешуи .

Это Пинагор .

П и н а г о р. Зачем я понадобилась тебе, всесиль­ ный мой отец?

Б о р д о ч а н. Меня беспокоят слухи об этом гор­ це­наглеце. У нас могут быть большие неприятнос­ ти, если мы не узнаем заклинания .

П и н а г о р. Отец, не преувеличиваешь ли ты опасность? Что сказала его сестра?

Б о р д о ч а н. От нее удалось добиться только про­ изнесение двух слов. (С трудом выговаривает.) Ари­ апш­ма­кяп­сис. Вот и все .

П и н а г о р. Не огорчайся. Скажет и остальное. Не она, так он. Поручи это мне .

Б о р д о ч а н (взбодрившись). Моя несравненная дочь!. .

П и н а г о р. Однако... И что мне в награду за это?

Б о р д о ч а н. Отделю тебе половину своих владе­ ний .

П и н а г о р. Добрейший мой отец! Не печалься, я выведаю все, что нам нужно, пусть только появится этот наглец. Я своими руками преподнесу тебе его голову и сердце. Обещаю тебе!

Б о р д о ч а н (довольный). Моя несравненная дочь!.. Как только мы овладеем волшебным копьем, весь мир будет в наших руках .

П и н а г о р. Так и будет, всемогущий отец мой!

Б о р д о ч а н. Пойду на Площадь Смерти, посмо­ трю узников. (Уходит.) П и н а г о р (ободренная). Ариапшмакяпсис... Пол царства моего отца!.. Пришло долгожданное время.. .

(Хлопает в ладоши.) Ай да Пинагора! Ха­ха­ха!.. (За­ ливается смехом.) Слышатся возгласы: «Аха­хаай! Есть ли кто­нибудь? Аха­ хаай!..) Это он. Пойду приготовлюсь. (Быстро уходит.) Картина пятая В том же дворце. Никого нет. Осторожно оглядываясь, входит Уарада .

У а р а д а. Все вокруг обыскал, но нет нигде Амзы.. .

Странные люди находятся здесь. Кого ни спросишь, глядят на тебя испуганно, как овцы, и тут же прячут­ ся. Все молчат, все в страхе. До чего довел их прокля­ тый Бордочан... Странно, ни одного земляка не на­ шел. Куда он их дел? Неужели всех.. .

Появляется переодетая в крестьянское платье Пинагор .

Заметив Уараду, делает вид, что от испуга убегает .

Остановись, девушка, не уходи .

Пинагор останавливается .

Кто ты?

П и н а г о р. Я здешняя .

У а р а д а. Что ты здесь делаешь?

П и н а г о р. Рабыня я. Служу дочери владыки .

У а р а д а. Это той, которую зовут Пинагор?

П и н а г о р. А ты ее знаешь?

У а р а д а. Нет, только слышал .

П и н а г о р. Сам­то ты откуда?

У а р а д а. С гор .

П и н а г о р. Ой, и я тоже!

У а р а д а. Правда? Значит ты одна из жертв Бор­ дочана?

П и н а г о р. Угадал .

У а р а д а. Как зовут тебя?

П и н а г о р. Гунда .

У а р а д а. Послушай, Гунда, помоги мне, я ищу свою сестру. Ее похитили. Она должна быть где­то здесь .

П и н а г о р. Как зовут ее?

У а р а д а. Амза П и н а г о р. Видела я ее, бедную.. .

У а р а д а. Что с ней?

П и н а г о р. Она заперта в темнице .

У а р а д а. Главное, что жива .

П и н а г о р. Жива­то жива, но.. .

У а р а д а. Что «но»?

П и н а г о р. Измучили ее. Хотели узнать какое­то заклинание .

У а р а д а. И что же?

П и н а г о р. Вначале она молчала, говорила, что забыла. Но потом.. .

У а р а д а. Что потом?

П и н а г о р. А потом выпытали заклинание .

У а р а д а. Откуда тебе это известно?

П и н а г о р. Я была поблизости, все слышала .

У а р а д а. Какое же это было заклинание?

П и н а г о р. Я не старалась его запомнить.

По­ моему, начинается какими­то странными словами:

«Ариапшмакяпсис... (Подумав.) Нет, дальше не пом­ ню. Если бы удалось услышать еще раз, вспомнила бы... .

У а р а д а. «Лети ко мне само...»Так?

П и н а г о р (повторяет). Лети ко мне само... Ка­ жется так. Говори дальше.. .

У а р а д а. Послушай. У меня к тебе просьба.. .

П и н а г о р. Какая?

У а р а д а. Скажи, куда сестру упрятали? В какую темницу?

П и н а г о р. Скажу, только с одним условием. Ос­ вободи от рабства. Возьми в родные горы, когда вы­ зволишь сестру .

У а р а д а. Возьму, непременно возьму. Только скажи .

П и н а г о р (показывает на стену). Тут сидит твоя сестра .

У а р а д а. А как туда проникнуть?

П и н а г о р. Это секрет. Узнаю до вечера. Ты, вижу, очень устал .

У а р а д а. Ты права, я очень устал с дороги. А где Бордочан?

П и н а г о р. Он где­то здесь. Идем ко мне, передо­ хнешь. Быстрей .

У а р а д а. К тебе? Не опасно ли? Меня там не уви­ дит Пинагор?

П и н а г о р. Ее нет во дворце .

У а р а д а. И где же она?

П и н а г о р. Уже третьи сутки объезжает владения отца. И не скоро вернется .

У а р а д а (с деланной досадой). Жаль, что не уви­ жу.. .

П и н а г о р. Пошли скорей, пока нас не увидели .

У а р а д а. Хорошо, пойдем. Мне необходимо вы­ спаться .

Уарада и Пинагор уходят. Появляется Б о р д о ч а н .

Б о р д о ч а н. Теперь остается одно – всех казнить, если она не скажет заклинание. (Осмотревшись.) Чамбера так и нет. О проклятие!.. А куда ушла Пина­ гор?. .

Доносится голос Сакута: «Измена! Измена!..» Вбегает С а к у т .

С а к у т (становится на колени). О благородней­ ший мой повелитель!

Б о р д о ч а н (резко). Что случилось? Говори же .

С а к у т. Измена! Неслыханная до­селе измена!

Эта толстая свинья, этот мешок вонючих отбросов предал тебя!

Б о р д о ч а н. Ты лжешь .

С а к у т. Я вот этими несчастными глазами уви­ дел, как он уходил с горы. И вот эти проклятые уши слышали, какими грязными словами он поно­ сил тебя, нашего добрейшего повелителя, кричал о собственной свободе!. .

Б о р д о ч а н. А­а­а… что с вас возьмешь, все вы такие: предатель на предателе сидит .

С а к у т. За что, повелитель? Я.. .

Б о р д о ч а н. Куда же он путь держит?

С а к у т. К горцам .

Б о р д о ч а н. Не причинивший им ничего, кроме зла, на какую встречу надеется этот безголовый?!

С а к у т. Он с такой радостью шел.. .

Б о р д о ч а н. Пусть радуется, пока не повесят на первом дереве. А про горца ничего не сказал?

С а к у т. Сказал, мой повелитель, но.. .

Б о р д о ч а н. Говори, что слышал .

С а к у т. К вашему старому... (В страхе замолкает) Б о р д о ч а н (кричит). Говори же!. .

С а к у т. К вашему старому хрычу идет храбрый горец, недолго осталось ему жить, пусть прощается с жизнью, поганый. Так он сказал. Слышал вот (по­ казывает на уши) этими ушами, чтоб они оглохли .

Б о р д о ч а н. Вот подлец! А где же горец?

С а к у т. Горец, говорит, уже там .

Б о р д о ч а н. Как там? Здесь во дворце, что ли?! А проходы, ворота разве не закрыты?

С а к у т. Все открыто, и стражники мертвы. Видел сам, вот этими горемычными глазами, чтоб они ос­ лепли, мой повелитель .

Б о р д о ч а н (с тревогой). Где моя дочь? Где Пина­ гор?

Появляется Пинагор .

Где ты пропадала? Горец уже здесь, во дворце.. .

П и н а г о р (спокойным тоном). Знаю .

Б о р д о ч а н. О, дьявол! Ты так спокойно об этом говоришь .

П и н а г о р. Мирно спит в комнате моей служан­ ки. Я его обманула и заворожила .

Незаметно появляется Уарада .

Как только сон станет крепче, свяжите его, как бара­ на. Тогда поглядим, кто кого!

У а р а д а. Зачем же откладывать? Проверим это сейчас!

С а к у т. Он!.. Это он.. .

К а л а к у т. Он без копья!

Сакут и Калакут достают мечи .

У а р а д а (вытащив меч). Кто из вас мужчина, под­ ходи!

Сакут и Калакут одновременно нападают на Уараду. От его могучих ударов слуги падают. Бордочан в это время вытаскивает из­под трона плеть, бьет Уараду, тот, обесси­ ленный, падает, роняя меч .

Б о р д о ч а н (еще лежащим слугам). Вставайте, никчемные! Свяжите его покрепче .

Сакут и Калакут связывают Уараду .

Так это ты, несчастный, хотел сразиться со мной?

Где же твое хваленное волшебное копье?!

У а р а д а. Не беспокойся, Бордочан, когда оно по­ надобится, я его позову! (Пытается приподняться.) Б о р д о ч а н. На колени, собачий сын!

У а р а д а (спокойно). Не привык, Бордочан. Пока есть во мне силы, не надейся на это!

К а л а к у т. Как ты смеешь?! Мой повелитель, от­ дай его мне! Хочу задушить его своими руками!. .

С а к у т. Почему именно тебе, Калакут! Чем ты больше заслужил? Я хочу придушить его .

П и н а г о р (Сакуту и Калакуту). Убирайтесь вон!

Сакут и Калакут уходят .

Отец, разреши мне поговорить с ним .

Б о р д о ч а н. Хорошо, дочь моя! Только поторо­ пись! (Уходит) .

П и н а г о р. Я избавила тебя от смерти и хочу, что­ бы ты остался жить. Говори заклинание .

У а р а д а. Опять запела свою песню?

П и н а г о р. Говори, если не хочешь увидеть смерть своей сестры. (Показывает.) Она там, в сырой темнице .

У а р а д а. Довольно, Пинагор. Отпусти сестру и я подарю тебе жизнь .

П и н а г о р. Все узники­горцы собраны на Площа­ ди Смерти. Одно мое слово – их казнят. Говори.. .

У а р а д а. Если хоть один волос упадет с головы любого узника, я уничтожу вас всех .

Входит Б о р д о ч а н .

П и н а г о р. Хорошо. Теперь внимательно по­ слушай. Ты храбрый человек и отважный воин. Я не встречала подобных среди людей. Отпустим мы твою сестру. Дадим свободу всем узникам. Освобо­ дим и тебя. Но... не уходи никуда. Останься с нами, равным среди равных. Ты никогда не сумеешь до­ биться той власти, которую дадим тебе мы. Отец, ты согласен со мной?

Б о р д о ч а н. Ты права во всем, дочь моя! И бун­ товать никто уже не посмеет, и с его помощью суме­ ем расширить свои владения!.. Соглашайся, храбрый человек. Отдам за тебя прекрасную дочь мою – Пи­ нагору и вместе с ней полцарства моего!

У а р а д а. Ты ударил меня плетью, а хочешь взять в зятья! Ну и нравы у вас!. .

Б о р д о ч а н. У нас свои нравы. Кстати, тебе неку­ да возвращаться. Народ тебя изгнал .

У а р а д а. Народ меня поймет, как только прикон­ чу тебя, кровопийцу, и разрушу твое поганое цар­ ство. А что касается предательства – я не из тех .

Б о р д о ч а н (разъяренный). Нет, я не намерен больше терпеть. (Кричит во весь голос.) Сакут, Кала­ кут! Плаху и топор! Живо! Казнить его! Связанный лежит у ног моих, а твердит свое. У него нет страха!

Такого нельзя оставлять в живых! Отрубите ему го­ лову. Здесь! У меня на глазах .

Из глубины сцены доносится голос Сакута: «Ужас! Мы погибли! Помогите!» Вбегает. Внезапно появляется уже знакомая нам бесформенная масса в балахоне. Резким движением сбрасывает с себя балахон. Это Касполет с об­ наженным мечом. Пока все стоят в оцепенении, он пере­ резает веревки, связывающие Уараду .

У а р а д а (вскочив).

А теперь, Бордочан, слушай за­ клинание:

–  –  –

Уарада хватает летящее к нему копье и вонзает в спину убегающего в страхе Бордочана, тот с диким воплем ме­ чется, цепляясь за паутину. Вместе с ним падает его трон .

В это время Касполет ведет бой с Сакутом и подбежавшим Калакутом. Слуги Бордочана падают замертво. Пинагор, сгорбившись от страха, притаилась в углу. Касполет, за­ метив ее, бросается к ней .

Не убивай! Касполет! Возьмем ее с собой. Пусть уви­ дят наши, во что превратилась дочь владыки­крово­ пийцы. (Подходит к Касполету. Они обнимаются.) Пинагор незаметно исчезает .

Ты спас мою жизнь!. .

К а с п о л е т. Вся наша молодежь пошла за тобой, втайне от Верховного жреца и старейшин. Они дей­ ствуют!

У а р а д а. Ты настоящий герой, Касполет!

К а с п о л е т. А где Амза?

У а р а д а (показывает на лежащую плеть). Возь­ ми, Касполет .

Касполет берет плеть, не зная пока, что с ней делать .

Щелкни по этой стене .

Касполет щелкает, стены раздвигаются. Уарада, заметив, что исчезла Пинагор, быстро уходит. Из раздвинувшихся стен выходит А м з а .

А м з а (радостно). Это ты, Касполет?!

К а с п о л е т. Смотри, Амза, во что превратился Бордочан! Он уничтожен!

А м з а (замечает убитых Сакута и Калакута). А эти мерзавцы тоже мертвы?

К а с п о л е т. Мертвы навсегда .

А м з а (с тревогой). А где Уарада?

Появляется Уарада. Он уже в белой одежде. За ним идет с несчастным видом Пинагор .

К а с п о л е т. Вот он герой из героев, потомок ве­ ликих нартов, из славного рода Ампар!

А м з а (обнимая Уараду). Мы спасены, Уарада!. .

У а р а д а. Спасен весь наш народ. Он свободен, Амза! Мы победили!

А м з а (заметив Пинагору). А это кто?

У а р а д а. Это Пинагор! Уговаривала меня стать ее мужем. Но я решил иначе. Прихватим ее для Даруко­ холостяка!. .

Все хохочут. Доносится песня «Победы» .

К а с п о л е т. Это наши! Раз поют песню «Побе­ ды» – разрушено дьявольское царство!

У а р а д а. Ну что ж, пошли навстречу!

Все выше и выше поднимается песня. Уарада, Касполет и Амза подхватывают ее. Уходят .

–  –  –

мила ргадура

Ацашьы даызаха ибылуаз

Аыхтанти Асны а

Асуа милат литература шьагылахьеит.......38 Дырмит иеа

Иабуп, Таиф!

Он верил в человеческий разум

Абхазия – наш общий дом

Волшебное копье. Пьеса

Анзор Как-иа Мыба АШАЕАА Астатиаа. Аицажараа. Апиеса Анзор Кокович Мукба

УТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ

Статьи. Интервью. Пьесы Аредакторца М. Танба, С. нариа Акорректорца И. Џьениа, С. нариа Компиутерла еилыршеит А. Аџьынџьал Асахьаыхы Р. ГаблиаПохожие работы:

«© А.В. Омельяненко, Д.В. Саввин, Н.Д. Прудецкий, 2009 УДК 622.1 А.В. Омельяненко, Д.В. Саввин, Н.Д. Прудецкий ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР КРИОЛИТОЗОНЫ артирование подповерхностных геологических структур К криолитозоны является весьма актуальной и сложной задачей. Это связано с одной ст...»

«ДЕКАБРЯ.Вероятно, стрелкам часов так надоело год за годом двигаться в одну и ту же сторону, что они вдруг повернули вспять . Смеркалось. В свете фонарей кружились снежные хлопья. На улицах царило оживление. Среди праздничной толпы шел и Иоаким со своим папой. Они приехали в город, чтобы купить рождественский кале...»

«виды ключей автомобильных -АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ ВСЕХ ВИДОВ: Автомобили,Квартиры, гаражи, сейфы -Восстановление утерянных ключей по замкам: Автомобили, . Изготовление автомобильных ключей с ЧИПОМ ! дает нам приимуще...»

«№ 344, выпуск № 6 февраль 2015 ГИМНАЗИЯ №1562 ИМЕНИ А.БОРОВИКА ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в ЛАГЕРЬ В этом учебном году наша гимназия возродила свою старую традицию – выезд в лагерь, невероятно осчастливив учеников с 7-ого по 11-ый классы. Вернувшись на старое, ставшее почти ро...»

«A/57/23 Организация Объединенных Наций Доклад Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам за 2002 год Генеральная Ассамблея Официальные отчеты Пятьдесят седьмая сессия Дополне...»

«Настоящий диагностический протокол был принят Комитетом по стандартам от лица Комиссии по фитосанитарным мерам в августе 2016 года. Настоящее приложение является предписывающей частью МСФМ 27. МСФМ 27 Диагностические протоколы для регулируемых вредных организмов ДП 16: Род Liriomyza Принят в 2016 году;...»

«Сапожковская средняя общеобразовательная Школа №1 имени Героя России Тучина А.И.СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Председатель профкома Директор школы -августа 2013 года "27" августа 2013 года м.п. ПОЛОЖЕНИЕ О системе видеона...»

«Департамент образования и науки Костромской области Костромская областная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" ПРИКАЗ № 325/1 г. Кострома 20.02.2015 О XIII областном конкурсе "Смотр молодежного самоуправления" В целях объединения усилий государственных о...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральный государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей и сообщения" УЛАН-УДЭНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО...»

«НН Золотой ключик ьсе,7 что вы от КэтсбурЩ должны знать о линьке победить Сан-Франциско боль? Тигры Московского зоопарка га н о в а an ev en t by B o lo g n a www.bolognafiere.it 'w Fiere we cater for them all Under t he pat r onage of ASSALCO A s s o c i a z i o n e...»

«ИНСТИТУТ СТРАН СНГ ИНСТИТУТ ДИАСПОРЫ И ИНТЕГРАЦИИ СТРАНЫ СНГ Русские и русскоязычные в новом зарубежье ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1.06.2006 Москва ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ "СТРАНЫ СНГ. РУССКИЕ И РУССК...»

«Желобонакатчик РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ • Русский ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите данное руководство оператора до использования инструмента . Несоблюдение и непонимание инструкций руководства может привести к поражению током, пожару, и/или серьезным травмам персонала. Желобонакатчик № 918 Содержание Общая информация по безопасности Безопасность рабоч...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й ИНСТИТУТ В. А. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОГЕНА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО " НАУКА" Мо с кв а 1966 ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR GEOLOGICAL INSTITUTE V. A. K R A S H E N I N N I K O V ZONAL PALEOGENE STRATIGRAPHY OF THE EASTERN ME...»

«2 ТРИ ГОДА БРЕНДУ 3 МЫ НАЧИНАЕМ! 5 ТУРНИР В НАРЬЯНМАРЕ 8 УЗНАТЬ ЗА 60 МИНУТ На НПЗ действует мобильная лаборатория Фирменный стиль компании нравится В "Башнефти" стартовала подготовка "Башнефть-Полюс" поборется по охране атмосферного воздуха клиентам, партнерам и сотрудникам к пятому юбилейному сезону игр КВН за К...»

«Монастырь йоги "Собрание Тайн" Трактат Тема: Многообразие живых существ во Вселенной Выполнила: монахиня Махадеви Дивья Лока Содержание Восхваление трех сокровищ..3 Введение...3 Часть 1. Космология в кашмирском шиваизме 1. Типы существ в кашмирск...»

«БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ББК 78.36 Б59 СОСТАВИТЕЛИ: Н.Н.Асеева, Г.П.Ванская (ответственная за выпуск), Н.Е . Васильева, Н.А. Волкова, Н.Н. Голоднова (редактор), Л.З. Гуревич, Г.М. Жукова, О.А. Иванова, Л.И. Литвиненко, И.А.Малахова, И.П. Мартюкова, А.Л. Петрова, Л.А. Трубачева М.А. Ходанович, Г.В. Яко...»

«~ тот большой де­ Гарри Г АРРНСОН ревянный ящик, с виду весил чел ую тонну. Дюжие но­ сильщики всунули ПОЛИЦЕИСКИЙ его в дверь поли­ чейского участка и бы­ ли таковы. Я крикнул им в окно: iЦлрС;' Зачем нам эта шту­,ковина, черт подери?ОТКУАа нам знать? ответил один из...»

«Куда: Швейцария, Берн Кому: Шефу кавказского филиала Всемирной разведывательной Альпийско-горнолыжной господину Айсбалю От кого: от агента 2012-09 Закладная дописка (копия) Докладываю, что задание Центра по в...»

«^ Шмятка по 0езопаспоств т железиной дороге Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд,.ср:азу остановить нельзя, ;: •; Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходньШи М(5стами, пен1еходными настилами и переездами, обращайте внимаще т указатели, пр...»

«ЗАКУПКА № 0096 030201 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Открытый запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по определению рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки Москва, 2017 г. СОДЕРЖ...»

«Можно бесконечно перечислять великолепные стихотворения, посвященные разным темам, наполненные лиризмом поэмы. Шедевры эпического жанра и драматургии подарил миру великий русский поэт. По словам Белинского, Пушкин обладал удивительной способностью делать поэтическими самые прозаич...»

«Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Петро-нэпо-7рад КАПРИЗЫ СУДЬБЫ Покровка. Июльское солнце вонзает свои стрелы в асфальт базарной мо стовой, накаляя его до размягчения . В длинный ряд вытянулись тени недавнего прошлого — дамы из общества. Сидя на ящиках, складны...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.