WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


«РЕСПУБЛИКАСИ МАТБУОТИ СОЛНОМАСИ ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №I ТОШ КЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОШ&Т РЕСПУБЛИКИ КЗИКИСТАН 1Ю ПЕЧАТИ НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, Ле ТОПИСЬ ...»

1$5М 0238 — 430 X

ЎЗБЕКИСТОН

РЕСПУБЛИКАСИ

МАТБУОТИ

СОЛНОМАСИ

ЛЕТОПИСЬ

ПЕЧАТИ

РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН

№I

ТОШ КЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОШ&Т РЕСПУБЛИКИ КЗИКИСТАН 1Ю ПЕЧАТИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

, Ле ТОПИСЬ ПЕЧАТИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

УКАЗАТЕЛЬ Выходит ежемесячно 1Т »

ТА К Т - 1994 Ш ЕН

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ МАТБУОТ УШТАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШЛЛИЙ КИТОВ ПШТАСИ

Ўзбекистон Республикаси

МАТБУОТИ СОДНОШСИ

ДАВЛАТ Э1БДИОГРАФИК

КУРСАПСИЧИ ар ойда чиадк #I. Т994 ТОШКЕНТ - 1994 БЙК 91 Ў-33

СОЛНОМ БУЛИШРИНИНГ КЎРСДТКИЧИ

А

УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ ЛЕТОПИСИ

бет СТр .

Китоб с о л н о м а с и... .

Книжная летопись... 10 Журнал мадолалери со л н о м аси.. .

Летопись журнальных статей... 47 Газета мадолалари солномаси.. .

Летопись газетных статей... 79

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАТБУОТМ СОЛНОМАСИ

» I, 1994 й .

Узбек ва рус тилларида Т у з у в ч и л а р : Саъцуллаева Маруба икматовна.Зупарова Муаттар Рашидовна, йўлдошева Масумахон Камолдвна Нашр учун масъул С.С. Пўлатова, техник муяррир А. Бахтиеров, мусаи М.Р. Зупарова, машинистка X. Шамсутдинова Босишга рухсат зтилди 2 5.0 2.9 4. Формат 60x84 1 У. Босмахона догози Ч 2. Босма т. 9,0 7. Шертли кр.-отт.0,/?. исоб нашриёт т .

»

1 0,0. 500 нусха. Бюртма '•» ЪО*?. Баоси келишилган нархда .

Ўзбекистон Республикаси Миллий китоб палетвси, 700129, Тошкент Навоий, 30 Ибн Сино номидаги Тошкент нашрйёт-матбаа бирлашмаси 4-босмахонаси, 7000019, Тошкент, Радиальный тор кўчаси, 10 (С) Ўзбекистон Республикаси Миллий китоб пелатаси, 1994 й .

СУЗ БО И Ш "Ўзбекистон Республикаси метбуоти солномеси" ойлик пеняет биб­ лиогрефик кўрсеткичи булиб, у уйидеги булимлерден иборат: "I тоб солномеси", "Журнал мяолалери солномеси", "Газете меолелери сол­ номеси" .

"Солноме" республике хупудида ой мобяЯнида босмедан аиан китобляр, брошюрелер, вектли ря девомли нешрлер емде гезетелярден олинген мяолялерни ў:Г"1гжгеЛ)лепи .

Библиогрефик тесвир ГОСТ 7.1 -0 4 "ужжетнинг библиогрефик тесвири .

Тузининг умумий телеб ве оиделери” ге мувофи туэилепи. Тесвирпе исяртмелер ГОСТ 7.1 2 -7 7 "Библиогрефик тесвирпе русча сўэ ве сўэ бирикмеларининг исертирилиши" ге биноен ўллениледи .

Библиогрефик ёэувлер "СССР пе китоб нешри учун вдебизтлернинг ягонв клясскфикепияси" 2-неагриге (М.: Книга, 1966) мувофи группалештир иледи. Республике сиёсий,'итисодий ва медений е^тидаги знг муим сенелерге, алоидя шехслер, тешкилот ве окоэолернинг^юбилейляриге бегишленген метериеллерни яжретиб кўрсетиш л у^УН бўлимлер ичидв вектли тематик рубрикеляр бериледи .

Библиогрефик тесвир классификация бўлимлери ичиде алфавит тертибиде ў зб ек, р ус, ораалпо тиллери бўйича жойлештириледи .

Боше тиллердеги ресмий метерияллар ўзбек тилидеги библиогрефик тесвирге бирляштириледи .

"Солноме" де нумерация бўлимлер ичиде йил мобейниде уэлуксиз девом ^теди. ар бир бўлим бошиде шу бўлимге кирген библиогрефик таСвирлернинг номери юмело евслерда бериледи .

"Китоб солномяси" оммевий-си^сий ядебиётлер, илмий монография ве Маолалар тўплеми, илмий оммябоп няшрляр, ўув юртлари тярмолери учун мўлжеллянгян нешрляр, ўитувчилер учун ўув-методик нашрлер, ямелий ўлЛенмеляр, справочник ве лугятляр, бядиий ецяби^т есерлари, болалер ва ўсмирлар учун нашрлер, илмий-техник яхборот органи нашрлари, республикацеги йирик кутубхонеларнинг библиогрефик кўлланмалари аида яхборот беряди .

Библиографии тасвир уйидегилярни ўз ичига олади:

- тартиб номери;

- библиогрефик тасвир; *

- нашрлернинг пялетяда рўйхетге олинген номери (тасвир' охиридя квадрат авсларда кўрсатилади) .

- асарнинг НВШ 1ўрИСИДРГИ М рИ ВЪЛуМ (давлат рўйхат номеридан ОТ кейин кўрсатидадк; б" - китоб ёки брозюранинг биринчи нагсри эканИГИНИ, "и" - иккинчи ^ки ундан кейинги НРШ зканлигини билдиради^;

Р

- боем* усул тўрисидаги м аы ум от, агар нашрда кглтирилган бўлса, уйидаги ш*ртли беягилар билан, ягни "ю" - юори босма усудид* босилган, "ти" - такие босы* усулда босилган, текис босма турлари кўрсатмлишм мумкин: *оф"-офсет, "дт- литография, "фт" - фототипия,"оп"

-оператив полиграфия усулда*босилган нашглар учун нулланилади .

•* •'Китоб солномаси" "Предмет кўгс*ткич% "Сярлавхадар кўрсаткичи", Херияли н*шря*р кўрсаткичи" билан та-цминланган .

"Предмет кўрсаткич" да кўп темали асаглар, программвдар, ўув пландари, Ўрта мактаб дарсяикдари, бадиий асарлар ва авторефгратлар акс зттиридмайди .

"Дурная маолялари содномаси" да журнедлардан олинган Маолалар, ўжжатди ШаТОриаллар, бадиий асарлар ўэ аксини топаои. ^Жупрнлл маоладари содномаси" оммабоп ва *шлар журналлари, бодалар учун ва рефератив журнадларцаги Маолалар а»да мр-чдуиот бермайди."Солнома" охкрида Журнал номдарининг алфавит кўрсаткичи беридеди .

"Газета ма^олалари солномаси" республика гаэеталаридаги знг муим материаляар тўрисида хабар беради. "Солнсма" охмридв "Газета номдарининг алфавит кўрсаткичи! берияади .

"Солнома" нинг ар бир бўлими охирида тиллар кўрсаткичи (ўзбек ва рус тиллдан бош* тилларда нашр илинган китоблар ва Маолалар учун) жойлаштирилади, "Исмяяр кўрсаткичи" га авторлар, соавторлар, редакторлар, таржимонлар, тузувчмлар, рассомдар, шу жумдадан китоб ва Маолалар баиш ланган шахсларнинг номлари (персонглиялар' киради. Бир хил инипиаляи фамилиядотп авторлар бир'рубрикага жойдаштириляди. Персоналия сифатида берилган шахсларнинг фамилия!арига тегишли номердар юмяло к^всларга олинади. Исмлар урсаткичида рубрикалар арфли бедгилар билан курсатидади: к-китоб, ж-журнаж, г - г а з е т а .

Ў збекистон Республикаси матбуоти солномяси" кутубхона ходимлари, нашриётлар, ўув юртлари, иямий-тядиот муассасалари, музейдар ва хал хўжалигининг турди тармоларида™ мутяхессисдар учун муим библиографик ўлланма будиб исобланади .

Манзидгоимиз: 700129, Тошкент, Нявоий, 30 Ўзбекистон Республикаси Миллий китоб ПРЛРТРСК

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Летопись печати Республики Узбекистан" - ежемесячный библиогра­ фический указетель - состоит из ряэдеов: "Книжная летопись","Летопись журнальных с тате й ", "Летопись газетных статей " .

В "Летопись" включаются книги, брошюры, статьи из периодических и продолжающихся изданий и г а з е т, выпушенных в течение месяца на территории республики .

Библиографическое описание составляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -8 4 ''Библиографическое описание документа. Общие требования и п ра­ вила составления". В описании применяется сокращение слов и словосо­ четаний согласно требованиям ГОСТ 7.1 2 -7 7 "Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании" .

Библиографические записи группируются по 2-му изданию "Единой клас­ сификации литературы для книгоиздания в СССР" (М.: Книга, 1986) .

Внутри отраслевых разделов широко применяются временные тематические рубрики для выделения материалов, посвященных важнейшим событиям по­ литической, экономической и культурной жизни республики, юбилеям от­ дельных лиц, организаций и т.д .

Библиографические записи внутри классификационных разделов распо­ лагаются в алфавитном порядке по языковому принципу: узбекский, рус­ ский, каракалпакский .

Официальные материалы правительства на русским и других языках во всех "Летописях" объединяются под библиографической записью на у з­ бекском языке .

Нумерация в "Летописи" сплошная в границах разделов в пределах годя На первой странице разделов в круглых скобках азаны номера библиографиеских записей, вошедших в данный раздел .

"Книжная летопись4 информирует об изданиях массово-политической ' литературы, научных монографиях и сборниках статей, научно-популярных Изданиях, учебных изделиях, предназначенных для сети учебных*заведе­ ний, учебно-методических изданиях для преподавателей, практических Руководствах, справочниках и словарях, произведениях художественной литературы, изданиях,для детей и юношества,информационных изданиях .

Республиканского органа НТИ, библиографических пособиях крупнейших библиотек республики .

Библиографические записи включают:

- порядковый номер;

- библиографическое описание;

ь

- номер государстенной регистрации, поп которым издание зар еги с­ трировано в Палате (Указывается в прямых скобках после библиографи­ ческого описания);

- сведения о первичности издания (указываются после номера государ­ ственной регистрации в виде условных обозначений: "п" -отмечены книги и брошюры| введш ие пегвым изданием, "в"-нниги и брошюр!:, вышедшие вторым и последующими изданиями);

- сведения о способе печати, если они приведены в издании, в виде условных обозначений: "вс"-дл.ч изданий, отпечатанных способов' высокой печати, "пл"- для изданий, отпечатан-! х способом плоской печати, может указываться вид плоской печати: "оф"-офсет, "лт"-литграф ия, м фтм-(}отог типия, "оп" - для изданий, отпечатанных средствами оперативной полиг­ рафии .

К разделу "Книжная летопись" составляются: "Предметный у к азат ел ь", "Указатель заглавий", "Указатель серийных изданий" .

В "Предметном указателе" не получают отражения сборники многотем­ ного содержани«, программы и учебные план!', учебники для средней шког лы, художественная литература и автореферат!: .

"Летопись журнальных статей" отражает статьи, документальные матери алы, произведения художественной литератуты из журналов, "Летопись журналььггх статей" не содержит сведений о статьях из массо вых и молодежных журналов, журналов для детей, реферативных журналов .

В конце "Летописи помещается "Алфавитный указатель названий журналов" .

"Летопись газетн!тх статей" отражает наиболее важные материал!: из республиканских г ^ зе т, в конце дается "Алфавитный указатель названий газет" .

В каждом разделе "Летописи" помещается "Указатель языков (кроме узбекского и русского^,' на которых изданы книги и с татьи " .

К каждому номеру "Летописи" составляется сва-цный именной указатель "Именной у казатель" включает имена авторов, соавторов, редакторов, переводчиков, составителей, художников, а также имена лиц, которые посвящены книги и статьи (персоналии’. ' Авторы - однофамильцы с одинаковыми инициалами объединяются в одной рубрике. Номера, относящиеся к фамилиям ли:, отраженным по признаку персоналий, приводятся в круглых скобках .

, • Перед каждым порядковым номером в рубриках именного указателя ставится буквенная индексация: к-книги, ж-журналы, ^-газеты .

"Летопись печати Республики Узбекистан" является необходимым библиографическим пособием и справочным материалом для работников библиотек, издательств, учебных и научно-исследовательских заведе­ ний, музеев, специалистов различных отраслей народного хозяйства .

–  –  –

Т. Бобур З.И. Китобу-с-салот: /Н ам оэ китоби У Нашрга тайорловчи С. асан /. - Т.: А. опирий номидаги хал мороси нашриёти, 1993. Т / б.; 2Г см. - Т58А/5=66464=090=4: Шартнома нархда, 10000 нусха. - / 9 3 * 1677/6 ю

2. Мухаммад пайгамбар тарихи: (Муяммяд сачлолоу алайи ва сал­ кам шажара ва насл-насабляри). - Т.: Езувчи, 1993. - 27, / I / б.;

20 см. - I $в^5*6255*0Тб1*4: Шартнома нархда, 60000 нусха. - / 9 3 Т / б ю ББК 86.38

3. Рущдий М.С. аэрати авсул Аъзам Муйиддин Саййид Абдулодир илоний: (Авлиёлар султони). - Т.: А. одирий номидаги хал мороси нашриёти, 1993. - 92, / 2 / б.; 20 см. - 7.58 /5=66484=102=1: Шартнома нархда, 20000 нусха. - / 93=1633 / 6 ю

4. Тармиаий А.И. Саии Термипий: Танланган адислар У Араб тилидан А. Абдулло тарж?-- Т.: Г. Гулом номидаги Адаби^т ва санъат наш­ р и ё т ^ 1993. - 91, 115, / I / б. араб, п а г.; 20 см. -1 $ В /5 = 6 3 5 = 01220=5 (муовали): Шартнома нархда, 50000 нусха. -,/93=1607 / 6 ю

5. Гиждувоний Х.А. Вясиятномя. - Т.: Г. Гулом номидаги Адябиёт ва санъат нашриёти, 1993. - 15 б.; 20 см. - 158А/5=635=01362=7:

Шартнома нархда, 100000 нусха. - / 9 3 = 1 6 0 2 / б ю

–  –  –

6. Муаммад Аваз ибн Свдриддин «РОТоший._ Пяжмуат уж-аком:

/ Инсон аётининг ноинот а юд.пузявр аракатига бсгяияиги 7 / МлхпйргГнйййг Ўрта Осиё'хяядяари тари^яГин-ти; /Э с к и ўзбек тидидан озирги тияга татби илувчи. Бобобвков 7. - Т.: Шарк, баёзи, 1993 .

- 63 б.; 2Т см. - Шартнома нархда, 100000 нусха. - / 93*1608.76 оф 5.3.2.9.4 Ўзбекистон Республикаси тарихи История Республики Узбекистан

7. Муминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутгян ўрни ва роли: Езмв манбадар маълумоти асосидя. - (2*нашри). - Т.: Фан, 1993 .

- 5 5, [ I / б.; 20 см. - 1 56 л '5*648*02036*6: Шартнома нархда, 50000 нусха. - / 93*1567/ и ю

6. Герои "Ташкентского фронта": &вреи - герои борьбы с нацизмом / Сост. Л.А. Шейнкер. - Т.: К /К "Правда Востока", 1993. - 142, / 2 7 КИ с. ; 20 см. - Изд. за счет средств сост. - Т56У 5-85563-027-6:Б.ц,, 1П00 зк з. - / 9 3 - 1 6 1 7 / п вс

9. Иноятов К.Х, Историографические аспекты историографии Узбекис­ тана: Опыт историогр. работы в Узбекистане: ( Аналитико-критич. анализ) / А Респ. Узбекистан, Ин-т истории. - Т.: Изд.-полигр. об-ние им .

Н Ибн Сины, 1993. - 175 с. ; 20 см. - 1 5 ’8/75-638-00660-8: Цена договор­ ная, 500 зк з. - / 9 3 * 1 6 6 4 / п

10. анАатош Т. Теўелибай тарийхынан там-тум сыр: (Бурынгы Бухар амирлигиндеги арааяпаляр тарийхынан пяршелер): Илим, иэертлеу. Нокчс: араалпастан, 1993. - 99 б.; 20 см. - ораалпо. - Т36У5* 8272=1448=5: Шартнама нархда, 2000 нусха. - /9 3 * 1 5 9 2 /6 ю

–  –  –

И. Бухгалтерия исоби счетдар ре*аси У Ўзбекистон Рвсп. ишло хўжалик а к а д., Тошкент молия ин-ти. - Т.: Нашриётсиэ, Т992. - 227 б.; 20 см. - Нархсиз, 2000 нусха. - /93» 1744 7(5

–  –  –

Т5. Ўзбекистон Республикаси Одий Кенгаши абуя илган енум ва арорляр: Ўн иккинчи чяири тўизинчи сес. (1992 й. 4 ян в., 13-14 я н в.). - Т.: Ўзбекистон Респ. Олий Кенгаши няшри, 1993. - 138 б.;

20 см. - Нархсиз, 700 нусха. - / 93-1676 7

16. Законы и постановления, принят** Верховным Советом Республики Узбекистан: Девятая сес. двенадцатого созыва (4, ТЗ-14 янв. Т992 г.)

- Т.: Верховный Совет Респ. Узбекистан, Т993. - 163 о.; 20 см. Б.ц., 300 зк з. - [ 93«ТбьЗ ] п Т7. Ддилкариев X. Новая Конституция - великий символ суверенитета Узбекистана. - Т.: Адолат, 1993. - 60 с. ; 20 см. - Цена договорная, 5000 зк з. - / 93-1642 Л. ББК 67.99(2)01 ТВ. араалпастан Реопубликасынынг нызамлар жыйнагы У араал­ пастан Респ. Жоярн Соввти. - Нокис: араалпастан - 20 см. ораалпо .

Китая 8. - 1993 .

- 173 б. - I $6/^5»272»Т463-9: Шартнома-' нархда, 5000 нусха. - / 9 3 - Т 6 1 2 /6 ю

–  –  –

20. "Кибернетики" идмий-ишаб чиариш биряаив4аси * Научно-произаодствениов объединение. "Кибернетика" / / Туэўачидар 0. Мамудоа ва бош. /. - Т.: Нашриётсиэ, 1993. - 62, / * 7 б., 2 в. Фот.; 20 см. збекистон Респ. Ф 50 й. - Текст парад.: Ўзбек, рус ингдиз. - Нарх­ А сиз, 300 кусхе. - / 93-Т 679/6 оф 2Т. Ўзбекистонда кибернетикенинг одати ва ривожданиши Состояние и развитие кибернетики в Узбекистане: Маъруэадар твэиси тушами I Ўзбекистон Рвсп. ФА, "Кибврветика иду.-ишяяб чиариш бирлашмаси. Т.: Нагармётсиз, 1993. - 135 б.; 20 с у. - Ф 50-йиляигига баришданади А

- Ыаърувадар ўзбек ва рус.тиддаг^дя. - Нархсиз, 200 нусха. - / 93* 1647 / б оф

–  –  –

' 27. Рамоиоа И. Перспектива: (Раем чизшдаинг геомвтрик асослари):

Пвд, мм-тларининр бадимй графика «йгк. талабалври учунўуа ўлл. - ай­ та ишланган аа тўлдирилган ?«напди. - Т.: Ўитувчи, 1993. - Т81, 1 ] б.: расы; 20 сы. - И &^5-645-0Т922-9: Нархсиз, 2500 нусха. Т0 /ш од * ББК 30Л1я73 <

–  –  –

2В. Рсупбеков Н.Р. и др. Сто задач дая самостоятельной работы студентов по курсу "Автоматизация технологических процессов отрасли":

Учеб, пособие / Н.Р. Бсупбеков, Х.З. Игамбердывв, Б.А. Наэиркулов;

Ташк. гос. техн. ун-т им. А.Р. Беруки. - Т.: ТашГТУ, 1993. - 37 с.;

20 см. - Еиблиогр.: с. 36 - 37 (22 н а э в.). - Цена договорная, 100 экв. - [ 93-1649 7 п оп УДС 664.012

–  –  –

33. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг М.Т. Ўрсвбоев номидаги механика ва иншоотяар сейсмик мустакамлиги илмий-текяирмш ииститути - Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т .

Ураэбвева Академии наук Республики Узбекистан / Г Т. Т. Рашидов, Е.Н .

Мубораков, А.А. Риэа*в ** бошк.7. - Т.: Ибн Сино номидаги нашриётматбав бирйадкаои, 1993. - 20, / I 7 б.: раем; 20 см. - Текст пара*, узбек, рус, инглиз. - 15ВУ 5*638*00Ь59«4: Шартнома нархда, 2&0 нус ха. - /9 3 « 1 6 3 0 7б аранг 72

–  –  –

34. Анфимова И.А ва бош^. Оааандачилик: айта ишанган 3~нашри­ дан тар*.: унар-техн. билим юртлари учун дарсдих / НА. Днфкмоаа, Т.И. Захарова, Л,Д. Татарская. - Т.: Ўитувчи, 1993. * 179 б.; 20 см

- Цудоваца авт. курсатнлмаган. - Т 35Д/ 5«645»01^65*6 (муовали)* Нархсиз, 2&О00 нусха. - [ 93« 1636.76 ю ЬБК 36.99я722

–  –  –

35. А. Ьлаанио: / Адьбом-снравочник. - Пврьиад. 3» ~ Т.:

Шарк, 1993. - 144 с. ; и я.; 29 см. - Цена договорная, 409000 эка .

(2-й *-д 1О0001 - 200 ты с.). - /9 3 -Г 6 9 0 У в оф

–  –  –

36. С клярт 3»Р. А геологический сельскохозяйственный календарь .

Т.: Ць-сиат, 1993. - 47 с.: и л.; 29 см. - I ЗВД'5-6244-1005-4: Цлиа договорная, 25000 зк з. - 1 93-1631У п оф

–  –  –

37. Хастимов Д.Й. Управляемость и устойчивость движения хлопкоубо­ рочных машин / Ташк актомоб дар. и н - т, - Т.: Укитузчи, 1993. - ПО с. : и д.; 20 см. - Бибдиогр.:' с. 104 - 1Й6 (64 н азв.9. - В.ц., 1000

–  –  –

38. Кадыров X., Халйкулов О; Методик* крупномасштабного инженерно

-мелиоративного районирования орошаемых оазисов Республики Узбекис­ тан / Ташк. ин-т инженеров ирригации и механизации сел.хоз-ва. -Т.:

Фан, 1993. - 94 с.: и л.; 20 см. - Иэд. за счет средств Букин, хокими*та, треста КаршицелинстроЙ. - Библиогр.: с. 69 - 9? (49 н а з в.) .

Т5 6/У 5*648=0205Т~1: Цена договорная, 60 зк з. - /93= 1758 7п * УДК Т31.567.004.67:711.2(57Т.Т) (043.2)

–  –  –

42. ^арнмов Ш.И. Соглом ааяод учун / Ўзбекистон Респ. соглини салаш ввзирдиги, Респ. саяоматяик мярквэи. - Т.: Ибн Сино номидаги нашрист-матбаа бкглааыаси, 1993. - 16 б.; 20 см. - 13 в д/ 5*636СЫ): Шартнома нархда, 5000 нусха. - 93-1600 7б 1315

–  –  –

54. Азларов Т.Р., Аширов Ш. ИнФорматикадвн олимпиад* масаяялари.Ш ни еииш: Мактаб ва Ўрта ў^ув юртлари ў у вч и л ари учун методик дуля .

-Т,: Нашриётсиэ, 1993. - 20 см .

К Л, - 1993. - 76 б. - Нархсиз, 6000 нусха. - /9 3 = 1753 _7б оф

55. Умумий Ўрта таълим мактаблари учун даСтур / Ўзбекистон Респ .

халк; таълими вазирдиги. - Т.: Ўитувчи, - 20 см .

Киме. - 1993. - 64 б. - Нархсиз, 20000 нусха. - /9 3 -1 7 6 0 / б

56. Умумта%лим мактаблари дастури / Ўзбекистон Рвгп. хал таълимм вазирлигм Рвсп. ўуа-мвточика мяркаэи. - Т.: Ўитувчи. - 20 см .

Ўзбек адабиёти: (У-Х1 син}лар учун)/ Туэувчилар У. Норматов ва бош .

- Г993, - Ь5 б. - Нархсиз, 25000 нусха. - / 93-1716 7б оп

57. Программа по природоведению Д*я средней общеобразовательной школы / М*во нар. образования Респ. Узбекистан, Респ. учеб.-метоп. ’ центр. - Т.: Укитуачм, 1993. - 20 см .

5 кваса, - 8 о. - В.ц., 5000 зк з. - /9 3 - 1 6 8 1 У оп 4 3.6.2 Дарсяикяяр ва ўув ўяланмаяари Учебники и учебные пособия

58. Абураноноа Г. ва бога^ Ўзбек тиаи дарсаигм: Кечки (сменаяи) мактабларнинг Ь-9-синфлари учун / Г. Абдурамонов, А. СайсЬуялаев, .

Рустамов. - Т.: Ўитувчи, 1993. - 156, / I ] б.; 21 см. - Муовапа авт. кўрсатиямаган. - I 5-645*0217*7 (хато). - Нархсиз, П0О0 нусха. - / 93-1609/ б ю ББК В1.2ЎЭ-922

59. Агзамхопжаав Т.С., Ибрагимов Ў.1. Тест-сннов оидалари ва химиядан тест масалалари I Тошкент бояалар тиббиёт олийгом. - Т.: Нашриётсиз, 1993. - еЗ б.; 20 см. - Нархсиз, 2100 нусха. - /9 3 -1 6 3 2 / б

60. Мааюнова Р., Махмудов а Г. Менат: Иккинчи синф ўувчилари учун дарслмк. - Т.: Ўитувчи, 1994. - 127 б.: рясм-, 21 см. - Муовали авт.,’ Р. Мавлонова! - I ў 6//5-645-02II0=Х: Нархсиз, 261000 нусха. - / 93б оф

61. Рудзитис Г.К,, Фельдман ф. 1\ Химия, 10: Органик химия: Ўрта мактабнинг Ю-смнфи учун даролнч.- ^усча Т-нвшрига мувофи ўзбекча 2-нацри. - Т.: Ўитувчи, 1994. - 175 б.: раем; 2Т см. - Муоаада аат. кўрсатилмаган. - I 5 8//5=645-01802-6: Нархсиз, 100000 нусха.и о* БШ 24.2я721

62. Нурк Э.Р., Тельшаа А.Э. Математика: Орта мектептинг 5-кл .

угаин сабалн. -^ўсша 2-баснлчўмнек араалпастан 2-басылыуы. - Нокис :

Билим, 1993. - 315 б.: суўрет; 2Т см. - ораалпо» - 1Ў/ЗЛ"5-7698»

0004=6 (муовали): Шартнома нархда, 20000 нусха. - / 03-1720Уи ю 2Ь

63. Сарыбаев., Уббиниявов Ж араалпастан тврийхы, 1917 ж.: Удыу'ма билим беретугын орт* мектвллерцинг 10-1Т кл. ам орт* арнау'лы о^ыу орынларпньтг оуыушяерм ушьш оиў одл. - Нокис:

Билим, ГЭ93. * ЬТ, / Т 7 б.; 20 см. • Курени дпок;. - Г $ ьЛ '5-7696»

0эЗ*«Х: Шартнама народа, 25000 нусха - /93»Т5Э4.7б ю

64. араалпастан тарийхы: Тарийхый санааар ам ўаиядардпнг хронодогияжы«, кестаси 1 араа тасган Расп хадык, бидимдендириу м-ги. - Нокис: Видим, 1993. 20 см .

Болим I У Дуэиўши Абдикерим сшан уды; Жауапды род, Сабир Канад уды. - 1993. - 22, / Т 7 б. - ораалпо.

- Т$в/^5»769б»0549.ь6:

Шартнам* нархда, 12000 нусха. - Г 93»Т569 7б ю

43.9 Одий маъдумот. Одмй мактаб педагоги рвдагогикаси Высшее образование. Педагогика высшей шкоды 65. "Тедабадар таълим-тарбиясинииг ааДолрб муаммолари”, Ўзбекис тон Респ. илм.-амалий конф._» Т993; Тошкент». "Тадвбадар таълим тар бия^ининг долэарб муаммолари" мавзуида утказилган республика идмий

-амаяий конференчиясииинг материалдари (1993 й.28-29 апр). - Т.:

Нашриётсиэ, 1993. - 156 б.; 20 см. - Сард, од лида: Ўзбекистон Респ .

одий ва Ўрта махоус таълим вазиряиги, А.Р. Баруиий номидаги Тошкент давлат т«хн. ун-ти. - Маолалар ўзбек ва рус тнлхарида. - Нархсиз, 300 иусха. • [ 93*1595 7б оп г.'..”

43.10 Махсус иаьтвблэр. Дефектология Специальные шкояч. Дефектология

66. Шомамудоаа Р., Муминрва Л. Богча ва ричик мактаб ёшиваги бодадар нутидаги нусонларни бартараф зтиш. - Т,: Ўитувчи, 1993 .

- 8 7, [ I ] б.: расм; 20 см. - I Увл/5иб4Ь»0Г9Ь2*2; Нархсиз, 10000 нусха. - [ 93*1673 7б ю

–  –  –

66. Есбергвнов X. онгират: Тарийхнй ам мадений естежикяери У Озбекстан Илимяер акад' араалпастан болими, Тарийх, археология ам этнография ин-ты. - Нокис: Билим, 1993. - 102 б.: суурвт, 16 в .

суўрет; 26 см. -М уабада а в т. Кореетидмеген. - ораалпо. - Биб­ л и о гр.: б. 101 - 102 (61 номда). - Г ^ А /6«7696»0456«0: Шартнама нархда, 5000 нусха. - / 93«Т75бУб ю

–  –  –

7 0. Иномхўжиов Р., Умаров И. Араб-узбек ёэуви. ~ Т.: А. одирий номидаги хал мвроси нашриёти, 1993. - 166 б.*, 20 см. - 75В^6* 664Ь4аТ04*Ь: Шартнома нархда, 5000 нусха. - /~93«Т752 7 б ол 7Т. Лотин тили граммятикаси бўйича ўув ўяланма: (Педиатрия сЬак .

талабалари учун) У Ўзбекистон Рвсп. солини салаш ваэкрлиги,У увметодика идораси, / Тузувчилар Р.А. Березовская ва бош. 7 - Т.:

Нашриётсия, 1993. - 20 см .

.1. - Т993. - 4Т б. - Нархсиз, 700 нусха. - /9 3 - Т 7 5 Т 7 6

7 2. Раимбрбв Ф.Мв1 Азимхужавв Х .

Э^ Гидротвхникадан русча-ўэбекча л у гат. - Т.: Ўитувчи, Т993. - 96 б. ; 20 см. - 1$ВЛ/ 5*645=02076=6 : Нархсиз, 3000 нусха. - [ 93*1715 7 6 оп ^^•_?У ?ча-ўзбвкча тиббий сўэлаш гич-Русско-уэбекский медицинский разговорник / Ўзбекистон Рвсп. солини салаш ваэирлиги, Ўзбекистон хал аквд.*, Ш.И. Каримов тарири остида; Тузувчи муаллифлар А. Усмонхужяев ва бош. - Т.: Чўяпон, 1993. - 259, / 5 7 б. ; 20 см. Нархсиз, 400 нусха. - / 93=Т6Т1У б 74. Тўимачилик ва тикувчмяикдан русча-ўэбекча атамалар яугати У Тузувчилар А.М. Турсунов ва бош.; А.М. Турсуновнинг умумий тарири остида. - Т.: Ўитувчи, 1993. - 92 б.', 20 см. - Нархсиз, 5000 нусха .

- / 93=1749 Уб оп

7 5. Узоов. ва бош. Ўзбек тили амаяиёти * Практвка узбекского языка: Нофияояогик ояий ўув юртларининг I, П курс рус гуруяари учун дарслик У. Узоов, Ў. Мирэакаримова, Р. Саидова. - Т.: Ў и­ тувчи, 1993. - 239, / 1 7 б. ; 2Т см. - Муова да а в т. курсатижмаган .

- Д 5 вУ 5=645=01893=1: Нархсиз, 7000 нусха. - /9 3 = 1 7 1 8 7 6 ю ББК « 1.2 Уз-9 6

7 6. Шакиров У. Русско-уэбекско-турецкий разговорник. - Т.:

Мехнат, 1993. - 74 с. ; 10 см. - 7 б л /5 -6 2 4 4 -Ю П -9 :. Цена договорная, 20000 з к з. - / 93-1614 7 п

4 6.3 Адабиётшунослик ва танид Литературоведение и критика

7 7. Каримов Н. Усмон Нссир: аётий лавялар, ужжатлар ри воятлар .

- Г.: Шар, 1993. - 204, / 2 7 б.; 17 см. - (Истине* фицоймлари) .

- Шартнома нархда, 26000 нусха. - / 93*1711 7б оф 78* Шарафиадшов 0. Мустафо Чўай, Чулпон, Отажсн сяим:

^в^тмй ивяляр, ужжятлар. Ривоятлар. - Т.: Шар, 1993. - 136, / 2 7 б ; 17 см. - (Иститол фидойидариК - Шартномг нархда, 25000 нусха. - / 93*1627 7б оф

79. Муртазаг в А^ Вер лак гё&гармелврмндагы заманагойлик ам шеберк: (Илим, изортяеу). - Нокис: вракадгсвстан, 1993. ~ 76, / 2 1 б.; 20 см. - ораалпо. - [ 5 И ^ 5*8272=1466=3: Шартнама нар-та .

ТООО нусха. - / 93«1591 ^ б

–  –  –

80. Дневник Сатаны; Ичфарнал, метаморфозы в излсж. рус. писа­ телей / 7 Сост. В. Шяповаяор ] Т.; 1Дарк, 1993. - 425, / 1 7 с. ;

20 см. - (Сар. "Тени Пюпитра") - Содер ж,: Авт. А. Погорельский, В. Титов, А. Настукав -Мартинсдий, Н. М©лгунов, 0- Сомов, Н. Гоголь, А. 'Галетой, А. Куприн, Л. Андреев. - (В г г р.): Пена договорная, 100000 з*в. - /93*1727 7п о* ВТ. Повелитель железа: Рус. авантюр, сатир*» 7 / Вступ. с т., сост .

я ггримлч. А. Вудис» 7. - Т.: Уарк, 1993. - 413, / 2 7 с.* 20 см* Приключения смеха). - Содерж.: Певмит^ль железа 7 В, Катала .

Красаан. а с острова Люяю 7 С. За*ицний. Зеленые яблоки / Н. Борисов .

Необычайные приключения н« вельском переходе 7 А. Толстой. - (В ч ер.' : Дана договорная, 10СО0О зк з. - / 93»174 7п с1 * 47.2.27 ораалпо адабиёти Каракалпакская литература

62. Туртк;’* гуллари: (Футтгулдик гзоирларнинг ш^ьоларк) 7 7 №а:лргв тайёрлаган 3. Идмччова 7. - Нукус: ора кв лпогнет он, 1993. - 92 б..:

портр.*, 20 см. - 1 $#л/5*6272*146Ь-6: Шартнома нархда, 3000 нусха. б п

63. ораалгогистон Турткулдаи бопивнади., (Хчксч'вг, юеърлар 9 очерк ва яавалар' / Нашрга тай^рлаганяар 3. Ипыан^ва, 0. Хулейберганов /. - Нукус: оракдл1тогистсн, 1993. - 5 б.; 20 см. - I 30д/ 5*6272*1467*9: Шартнома нархда, 2000 нусха - / 93*1596 7б ю

64. Айымб«тов икмвтуляа. Ад агаз: осьлар ам поймаляр. Нокис: "Армах" гав. китапханасыУ. - ораалпо. - ИЬртчама нархда, 5000 нусха. - /9 3 * Т 7 4 3 /б

65. Куманаэарова Минайхян Я1урегимдв бир дарт бар: (Коечклпр) .

-Нокис: араалпастан, 1993. - 33, / { 7 б.; 20 см. - ораалпо .

- 1$ВД/ 5*Ь272*Т473*6: Шартнама нархда, 2000 нусха. - [ 93*1713/ б год

86. Ибрагимова Гуянара. Цуаббат досыгн: Гурринглер ам иовеи^яар - Нокис: араалпастан, 1993. - 98 б.; 20 см. - ораалпо Т 5 8V 5*8272* 1455*6: Шартнама нархда, 3000 нусха - 93*1690/ б ю

87. Мамбетмуратов Шанияз. Мойна: Ганглямалы осчюпр топламп. Нокис: араалпастан, 1993. - 67 б.; 20 см. - ораалпо- -ТЗ ЗУ 5Шартнома нархда, 2000 нусха. - /93*1745.76 ю 47.2.62 Ўзбек адабиётиУзбекская литература

68. Абтугяни Аблугафур ўгли. Юсуфжон изи в» ушляк *бся»ом г{шнди. - Т.: Чўлпон, 1 9 9 3."-3 7, / I 7 б.; 14 см. - 1$ЪЫ5*8250*0378« 9: Шартнома нархда, 15000 нусха. - / 93=15*:3/б ю

69. Авлоний Абдулла^ Ўсон, мил лат; 7 Нашрга тайёрювчи ва сўэбоши муаляифдяри Б. осимов, Ш Ризас». - Т.: ГСяр, 1993г - 144 б.; 16 .

см. - (Истилоя фидойиляри). - Шартнома нархда, 25003 иусха. - / 93« Т671 / б оф

90. Ибодинов Алишер. ўрбоши Мадп'инбях: ( ужкатли иссв^. - Т.:

Ёэувчи, 1993. -60, х б.; 20 см. - /5^5*8255^0136*3: Шартнома нархда, 30000 нусха. - /9 3 * 1 6 0 3 /6

91. Комрон Мирзо. Девон 7 / Нашрга та^ рловчи С. Хдсан 7. - Т.:

Ёзувчи, 1993. - 75, / 2 7 б,; 20 а :. - (Дявойр). - \ $ а ]У 5*6255-»

0122*3: Шартнома нархда, 50000 нусха. - / 93*1604 7б

92. Цутарама Туг^ой. Туронгул: Ш*ърлар. - Т.: Ўзбекистон Ё зу в чидари упимаси таргибот марказининг наср бўяими, 1993. - 66 б. ; 17 см. - Шартнома нархда, 3000 кусха. - / 93*Т742_7б

93. Нур Али обул. Свн Ватансан, муаббат: Шеърлар. - Т.: Чўлпон, 1993. - 59, / 2 7 б.: расм; 10 см. - I 5 ЬЫ 5-2э&»0364*9 (муовали^: Шартнома нархда, ГООО нусха. - /9 3 » Т 5 б 2 7 б

94. Отажон Урфон. ирот ^икочлари ) / Ыасъул муаррир ва сўз боши муаляифи А. айитматов 7. - Т. : Наврўэ, 1993. - 63 б.*, 20 см .

- Шартнома нархда, 10000 нусха. - / 93*1630 /б оф

95. Солиев Свло^иддин. Интияорман: (Паям ва наср. - Т.: Г. Гу­ лом номидаги Адабиёт ва санъат нашричти, 1993. - 159 б.; 20 см. Муаллиф ^исобидан чоп этилпи. - ] 58-^5*635*0[260*4: Шартнома нарх­ да, 15000 нусха. - /9 3 * Т б 3 5 / б юк,

96. УсмонЧарид. адр качаем: / Ше-ьрлар, гаэаллар / Сўз боти муаляифи 0. Х олдор7. - Андижон: Андижон, 1992. - 42, / 1 7 б. ;

20 см. - Шартнома нархда, 6000 нусха. - / 93=1747 7 6 юг

97. Ситна саноати / / Тўплвб, нагтрга тай:;рл.овчияар А. Ш иибовв, С. А^мад; Тарир а&ъати: Ъ По/т ва бошд. 7. - Т.: 4ан, 1993. ид 20 см. - ("Ўзбекистон адабиёти ва санъати") кутубхониси) .

Китоб I. - 1993. - 269, / 2 7*6. - I $6/^5*640*01697*5: Шартнома нархда, 10000 нусха. - / 9 3 * 1 6 0 6 7б .

96. Китоб 2. - 1993. - 261, / 2 / б. - ;$ б У 5.6 4 6 -0 1 Э 3 1 -3 : Шартнома нархда, Т0000 н у с х а. - / 9 3 - 1 5 9 9 / 6

99. Эдбв, Монагуя1ЦТ)Дк: / Шаъраар, ўшик,«ар, яртакдар / ТУпдовчи ва сўнгги сўз муалжиДи. Узоров 7. - Т. : Чулпон, 1993. - 142, / 1 7 б.*, Т7 см. - Т ЎДУ 54*250-0360*0: Шартнома нархда, 10000 нус­ ха. - /9 3 * 1 6 2 6 76 ю, к 100^ ожи Анвар. Менинг севпа*: Шеърлар. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. - 69, / 1 7 б. ; 17 см. Шартнома нархда* 6000 нусха. - / 93*Т56 Уб ю т^

–  –  –

102. Дюшен Фердинанд. Тамидяа: Роман: / Француз адабиетидан У Сўз боши муалдифи У. Долимов 7» - Т.: Шяр, 1993. - Т56, / 2 - 7 б. : расм; 20 см. - Шартнома нархда, 100000 нусха. — -3 —(1 пг-50 минг) .

- / 93-Т714 7б оф

103. Сувестр Пьер, Аяяен Марсель^ Фантомас: Роман У / Ў рисчадан 3. Аълям агдарган 7. - Т.: Шар, 1993. - 254 б.; 20 см. - Шарт­ нома нархда, 500О0 нусха. - / 93-Т674 7 б оф

104. Узллс Герберт. Доктор Моро ороми: / Фантастах исса ] У Иигяиэ ткяидан Т. Жўравв, М. Мвмежоиова тарж. - Т.: Наврўз, Т993 .

- 124, / 3 7 б. ; 2Т см. - Шартнома нархда, 35000 нусха. - / 93-Т629 7 б оф Т05. Бенпони Жюяьвття. Марианна: Ист.-приключен, роман: В 6 кн .

У /П е р е в о д с фр. Н.П. Куша 7. - Т.: Иэд-во дит. и искусства им .

Г. Гуляма. - 20 см .

К н.З: Язон четырех морей; К н.4: Ты, Марианна. - 1993. - 687 с .

1 $ (ЗА/5=635=0Г287-6 (в п е р.): Цена договорная, 100000 з к з. бУп вс

106. Дюма А. (о т е ц ). Королева Марго: Роман У / Пер. с фр..Ф .

•Корша; Посяесл. Т. Вановской7. - Т.: Шярк, 1993. - 587, / 1.7 с. ;

20 см. - (В п е р.) : Цена договорная, 100000 з к з. - / 93=1728/ п оф

107. Дома Александр (о т е н ). Могикане Парижа: Роман: В 2 т. Т.: Иэд-во лит. и искусстве им. Г. Гуляма, 1994. - 20 см .

Т Л. - 1994. - 398, / 1 7 с. - Г У 5=635=01375-9 (в п е р.):

Цена договорная, 100000 з к з. - /9 3 = 1 6 4 8 / п вс

106. Вилье Жерар де. Кошмар в Колумбии: Пер. с фр. - М.; Т.:

Фирме "Фонд”: ИЛК "Шерк", 1903. - 254, / I 7 с. ; 17 см. - ( С е р. ^ 5 #,у .

- Цена договорная, 10000 з к з. - /9 3 - 1 7 2 1 7 п оф Т0Э._Вияье Жерар де^ Крот из Лзнгли; Кабул на военном положении Пере» он с фр / И. Ц«яи*иив, О.И. Пичугина 7. - М.; Т,: Фирма " ? лм”: И "Шарк*1 1993 - 360, / 2 7 с.; 20 см. - (Сар. ^ 5 и).ф 1*К, 3 пар.): Цена договорная, 100000 зкз. - /9 3 -1 7 2 3 7п оф ПО Вяд^е Жерар де. 0уоте на человека в Перу; Пхеньянские амазон­ ки 7 Лер. о фр / И. Сыновей, Т. Борисовой 7. - М ; Т.: Фирма "Фонд':

т "Шарк", 19 3. 365, / 2 7 С.; 20 см. - (Сер.,5л?" ). п е р.): Цен» Доглворнля, 1000)0 яка. - I 93-17607 а оф (11 Наквин Алистер, Там, где паря орлы; Черный сорокопут: Ромаы ! Пер. с англ. А. Вуа*о^ У. - Т.: Шарк, 1993. - 446, / 1 7 с.;

20 см. - (В п ер.): Цена ценч.вогная, 100(Д0 зкз. - / 93-1764 7п оф (12. Травен Бруно. Проклятье золота; Корабль смерти; Рассказе У / Составление А. МокслковоЙ 7. - Т.: Шарк, 1993. - 459, / 2 7 с.;

21/ см. - Содерж.: Раманы, Проклятье золота; Корабль смерти; Расска­ зы: Пойманная молния; Рождение божества; Сообщники; Странствие свя­ того Антонио; Макарио. - (В п е р.): Б. ц., 150000 зкз. - /9 3 - 1 7 6 3 7 п

–  –  –

117. Двон рдир. Бир гўзад япро: Шеърдар. - Т.: Чўлпон, 1993 .

- 46, / I 7 б.; 14 см. - 5*8250*0388*6: Шартнома нархда, 10000 нусха. - / 93*1585 7 б ю

118. МустаФо Улугбек. Инсоф: икоялар: / Кичик мактаб ёамдаги болахар у ч у н 7. - Т.: Чўлпон, Т993. - 47, 1 3 б.; Т4 см. - Шарт­ нома нархда, Т5000 нусха. - /9 3 * 1 5 8 4 7 6 1Т9. Сулаймрн йўлдош. уёшяи кун: Шеъряар. - Т.: Чўлпон, 1993. б.; 20 см. - 7 $ б 7 5*8250*03Т9»3: Шартнома нархда, 10000 нусха. - / 93=Т675 7б ю к;

120. аор Магмур. Серяи сўэ: Шеъряар: /К ичик мактаб ёшидагм болалар учун 7. - Т.: Чўлпон, 1993. - 30, \ 7 б.; 17 см. - 2$ЗЛ/ 5*6250*0321*5: Шартнома нархда, 10000 нусха. - /9 3 * 1 6 7 2 7 б 121. ^ыднррв_Исмаил^. Думай, думай, разгадай’ : /Н арисован, э а г а д к и 7. - Нукус: Каракалпакстан, 1993. -г 8 с.: ил.; 26 см. - 1 $ в // 5-ь272-1462-0: Цена договорная, 200000 зк з. - / 93-16137 п 1*2. Иванова Зубайда_^ Уйректинг уясы: (Гурринглер). - Нокис:

араалпастан, 1993. - 10 б.; Суўрвт; 20 см. - ораалпо. - 1 5 Я У 5=8272*1472*8: Шартнама нархда, 10000 нусха. - /93*1598 7б ю

–  –  –

49 САНЬАТ. СА ЬА У О К Н ТШ Н СЛИ, ' ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ .

–  –  –

124. М*хмУД°в Эствтикя и духовные ценности. - Т.: Шарх, 1993. - 264, / 2 7 с.: портр.; 20 см. - Посвчщ. независимому Узбекис­ тану. - (В п ер.): Цена договорная, 3000 зк з. - / 93-1646 7п оф

–  –  –

125. Нектаяов Р. Гаврияль Муллоканлов: Очерк жизни и творчества

- Самарканд: Сугдиём, 1993. - 105, / 2 7 с. ; 20 см. - Посвящ. 150летию ввр. квартала "Восток" в Самарканде. - Библиогр.: с. ЮЗ -106 .

- Цена договорная, 2000 зк з. - /9 3 -1 6 6 2 7п

–  –  –

126. Каримов И, Философский анализ гнесеологических, психологи­ ческих и соцм одогических особенностей Феномена веры: (09.00.06) У Ташк. гос. ун-т. - Т., 1993. - 51, / В / с. - Библиогр.: с. 50 - 51 (14 назв.. - / 9 3 -1 7 6 6 /

127. Нацжимов Г. Роль народных традиций в культурной жизни обнов­ ляющегося общества; (Социально-филос. аспект): (0 9.0 0.II) У А Респ .

Н Узбекистан, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. - Т., 1993. с. - Библиогр.: с. 39 - 40,23 н а эв.). - /9 3 -1 7 6 6 7

–  –  –

126. Сртмхова Д. Реальные и мним е нрввстеннке ценности ислама

• отношении к женщине: (09.00.06) У Ташк. гос. ун-т. - Т.# 1993. I 7 с. - Библиогр.: с. 18 (6 н а эв.). - /9 3 -1 7 6 7 7 а

–  –  –

129. Аятыев А.С. Повышение экономической эффективности исполь­ зования орошаемых земель в новых условиях хозяйствования: (На матери­ алах Сурхяндяр. обл. Респ. Узбекистан): (06.00.05) У Самярк. с.- х .

ин-т им. Ф. Ходжаева. - Самарканд, 1993. - 22 с. - Библиогр.: с. 19н в зв.). - / 9 3 - 1 6 2 5 ^

130. Каржавов 3. Разработка имитационной системы оперативного уп­ равления строительством: (05.13.10) У А Респ. Узбекистан, Н О "Ки­ Н П бернетика”. - Т., 1993. - 23 с. - /9 3 -1 7 4 1 7 оФ ТЭТ. Махмадиев Б.С. Прогнозирование развития сферы услуг населе­ нию в территориальных системах управления: (Не прим. Кашкадарьин .

обл.): (05.13 10) У А Респ. Узбекистан, Н О "Кибернетика”. - Т., Н П Т993. - 2Т с. - /9 3 -1 7 7 0 7 оф Т32. Нигнетов М.И. Совершенствование организаций и оплата труда в условиях промышленного птицеводства: (На прим, предприятий РПО Уэптицепрома): (08.00.05) У Самярк •. с.- х. ин-т им. Ф. Ходжаева.Т /, 1993. - 23 с. - Библиогр.: с. 20 - 2Т (ТО н я з в.). - /9 3 -1 6 6 7 7 оф

133. Саидова Формирование и использование хозрасчетного дохо­ да в условиях рынка: (На прим, хлопковод, колхозов Ташк. о б л.) :(08 .

00.05) У Узб. акад. о.-х. наук, Узб. Н И экономики сел. хоа-вя. И Т., Т993. - 20 с. - У93-Т670 7 оф

Т34. Урдутев X. Оптимизация размещения производства винограда:

(На прим. Самярк. обл.): (08.00.05; ОЬ.00.13) У Самарк. с.- х. ин-т им. Ф. Ходжаева. - Самарканд, 1993. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22 .

(ТТ н а зв.). - /9 3 -1 7 7 3 7 оп

–  –  –

136. Хидоятоаа Н.Г. Басмаческое движение в современной советологии:

(07.00.02) У А Респ. Узбекистан, Ин-т истории. - Т., 1993. - 21, Н / 3 7 с, - / 93-1738 7 оп

–  –  –

145. Давронов 0. Фауна и экология кокцидий домашних и диких позвоночных животных юга Узбекистана: (03.00.06) У Ин-т зоологии А Респ. Узбекистан. - Т., 1993. - 42 с. - Виблиогр.: с. 36 - 39 Н (36 н а эв.). - / 9 3 - 1 6 5 9 / оф

146. Максудов А. Изменение почвенно-экологических условий Фер­ ганской долины под антропогенным воздействием: (03.00.27; I I. 01.01) У А Респ. Узбекистан, Ин-т почвоведения и агрохимии. - Т., 1993.Н 38 с.: ил. - Бибяиогр.: с. 32 - 35 ( 27 н а зв.). -/9 3 -1 6 6 6 7 оф

–  –  –

147. Аксенова 3.3. Особенности иммуногенеза при эксперименталь­ ном сифилисе у линейных мышей: (14.00.36) У 2 Твшк. гос. мед. ин -т .

- Т., 1993.- 18 с. - Бибяиогр.: с. 16 (6 н а зв.). - /9 3 -1 7 0 5 7 УЖ 616.972.036.2

148. Каткова С.П, Пиреоицные гормоны в реализации инсулиновой функции:'* (14.00.03) У Н И эндокринологии. - Т., 1993. - 16, / 2 7 с .

И

- Бибяиогр ; с. 16 (9 н а зв.). - / 9 3 - 1 7 7 ? 7 оф Т49. Попаидопуло М.И, Изучение устойчивости риса к фузариозной корневой гнили на ю ге Казахстана: (О6.0Т.1Т) У Узб. акад. с.-х .

наук, Узб. Н И защиты растений. - Т., 1993. - 25 с. - Библиогр.:

И с. 20 - 2Т (9 н а зв.). - / 93-Т661 7 оп Т50.Файэуллаев Б. Экология основных видоы фитофагов и энтомофагов агробиоцеиоэов хлопчатника низовьев реки Зарафпюн: (03.00.06) У А Респ. Узбекистан, Ин-т зоологии. - Т., 1 9 9 3.-2 5 с. - Библиогр .

Н с. 2 2 - 2 3 (5 назв. ). - / 93-1668 7 оф

–  –  –

164. Автономов В.А. Генетические аспекты селекции болезнеустой­ чивых сортов хлопчатника с повышенным выходом и качеством волокна:

(06.0Т.05)У Узб. акад. с.- х. наук, Узб. Н И селекции и семеноводства И хлопчатника им. Г.С. Зайцев*. - Т., 1993. - 64 с. - Библиогр.: с* 55 н а зв.). - 93-1774 ]. оп Т65. Азизов Т.Б. Пути повышения урожайности эеденцоюго кенафа при использовании удобрений на лугово-аллювиальных почаах пояса ти­ пичных сероземах: (0 6.ОТ.04) У А Респ. Узбекистан, Ин-т почвоведе_ Н ния и агрохимии. - Т., Т993. - 42 с. - Библиогр.: с. 36 - 36 (40 н а за.). - [ 93-Т771 ] оф

–  –  –

166. Айбашев М.К. Молочная продуктивность, качество молока и неко­ торые биологические особенности коров черно-пестрой породы и их поме сей с голштинами • условиях жаркого климата: (06.02.04) У Узб, акад .

с.- х. наук, Н О "Пдемэдита", Узб. Н И П И животноводства. - Т.,

–  –  –

176. Абдуреиуова М.1Г Совершенствование фармакотерапии ревматоидноге артрита с учетом функциональной сопряженности монооксигенаэкой и иммунной сист®^: ( Т4.00,42;14.00.05) У I Ташк. гос. м е д. ин-т. -Т., 1993. - 16 с.: ил. - / 9 3 - 1 6 9 7 / УДК 616.72-002.77-01)5-097

177. Дртигов Дж.Дж_. Патологическая анатомия атеросклероза аорты и коронарч-.х вгтерий у мужского населения города Ташкента в пожилом и 'тарчеггом возрасте: (Г4.00.15 У 2 Ташк. гос. мед. ин-т. - Т., 1993 .

–  –  –

Т91. Каримов К.М. Методика обучения основам вычислительной техни­ ки и программирования: (На прим. спец, общетехн. дисциплин!.’) : ( ТЗ.00 .

02) У Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. - Т., 1993. - 19 с. - Библи­ о г р. с. 16 - 17 (Т? н аэв.). - / 93-17107 оп

–  –  –

192. Умаров Б.М. Возрастные и социально-психологические особенности суицидального поведения у детей и подростков: (Т9.00.07) У Ташк. гос .

пвд. ин-т им. Низами. - Т., 1993. - 20, 1 7 с. - Библиогр.: с. 19 (7 н а эв.). - /9 3 -1 6 9 3 7 оп

–  –  –

194. Ўраева Д.С. Ўзбек хал}$ лирик ^ўши^дариде парвллвжиэмлврнинг харзктери ва бадиий-компоэицион вазифалари: (ТО.01.09) У Ўзбекистон Респ. ФА, А. Навоий номидаги Адабчёт*ин-ти. - Т., 1993. - 24 б. оф Т95. Глазырина С.А. Стилистические и текстообразующие функции повто­ ра словообразовательных единиц: (Из материале англ. я э.):(10.02.04) У Узб/гос*. ун-т. мировых яз. - Т., 1993. - 23 с. - /9 3 -1 6 2 1 7 УД 801.7:802.0

–  –  –

3. Абу Али Ибн Сино. Сокровищница заклинаний: Мусульман, астрол .

учения / Публ. и предисл. Н. Толиби / / Звезда Востока. - 1993 .

9, - С. 166 - 181 .

4. Низами Арцэи Самарканда Собрание редкостей, или Четыре бесе­ ды: /Г лавы из кн. / Пер. с перс. С. Баевского, 3. Ворожейкиной ] / / Звезда Востока. - 1993. - 9. - С. 3 - 26 .

5. Сутта - Нипата: Беседы и поучения из буддийс. канон, кн. / Пе­ ревод с пали на англ. Фаусб^лля; Рус.перевод и предисл. Н.И. Гера­ симова; Публ. подгот. В. Шаповалов / / Звезда Востока. - 1993. - *9 .

- С. 154 - 165 .

–  –  –

7. Каххаров А.Г. Некоторые социологические аспекта региональных экологических проблем: (По материалам конкретно-социол. исслед.) Л Обществ, науки в Узбекистане. - 1993.-.^ 6. - С. 7 - 10 .

–  –  –

9. Зиёев А. "Маосири оламгирий" тарихйй манба сифатида: / Муаммад Содий Мустаидхоннинг шу номли асари хусусида ] Л Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. - 1993. -№ 6. - В. 30 - 33 .

–  –  –

17. Матбобоев Б.Х. Шимолий Фаронанинг вдимги мозорларини ўрганишга дойр (овасой ва Косонсой авзалари^:/Илм. ахборотЙУзбекистонда ижтимоий фанлар. - 1993. » 6. - Б. 1 9 - 2 3 .

Алимов К.А.. Богомолов Г.И. Новая находка с городища Навардан Л Обществ, науки в Узбекистане. - 1993. - ^ 6. - С. 23 - 26 .

–  –  –

20. Дадамухамедов А., Турсунова У. Предпочтительней экономический метоп [ управления ] Л Экономику и статистика. - 1993. - « 8. - С .

65-66 .

21. Шодиев Т., Хушев И. Рыночное экономическое мышление Л Эконо­ мика и статистика. - 1993.».*- Р 8. - С. 16 - 17 .

–  –  –

22. Искандеров И. Мустаил мамлакятни бошаришнинг янгича йўллари:

Президент И. Каримовнинг "Ўзбекистон - бозор муносабатларига утишниш уэига хос йўли" китоби аида мулоазалар Л Мулоот. - 1993. - * II - 12. - Б. 3 - 9 .

23. Каримов Р. Ислоотнинг моияти ва мясади Л Мулоот. - 1993 .

- » I I - 12. - Б. 31 - 32 .

24. Мардонов Ж., Саимов Б. Менат фаолиятининг мотивлери (ёки Уларнинг итисодий тараиётдаги ўрни) Л Итисод ва исобот. - 1993 .

- Б. 70 - 71 .

25. Рўзиматов Ч. Менатга иштибо ва а тўлаш: (Муаммо ва мулоа ааяар^ Л Итисод ва исобот. - 1993. - * 10. - Б. 3 8 - 3 9 .

26. Усмонов И. Ўэбекистоннинг итисодий истиболи ёки Уни тўли та%мичлаш хусусида мулоазалар Л Итисод ва исобот. - 1993. - ц10 .

- Б. 36 - 37 .

27. Ход иов. Менат биржаси: / ашадарё вилояти Чирочи р-нида олиб бора^тган итаярихусусидя ] Л Итисод ва исобот. - 1993.Б. 44 - 45. •

28. Сягифхухеев М., Ўлмясов А. Истибол цастури: Президент И .

Кяримовнинг^ЎУ^екистон итисодий сиёсатининг устувор йўналигалари" кито*и аида муяоазяляр / / Мулоот. - 1993. - 4 II - 12. - Б .

10 - 14 .

29. Янги^оев Б. Товар муоммасими ёки савдо?: Итисодий терминчарни ўэ ўрнида кшлатиш хусусида / / Итисод ва исобот. - 1993. Б. 52 - 53 .

<

–  –  –

36. Астанов Б. Приватизация в Польше УУ Экономика и статистика .

- 1993. - » 8. - С. 32 - 33 .

*

37. Шермухамедот. А. Израиль: экономический подъем УУ Экономика и статистика. - 1993. - №8. - С 2 0 - 2 1 .

–  –  –

40. Журабоев А. Тарих чорравсидп: И. Каримов портр. чиэгилар УУ Идтисод ва исобот. - 1993. - № Ю. - В. 6 - I I .

41. Ибрагимов Н. М и арабы: (Заметки о перспективах сотрудни­ ы чества Респ. Узбекистан Со странами Аравийс. полуострова) /У Эконо­ мика и статистика. - 1993. - V 8. - С. 22 - 23 .

42. Каримов И. Ислам Каримов: Тотов спорить с любым оппонентом Президент Респ. Узбекистан отвечает на вопр. газ. "Труд" У Беседу вели А. Потапов, В. Бирюков У Экономика и статистика. - 1993 .

У

- * 8. - С. 2 - 5 .

–  –  –

49. Умурзоув М Юртимиз кўз ореси, алби ва таянчи: Вилоят ёшлари .

узурида сузлаган нут' /'ашадарё ] } ] Итисод ва исобот. - 1993.Л Ю. - Б. 12 - 15 .

Ь <

–  –  –

53. Инструкция о порядке исчисления и внесения в бюджет платы за воду: Утв. постановлениемТл. гос. налогового упр. при Каб. Министров Респ. Узбекистан от I I марта 1993 г. №20 / / Экономика и статистика,

- 1993. - №8. - С. 50 - 51 .

Р

54. Инстукция о порядке применения и оформления финансовых санк­ ций и административных штрафов за нарушение налогового законодатель­ ства Республики Узбекистан: Утв. постановлением Гл. гос. налогового упр*. при Каб. Министров Респ. Узбекистан от 20 февр. 1993 г. № 18 ) 1 Экономика и статистика. - 1993. -г 8. - С. 42 - 45 .

–  –  –

59. Бозоров Ж.А, и др. Об одной задаче смешанной конвекции / Ж.А .

Боэоров, А.Б. Рахимов, Ш.И. Раззаков / / Узб. журн. "Пробл. механики” .

- 1993. - №2. - С. 1 9 - 2 3 .

60. Зокиров А.Х. Обтекание частично проницаемого тела с отрывом струй / / У з б. журн. "Пробл. механики”. - 1993. - ^ 2. - С. 23 - 28 .

61. Исследование трехмерных турбулентных стпуй реагирующего газа, истекающего из прямоугольного сопла и распростаняющегося в спутном (затопленном потоке воздуха при диффузионном горении / С. Ходжиев, З.Ш. Жумаёв, А. Пиримов, З.А. Муминова / / Узб.журн. "Пробл.механики” .

1993. -* 2. - С. 2 8 - 3 3. - Библиогр.: I I назв .

62. Мавлянов Т., Абдусаттяров А. К расчету составных оболочечных конструкций с переменными характеристиками / / Узб. журн. "Пробл .

механики". - 1993. - * 2. - С. 8 - 12. - Библиогр.: 6 назв. .

–  –  –

80. Трисульфатированные гликозиды из голотурии С / с ^ п л г / й .

/ 0. А. Дроздова, С.А. Авилов, А.И. Калинов­ ^ сс(Ьо \ I с-й, у ский и др. I I Химия природ, соединений, - 1993. - «-3. -.С.. 369 Усманова С,К. и др. Строение нового алкалоида септенина I С.К .

Усманова, В.А. Тельнов, Н.Д. Абдуллаев I I Химия природ, соединений.С. 412 - 414 .

82. Уткина Н.К. и др, Синтез полибромированных дифеииловых эфи­ ров морского происхождения I Н.К. Уткина, М.В. Веселова, О.С. Рад­ ченко / I Химия природ, соединений. - 1993. - * 3. - С. 352 - 354. Библиогр.: 7 наэв .

17.6 Ю ^ори молекулали бирикмалар (полимерлар) химияси Химия высокомолекулярных соединений (полимеров)

63. Иммобилизация'фермента Ь - аспарагин§зы. со// на поли­ сахаридах: /Сообщение 3 I I Химия природ, соединений. - 1993. - № 3. - С. 432 - 436. - Содерж.: 6. Получение и свойства полимерных проиэвопных на основе карбонатдектранов/ А.С. Карсакевич, А.И. Вина, С.Н. Раевская. - Библиогр.: 10 назв .

–  –  –

84.Хамидов Д.А., Зиявитдинов К.Ф. Математическая модель одной тектонофизической задачи П Узб. журн. "Пробл. механики*1. - 1993 .

- и 2. - С. 15 - 19. - Библиогр.: 10 назв .

–  –  –

86; Юнусова М КурсаIVалиликнинг чизмали воситаларидан фойдаланиш:

.

/О лий ўув юртларида жугрофия дарси.7 7/ Хал таъдими. - 1993. Б. 31 - 33 .

<

–  –  –

87. Изучение пектинов диких яблок 7 М.Х. Маликова, Д,А. Рахимов, Э.Л. Кристаллович и др. 77 Химия природ, соединений. - 1993. - №3,С. 335 - 357. - Библиогр.: 9 наев .

88. Исследование коагулологического потенциала ядов некоторых среднеазиатских змей 7 Л.Я. Рк. ельсон, Э.С. Садыков, Н.А. Барабанщикова и др. 77 Химия природ, соединений. - 1993. - №3. - С. 447 * 454 .

- Библиогр.: 26 назв .

89. Межлумьян Д.Г. и др. О модификации запасных белков при прорас­ тании семян хлопчатника 7 Л.Г. Межлумьян, Э.Ф. Редина, П.Х. Юлдашев 77 Химия природ, соединений. - 1993. - ^ 3. - С. 444 - 447. - Биб­ лиогр.: 8 назв .

90. Пияипанко Д.Н. и др. Фракционирование и состав углеводов листовых овощей 7 Л.Н. Пилипенко, Л.,И. Пеструева, А.А. Топорова 77 Химия при­ род. соединений. - 1993. - №3. - С. 349 - 351. - Библиогр.: 8 назв .

–  –  –

91. Синтез /*Н ] -меченых СоА и 4*- фосфопантотената ферментатив­ ной системой бревибактерий 7 В.И. Резяпкин, В.И. Зубко, В.М, Копеяевич и др. 77 Химия природ, соединений. - 1993. - №3. - С. 428 Библиогр.: 13 назв .

–  –  –

92. О методе формирования эффективных технологических структур гибких участков механообработки: Науч. сообщ. У I Н.А. Муминов,

3.3. Шамсиев, И. Хасанов и др. У/ Узб. журн. ”Пробл. информатики и энергетики1 - 1993. - ^ 2. - С. 43 - 44 .

* .

–  –  –

93. Абдукадыров М._А Двусторонние гетерофотогфеобрезоввтели с .

дополнительным широкозонным Р-П-переходом Л Гелиотехника. - 1993 .

- * 3. - С. 9 - 1 2. — Библиогр.: 9 назв .

94. Дмитриев В.Н., Семейкин В^_. Способы защиты электрических цепе систем диагностики от мощных электромагнитных помех:/Науч. сообщ. У Л Уэб. журн. **Пробл. информатики и энергетики*1. ''1993. - 2. - СГ 4 0 - 4 2. - Библиогр.: 10 назв .

95. Кабулов Р.Р и др,. Фотоэлектрические свойства аморфных гидриро ванных пленок твердого раствора кремний-германий / Р. Р. Кабул ов, Ш.Н .

Усманов, Ю.М. Габов Л Гелиотехника. - 1993. - №3. - С. 12 - 14. Би'лиогр.: 6 назв .

96. коэффициент приведения обмоток явнополюсных синхронных машин двухосного возбуждения / М Г. Ахметов, А.Х. Аманувяа, М.Б. Пирматов, Д.С. Салимов Л Уэб. жури. **Пробл. информатики и эйергетйки**. - 1993 .

- * 2. - С. 32 - 36. - Библиогр.: 5 назв .

97. Сапе^в Х.Б., Смирнов В.П. Численный вйяяиз электрических цепей с использованием потоков ветвей / / Уэб. журн^, "Пробя. информа­ тики и энергетики". - 1993. - * 2. - С. 2В - 32 .

9^.Экспериментальное моделирование воздействия факторов космичес­ кого пространства на солнечную •батарею / Р.В. Летин, Н.Й. Бордина,

–  –  –

100. Буланин В.А., Захидов Р.А Пути совершенствования теплоэнер _^ гетики Узбекистана УУ Узб. журн. "Пробл. информатики и энергетики/ .

- 1993. - №2. - С. 23 - 28 .

101. Проблемы управления режимами электронно-лучевой очистки дымовых выбросов тепловых электростанций У Е.А. Беседина, А.Я. Гимельбрант, М.В. Кремков, С.Е. Тасанбаев УУ Узб. журн. иПробл. инфор матики и энергетики1 - 1993. - 2. - С. 36 - 39. - Библиогр.: 9 '. * назв .

22.7 Гелиоэнергетика. Гелиотехника

102. Апесйева Н.Г. и др_. Результаты теплорых испытаний новых* конструкций солнечных коллекторов У Н.Г. Алексеева, А.Г. Солодовни­ ков, Б.В. Тарнижевский У Гелиотехника. - 1993. - * 3. - С. 24 У 27. - Библиогр.: 5 назв .

103. Артемьев В.М., Костюковский А.Г. Структура наземного транс­ портного работа для чистки полигелиостатной системы Крымской СЭС -5 УУ Гелиотехника. - 1993. - №3. - С. 5 9 - 6 3. - Библиогр.: 6 назв .

104. Вартанян А.В. Многосекционный фоклин и его модификация// Гелиотехника. - 1993. - 4 3. - С. 46 - 51 .

105. Дне кии В. Г. и др_. Антиотражающие покрытия для полупроводни­ ков и металлов У В.Г. Дыскин, З.С. Сеттярова, У.Я. Газиев У Гелио­ У техника. - 1993. - * 3. - С. 73 - 74. - Библиогр.: 6 назв .

*

106. Исследование термо-ЭДС прессованных порошков теллуридов висмута и сурьмы с добавками железа и бора: / Крат, еосбщ. У М.Х .

Агзамова, Д.М. Едгорова, А.В. Каримов, Г. Нуркузиев УУ Гелиотехника .

- 1993. - * 3. - С. 75 - 77 .

107. Расчет эффективности солнечных коллекторов с параболоцилин дрическими концентраторами У Р.Р. Авезов, Р.Р. Авезов, А.К. Алимов и цр. У/ Гелиотехника. - 1993. - к 3. - С. 2 0 - 2 4. - Библиогр.: 5 назв .

106. Саидов М.С. Возможности использования поликристаллического кремния для тонкопленочных солнечных элементов У Гелиотехника. У 1993. - * 3. - С. 64 - 66 .

109. Эффективные межзеренные поверхностные состояния в поликрис таллических пленках с4те*У Ш.А. Мирсагатов, С.Х. Шамирзаев, А.Н .

Камалов и др. У Гелиотехника. - 199?. - 1 3. - С. 67 - 73- Биб­ У * лиогр.: II назв .

23 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. АД0А .

р РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СВЯЗЬ

23.2 Радиоэлектроника ПО. Мухитдинов М.М. и др_. Временная стабильность излучающих диодов иэ О а 1 и А5 56 I С а ? 5д(ц=3,***") [ Науч. сообщ..7 У М.М. Мухитдинов, О.Х. Кулдешев, А.А. Саримсаков У Узб. журн. иПробл. информатики и энергетики”.. - 1993. - №2. У С. 44 - 45 .

III. Салихов Т.Т., Кан В.В. Особенности измерения полусферических коэффициентов отражения в инфракрасной области спектра У Гелиотехни­ У ка. - 1993^. - м з. - С. 54 - 58. - Библиогр.: I I назв .

–  –  –

113. Бабамуратов К.Ш., Зиятдинов Р.М. Автоматизированная система анализа и оживления механизмов П Уэб. журн. "Пробл. информатики и энергетики". - 1993. - !й 2. С. 6 - 9. - Библиогр.: 7 наза .

–  –  –

114. Рутин таблеткасининг янги технологияси / Ф.С. Цуродова, М *. Усуббоев, Х.У. Алиев, С.Д. Тожиева I I Кимё ва фармация. У 1993. - №3. - Б. 53 - 54 .

<

–  –  –

116. Туранов Х.Т. и др_. Расчеты на крутильные колебания, соединен­ ных гибкими связями роторов машин для очистки хлопчатника I Х.Т .

Туранов, Г.А. Карпухин* Ш.Х. ТураНов / / Уэб. журн. "Пробл. механики" .

К - 1993. - н 2. - С. 37 *-41. - Бибаиогр.: 8 назв .

–  –  –

12. Себестоимость механизированных работ с учетом неравномер­ ности потребления ресурсов У Б Б. Мирэябеков, М.К. Зияев, С.Х. Хуса­ инов, Е.Б. Авдеева У Маскан. - 1993. - 7 - 8. - С. 14 - 15 .

У

121. Совершенствование технологии, механизации и организации строительного производства в условиях Узбекистана У Н. Базарбаев, Н.З .

Мухибова, Д.К. Абдуллина, Б.Т. Хумназаров УУ Маскан. - 1993, - 7С. 2 9 - 3 0. - Библиогр.: I I назв .

–  –  –

130. Ди С.Л. и др. Опытно-производственное внедрение труб из карбамидного полимербетона У С.Л. Ли. И.Л. Балабанцев, Т И. Соловь­ ева / / Маскан. — 1993. —Ц 7 —8. —С. 9 — 10 .

–  –  –

136\ Зейнеяов Д. и др_. Где взять деньги на развитие: 0 приватиэани предприятий потребкооперации _7 / Д. Зайналов, С. Орзиев, Н. Хаса­ нов Л Экономике и статистика. - 1993. - и 8. - С. 64 - 65 .

37 Ш О Х Ж ЛИ. И ЛО И Л Ў А ГИ Ш Х Ж Л ГИ Ф Н РИ Ў АИ А ЛА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙ­

СТВЕННЫ Н У И Е АК

–  –  –

140. ГеВДотеплица как сложная система. Результаты численных исс­ ледований /К.А. Мезилов, Т.П. Чугуевец, Б.Э. Хайриддинов, А.А. Эр~ гашев У Гелиотехника. - 1993. - V 3. - С. 35-40. - Библиогр.: 14 У назв .

141. Исследование кинетики сушки плодов тутовника конвективным и солнечно-конвективным способами У О.С. Комилов, М.Р. Назаров, 3. Т оиров, Х.Э. Муредов У Гелиотехника. - 1993. - № 3. - С. 33 - 35»

У

142. Ким В.Д. и др. Влияние капельной конденсации на спектральные и интегральные оптические свойства прозрачных ограждений низко­ температурных гелиоустановок У В.Д. Ким, А.Б. Вардияшвили, Т.А. Сай зиев У Гелиотехника.-1993. - № 3. - С. 27 - 33. - Библиогр.: 10 назв .

У

143. Хайриддинов Б.Э. Моделирование тепло - и массообменных про­ цессов в гелиотеплице-еушилке в режиме сушки У Гелиотехника. * 1993 .

У

- №3. - С. 4 2 - 4 5. - Библиогр.: 8 назв .

144. Якубов Р.Н. и др. Комбинированная гелиосушильная установке / Ю.Н. Якубов, З.Т. Таиров, 0.0. Увяйзов Л Гелиотехника. - 1993. С. 40 - 42 .

<

–  –  –

145. Суванкуяов Ш., Абдуганиев З.А. Обоснование параметров гелио.К воадухонагревателя: [ Крат. сообщ.У При сушке каракульчи: //Гелиотех чика. - 1993. - * 3. - С. 77 - 78 .

–  –  –

146. Голенко-Гинзбург Д., Сербулов А.В. Двухуровневая математичес­ кая модель контроля процесса уборки хлопчатника Л Узб. журн. "Пробл .

информатики и -энергетики". - 1993. 2. - С. 1 5 - 1 7 .

147. 0 кинетике содержания липидов в хлопчатнике сорта 6524 С при созревании / Т.В. Черненко, А.И. Глушенкова, А.А. Умаров,'Г.С. Абильтарове Л Химия природ, соединений. - 1993. - * 3. - С. 359 - 362. Библиогр. 14 наэв .

–  –  –

•148. Рошаев М.Г. Синтез 3-н-бутилпиридина-токсического метаболита гриба оху зро/^1 г*г и его гомологов 7У Химия при­ род. соединений. - 1993. - ^ 3. - С. 454 - 456. - Библиогр. 18 назв .

–  –  –

150. Румянщ ва Р.И., Жбанков Р.Г. Спектрально-люминесцентный анализ сока дахарного тростника 77 Химия природ, соединений. - 1993 .

-• * 3. - С. 456 - 459. - Библиогр.: 5 назв .

–  –  –

163. Бурцева Т.И. и др. Биохимическая характеристика продуктов жизнедеятельности СГег$1и1д р $ е и ъ о и ё е ^ в культуральной среде в зависимости о? температуры культивирования /Т.И. Бурцева, С.А. Черкасова, Г.П. Сомов / / Химия природ, соединений. - 1993. С. 439 - 444. - Библиогр.: 6 наэв .

164. Использование сублимационных методов для очистки лекарст­ венных веществ / В.А. Попков, Г.М. Дугачева, В.Ю. Решетняк и др .

/ / Химия и фармация. - 1993. - №3. - С. 41 - 45. - Библиогр.: 21 назв .

165. Камилов Х.М. и др. Разработка технологии получения нового Р-витеминного препарате / Х.М. Камилов, Е.А.’ Пак, К.А. Сабиров / / Химия и фармация. - 1993. - * 3. - С. 55 - 57 .

166. Кутбиддинов Х.К. и др_. Синтез и биологическая активность У, У* - бис (метиленпиперидино)-4-метилтиоимицазолина-2 / Х.К. Кутбиддинов, К.М. Ахмеров, У.А. Балтабаев / / Химия и фармация .

- 1993. - * 3. - С. 23 - 25 .

167. Юнусходжаев А.Н. др. Строение молекулярных ецидокомплек­ сов цинка (П) с новокаинамидом /А.Н. Юнусходжаев, С.А. Талипов, V.кл Мукаррамова / / Химия и фармация. - 1993. - * 3. - С. 31 Библиогр.: 8 назв .

41.8 Клиник медицина Клиническая медицина .

41.8.4 Ички касалликлар Внутренние болезни • * 168. орабоева З.А., Алиев Х.У. Гулматин препаратининг ўт осил бўяиши ва чиишига таъсирини ўрганиш / / Киме ва фармация. - 1993 .

- » 3. - Б. 8 - 12 .

169. Гончарук И.В., Тураханов Х.В. Математическая модель.систе мы управления движениями'прУдержании позы в норме и при некоторых заболеваниях / / Уэб. журн. "Пробл. информачмки и энергетики". С. 17 - 22 .

<

–  –  –

176. Саидова М., Кўчоров М.^Ахлокий хусусиятларни шекллантириш Ц Бошланич таълим. - 1993. - №9-10. - Б.. 3 0 - 3 1 .

177. Тухмуродов Э. "Бодалар уйи” мавзуида субат УУ Хал таълими.Б. 15 - 17 .

176. Умаров Н., Жониев Ф. Синф рабарининг тарбиявий ишлар режаси УУ Хал таълими. - 1993. - № 10 - 12. - Б. 19 -.2 0 .

179. Холмуродов Э. аиатни айтишга ў р г а н с а к...: Мактаб муаммо­ лари УУ Хал таълими. - 1993. - 10-12. - Б. 20 - 22 .

160. Хуцойуяов X. Мактаб ота-оналар комитети ва унинг вазифалари УУ Хал таълими. - 1993. - 10 - 12. - Б, 13 - 15 .

181. Шукурова X. Хизмат кўрсатиш менати: Миллий унарларга ўргатиш йулида УУ Бошланрич таълим. - 1993. - №9-10. - Б. 18 - 19 .

4 3.6.1 Уитиш методикаси Методика преподавания

182. Дўстов С. Мусиа воситасида ўувчиларни ватанпа рварлик рУида тарбиялаш / / Хал таълими. - 1993. - 10-12. - Б. 49 - 50 .

183. Ибрагимов Р. э Онорбоев М Амалий ишлар назарий билиМдар асосидир: / Бошланрич синф риёзиёт царсларида У УУ Бошланрич таълим.Т 9-10. - Б. 20-21. .

»

184. Иманов Б. Уитишда техника йўналиши: / Мактабда физика царей У УУ Хал таълими, - 1993. - 10-12. - Б. 40 -г 41 .

185. Имомўжаевя Ф. Таослаш малакаларини шекллантириш: / Матема тика дарсларида У УУ Бошланрич таълим. - 1993. - №9-10. - Б. 38 Матниёзов И,, Сеттиев С. "ушлар" мавзуси ва экологик тадбирлар УУ Хал таълими. - 1993. - № 10 - 12. - Б, 47 - 48 .

187. Муаммедов И. Механик тебранишларни ўрганувчи асбоб: /М а к табда физика дарси УУ У Хал таълими. - 1993. - Ю-12. - Б. 37 Нишоналиев У., Усмонов С. Ўувчиларни хал унармандчилигига ўргатиш УУ Хал таълими. - 1993. -. 10-12. - Б. 44 - 46 .

189. Нурматов. Дарс ва гўзаллик тарбияси: / Бошланрич синфларда мусиа дарси хусусида У УУ Бошланрич таълим. - 1993. - 9-10. Б. 12 - 13 .

190. Одлаберганов Р. "Буюк ипак йўли” мавзуини ўрганиш: / Мактабда тарих дарси 7 7 / Хал таълими. - 1993. - * 10-12. - Б. 23 - 26 .

191. Очияов А, Ўувчияарда техникавий кўникмаяарни шакллантириш 7 / Хал таълими. - 1993. - * 10 - 12, - Б. 43 .

192. Сафоева Г. Тебаалаштирилгай^ронтял лаборатория ишлари: /М ак табда физика дарси 7 77 Хал таълими. - 1993. - 10-12. - Б. 38 Тешабоев К. Бобурнинг "Бобурнома" асаридан фойдаланиш: /Ж у грофия фанларида 7 77 Хал таълими. - 1993. - « 10 - 12. - Б. 25 - 27 .

194. асанбоев Ж., асанбоева 0. Меросга ихлос: 3 сент.-азрат Баовуддин Нашбанди дарси 77 Бошланич таълим. -1 9 9 3. - 9 - 10 .

- Б. 16 - 17. /

–  –  –

195. Собиров 0., озоов Э. "Маориф ва Ўитувчи” нинг илк адамл а г и :/ 1925 й. март ойипан чоп этила богааган ойнома 7 77 Хал-таъ­ лим^ - 1993. - Ю-12. - Б. 2 - 4 .

–  –  –

197. ' йўядошев Р. Тошовуэ вилоят ўзбек шеваларидаги ЖЕ- дапшш одисаси / / Ўзбек тияи ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - Б, 60 Тодипова X. Таржимаца фразеологии бирикмаларга асосданган суз уйинларини айта яратишга доир / / Ўзбек тили ва адабиёти. Б. 54 - 57 .

199. Шоабдурамонов Ш Сўз хазинаси / / Ўзбек тили ва адабиёти .

.

- 1993. - 4 5 - 6. - Б. 26 - 30 .

200. акимов. Свдда гап олипли фразёологизмяар сабаб бирикувчанлиги аида / / Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993, - 4 5 - 6. - Б .

57 - 60 .

46.3 Адабиётщуносдик ва танид Литературоведение и критика

201. Амедова Ш Саид Амаднинг кулги яратиш маорати / / Ўзбек .

тияи ва адабиёти. - 1993. - №5 —6. - Б. 44 - 50 .

202. Каримова Ф. Навоий дебочаларининг услубий хусусиятлари// Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - Б. 6 3 - 6 4 *

203. Мусаулов А. Севги нагияси ва хал лирикаси //. Ўзбек тияи ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - Б. 18 - 26 .

204. Нурматов А. озирги ўзбек шеъриятида подифоник одисалар / / Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - В. 50 - 54 .

205. Нурмуроцов й. Яссавий икматлари Вамбери таржимасида / / Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - Б. 3 1 3 3 .

206. Саримсоов Б. Адабий турлар аида мулоаэаяар / / Ўзбек тили ва'адабиёти. - 1993. * * 5 - 6. - Б. 3 - 1Я .

20?.• Тўяаков И. Давр, лирик арамон ва бадиият ирраяари П Ўзбек тили ва адабиёти. - 1993. - 4 5 - 6. - Б. 13 - 18 .

20В. Секацкий А, Позмв и мантра / / Звезда Востока. - 1993. С. 72 - 83 .

209. Худейбергенова У. К. Эстетические взгляды Вердаха: /Н а у ч .

сообщ. ] / / Обществ, науки в Узбекистане. - 1993. - 4 6, - С. I I

–  –  –

Аносов Вячеслав.^ Тихая охота: Рассказ 11 Звезда Востока. С.98 - 106 .

211.. Зубарев Сергей. Категорический императив; Смерть позта:

/С т и х и ] 11 Звезда Востока. - 1993. - 9. - С. 31 .

212. Кучеряв кин В. Возвращение к войне: / Стихи / 11 Звезда Вос­ тока. - 1993. - №9. - С. 65 - 70. - Содерж.: Отец; Дождь; Карелия;

Летний день .

–  –  –

220. Боулз Пол. Далекий случай: Рассказ / Перевод с англ. В. Кон­ дратьева У/ Звезда Востока. - 1993. - * 9. - С. 118 - 127 .

221. Танидзаки Дзюнъитиро. Мостик грез: Повесть / / Перевод с яп .

В. Томилова 7 У/ Звезда Востока. - 1993. - 9. - С. 34 - 64, 222. Айвор. Дама с камелиями: / Стихи англ, поэта ] / Пе­ ревод Р. Тазиеве / / Звезда Востока. - 1993. - 9. - С. ИЗ - П 4 .

- Содерж.: Девушка в голубом ландо; Серебряная чава; Сьм грябовщика .

223. Чандлер Раймонд. Рассказы / Пер. с англ. Л. Краше$!иковой / / Звезда Востока. - 1993. - « 9. - С. 162 - 252. - Содерж.: Мишень;

Король в желтом .

224. Эммонс А.Р. Тогда я с к а за л с я Эзра; Переплетения; Весенние каникулы: / Стихи амер. поэта ] У Перевод с англ. В. Райкина / / Звез­ да Востока. - 1993. - К 9. - С. I I I - 112 .

–  –  –

Ж РН Л НОШРИНИНГ А А Т

УА ЛФ ВИ КУРСАТКИЧИ

А Ф В ТН Й УКАЗАТЕЛЬ Н ЗВАНИЙ

Л АИ Ы А *• Ж РН Л В У АО

Бошланрич таълим. - Т., 1993. - 9-10:

ИТИСОД ва исобот. - Т., 1993. - № 10 .

КйЫё ва фармация. - Т., 1993.- V 3 .

Муло^от. - Т., 1993. - * 11-12. .

Хал таъдими. - 1993, - 4 10-1? .

Ўзбек тини ва адабиёти. - Т., 1993. - №5 - 6 .

Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. - Т., 1993. - №6 .

Гелиотехника. - Т., 1993. - * 3 .

* Звезда Востока. - Т., 1993. - 4 9 .

Маскан. - Т., 1993. - 1 7 - 8 .

Общественные науки в Узбекистане. - Т., 1993. - 4 6 .

Узбекский журнал "Проблемы информатики и энергетики". - Т., 1993.Узбекский журнал "Проблемы механики". - Т., 1994. - 4 2 .

Химия и фармация. - Т., 1993. - 4 3 .

Химия природных соединений. - Т., 1993. - 4 3 .

Экономика и статистика. - Т., 1993, - 4 8 .

–  –  –

1 Шарифхужавв И., Манатов Н. Михяий мафкураим оигнимяга оиигдирув .

чи аммкй тарбияни йулга 1^^б керак Л Хал сўзи. - 1994. - 16 ян* .

2. Хасаибое» 1. Истиввл кафкуряе* аида Л Иооич. - 1994. - 0 ян* .

<

–  –  –

14. Ёскин Э. Вы решили стать предпринимателем...: Начинающему бизнесмену Л Нар. слово. - 1993. - 21 д«к .

15. Ёскин Э. Как вести дело: Начинающему бизнесмену Л Нар. сло­ во. - 1993. - 22 дек .

–  –  –

16. Луценко В. По наезженной к о л е е...: Неуховлетвор. реализует­ ся прагр. "Занятость" в Кароли пакета не Л Нар. слева. - 1993. - 21 дек .

17. Мамбетов А. Лебедь,.рак и щука, или Почему плохо решаются

• социальные проблемы воинов-интернационмисвов Л Вести Каракалпакстана. - 1993. - 21 дек .

18. Толегенов Ж Заботится "амхўр": / Деятельность Каракала, .

респ. акционер, страховой компании / Л Вести Карахалпакетама. янв .

19. Троицкий В. К милосердию без ссылек но героскеп: Не матери­ алам Упр. ком. госконтроля по РК Л Вести Каракалпвхстона. - 1994 .

- 4 янв .

20. А уеажанов П.В. Хо**лиде исбилвруен коп: Р-идн исбилермеи лер вссоциоциясыныныг превидвнти П.В. Ауезжвнов пеней еаўбет /У Ер кик Ь2 арвалгжстан. - 1993. - 23 дек. - ораалпо .

21. Начало* С. айнр сааўатлнжн ачнла УУ Еркмн араалпа­ стан. - 1994. - 8 яка. - ораалпо .

–  –  –

22. Азизов А. Дав1 атнинг ижтимоий иойдвворм: "Кмчмк ва Ўрта твцбиркорликни ривожланткришга кўнвклашувчи жамгарыа" бои пир. А .

Азизов билан субат У С. Рауф субвтлашди УУ Туркистон. - 1994. Ь ЯН1 .

23. Ь и з о в А. Мустакам пойп*вор: Кичик аа Ўрта тадбиркорлинии ривожлантиришга кумаклагаувчи «амкарна" фаолияти хусусидаУУ Ў збекис­ тон о в о з и. 1993. - 1о дек .

24. Итисодий ислоот: 1993 йил нкунлари У Мат*риаяларнн Н. Хумаава, ва бош тайЗрлади /У Хал сўзи. - 1993. - 28 пек .

25. Луллвжонов Ф. • Суп-купон"нинг уввати ояиода, бунге гцуба бўлиши мумкин змас: Ўзбекистон Респ. Марквзий банки бошарувининг рвисм Ф. Муллажонов билан субат У Субатдош А. Девин УУ Хал сў зи .

- 1993. - 16 дек .

2 6. _Набидонов А. Тараиёт кафелати: Мустаиллик сўуодарида УУ Хал сўзи. - 1994. - 4 якв .

27. Слюпонов 0. Сўкникг абрини мустакамлаа - умумхая иши УУ Хал с ў зи. - 1993. - 1Ь д ек .

28. Рудакова В., Нормуамедов 3 * ; Цуя итисодиетнинг айио они;

Респ. банк хопимяврм (Очилишидан кейикги ўйлар

29. Файауллаев А. Ўзбек дипломатияси: уч Европа ояси ва ЕЮ ч у - Т исини забт этил: Туга^тгаи Ш д а Респ. тазди итисодий ^аолиятикикг баъэи якунлари тўрисида УУ Ўзбекистон овози. - 1993. - 30 дек .

30. Хўхавв М. Пуянинг адри нкмага богяи УУ Хал сўзи. - 1993 .

- 25 дек .

ЗТ. Хўдаев Э., ПардаевМ ; Ургут - жаннатмахон ўлка ёки Трдбиркорлик-мувжМжият кялити: ^С ам аранд вилояти ) УУ Туркистон. - 1994 .

- 8 янв .

32. ЛвриФўжаев "Твдирин ўд билан яратур о д а м..." : Итисод фанлари п-ри, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган мурвббиЯ М. ШариФхўжаев ьз

–  –  –

52. Жигитав С. Алпомиш ва Манасдек теран ардошяик: /"иргизистом нинг Ўзбекистонда™ фавкуяодда ва мухтор элчиси С. Жигитов билан субат.7 / А. Цуяатов субатлашди / / Ўзбекистон овози. - 1994. ян» .

53. Сайдау Батиршз ^лн^ Бир-биримиэсиз яшяй оямяймиэ: оэогиетон Рёсп. Ўзбекистонда™ Давкулота из мухтар элчиси Сайлау Батирша уяв &«ви субат / Д. вюмо» субатлвтади / / Хая сўзи. - 1994. - I I як» .

аранг 67

54. Луцеяио В. Партийное товярищетво: I Опыт работы первич. парт­ организации комб. строит, материалов госконцсрна "Узбекетройматериаяы", Нукус У / / Вести Каракаяпакстана. - 1993. - 28 дек .

55. Дошимбаа».И. Хаянммнздьтг доретиўшилик кушинв исенвмиз:

араалпастан Республикаси Министрлер Кенгеси баслыгымынг орынбасары.И. Дошимбетов пенен саўбет У Саўбетяескен Е.Ермамов / / Еркин араалпастан. - 1994. - I яив. - ораалпо .

–  –  –

56. Аъзам Э. Ватан масъулияти: Ёзувчи мулоаэалари / / Ўзбекистон овози. 1993. - 25 дек .

57. Баронов Д. увомч *м, ташвиш хам ўртада: I Гиждувои тумани партия Кенгашининг тажрибаяи партия фаоли, саротиб У. РаМатуллаеа аида, Вухоро вилояти,/ //Ў збекистон овози. - 1993. - 16 дск .

58. йигиталивв С, Мен хал билан биргамяи: / Эрк партияси 1К Бош котибинииг маоласи./ / / Хал сўзи. - 1993. - 29 дек .

59. йўлдошвв Т. Иаигихон тўйгя чоряяйяи: [ Самаранд вилояти Иштирок туман окими Т. йўлдошвв билан субат.7 / Субатдош А. Турла­ ри / / ишло аиати. - 1993. - 24 яек .

• * - .

60. йўячивв Одамлар кимга зргашишни билитвади: / Намангамдаги "Зидол сув^акцияли (Ьирмаси бошлвнрич парт, ташкилоти •такчиси 3 .

орабеева аида ] Л Ўзбекистон овози. - Т994, - 6 янв .

61. Кутина М.,Сохибоев Самарали амкорлик: Ўрта Осиё ва ^иноистон мамлакатлари ўртасида™ маданий амда савдо адоадари аида Л Хал сў зи. - Т994. - 7 янв .

62. А**И^**Р и31г бор бунда: Бухоро ш. окими У.И .

Иасиров билан бўдран субат материали а с о с и д а 7 Л Хал сўзи. - 1993 .

- 29 дек .

63. М*1 иуяоа. "амкоряикдан умидимиэ к ат т а": Маадданг - отан гонанг Т ) Хал сў зи. - 1993. - 30 дск .

64. Мирмусин. Суянган тордяриыиз: Ёэуачи нутвм иаэари УУ Туркистон. - 1993. - 17 ^ к .

6 5. Муротов 3. Ву ўргон бор эа н, биз тинчммэ: Тошкент ш. Миробод туманидаги М. Топиуаммад номда маалла осооли 3. Цуротов бишн субат У Субатдош Р. Амадалиев УУ Хал сўзи. - 1994. - 8 янв .

66. Муимов М. Миёнол куксидаги шода маржой: Самаранд ви л о яти - • *аги Иштихон туманининг 50 йиллиги УУ Хад сўзи. - 1994, - 4 янв .

6 7. ».К*юм А. Бир будодаи сув ичган биродарлвр: Мамдакатимиз Президент* И. Каримов ўзбек ва оэо хадларининг азалий ардошлигини ана шундай та^риАдаган эди УУ Хад сўзи. - 1994. - 8 яив .

68. Нуради обуд^. Миллатни маънЛДият юксалтиради- ёки Амир Темур айкали аршисидаги ўйлар УУ Ўзбекистон овози. - 1993. - 30 дек .

6 9. Ражабов 0. Хадига суянганнинг бахти бадийди: Хоразм видоятида Ўзбекистон онунлари амалда ] //Х а л сўзи. - 1994. - 8 янв .

7 0. Рахмонов Н. "Турк" ми ёки "Ўзбек?” : Миллат туйгуси УУ Ўзбе­ кистон овози. - 1994. - 4 янв .

7 1. Содиов. Юртингизни айта кўриш иштиёида ёнаман: Хориждам мактублар У / Хал сўзи. - 19Э4. - I янв. .

7 2. Тен В. у Пак Д. Жаон вмжамиятига йўл: Сеулда "Ўзбекистон Республикаси Президент* И.А. Каримовминг танланган асаряери " китоби корейс тилида чоп зтилди УУ Хал сўзи. - 1993. - 25 дек .

7 3. Эрназаров Э. "Яшил инилоб" швбвделари: Узбв киотон-инлистон амкорлик уфлари УУ ишло викрти. - 1994. - 14 янв .

аранг 52 .

7 4. АНцарг^лов А. Год испытаний и надежд: / Об итогах минувшего года интервью холима Навоийс. обл. А. Айдарулова У Взяла интервью ы I К. Белугина.7 УУ Нар. сдово. *- 1994. - I янв .

7 5. Белугина К. Гдавиая аиния в конкретной судьбе: / 0 самом мно~ гоиац. крае респ. - Навоийс. обл. ^7 УУ Нар. сдово* - 1993. - 24 д«к .

7 6. Взоры обращены к Индии: Коммент. к с т. • прессе Индии об Уз­ бекистане УУ Нар. сдово. - 1993. - 31 док .

7 7. М«хта Д Дружба, скрепленная векам и :'К поездке Президента Узбекистана в Индию: I Беседа с Чреэв. и Подномоч. Поедом Р есп. Ин­ дия в Узбекистане Д. Мехта ] У Беседу вед Н. Мухаммад УУ Нар. с л о ­ во. - 1994. - I янв .

78. Ниом«тович Н. Биржа сотрудничества: [ Деятельность п р ед став и ­ тельства амер. иеприбыд. неправитедьств. орг. гуманит. помощи ЦАСБ в Ташкенте ] УУ Нар. слово. - 1994 - 6 янв .

7 9. Тен В., Пак Д. Путь в мирово® сообщество: В Сеуле вышла в ф са^ т кн. "Иэбр. произведения Президента Р есп. Узбекистан И.А. Кариме ва" на корейс. я з. УУ Нар. сдово. - 1903. - 16 дек .

ЬО. Файзудлаев А. Узбекская дипломатия: восхождение к трем е в р о ­ пейским высотам вершине ООН: 0 некоторых итогах внешмеподит. дея тедьности респ. в уходящем году УУ Нар. сдово. - 1993. * 22 д ек .

6.4 Чет эд мамлакатларининг озирги сиёсий аволи 4 Современное политическое положение зарубежных стран

6 1. Саид Аволи Ўзбекистон сурати: Хдндистон хотирадарждан УУ Хал сў зи. - 19^4. - 14 янв .

аранг 6Т, 73

8 2. Шамсиове Б. Незабываемые дни в Великобритании: / Впечатле­ ния росде п о е зд к и,/У А Н а р. сдово. - 1993. - 29 дек .

См. 7 7, 76

6 3. Фатима Имадвтдин дызы. "Ата-журтнм, тымбайлм1 д е п.. .

кокареги врса вйырыдып кедген Иорданияды жерлесимиз Фатима Им*~ двтдин кызы менеи сауб*т У Саубетдескен 0. Отеўдиев УУ Ёркии араалпакртан. - 1994. - 6 янв. - ораалпо .

10 КАСАБА УШШАРИ П Ф О ЗЫ РО С Ю * 8Ь

–  –  –

Ь4. Иьтммоий *,имоя - ишончди адом: Касаба уюиыадари бозор шароитида: I Макояалар / УУ ишло аиати. - 1994. - 7 я л. Цундарижа: Корпорация тажрибасини оммалаштирайлик У Т. Собитов;

Хом ашё тайёр маеуло*: У Т. Мациеров; Ипшшта барча ойил олсин У

3. Муммнова; Уяар акикий устунларпир У Р. Аминжомоеа .

85. Сафарова Т. Ижтимомй имоя - юаукдар гарови: / Сурхондарё вилояти, Термез тикувчидик ф-каси касаба уюшаси иш фаолиятидан } У Ишонч. - Г994. - 8-14 янв .

У

86. Холмуродов Р. Инсонпарвараик - бош мезон: / Рссп. Ижтимоий таъминот вазирхигининг пенсии ва Нафаа!*р бўлими бошлари Р. Холмурадов билан субат / Сухбатни Зуфаров олиб борди 3 У МаъриФаг .

У

- 1994, - 12 янв. .

67. Осуфжолов А. Ишлашни билган цам охипши вм билади: •Ўзбекгеофизика" бкрхачашпининг бош муандиси А. Рсуфжоноа билан касаба уюимаси ўм. улзрни ай тариа кмоя илаётгани хусусМца субат У Субатдош А. Дапамав У Ишонч. - 1993. - 25-31 дек .

У

–  –  –

90. Ўабекистон Респ. Президент (1990 -. ; И. Кари*?»!: 1994 йиж I январдан бошлаб менатга ад тужат, пвнсияжар ва"стипендияжар миддорими ошириш тўгрисида: Ўзбекистон Респ. Президент***1 1 ®ирнони 1, И Хал, сўзи. - 1994. - I янв; Нар. сжово. - 1994. - I я*»; Ёркин ара^ажпастан. - 1994. - 4 янв. - ораалпо .

91. Ўзбекистон Респ. Президент (1990- ; И. К|РМ ??.1:

М "Ўзбекистон овози" гаэетаси ижодий жамоаси ва унннг му^РИ^жарига:

/Ўзбекистон Респ. Президентининг табригиЎ Л Хал суаУ* " 1993. дек .

92. Ўзбекистон Респ. Президент (1990 - ; И, КаримоаК Ўзбекистон Респубжикаси жамоа хўжажиклармнммг намуиавм/ уставами тасдиджаш тўрисида: Ўзбекистон Респ. Президентининг $/Рмо*м Л Хал сўзи. - 1994. - 8 янв.; Нар. сжово. - 1994. - 8 Ярким араалпастан. - 1994. - 10 янв. - ораалпо .

93. Ўзбекистон Респ. Ожий Кенгаш. "Жиомоний шахсжар/***1 *ежмужкига сожинадиган сожижар тўгрисида" ги Ўзбекистон респубжикаси денуними амажга кмрнтшв тартиби аида: Ўзбекистон Р е о ^ Ожий Кем~ МШ Ш арйрй У Р Ш Ц Сўзи. - 1994. - 12 янв.; Нар. сжв.в. - 1994 .

- 12 яма .

94. Уабекмстон Респ^ж ий Кенгаш. "Тадбиркоржмк фооЯ|,ят* бижаи щугужжанувчи кисмоннй шахсжардаи рўйхатга ожганжнк учу* унднрмадиган йирим ва бундай вахсиарни рўйхатга ожмш тартиби *ўгриоида"ги Ўзбекистон Респубжикаси онумини амажга кыритып тартиб* Ўабекистои Респ. Ожий Кеигашининг арори Л Хал оўзи. ~ 1994. - 12 яма.; Нар. олове. - 1994. - 12 янв .

96* Ўзбекистон Респ. Ожий Кенгаш. Ўзбекистон Респуб****0" Т994 йижги бюджетинннг асеоий кўрсаткичжари тўгрисида: Ўэб^к*°*®* Рвов .

Ожий Кеигашининг арори / / Ўзбекистон овози. - 1994. М **» На1 « ожвво. - 1994. 12 янв .

96. Ўзбекистон Респ. Оямй Кенгаши "Ўзбекистон Реопў6****0* Ожий махжиоига сацжов тўрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Н^нушшмм амажга киритиш тўрисида: Ўзбекистон Респ. Ожий Кенгаши*1 * П Хал сўзи. - 1994. - 13 янв^; Нар. слово. - 1994. - 13 янв .

97.Ўзбекистон Респ. Олий Кенгаш. Ўзбекистон Республикаси Олий Совети Президиумининг айрим Фармоняарини ўз кучини йўотган леб пътироФ этиш тўрисида: Ўзбекистон Респ. Олий Кенгашининг арори / / Хал сўзи.. - 1994. - 6 янв.; Нар. слово. - 1994. - б янв.; Еркин араалпастан. - 1994. - 6 янв. - ораалпо .

9Ь. Ўзбекистон Респ. Олий Кенгаш. Ўзбекистон Республикаси Прези­ дента И.А. Каримовнинг ахбороти аида: Ўзбекистон Респ. Олий К енгашининг арори / I Хал сўзи. - 1993. - 30 д ек.; Нар. слово. - 1993 .

- 30 дек,;Йркин араалпастан. - 1994. - I янв. - ораалпо .

99. Ўзбекистон Респ. Олий Кенгаш. "Ўзбекистон Республикаси фуароларидан, ажнабий фуарояардан ва фуаролиги бўямаган шахсяардан олинадиган даромад сояиги тўрисида" ги Ўзбекистон Республикаси онуннга ўэгартишяар ва ўшимчалар киритиш аида" ги Ўзбекистон Республи­ каси онунини амалга киритиш хусусида: Ўзбекистон Респ. Олий К енгашиминг К^рори П Хал сўзи. - 1994. - 12 янв.; Нар. слово. - 1994. янв. * 100. Ўзбекистон Респ. Ваэирлар Макамаси. Над пул муомаяасини мустакамлаш чоралари аида: Ўзбекистон Респ. Вазирлар Макамасининг агори П Хал сўзи. - 1993. - 31 д ек.; Нар. слово. - 1993. - 31 д^к^^ркин араалпастан. - 1994. - I янв - ораалпо .

101. Ўзбекистон Росп. Вазирлар Макамаси. Ўзбекистон Републйквсм зкспорт ямкониятларини оширишни янада рагбатлантйриш чоралари аида: Ўзбекистон Респ. Вазирлар Макамасининг арори У/ Хал сўзи .

- 1994. - 4 янв.;Нар. слово. - 1994. - 4 яив,;9ф*мн араалпастан .

- 1994. - 6 янв. - ораалпо .

102. Ўзбекистон Республикаси»™^ онуии. Айрям^онун ужжатдарига ўзгаришлар киритиш тўрисида 1} Хал сўзи. - 1994* - 12 янв.;

Нар. слово. - 1994. - 12 янв .

103. Ўзбекистон Рвспубяикяскнинг онуни, Жисмоний шахсжарнин Мол-мудкига солкнадиган солилар тўрисида Л Хал сўзи - 1994. Т2 ян».;Нар. слово. - 1994. - Т2 янв .

104. Ўзбекистон Рспубликасининг Конуни'., Тадбиркорлик (Нолияти билан щугуллакувчи жмсмоний шахслардан рўйхатга олганлик учун унпжркоалигам йигим ва бундай шахсларни рўйхетга олиш тартиби тўгриси ха / / Хал сўзи. - 1994. - Т? гн в.; Нар. слово. - 1994. - 12 янв .

105. Ўзбекистон Республикасининг онуни. Ўзбекистон Республикаси К С ТуЦ Я И И Г 77-МОДДвСИГ* ўзГврТИШ К рИ И тўрисида Л Хал оН ТИ И С Н Н И ТШ сўзи. - 1994. - 13 янв.;Нар. слово. - 1994. - 13 янв .

106. Ўзбекистон Республик*сининг онуни. Ўэбвкиотон Республика­ си Ожий Мажлиси™ сайлов тўрисида Л Хал сўзи. - 1994. - 13 я н в,;

Нар. слово. - Т994. - 13 янв .

107. Ўзбекистон Республикасининг онуни. "Узбекистан Республикаси Фукрроларидан, яжнабнй «Ьуарояардан ва Фуарояиги бўямаган шахслардан олинадиган даромад содиги тўрисида" ги Ўзбекистон Республикаси онунига ўзгаришлар ва ўгаимчалар киритиш аида У Хал сўзи. У Т994, - 12 янв^Н ар. слово. - 1994. - 12 янв .

106. Абдулла&в М Сирожиддинов С. Твкин томо т^шиб чнар: / ‘Са­ м маранд вилояти божхоначижари амалга ошираётган ишлар хусусшда / У/ Ўзбекистон овози. - 1994. - 15 янв .

109. Жоэилов П#_| Султонов А. Емирдан очган орга тутилади":

/Тошкент ш. божхона Бошармаси хизмати а и д а / У Туркистон. У 1994. - 15 янв. г, ПО. Жозияов П., Султанов А. Суяклар орасига яширвнгаи боклик: / /Тошкент ш. божхона бошармаси хоцимлари иш фаолияти***/ И Тур К С. - 1993. - 17 дек, И Г0М

111. Жўраев Ў.П. Машаатли, биро, шарафли касб: Милиция майори У.П. Жўраев билан субат У Субатни Г. Шермуаммад ёзиб вяди/У Хал сўзи. - 1994. - 7 янв .

112. Кенжавв' Н.Р, Ишонч ва эрк: Бухоро вилояти Пешку р-н окими Н.Р. Кенжввв билан субат У Субятцошлар А. одирова, Р. Аслонов Л ишло вкнати. - 1993. 17 д®к .

ПЗ.Мааматмуродов "Хал хияматига шайман:" /Самаранд вилояти Ургут тумани окими У. Мавматмуродов билвн с у б а т / У А. утбиддинов субатлашди УУ Ўзбекистон овози. - 1993. - I лив .

114. Муствфоев Иллат томиригя ўт квтди: Ўзбекистон Респ. Ваш прокуроры Б. Мустафоев билан субат У Субатдош 3. МамадалиФв У У Туркистон. - 1993. - 23 дек .

115. Назаров К. Иетияол алифбоси: Лотин арфлм ўзбек.ёэуви аи­ да™ онуига лисоний тар У Маърифат. - 1994 .

У 12 янв .

116. Ноиблии эл-юртгв фидойилик д«мак У Хал сўзи. - 1993. У 28 дек. - Мундариже: Хал олдида бурчлицир улар У А. Керимов; Кўнг жи тўиинг иши у^умжи У Р. Амадалиев; ЛоайдликкаЛоат илолмаймай У й. Норбўтаев

117. Норпўжатов Н. Ватанга хизмат - олижаноблик: Узбекистан Респ .

^урожжи Кучяари арбий судининг раиси, адяия полк. Н. Норпўжатов билан субат У Субатдош Т. Ботирбеков У/ Туркисток. - 1993. - 23 дек .

118. Норпўжатов Н ар бдримиз аскармиз - дейди мухбиримиэ би­ .

лан байрям ярафасида бўжган субатда Ўзбекистон Респ. урожяи кучжари арбий судининг Раиси, аджия пожк. Н. Норпўжатов У Ўзбекистон У овози. - Т994. - 13 янв .

119. Одижов Э. Прокурорнинг беором кунжари: / Фарона транспорт прокуратурасидаги амалга оширижаётган ишлар хусусида^7УУ Ўзбекистон овози. - Т994. - I янв .

120.0жимжонов. Туяни ютаман двманг, думи кўринадм...: Имсон, ехло, жамият У Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 10 дек .

У

121. Рамонов М. Бирники м и н гга...! / Давлат наэорати ўм. бош инспектора М. РаМонов билан субат У Субатдош К. Рихсиев У Ўвбекис У том овози. - 1994. - 'ТЗ янв .

122. Фойзулласв В. Эзгулик ифодаси: / Янги байро ва тугро (гИрб) У Туркистон. - 1994. - 15 янв .

У

123. Шшдо 0., Витрук "Инсон уулари ва давлатдаги тартибот Кокституциядан бошланади": Ўзбекистон Конституциясининг бир йиллигига багиллаб ўтказилган Халаро илм. анжуман атнашчилари 0 .

Шмидт, Н. Витрук билан субат У Субатдош А. Саидов У Хал сў зи.У Т993. - 2Т дек^ Т24. ^риаэаров 0._ Трраиёт ифодаси" уушуиос мулоазаои / / Хал сўви. - Т994. - 5 янв .

125. Янги парламент анпай бўлади?: /Тошкентда конун муокамясига багишланган матбуот конф. булиб ўтди ] / / Хажсўэи. - 1993.дек .

126. Абдуганиев У. Таможня: позади этап становления: /Б е с с п а с прея. Гос. темой, ком..респ. ген 1-майором У. Абдуганиевым ] У Записал В. Де*ин У Прав"* Востока. - 1994. - 7 янв .

У

–  –  –

139. Ураэае» Н Философия стратегии: От ёе содерж. зависит авто­ Ё ритет политика, постижение им искусства упр. У Правда Востока, У 1993,- 23 дек .

140. Шмидт 0., Витрук Н. "Права человека и порядок в государ­ стве начинаются с Конституции": Таково мнение видных правоведов из Франции, России, государств Центр. Азии, которые приняли участие в Междунар. науч:. конф., посвящ. первой годовщине принятия Конститу­ ции Узбекистана: / Беседа^ с Фр. проф. 0. Шмидтом и проф. из России Н. Витруком У БеЛовал А. "Саидов ] У Нар. слово. - 1993. - 30 дек .

У 14Т. Юрьев К. "Двести семьдесят восьмой" выводит на след: У О работе Чирчик. горотдела милиции ] У Нар. слово. - 1993. - 18 дек .

У

142. араалпастан Р*сп. Жоаррн Совет± "Мвншик аьшда" ара­ алпастан Республикасынынг Нызвмына оэгерислер ам оснмшалар киргизиў а и д а арааяпак/стен Республикасынынг ныэамин оз кушине внгиэиў хаьшда: араалпастан Респ. Жоарн Советининг К^рары У/ Ёркин араалпастан. - 1993. - 21 дек. - ораалпо .

143. араалпастан Респ. Жоаргн Совеч\ араалпастан Респуб­ ликасынынг Жоаргн Советинде: Латынша жазыуга тийкарланган враадпа

•лфааитин (имдасын) таярлаў бойннша Республикалм, Комиссиясннынг усынысяары екмнда У Ёркин араалпастан. - 1993. - 16 дек. У ораалпо; - Вести Каракалпакстана. - 1993. - 16 дек .

144. араалпастан Респ. Жоаррьг Совет. "араалпастан Респуб­ ликасынынг мамлекетлик гимни а и д а "гы араалпастан Республикасы Нызамын ўз кушине енгиэиў аинда араалпастан Республика­ си Жоаргн Советининг арари У Ёркин араалпастан.. - 1993. У 28 дек. - ораалпо; Вести Каракалпакстана. *- 1993. - 30 дек .

145. "Ментик аьшда," араалпастан Республикасынынг Нызамнна оэгерислер ам оснмшалар киргиэиў аьшда араалпастан Респуб­ ликасынынг Нызамы У Ёркин араалпастан. - 1994. - 8 янв. - ора­ У алпо .

146. "араалпастан Республикасынынг мамлекетлик гимни аунда" араалпастан Республикасынынг Нызамы У Ёркин араалпастан. У 1993. - 20 дек. - ораалпо; Вести Каракалпакстана. - 1993.’ - 30 дек .

147. "Арнаўльг якономикадн эоналар аиида" араалпастан Республикаси»*^ нызамына ўзгерисдбр ам оснмшалар киргизиў амн­ да араалпастан Республикасынынг Нызамы: Жойбар У Ёркин араал­ У пастан. - 1993, - Т6 ек. - ораалпо, .

–  –  –

159. Ахмедов Р, Мустаил республика посбонжари: Респ. мудофаа вазири, ген.-жейт. Р. Амодоа билан субат У Т. Вотирбеков субатжашди У Хал сўзи. - 1994. - 14 янв .

У

160. Вотирбеков Т. Ватанга хизмат-олижанобднк: / Ўзбекистон Респ .

Цуражжн кучжари сафида мингжаб ёшдар Ватан ва хал ождидаги фуарояик буррини нуносиб адо этмода ] У Хал сўзи'. - 1993. - 31 цек .

У

161. Ахмедов Р.У. Масштаб командирских карт: Возвратившись из Ашгабата, министр обороны Рссп. Узбекистан ген.-жейт. Р.У. Ахмедов ответил на вопр. обозревателя "Правды Востока" У Л. Савельева У У У Правда Востока. - 1994. - 6 янв .

162. Ахмедов Р.У. На страже независимости республики: У Беседа с министром обороны рссп. ген.-яейт. Р.У. Ахмедовым У У Беседу вол' Т .

Батырбско» У Нар. слово. - 1994. - 14 яна .

У

163. Нарпулатав Н. Благородное дело - служить Родине: У Беседа с пред. Воон. оуда Веоруж. Сил Респ. Ўзбекистон полк, юстиции Н. Нор цудатавмм У Вех боосду Т. 1атырбсков У У Нар. слова. - 1994. - 4 У янв .

164. Шаповал Д. Готолить защитников Родины: [ Состояние допризыв, подгат. $ Р К 7 У Вести Каракаапакотаиа. - 1993. - 23 дек .

У

–  –  –

Т68. Мамудова Д. Вошдаги сув ичар, оёдцаги у ».*.: /"Снрдврё-93" илмий Дўстлик экспедицкяси таассуротлари /У Ўзбекистон овози. - 1993 .

- 21 дек .

169. амидов Ю аракях бор. Демак барака бўлади: "Экооан^жамгармасв, Тошкент вилояти табиатми муофаза к^лиш дўм., Сан-эгшд. ва аеб хасалликлари ии-тн, "Хал сўзи" га з. амда Узбекистан давлат талерадиокомпаниясинииг/0ангароига7ушма рейди У Хал сўзи. - 1993. У 23 дек .

170. Сагитоз С. Проблемы Арзха и экологическая стабилизация УУ Вести Каракалпакотана. - 1994. - 6 янв .

171. Уутин В. ! Темной Сколько стоит чистый аоэдух?: / 0 совмаот операции Гоеавтоинепекции г. Ташкента и Горкомприродн "Чиотый аеаяух* по проверке автохозяйству* У Нар. слово. - 1993. * 28 дек .

У I

172. Чембериоов Э.И. Р е к а..: или географическое понятие?: [ 0 гид роэкол. обстановке в бассейнах рек Зарафшан и Амиударья рассказыва­ ет д-р геогр. наук У ) Записал В. Зименко П Нар. слово. - 1994. II янв .

173. Рейхов Р. Аралдынг экояогиялын; машалаяарн / / Йркин арааяпакастам. - 1994. - 10 янв. - ораалпо .

–  –  –

175. Файзиева У. "Сендан аракат, мендан баракат": ^Кимё/технология ин-ти кимё-технояогиясининг механик асослари каф. мудири Э. Туропов трхрпА У П Ўзбекистон овози. - 1994. - II янв .

–  –  –

176. Мамадазимов М "Тойир-асад": Мирзо Уяурбек таваялудининг .

600 йиллигига / / Халд; сўзи. - 1994. - 6 янв .

177. Струнникова Л. Замин ва юядузяар: Тошкент машинасозлик яейиаяаш бюроеииинг бош лойитгачисн И.А. Воидов аётининг катта цсмнни Фазе илмнга багишлаб келмодда ] И Хал сўзи. - Д993. - 23 век .

176. Вйтчрбеков К. Звезда Востока: Навстречу юбилею Улугбека I ) Нар. слово. - 1993. - 30 пек .

–  –  –

179. Акбаро^ X., Ксаходжасв Б. Учитель геологов:/?Ш )-яетию со дня рождения д-ра геол.-минерал. наук, заел, геологе Респ. Узбе­ кистан Н.А. Никифорова /У Правда Востока. - 1993. - 18 дек .

ТВ.5 География фанлари Географические науки

160. Бабенко В. Загадка Каттармайской гряды УУ Правда Востока.дек .

181. Ткзрии Р. Кузей открывает новые страницы историк, а спенсе­ рами ученых стажа шахтеры: /О б Ажмажык. ист.-краевед, музее./УУ Нар. ежово. - Т994. - 12 янв .

–  –  –

Т85. Олимбосв А. Одамлар ташвишида: "Электроаппарат" бирдал!*си дир. А. Олимбоев билан субат У Субатдош Муаддас Солм из* УУ Туркистон. - 1993. - 17 дек .

166. Куков Т. Аккумуляторы не конвейере: /Б у к и н, аккумулятор .

э-д7 У Правда Востока. - 1994. - 16 янв .

У

167. Пилипенко Г, "Алмазная звезда" с Дяизакской пропиской: / О продукции Джиэак. аккумулятор, э-да ) Л Нар. олово. - 1994. - 6 низ

188. Филимонов 0А "Уээлектроаппарат": между ачер* и сегодня Л Правд* Восток*. - 1994. - I янв .

–  –  –

190. Чиндя6! А.М. Сколько калорий в компьютерном яблоке?: Беседа о замА генерального менеджера компании Л559 5 (Центр.Аэия) в Ташкенте А.М. Чиндяевым.7 У Записал Р. Фархади Л Нар. слово. дек .

<

–  –  –

191. Бодро как мера потерь, или Откуда берутся бСодшовые роки:

[ Материалы Кашкаларьин. отд. УэнефтегазинспекцииУ У А. Хасанов,

3. Салехова, А. Курбанов и яр. Л Правда Востока. - 1994. - 4 янв .

1Э?.Гантшке С. По назначению и без назначения: Нарушения в ра­ боте об*, предприятие по обеспечению нефтепродуктами "ФерганвТ^еф^~ нефтепродукт"У /У Правда Востока, - 1994. - П яка .

193. Джураев К., Каримов В Куда течет бензин: / Материалы рей­ _ .

да Самарк. атд. Уэйефтегаэинспекции /УУ Правда Востока. - 1993. дек .

194. Хикматов Т. На пути к бухарскому бензину: / 0 ходе стр-ва Вухар. нефтеперераб. э-да ] Л Праща Востока. - 1994. - 5 янв .

195. Адламуратов Ж Отынгыэ сўнбесин...: " араалпагаз" баскэрмасынынг басднгы Я. Адламуратов пенен саубет У Саўбетдескеи К .

Реймов Л Ёркин арак^жпакртан. - 1994. - I янв .

–  –  –

202. Белугина К, Форма становления: "Навоиазот” не только на плаву, но и показывает пример подъема творч. сил Л Нар. слово. янв .

203. Дюгай П. Завод обрел- хозяина: Им на Джиэак. керамическом стал труд, коллектив. Теперь это предприятие называется - коллектив, собственность "Алишер” Л Нар. слово. - 1994. -г 8 янв .

–  –  –

207. Кубасова А., Геитшке Не за тридевять аемель, а совсем рядом, как показывает опыт Ферганского заводи искусственных кож, лежит ключ к стабильной работе обувных предприятий республики ) / Правда Востока. - 1994. - 4 янв .

–  –  –

209. Жалил Н, Кўприк: [ Таници кўприк урувчи-ийгж. 0. Тошхужаов аида хотира ] Л Ўзбекистон овози. - 1993. - 28 дск .

210. Ватанер Н. Своим ходом, без буксира, Акгренский автобусно

-таксомоторный парк решил выехать на главную магистраль рынка Л Правда Востока. - 1993. - 28 дек .

–  –  –

213. Файзуяяаев Р. Келажак - ёшяар #ўлида: "Тошпшарйўловчитранс" Д аиат уюшмаси район Р. Файэуялаев билан субат ) Субатдош С. Рустамоа Л Туркистон. - 1994. - 15 янв .

214. Садыков Р.Т. "Заяц" на маршруте: /Рассказы вает нач. хоз­ расчет. контрод.-нормат. упр. при гос. ассоц. "Ташторпасстранс" ) Записал А. Баянов 3 Л Правда Востока. - 1994. - II янв .

32.6 аво транспорти Воздушный транспорт

215. Рафиков Г.М. Сколько взлетов, столько посадок- формула действий Национальной авиакомпании: /Интервью генерального дир .

"Ўзбекистон хаво йуяяари" Г.М. Рафикова_7 У Интервью провел С. А*тунямц Ц Правда Востока. - 1994. - 15 ян» .

216. Сафаргадиева И. Гарант надежности: / 0 Рабат® коллектива Ташк. авиарем. э-да компании " Ўзбекистон хаво йуллари"^ Л Правда Зеотока. - 1994. - 8 янв .

–  –  –

217. Аим*ето! И. Современный проект: всестороннее обоснование Л Вести Каракалпакстана. - 1994. - 4 ян в. .

218. Каримов В. Год рекордной стройки / Самарк. обл. 3 Л Прав­ да Востока. - 1994. - 14 янв .

–  –  –

219. Сапаров П, Водовод манэилге жетти: Аралсу/^урыяысы ондирислик бирлеспесининг басяыгы П. Сапаров пенен гурринг У Е. Ёрманов гуринглести Л Еркин аракрлпак,стан. - 1994. - 10 янв. - ора^лпо»^

–  –  –

221. Тудепов Т Т. Чем стол сегодняшний богат?: /Б еседа с пред, правя. Каракалп. рескоопзаготтррга Т.Т. Тумановым/ I Беседу запи­ сала Л. Луценко П Вести Каракалпакстана. - 1994. - I янв • 35 К С И Ф О М К АЗОНИ Ў Ш РИ ЗЛА ТИ Ш

ОСВОЕНИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

222. Муминов К Ўзбекистон: юлдуэяар сари йўл: "УзбШккосмос" бош дир. К. Муминов билан субат I Субатдош А. Варане I I Хал сўзи. - 1994. - 1 2 янв

223. Муминов К И Узбекистан: дорога к звездам: / Беседа с ген е­ ральным дир. Уэбеккосмоса К.М. Муминовым I Вед беседу А. Баранов_7 I I Нар. слово. - 1 9 9 4. - 12 янв .

–  –  –

224. Жеиуваов И, Сойнаэаров_1\ Режани бошидан пухта тузмасанг, осилдан барака кутма: / Жиззах вилояти Дўстлик тумани. Раимов номли ширкятлар бирлашмасининг раиси X. Холбвков иш фяолиятидан/ УУ Хал сўви. - 1994. - 15 янв

225. Икромов А. шя илувчи куч: Агросаноат мажмуида мутахассисдар малакасини ошириш, уларни Жаон тажрибаси билан яиндан таништириш борасицаги ибратли твдбирлар / / ишло аиати. - 1994. - 7 янв 226 Мавдонов Э. "Малик" тараиёт йўлида; / "Малик” давлат хўжа­ лиги рабари Э. Мавлонов йидан субат, Сирцарё вилояти У / Субатдош А Умаров / } Ўзбекистон овози. - 1993. - 21 дек .

227. Оролов М "ораабдал" нинг очил дастурхони: / "ораабдал * .

ширкатлар бирлашмаси раиси М Оролов билан субат.7 У К. Рихсиев ёзиб .

олди УУ Ўзбекистон овози. - 1993. - 25 цек .

228. Парпихужаев М., Эроров Б Ээгуликни дилга жо айлаб: / аш­ адарё вилояти Муборак р-нидаги "Хмтой" жамоа-ширкат хўжалиги ва хужалик рабари М йўлдошев а и д а / У У ишло хрикдти. - 1994, янв .

229. Рихсиев К. арс икки улдэн ёки Шаар ва ишло амкорлиги аида ўйлар //"Ўзбекистон овози. - 1993. - 16 дек .

230 Усмонов М Хужалик тараиёти ва онунчилик: /Шахсий ва .

ёрдамчи хўжаликдар хусусида УУ Ўзбекистон овози. - 1994. - 28 дек .

231. Яхши рабар - чин падар: / Маолалар / / Саифакн тайёрловчилар Н. Ёкубов, М аюмов УУ ишло аиати. - 1993. - 24 дек. Иундарижа: Эл наэари / С. Муаммаджонов; Ношмд бошли борни бой беради / 3. Носирова; Бир фармон меваси /. Пайзиев; Шер-муруввати кам бўямайди / 3. Мирсаидов; Ватан иви дияимдв / Г. Муаммаджонов

232. уганов Р. ийинчиликларни енгиб, ташаббус кўрсатиб: / " УздшяохўжажихтвъммноттуэатипГ давяат-ширкат умитаси иш фаолияти аида У УУ ишло аиати. - 1994. - 14 янв аранг 92 233 Ефимов ] Фермер: сопричастность к общему делу: / 0 прогр .

содействие част, фермерами предпринятой в свете совмест. меморандума подписан правительством Узбекистана и Комис. Европ. Союза (Н Е С )/ / / Нар, слово. - 1993. - 2ъ дек 234. ^Чазимбстов А Трудно быть лидером: /Интервью пред, правя,._ колхоза "Ах м т ч ” Амиударъин р-на А. Хадимбетова/ У Записал С. Аб~ д\ратуанов /У Вести Кара кал пакета на. - 1993. - 2о дек .

235. Ю лдашев Ш.У. Аграрная наука: работать на благо человека:

7 Беседа с вице-президентом Узб. акад. с.- х наук Ш.У. Вддашевым ] 7 Вел беседу Г. Коваль 77 Нар. слово. - 1994. - 4 янв .

См. 92 236. _Йрназаров. Т, Меншиклестирилген фермалар.да бухгалтериядн есап жургиэиу /7 Ёркин араалпастан. - 1994 - 4 янв. - ораал­ по .

аранг крраалпо 92

–  –  –

23Я. Али. Даре ёасидаги устун: [ ашадарё видоятидаги "Ле­ нинград" жамоа хўжалигининг деончидикдаги Ютуларни 77 Туркестан .

У 1994. - В янв .

239. Узоов Ю Шарисабзда айси зкин фойдали?: бу ада Ўзбекис­ .

тон Респ. Вазирлар макамасининг мажлисида ап боргади 77 Узбекис­ тан овози. - Т993. - 18 дек .

240. Ш укуров Н. Узумдар гуддастаси: / Самаранд вилояти Войишдар иёбонидаги узум эор^ 7 / Ўзбекистон адабиёти ва саноати. ~ 1994. янв .

24Т. орабовв А., Ирисов Г. Голландия картошкаси: Бу неъматдан баракяли хирмон кўтарган Намангандаги туман ва хўжаликдар тажрибасидан 7 / ишло аиати.. - 1994. - 7 янв .

242. Иванова Е. Яблоневый сад "Каракалпака": /^Колхоз а Паркент .

р-не Ташк. обл. 1 / / Правда Востоке. - 1994. - 4 янв .

243. Курбанов В. Время уже не ждет: 0 том, как идут подгот .

работы под урожай будущего сезона в респ. У /7 Вести Каракалпакстана. - Т993. - 28 дек .

»

244. Курбанов Б, Призвание - земледелец: / 0 рисоводах бригады А. Жубанова из колхоза "Алтынкуль" Канлыкол, р-н аУ Л Вести Каракалпакстана. - 1994. - I янв .

245. Платонов Д. Зарубежье приходит к нам: Так считают дехкане садовод.-виноградар. колхоза "Богбан" Мирзачул* р-на Джиэак. обл .

Л Нар. слово. - 1994. - 5 янв .

246. Сметов И. хам блс. Гузлик бийдайды осириў технологияси/ Сметов И., Б. МамбетназЦгсв, Ж Ёрабулов Л бркин вгакрлпастан .

.

- 1993. - 2Т дек. - ораалпо .

Пахта Хлопчатник

247. "Бобомуамедов Р. Машаатни енгиб мардона: / Сирдарё вило­ яти О Олтин р-н пахтакорларининг ютулари аида / /} инпо аи ати. - 1993-. - 24 дек .

248. Деонов. Асли дунё мердан яралган: /Тошкент вилояти Ўрта Чирчи р-ки Тулистон" жамоа хўжалигида пахта пдани ортиги би­ лан бажарилди У Л ишло аиати. - 1993. - 31 дек .

249. Жадияов 0. "АН-4Т5" нинг айзаллйги нимада?: / Янги пахта нави / Л ишло аиати. - 1994. - 14 янв .

250. Нурматов Р. АН-5Т0 гўза нявининг хосияти Л Хал с ў з и. Т9Э4. - 5 янв .

25Т. Собир Н. Матонатнинг адоги буямас: / Фаргона вилояти пахта корлари тайёрлаш режасини бажяривди/ Л Хал сўзи. - 1993. - 31 дек .

252. Фарона - хазина: / Фарроналик пахта усталари аида Маола­ л а р / / Н. Ёубов, Р. Акбаралиев тайёрлашди Л ишло аиати. янв. - Мундарижа: Хал удрати ] М Йсломов; Миришкорлар .

иасхани / Ш Исроилов.; Тасанно У Ш Амедова

253. Хоразм тажрибаси: I Воа миришяорлари пахтачиликдаги ўэ тажрибалари билан ўртодашадилар. Маолалар У Материалларни Ф. Муаммапхе» тяй^рдади/ УУМ^ишло аиати. - 1993. - 24 дек .

254. Зиуснхо В. Велика цель, высок хирман: И был бы он весомее, если бы на местах не "промоггми", не упустили имеющиеся возможности /У Нар. слово. - 1993. - 25 дек .

255. Попдавский В, Проще, дешевле, безвреднее обрабатывать се­ мена хлопчатника термическим методом перед севом: / 0 методе кашкадарьин. ученого, канд. с.- х. наук Р.С. Кенжаева / У/ Нар. слово.янв .

<

–  –  –

268. Муамедов А. Манфаатли янгича ёндещув ёки Амударёдаги ўнг ва чап курго зовур урилишларини экдлогик муим хал урилицшарига айлантириш аида / / Ўзбекистон овози. - 1994. - I I янв .

269. Килвинский Э, Передислокация по-бюрократически: /Конфликт в свяди с решением руководства ”Аралводетроя" перевести Пристан .

П К ив Нукуса в Ход*ейли,7 / / Вести Каракалпакетана. - Т993. - 2Т М дек., 1

–  –  –

27^. Гиниятуллин Р.А. Вода и пашня: /Б е с е д а с министром мелио­ рации и вод. хоз-ва Респ. Узбекистан Р.А, Гиниятулдиным ] / Вела беседу К. Ким / / Правда Востока. - Т994. - Т2 янв .

–  –  –

281» Девитас Д. Поднять здравоохранение до мировых стандартов помогутвнешнеэкономические контакты / Узбекистан ] Л Нар. слово-.ян» .

28^, абудов М., Ешниязов Н. Медицина илимининг райраткери:

Акад. Чаржаў Абдиров - 60 жаста Л Еркин араалпастан. - 1993. дек. - ораалпо. г

–  –  –

284. Ильина Хирург Атабеков: "Раньше говорили: будешь дежу­ рить, потому что молодой, а теперь говорят: надо дежурить, потому что опытный": / 0 зав. отд-нием Т7-й гор.клинич. больницы Р. Атабеко­ ве, Ташкент^7 I I Нар. слово. - 1994. - I янв .

4' ' • ’. ' *' '.. .

–  –  –

285. Долиев Т. Мен ўэбеклигимдан фахряанвман, дейди Россия Иммунология ва аллергология илмий маркаэининг директор» профессор Р. айитов 77 Хал сўзи. - 1994. - 6 янв 286 Константинова Л, Пучков Е На переднем крае борьбы ва жизнь;

Акад. Ч Абдирову - 60 лет 77 Вести Каракалпркствна. - 1993. - 18 дек

287. Машарипов С. Копяегсн она атарар ямаса Республикамызда вакциналар менен тамийинлеу маселеси алай шепТилмекте? 77 Еркин араалпастан..- 1 9 9 4.- 6 янв. - ораалпо .

41 8 Клиник медицина Клиническая медицина

268. Горенкова Л.А « "Не лечить, а учить здоровому образу жиэ~ ни-таково нале кредо1 [ Беседа с президентом Центра нар. медицины *:

"Интермед" Д А. ГоренковоЙ 7 Беседовал А. МеламедУ 77 Нар. олово .

- 1994. - 4 янв .

289. Филимонов 0. Призвание - экстрасенс: / 0 Н. Мужавировой 7 77 Правда Востока. - 1994. - 8 янв .

–  –  –

293 Одилов Т. Миллий куршга бефар бўлолмайман / / Хал сўзи .

- 1993. - 28 дек 294 Собир Н "Нсфтчи" - Олтин жамоа: Ўзбекистон футбол мамлакати бўлаци / / Хал сўзи. - 1993. - 16 дек .

295. Акрамов Р. Рустам Акрамов: постоянный поиск - ключ к успе­ ху: / О ходе междунар. турнира ”Шилт-93", органиэ. ассоц. футбола Индии, беседа со с т. тренером "Пахтакора" / Беседовал Р. Мусуль­ мане» / / Спорт. - 1993. - 30 дек

296. Данилов С. Сассон‘Какшури: Место будущей встречи - Ташкент:

/ Теннис, вып. "Спорта” / //С п о р т. - 1993. - 16 дек .

297. Искандеров А. А у нас свои традиции складываются: / 0 меж­ дунар. турнире по дартсу памяти М Султанова / / / Спорт. - 1993.дек 298 Искандеров А/Хороший все - таки город Манила: /У сп ех легкоатлетов сборной Узбекистана на чемпионате Азии / / / Спорт.дек

299. Кавунов Д.Е. Олимпийские сны в новогоднюю ночь: / Фристайл:

Беседа с наставником чемпионки мира Д. Черяэовой Д.Е. Кавуновым / Беседовал А. Чегрикцев / / / Спорт. - 1993. - 30 д*к .

300. Киста нова Новый год —новые проблемы?: / 0 спорт, гим­ настике Узбекистана, о наших звездочек - 0. Чусовитиной, Р. ГалиевоЙ / / / Спорт. - 1994. - 6 янв .

301. Максимов В Запомним ваши имена: Спорт, звезды навей неза­ висимости / / Нар. слово. - 1994. - 5 янв 302 Максимов В. Звезды светят всем: / 0 полузащитнике Ташк .

"Пахтакора” М Касымобе и чемпионке Кубка мира по акробат. Фрис­ .

тайлу 1. Черяэовой,/ / / Нар .

слово. - 1994. - Т янв .

303. ^икммбаев А. В Лас-Вегасе произошло очень важное* событие:

Узбекистан стал временным членом ®И®А, но мир этого не заметил / / Спорт. - Т993. - ЯЗ дек .

304. _Папков В Зима надежды наш ей: / 0 Ташк. команде ”Пахтакор*!/ А / / Нар. слово. - 1994. - 12 янв .

305. Чегнринаев А. В Федерации сменился президент. Будет менять­ ся и тактика: / 0 новостях сирыма / / / Спорт. - 1993. - 23 дек .

305. Чегриниев А. Где-где, в в Израиле наших хорошо знают:

Дмпо / / Спорт. - Т993. - 23 дек .

• 1

–  –  –

307. Весдер В. На Хан-Тенгри. За гомотангами: / Экспедиция уэбекист. веяотуристов под рук. В. Куяешрва по горам Тянь-Шаня ] УУ Спорт. - 1994. - 13 ян». - Продола, следует,

308. Ниаае» Т. "Уэбектуризм": выход » сает У/ Правда Востока, т 1994. - б янв .

–  –  –

ЗТЗ. Кирчев В. Учиться любить,беречь природу: Заметки с реоп .

науч.-метод, конф. о пробл. непрерыв. экод. образования и воопитв ния У Нар. слово. - 1993. - 29 дек .

У

–  –  –

314. Абдуллаев Д. Наш курс - уровень мировых стандартов: На опр. Э, Орховского отвечает министр выси. и сред, спец» образования Д. Абдуллаев У Учитель Узбекистана. - 1994. - 5-19 янв .

У

315. Орловский Э. Заведующий: / 0 зав. Акмал-Икранов, районо А. Юлчиевв, Ташкен т / У Учитель Узбекистана. - 1993. - 1994. - 22 У дек. - 5 янв .

316. Шарапов Ш Призван быть научным и методическим центром:

.

/ Ст. дир. ин-та выйш. педагогики при ТашГУ / /У Учитель Узбекиста на. - 1994. - 5-19 янв .

–  –  –

323. Матурбонов. "Хонбуви хояанинг уйи" дагм туй: Тошкент ш. А. Роэий номидаги 127-мактаб ташкил топганига 60 Й. тўлди I I Маърифат. - 1993. - 22 дек

324. Мамуднаэаров Г Мозий-маънавий мерос: / Мактабда тарих _ .

д а р с и / I / Маърифат. - 1994. - 12 янв .

325. Ортидхўжаев 3. афиза опанинг болалари: / Кекса муаллима хотиралари ] I I Туркистон. - 1994. - 12 янв .

326. Халидбеков А., Бобохужаев Н. Фаэлий ис^отлик илганми9 :

Дарсликларни варялаганца I I Маърифат. - 1994. - 5 янв .

327. Хўжа А., Нишонов П. Бажарилмаган фармойиш ёки сарсон талабалар: /Тошкент ш. ибрай туманидаги "Шариёт" лицейидаги муаммоляр а и д а / I I Хал сўзи. - 1994. - 6 янв .

328. Аббасова М. Герб, название и форма есть у каждой школы Англии I I Учитель Узбекистана, - 1993. - 1994. - 22 дек. - 5 янв .

329. Дильманов И. Декабрь. Пора практики: / 0 пед. практике студентов фак. рус*яэ. и лит. Н И / I I Вести Кара кал паке а та на. ГП 1993. - 18 дек .

330. Кондратенко А. Добрососедство: / 0 шк. » 9 с узб. яз. обу­ чения и руссмояз. №35 Ташк. р-на Ташк. обл. ^ I I Учитель Узбекис­ тана. - 1994. - 5-19 янв .

331. Суть не в годах, а в делах: / О дир. самарк. шк №45, ныне методисте гор. метод, каб. М.Л. Филиппенко/ I Б. Алаев, А .

Хамидов, 0. Амирханов и др. I I Учитель Узбекистана. - 1993, - 1994 .

- 22 дек. - 5 янв .

332. Токарева Н. "Доброе утро, д е т и / П у т и поиска эАмний в шк.-гимназии М 16, г. Алмалык / I I Учитель Узбекистана. - 1994. янв. .

333. Тргай Г. Школа-лицей. Первый год позади: / Нукус I I I Вести Каракалпакетана. - 1993. - 23 дек .

334. Эскадра движется вперед: / В шк. $ 60 Мирабад. р-на г .

Ташкента / I I Учитель Узбекистана. - 1993. - 1994. - 22 дек. - 5 янв .

335. Ёденбаева П. аряялпастанлъшар- Америка,па I I Ёркин а­ раалпастан. - 1993. - 23 дек - ораалпо

–  –  –

336. Масудоа X. Соответствовать требованиям времени: / 0 положении дел в системе ПТО: Ст. зам.министра нар. образования респ. ] I I Учитель Узбекистана. - 1993. - 1994. - 22 дек. - 5 янв .

–  –  –

337. Турсунов И.Я. Олий таълим: Ўзбекистон Респ. Олий ва Ўрта Махсус таълими вазири ўринбосари И.Й. Турсунов билан мусоаба I Субатдош А. Бердимуропов I I Туркистон.*- 1993. - 23 дек .

338. Шербоев Н.? Аширбоев С. Сиртди олий таълим андай бўлиши лозим? ] ] Маърифат. - 1994. - 5 янв .

339. Нс всякому ПТУ суждено стать вузом: / 0 Ташк. высш. проф .

уч-ще №7 1 ] I I Молодежь Узбекистана. - 1993. - 17 дек .

44 маданият, маданий урилиш

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ?!

44.1 Умумий масалалар

• Общие вопросы

340. Абдурахуонов Б. Маънавий етуклик буюкликдир: Ўзбекистон Респ. маданият ишлари Ваэирининг ўринбосари Б. АбдурАмонов билан мудо^от I. Норцобил субатляшци } ! Ўзбекистон овози. - 1993, дек .

34г. Иванова А. Маданиятимизнинг хориждаги мухлислари I I Халц сўзи. - Т993. - 21 дек .

342. Мамуцов М адриятлар абадийдир: /Ўзбекистон маданият .

жамгармаси бошдаруви раисининг маоласи ] I I Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - Т993. - 24 дек .

–  –  –

345. Дусддраев Б. "Иштирокиюн гаэетасининг ташкилотчиси ва бирин­ чи мухяррири: / 0. Клеблеев аида У Л Ўзбекистон овози. - Т993. Т дек .

346. Дабборов Ш. Отахон рўэнома: "Узбекистбн овози” газ. - 75 ёшда Л ишло аиати. - Т993. - Т7 дек .

347. Суюн А. Ўзбекистон матбуоти байродори: "Ўзбекистон овози" газ. - 75 ёшда Л Туркистон. - 1993. - 23 дек .

* 348. Тухлиев Н. Ўзбек омусчилик мактаби: /^омуслар Бош таририяти ташкил этилганига 25 й. тўлди.7 Л Хал сўзи. - 1993. - 29 дек .

Зрк йўлида эрксиэ кетганлар: Г Дурна лист М Усма­ .

349. Уэоов нов аида У Л Ўзбекистон овози. - 1993. - Т дек .

350. Хал этироми: "Ўзбекистон овози” нинг 75 йиллиги тантанали нишонланди I Ш Жабборов, Т. Тошев, У. Файзиева, Н. Жалил Л Ўзбекис­, тон овози. - 1993. - 25 дек .

351. Худоёров И. Истилод мевалари: "Хал сўзи" нинг бу гадги учращуви Шаршунослик ин-тица бўлиб ўтди У Хал сўзи. - 1993. У 21 дек .

352. аюмов М Йигит ёшинг муборяк: "ишло аиати" газ. чоп .

этила бошлагянига 20 й. тўлди У ишло аиати. - 1993. - 31 дек .

У

353. Аллаберген Хуцайбергенов: / Гл. ред. газ. "АМ'У тонги", Т941-1993: Некролог /УУ Всти Каракалпакстана. - 1993. - 25 дек. Подписи: У. Аширбекоа, Р. йулдашев, А. Асанов и др .

354. Есенбаев 3. Голо»,звучащий в сердцах: Газ. "Ўзбекистон овози" отмечает свое 75-летиё Л Правда Востока. - 1993. - 23 дек .

355. Миреева В. Его место в жизни: / Об извест, каракалп. журна­ листе А.Т. Каймакове / У Вести Каракалпакстана. - 1993. - 16 дек .

У

356. Пирмухаыедов Х.Э_. Правовые знания всем и каждому: / Беседа с дир. иэд-ве "Адолвт" Х.Э. Пирмухамедовым ] Л Учитель Узбекистана .

- 1993. - 1994. - 22 дек. - 5 янв .

–  –  –

357. Раматудлаева И. "Ўзбекистон Ватан бўлиб тушляримга киради. .

/ Узбектелерадиокомпанияси мусиади кўрсатувлар бош рсжиссёри Л .

Иноземцева ижоди аида ] У Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1994 .

У

- 7 янв .

–  –  –

373. Норобил обия. Юракдя ўсган дарахт: / У. Аэиынинг "Уйрониш азоби" китоби аида 7 / / Ўзбекистон адабиёти ва сянъати. - 1993.дек .

374. Рамонов Н. "Улус дярди иля яшягян судтон: / А. Наюий но­ мидаги Респ. Давлат мукофотига номзод Б. Бойобилов ижоди хусусида7 / I Ўзбекистон овози. - 1993. - 30 дек .

375. Сейданов К. Ёлкядош, туишгян хал-.оэо ва ўзбеклар ўрта­ с и д а ^ адабий ва маданий алоалар И Халд сўзи. - 1994. - I I янв .

376. Султонмурод 0. Минг арага бир кесяк: / А. Навоийнинг "Сади Искандарий" асари аида ] ] ] Хал сўзи. - 1994. - ТТ янв .

377. Турдиев Ш Истилолимиэ карвонбошиси: К. Бебудий таваллудининг 120 йиллиги олдидан И МяъриФат. - 1993. - 29 дек .

378. Удлибобоев В. Изтиробга йўрилган хотира: / Щукруллонинг "Кафансиэ кўмилганляр" повести аида ] Л Туркистон. - 1994. янв .

379. Умиров С., Отажонов Н. Солланиб оаётган д а р ё :/ Филология фанлари д-ри, проф.. Саломов ижоди аида ] / / Хал сўзи. - Т994 .

- 5 янв .

380. Эшонулсв А. "Тунляр кипригини илиб нур алам": А. Навоий номидаги Давлат мукофотига номзодф. Бойобияов "Навоийнома" номли шеърий романлари аида ] Л Туркистон. - 1994. - Т5 янв .

381. ўчорбеков 0. "Кимки комил бўлмаяй, афлат анга": / Филология фанлари номэоди Ш.Турдиевнинг 60 йиллигига ] } / Хал с ў зи.Т994. - 8 янв .

382. асянов С. Адабиётимиэ кузгуси: А. Навоий номли Давлат адаби:чт муаейи дир. С. асанов билан субат /. Узоов субатлашди Л Хаяк сўзи. - 1993. - 17 дек .

363. Один из самых любимых: К 100-летию со дня рождения Чулпана / / Учитель Узбекистана. - 1993. - 1994. - 22 дек. - 5 янв .

384. Сафарбаев И. Поэт и власть: / 0 прогрессив, идеях извест .

хмвин. мыслителя Агяхи] / / Правда Востока. - Т993. - 20 дек .

305. Туманова 3, Тайна его струн: К 75-летию нар. писателя У з­ бекистана Т. Тулы / ] Правда Востока. - 1993. - 23 дек .

306. Мяибетниязов Т. Па три т шяй'дрцинг доретиушияик жолы: (Д. Наэбергеноатынг тууылганына сО ж.) Л Еркин араалпастан. - 1993. дек. - ораалпо .

• __.1 2 3 ____ 1— За и р и д д и н М у а м м а д Бобур тадаллудининг 510 й и л л и г и г а

•К 510-л е т и ю с о дня р о жд е н и я Захириддина Мухаммада Бабуре

387. Абдуааиз А. Жаонгашта Бобур I I Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 24 дек .

388. Даврон X. "Менким, Б о б у р...” I I Ўзбекистон ввози. - 1993. дек .

389. Цуродов У Заиридцин Муаммад Бобур ёди: Андижонца шоирнинг .

610 йиллигига баишланган тантанадар / I Туркистон. - 1993. - 23 дек .

390. Мусимов М Зиёрат I I Хал сўзи. - 1993. - 23 дек .

.

391. Охунова Э. Бори элга яхшилиг илрил I I Ўзбекистон овози. янв. ' .

392. Рўзиева 3. Муродга етганингиз муборак I I Ишонч. - 1993. д ек .

393. ас-Садом., Отажонов Н. Арслон У/ Хал сўзи. - 1994,- II янв .

394. Ш оирларнинг шои, шоларнинг шоири I СаисЬа материалларини

X. Даврон тайёрлади I I Маърифат. - 1993. - 22 дек. - Мундарижа:

Авлодлар шажараси; Кўнгли тилаган муродига етва киши.*. ; »Бобур I X .

Неру; аёти солномаси .

395. Юсупов М Боийлик I I Хал сўзи. - 1993. - 17 дек .

.

396. одиров П. Улу давлат ва маъёвият соиби I I Хал сўэи.янв .

* 397. Когда знамена касались н е б а...: / С прил. газелей ] I Мате­ риалы подгот. X. Анарбаева У Мблодсжь Узбекистана. - 1994, - 7 янв .

У

398. Мурадов М В Андижане состоялись торжества, посвященные .

510^летиго со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура I I Нар. слове г 1993. - 21 дек .

399. Пахратдинов А., Алламбергенов К. Ш айыр аьгйатям жариысн болмаги яазым: Аббаэ шайырдынг 95 жыллыгына I I Ёркин араалпастан 1993. - 25 дек. - ораалпо^

–  –  –

401. Ёрыанов Есенбай. Парыз: Гурринг Л Еркин араалпастан. Яне. - ораалпо .

402. Матьякубова Гулистан. Халдым, сен айлардасан?; Хал дым бир жолга шыдтн; Аня топыря; Кыял; Мартлер жаря та ди; Коринис; Улларыма; Бул журт сенинг озингдикидир: / Косыдлар ] Л Еркин араалпа стан. - 1994. - 8 янв. - ораалпо .

403. Наз бергенов Дали. Колхоз а$ылым; Косыгин: / Косыдлар ] Л Еркин араалпастан. - 1993. - 25 дек. - ораалпо .

404. Пиржанов Узабай. Бйреўге кенг, биреўлерге замен тар; Генжебай бадсыга; "Боэятаулы нязелим" нинг жолина; Женгелерим: /К о сы д яар } / / Еркин араалпастан. - 1994. - 8 янв. - ораалпо .

47.2.62 Ўзбек адабиёти Узбекская литература • ’

405. Аваз Чори. Ниш; Улар; Шоир;... г а : /Ш ^ р л я р ^ Л Ўзбекис­ тон овози. - 1993. - 25 дек .

406. Азин Усмон. Шдузлар ўтида бошим мапгьалдир: / Шеърлар ] Л Хал сўзи. - 1994. - I I янв. - /нцарижа: Шаън аида дадим баллада;

Тамат ёгдирди О лло..."; "Ким дединг?... "; "Юлцузляр ўтида бошим машъдлдмр... "Бахт каби гуллади богимда бяор... йигирма'бешинчи Йил; "Урилиб тўхтади деразага т у н..." ; "Севги ёзи куэгя кўмилди Щ »

407. Дуяд То дтулят. Мснсиэ ам....; Бизни нечун сарсон этдингад?;

"Нигоинг- хскндкр, иллат керак с е н г а..." ; Туристон: / 1Л Ўзбекистон адабиёти ва саноати. - 1994. - 7 янв .

406. Бекжон М Етим ўрув; Кузяк; Тилак: / Шеърлар / I I Ўзбе­ .

кистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 24 дек .

409. Бобоеаа Зулфия. Муаббатдан олганларим кўп: / Ш / I I ^ър Туркистон. - 1994. - 8 янв .

410. Вўриев Олимжон. Ватан посбонлари: / Шеърлар I I I Ўзбекис­ тон * овози. - 1994. - 13 янв .

и 4ИТ. Даврон Хуршид. Гўри М ошида: / Шеърлар 7 I I Хал сўзи .

ир

- 1994. - 6 янв .

412. Дўстмуаммад Хуршид. Кўз орачиидаги уй: икоя I I Ўзбекис­ тон адабиёти ва санъати. - 1994. - 7 янв .

413. Зулфия. Шарнинг ўэи она бўлган амиша: / Ш 7 I I Хал еър сўзи. - 1993. - 18 дек .

414. Комилов Зафар. Алланинг умри боий бўлсин: / икоя 7 I I Туркистон. - 1994. - 12 янв. 4

415. Кўчимов Абдусаид. Минг уйда; Дяма опшдаги ўйлар; Идиут;

Уйрур бобо ўгитлари; Ёлинто ўтинчлари; Ватанфурушга; и^фасиэ зот: / Шеърлар I I I Ўзбекистон овози. - 1993. - 28 дек .

416. Кўчимов Абцусаид. Пайдо бўлибдики, бу кўна д у н ё...:

/ Шеърлар / I I Туркистон. - 1994. - 8 янв. - Мундарижя: Дум; Дусти раним; олят; Кўшйига; Этиёткор; Баъзиляр; Кўзларингда бир олам сеэф; Орзигулим .

417. Кўчимов Абдусаид. Ўзбекистон байрои; Истилол ўшии;

Вў кун; Ургутим; Нега куясан?: / Шеърлар 7 I I Хал- сўзи. - 1993 .

- 21 дек .

418. Маннопов Абцунаби. Авлод: икоя I I Хал сўзи. - 1993.. -, 23}дек .

419. Масуда одир иэи. Дунёда мавжудсан; Деворнинг улои бор.. 4 : / Шеърлар / I I Туркистон. - 1994. - 15 янв .

420. Мўмин Дулат. Инсон улуг; Чин бўлса тенг б ў л с а...; Даврон ўтмб боря.дур: /Шеърлар / I I Ўзбекистон адабиёти ва санъати. дек .

421. Цуминова Зулфия. Иэларингиз аболярим узра ўйдим: /Ш еър­ л а р / Ц Хал сўзи. - 1993. - 28 дек. - Мундарижа: "Изларингиэ або лари» узрВ ў й д и м... о р ёгаётганда... ; "Бўрижон арашинг бунчалар мўдек...";*Дунё яхши, дунё гул дед им...*1; ’Товоним тошга тугади .

422. Обиджон Анвар. Уч доно ва ўри: / Достондан парча ] Л Ўз­ бекистон адабиёти ва санъати. - 1994. -,7 янв .

423. Обидов Зоиджон. Пиёдалар*, Ишонма: / Шеърлар 7 Л Туркистон .

- 1994. - 12 янв .

424. Пулкан Амирул. Садорангман, бир назар и д...; С®н каби афсонага; Сен бир дунё, ивн бир дунё; Эслатар; Шамолларга айланган а й р а т...: / Шеърлар 7 Л Туркистон. - Т993. - 17 дек .

425. Рамат Уткир. Истак; Таскин; Санкт-Петербург тайёрагоида:

/ Шеърлар 7 П Узбскитон адабиёти ва санъати. - 1994. - 7 янв .

426. Ризо амроул. Муим чавандоз-, икоятнинг икояси; Бир тўйда; Боргим келди: /Шеърлар 7 Л МаърисЬат. - 1993. - 22 дек .

427. Сайдаяиев Теша. Сен ва мен; арзим ва арзим; Бир тенгдошимг а \ Дусти кетиб цолди; Мангу ўчмас аданга; Буюклик; Сенга, илом париси: / Шеърлар 7 Л Ўзбекистон овози. - Т993. - 16 дек .

428. Саййид Сирожиддин. Чекиндилар бу дунёнинг армондари: / Шеър­ лар 7 Л Туркистон. - 1993. - 23 дек. - Мундарижа: Ўртамиэда... ; Сиэга;

1 Аралашди уйу ва ў л и м...и; "Икки хил сириниб бўлмас Оллога.. .

Бу кўна фалак .

429. Сулаймон йўядош. Унутдим кўнгилда нима рамим бўлса... :

/ Шеърлар 7 Л Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 10 дек. Мундарижа: ўшилиш; Бахтлиман; То сайрида; Куз ўшии; адам тагида. .

430. Туда Туроб. Яхшилик; Ват; Икки анор: / Шеърлар 7 Л Ўзбе­ кистон овози. - 1994. - 6 янв .

431. Тўра Мирэо. Эрк омуси: /Шеър 7 Л Туркистон. - 1993. дек .

432. Ф итрат. Бўтон^ Ёр ислоотига баришлаб / икоя 7 У Материални нашр а тайёрловчи А\ Боэоров Л Ўзбекистон адабиёти ва сан|Ати. - Т993. - 24 дск .

433. Худойбердиева аяима. Турон: / Ш 7 Л Хал сўзи. - Г994 .

еър

- I янв .

434. Янги йил гупдастаси: / Шеърлар 7 Л Хал сўзи. - Т994. I янв. - Мундарижа: Соинч У X. Даврон* ижрон У Г. Исмоилова;

Ишончни ам,увончни ки даласидан топади У Тўлин; Бахту шоддик келтир бизга Янги йил У 0. Бўриев .

435. Уктам Эпюнбобо. Сиэга чаман..; Чўлпон кўэли; Маррилоннинг изляри: / Шеърлар 7 I I Ўзбекистон адабиёти ва саьати.- 1993. дек .

436. одирова Амина. Гул: / и к о я 7 I I Туркистон. - Т994. - 12 янв .

437. утбиддин Абдували. Ишингдаман масрур: / Шеърлар 7 I Ўзбе­ кистон адабиёти ва санъати. - 1994. - 7 янв. - Мундарйжа: Э.Ш. А.С. га "Кунингтурармиди Кунтутуш... н

438. ошимов Мўминжон. Севгидан бас ай ласам...: /Шеър 7 I / Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 24 дек .

аранг 362

47.3 Чет эл адабиёти. Фольклор Зарубежная литература. Фольклор

439. Мопассан Ги де. Мурданинг ўли: / икоя 7 I А. Отабой тарж .

I I Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 24 дек .

440. Усмон Туркой. Бисмилло; О денгизнинг мовий инжуси ибрис;

оир боланинг тонгги дуоси; Тўрт йўл озида уйрониш; / Шеърлар 7/ Ш Туркчадан М Аъзам тарж.I I Ўзбекистон овози. - 1994. - 13 янв .

.

441. Кристи Агата. Немейский лев: / Остросижет. рассказ 7 I I Правда Востока. - 1994. - 6 янв. - Окончание.^ Начало: I янв .

442. Сейере Дороти.Вдохновение мистера Бадда: / Детектив 7 I Пер. с англ. В. Флоренцев I I Нар.слово. - 1994. - II янв. - Оконча ние. Начало: 7 янв .

–  –  –

447. Абдуллаев А. Инсоният баори: / Ўзбекистон хал рассоми маоласи 7 77 Туркистон. - 1993. - 30 дек .

448. ^гмудов Т. Нуроний черада умиц учуни: Ўзбекистон хал рассоми А. Абдуллаев 75 ёпща 77 Ўзбекистон адабиёти ва санъати. янв .

449. Содиўов М Куёшга яин кишидар: / Рассом А. Муминов ижоди .

аида 7 77 Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 14 дек .

450. Ахмедова Э. "Человек неповторим" - считает художник Абдулхак Абдуллаев 77 Нар. слово. - 1993. - 2В дек .

451. Струнникова Д. Все остается людям: К 90-летию У. Тансыкбаева 77 Правда Востока. - 1994. - 15 янв. '

452. Шагаев Р. Весь мир отразится в портрете: / К 75-летию нар .

худож. Узбекистана А. Абдуллаева 7 77 Нар. слово. - 1994. - 5 янв .

–  –  –

456. Мусимов М Сабо анотида эллар садоси: / Итидорли санъаткор Т. Сайфиддинов аида / / / Ўзбекистон овози. - 1994. - 13 янв .

49.7 Театрг *

457. Абду^ундузов М Муаммадали Абдуундуэов: "Мени Бобур кашф .

э т д и...* ' / / Ўзбекистон овози. - 1993, - 21 дек .

458. Вадвдов М Ўзбек санасининг мураббийси: / Маннон Уйрур .

(Мажидов)ни хотирлаб ] I I Хал сўзи. - 1993. - 23 дек .

459. Дамилова Г. ”Ана артист)" дейишларини ходайман: / Ўзбе­ кистон хал арт. Г. Жамилова билан субат / Субатдош. Мавжуда Тожибой иэи / / Хал сўзи. - 1993. - 30 дек .

460. Йўлдошев Б. Театрнинг миллати бўлмайди: Аброр идоятов но­ мидаги ёшлар драма театрининг бадиий рабари Ўзбекистон хал арт .

Б. Йўлдошев билан субат I Ю Зиёд субатлашди I I Ўзбекистон овози .

.

- 1994. - I I янв .

461. Муаббат Туроб изи. Кокиллари тўлин : / амза. номидаги Ўзбек давлат акад. драма театрининг актрисаси Г. Иброимбекова а­ ида ] / / Ўзбекистон адабиёти ва санъати. - 1993. - 10 дек .

462. Файзиева У. "Бир амар сиймони кўрдим... ”; /*А. Навоий но­ мидаги ўзбек давлат Акад. катта театрининг опера ижрочиси М Раззоо .

ва аида ] Ц Ўзбекистон овози. - 1994. - 4 янв .

463. отамов. Ёнйб турган чиро: / Танили санъаткор С. Эшонтураева аида ] I I Ўзбекистон овози. - 1994. - 4 янв .

464. 1У)гай Г. Утихли страсти фестиваля. А представление продол­ жается: /О К а р а к а л п. кукоЛ. театре I I I Вести Каракалпакстана. дек .

465. Жузимбетов А. Талант нрларн: Н. Ангсатбаев 50 жаста I I Еркин араалпастан. - 1993. - 23 дек. - ораалпо .

466. П арманов Б. Театрга рамхорлм керек? I I Еркин араалпа­ стан. - 1994. - 6 янв. - ораалпо .

–  –  –

467. Закиров Ф. Фаррух Закиров: "Идей много. Хватило бы сил":

/И н тер в ью и эв ес т. певце, дир. дворне "Туркистон" ] / / Молодежь У з­ бекистане. - 1993. - 31 дек .

–  –  –

468. Бочин В. Живая летопись Сеидове: / Об и звест. фотографе, заел журналисте Респ. К аракалпакетан Р. Саидове ] I ) Вести Каракалпакстана. - 1993. - 25 д ек .

<

–  –  –

САРДАВАДАР КУРСАТКИЧИ

УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ

Бухгалтерия исоби счетлар режаси II "Кибернетика*1 млмий-ишлаб чиариш бирлашмаси * Научно-производ­ ственное объединений "Кибернетика" 20 Лотин тили грамматикаси бўйича ўкув кулланма 71 Мухаммад пайрамбар тарихи 2 Русча-ўэбекча тиббий сўзлашгич = Русско-узбекский медицинский разговорник 73 Турткўл гуллари 62 Тук,имачилик ва тикувчиликдан ру'сча-узбекча атамалар лурати 74 Умумий урта таълим мактаблари учун дастур: Кимё 55 Умумтаълим мактаблари дастури: Ўзбек адабиёти 56 Фитна санъати 97, 98 Эрон хал^ эртаклари 123 Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши абул крлган онун ва арорлар 15 „ ‘ Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг М.Т. Уроэбоев номидаги механика ва иншоотлер сейсмик муста^кемлиги илмий-текшириш институти 33 Ўзбекистонда кибернетиканинг хрлати ва ривожланиши Состояние и раз витие кибернетики в Узбекистане 21 оракалпоистон Тўрткулдан бошланади 63 Актуальные вопросы гнойно-септических осложнений опорно-двигатель ного аппарата. 47 П Конференция биохимиков Узбекистана, 22-24 нояб. 1993 г. 26 Герои "Ташкентского фронта*1 8 Дневник Сатани 80 Законы Ипостанволения принятые Верховным Советом Республики.Узбекис тан 16 К вопросу диагностики алкоголизма 48 Повелитель железа 81 Программа по природоведению для средней общеобразовательной школы Разработке и исследование эффективности методов распределения и перераспределения ресурсов { га за / в условиях неопределенности Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения 49 Убийство в Спальном вагоне И З Чудеса магии 115 Шаг за грань 116

–  –  –

араалпастан Республинасынынг ныземлер жайнары; Китапб 18 араалпастан тарийхы 64

ПРЕДМЕТ КУРСАШИЧ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоматлаштирилган тизимлар, итисодий ахборотни ишлага 12 Гидротехника, луратлар, русча-ўзбекча 72 Дефектология 66 Кибернетика, Ўзбекистонда 21 Кимё, вгмалий машрулотлар &3 .

Лотин тили 71 Луратлар, офтальмологиядан 46

-р у с ч а -ў зб е к ч а ^гидротехникадан 72 ^ р у сч « -ў зб ек ч а, Тўимачилик ва тикувчиликдан 74 Офтальмология, луратлар 46 Пазандачйлик 34 Русча-ўзбекча луратлар, гидротехникедан

-Тўимачилик ва -тикувчиликдан 74 Русча-узбекча сўзлашгичлар, тиббий О^злашгичлар, р у сч а-ў зб екч а, тиббий 73 Тикувчилик, луратлар, русча-ўзбекча 74 Тўимачилик, луратлар, русча-ўзбекча 74 Узбек тили 75

V *

онунчилик, Ўзбекистон 15, Алкоголизм, диагностика 46, Аллергия и аллергические болезни 51 Бухгалтерский учет 13 Верховный Совет Респ. Узбекистан, законы и лостановяения 16 Вязание ручное 35 Дифференциальные уравнения линейные, решение 22 Заболеваемость, Ташкент, статистика 51 Иммунология, справочники 44 Историография, Узбекистан 9 Календари астрологические сельскохозяйственные 36 Медицина народная 49 Международное право 19 Металлургические предприятия, управление 31 Педиатрия, лечение физиотерапевтическое 50 Разговорники русско-уэбекско-турецкие 76 Роторы, проектирование и расчет 32 Русско-узбекско-туреикие разговорники 76 Сельскохозяйственные календари 36 Справочники, иммунологические 44 Хлопкоуборочные машины, управление 37 Эстетика искусства 124 Язвенная болезнь, биохимия 43

–  –  –

Мадений байданыслар, каракалпак хам озбек, тарийх 67 Нызамтшлык, аракаяпастан 16 аракряпак^дар, тарийх 10 СЕРИЯМ Н РЛ КУРСА'Ж АШ АР ИЧИ

УКАЗАТЕЛЬ СЕРИ Н Х ИЗДАНИЙ

ЙЫ Дввохир. - Т.: Ёзувчи Квмрон Мирзо. Девон 91 Истилол Фидойилари. - Т.: Шар Авлоний А. Ўсон, миллат' 69 Керимов Н. Усмон Носир. 77 Шарафиддинов 0. Мустафо Чўяй, Чўлпон, Отажон Хршим. 78 Тиббиёт олий билимголари телабаляри учун ўув адабиёти. - Т.: 'Ибн Сино номидаги няшриёт-мятбаа бирлашмаси акимов.. ва бош. Умумий кимёдян амалий машрулотлар. 23 "Ўзбекистон адабиёти ва с&нъати" кутубхонаси. - Т.: Фан Фитна санъати,97, 98 Библиотеке практического врача. - Т.: Изд.-поигр. об-ние им. Ибн Синьт Умарова Х.Т., Карачевцева Т.В. Физиотерапия в педиатрии. 50 Хакбердыев М.М., Обидов С.Б. Аллергическая заболеваемость насе­ ления Ташкента. 51 Зарубежный детектив. Век XX; Вып. 4. - Т.: Узбекистан Чейз Д.Х. Без сЛедов; Доминико; Это ваш венок, леди! 114 Криминальный роман X века. - Т : Укитувчи X Шаг за грань. - 116 Приключения вмехя. - Т.: Шарк Повелитель железа, 81 Серия " 5 / 1 5 ". - М.; Т.: Фирма "Фонд": ИПК "Шарк" Вилье Ж. да. Кошмар в Колумбии. 108 Вилье Ж де.Крот из Лэнгли; Кабул на военном положении. 109 .

Вилье Ж де. Охота на человека в Перу*, Пхеньянские вмазонки. НО .

Серия "Тени Люцифера". - Т.: Шарк Дневник Сатаны. 80Похожие работы:

«Вариант 7 Часть 1. Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ справа от номера задания без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Прочитайте текст и выполните задания 1–3. (1)Многие тысячелетия эталоном быстроты для че...»

«ПРОЦЕСС НОМИНАЦИИ И НОМИНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ Акт создания наименования, несмотря на внешнюю мгновен-. ность, включает в себя несколько необходимых элементов.1. Явление, подлежащее называнию, отражается в сознании в форме понятия и, следовательно, подводится...»

«Естественные науки. № 1 (58). 2017 г. Физиология УДК 612:612.019:504.7 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ЭКОПАТОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ Владислав Владимирович Петров, докторант, Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, 1, glavlo...»

«Труды ИСА РАН, 2009. Т. 42 Антропогенное воздействие на биосферу С. А. Пегов Институт системного анализа РАН 1. Введение Уровень антропогенного воздействия на биосферу стало возможно оценить с определенной степенью достоверности лишь в последние 15–20 лет. Это связано с реализацией ряда международных и н...»

«Т.Х. ПАРАГУЛЬГОВ1, Х.Х. ПАРАГУЛЬГОВ2, Е.М. ФАЗЫЛОВ3, Э.С. МУСИНА4 (1Корпорация "Batt"; 2Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева, г. Алматы) ЮЖНО-ТОРГАЙСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ДОМЕЗОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ Аннотация Рассмотрен вещественный состав прот...»

«Гигасепт инстру аф инструкция 25-03-2016 1 Вколачивавшие космопорты похлопывают нищенских чертят шикарным ленчем. А а хлебосольства-то пожинают! Не величайшие костоправы наряду с беженцами это защелкавшие тельцы. Зоркая доминантность является, наверное, разве не раскатанной гроздью. Соседск...»

«СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ 26 апреля 2016 г. № 3/ 16 г. Сысерть О схеме двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Сысертского городского округа. В связи с изменением системы избрания деп...»

«ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ по изложению Феодосия Черниговского (жития тех святых, которых нет у свт. Димитрия Ростовского) Месяц июль Издательство прп. Максима Исповедника, Барнаул, 2005 http://ispovednik.ru ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ ПО ИЗЛОЖЕНИЮ ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО...»

«Публикация Петриной С.В. газета "Улица Московская", февраль 2011 г. СОРОК ОДНА ПУЛЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН ЧАСТЬ 1 19 февраля 1861 года был обнародован долгожданный Манифест Государя Императора Александра II об освобождении крестьян от крепостной зависи...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й...»

«оповiдi 12 • 2013 НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ БIОЛОГIЯ УДК 591.111.1:597.2/.5:612.22 А. Ю. Андреева, А. А. Солдатов Влияние гипоксии на функциональное состояние ядерных эритроцитов морских рыб (эксперименты in vitro) (Представлено...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕ...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИВНЯНСКИЙ РАЙОН" ПОСТАНОВЛЕНИЕ Посёлок Ивня 22 января 2018 г. № 15 О закреплении муниципальных образовательных организаций, ре...»

«СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ Е.С. Богомягкова СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* Категория социальной проблемы является одной из самых популярных в социологической науке. Многие социальные явления, такие, как неравенство и дискриминация, бедность и наркомания, коррупция и безработ...»

«НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ С возрастом кожа лица и шеи теряет свою упругость, становится дряблой, образуются морщины, контур лица утрачивает былую четкость, появляется "второй" подбородок. ПРИЧИНА в том, что мышцы, которые сос...»

«СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА ТО М IV ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Ю. ТЫНЯНОВА И Н •.СТЕПАНОВА р о п з А И ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ре.-акgна,.екста Н. С теаа во в а ИЗ А А Т Е J1. Ь С Т В О П И САТ Е Jl. ЕЙ В Jl. Е Н И Н Г РАА Е JW 76 Оmечатано ААЯ ИаJСа...»

«8 II ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ ГЛАЗА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Обследование глаз может дать очень много важных диагностических подсказок как при общих заболеваниях, так и при неврологических . В данной главе описано обследование пациента в сознании. Обследование пациента в измененном состоянии сознания описано в главе 21.Обследование можно ра...»

«1 Здсь. ютчу Нкатерининскаго Собора. ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВДОМОСТЙ. Выходятъ ежеиедльно по носПріемъ подписки и объянлсній • въ Р е д а н ц і и : Г л а в н ы й просп., креснымъ днямъ. ІІ.Ьпа ст. пересылкою 6...»

«Н.С. Терлецкий НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНИЕ АТРИБУТЫ МУСУЛЬМАНСКИХ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА И ПОКЛОНЕНИЯ (к вопросу о функциях и символизме туга) Практика совершения паломничеств и поклонения (зийарат) к почитаемым объектам (мазарам), вероятно как никакая другая мусульманская традиция, впитала элементы доисламской эпохи. Подавляющее большинств...»

«АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПАВОДОК, НАВОДНЕНИЕ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка: • Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действи...»

«7 (20) декабря Преподобномученик Гурий (Самойлов) Преподобномученик Гурий родился в 1880 году в селе Песья Медынского уезда Калужской губернии в семье рабочего Михаила Самойлова, в последние годы своей...»

«ведущая Скоморох:Что за чудо? Что за диво? Все украшены красиво? С чего такой переполох? Здесь, наверное подвох! Вы чего здесь собрались? А ну-ка, все отсюда брысь!Эх, забыла! Рубаха новая, а голова садовая! Надо же сооб...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.