WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


Pages:   || 2 |

«Летапіс друку Беларусі Chronicle of Books Кніжны летапіс The State Дзяржаўны Bibliography бібліяграфічны паказальнік Published from 1924 Выдаецца з 1924 года Issued monthly Выходзіць ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальная кніжная палата Беларусі

Летапіс друку Беларусі

Chronicle of Books Кніжны летапіс

The State Дзяржаўны

Bibliography бібліяграфічны паказальнік

Published from 1924 Выдаецца з 1924 года

Issued monthly Выходзіць штомесячна

№9

(6146–6835)

Мінск

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:

М. Г. Супрун, Т. В. Сырамаха

Рэдактары бібліяграфічных запісаў:

В. Я. Крук, А. У. Ніжнікава Адказны рэдактар С. М. Цяльнова © Установа "Нацыянальная кніжная палата Беларусі", 2011 ПРАДМОВА "Кніжны летапiс" – штомесячны дзяржаўны бiблiяграфiчны паказальнiк, прызначаны для iнфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якiя выходзяць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату Беларусi ў якасцi абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г .

№ 1284 .

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму захоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі .

Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год уключна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi". З 2007 года з’яўляецца самастойным выданнем .

Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі" .

Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй "Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе. Бібліяграфічныя запісы на такія выданні пазначаны знакам астэрыск (*) .

Бiблiяграфiчныя запісы складаюцца ў адпаведнасцi з міждзяржаўнымі стандартамі "ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления" .

У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпаведнасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэспублікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93 .

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках" .

Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм выкарыстана кiрылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы на замежных мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак (загаловак, назва) на беларускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў перакладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання .

Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу" .

Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных паказальнiках традыцыйна вытрымлiваецца алфавiтны прынцып размяшчэння па "радах": на беларускай, рускай i замежных мовах .

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года .

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў кніжнай палаце (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [10-100]);

індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі .

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі:

імянным;

прадметным;

загалоўкаў;

геаграфічным;

серый;

моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі;

памылковых ISBN;

нумароў бібліяграфічных запісаў на кнігі, што паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем .

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюстроўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы .

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адміністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку .

Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў на выданні, якія выйшлі ў серыі .

Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Паказальнік памылковых ISBN – нумарацыйны пералік памылковых ISBN.

Памылкай лічыцца:

– парушэнне структуры нумара;

– ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні;

– прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу .

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "ошибочный" у круглых дужках .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на кнігі, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады і больш .

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" суправаджаецца "Спісам замежных кніг, выдадзеных з удзелам беларускіх выдаўцоў" у выглядзе алфавітнага пераліку бібліяграфічных запісаў на замежныя кнігі, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў. Спіс суправаджаецца дапаможнымі паказальнікамі: імянным, памылковых ISBN .

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц нацыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый .

Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:

http://natbook.org.by

PREFACE

The "Chronicle of Books" is the monthly state bibliography designed for infor-ming of all kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the Republic of Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Belarus" on September 3, 2008 No. 1284 .

After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus .

The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication –

1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in structure of the "Chronicle of the Press of Belarus". From 2007 is independent edition .

The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single bibliographic edition "Books of Belarus" .

Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic directions and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current year on general grounds. The bibliographic records on such editions are marked with asterisk (*) .

The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and Rules of Composition" .

In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard "GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record .

Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages" .

The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompanied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in translation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of comments .

The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classification" (Minsk, 2010). The scheme is published at the end of the first issue of the "Chronicle of Books" .

At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages, is maintained traditionally .

The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year .

The bibliographic records for books and brochures include:

number of bibliographic record;

heading of bibliographic record;

bibliographic description;

number of government registration under which the edition is registered at the National

Book Chamber of Belarus (consists of last digits of a year and stock number, for example:

[10-100]);

index of the Universal Decimal Classification .

Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes:

name index;

subject index;

titles index;

geographic index;

series index;

index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published;

index of erroneous ISBN;

numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber of Belarus being late two years or more .

Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and initials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the bibliography by feature of a personnel, are to be taken in round brackets .

Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of editions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in foreign languages and other editions .

Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described under the heading) .

Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bibliographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Universal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order .

Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions issued in a series .

Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records .

Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is consi-dered

as erroneous:

– breach of a number structure;

– prior use of a number in another edition;

– belonging of a number to another publisher .

In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous" .

Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber of Belarus Two Years or More Late – the list of numbers of bibliographic records for corresponding editions .

The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergovernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliography sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus .

National Bibliography of Belarus in Internet:

http://natbook.org.by 0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ .

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 00 Агульныя пытаннi навукi i культуры. Прапедэўтыка 001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

6146. Англо-русский словарь общенаучной лексики / Государственное учреждение образования "Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси", Кафедра иностранных языков ; [составители: Надежда Михайловна Новиченко, Наталья Николаевна Кикор] ; под общей редакцией Н. М. Новиченко. — Минск : ИПНК, 2011. — 296 с. ;

21 см. — На титульном л.: 2-е изд., дополненное и переработанное. — Библиография: с. 296 (22 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-6820-31-4 (в пер.). — [11-6621] УДК 001.4(038)=111=161.1

6147. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь = Science and innovation activity in the Republic of Belarus : статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 146 с. ; 25 см. — Параллельно на русском и английском языках. — 80 экз. — ISBN 978-985-6858- (ошибоч.). — [11-6752] УДК 001(476)(083.41) Гл. таксама № 6209, 6210 004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных

6148. Абламейко, С. В. Кибернетика жизни: размышления академика / С. В. Абламейко ;

Национальная академия наук Беларуси, Отделение физики, математики и информатики. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 276, [2] с., [12] л. ил. ; 20 см. — Библиография: с. 251–259 (51 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1297-1. — [11-6798] УДК [004+007](476)(092)

6149. Босяков, С. М. Решение задач механики в пакете Structural Mechanics компьютерной системы Mathematica : пособие для студентов механико-математического факультета / С. М. Босяков, М. А. Журавков. — Минск : БГУ, 2011. — 294, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 290–291 (23 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-518-475-2. — [11-6316] УДК 004.421.2:519.67:531/534(075.8)

6150. Вишняков, В. А. Модели и средства интеграции приложений, маркетинга, аутсорсинга, обработки знаний в компьютерных сетях / В. А. Вишняков, Ю. В. Бородаенко, Д. С. Бородаенко ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск :

МИУ, 2011. — 350 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 336–349. — Глоссарий основных терминов: с. 350. — 100 экз. — ISBN 978-985-490-739-0. — [11-6789] УДК 004.7

6151. Заборовский, Г. А. Информатика : учебное пособие для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Г. А. Заборовский, А. Е. Пупцев .

— Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 150 с. : ил. ; 22 см. — 109840 экз. — ISBN 978в пер.). — [11-6550] УДК 004(075.3=161.1)

6152. Открытые технологии : сборник материалов седьмой международной конференции разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения "Linux Vacation / Eastern Europe 2011" (Гродно, 30 июня – 03 июля 2011 г.) / [под общей редакцией Д. А. Костюка]. — Брест : Альтернатива, 2011. — 130 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — Библиография в конце трудов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 215 экз. — ISBN 978-985-521-251-6. — [11-6442] УДК 004.45(082)

6153. Павловец, П. В. Микропроцессорные средства и системы : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-40 02 01 "Вычислительные машины, системы и сети" / П. В. Павловец ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 363 с. : ил. ; 20 см. — Библиография:

с. 363 (15 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-531-199-8. — [11-6526] УДК 004.42:004.31(075.8)

6154. Работа на компьютере : иллюстрированный самоучитель / [под редакцией О. И. Бортник]. — Минск : Харвест, 2011. — 288 с. : ил. ; 24 см. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-9510-8 (ошибоч.). — [11-6996] УДК 004(075.4)

6155. MS Word 2007. Курс практических занятий : пособие для слушателей курсов повышения квалификации по дисциплине "Основы компьютерной грамотности" / [В. А. Полубок и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий, Кафедра микропроцессорных систем и сетей. — Минск : БГУИР, 2011. — 52 с. : ил. ; 20 см .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Косак А. А., Николаенко Е. В., Прянишников Н. А. — Библиография: с. 52 (8 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-488-716-6 .

— [11-6850] УДК 004.912(076.59) Гл. таксама № 6429, 6430 005 Кіраванне. Менеджмент

6156. Гончаров, В. И. Управление организацией : практикум для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / [В. И. Гончаров, А. А. Гребнев, Н. В. Шинкевич] ; под редакцией В. И. Гончарова ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"] .

— Минск : МИУ, 2011. — 258 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

— Библиография: с. 228–230 (38 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-490-749-9. — [11-6782] УДК 005.7(076.58)

6157. Основы товароведения : пособие для учащихся учреждений среднего специального образования по специальности "Коммерческая деятельность (товароведение)" / [авторы-составители: В. Е. Сыцко и др. ; под редакцией В. Е. Сыцко]. — Минск : РИПО, 2011. — 263 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы-составители также: Галун Л. А., Марцинкевич Т. Ф., Прокофьева И. Н., Целикова Л. В. — Библиография: с. 237–239 (31 назв.). — 900 экз. — ISBN 978-985-503-152-0. — [11-6540] УДК 005.936.43(075.32) 007 Дзейнасць i арганiзацыя .

Агульная тэорыя сувязi і кіравання (кiбернетыка) Гл. № 6148 008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс

6158. Духоўныя асновы сучаснай культуры: праблемы захавання культурнай спадчыны : XVI Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 26–28 мая 2010 г.) : [у 2 т. / рэдкалегія: М. А. Мажэйка (старшыня) і інш.]. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2011. — 20 см. — У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-522-027-6 .

Т. 1. — 202 с. : схема. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — ISBN 978-985-522-028-3. — [11-6433] УДК [008+27](476)(082)

6159. Т. 2. — 119 с : схема. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — ISBN 978-985-522-029-0. — [11-6434] УДК [008+27](476)(082)

6160. Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш. ; малюнкі Л. У. Галубец]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010–. — 27 см. — ISBN 978-985-11-0495-2 (у пер.) .

Т. 2 : Б–Г / [фотаздымкі А. П. Дрыбаса, А. Л. Дыбоўскага]. — 2011. — 543 с. : іл., фат. — 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0570-6. — [11-6874] УДК 008(476)(031) 01 Бiблiяграфiя і бібліяграфіі. Каталогi

6161. Кшыштаф Мігань = Krzysztof Migo : біябібліяграфічны паказальнік (1960–2010) / [складальнікі: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк]. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2011. — 196 с., [7] л. іл. ; 20 см. — Загаловак вокладкі:Kzysztof Migo. — Частка тэксту на англійскай і рускай мовах. — Укладзена ў футляр. — 100 экз. — ISBN 978-985-522-025-2. — [11-6446] УДК 012Мігань+016:[[02+002](438)(092)+929Мігань]

6162. Анатолий Александрович Махнач / Национальная академия наук Беларуси, Отделение химии и наук о Земле ; [автор вступительной статьи Р. Г. Гарецкий]. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 52, [2] с., [6] л. ил. ; 20 см. — (Биобиблиография ученых Беларуси) .

— 150 экз. — ISBN 978-985-08-1302-2. — [11-6799] УДК 012Махнач+016:[55(476)(092)+929Махнач]

6163. В помощь эстетическому воспитанию : (рекомендательный список литературы) / ГУ "Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина", Отдел литературы по искусству. — Минск : Минская областная библиотека, 1995–. — 21 см. — Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска .

Вып. 23 / [составители: Книжникова О. Ю., Беляева Т. С., Молоканова Р. М.]. — 2010 .

— 23 с. — Часть текста на белорусском языке. — Указатель авторов и заглавий: с. 21–22. — 50 экз. — [11-6706] УДК 016:[37.015.31:7.011]

6164. Вып. 24 / [составители: Книжникова О. Ю., Беляева Т. С., Молоканова Р. М.]. — 2011. — 22 с., включая обложку. — Часть текста на белорусском языке. — Указатель авторов и заглавий: с. 20–21. — 50 экз. — [11-6450] УДК 016:[37.015.31:7.011]

6165. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" : библиографический указатель / Государственное учреждение "Центр культуры "Витебск" – дирекция Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", Государственное учреждение "Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина" ; [составители: Т. Н. Адамян и др. ; вступительная статья: Р. М. Басс]. — Витебск : Витебская областная типография, 2011. — 275 с. ; 29 см. — Составители также: Вайлунова-Шинкевич Ю. В., Дроздова Н. Я., Мандрик Ю. Г., Невейкова О. М., Овсянникова В. М., Пугачева Н. А., Сальникова А. В., Сальникова О. В., Чащихина В. Б. — Указатели именной, предметный, географический, языков: с. 250–271. — 150 экз. — ISBN 978-985-534-024-0. — [11-6851] УДК 016:784.092.079(476.5-25) 6166. "Право и экономика", издательство (Минск). Каталог книг, выпущенных издательским обществом с ограниченной ответственностью "Право и экономика". — Минск :

Право и экономика, 2011. — 34 с., включая обложку ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — 20 экз. — [11-6368] УДК 017.42(476-25)

6167. Пушкиниана: по следам великого поэта: методические материалы : библиографический указатель литературы / ГУ "Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина", Пушкинский информационный центр ; [составитель Клюева Елена Юрьевна]. — Минск :

Минская областная библиотека, 2011. — 11, [1] с. ; 20 см. — Алфавитный указатель имен авторов, составителей: с. 11. — 40 экз. — [11-6449] УДК 016:[821.161.1.09+929Пушкин] 02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства

6168. Ляйко, Н. А. Каталагізацыя дакументаў. Індэксаванне дакументаў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія" вышэйшых навучальных устаноў / Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — 2-е выд., са змяненнямі. —

Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2011. — 113, [1] с. : схемы ; 20 см. — Бібліяграфія:

с. 107–110 (49 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-522-026-9. — [11-6443] УДК 025.4.025/.026(075.8)

–  –  –

069 Музеi. Пастаянныя выстаўкі

6171. История и современность художественных музеев : сборник докладов республиканской научно-практической конференции, 27 ноября 2009 г., г. Могилев / [редактор:

Строгина С. В. ; переводчик: Куприна О. В.]. — Минск : Белпринт, 2010. — 161 с. : ил. ; 29 см .

— На обложке: Могилевский областной художественный музей им. П. В. Масленикова. — 95-летию со дня рождения народного художника РБ П. В. Масленикова и 20-летию основания музея посвящается... — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов, библиография в тексте. — В книге также: Хроника Могилевского областного художественного музея имени П. В. Масленикова. — 35 экз. (1-й з-д 35). — ISBN 978-985-459УДК 069:7(476.4)(091)+929Маслеников 070 Газеты. Прэса. Журналiстыка

6172. Мельникова, Л. И. Основы белорусской тележурналистики : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 08 "Журналистика (по направлениям)" / Л. И. Мельникова, А. А. Плавник. — Минск :

БГУ, 2011. — 157, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 77–78, 141–144. — 150 экз. — ISBN 978УДК 070:654.197(476)(075.8)

6173. Шеин, В. Н. Современная радиожурналистика : теория и практика : пособие для студентов специальности "Аудиовизуальная журналистика" / В. Н. Шеин ; [фотографии С. В. Коховец]. — Минск : БГУ, 2011. — 151 с. ; 20 см. — На титульном л.: радио Беларуси 85 лет (1925–2010). — Библиография: с. 148–150, библиография в конце разделов. — 120 экз. — ISBN 978-985-518-409-7. — [11-6334] УДК 070:654.191/.195(476)(075.8) 08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi

6174. Актуальные проблемы науки XXI века : сборник статей участников научнопрактического семинара молодых ученых, Минск, 17 февраля 2011 г. / [Минский институт управления ; редколлегия: Гедранович В. В. и др.]. — Минск : МИУ, 2011. — 173 с. : ил. ; 29 см .

— Резюме параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце статей .

— 100 экз. — ISBN 978-985-490-752-9. — [11-6859] УДК 082

6175. Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Федерации : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 27 мая 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков и др.]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 323 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова .

— Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-304-6. — [11-6806] УДК 082

6176. Белорусский государственный университет (Минск). Факультет международных отношений. Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов / Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений ; [составитель С. В. Анцух]. — Минск : Четыре четверти, 2008–. — 21 см. — Основан в 2008 г .

Вып. 7 : в 2 т., т. 2 / под общей редакцией В. Г. Шадурского. — 2011. — 260, [7] с. — Часть текста на английском, испанском, итальянском и немецком языках. — Библиография в конце научных статей. — 80 экз. — ISBN 978-985-6981-53-4. — ISBN 978-985-6981-63-3 (т. 2) .

— [11-6733] УДК 082

6177. Белорусский национальный технический университет (Минск). Факультет информационных технологий и робототехники. Студенческая научно-техническая конференция (67 ; 2011). Материалы 67-й студенческой научно-технической конференции (апрель – май 2011) / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Факультет информационных технологий и робототехники ; [редколлегия: Е. Е. Трофименко и др.]. — Минск : БНТУ, 2011. — 72, [1] с. : ил. ; 21 см .

— 50 экз. — ISBN 978-985-525-700-5. — [11-6650] УДК 082

6178. Белорусский национальный технический университет (Минск). Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства. Студенческая научно-техническая конференция (67 ; 2011). Материалы 67-й студенческой научно-технической конференции

Белорусского национального технического университета : тезисы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства ; [редколлегия: А. Д. Маляренко и др.]. — Минск :

БНТУ, 2011. — 308 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография в конце докладов. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-679-4. — [11-6743] УДК 082(043.2)

6179. Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова" : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2002–. — 28 см. — Заглавие 1–2-го т.: Ученые записки. — ISSN 2075-1613 .

Т. 11 / [редколлегия: А. П. Солодков (главный редактор) и др.]. — 2011. — 226 с. : ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [11-6853] УДК 082

6180. Военная академия Республики Беларусь (Минск). Сборник научных статей Военной академии Республики Беларусь / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2004–. — 29 см .

№ 20 / [редколлегия: В. М. Булойчик (главный редактор) и др.]. — 2011. — 131 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [11-6570] УДК 082

6181. Международный менеджмент и маркетинг в сфере образования : материалы четвертой международной научно-практической конференции, 7–8 апреля 2011 г. : в 2 ч. / [редколлегия: Г. М. Бровка и др.]. — Минск : БНТУ, 2011. — 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации, МИПК и ПК, Центр изучения внешней политики и безопасности. — ISBN 978-985-525-690-9 .

Ч. 1. — 220, [1] с. : ил. — Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 90 экз. — ISBN 978-985-525-688-6. — [11-6847] УДК 082

6182. Ч. 2. — 300, [1] с. : ил. — Часть текста на английском, белорусском, немецком и французском языках. — Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 140 экз. — ISBN 978-985-525-689-3. — [11-6843] УДК 082 6183. "НИРС-2011", студенческая научная конференция (Брест). Студенческая научная конференция университета "НИРС-2011" : сборник материалов, Брест, 21 апреля 2011 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Психолого-педагогический факультет ; [научный редактор Г. М. Концевая]. — Брест : БрГУ, 2011. — 239 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978УДК 082

6184. Республиканский институт высшей школы (Минск). Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки :

сборник научных статей. — Минск : РИВШ, 1999–. — 21 см. — Заглавие вып. 2–5: Философия. Культура. Общество. — Вып. 6–7 вышли без сведений о номере выпуска. — Основан в 2000 г. — ISSN 2077-4885 .

Вып. 11 : в 2 ч., ч. 1 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2011. — 314 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [11-6661] УДК 082

6185. Вып. 11 : в 2 ч., ч. 2 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2011. — 415, [1] с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [11-6662] УДК 082

6186. Республиканский институт высшей школы (Минск). Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : сборник научных статей. — Минск : РИВШ, 1999–. — 21 см. — Заглавие вып. 2–5: Философия. Культура .

Общество. — Вып. 6–7 вышли без сведений о номере выпуска. — Основан в 2000 г. — ISSN 2077-4877 .

Вып. 10 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2011. — 379 с. : схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз .

— [11-6660] УДК 082

6187. Управление в социальных и экономических системах : XX Международная научно-практическая конференция, г. Минск, 20 мая 2011 г. / [редколлегия: Суша Н. В. и др.] .

— Минск : МИУ, 2011. — 359 с. : схемы ; 29 см. — На обложке в надзаголовке: Частное учреждение образования "Минский институт управления". — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 250 экз. — ISBN 978-985-490-746-8. — [11-6858] УДК 082

6188. Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы :

XIV Международная научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 19 мая 2011 г. : материалы конференции / под редакцией В. В. Гедранович. — Минск : МИУ, 2011. — 293 с. : ил. ; 29 см. — На обложке в надзаголовке: Минский институт управления (Минск, Беларусь), Вильнюсский университет (Вильнюс, Литва), Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, Россия), Невинномысский институт экономики, управления и права (Невинномысск, Россия), Уральский гуманитарный институт (Екатеринбург, Россия), Харьковский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли (Харьков, Украина). — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 160 экз. — ISBN 978-985-490УДК 082

6189. Эврика : материалы областной научно-практической конференции учащихся, Витебск, 21 мая 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков (главный редактор) и др.]. — Витебск :

ВГУ, 2011. — 117 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Витебского областного исполнительного комитета, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Государственное учреждение образования "Витебский областной институт развития образования". — Часть текста на английском и белорусском языках. — Алфавитный указатель: с. 116–117. — 60 экз. — ISBN 978УДК 082 <

–  –  –

159.9 Псiхалогiя

6213. Бороздина, Г. В. Психология и этика деловых отношений : учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., стереотипное. — Минск : РИПО, 2011. — 215 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 213–214 (41 назв.). — Краткий логический словарь терминов: с. 209–213. — 2000 экз. — ISBN 978-985-503-164-3. — [11-6844] УДК [159.923+316.454+174](075.32)

6214. Вестник гештальт-терапии : сборник статей / Институт Гештальта ; [главный редактор: И. А. Погодин]. — Минск : Бизнесофсет, 2006–. — 20 см .

Вып. 7. — 2011. — 116 с. : ил. — Резюме параллельно на русском и английском языках .

— Библиография в конце статей. — 150 экз. — [11-6634] УДК 159.9.019.2(082)

6215. Мицкевич, В. В. Психологическая сущность и приемы установления первоначального оперативного контакта сотрудниками правоохранительных органов : лекция : [для курсантов и слушателей] / В. В. Мицкевич ; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Кафедра психологии и педагогики. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 27 с. ; 21 см. — Библиография: с. 27 (21 назв.). — 50 экз. — ISBN 978УДК 159.92:351.74(075.8/.9)

6216. Полонников, А. А. Очерки истории психологии Беларуси : теоретико-методологическое исследование / А. А. Полонников. — Минск : БГУ, 2011. — 257, [2] с. ; 20 см. — Библиография в конце тем. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-449-3. — [11-6319] УДК 159.9(476)(091)

6217. Попеня, И. С. Курс лекций по общей медицинской психологии : пособие для студентов медико-психологического, лечебного, педиатрического и медико-диагностического факультетов / И. С. Попеня ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской психологии и психотерапии. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 111 с. ; 21 см. — Библиография:

с. 110 (7 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-496-756-1. — [11-6421] УДК 159.9:61(075.8)

6218. Психологическая студия : сборник статей студентов и молодых исследователей УО "ВГУ им. П. М. Машерова" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2007–.— 21 см .

Вып. 5 : к 25-летию кафедры психологии УО "ВГУ им. П. М. Машерова" / под редакцией С. Л. Богомаза, В. П. Волчок. — 2011. — 228 с. — Часть текста на белорусском и польском языках. — Библиография в конце статей. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-301-5. — [11-6805] УДК 159.9(082)

6219. Психологические истории и истории из психологической практики : учебнометодическое пособие / [В. К. Абрамович и др. ; под общей редакцией Р. П. Попка]. — Минск : БГУ, 2011. — 86, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Психологический спектр познания). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Горбацевич Т. А., Куткович О. В., Рейс Е. В., Токарева Н. В., Хоменко О. Т., Челядинская И. А. — Библиография: с. 84–85. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-447-9. — [11-6317] УДК 159.9(075)

6220. Психология экстремальных ситуаций: проблемы теории и практики : материалы республиканской научно-практической конференции, Витебск, 17 мая 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков и др.]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 189 с. ; 21 см. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Библиография в конце докладов. — 75 экз. — ISBN 978-985-517УДК 159.96(082)

6221. Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 21 апреля 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков и др.]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 243 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-295-7. — [11-6809] УДК [159.944.4+612.821](082)

6222. Цыбулько, А. Н. Организация психологической работы по обеспечению боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы : учебно-методическое пособие / А. Н. Цыбулько ;

Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2011. — 36 с. ; 21 см. — На обложке автор не указан. — Библиография: с. 35 (5 назв.). — 150 экз. — [11-6712] УДК 159.9:355.511/.512(075) Гл. таксама № 6489

17 Этыка. Вучэнне аб маралі. Практычная філасофія Гл. № 6213

2 РЭЛIГIЯ. БАГАСЛОЎЕ

6223. Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / Андрей Данилов. — Минск : Зорны Верасок, 2010. — 463 с. : ил. ; 20 см. — В надзаголовке: "Теология в университетах": совместная издательская программа Международного общественного объединения "Христианский образовательный центр им. святых Мефодия и Кирилла" и ГУО "Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета". — Библиография: с. 445–458 (263 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-34-8. — [11-6632] УДК 2-135 <

–  –  –

3 ГРАМАДСКIЯ НАВУКI. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ .

ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ .

СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР

314 Дэмаграфiя. Вывучэнне народанасельніцтва

6232. Перепись населения, 2009 : [статистический сборник] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010–. — 30 см .

Т. 5 : Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь. Жилищные условия домашних хозяйств = Number and composition of households in the Republic of Belarus. Housing arrangements of households, ч. 1 : Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь. — 2011. — 317 c. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — Перед выпускными данными заглавие: Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь. Жилищные условия домашних хозяйств. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 420 экз .

— ISBN 978-985-6858-75-1 (в пер.). — [11-6864] УДК 314.117.3(476)"2009"(083.41)

6233. Т. 5 : Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь. Жилищные условия домашних хозяйств = Number and composition of households in the Republic of Belarus .

Housing arrangements of households, ч. 2 : Жилищные условия домашних хозяйств. — 2011 .

— 387 c. — Перед выпускными данными заглавие: Число и состав домашних хозяйств Республики Беларусь. Жилищные условия домашних хозяйств. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 420 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-6858-75-1 (ошибоч.). — [11-6865] УДК 314.117.3(476)"2009"(083.41) <

–  –  –

6235. Актуальные проблемы современного белорусского общества (2005–2010 гг.) / [Д. Г. Ротман и др. ; под редакцией Д. Г. Ротмана и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 270, [1] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Ананьев В. Л., Веремеева Н. П., Воднева А. К., Данилов А. Н., Данилова Е. А., Иванюто О. В., Левицкая И. В., Морозова С. А., Новикова Л. Г., Посталовский А. В., Правдивец В. В., Соглаева Л. А., Филинская Л. В. — Библиография: с. 260–261 (36 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-476-924-0. — [11-6324] УДК 316.3(476)"2005/2010"

6236. Базовый курс медиации: рефлексивные заметки / [М. С. Бойко и др. ; под общей редакцией С. В. Лабода]. — Минск : Медисонт, 2011. — 312 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Касьяник Е. Л., Краснова Т. И., Лабода С. В., Луговцова Е. И., Савчик О. М. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях .

— 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-985-6982-26-5. — [11-6492] УДК 316.485.6

6237. Маккей, Х. Как открывать любую дверь, работая головой : [уникальные советы для соискателей работы] / Харви Маккей ; [перевела с английского Н. В. Жулаева]. — Минск :

Попурри, 2011. — 304 с. : ил. ; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-15-1426-3. — [11-6503] УДК 316.6:331.5

6238. Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: психология здоровья и здорового образа жизни : материалы III Международной конференции, 19–20 мая 2011 г., Минск / [редколлегия: И. А. Фурманов (отв. ред.) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 422, [1] с. ; 20 см. — В надзаголовке: Белорусский государственный университет, Факультет философии и социальных наук, Кафедра психологии. — Часть текста на английском и белорусском языках. — Библиография в конце докладов. — 250 экз. — ISBN 978-985-476-909-7. — [11-6329] УДК 316.6(082)

6239. Хилл, Н. Как стать богатым за 1 год / Наполеон Хилл ; [перевод с английского – О. Е. Продан]. — Минск : Попурри, 2011. — 157, [1] с. ; 20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10100 экз. — ISBN 978-985-15-1404-1. — [11-6736] УДК 316.6

6240. Яскевич, Я. С. Время кризиса – время надежды и диалога / Я. С. Яскевич. — 2-е изд. — Минск : Право и экономика, 2011. — 188, [1] с. ; 21 см. — (Серия "Гуманитарные науки"). — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография:

с. 176–185 (226 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 150 экз .

— ISBN 978-985-442-948-9. — [11-6359] УДК 316.334.2:338.124.4 Гл. таксама № 6213, 6268, 6272, 6311 32 Палiтыка 321 Формы палiтычнай арганiзацыi. Дзяржава як палiтычная ўлада

6241. Основы идеологии белорусского государства : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / [В. И. Бобрович и др. ; под редакцией Б. Я. Мигаса] ; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск : МГЛУ, 2011. — 179 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Захаров А. М., Ковалева И. В., Криворот Л. Н., Мигас Б. Я., Наумова В. В. — Библиография в конце тем, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 550 экз. — ISBN 978-985-460-438-1. — [11-6817] УДК 321.01(476)(075.8) 327 Мiжнародныя адносiны. Сусветная палітыка. Знешняя палiтыка Гл. № 6303

–  –  –

6243. Новые вызовы в экономике XXI века : международная научно-практическая конференция к 80-летию Института экономики НАН Беларуси (г. Минск, 24–25 марта 2011 г.) / [научно-редакционный совет: Г. Л. Вардеванян и др.]. — Минск : Право и экономика, 2011 .

— 703 с. : схемы ; 21 см. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси. — Библиография в конце докладов. — 150 экз. — ISBN 978УДК 33"20"(082) 330 Эканоміка ў цэлым

6244. Донцова, В. И. Микроэкономика : учебно-методический комплекс : [для студентов] / В. И. Донцова, В. Н. Федосенко ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск : МИУ, 2011. — 248 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 247–248 (18 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-490-747-5. — [11-6781] УДК 330.101.542(075.8)

6245. Инвестиционный каталог Брестской области = Investment catalogue of Brest area / [составители: А. А. Клец и др. ; фото: А. М. Суворов ; перевод на английский язык: Л. Г. Коваль, К. С. Кукло, Т. В. Самарчук]. — Брест : Полиграфика, 2011. — 287 с. : ил. ; 21 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 300 экз. — ISBN 978-985-6970-16-3 .

— [11-6484] УДК 330.322(476.7)(085)

6246. Ленькова, Р. К. Экономико-математические методы и модели : пособие для студентов специальностей 1-74 06 06 – Материально-техническое обеспечение АПК, 1-74 05 01 – Мелиорация и водное хозяйство / Р. К. Ленькова, Е. В. Гончарова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 217 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 215 (8 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985УДК 330.45:519.86:338.436.33(075.8) <

–  –  –

6249. Залуцкий, А. И. Охрана труда : конспект лекций / А. И. Залуцкий, Е. А. Зубелик ;

[Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск : МИУ, 2011 .

— 327 с. ; 21 см. — Библиография: с. 292 (7 назв.). — 800 экз. — ISBN 978-985-490-753-6. — [11-6787] УДК 331.45(075.8)

6250. Информация о деятельности Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников промышленности (июнь 2010 года – апрель 2011 года) / Белорусский профессиональный союз работников промышленности. — Минск : [б. и.], 2011. — 20 с. ; 20 см .

— 200 экз. — [11-6703] УДК 331.105.445:67/68(476)"2010/2011"

6251. Настольная книга профсоюзного активиста / Белорусский профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения ; [подготовили: Швайба Д. Н .

и др. ; общая редакция: Кузьмич В. А.]. — Минск : [б. и.], 2011. — 318 с. ; 21 см. — Подготовили также: Аземка И. В., Башмаков А. Н., Бурая Е. Е., Веселая А. В., Горлач Е. К., Ковалевский Н. Н., Конопелько Г. И. — 300 экз. — В переплете. — [11-6392] УДК 331.105.445:621(476)

6252. Соглашение между управлением здравоохранения Минского облисполкома и Минской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2011–2013 годы. — [Минск : б. и.], 2011. — 18 с. ; 20 см. — 100 экз. — [11-6391] УДК 331.106.52:[353.2.075.2+331.105.445]:61(476.1)"2011/2013"

6253. Тарифное соглашение между Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома и Минским горкомом профсоюза работников торговли на 2011–2013 годы / Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, Минский городской комитет профсоюза работников торговли. — Минск : [б. и.], 2011. — 36 с. ; 21 см. — 300 экз .

— [11-6707] УДК 331.106.25:[352.075.2+331.105.445]:339(476-25)"2011/2013"

6254. Федерация профсоюзов Беларуси: единству действий – да! : материалы VI съезда Федерации профсоюзов Беларуси (15–16 сентября 2010 г.) / [редколлегия: А. Ф. Макаревич, А. В. Скороход ; фотограф В. А. Картуль]. — Минск : МИТСО, 2011. — 427 с., [6] л. ил. ; 21 см .

— В надзаголовке: Федерация профсоюзов Беларуси. — 1000 экз. — ISBN 978-985-497-147-6 (в пер.). — [11-6725] УДК 331.105.44:061.1(476)(082) 332 Рэгiянальная (тэрытарыяльная) эканомiка .

Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка

6255. Фурман, Н. Л. Комплексная оценка социально-экономического развития региона (на примере Гродненской области) / Н. Л. Фурман ; под научным руководством и редакцией В. Ф. Медведева. — Минск : Право и экономика, 2011. — 110 с. : схемы ; 21 см. — (Серия "Высшая школа бизнеса"). — Библиография: с. 84–87 (48 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985УДК 332.14:[338.2+316.42](476.6)

6256. Чиж, Д. А. Землеустройство : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по географическим специальностям / Д. А. Чиж, Н. В. Клебанович. — Минск : БГУ, 2011. — 208 с. : ил. ; 23 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Посвящено 90-летию Белорусского государственного университета. — Библиография: с. 192–197 (62 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-518-488-2 (в пер.). — [11-6311] УДК 332.3(075.8)

6257. Ягубкин, А. Н. Экономика недвижимости : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 02 "Экспертиза и управление недвижимостью" : в 2 ч. / А. Н. Ягубкин ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011–. — 20 см. — ISBN 978-985-531-207-0 .

Ч. 1. — 2011. — 250, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 243–244 (39 назв.). — Словарь специальных терминов: с. 236–242. — 45 экз. — ISBN 978-985-531-208-7. — [11-6530] УДК 332.6/.7(075.8) 334 Формы арганiзацый i супрацоўнiцтва ў эканомiцы

6258. Семейный : городской каталог / [составители: Дмитрий Сакович и др. ; фото: Инна Ревяко, Ольга Скробот]. — Минск : [б. и.], 2011–. — 28 см. — Составители также:

Ашурко К., Водянников А., Заблоцкая А., Кирдун Т., Миневич А., Побиванцева Ю., Шук Е .

Вып. 1 : Лето 2011. — 2011. — 38, [18] с. : ил. — Указатели территориальный и алфавитный: с. 41–56. — 10000 экз. (1-й з-д 1 тысяча). — [11-6553] УДК [334.7+338.46](476-25)(085.8)

–  –  –

338 Эканамiчнае становiшча. Эканамiчная палiтыка .

Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Цэны

6262. Голубова, О. С. Сметное дело и ценообразование в строительстве / О. С. Голубова, Л. А. Горошко, Л. К. Корбан. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск : Информационно-правовое агентство "Регистр", 2011. — 583 с. : схемы ; 30 см. — Авторы 1-го изд.:

О. С. Голубова, Л. К. Корбан. — Библиография: с. 14–15 (29 назв.). — 500 экз. — ISBN 978УДК 338.5:69

6263. Дадалко, В. А. Продовольственная безопасность: национальные интересы, проблемы, тенденции, риски, перспективы / В. А. Дадалко, Е. Р. Михалко, А. В. Дадалко. — Минск : ИВЦ Минфина, 2011. — 695 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 666–676 (213 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Глоссарий: с. 677–689. — 100 экз. — ISBN 978-985-6993-37-7 (в пер.). — [11-6846] УДК 338.439.66/.68-027.45

6264. Социальные факторы инновационного развития экономики : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Государственный институт управления и социальных технологий БГУ ; [редколлегия: М. Л. Зеленкевич (отв. редактор) и др.]. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. — 114, [1] с. : схемы ; 30 см. — Библиография в конце научных статей. — 50 экз. — ISBN 978-985-491-075-8. — [11-6555] УДК [338.1:001.895]:316.334.2(082)

6265. Ткалич, Т. А. Экономическая эффективность информационных систем: теория и практические приложения / Т. А. Ткалич. — Минск : Право и экономика, 2011. — 314 с. :

ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 281–314 (452 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-442УДК 338.46:004

6266. Ценообразование на рынке недвижимости : тезисы докладов международной научно-практической конференции, г. Минск, Республика Беларусь, 26 октября 2011 г. / [редколлегия: Т. В. Борздова и др.]. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. — 95, [1] с. : ил. ; 29 см .

— В надзаголовке: Государственный институт управления и социальных технологий БГУ .

— Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-491-082-6. — [11-6966] УДК 338.5:332.72(043.2) Гл. таксама № 6275 338(476) Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi Беларусь

6267. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси : материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки, 22–24 апреля 2010 г.) / [редколлегия: А. Н. Гридюшко (гл. редактор) и др.]. — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010–. — 20 см. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Ч. 1 вышла без сведений о номере части .

Ч. 2. — 2011. — 219 с. : схемы. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-6925-73-6. — [11-6815] УДК 338.436.33:001.895(476)(082)

6268. Вместе во имя будущего : Документы и материалы четвертого Всебелорусского народного собрания. 6–7 декабря 2010 г. — Минск : Беларусь, 2011. — 333, [1] с. : фот. ; 30 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-01-0917-0 (в пер.). — [11-6960] УДК [338.1+316.42](476)(082)

6269. Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации / Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси" ; [редколлегия: В. Г. Гусаков (главный редактор) и др.]. — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 1996–. — 29 см. — Издается с 1996 г. — Выходит 1 раз в год. — ISSN 2077-0995 .

2011. — 2011. — 314 с. : схемы. — Авторы указаны на 3-й с. Авторы также: Азаренко О. А., Антоненко М. Н., Артюшевская Н. Л., Байгот Л. Н., Байгот М. С., Баран Г. А., Баранова М. И., Батова Н. Н., Богуш А. А., Бондарчук В. Ф., Борисенко А. О., Бречко Я. Н., Буць В. И., Бычков Н. А., Василевич В. М., Войнов Г. М., Гемогай О. А., Гердий В. Н., Головач А. А., Голубева С. В., Горбатовская О. Н., Горбатовский А. В., Гусаков Е. В., Данилова Л. С., Дегтяревич В. И., Дереза Е. И., Дурович В. А., Енчик Л. Т., Ермолович А. А., Ефименко А. Г., Жарковская Г. З., Запольский М. И., Запрудская Т. А., Ильина З. М., Ильючик Т. В., Каган А. М., Казакевич А. В., Казакевич И. А., Карпович В. А., Карпович Н. В., Киреенко Н. В., Климовец Е. Г., Кондратенко С. А., Крылович Т. А., Кузьменко М. П., Кулинкович Л. И., Лазаревич М. И., Левкина В. О., Лепетило Н. Н., Лопатнюк Л. А., Макрак С. В., Матюшонок В. Г., Мацукевич В. В., Межуева И. А., Мелещеня Д. И., Метелица В. А., Метлицкий В. Н., Микулич А. В., Милосердова А. М., Мойсюк Н. В., Молоховик М. В., Назарова М. С., Нескребина М. В., Николайчик Т. С., Осипова И. С., Пашкевич О. А., Пилипук А. В., Пилуй В. Н., Подлужняк Н. В., Помозов С. В., Почтовая И. Г., Пронина Т. С., Расторгуев П. В., Расторгуева Е. А., Родионова В. Н., Рыбалко Ю. А., Сайганов А. С., Санталова Ю. О., Сапоненко Т. Д., Святогор А. П., Северинова М. В., Седнев Е. В., Селюков Ю. Н., Сердюк Т. И., Сидорук В. В., Скакун А. С., Скоропанов С. А., Скоропанова Л. С., Смольская Р. Г., Снопкова И. Н., Соловцов Н. И., Соловцова Ю. М., Старовойтова Н. А., Субоч Ф. И., Такун А. П., Такун С. П., Тетеркина А. М., Тимаев А. А., Титовцова Е. А., Тоболич З. А., Третьяк Л. Г., Троян Н. А., Трунина О. А., Туркова О. В., Уласевич М. В., Фересина Е. М., Халецкий И. С., Хитрая Л. Н., Чабатуль В. В., Чаусов С. А., Чеплянская Н. М., Шварацкий В. В., Шевчик Н. А., Шишко В. И., Шкут М. Д., Шостак С. А., Шуст И. А., Щеглова А. Ф., Щербакова Н. В., Яворович Н. И. — 140 экз. — [11-6854] УДК 338.436.33:001(476)

6270. Олешкевич, Е. Н. Рынок образовательных услуг Республики Беларусь: социально-экономический механизм формирования / Е. Н. Олешкевич ; под научной редакцией Е. Б. Дориной ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск : Зорны Верасок, 2011. — 203 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 187–197 (169 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-47-8. — [11-6628] УДК 338.465:37(476)

6271. Проблемы экономики : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2005–. — 20 см. — Основан в 2005 г. — Вып. 1–2 вышли в издательстве "Право и экономика" .

Вып. 1 (12) / [главный редактор: Каган А. М.]. — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. — 163, [1] с. : ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [11-6816] УДК 338(476)(082)

6272. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы : [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 11 апреля 2011 г .

№ 136]. — Минск : [б. и.], 2011. — 112 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Совет Министров Республики Беларусь. — 1000 экз. — В переплете. — [11-6726] УДК [338.1+316.42](476)"2011/2015"(083.97)

6273. Сельское хозяйство Республики Беларусь = Agriculture of the Republic of Belarus :

статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 282 с. ; 25 см .

— Параллельно на русском и английском языках. — 90 экз. — ISBN 978-985-6858-87-4. — [11-6755] УДК 338.43(476)(083.41)

6274. Социальное рыночное хозяйство как концепция экономической политики :

сборник статей / МОО "Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла" ;

под научной редакцией К. И. Голубева, С. В. Лукина. — Минск : Зорны Верасок, 2011. — 71 с. ; 21 см. — Библиография в конце статей, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 300 экз. — ISBN 978-985-6957-53-9. — [11-6771] УДК 338.2:330.342.146(476+430)(082) Гл. таксама № 6258 338(1-87) Эканамiчнае становiшча зарубежных краiн Гл. № 6274 339 Гандаль. Мiжнародныя эканамiчныя адносiны. Сусветная гаспадарка

339.1 Агульныя пытаннi гандлю. Рынак

6275. Маркетинг и ценообразование : учебно-методический комплекс : [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; автор-составитель И. М. Лазаревич]. — Минск : МИУ, 2011. — 189 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 189 (13 назв.) .

— 560 экз. — ISBN 978-985-490-728-4. — [11-6785] УДК [339.138+338.5](075.8)

339.5 Знешнi гандаль. Мiжнародны гандаль .

Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны

6276. Международная экономика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / [Ю. Г. Козак и др.] ; под редакцией Ю. Г. Козака, С. Н. Лебедевой. — Минск : Издательство Гревцова, 2011. — 358, [1] с. : ил., схемы ;

24 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Барановская М. И., Захарченко О. В., Ковальчук А. С., Колесников А. А., Лебедева С. Н., Логвинова Н. С., Мисникова Л. В., Наумчик А. А., Тимошенко М. В. — Библиография: с. 355–359 (97 назв.). — 1300 экз .

— ISBN 978-985-6954-26-2. — [11-6880] УДК [339.5+339.9](075.8)

–  –  –

339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамiчная палiтыка .

Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка Гл. № 6276 34 Права. Юрыдычныя навукi 340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

6278. Общая теория права : курс лекций / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра истории и теории права ; [авторы-составители: А. А. Бочков, В. В. Янч]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 267 с. ;

21 см. — Библиография: с. 265–267 (53 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 130 экз. — ISBN 978-985-517-283-4. — [11-6810] УДК 340.1(075.8)

6279. Право в современном белорусском обществе : сборник научных трудов. — Минск, 2006–. — 21 см. — Основан в 2006 г. — Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска .

Вып. 6 / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Институт правовых исследований ; [редколлегия: Семенков В. И. (главный редактор) и др.]. — Бизнесофсет, 2011. — 591 с. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 150 экз. — ISBN 978-985-6939-32-0 (в пер.). — [11-6504] УДК 340(476)(082)

6280. Яблонский, М. Ф. Учебно-контрольные тесты по судебной медицине / М. Ф. Яблонский, А. М. Тетюев, А. А. Буйнов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 159, [1] с. ;

21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-466-279-4. — [11-6827] УДК 340.6(076.3)(075.8) Гл. таксама № 6284

–  –  –

342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адмiнiстрацыйнае права

6283. Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики Беларусь : сборник статей / Белорусский государственный университет ;

[научный редактор Г. А. Василевич]. — Минск : Право и экономика, 2011. — 303 с. ; 21 см .

— (Серия "Гуманитарные науки"). — Библиография в конце статей, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-976-2. — [11-6365] УДК 342.52/.53(476)(082) 343 Крымiнальнае права. Крымiнальнае судаводства .

Крымiналогiя. Крымiналiстыка

6284. Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сборник научных трудов / Государственное учреждение "Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь" ; [редколлегия: Дулов А. В. (главный редактор) и др.]. — Минск : Право и экономика, 1970–. — 29 см. — Заглавие вып. 1–8: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. — ISSN 2218-5119 .

Вып. 1/29. — 2011. — 226 с. : ил. — Резюме на английском языке. — Библиография в конце научных трудов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз .

— ISBN 978-985-442-966-3. — [11-6578] УДК [343.9+340.6](082)

6285. Матвейчик, Т. В. Организация сестринского дела в системе пенитенциарной медицины : учебно-методическое пособие для организаторов общественного здоровья и сестринского дела / Т. В. Матвейчик, В. И. Петров, А. А. Кралько. — Минск : БелМАПО, 2011 .

— 234 с. ; 21 см. — Библиография: с. 216–231 (253 назв.), библиография в конце глав. — 100 экз .

— ISBN 978-985-499-501-4. — [11-6698] УДК [343.828+614.253.5](075)

–  –  –

35 Дзяржаўнае адмiнiстрацыйнае кiраванне. Ваеннае майстэрства .

Ваенныя навукі 351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адмiнiстрацыйнага кiравання .

Ступені органаў дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання .

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

6293. Брестская область. 75 лет ГАИ / [Управление ГАИ УВД Брестского облисполкома]. — [Брест : б. и.], 2011. — 23 с., включая обложку : ил. ; 30 см. — 100 экз. — [11-6970] УДК 351.811.12(476.7)

6294. Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления : материалы XV Республиканской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Минск, 25 февраля 2011 г.) : в 2 ч. / под общей редакцией А. В. Ивановского. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. — 20 см. — В надзаголовке: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — ISBN 978-985-527-039-4 .

Ч. 2. — 2011. — 411 с. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985УДК 351/354(476+1-87)(082) <

–  –  –

36 Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей .

Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога .

Забеспячэнне жыллём. Страхаванне

6299. Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь / [Общественное объединение "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" ; под общей редакцией Е. Г. Титовой]. — Минск : А. Н. Вараксин, 2011. — 35, [2] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — (Серия "Обычные люди"). — Издано в рамках международного проекта "Помощь взрослым людям с умственными и множественными ограничениями – 18+" при поддержке фонда им. Роберта Боша (Штутгарт, Германия). — 3000 экз. — ISBN 978-985-6986-56-0. — [11-6875] УДК 364.4-056.36

6300. Кравчук, Е. В. Порядок и условия обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Е. В. Кравчук ; художник В. Ф. Кульга ;

Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Объединенная профсоюзная организация коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой". — Гомель : ГГТУ, 2011. — 66 с. ; 21 см. — Библиография в конце тем. — 120 экз. — ISBN 978-985-535-013-3. — [11-6647] УДК 364.322:[331.46+331.472](476)

6301. Реабилитация людей с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта в Республике Беларусь / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения" ; [составители: Басова Т. В. и др.]. — Минск : РУМЦ ФВН, 2011. — 31 с. : ил., схемы ; 27 см. — Составители также: Гур Л. П., Кожемяко Д. Д., Пипко В. Н. — 30 экз. — [11-6595] УДК 364.4-056.266:796.015(476)

6302. Уход на дому в Европе : убедительные факты / [Giovanni Aguzzi и др.] ; под редакцией: Rosanna Tarricone и Agis D. Tsouros ; перевод: Екатерина Язвинская ; [Белорусское общество Красного Креста]. — Минск : Белпринт, [2011?]. — 43 с. : ил. ; 30 см. — Авторы указаны на 6-й с. Авторы также: Braubach M., Com-Ruelle L., Gambassi G., Hoffmann J., I Grao A. P., Leichsenring K., Lunt N., Mannion R., Naiditch M., O'Connor S. J., Tarricone R., Tedeschi P., Tsouros A. D., Vendramini E., Visser G., Wilkinson J. — Библиография в конце тем. — 200 экз. — ISBN 978-985-459-194-0. — [11-6588] УДК [364.65-056.266+616-083](4) 37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

6303. Беларусь – Китай : сборник научных трудов / Белорусский государственный университет, Республиканский институт китаеведения им. Конфуция. — Минск : Издательский центр БГУ, 2007–. — 20 см. — Основан в 2007 г. — Вып. 3 вышел под заглавием: Беларусь – Китай: история, традиции, опыт, перспективы. — Обложка и заглавие титульного л .

параллельно на русском и китайском языках .

Вып. 9 : Китай в современном мире : форум молодых ученых / [под общей редакцией Го Шухун, Б. Н. Паньшина, И. А. Малевича]. — 2011. — 299, [1] с. — Часть текста на китайском языке. — Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 150 экз. — ISBN 978-985-476-894-6. — [11-6337] УДК [37+327+341](476+510)(082)

6304. Педагогическая этика : учебно-методический комплекс для студентов педагогических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составители: Н. В. Зайцева, Т. В. Калач, В. И. Козел]. — Барановичи : БарГУ, 2011. — 185, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 185–186 (25 назв.), библиография в конце тем. — Глоссарий: с. 177–184. — 65 экз. — ISBN 978-985-498-438-4. — [11-6921] УДК 37:174(075.8)

6305. Педагогические инновации: традиции, опыт, перспективы : материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 12–13 мая 2011 г. / [редколлегия:

Н. А. Ракова (отв. ред.) и др.]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 262 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Управление образования Витебского облисполкома, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Часть текста на белорусском и немецком языках. — Библиография в конце докладов. — Алфавитный указатель: с. 261–262. — 90 экз. — ISBN 978-985-517-300-8. — [11-6803] УДК 37:001.895(082)

37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

6306. Котикова, О. П. Методика преподавания психологии : учебно-методический комплекс : [для студентов] / О. П. Котикова ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск : МИУ, 2011. — 374 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография в конце тем. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-748-2. — [11-6786] УДК 37.016:159.9(075.8)

6307. Кравченя, Э. М. Технические средства обучения и методика их применения : методическое пособие для студентов заочной формы обучения специальности 1-08 01 01 "Профессиональное обучение (по направлениям)" / Э. М. Кравченя ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Профессиональное обучение и педагогика". — Минск : БНТУ, 2011. — 53, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 51–52 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-423-3. — [11-6510] УДК 37.091.33-028.26/.27(075.4)

6308. Краеведение в обучении и воспитании учащейся и студенческой молодежи :

сборник материалов VIII региональной научно-практической конференции учащейся и студенческой молодежи, Брест, 22 февраля 2011 г. / [редколлегия: М. П. Михальчук, О. А. Иванова]. — Брест : БрГУ, 2011. — 115 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-473-717-1. — [11-6399] УДК 37.015.31:908(082)

6309. Лухверчик, В. Н. Педагогика : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" : в 2 ч. / В. Н. Лухверчик ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк :

ПГУ, 2011–. — 20 см. — ISBN 978-985-531-209-4 .

Ч. 1. — 2011. — 235 с. — Библиография: с. 233–235 (61 назв.), библиография в тексте. — 85 экз. — ISBN 978-985-531-218-6. — [11-6529] УДК 37.013(075.8)

6310. Педагогическая психология : учебно-методический комплекс для студентов педагогических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составитель Т. Е. Яценко]. — Барановичи : БарГУ, 2011. — 329, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 323–330 (168 назв.). — Глоссарий: с. 317–321. — 90 экз. — ISBN 978-985-498-429-2. — [11-6901] УДК 37.015.3(075.8)

6311. Психолого-педагогические проблемы социализации молодежи : материалы республиканской студенченской научно-практической конференции, посвященной 170-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки, 30 апреля 2010 г.) .

— Горки : БГСХА, 2011. — 108 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра педагогики, психологии и социологии. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978-985УДК [37.013.42+37.015.3+316.64-053.6](082)

6312. Социальное партнерство: взрослые и дети : методические материалы по реализации международной инициативы "Город, дружественный детям" / Учреждение образования "Национальный центр художественного творчества детей и молодежи" Министерства образования Республики Беларусь, Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь ; [составители: Е. В. Онуфрович и др. ; под общей редакцией Н. В. Васильченко]. — Минск : Зорны Верасок, 2010. — 159 с. : схемы ; 20 см. — Составители также: Исачкина Л. А., Клецова О. А., Литвинович В. Г., Новик Е. Г. — Библиография в конце методических материалов. — 600 экз. — ISBN 978-985-6957-37-9. — [11-6629] УДК 37.017.4

–  –  –

373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа

6331. Беларуская літаратура ў 10 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [З. П. Мельнікава і інш.] ; пад рэдакцыяй З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 189, [2] с. ; 20 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Бувіна С. А., Гарадко Г. С., Ішчанка Г. М., Кавалюк А. С., Лебедзеў У. А., Максімовіч В. А., Мішчанчук М. І., Сенькавец У. А., Смаль В. М., Снітко Г. М., Швед І. А., Шчэрба С. М., Яніцкі М. І. — 3300 экз. — ISBN 978-985-465-885-8. — [11-6728] УДК 373.5.016:821.161.3.09

6332. Беларуская літаратура ў 11 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [З. П. Мельнікава і інш.] ; пад рэдакцыяй З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 191 с. ; 20 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Андрэйкавец Н. Д., Бувіна С. А., Гоўзіч І. М., Ішчанка Г. М., Лебедзеў У. А., Мішчанчук М. І., Сенькавец У. А., Смаль В. М., Снітко Г. М., Швед І. А., Шчэрба С. М., Яніцкі М. І. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 3300 экз. — ISBN 978-985-465-870-4. — [11-6730] УДК 373.5.016:821.161.3.09

6333. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова ў 2 класе : вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / В. І. Свірыдзенка, Н. У. Антонава. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2011. — 191, [1] с. : іл. ;

20 см. — 3200 экз. — ISBN 978-985-465-886-5. — [11-6923] УДК 373.3.016:811.161.3

–  –  –

376 Арганiзацыя выхавання i адукацыi. Школьная арганізацыя

6349. Мониторинг детских интернатных учреждений Гродненской области / Итальянский благотворительный фонд "Aiutiamoli a vivere", Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — [Б. м. : б. и., 2011?]. — [23] с. : ил. ; 21 см. — 200 экз. — [11-6499] УДК [376+373.3/.5].018.324(476.6)

6350. Новицкий, П. И. Подвижные игры адаптивной физической культуры : пособие для учителей адаптивной физической культуры / П. И. Новицкий ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2011. — 146 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 134–137 (60 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-517-275-9. — [11-6807] УДК [376-056.313:373.3/.5.015.31]:796.2

6351. Организация взаимодействия участников процесса профессионального обучения лиц с особенностями психофизического развития : методические рекомендации / [Н. А. Бубырь и др.]. — Минск : РИПО, 2011. — 19 с. : схема ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бурчиц Н. П., Фалевич Е. Ю., Щербацевич В. Н. — Библиография: с. 14–15 (24 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-503-146-9. — [11-6913] УДК [376.1-056.26+376.1-056.36]:377(083.132)(075.9)

6352. Ранняя комплексная помощь детям с особенностями психофизического развития : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра коррекционной работы ; [автор-составитель: С. В. Лауткина]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 46 с. ; 21 см. — Библиография: с. 42–46 (65 назв.). — 100 экз. — [11-6808] УДК [376-056.26+376-056.36]-053.3:373.2.018.11(075.8) Гл. таксама № 6336, 6337 377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы .

Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

6353. Барановская, С. М. Учебная литература для учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования : методические рекомендации в помощь авторам, разработчикам учебно-методических комплексов (УМК) / С. М. Барановская ; Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. — 4-е изд., исправленное. — Минск : РИПО, 2011. — 27 с. ; 20 см. — Библиография: с. 24–25 (26 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 50 экз. — ISBN 978-985-503-160-5. — [11-6915] УДК 377.091.64(083.132)

6354. Герасимук, А. С. Профессионально направленное обучение иностранному языку в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования : методические рекомендации / А. С. Герасимук, Е. Г. Воронцова. — Минск : РИПО, 2011. — 39 с. :

схемы ; 20 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиография: с. 38–39. — 150 экз. — ISBN 978-985-503-166-7. — [11-6912] УДК 377.016:811'243(083.132)

6355. Ершова, Л. В. От учительской семинарии до университетского колледжа : исторический очерк / Л. В. Ершова. — Орша : Оршанская типография, 2011. — 121 с. : ил. ; 20 см .

— Перед выпускными данными заглавие: От учительской семинарии до университетского колледжа. Исторический очерк. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография:

с. 107 (21 назв.). — 600 экз. — ISBN 978-985-7016-02-0. — [11-6762] УДК 377(476.5-21Орша)"1911/2011"

6356. Ильин, М. В. Нормирование и планирование производственной деятельности в учреждениях профессионально-технического образования : методические рекомендации / М. В. Ильин, В. В. Савенок, А. М. Аниськов. — Минск : РИПО, 2011. — 31 с. ; 20 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиография: с. 24 (15 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985УДК 377.3.091.33-027.22(083.132)

6357. Планирование и учет производственного обучения в учреждениях профессионально-технического образования : методические рекомендации / [составители: М. В. Ильин и др.]. — Минск : РИПО, 2011. — 42 с. ; 20 см. — Составители также: Булько Н. С., Калицкий Э. М., Лагутина З. И., Левкович Н. Ф. — Библиография: с. 28 (15 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-503-172-8. — [11-6911] УДК 377.3.091.33-027.22:658.53(083.132)

6358. Поэтапная организация образовательного процесса при реализации образовательных программ профессионально-технического образования : методические рекомендации / [А. Д. Лашук и др.]. — Минск : РИПО, 2011. — 43 с. : схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Жучко Г. А., Ильин М. В., Раховская Ю. И., Чижова Т. И. — Библиография: с. 21–23. — 150 экз. — ISBN 978-985-503-167-4. — [11-6908] УДК 377.3.091.3(083.132)

6359. Психологическое сопровождение образовательного процесса : сборник научных статей / [редколлегия: О. С. Попова (отв. редактор) и др.]. — Минск : РИПО, 2011. — 199 с. : ил. ; 20 см. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 377.015.3(082)

6360. Сборник типовой учебно-программной документации для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования / Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. — Минск : РИПО, 2000–. — Общее заглавие вып. 1–11: Сборник типовой учебнопрограммной документации для профессионально-технических учебных заведений Республики Беларусь .

Вып. 38, дополнение 1 : учебная специальность 3-46 01 05 Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств, единичная квалификация 3-46 01 51-57 Обойщик мебели – 2, 3, 4-й разряды. — 2011. — 61, [8] с. — Библиография: с. 60 (7 назв.). — 25 экз. — [11-6903] УДК 377.3.091.214:684.7

6361. Вып. 103 : учебная специальность 3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное обслуживание, единичная квалификация 3-25 01 53-51 Секретарь. — 2011 .

— 107, [5] с. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в тексте. — 55 экз. — [11-6904] УДК 377.3.091.214:005.91/.92

6362. Вып. 107 : учебная специальность 3-25 01 51 Торговое дело, единичные квалификации: 3-25 01 51-51 Кассир торгового зала – 4-й разряд, 3-25 01 51-52 Киоскер, 3-25 01 51-53 Контролер-кассир (контролер) – 4-й разряд, 3-25 01 51-54 Продавец – 4-й разряд. — 2011. — 199, [6] с. — Библиография в конце программ. — 97 экз. — [11-6905] УДК 377.3.091.214:658.87-051

6363. Сборник учебно-программной документации для профессионально-технических колледжей : специальность 2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство, специализации: 2-15 02 01 01 Художественная керамика, 2-15 02 01 03 Художественная обработка дерева, 2-15 02 01 33 Художественные изделия из соломки, льна, бумаги / Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. — Минск : РИПО, 2011. — 20, [4] с. ; 20 см. — 30 экз. — [11-6906] УДК 377.3.091.214:745/749

6364. Сборник учебно-программной документации для профессионально-технических колледжей : специальность 2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств, специализации: 2-46 01 02 01 Технология деревообработки, 2-46 01 02 02 Технология и дизайн мебели, 2-46 01 02 31 Технология мебельного производства / Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования .

— Минск : РИПО, 2011. — 55, [10] с. ; 20 см. — 30 экз. — [11-6907] УДК 377.3.091.214:684

6365. Создание и использование ученических мест в организациях для производственного обучения учащихся учреждений профтехобразования : методические рекомендации / [Н. С. Булько и др.]. — Минск : РИПО, 2011. — 26, [1] с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Аниськов А. М., Ильин М. В., Морзак О. А. — Библиография: с. 25–27. — 150 экз. — ISBN 978-985-503-169-8. — [11-6910] УДК 377.3.091.33-027.22(083.132)

6366. Шарко, Н. В. А годы летят... : книга памяти, посвященная 50-летию Солигорского государственного горно-химического колледжа / Николай Шарко. — Минск : Кнігазбор, 2011. — 142, [1] с., [14] л. ил. ; 21 см. — На титульном л.: изд. 2-е, дополненное и доработанное. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6976-91-2 (в пер.). — [11-6380] УДК 377:622(476.1-21Солигорск)(091)

6367. Шкляр, А. Х. Учебно-методические комплексы в профессионально-техническом образовании: теоретические основы и проектирование : монография / А. Х. Шкляр, С. М. Барановская. — 3-е изд., исправленное. — Минск : РИПО, 2011. — 66 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 63–66 (56 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-503-161-2. — [11-6914] УДК 377.3.02 378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

6368. Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў, паступаючых ва ўстанову адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў" у 2011 годзе / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ;

[распрацавалі: Р. Л. Бузук і інш. ; агульная рэдакцыя – Л. Ф. Голікава]. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2011. — 83 с. ; 20 см. — Распрацавалі таксама: Валатковіч В. М., Грамовіч І. М., Гуд П. А., Гуткоўская С. В., Дожына Н. І., Дробыш С. І., Зыгмантовіч С. В., Казлоўская Л. І., Калацэй В. В., Каралёў М. М., Касап В. А., Мазанік В. У., Панін В. М., Пракапцова В. П., Пякуцька А. В., Рынкевіч У. І., Смірнова І. А., Хадзінская Н. М., Шаура Р. Ф., Яканюк Н. П. — 100 экз. — [11-6509] УДК 378.600.8(476-25):378.091.279.5"2011"

6369. Адаптация иностранных студентов к обучению в Республике Беларусь : методические рекомендации / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Международный отдел. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. — 48 с., включая обложку ; 21 см. — 36 экз. — [11-6760] УДК [378.015.3:316.6]-054.6(476)(083.132)

6370. Волчек, А. А. Гидрометрическая практика : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 05 01 – Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Волчек, В. К. Курсаков, Ан. А. Волчек ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 198 с. : ил. ;

20 см. — Библиография: с. 160 (12 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-467-320-2. — [11-6669] УДК 378.147.091.313:[556.3+556.5].04(075.8)

6371. Джига, Н. Д. Психолого-акмеологическая концепция обучения созидательной и самосозидательной деятельности преподавателя и студента как будущего специалиста / Н. Д. Джига, Ж. В. Елец. — Минск : Зорны Верасок, 2011. — 151 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 148–151 (76 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-51-5. — [11-6772] УДК 378.015.311:331.548

6372. Джига, Н. Д. Формирование профессиональной пригодности будущего специалиста / Н. Д. Джига, Ж. В. Елец. — Минск : Зорны Верасок, 2011. — 131 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 127–131 (76 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-50-8. — [11-6770] УДК 378.015.311:331.548

6373. Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 19–20 мая 2011 г. : в 2 ч. / под общей редакцией С. Н. Анкуды. — Минск : МГВРК, 2011. — 30 см. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 110 экз. — ISBN 978-985-526-106-4 .

Ч. 1. — 138 с. : ил. — Алфавитный указатель: с. 134. — ISBN 978-985-526-107-1. — [11-6604] УДК 378.01:[62:37](082)

6374. Ч. 2. — 125 с. : ил. — Алфавитный указатель: с. 121. — ISBN 978-985-526-108-8 .

— [11-6603] УДК 378.01:[62:37](082)

6375. Использование информационных образовательных технологий и электронных средств обучения в вузе : материалы научно-методической конференции / [редколлегия: В. А. Снежицкий (отв. редактор) и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 271 с. : ил. ; 21 см .

— Заглавие обложки: Материалы научно-методической конференции "Использование информационных образовательных технологий и электронных средств обучения в вузе". — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Библиография в конце докладов. — 72 экз. — ISBN 978УДК 378.091.33-028.27(082)

6376. Проблемы преподавания русского языка как иностранного и других лингвистических дисциплин в вузе : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра общего и русского языкознания ; [редколлегия: О. Б. Переход и др.]. — Брест : Альтернатива, 2011. — 90 с. : ил. ; 21 см. — Библиография в конце научных статей. — 30 экз. — ISBN 978УДК 378.016:811.161.1'243(082)

6377. Профессионально-ориентированное обучение межкультурной коммуникации :

сборник научных статей : [по материалам межвузовского "круглого стола"], Минск, 5 апреля 2011 г. / [редколлегия: М. Г. Богова (отв. ред.) и др.]. — Минск : РИВШ, 2011. — 147 с. : ил. ;

21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы". — Часть текста и резюме на английском языке. — Библиография в конце научных статей. — 50 экз. — ISBN 978УДК 378.016:[81'243+81'272](082)

6378. Разницын, А. В. Лечебная физкультура и массаж на специальном учебном отделении медуниверситета : учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов / А. В. Разницын, Т. В. Хонякова ; под редакцией А. В. Разницына ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра физвоспитания и спорта. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 175 с. : ил. ; 21 см. — Библиография:

с. 173–175 (33 назв.). — 350 экз. — ISBN 978-985-496-769-1. — [11-6435] УДК [378.015.31:796]:615.82(075.8)

6379. Тарасова, Г. Г. Небольшое общественное здание павильонного типа : учебнометодическое пособие к курсовому проекту "Здание павильонного типа" по дисциплине "Архитектурное проектирование" для студентов 2-го курса специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / Г. Г. Тарасова, И. Р. Радзевич, Н. Н. Лебедева ; под редакцией Г. Г. Тарасовой ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Теория и история архитектуры". — Минск : БНТУ, 2011. — 44, [1] с.

:

ил. ; 29 см. — Библиография: с. 27 (11 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-525-672-5. — [11-6870] УДК 378.147.091.313:[725.21:721](075.8)

6380. Теория и практика патриотического воспитания студентов : сборник методических материалов : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составитель И. Л. Кишея]. — Барановичи : БарГУ, 2011. — 103, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 103–104 (34 назв.). — 65 экз. — ISBN 978УДК 378.015.31:172.15.022.1(075.8)

6381. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы V Международной научнометодической конференции, Минск, 16–17 июня 2011 г. / [редколлегия: С. И. Лебединский (главный редактор) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 226, [1] с. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978УДК 378.016:811.161.1'243(082)

6382. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных : методические рекомендации : [для студентов заочного отделения] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра зоологии ; [автор-составитель: А. В. Наумчик]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 90 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 90 (17 назв.). — 100 экз. — [11-6811] УДК 378.147.091.313:597/599(075.4)

6383. Янголенко, В. В. Учебно-методическое пособие по проведению производственной практики по терапии : для студентов 5-го курса лечебного факультета / [Янголенко Вера Васильевна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет]. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 71 с. : ил. ; 21 см. — Автор указан перед выпускными данными. — Библиография: с. 71 (16 назв.). — 600 экз. — [11-6824] УДК 378.147.091.313:616-085(075.8) Гл. таксама № 6408, 6726

379.8 Вольны час. Святочныя дні. Канікулы

6384. Базаревич, А. Справочник-путеводитель по Браславскому району / [Базаревич Анна, Короткова Галина, Пантелейко Александр ; Браславский районный исполнительный комитет]. — Минск : Медисонт, 2011. — 76, [1] с., включая обложку : ил., фот. ; 10х14 см + 1 л .

карт, сложенный в [4] с. — Авторы указаны перед выпускными данными. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6982-25-8. — [11-6948] УДК 379.83/.84(476.5)(035.5)

6385. Организация спортивно-оздоровительного туризма / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения", Государственное учреждение "Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района г. Минска", Борисовское общественное объединение "Туристский клуб" ; [составители: И. Э. Игнатович, Н. Н. Ячник, А. А. Калачев]. — Минск : РУМЦ ФВН, 2011. — 25 с. : ил. ; 29 см. — 30 экз. — ISBN 978-985-6658-55-9 .

— [11-6565] УДК 379.83:796.51

6386. Потаева, Г. Р. Основы экскурсоведения : пособие для студентов географического факультета, обучающихся по специальности 1-31 02 01-02 03 "География туризма и экскурсионный менеджмент" / Г. Р. Потаева, Т. А. Федорцова. — Минск : БГУ, 2011. — 158, [1] с. ;

20 см. — Библиография: с. 120–121. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-384-7. — [11-6312] УДК 379.822(075.8)

6387. Сядзіба "Рынькаўка" = Estate "Rynkauka" : эксклюзивный туристический комплекс приглашает гостей : незабываемый отдых в согласии с природой. — [Брест : б. и., 2011?]. — [10] с., включая обложку : ил. ; 29 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 200 экз. — [11-6971] УДК 379.83/.84(476.7-22) 39 Этнаграфiя. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор Гл. № 6665 391/395 Этнаграфiя. Норавы і звычаі. Мода. Грамадскае жыццё. Цырыманіял Гл. № 6390 398 Фальклор у вузкім сэнсе

6388. Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання :

зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2011 г.) / [рэдкалегія: Мажэйка М. А. (старшыня), Калацэй В. В., Канановіч С. К.] .

— Мінск : БДУКМ, 2011. — 266, [1] с. : іл., нотныя іл. ; 29 см. — У надзагалоўку: Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах UNESCO, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Цэнтр захавання спадчыны вуснай традыцыі беларусаў, Беларуская асацыяцыя духавых аркестраў і ансамбляў. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — 170 экз. — ISBN 985УДК 398(=161.3)(082)

6389. Вулей і пчолы : вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ : зборнік навуковых артыкулаў / [Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; укладальнік: В. В. Прыемка] ; пад навуковай рэдакцыяй Р. М. Кавалёвай. — Мінск : Права і эканоміка, 2011. — 290 с. ; 21 см. — 90-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і ўсім фалькларыстам, якія працавалі на філалагічным факультэце прысвячаецца. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы навуковых артыкулаў. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-975-5. — [11-6354] УДК 398(=161.3)(082)

6390. Гаеўская, М. В. Традыцыйныя беларускія святы / М. В. Гаеўская ; Моладзевае грамадскае аб'яднанне "Азбука прадпрымальніцтва". — Мінск : Бизнесофсет, 2010. — 24 с., уключаючы вокладку ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-6939-14-6. — [11-6704] УДК [398.332+392.51](=161.3)(035)

6391. Лук'янава, Т. В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы. Фенаменалагічны аналіз : дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія" / Т. В. Лук'янава. — Мінск : БДУ, 2011. — 109, [2] с. ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 104–110 (143 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-518-385-4. — [11-6331] УДК 398(=161.3)(075.8)

6392. Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік навуковых артыкулаў. — Мінск, 2004–. — 20 см. — Вып. 1 выйшаў без звестак аб нумары выпуску .

Вып. 8 / пад навуковай рэдакцыяй Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. — Права і эканоміка, 2011. — 406 с. : іл., нотныя іл. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-963-2. — [11-6372] УДК 398(082)

5 МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI

6393. Вопросы естествознания : сборник научно-исследовательских статей / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Факультет естествознания. — Минск, 2008–. — Основан в 2008 г .

Вып. 7 / [редколлегия: Н. В. Науменко и др.]. — Белпринт, 2011. — 142 с. : ил. ; 29 см. — Библиография в конце научных статей. — 70 экз. — ISBN 978-985-459-212-1. — [11-6587] УДК 5(082)

6394. Рябоконь, Н. В. Основы современного естествознания : учебно-методический комплекс / Н. В. Рябоконь, Т. В. Лемешова, Э. М. Элькин ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — Минск : МИУ, 2011. — 115 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 113–115 (54 назв.), библиография в конце тем. — Краткий терминологический словарь: с. 106–111. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-745-1. — [11-6790] УДК 5(075.8) 502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў .

Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх

6395. На крыльях экологии : материалы IV Международной научно-практической конференции учащихся и студентов по экологии, энергосбережению и устойчивому развитию, Витебск, 30 марта 2011 г. — Витебск : ВГУ, 2011. — 59 с. ; 21 см. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Государственная гимназия № 6 г. Витебска. — 60 экз. — ISBN 978-985УДК [502/504+620.9](082)

6396. Природа, человек и экология : сборник материалов II межуниверситетской студенческой научно-практической конференции, Брест, 28 апреля 2011 г. / [под общей редакцией Л. Н. Усачевой]. — Брест : БрГУ, 2011. — 107, [1] с. : ил. ; 20 см. — В надзаголовке:

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Библиография в конце докладов. — 57 экз. — ISBN 978-985-473-723-2. — [11-6841] УДК [502.17+574+54](082)

6397. Природопользование : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт природопользования". — Минск, 1999–. — 29 см. — Основан в 1996 г. — ISSN 2079-3928 .

Вып. 19 / [главный редактор А. К. Карабанов]. — Минсктиппроект, 2011. — 218 с. : ил .

— Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в тексте. — 150 экз. — [11-6997] УДК 502/504(476)(082) Гл. таксама № 6454, 6571, 6587

–  –  –

517 Аналiз

6423. Корзюк, В. И. Уравнения математической физики : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по математическим специальностям / В. И. Корзюк. — Минск : БГУ, 2011. — 459 с. : ил. ; 25 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Посвящено 90-летию Белорусского государственного университета. — Библиография: с. 451–453. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-427-1 (в пер.). — [11-6302] УДК 517.958(075.8)

6424. Лаптинский, В. Н. Конструктивный анализ периодической краевой задачи для матричного дифференциального уравнения Ляпунова – Риккати (левосторонняя регуляризация) / В. Н. Лаптинский, О. А. Маковецкая ;... Белорусско-Российский университет. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. — 55 с., включая обложку ; 21 см. — (Препринт / Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси ; № 27) .

— Библиография: с. 52–55 (37 назв.). — 35 экз. — [11-6761] УДК 517.927:517.926.7(0.036.4)

–  –  –

538.9 Фiзiка кандэнсаванага стану (вадкі і цвёрды стан)

6443. Драко, В. М. Фононные и электронные процессы в кристаллах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Физика (ядерные физика и технологии)" / В. М. Драко, В. И. Прокошин, В. Г. Шепелевич. — Минск : БГУ, 2011. — 215 с. :

ил. ; 23 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Посвящено 90-летию Белорусского государственного университета. — Библиография: с. 211. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-359-5 (в пер.). — [11-6310] УДК 538.935(075.8) 539 Будова матэрыі

539.1 Ядзерная, атамная, малекулярная фiзiка 6444. "Ядерные технологии XXI века", международная конференция (2 ; 2010 ; Минск) .

Доклады II Международной конференции "Ядерные технологии XXI века" = II International conference "Nuclear technologies of XXI century" : Минск, 6–8 октября 2010 г. — Минск : Право и экономика, 2010. — 275, [1] с. : ил., схемы ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство энергетики Республики Беларусь, Ядерное общество России, Литовское ядерное общество, Министерство топлива и энергетики Украины, Национальная академия наук Беларуси, ГК по науке и технологиям Республики Беларусь и др. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 80 экз. — ISBN 978-985-442-950-2. — [11-6581] УДК [539.1+621.039](082)

539.2 Уласцiвасцi i структура малекулярных сістэм

6445. Наноструктуры в конденсированных средах : сборник научных статей / Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова ; [редколлегия: П. А. Витязь (отв. ред.) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 380, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография в конце научных статей. — 200 экз. — ISBN 978УДК [539.2:546.26+544](082)

6446. Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах : сборник научных статей / Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова ;

[редколлегия: П. А. Витязь (отв. ред.) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 440, [1] с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных статей. — 200 экз. — ISBN 978-985-476-917-2. — [11-6321] УДК [539.2:546.26+544](082) Гл. таксама № 6447 539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў

6447. Журавков, М. А. Механика сплошных сред. Теория упругости и пластичности :

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Механика" / М. А. Журавков, Э. И. Старовойтов. — Минск : БГУ, 2011. — 543 с. : ил. ; 25 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Посвящено 90-летию Белорусского государственного университета. — Библиография: с. 528–531 (112 назв.). — Указатели именной, предметный: с. 532–539. — 350 экз. — ISBN 978-985-518в пер.). — [11-6301] УДК [539.3+539.214](075.8) <

–  –  –

55 Навукі аб Зямлі. Геалагiчныя навукi 551 Агульная геалогiя. Метэаралогія. Клiматалогiя .

Гiстарычная геалогiя. Стратыграфiя. Палеагеаграфiя

6452. Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / [А. К. Карабанаў і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут прыродакарыстання. — Мінск : Беларуская навука, 2011. — 234, [1] с., [4] л. іл. : іл. ; 20 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л .

Аўтары таксама: Вінакураў В. Ф., Дучыц Л. У., Зайкоўскі Э. М., Клімковіч І. Я. — Бібліяграфія: с. 191–209. — Геаграфічны паказальнік камянёў, згаданых у кнізе: с. 227–233. — 200 экз .

— ISBN 978-985-08-1295-7. — [11-6792] УДК [551.332.57+902/904](476)

–  –  –

574 Агульная экалогiя. Біяцэналогія. Гiдрабiялогiя. Бiягеаграфiя

6454. Основы экологии : учебно-методический комплекс со справочно-информационными материалами : [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; составители: И. Г. Першин, Л. И. Шпаковская]. — 2-е изд., стереотипное .

— Минск : МИУ, 2011. — 207 с. ; 21 см. — Библиография: с. 194–195 (26 назв.). — 300 экз .

— ISBN 978-985-490-737-6. — [11-6784] УДК [574+502/504](075.8)

6455. Пугачева, И. Г. Методы экологических исследований : курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства специализации 1-33 01 06 01 – Сельскохозяйственная радиоэкология / И. Г. Пугачева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 95 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 95 (15 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-467-313-4. — [11-6682] УДК 574.08(075.8)

6456. Симонова-Лобанок, М. П. Общая экология : (в схемах) / М. П. Симонова-Лобанок ; Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Минский государственный высший авиационный колледж. — Минск : Право и экономика, 2011. — 75, [1] c. : схемы ; 29 см. — Библиография: с. 74–75 (39 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-442-961-8. — [11-6579] УДК 574(084.2) Гл. таксама № 6396

–  –  –

6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКI. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ

61 Медыцынскія навукі

6461. Конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти профессора М. П. Шейбака (2011 ; Гродно). Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора М. П. Шейбака, 14–15 апреля 2011 г. / [редколлегия: Снежицкий В. А. (отв. редактор) и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 551 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 1, 2, Студенческое научное общество, Совет молодых ученых. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-496УДК 61(082)

6462. Кралько, А. А. Сборник ситуационных задач и деловых игр по основам права, медицинской этике и деонтологии (для слушателей курсов "Организация здравоохранения", "Организация сестринского дела", медицинских вузов и колледжей) : учебно-методическое пособие / [Кралько А. А., Матвейчик Т. В., Пилипцевич Н. Н.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. — Минск : БелМАПО, 2011. — 67 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. — Библиография: с. 65–67 (33 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-485-7. — [11-6699] УДК [61:34+614.253](075.9) Гл. таксама № 6726 611 Анатомiя. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомiя

6463. Весенние анатомические чтения : сборник статей научной конференции, посвященной памяти доцента З. А. Пашенко, 20 мая 2011 г. / [редколлегия: Околокулак Е. С. (отв .

редактор), Гаджиева Ф. Г.]. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 61 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра анатомии человека. — Библиография в конце докладов .

— 25 экз. — ISBN 978-985-496-786-8. — [11-6405] УДК 611(082)

6464. Маринич, В. В. Анатомия и физиология сенсорных систем : учебно-методическое пособие : [для студентов] / В. В. Маринич, О. С. Морозов ; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2011. — 75 с. : ил., схемы ; 21 см. — 70 экз. — ISBN 978-985-516-156-2. — [11-6400] УДК [611.8+612.821.8](075.8) 612 Фiзiялогiя. Фізіялогія чалавека. Параўнальная фiзiялогiя

6465. Зинчук, В. В. Нормальная физиология : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Лечебное дело" :

[в 2 ч.] / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик ; под редакцией В. В. Зинчука ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — 3-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011–. — 21 см .

Ч. 2. — 2011. — 275 с. — Библиография: с. 273–274 (29 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 612(075.8)

6466. Кузнецов, О. Е. Серология групп крови : учебно-методическое пособие для студентов медико-диагностического, лечебного и педиатрического факультетов / О. Е. Кузнецов, И. А. Курстак, В. В. Воробьев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница", Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом клинической биохимии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 63 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 61 (14 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-775-2. — [11-6505] УДК 612.118.221.2.086/.087(075.8)

6467. Морзак, Г. И. Тяжелые металлы и защитные системы организма : монография / Г. И. Морзак, И. В. Ролевич. — Минск : БГАТУ, 2011. — 154, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 135–155 (244 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-519-374-7. — [11-6514] УДК 612.014.481/.482:[546.8+546.48]

6468. Практикум по нормальной физиологии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-психологическое дело" : [в 2 ч. / В. В. Зинчук и др.] ; под редакцией В. В. Зинчука ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Балбатун О. А., Дорохина Л. В., Емельянчик Ю. М., Орехов С. Д., Шульга Е. В. – На обложке: 275 лет со дня рождения Луиджи Гальвани. — 200 экз .

Ч. 1. — 265, [1] с., включая обложку : ил., схемы. — Библиография: с. 262 (21 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-782-0. — [11-6576] УДК 612.1/.8(076.58)

6469. Ч. 2. — 262, [1] с., включая обложку : ил., схемы. — Библиография: с. 260 (23 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-783-7. — [11-6575] УДК 612.1/.8(076.58)

6470. Практикум по нормальной физиологии : учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Лечебное дело" :

[в 2 ч. / В. В. Зинчук и др.] ; под редакцией В. В. Зинчука ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физиологии. — 3-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Балбатун О. А., Дорохина Л. В., Емельянчик Ю. М., Орехов С. Д. — На обложке: Мигель Сервет. 500 лет со дня рождения. — 750 экз .

Ч. 1. — 281 с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 279 (21 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-774-5. — [11-6518] УДК 612.1/.8(076.58)

6471. Ч. 2. — 224 с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 222 (20 назв.), библиография в тексте. — ISBN 978-985-496-783-7. — [11-6519] УДК 612.1/.8(076.58)

6472. Физиология : курс лекций по управляющим системам организма человека : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина, Кафедра природопользования и охраны природы ;

[автор-составитель Е. И. Дегтярева]. — Мозырь : МзГПУ, 2011–. — 21 см .

Ч. 1. — 2011. — 132 с. : ил. — Библиография: с. 132 (10 назв.). — 119 экз. — ISBN 978УДК 612(075.8) Гл. таксама № 6221, 6464

–  –  –

614 Грамадскае здароўе і гігіена. Санiтарыя .

Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне

6477. Вычисление стандартизованных показателей прямым, косвенным и обратным методом : учебно-методическое пособие / [Т. Н. Глинская и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. — Минск : БелМАПО, 2011. — 13 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гулицкая Н. И., Калинина Т. В., Щавелева М. В. — Библиография: с. 13 (6 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-495-6. — [11-6694] УДК 614.2:311(075)

6478. Заборовский, Г. И. Тестовые задания по общественному здоровью и здравоохранению к курсовому и государственному экзаменам : тесты для студентов медикопсихологического факультета / Г. И. Заборовский, Е. М. Тищенко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011 .

— 179 с. ; 21 см. — Библиография: с. 176–177 (18 назв.). — 37 экз. — ISBN 978-985-496-785-1 .

— [11-6417] УДК 614.2(076.1)(075.8)

6479. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность : учебно-методический комплекс для студентов дневной и заочной форм обучения / [Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; автор-составитель: В. А. Цибулько]. — 6-е изд. — Минск : МИУ, 2011. — 227 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 214–215 (9 назв.), 225–227 (28 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-490-740-6. — [11-6783] УДК 614.876.084(075.8)

6480. Здоровье населения Республики Беларусь = Population health in the Republic of Belarus : статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 255 с. ; 25 см. — 70 экз. — ISBN 978-985-6858-88-1. — [11-6754] УДК 614.2(476)(083.41)

6481. Рекомендации по применению средства "Витмол" для санитарной обработки помещений и молочного оборудования ферм (комплексов) и перерабатывающих предприятий / А. Ф. Железко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск :

ВГАВМ, 2011. — 22 с., включая обложку ; 21 см. — Авторы также: Алешкевич В. Н., Китурко П. А., Прокопик Д. И. — Библиография: с. 22 (8 назв.). — 50 экз. — [11-6745] УДК 614.3:631.22:636.2.034(083.132)

6482. Статистические величины, их виды, методика вычисления и использование :

учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. — Минск : БелМАПО, 2011–. — 21 см .

Ч. 1 / [Т. Н. Глинская и др.]. — 2011. — 18 с. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Гулицкая Н. И., Калинина Т. В., Щавелева М. В. — Библиография: с. 17 (6 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-493-2. — [11-6691] УДК 614.2:311(075)

6483. Ч. 2 / [Т. Н. Глинская, С. А. Куницкая, Н. И. Гулицкая]. — 2011. — 12 с. — Авторы указаны на обороте титульного л. — Библиография: с. 12 (12 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 614.2:311(075) Гл. таксама № 6285, 6462, 6571 615 Фармакалогiя. Агульная тэрапiя. Таксiкалогiя

6484. Бузук, Г. Н. Определитель лекарственного растительного сырья : [справочник] / Г. Н. Бузук, Н. А. Кузьмичева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 141 с. ; 21 см .

— 100 экз. — ISBN 978-985-466-378-4. — [11-6821] УДК 615.322:633.88(035)

6485. Бушма, М. И. Наглядная фармакология : учебное наглядное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов : [в 2 т.] / Михаил Бушма, Кирилл Бушма ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра фармакологии, Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом клинической биохимии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 21 см. — 99 экз .

Т. 1. — 413 с. : ил. — Алфавитный указатель международных непатентованных названий лекарственных средств: с. 399–409. — ISBN 978-985-496-763-9. — [11-6520] УДК 615(075.8)

6486. Т. 2. — 468 с. : ил. — Алфавитный указатель международных непатентованных названий лекарственных средств: с. 452–464. — ISBN 978-985-496-764-6. — [11-6521] УДК 615(075.8)

6487. Инновационные лекарственные средства и интеллектуальная собственность :

вопросы охраны и защиты / [составители: А. Н. Сычев и др.]. — Минск : ДокторДизайн, 2011. — 45, [1] с. : ил. ; 21 см. — Составители также: Вашук Г. В., Ландо Д. Д., Люкович В. Б., Полоник И. С. — 400 экз. — ISBN 978-985-6913-27-6. — [11-6538] УДК [615.2/.3:001.895]:347.77

6488. Карпук, В. В. Фармакогнозия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по биологическим специальностям / В. В. Карпук. — Минск : БГУ, 2011. — 340 с. :

ил. ; 25 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Посвящено 90-летию Белорусского государственного университета. — Библиография: с. 326–329. — Указатель названий лекарственных растений на русском, латинском языках: с. 330–337. — 250 экз. — ISBN 978-985-518-430-1 (в пер.). — [11-6303] УДК 615.322(075.8)

6489. Королева, Е. Г. Курс лекций по медицинской психологии и психотерапии : пособие для студентов медико-диагностического факультета, психологов, интернов, клинических ординаторов и врачей психиатрического профиля / Е. Г. Королева, Э. Г. Хмельницкая, И. С. Попеня ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской психологии и психотерапии. — Гродно :

ГрГМУ, 2011. — 163 с. ; 21 см. — Библиография: с. 161–162 (37 назв.). — 70 экз. — ISBN 978УДК [615.851+159.9:61](075.8)

6490. Кугач, В. В. Курс лекций по аптечной технологии лекарственных средств / В. В. Кугач ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Витебск : ВГМУ, 2010. — 349 с. ; 20 см. — Библиография: с. 340–344 (56 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985УДК 615.12.014(075.8)

6491. Отчет о результатах исследования "Изучение особенностей потребления лекарственных средств населением Республики Беларусь" / Белорусский государственный университет, Государственный институт управления и социальных технологий, НИЛ "Общественное мнение" ; [исполнители: Елена Евгеньевна Кучко, Ирина Владимировна Левицкая, Людмила Владимировна Соловьева]. — Минск : ДокторДизайн, 2011. — 43 с. : ил. ; 30 см .

— 400 экз. — ISBN 978-985-6913-29-0. — [11-6573] УДК 615.2/.3.03(476)(047.1)

6492. Технологии на службе здоровья = Modern technologies for the health / РУП "Белмедпрепараты". — [Б. м. : б. и., 2011?]. — 23, [1] с. : ил. ; 30 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 700 экз. — [11-6551] УДК 615.2:658.115(476-25) Гл. таксама № 6493, 6540 616 Паталогiя. Клiнiчная медыцына

6493. Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 63-й итоговой научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 21–22 апреля 2011 г. / [редколлегия: С. А. Сушков (председатель) и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 366 с. : ил. ;

30 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — Указатель авторов: с. 364–366. — 100 экз. — ISBN 978-985УДК [616+615.1](082)

6494. Алехнович, Л. И. Водно-электролитный баланс организма: лабораторно-клинические аспекты : учебно-методическое пособие : [для слушателей курсов повышения квалификации] / Л. И. Алехнович, Ю. И. Степанова, В. С. Камышников ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2011. — 84 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 84 .

— 150 экз. — ISBN 978-985-499-484-0. — [11-6700] УДК 616-008.9-074(075.9)

6495. Информационно-статистический сборник по медицинской экспертизе и реабилитации в Республике Беларусь : [в 2 ч.] / ГУ "Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации". — Минск : Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 21 см .

— 40 экз .

Ч. 1 : Показатели инвалидности, 2010 г. — 115 с. — Перед выпускными данными заглавие: Показатели инвалидности в Республике Беларусь, 2011 г. — [11-6426] УДК [616-036.865+616-039.76](476)(083.41)

6496. Ч. 2 : Показатели деятельности службы медицинской реабилитации, 2010 г. — 60 с. — [11-6427] УДК [616-036.865+616-039.76](476)(083.41)

6497. Лис, М. А. История болезни (клиническое обследование больного в терапии и правила оформления учебной истории болезни) : учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического факультетов / М. А. Лис, К. Н. Соколов, Ю. Т. Солоненко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — 3-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 114 с. : ил. ; 21 см. — 150 экз. — ISBN 978-985-496-788-2. — [11-6406] УДК 616-071(075.8)

6498. Океанов, А. Е. Применение статистических методов в биомедицинских исследованиях : (учебно-методическое пособие) / А. Е. Океанов, И. В. Дардынская ; Центр Великих

Озер профессиональной и экологической безопасности и здоровья Иллинойского университета в Чикаго, Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова. — Минск : [б. и.], 2011. — 82 с. :

ил. ; 27 см. — Библиография: с. 80 (5 назв.). — 120 экз. — [11-6572] УДК 616-07:519.22:004(075)

6499. Организация паллиативной помощи детям в Республике Беларусь : учебнометодическое пособие / [А. Г. Горчакова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общей врачебной практики, Республиканский ресурсный центр паллиативной помощи детям .

— Минск : БелМАПО, 2011. — 24 с. : схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Борисевич М. В., Воронко Е. А., Збаровская А. А., Савва Н. Н., Чепик Ю. И. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-498-7. — [11-6696] УДК 616-053.2-08-039.75(476)(075)

6500. Парамонова, Н. С. Грудное детство : учебно-методическое пособие для студентов педиатрического факультета / Н. С. Парамонова, Н. И. Янковская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 2. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 182, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография в конце занятий. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-779-0. — [11-6404] УДК [616-053.3-08+613.952/.953](075.8)

6501. Скрягина, Е. М. Мероприятия по инфекционному контролю в противотуберкулезных организациях : методическое руководство / Скрягина Е. М., Гуревич Г. Л., Калечиц О. М. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии". — Минск : [б. и.], 2010. — 71 с. : ил. ; 20 см. — 300 экз. — [11-6394] УДК [616-002.5-08:614.212]:614.4(476) Гл. таксама № 6302, 6502, 6509 616.1/.9 Прыватная паталогія

6502. Внутренние болезни и основы военно-полевой терапии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Стоматология" : в 2 ч. / Министерство образования Республика Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2010–2011. — 21 см. — Авторы 1-й ч.: Арбатская И. В., Драгун О. В., Дроздова М. С., Немцов Л. М., Соболева Л. В., Юпатов Г. И .

Ч. 2 / Г. И. Юпатов [и др.]. — 2011. — 312 с. — Авторы также: Арбатская И. В., Драгун О. В., Дроздова М. С., Немцов Л. М., Редненко В. В., Соболева Л. В. — Библиография:

с. 311–312 (17 назв.). — 90 экз. — ISBN 978-985-466-459-0. — [11-6829] УДК [[616.1/.4+616.6]-08+616-085:355](075.8)

6503. Демидчик, Ю. Е. Поражения кожи и слизистых при злокачественных новообразованиях внутренних органов : учебно-методическое пособие / Ю. Е. Демидчик, Л. Г. Барабанов, А. Л. Барабанов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра дерматовенерологии. — Минск : БелМАПО, 2011. — 33 с. ; 21 см. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-497-0. — [11-6695] УДК [616.1/.4-006.6-06:616.5]-08(075)

6504. Special propedeutics of internal diseases : lecture course / Vitebsk State Medical University, Department of Propedeutics of Internal Diseases ; compiled by L. M. Nemtsov. — Vitebsk : VSMU, 2011. — 318 с. ; 21 см. — На англійскай мове. — Бібліяграфія: с. 318 (11 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-466-330-2. — [11-6832] Прыватная прапедэўтыка ўнутраных хвароб УДК 616.1/.4-07(075.8)

616.1 Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы .

Сардэчна-сасудзістыя захворванні

6505. Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний = Arterial hypertension and cardiovascular disease prevention : материалы VI Международной конференции, 19–20 мая 2011 г. / [научные редакторы: Мрочек А. Г., Подпалов В. П.]. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 358 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Белорусское общественное объединение по артериальной гипертонии. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 170 экз. — ISBN 978-985-466-485-9. — [11-6823] УДК [616.12-008.331.1-08+616.1-084](082)

6506. Дергачев, А. В. Аномалия Эбштейна. Клиника, диагностика, хирургическое лечение : учебно-методическое пособие / А. В. Дергачев, В. В. Троян, А. В. Горустович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра детской хирургии. — Минск : БелМАПО, 2011. — 30 с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 28–29 (16 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-492-5. — [11-6690] УДК 616.12-007.2-053.1-089(075)

6507. Козловский, В. И. Гипертонические кризы (клиника, диагностика, лечение) : монография / В. И. Козловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра факультетской терапии. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 282, [5] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 266–282 (340 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-466-477-4. — [11-6822] УДК 616.12-008.331.1-08

6508. Козловский, В. И. Механизмы регуляции коронарного кровотока, опосредованной эндотелиальными сосудорасширяющими факторами : монография / В. И. Козловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 215 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 165–215 (576 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-496-754-7. — [11-6420] УДК 616.12-018.74-008-085.224

6509. Фиясь, А. Т. Анемии. Гемостазиопатии. Клиника, диагностика, лечение : пособие для студентов лечебного факультета, факультета иностранных учащихся и клинических ординаторов / А. Т. Фиясь, И. Р. Ерш ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра госпитальной терапии .

— Гродно : ГрГМУ, 2011. — 151 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 145–146 (29 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-787-5. — [11-6431] УДК [616.155.194+616-005.1]-08(075.8)

6510. Хронотропная функция сердца : монография / [В. А. Снежицкий и др.] ; под редакцией В. А. Снежицкого. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 230 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дешко М. С., Пелеса Е. С., Раков А. В., Снежицкая Е. А., Снежицкая Т. Н., Шишко В. И., Шпак Н. В. — 100 экз. — ISBN 978-985-496УДК 616.125.4-008.64-073.97

616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы

6511. Новые технологии в решении проблемы патологии голоса, слуха и речи : материалы республиканской научно-практической конференции оториноларингологов с международным участием, посвященной 50-летию кафедры оториноларингологии УО "ГрГМУ", 19–20 мая 2011 г. / под редакцией О. Г. Хорова. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 161 с. ; 21 см .

— В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Республиканское научно-практическое общество оториноларингологов. — Библиография в конце докладов. — 155 экз. — ISBN 978-985-496УДК 616.21-08(082)

6512. Пороки развития легких у детей и их лечение (патогенез, клиника, диагностика, лечение) : учебно-методическое пособие / [Э. М. Колесников и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра детской хирургии. — Минск : БелМАПО, 2011. — 128 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гриневич Ю. М., Свирский А. А., Троян В. В. — Библиография: с. 124–128 (87 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-491-8 .

— [11-6689] УДК 616.24-007.2-053.2-08(075)

6513. Хоров, О. Г. Оториноларингология = Otorhinolaryngology : тесты для студентов факультета иностранных учащихся (на английском языке) / О. Г. Хоров, И. Ч. Алещик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра оториноларингологии, стоматологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011 .

— 70 с. ; 21 см. — Текст на английском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-797-4. — [11-6410] УДК 616.21-08(076.3)(075.8)-054.6

616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта

6514. Тристень, К. С. Профилактика аномалий зубочелюстной системы у детей : методические рекомендации для студентов педагогических вузов / К. С. Тристень ; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2011. — 106, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 53–54 (20 назв.), 106–107 (34 назв.). — Глоссарий: с. 72–75. — 90 экз. — [11-6902] УДК 616.314-007.1-053.4/.5-084(075.8)

6515. Шаковец, Н. В. Профилактика и лечение кариеса зубов у детей раннего возраста :

практическое пособие / Н. В. Шаковец, Н. В. Ковальчук. — Минск : Оргстрой, 2011. — 43 с. :

ил. ; 20 см. — Библиография: с. 39–42 (57 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-6653-08-0. — [11-6388] УДК 616.314-002-053.4-08

616.7 Захворванні апорна-рухальнай сістэмы. Шкілет і мышачная сістэма

6516. Походенько-Чудакова, И. О. Рефлексотерапия в комплексном лечении одонтогенных абсцессов челюстно-лицевой области : монография / И. О. Походенько-Чудакова,

Ю. М. Казакова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 133 с. :

ил. ; 20 см. — Библиография: с. 106–131 (395 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-476-904-2 .

— [11-6327] УДК 616.716.8-002.3-085.814

616.8 Неўрапаталогія. Неўралогія. Нервовая сістэма

6517. Актуальные вопросы клинической неврологии и нейрохирургии : материалы республиканской конференции с международным участием, посвященной 50-летию кафедры неврологии УО "ГрГМУ", 16 июня 2011 г. / [ответственные радакторы: В. А. Снежицкий,

В. В. Зинчук, С. Д. Кулеш]. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 154 с. ; 21 см. — В надзаголовке:

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Библиография в конце докладов. — 99 экз. — ISBN 978-985-496УДК [616.8+616.8-089](082)

616.89 Псіхіятрыя. Паталагічная псіхіятрыя. Псіхапаталогія .

Псіхічныя (душэўныя) хваробы. Псіхозы

6518. Королева, Е. Г. Деонтология в психиатрии : пособие для студентов медикопсихологического факультета, психологов, интернов, клинических ординаторов и врачей психиатрического профиля / Е. Г. Королева ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра психиатрии и наркологии. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 171 с. ; 21 см. — Библиография: с. 166–170 (86 назв.). — 96 экз. — ISBN 978-985-496-757-8. — [11-6419] УДК [616.89:614.253](075)

6519. Королева, Е. Г. Общая психопатология : учебно-методическое пособие для студентов медико-психологического факультета / Е. Г. Королева, Э. П. Станько, Э. Е. Шустер ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра психиатрии и наркологии. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 95 с. ; 21 см. — Библиография: с. 94 (6 назв.). — 66 экз. — ISBN 978-985-496-759-2 .

— [11-6412] УДК 616.89-08(075.8)

6520. Медведев, А. С. Патофизиология алкоголизма и патогенетические подходы к его лечению / А. С. Медведев, М. Г. Чухрова. — Минск : Ковчег, 2011. — 169 с. : ил. ; 25 см. — Библиография: с. 145–169 (300 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-6950-97-4 (в пер.). — [11-6304] УДК 616.89-008.441.13-08

6521. Станько, Э. П. Психиатрия : тесты к государственному экзамену для студентов медико-психологического факультета и врачей-интернов психиатрического профиля / Э. П. Станько, Е. Г. Королева, С. Л. Дудук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра психиатрии и наркологии. — 2-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 166 с. ; 21 см. — 56 экз. — ISBN 978УДК 616.89(076.3)(075.8)

6522. Трудовая и военная экспертиза в психиатрии : учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов и аспирантов, обучающихся по специальности "психиатрия-наркология" / [В. А. Карпюк и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра психиатрии и наркологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 75 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дудук С. Л., Станько Э. П., Шустер Э. Е. — Библиография: с. 57 (6 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-766-0. — [11-6422] УДК [616.89-036.865+355.212.2](075.8) 616.9 Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі

6523. Врожденные инфекции : возбудители, степень угрозы, основная симптоматика, диагностика, лечение, профилактика и общие принципы консультирования / [В. С. Васильев и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 27 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Васильев А. В., Пронько Н. В., Смирнова Е. В. — Библиография: с. 23–25 (20 назв.) .

— 50 экз. — ISBN 978-985-496-750-9. — [11-6423] УДК 616.9-053.1-08(075.8)

6524. Инфекционные болезни, инфекционные болезни у детей, эпидемиология =

Infectious diseases, children's infections, epidemiology : сборник тестов для студентов факультета иностранных учащихся (английский язык обучения) / [В. М. Цыркунов и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра инфекционных болезней с курсом детских инфекций. — Гродно :

ГрГМУ, 2011. — 106 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Богуцкий М. И., Васильев В. С., Волосач О. С., Кравчук Ю. В., Литвинов А. С. — Текст на английском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-777-6. — [11-6411] УДК 616.9-036.22-08(076.3)(075.8)-054.6

6525. Патологическая анатомия инфекционных заболеваний : пособие : [для студентов] / Самсонова И. В. [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 272 с. : ил. ;

21 см. — Авторы также: Голубцов В. В., Малашенко С. В., Медведев М. Н. — Библиография: с. 269 (19 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-466-297-8. — [11-6825] УДК 616.9-091(075.8) 617 Хірургія. Артапедыя. Афтальмалогiя

6526. Ковальчук, В. И. Детская хирургия: тестовый контроль, практические навыки и вопросы к государственному экзамену : учебно-методическое пособие для студентов 6-го курса педиатрического факультета / В. И. Ковальчук, К. М. Иодковский, В. М. Шейбак ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра детской хирургии. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 205 с. ; 21 см. — Автор 1-го изд.: В. И. Ковальчук. — 20 экз. — ISBN 978-985-496-798-1. — [11-6429] УДК 617-089-053.2(076.3)(075.8)

6527. Лицевые боли. Клиника, диагностика, лечение : учебно-методическое пособие / [А. С. Артюшкевич и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра челюстно-лицевой хирургии. — Минск : БелМАПО, 2011. — 11 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Адащик Н. Ф., Дривотинов Б. В., Руман Г. М. — Библиография: с. 11 (13 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-496-3. — [11-6693] УДК 617.52-009.7-08(075)

6528. Общая и частная хирургия : учебное пособие для студентов стоматологического факультета / В. Н. Шиленок [и др.] ; под ред. В. Н. Шиленка ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 654 с. : ил. ; 21 см. — Авторы также: Богданович А. В., Гецадзе Г. Н., Гидранович А. В., Жулев С. А., Зельдин Э. Я., Мамась Н. А., Никольский М. А., Сушков С. А., Федянин С. Д., Фомин А. В., Шаппо Г. М. — Библиография: с. 647–651 (83 назв.). — 300 экз .

— ISBN 978-985-466-335-7. — [11-6830] УДК 617-089(075.8)

6529. Основы челюстно-лицевой хирургии : учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета : [в 2 т.] / С. А. Кабанова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии. — Витебск :

ВГМУ, 2011. — 21 см. — Авторы также: Кабанова А. А., Минина А. Н., Погоцкий А. К., Чернина Т. Н. — 150 экз .

Т. 1 : Обезболивание. Операция удаления зуба. — 288, [2] с. : ил. — Библиография:

с. 287–288 (23 назв.). — ISBN 979-985-466-347-0. — [11-6833] УДК 617.52-089(075.8)

6530. Т. 2 : Гнойно-воспалительные заболевания. — 394 с. : ил. — Библиография: с. 392–393 (29 назв.). — ISBN 979-985-466-348-7. — [11-6834] УДК 617.52-089(075.8)

6531. Тяжелые осложнения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области (тромбофлебит вен лица, тромбоз кавернозного синуса, одонтогенный медиастинит) : учебно-методическое пособие : [для студентов] / И. О. Походенько-Чудакова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Белорусский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГМУ, 2011. — 158 с. : ил. ; 21 см. — Авторы также: Бармуцкая А. З., Кабанова С. А., Чудаков О. П. — Библиография: с. 149–153 (46 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985-466-472-9. — [11-6826] УДК 617.52-002.3-06-089(075.8) 618 Гiнекалогiя. Акушэрства

6532. Михеева, Н. Г. Ультразвуковая диагностика маточной беременности в ранние сроки : учебно-методическое пособие / Н. Г. Михеева, С. Л. Якутовская, Т. В. Марковская .

— Минск : БелМАПО, 2011. — 25 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 25 (10 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-499-499-4. — [11-6697] УДК 618.2-073.432.1(075)

6533. Семененко, И. В. Оценка реализации программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в Республике Беларусь : отчет / И. В. Семененко, А. Н. Ображей, А. Н. Барсуков ; [под общей редакцией И. В. Семененко] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Программа развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). — Минск :

В.И.З.А. ГРУПП, 2011. — 66 с. : ил. ; 30 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6834-36-6. — ISBN 978-985-6834-21-2 (ошибоч.). — [11-6571] УДК 618.2-06:[616.98:578.828HIV]-084(476)(047.1) 619 Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя

6534. Анисимова, Е. И. Гельминты хищных млекопитающих семейство Canidae, Fischer, 1817 в естественных условиях и на зверофермах / Е. И. Анисимова, С. В. Полоз, А. М. Субботин ; Национальная академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 235, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 214–236. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1293-3. — [11-6791] УДК 619:616.995.1:639.11

6535. Веремей, Э. И. Зооветеринарные мероприятия при хирургической патологии на молочных комплексах Брестской области : рекомендации / [Э. И. Веремей, В. М. Руколь, В. А. Журба] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011 .

— 27 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-475-8. — [11-6746] УДК 619:617-089:636.2.034:631.223.24(476.7)(083.132)

6536. Веремей, Э. И. Лечебно-профилактические мероприятия для крупного рогатого скота при хирургической патологии на молочных комплексах Витебской области : рекомендации / [Э. И. Веремей, В. М. Руколь, В. А. Журба] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 27 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-470-3. — [11-6747] УДК 619:617-089:636.2.034:631.223.24(476.5)(083.132)

6537. Голубь, А. А. Рекомендации по применению ветеринарного препарата "Цинковет" для профилактики гепатодистрофий крупного рогатого скота на откорме / А. А. Голубь ;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 17, [1] с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 17 (11 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512УДК 619:616.36-007.17-085.244:636.2(083.132)

6538. Голубь, А. А. Рекомендации по совершенствованию способов диагностики гепатозов крупного рогатого скота / А. А. Голубь ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 14 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Библиография:

с. 13 (9 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-538-0. — [11-6714] УДК 619:616.36-002-07:636.2(083.132)

6539. Коваленок, Ю. К. Клиническая диагностика и внутренние незаразные болезни :

учебно-методическое пособие для абитуриентов, поступающих в вузы по специальности "Ветеринарная медицина" / Ю. К. Коваленок, С. В. Петровский ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 114 с., включая обложку ;

21 см. — Библиография: с. 112 (7 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-524-3. — [11-6718] УДК 619:616.1/.8-07(075.4)

6540. Методические рекомендации по использованию травы полыни горькой и препаратов на ее основе в ветеринарии и народной медицине / [А. И. Ятусевич и др.] ;

Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 23 с., включая обложку ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. Авторы также: Бузук Г. Н., Вишневец Ж. В., Карасев Н. Ф., Мотузско Н. С., Сайко А. Л., Самсонович В. А. — Библиография: с. 19–22 (70 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-516-8. — ISBN 978-985-512-516-516-8 (ошибоч.). — [11-6713] УДК [619+615.89]:[615.322:635.718](083.132)

6541. Микроскопический метод исследования : учебно-методическое пособие для студентов ветеринарного и биотехнологического факультетов, слушателей ФПКиПК, специалистов АПК / [Притыченко А. Н. и др.] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 78 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. Авторы также: Алешкевич В. Н., Архипов И. Н., Билецкий О. Р., Вербицкий А. А., Даровских С. В., Красочко П. А., Лемиш А. П., Лысенко А. П., Медведев А. П., Притыченко А. В., Сахончик П. Е. — Библиография: с. 77 (12 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-512-429-1. — [11-6719] УДК 619:616-076(075)

6542. Прудников, В. С. Методические рекомендации по диагностике криптоспоридиоза свиней / [В. С. Прудников, В. М. Мироненко, О. С. Мехова] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 23 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. — Библиография: с. 22 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 619:616.993.1-07:636.4(083.132)

6543. Руколь, В. М. Профилактика болезней конечностей коров и предупреждения роста рогов у телят на молочных комплексах Гродненской области : рекомендации / [В. М. Руколь, В. А. Журба, Э. И. Веремей] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 27 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с .

обложки. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-474-1. — [11-6748] УДК 619:617-084:636.2.034:631.223.24(476.6)(083.132)

6544. Типовые патологические процессы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санитария и экспертиза", "Ветеринарная фармация" / [М. А. Макарук и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2011. — 167 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Кудрявцева Е. Н., Мотузко Н. С., Руденко Л. Л. — Библиография: с. 164–165. — 500 экз. — ISBN 978-985-6993-39-1. — [11-6818] УДК 619:616-092(075.8) Гл. таксама № 6587 62 Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым

6545. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии : материалы международной научно-технической конференции, Могилев, 21–22 апреля 2011 г. : [в 2 ч. / редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.]. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство образования и науки Российской Федерации, Могилевский областной исполнительный комитет, Национальная академия наук Беларуси, Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет". — Библиография в конце докладов. — ISBN 978-985-492-091-7 .

Ч. 1. — 296 с. : ил. — 190 экз. — ISBN 978-985-492-092-4. — [11-6888] УДК 62(082)

6546. Ч. 2. — 337 с. : ил. — 205 экз. — ISBN 978-985-492-093-1. — [11-6886] УДК 62(082) 620 Выпрабаваннi матэрыялаў. Таваразнаўства. Сiлавыя станцыi .

Агульная энергетыка

6547. Государственная комплексная программа научных исследований "Наноматериалы и нанотехнологии" на 2006–2010 гг. / [Государственное научно-производственное объединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению", Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; подготовили: Урбанович В. С., Станкевич В. С., Шлома Е. Н.]. — Минск : [б. и.], 2011. — 51 с., включая обложку : ил. ; 29 см. — 50 экз. — [11-6868] УДК 620.22:539.2(083.97)"2006/2010"

6548. Мировой энергетический рынок и топливно-энергетический комплекс Беларуси / [Падалко Л. П. и др.]. — Минск : Право и экономика, 2011. — 197 с. : ил., схемы ;

21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волошенюк Д. А., Киселева Т. А., Морозов С. Г. — Библиография в конце глав. — 100 экз. — ISBN 978-985-442УДК 620.9:339.13(100+476)

6549. Технологии конструкционных наноструктурных материалов и покрытий / [П. А. Витязь и др.] ; под общей редакцией П. А. Витязя и К. А. Солнцева ; Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 282, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Алымов М. И., Баринов С. М., Ильющенко А. Ф., Колмаков А. Г., Солнцев К. А., Хейфец М. Л., Чижик С. А. — Библиография: с. 263–279 (400 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1292-6 .

— [11-6794] УДК 620.3+621.793 Гл. таксама № 6395, 6557 621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія .

Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання

6550. Кан Шоучян. Обнаружение дефектов вращающихся механических узлов на основе эмпирической декомпозиции мод вибрационных сигналов и машин на опорных векторах / Кан Шоучян. — Минск : РИВШ, 2011. — 137, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 119–128 (126 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-500-465-4. — [11-6482] УДК 621:620.178.5

6551. Королько, А. А. Экономическая эффективность обновления оборудования на предприятиях машиностроения / А. А. Королько, Е. Н. Костюкевич, Т. А. Сахнович. — Минск : БНТУ, 2011. — 323, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 319–324 (77 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-643-5. — [11-6750] УДК 621:658.589-027.236

6552. Кулик, В. И. Производственные технологии : [для студентов вузов] : в 2 ч. / В. И. Кулик ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. — 4-е изд., переработанное. — Минск : МИУ, 2011. — 20 см. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-742-0 .

Ч. 1 : Современные производственные технологии металлургического и машиностроительного производств. — 294 с. : ил. — Библиография: с. 294 (9 назв.). — ISBN 978-985-490УДК [621+669.01/.09]:658.5(075.8)

6553. Ч. 2 : Современные производственные технологии приборостроения и гибких автоматизированных систем. — 225 с. : ил. — Автор указан на обложке. — Библиография:

с. 225 (14 назв.). — ISBN 978-985-490-744-4. — [11-6778] УДК [621+669.01/.09]:658.5(075.8)

621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхнiка

621.039 Ядзерная тэхнiка. Ядзерная (атамная) энергетыка .

Атамная прамысловасць у цэлым

6554. Тернов, В. И. Атомная энергетика: эколого-гигиенические и медицинские аспекты :

учебно-методическое пособие / В. И. Тернов, Е. О. Гузик, В. А. Трошкина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра гигиены и медицинской экологии. — Минск : БелМАПО, 2011. — 81 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 76–80 (43 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-483-3 .

— [11-6688] УДК 621.039:[502.17+614.2+613.6](075) Гл. таксама № 6444

621.1 Цеплавыя рухавiкi ў цэлым. Атрыманне, размеркаванне і выкарыстанне пары. Паравыя машыны. Паравыя катлы

6555. Карташевич, А. Н. Теплотехника : курс лекций для студентов, получающих высшее образование по специальностям 1-74 06 01 – Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 – Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 06 06 – Материально-техническое обеспечение АПК / А. Н. Карташевич, В. Г. Костенич, О. В. Понталев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011–. — 21 см .

Ч. 1. — 2011. — 48 с. : ил. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-319-6. — [11-6666] УДК 621.1(075.8)

621.3 Электратэхнiка

621.31 Электраэнергетыка. Вытворчасць, перадача і рэгуляванне электраэнергіі. Электравымяральная тэхніка .

Тэхнічнае выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці

6556. Кондратьев, М. П. Вклад белорусских специалистов в формирование энергетических систем : посвящается 80-летию Белорусской энергосистемы / М. П. Кондратьев. — Минск : Право и экономика, 2011. — 79 с., [1] л. портр. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 69–70 (14 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-442-957-1. — [11-6373] УДК 621.311(476.5+470)(091)

6557. Перспективы развития энергетики в XXI веке : материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 12–14 мая 2010 г. / [редколлегия: С. М. Силюк и др.]. — Минск : БНТУ, 2011. — 107, [1] с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Энергетический факультет. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985УДК [621.311+620.9](082)

621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь .

Радыёсувязь. Тэхнiка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне

6558. Дереченник, С. С. Радиоэлектронная системотехника : пособие для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-36 04 02 / Дереченник С. С., Поляков В. И. ;

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра электронных вычислительных машин и систем. — Брест : БрГТУ, 2011. — 382 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 381–382 (26 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-493-184-5 (в пер.). — [11-6534] УДК 621.396(075.8)

6559. Кириченко, В. В. Радиопередающие устройства : расчет лампового автогенератора дециметрового диапазона волн : пособие / [В. В. Кириченко, В. А. Кондратенок, Д. А. Шаров] ;

Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2011. — 64 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. — 200 экз. — ISBN 978-985-544-007-0. — [11-6709] УДК 621.396.61:621.373.4(075)

6560. Конспект лекций по дисциплине "Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения" : для студентов специальности 2-45 01 03 – Сети телекоммуникаций : в 4 ч. / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра радиосвязи и радиовещания. — Минск : ВГКС, 2010–2011. — 21 см. — ISBN 978-985-6938-75-0 .

Ч. 4 : Телевизионное вещание. — 2011. — 59 с. : ил. — Библиография: с. 58 (10 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-985-7002-07-8. — [11-6686] УДК [621.397+654.197](075.8)

6561. Лукин, Е. С. Теория информации : конспект лекций для студентов специальности "Программное обеспечение информационных систем и технологий" дневной и вечерней форм обучения / Е. С. Лукин ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий, Кафедра информационных систем и технологий. — Минск : БГУИР, 2011. — 39 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 39 (6 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488УДК [621.391+519.72](075.8)

6562. Цифровые коммутационные системы отечественного производства : конспект темы по дисциплине "Коммутационные станции систем телекоммуникаций" / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Витебский филиал, Кафедра телекоммуникационных систем ; [составитель В. И. Моисеенко]. — Минск : ВГКС, 2011. — 74 с. : схемы ; 21 см. — 45 экз. — ISBN 978-985-7002-12-2. — [11-6722] УДК 621.395.34.037.37(075.8)

621.4 Цеплавыя рухавiкi (акрамя паравых машын i паравых турбiн)

6563. Карташевич, А. Н. Двигатели внутреннего сгорания : основы теории и расчета :

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агротехническим и автотранспортным специальностям / А. Н. Карташевич, Г. М. Кухаренок ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 312 с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-985-467-309-7 (в пер.) .

— [11-6676] УДК 621.43(075.8)

621.6 Транспартаванне, размеркаванне i захоўванне вадкасцей i газаў .

Устаноўкі, абсталяванне і апаратура Гл. № 6653

621.7 Тэхналогiя механаапрацоўкi ў цэлым: працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні

6564. Бобарикин, Ю. Л. Оптимизация тонкого волочения высокоуглеродистой стальной проволоки / Ю. Л. Бобарикин, М. Н. Верещагин. — Гомель : ГГТУ, 2011. — 163 с. : ил. ;

21 см. — Библиография: с. 162–163 (20 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-535-010-2. — [11-6645] УДК 621.778-426-034.14

6565. Металлообработка = Metalworking : 10-я международная специализированная выставка, 11–14.04.2011 : каталог выставки. — [Минск : б. и.], 2011. — 147 с., [2] л. ил. : ил. ;

29 см. — В подзаголовке: Закрытое акционерное общество "МинскЭкспо". — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 800 экз. — [11-6602] УДК 621.7/.9(100)(083.824)

6566. Пасовец, В. Н. Получение, свойства и безопасность композитов на основе порошковых металлов и наноструктур углерода / В. Н. Пасовец, В. А. Ковтун, Ю. М. Плескачевский ; Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого. — Гомель : БГУТ, 2011. — 199, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография в конце разделов. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-871-8 (в пер.). — [11-6535] УДК 621.763

6567. Цумарев, Ю. А. Прочность паяных соединений : монография / Ю. А. Цумарев. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. — 173 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 165–171 (89 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-492-089-4. — [11-6887] УДК 621.791.3.052/.053:539.4 Гл. таксама № 6549

–  –  –

624 Будаўнiцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў .

Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў .

Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў

6571. Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях : материалы 67-й студенческой научно-технической конференции : секция "Геотехника и экология в строительстве" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет ; [редколлегия: М. И. Никитенко, В. А. Сернов, С. В. Игнатов]. — Минск : БНТУ, 2011. — 87, [1] с. :

ил. ; 21 см. — 55 экз. — ISBN 978-985-525-694-7. — [11-6649] УДК [624+502.17+614.8.084](082) Гл. таксама № 6661 624.01/.07 Агульныя пытанні будаўнiчай справы

6572. Современные методы расчетов и обследований железобетонных и каменных конструкций : материалы 67-й студенческой научно-технической конференции, 26 апреля 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет ; [редколлегия: В. Ф. Зверев, А. Н. Ловыгин]. — Минск : БНТУ, 2011. — 70, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-695-4. — [11-6819] УДК [624.012.45+624.012.1/.2](082) Гл. таксама № 6649

–  –  –

625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўнiцтва. Аўтамабільныя дарогі .

Дарожнае будаўніцтва 625.7/.8 Аўтамабiльныя дарогi. Дарожнае будаўнiцтва

6573. САПР автомобильных дорог : (курс лекций) : учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения по специальностям 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" и 1-74 05 01 "Мелиорация и водное хозяйство" / Н. А. Горох [и др.]. — Брест : БрГТУ, 2011. — 163 с. : ил., схемы ; 29 см. — Авторы также: Красненкова Г. В., Лукша В. В., Шведовский П. В. — Библиография: с. 163 (18 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-493-194-4. — [11-6852] УДК 625.72:004.9(075.8)

–  –  –

629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы .

Вагоны. Служба рухомага саставу

6581. Путято, А. В. Теория и практика совершенствования конструкций кузовов вагонов с учетом взаимодействия с перевозимыми грузами / А. В. Путято ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. — Гомель :

БГУТ, 2011. — 294, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 275–295 (337 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-468-867-1 (в пер.). — [11-6620] УДК 629.46.023/.024

–  –  –

631 Сельская гаспадарка ў цэлым

631.1 Арганiзацыя i кiраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

6586. Горфинкель, Д. М. Основные направления нормирования труда : лекция для студентов экономических специальностей / Д. М. Горфинкель ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2010 .

— 22 с. ; 21 см. — Библиография: с. 21 (19 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-467-284-7. — [11-6665] УДК 631.115:658.53(075.8)

6587. Исследования молодых ученых : материалы X Международной научно-практической конференции "Аграрное производство и охрана природы" (г. Витебск, 26–27 мая 2011 г.) / [редколлегия: Ятусевич А. И. (гл. редактор) и др.]. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 178 с. ; 21 см .

— Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-512-0. — [11-6720] УДК [631.1+502.17+619](082)

6588. Масько, И. Е. Основы энергосбережения : учебно-методическое пособие для студентов / [И. Е. Масько, В. Н. Минаков, И. В. Пилецкий] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра технологии производства продукции и механизации животноводства. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 87 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. — Библиография: с. 86 (8 назв.). — 440 экз. — ISBN 978УДК 631.172:620.97(075.8)

6589. Международная конференция институтов сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (7 ; 2011 ; Минск). Материалы 7-й Международной конференции институтов сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (CEE AgEng) (Минск, 8–10 июня 2011 г.) = Proceedings of 7th International research and development conference of Central and Eastern European institutes of agricultural engineering (CEE AgEng) (Minsk, 8th – 10th June 2011). — Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 283 с. : ил., схемы ; 21 см. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Обложка и часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985УДК 631.1(4-191.2+4-11)(082)

6590. Пархоменко, Н. В. Организация и оплата труда в АПК : курс лекций по одноименной дисциплине для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса" дневной и заочной форм обучения / Н. В. Пархоменко, Г. А. Мильченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Экономика и управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ, 2011. — 57 с. ; 21 см. — Библиография: с. 53–55 (19 назв.) .

— 80 экз. — ISBN 978-985-535-001-0. — [11-6644] УДК 631.145:658.32(075) 6591. "Техсервис-2011", научно-практическая конференция студентов и магистрантов (Минск). Сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов "Техсервис-2011" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Факультет "Технический сервис в АПК" ; [редколлегия: В. П. Миклуш и др.]. — Минск : БГАТУ, 2011 .

— 258, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — На титульном л. и обложке: вып. 2. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-519УДК [631.173.4+631.3](082)

631.3 Сельскагаспадарчыя машыны i прылады .

Сельскагаспадарчае абсталяванне Гл. № 6591

631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні

6592. Плодородие почв и эффективное применение удобрений = Soil fertility and efficient use of fertilizers : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию основания института (Минск, 5–8 июля 2011 г.) / [редколлегия: В. В. Лапа (главный редактор) и др.]. — Минск : [б. и.], 2011. — 334 с. : ил. ; 20 см. — В надзаголовке:

Национальная академия наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии, Белорусское общество почвоведов. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 200 экз. — [11-6814] УДК [631.4+631.8](082)

6593. Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт почвоведения и агрохимии" / [подготовили: Н. Ю. Жабровская, П. И. Шкуринов ; научный редактор: В. В. Лапа ; фото О. Л. Хайтиной, Т. Н. Самосюк]. — Минск : [б. и.], 2011. — 47 с. :

ил. ; 20 см. — 180 экз. — [11-6800] УДК [631.4+631.8]:001.89:005.71(476-25)

631.5 Агратэхніка

6594. Адаптивная интенсификация земледелия и растениеводства: современное состояние и пути развития : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию основания агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 23–25 июня 2010 г. / [редколлегия: А. А. Шелюто и др.]. — Горки : БГСХА, 2011. — 232 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Библиография в конце докладов. — 150 экз. — ISBN 978-985-467-276-2. — [11-6672] УДК [631.5+633/635]:631.151.2(082)

631.8 Угнаеннi. Унясенне ўгнаенняў. Стымуляцыя росту раслін .

Роставыя рэчывы

6595. Мишура, О. И. Минеральные удобрения и их применение при современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 – Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин, 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства (специализация 1-33 01 06 01 – Сельскохозяйственная радиоэкология) / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 176 с. ; 20 см. — Библиография: с. 174 (13 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-467-315-8. — [11-6681] УДК 631.82:631.5(075.8)

6596. Применение новых форм микроудобрений, регуляторов роста и комплексных препаратов на их основе при возделывании сельскохозяйственных культур : рекомендации : для специалистов хозяйств и агрохимической службы агропромышленного комплекса, слушателей ФПК, аспирантов и студентов высших учебных заведений аграрного профиля / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; [составили: И. Р. Вильдфлуш и др.]. — Горки :

БГСХА, 2011. — 34 с. ; 21 см. — Составили также: Алиев С. Г., Батыршаев Э. М., Долженков В. С., Коготько Е. И., Лещина М. А., Мишура О. И., Цыганов А. Р. — 80 экз. — [11-6683] УДК 631.8:631.5(083.132) Гл. таксама № 6592, 6593 632 Пашкоджанні раслін. Шкоднiкi раслiн. Хваробы раслiн. Абарона раслiн

6597. Интегрированная защита растений: стратегия и тактика = Integrated plant protection: strategy and tactics : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации РУП "Институт защиты растений" (Минск, 5–8 июля 2011 г.) / [редколлегия: Л. И. Трепашко (главный редактор) и др. ; перевод (русскоанглийский, англо-русский) Л. М. Тукало]. — Несвиж : [б. и.], 2011. — 927 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт защиты растений". — Часть текста и резюме параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — Авторский указатель: с. 918–927. — 600 экз. — В переплете. — [11-6622] УДК 632.93(082)

6598. Равков, Е. В. Иммунитет растений и селекция на устойчивость : курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство / Е. В. Равков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 172 с. ; 21 см. — Библиография: с. 170 (15 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-467-307-3. — [11-6685] УДК 632.938:631.52(075.8) 633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры Гл. № 6594 633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць

6599. Дуктова, Н. А. Заготовка лекарственного растительного сырья : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 02 01 – Агрономия / Н. А. Дуктова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2010. — 59 с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 58 (12 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-467-279-3. — [11-6679] УДК 633.88-155/-156(075.8)

6600. Сортовой контроль : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин, 1-74 02 05 – Агрохимия и почвоведение / Г. И. Таранухо [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2010. — 40 с. ; 21 см. — Авторы также: Пугачев П. М., Равков Е. В., Таранухо Н. Г. — Библиография: с. 40 (7 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-467-271-7. — [11-6670] УДК 633-152.632(075.8)

6601. Технология возделывания льна масличного / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию", РУП "Институт льна" ; [разработчики: В. А. Прудников и др.]. — Орша : Оршанская типография, 2011. — 23 с. ; 20 см. — Разработчики также: Белов Д. А., Голуб И. А., Евсеев П. А., Коробова Н. В., Самсонов В. П. — 500 экз. — ISBN 978-985-90225-7-9. — [11-6764] УДК 633.854.54-15(476)

6602. Усовершенствованная ресурсосберегающая технология возделывания новых районированных сортов льна-долгунца / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию", РУП "Институт льна" ; [разработчики: В. А. Прудников и др.]. — Орша : Оршанская типография, 2011. — 24, [1] с. ; 20 см. — Разработчики также: Белов Д. А., Голуб И. А., Евсеев П. А., Коробова Н. В., Самсонов В. П. — 500 экз. — ISBN 978-985-90225-8-6. — [11-6765] УДК 633.521-15

6603. Эффективность применения фунгицидов на льне-долгунце и льне масличном / [Прудников В. А. и др.] ; Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук по земледелию", Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт льна". — Орша : Оршанская типография, 2011. — 35 с. ;

20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Белов Д. А., Голуб И. А., Евсеев П. А., Коробова Н. В., Шипко П. И. — Библиография: с. 34–35 (19 назв.). — 500 экз .

— ISBN 978-985-90225-6-2. — [11-6763] УДК [633.521+633.854.54]:632.952

635 Агародніна. Агароднiцтва. Дэкаратыўнае садоўнiцтва Гл. № 6668

636/638 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі і палявання. Пчалярства 636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак .

Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

6604. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, [1998?]–. — 20 см. — Вып. 1–6 вышли без сведений о номере выпуска. — ISSN 2079-6668 .

Вып. 14, ч. 1 / [редколлегия: А. П. Курдеко (гл. редактор) и др.]. — 2011. — 368 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-287-2 (ошибоч.). — [11-6673] УДК 636:631.151.2(082)

6605. Вып. 14, ч. 2 / [редколлегия: А. П. Курдеко (гл. редактор) и др.]. — 2011. — 342 с. :

ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 75 экз. — ISBN 978-985-467ошибоч.). — [11-6674] УДК 636:631.151.2(082)

6606. Дудова, М. А. Частная селекция : курс лекций для студентов специальности 1-74 03 01 – Зоотехния специализации 1-74 03 01 01 – Биотехнология и селекция / М. А. Дудова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2010–. — 21 см .

Ч. 1 : Селекция в скотоводстве. — 2010. — 50 с. — Библиография: с. 49 (13 назв.). — 75 экз. — [11-6667] УДК 636.2.082.2(075.8)

6607. Карпеня, М. М. Рекомендации по использованию органической формы селена в кормлении быков-производителей / М. М. Карпеня, И. И. Горячев, Н. Г. Корбан ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 17, [1] с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 17 (17 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-432-1. — [11-6716] УДК 636.2.054.087.72(083.132)

6608. Соляник, А. В. Особенности и проблемы правового регулирования животноводства : монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 297 с. ;

20 см. — Библиография: с. 239–247 (181 назв.), 286–290 (78 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 636:34

6609. Технологические аспекты заготовки высококачественных кормов из кукурузы :

рекомендации / [А. Л. Зиновенко и др.]. — Минск : Журнал "Белорусское сельское хозяйство", 2011. — 21, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Библиотечка журнала "Белорусское сельское хозяйство") .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Вансович А. С., Лапотко А. М., Медведько Л. М., Романович А. Н., Ходаренок Е. П., Шибко Д. В., Шуголеева А. П. — 2000 экз. — ISBN 978-985-7005-02-4. — [11-6927] УДК 636.085.5:633.15(083.132)

6610. Технология заготовки кормов : рекомендации / [В. К. Павловский и др.]. — Минск : Журнал "Белорусское сельское хозяйство", 2011. — 21, [1] с. ; 20 см. — (Библиотечка журнала "Белорусское сельское хозяйство"). — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Заневский А. К., Зиновенко А. Л., Лапотко А. М., Медведько Л. М., Мееровский А. С., Попков Н. А., Ходаренок Е. П. — 1740 экз. — ISBN 978-985-7005-01-7. — [11-6393] УДК 636.086.2.085.6(083.132) Гл. таксама № 6613 637 Прадукты жывёлагадоўлi і палявання

6611. Китиков, В. О. Ресурсоэффективные технологии производства молока / В. О. Китиков ; Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". — Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 232, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 214–233 (188 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-90249-1-7. — [11-6396] УДК 637.11:631.171:631.152.2

6612. Открытое акционерное общество "Гомельский мясокомбинат" : нам 115 лет! .

— [Б. м. : б. и., 2011?]. — [13] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 1000 экз. — [11-6987] УДК 637.5:658.114.45(476.2-25)

6613. Совершенствование технологических процессов производства молока на комплексах : монография / [Н. С. Мотузко и др.] ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 438 с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Пахомов И. Я., Разумовский Н. П., Смунев В. И. — Библиография: с. 433–434 (21 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-512-479-6. — [11-6721] УДК 637.1.03+636.2.034.084/.087 Гл. таксама № 6638

–  –  –

639.2/.6 Рыбалоўства. Рыбаводства. Развядзенне малюскаў, ракападобных і іншых марскіх жывёл і раслін

6615. Микулич, Е. Л. Болезни рыб : пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Е. Л. Микулич ;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 92 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 92 (8 назв.). — 75 экз. — [11-6663] УДК 639.31.09(075.8)

6616. Радько, М. М. Разведение и выращивание европейского сома в прудах : методическое пособие / М. М. Радько, С. И. Докучаева, В. В. Кончиц ; Республиканское унитарное предприятие "Институт рыбного хозяйства" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" .

— Минск : Институт рыбного хозяйства, 2011. — 89 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 85–89 (63 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-90217-2-5. — [11-6397] УДК 639.371.7:639.311(476)

–  –  –

654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя)

6624. Информационные технологии сетей телекоммуникаций : конспект лекций для студентов специальности 2-45 01 03 – Сети телекоммуникаций : в 2 ч. / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Витебский филиал, Кафедра программного обеспечения сетей телекоммуникаций ; [составитель Т. С. Роговая]. — Минск : ВГКС, 2011–. — 21 см. — ISBN 978-985-7002-13-9 .

Ч. 1 : Основы информационных технологий сетей телекоммуникаций. — 2011. — 147 с. :

ил., схемы. — Библиография: с. 146 (8 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-14-6. — [11-6723] УДК 654.1:004(075.8)

6625. Рогачев и Рогачевский район 2011: телефонный справочник : [по состоянию на 1 марта 2011 г. / РУП "Белтелеком" ; составитель И. С. Задвинская]. — Минск : ЭтернаПресс, 2011. — 286 с. : ил. ; 22 см. — Издано при участии "МКФ-плюс" (Солигорск). — Алфавитный указатель: с. 7–15. — 7000 экз. — ISBN 978-985-6977-21-6 (в пер.). — [11-6928] УДК 654.15(476.2)(058.7):[334.7+338.46]

6626. Телефонный справочник органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / [Министерство здравоохранения Республики Беларусь]. — Минск : Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2011. — 141 с. ; 20 см. — 300 экз. — [11-6769] УДК 654.15(476)(058.7):614.3/.4 Гл. таксама № 6560, 6628 656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь

6627. Терминологический словарь-справочник по транспортной логистике : (на русском, английском, немецком и французском языках) / [И. А. Еловой и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра управления грузовой и коммерческой работой, Кафедра иностранных языков, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Кафедра иностранных языков делового общения. — Гомель : БГУТ, 2011. — 166, [1] с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Грибач Т. А., Гришанкова Н. А., Лазарева Л. П., Малиновский Е. В., Ярош Т. С. — Библиография: с. 166–167 (30 назв.). — Перечень терминов: с. 149–165 .

— 250 экз. — ISBN 978-985-468-861-9. — [11-6511] УДК 656:005.932(038)=00(075.8)

6628. Транспорт и связь в Республике Беларусь = Transport and communications in the Republic of Belarus : статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 136 с. ; 25 см. — Параллельно на русском и английском языках. — 59 экз. — ISBN 978УДК [656+654](476)(083.41)

6629. Forwarder, 2011 : справочник экспедитора и перевозчика / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Ассоциация международных экспедиторов и логистики "БАМЭ" ; [составители: Т. О. Андреева, Н. В. Горбанева, И. И. Карбанович ; под редакцией Н. В. Горбеля]. — Минск : Курсы повышения квалификации кадров "БАМЭ-Экспедитор" : Артия-Групп, 2011. — 181, [2] с. : ил. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6813-15-6 (Курсы повышения квалификации кадров "БАМЭ-Экспедитор"). — ISBN 978-985-6893-36-3 (Артия-Групп). — [11-6537] УДК 656.025.4(035)

656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт

6630. Карбанович, И. И. Международные автомобильные перевозки : учебное пособие по курсу "Организация и выполнение перевозок грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении" / И. И. Карбанович. — 2-е изд., исправленное. — Минск : Курсы повышения квалификации кадров "БАМЭ-Экспедитор" : Артия Групп, 2011. — 381, [2] с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 381 (26 назв.). — 5000 экз. — ISBN 978-985-6813-14-9 (Курсы повышения квалификации кадров "БАМЭ-Экспедитор"). — ISBN 978-985-6893-42-4 (Артия Групп). — [11-6536] УДК 656.13.072/.073(476)(075)

6631. Петровец, В. Р. Правила и безопасность дорожного движения : пешеходные переходы, железнодорожные переезды, преимущество маршрутных транспортных средств, движение по автомагистрали, в жилой и пешеходной зонах : курс лекций для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений / В. Р. Петровец, В. Ф. Бершадский, В. А. Гайдуков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2011. — 44 с. : ил. ; 20 см. — 75 экз. — ISBN 978-985-467УДК 656.11.05(075.8) <

–  –  –

663/664 Харчовая прамысловасць

6638. Научные достижения в пищевой промышленности Республики Беларусь :

(10 лет) / [З. В. Ловкис и др. ; под общей редакцией З. В. Ловкиса]. — Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 179 с., [21] л. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гвардиян О. А., Громова И. А., Десятик В. И., Колядич Е. С., Кондратова И. И., Куликов А. В., Липская Н. И., Мельникова Л. А., Миронова Н. П., Павловская Л. М., Петюшев Н. Н., Почицкая И. М., Сороко О. Л., Тананайко Т. М .

— Библиография: с. 172–178 (86 назв.). — 300 экз. — [11-6439] УДК [663/664+637.1/.5]:001.89(476)(091) 664 Харчовая прамысловасць у цэлым .

Вытворчасць i кансерваванне харчовых прадуктаў

6639. Маркевич, Р. М. Химия жиров : тексты лекций для студентов специальности "Биотехнология" специализации "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" / Р. М. Маркевич, Ж. В. Бондаренко ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2011. — 218, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 217 (8 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-530-057-2. — [11-6524] УДК [664.33/.34+665.3].09(075.8)

–  –  –

67/68 Розныя галiны прамысловасцi i рамёствы. Дакладная механіка 682/683 Кавальская справа. Каваныя вырабы. Жалезныя скабяныя вырабы .

Слясарная справа. Розліў напіткаў. Лямпы з гаручымі рэчывамі і гарэлкі. Печы

6641. Спиридонов, Н. И. Общий курс слесарного дела : учебно-методическое пособие для преподавателей и учащихся учреждений профессионально-технического образования по специальности "Техническая эксплуатация оборудования" / Н. И. Спиридонов. — Минск :

РИПО, 2011. — 298 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 172 (7 назв.). — 1400 экз. — ISBN 978-985-503-153-7 (в пер.). — [11-6541] УДК 683.3(075.32) 685 Рымарская справа. Абутковая вытворчасць. Вытворчасць пальчатак .

Вытворчасць дарожных, спартыўных і іншых прылад

6642. Материаловедение кожевенно-обувного производства : учебное пособие для учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования по группе специальностей "Производство изделий из кожи и пленочных материалов" / [А. Н. Буркин и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2011. — 309, [1] с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Егорова Е. А., Лобацкая Е. М., Шеремет Е. А .

— Библиография: с. 307–308. — 500 экз. — ISBN 978-985-11-0568-3 (в пер.). — [11-6489] УДК [685+688]:620.22(075.32)

–  –  –

688 Вытворчасць галантарэйных i дэкаратыўных вырабаў, цацак Гл. № 6642 69 Будаўнiцтва. Будаўнiчыя матэрыялы. Будаўнiча-мантажныя работы

6644. Альбом паспортов проектов для повторного применения в строительстве / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, РУП "Минсктиппроект" ;

[составители: Л. М. Стаховская, О. Н. Барнева]. — Минск : Минсктиппроект, [2010?]–. — 29 см. — (Строительный каталог ; СК-2) .

Вып. 7 : Жилые здания. Общественные здания. Здания и сооружения связи. Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения. — 2011. — V, 279 с. : ил .

— 70 экз. — [11-6876] УДК [69+721.012.1](476)(083.7.029.1)

6645. Благоустройство территории : сборник технических требований к качеству работ / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, ОАО "Стройкомплекс", Управление инженерных работ. — Минск : Минсктиппроект, 2011–. — 20 см .

Вып. 2. — 2011. — 94 с. : ил. — Библиография: с. 6–8. — 500 экз. — [11-6744] УДК [69+712]:658.562(083.742)

6646. Интеллектуальные здания и сооружения. Тенденции и перспективы : материалы 3-й международной научно-практической конференции, Минск, 17 июня 2011 г. / [редколлегия: Е. Н. Савкова и др.]. — Минск : Редакция журнала "Архитектура и строительство", 2011. — 42 с. : ил. ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Редакция журнала "Архитектура и строительство". — Библиография: с. 7 (13 назв.), 36 (8 назв.). — 150 экз. — [11-6867] УДК [69:681.5+699.8](082)

6647. Механизация в строительстве: люди и техника : исторический очерк о 122-м Управлении начальника работ механизации / [авторы-составители: Анатолий Николаевич Вакулич, Владимир Алексеевич Орлов ; фото, иллюстрации Александра Александровича Лозовского] .

— Минск : Кнігазбор, 2011. — 182 с., [12] л. ил. : ил., фот. ; 22 см. — Библиография: с. 181 (11 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-6976-93-6 (в пер.). — [11-6379] УДК 69:658.114.45(476-25)(091)(092)

6648. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсносметные нормы на ремонтно-строительные работы : утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07. — Изд. официальное. — Минск :

Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см. — (Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве). — Обложка на белорусском языке. — Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках .

Cб. 56 : Проемы : РСН 8.03.356-2007 : взамен сб. 56 "Проемы" (СНБ 8.03.356-02). — Стройэконорм, 2007 (2011). — III, 98 с. — 99 экз. — [11-6863] УДК [69+692.299](083.78)

6649. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсносметные нормы на строительные конструкции и работы : утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07 : введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см. — (Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве). — Обложка на белорусском языке. — Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках .

Сб. 1 : Земляные работы, кн. 1 : РСН 8.03.101-2007 : взамен сб. 1 "Земляные работы" (СНБ 8.03.101-2000). — Стройэконорм, 2007 (2011). — VII, 467 с. — 99 экз. — [11-6861] УДК [69+624.1](083.78)

6650. Сб. 1 : Земляные работы, кн. 2 : РСН 8.03.101-2007 : взамен сб. 1 "Земляные работы" (СНБ 8.03.101-2000). — Стройэконорм, 2007 (2011). — VI, 425 с. — 99 экз. — [11-6878] УДК [69+624.1](083.78)

6651. Сб. 24 : Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети : РСН 8.03.124-2007 :

взамен сб. 24 "Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети" (СНБ 8.03.124-2000). — Стройэконорм, 2007 (2011). — V, 410 с. — 50 экз. — [11-6879] УДК [69+[697.34+621.643]](083.78)

6652. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсносметные нормы на строительные конструкции и работы. Каталог-кодификатор типовых сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий : утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см. — (Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве). — Обложка на белорусском языке .

— Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках .

Вып. 4 : РСН 8.06.108-2010 : утверждено 11.10.10 : введено 2010 г. — 2-е изд. — Стройэконорм, 2011. — IV, 84 с. — 150 экз. — [11-6594] УДК [69+624.012.4](083.78)

6653. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсносметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник дополнений : утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. — Изд. официальное. — Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см. — (Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве). — Обложка на белорусском языке. — Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках .

Вып. 6 : РСН 8.03.100-11-Д06 : утверждено 30.05.11 : введено 2011 г. — Стройэконорм, 2011. — IV, 122 с. — 500 экз. — [11-6590] УДК 69(083.78)

6654. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Сборник изменений и дополнений к сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, части 1, 2, 3, 4, 5 : утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.08.10 [и др.]. — Изд. официальное. — Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. — 29 см. — (Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве). — Обложка на белорусском языке. — Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках .

Вып. 2. — Стройэконорм, 2011. — VIII, 81 c. — 500 экз. — [11-6591] УДК [69+691](083.78)

6655. Республиканский перечень проектов для повторного применения в строительстве / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, РУП "Минсктиппроект" ; [составители: Л. М. Стаховская, О. Н. Барнева]. — Минск : Минсктиппроект, [2010?]–. — 29 см. — (Строительный каталог ; СК-2) .

Вып. 7 : Жилые здания. Общественные здания. Здания и сооружения связи. Сельскохозяйственные производственные комплексы, здания и сооружения. — 2011. — IV, 26 с. — 70 экз. — [11-6877] УДК [69+721.012.1](476)(083.82)

6656. Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве". — Минск : РНТЦ, 2011–. — 20 см. — (Индексы – Цены – Тарифы). — Перед выпускными данными заглавие серии: Индексы, тарифы, цены .

Вып. 6 : Июнь. — 2011. — 237 с. — 1236 экз. — [11-6386] УДК 69(476)(085.7)

6657. Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве". — Минск : РНТЦ, 2011– .

— (Индексы – Цены – Тарифы). — Перед выпускными данными заглавие серии: Индексы, тарифы, цены .

Вып. 6 : Июнь, кн. 1. — 2011. — 455 с. ; 20 см. — 2172 экз. — [11-6701] УДК 69(476)(085.7)

6658. Вып. 6 : Июнь, кн. 1 (приложение). — 2011. — 135 с. ; 20 см. — 2335 экз. — [11-6702] УДК 69(476)(083.13)

6659. Вып. 6 : Июнь, кн. 2. — 2011. — 279 с. ; 20 см. — 2185 экз. — [11-6387] УДК 69(476)(085.7)

69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні

6660. Пособие по приемке объектов в эксплуатацию. Организация работы приемочной комиссии. Формы исполнительной технической документации / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Инженерное республиканское унитарное предприятие "Белстройцентр" ; [составитель: Ю. А. Сазонов ; под редакцией А. А. Козловского]. — Минск : Белстройцентр, 2011. — 248 с. ; 29 см. — Библиография: с. 247–248 (55 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6890УДК 69.059.14(476)

6661. Шведов, А. П. Организация строительного производства : практические занятия :

учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" и слушателей ИПК УО "ПГУ" специальности 1-70 02 71 "Промышленное и гражданское строительство" / А. П. Шведов, И. П. Шведов. — Новополоцк :

ПГУ, 2011. — 167 с. ; 20 см. — Библиография: с. 166 (12 назв.). — 210 экз. — ISBN 978-985УДК [69.05+624](075.8/.9) 691 Будаўнiчыя матэрыялы

6662. Актуальные проблемы технологии бетона и строительных материалов : материалы 67-й студенческой научно-технической конференции, 06 мая 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет,

Строительный факультет ; [редколлегия: Э. И. Батяновский, М. Г. Бортницкая]. — Минск :

БНТУ, 2011. — 114, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-525-698-5. — [11-6820] УДК [691+666.97/.98](082) Гл. таксама № 6654 692 Часткi будынкаў i збудаванняў Гл. № 6648

–  –  –

7 МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ

7.0 Агульныя пытаннi мастацтва

6665. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы" ; [навуковы рэдактар: А. І. Лакотка ; рэдактарукладальнік: А. Г. Алфёрава]. — Мінск : Права і эканоміка, 2006–. — 21 см. — Вып. 1 выйшаў без звестак аб нумары выпуску ў выдавецтве "Беларуская навука". — ISSN 2221-9919 .

Вып. 10. — 2011. — 647 с. : іл. — Рэзюмэ паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. — 250 экз. — ISBN 978УДК [7.01+39](=161.3)(082)

6666. Горева, Г. В. Цветоведение : учебное пособие : [для студентов] / Г. В. Горева ; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра искусств. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. — 87 с., [16] л. ил. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 85–87 (44 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 300 экз. — ISBN 978-985-491УДК 7.017.4(075.8)

6667. Коломиец, В. И. Закономерности возникновения дизайна как социальной деятельности : (в контексте разделения и кооперации деятельности человека) : учебное пособие по курсу "История дизайна" для специальности 1-190101 "Дизайн" / В. И. Коломиец ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия искусств, Кафедра теории и истории дизайна. — Минск : БГАИ, 2011. — 55 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 50–55. — 30 экз. — [11-6413] УДК [7.012+7.05].03(075.8)

–  –  –

6680. Буряк, С. А. История и теория дирижерского исполнительства : курс лекций для студентов высших учебных заведений по направлению специальности 1-18 01 01-02 "Народное творчество (Инструментальная музыка)" / С. А. Буряк ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск :

БГУ культуры и искусств, 2011. — 130, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 130–131, библиография в конце тем. — 90 экз. — ISBN 978-985-522-021-4. — [11-6447] УДК 78.071.2(091)(075.8)

6681. Наука и культура эпохи Шопена (к 200-летию со дня рождения) : сборник материалов международного научно-практического семинара преподавателей и студентов,

Брест, 10 декабря 2010 г. / [редколлегия: Е. Г. Кивака и др.]. — Брест : БрГУ, 2011. — 177 с. :

ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина .

— Часть текста на белорусском и польском языках. — Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 73 экз. — ISBN 978-985-473-721-8 .

— [11-6675] УДК [78.03+821(100).09+81(=16)]"18/19"(082)

6682. Экнадиосов, В. С. Постановка голоса : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) / В. С. Экнадиосов ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск : БГУ культуры и искусств, 2011. — 112, [1] с., [15] л. ил. : нотные ил. ; 20 см. — Библиография: с. 67–68 (16 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-522-030-6. — [11-6437] УДК 784.9(075.8) 79 Забавы. Відовішчы. Гульнi. Спорт 791 Кіно. Кінафільмы

6683. Мойсейчук, С. Б. Режиссура культурно-досуговых программ : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по направлению специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / С. Б. Мойсейчук ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск : БГУ культуры и искусств, 2011. — 98 с. : схема ; 21 см. — Библиография: с. 82–85, библиография в конце тем. — Краткий словарь драматургических и режиссерских терминов:

с. 86–92. — 150 экз. — ISBN 978-985-522-024-5. — [11-6445] УДК 791/793.071.2(075.8) 792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні

6684. Кучеренко, Л. П. Психофизический тренинг в формировании творческой индивидуальности : методическое пособие / [Л. П. Кучеренко] ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия искусств, Театральный факультет, Кафедра мастерства актера. — Минск : БГАИ, 2011. — 51 с. ; 21 см. — Автор указан на обложке. — Библиография: с. 51. — 30 экз. — [11-6414] УДК 792.071.2.02:[159.962+613.71](075) Гл. таксама № 6683

793 Грамадскія забавы і святкаванні. Мастацтва руху. Танец Гл. № 6683

796/799 Спорт. Гульні. Фiзiчная культура. Спартыўныя гульні

6685. Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 годы / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2011. — 74 с. ; 29 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-6658-52-8. — [11-6566] УДК 796/799(476)"2011/2015"(083.97)

6686. Итоги развития физической культуры, спорта и туризма в 2010 году и основные задачи на 2011 год : годовой обзор 2010 : (информационно-аналитический вестник) / [Дубковский А. С. и др. ; составитель Балавнева Л. И.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. — Минск : РУМЦ ФВН, 2011. — 75 с. : ил., схема ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кармазин В. П., Непряхин П. П., Подлипская М. Н., Селиванова Е. В., Семашко В. Е., Сокольников В. И., Трусова Е. Н., Удалова М. Ю. — 25 экз. — ISBN 978-985-6658-51-1. — [11-6567] УДК 796/799(476)"2010/2011"(048.83)

–  –  –

811 Мовы

6691. Английский для студентов-экономистов = English for economists : учебно-методическое пособие для студентов экономических факультетов высших учебных заведений / [Л. Б. Тихомирова и др. ; под общей редакцией Е. Э. Васильевой]. — Минск : БГУ, 2011. — 276, [3] с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Князева Н. И., Рунцова Э. В., Хведченя Л. В. — Заглавие переплета на английском языке. — Библиография: с. 278 (12 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-518-493-6 (в пер.). — [11-6340] УДК 811.111(075.8):33

6692. Английский для студентов-юристов = English for law students : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 03 "Экономическое право", 1-23 01 06 "Политология" / [О. И. Васючкова и др. ; под общей редакцией О. И. Васючковой]. — Минск : БГУ, 2011. — 292, [3] с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Долгорукова А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. — Заглавие переплета на английском языке. — Библиография: с. 294. — 1400 экз. — ISBN 978-985-518-492-9 (в пер.) .

— [11-6341] УДК 811.111(075.8):34

6693. Английский язык : 3-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Л. М. Лапицкая и др.]. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 127 с. : ил. ; 22 см. — (Рабочие тетради). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Севрюкова Т. Ю., Седунова Н. М. — Обложка на английском языке. — 16000 экз. — ISBN 978-985-529-854-1 .

— [11-6619] УДК 811.111(075.2=161.3=161.1)

6694. Английский язык : 5-й класс : выполнение упражнений к учебному пособию "Английский язык. 5 класс" в 2 ч. авторов Л. М. Лапицкой [и др. / составитель М. А. Гонсиевская]. — Минск : Юнипресс, 2011. — 127, [1] с. ; 17 см. — (Серия "Готовим домашние задания"). — На обложке: English. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-626-8. — [11-6472] УДК 811.111(075.3)

6695. Английский язык = English : 5-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения с повышенным уровнем изучения иностранного языка / [Н. В. Юхнель и др.]. — 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 126, [1] с. : ил. ; 22 см. — (Рабочие тетради). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бушуева Э. В., Гуськов А. Л., Лабода Т. Е., Матюш Н. В., Наумова Е. Г., Трясучева А. В. — Авторы 5-го изд.:

Бушуева Э. В., Гуськов А. Л., Лабода Т. Е., Манешина А. В., Матюш Н. В., Наумова Е. Г., Юхнель Н. В. — На титульном л. и обложке: magic tour. — Обложка на английском языке .

— 10100 экз. — ISBN 978-985-529-824-4. — [11-6616] УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)

6696. Английский язык : 6-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями : справочное пособие / [составитель Е. В. Ромашкевич]. — Минск : Кузьма, 2011. — 96 с. ;

20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-453УДК 811.111(075.3)

6697. Английский язык : 8-й класс : выполнение упражнений по учебному пособию "Английский язык. 8 класс" авторов: Л. М. Лапицкая [и др. / составитель М. А. Гонсиевская] .

— Минск : Юнипресс, 2011. — 126, [1] с. ; 17 см. — (Серия "Готовим домашние задания") .

— На обложке: English. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-629-9. — [11-6473] УДК 811.111(075.3)

6698. Английский язык : 11-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями : справочное пособие / [составитель Я. С. Шалыга]. — Минск : Кузьма, 2011. — 192 с. ;

20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-453УДК 811.111(075.3)

6699. Английский язык : практикум для студентов 4-го курса специальности 2-45 02 01 – Почтовая связь / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра гуманитарных наук ; [составитель С. М. Житковская]. — Минск : ВГКС, 2011. — 33 с. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-22-1. — [11-6687] УДК 811.111(076.58)

6700. Английский язык : сборник теоретических и практических материалов для студентов специальности 2-45 01 03 – Сети телекоммуникаций / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Витебский филиал, Кафедра гуманитарных наук ; [составители: К. Л. Шалупкина, О. А. Воронова]. — Минск : ВГКС, 2011. — 103 с. ; 21 см. — Библиография: с. 102 (12 назв.). — 55 экз. — ISBN 978-985-7002-11-5. — [11-6724] УДК 811.111'25=161.1(075.8):621.39

6701. Батурина, Е. Л. Немецкий язык : учебно-методическое пособие по развитию устной речи для студентов неязыковых специальностей / Е. Л. Батурина, Н. А. Гришанкова ; под редакцией Н. А. Гришанковой ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель :

БГУТ, 2011. — 160, [2] с. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-985-468-620-2. — [11-6512] УДК 811.112.2(075.8)

6702. Волшебная шкатулка : английский язык : учебное пособие для 3-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения с углубленным и повышенным уровнями изучения иностранного языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 8-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 167 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-821-3. — [11-6618] УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6703. Волшебная шкатулка : английский язык : учебное пособие для 4-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 199 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-819-0. — [11-6617] УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6704. Волшебная шкатулка : рабочая тетрадь по английскому языку : пособие для учащихся 3-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения с углубленным и повышенным уровнями изучения иностранного языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 8-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011 .

— 119 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 9100 экз. — ISBN 978-985-529-823-7. — [11-6836] УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6705. Волшебная шкатулка : рабочая тетрадь-1 по английскому языку : пособие для учащихся 4-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 79 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 5100 экз. — ISBN 978-985УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6706. Волшебная шкатулка : рабочая тетрадь-2 по английскому языку : пособие для учащихся 4-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 95 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 5100 экз. — ISBN 978УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6707. Волшебная шкатулка : тесты по английскому языку для 3-го класса : пособие для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения (повышенный и углубленный уровни) / [Н. М. Седунова и др.] .

— 8-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 93 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 4100 экз. — ISBN 978-985-529-825-1 .

— [11-6837] УДК 811.111(075.2=161.3=161.1)

6708. Волшебная шкатулка : тесты по английскому языку для 4-го класса : пособие для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с русским и белорусским языками обучения (повышенный уровень) / [Н. М. Седунова и др.]. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 95 с. : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Новикова Т. С., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 6100 экз. — ISBN 978-985-529-828-2. — [11-6479] УДК 811.111(075.2=161.1=161.3)

6709. Волшебная шкатулка : тетрадь-словарик по английскому языку / [Н. М. Седунова и др.]. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2011. — 110, [2] с. ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Лапицкая Л. М., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю. — Обложка на английском языке. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-826-8. — [11-6891] УДК 811.111(075.2)

6710. Головач, Т. Н. Сборник устных тем по бытовой тематике (французский язык) :

учебно-методическое пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов / Т. Н. Головач, Н. А. Солодовникова ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 62 с. ; 21 см .

— 30 экз. — ISBN 978-985-496-802-5. — [11-6507] УДК 811.133.1(075.8)

6711. Гонсиевская, М. А. Английский язык : 6-й класс : выполнение упражнений по учебному пособию "Английский язык. 6 класс" авторов Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумовой / М. А. Гонсиевская. — Минск : Юнипресс, 2011. — 127, [1] с. ; 17 см. — (Серия "Готовим домашние задания"). — На обложке автор не указан. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-627-5 .

— [11-6471] УДК 811.111(075.3)

6712. Деловая поездка = A business trip : пособие для студентов, магистрантов и аспирантов естественных факультетов / [составители: О. И. Комкова, Т. Г. Лукша, А. Э. Черенда]. — Минск : БГУ, 2011. — 138, [2] с. : ил. ; 20 см. — Обложка на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-476-9. — [11-6318] УДК 811.111(075.8)

6713. Егорова, Н. А. Культура и основы профессиональной культуры = Culture and the basics of professional culture : курс лекций для студентов специальности 1-02 03 07 Иностранный язык (английский). Дополнительная специальность 1-02 03 07-02 Иностранный язык (английский). Информатика / Н. А. Егорова ; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2011. — 107, [2] с. ;

20 см. — На обложке: English. — Библиография: с. 106–108 (44 назв.). — 60 экз. — ISBN 978УДК 811.111(075.8):37

6714. Иванова, С. В. Учеба в вузе и отдых студентов : учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов дневного обучения всех специальностей / С. В. Иванова ;

под редакцией Н. А. Гришанковой ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель :

БГУТ, 2011. — 45, [2] с. ; 20 см. — 1200 экз. — ISBN 978-985-468-858-9. — [11-6648] УДК 811.111(075.8)

6715. Латинский язык : учебно-методический комплекс : [для студентов / Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; составитель – О. И. Николаева]. — 2-е изд. — Минск : МИУ, 2011. — 132 с. ; 20 см. — Библиография: с. 126 (10 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-490-755-0. — [11-6788] УДК 811.124(075.8)

6716. Напреева, Г. А. Лекции по химии = A lecture on chemistry : пособие по аудированию для студентов химического факультета / Г. А. Напреева, С. Ч. Пупа. — Минск : БГУ, 2011. — 60, [2] с. ; 20 см. — Обложка на английском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-518УДК 811.111(075.8):54

6717. Основные направления развития международного туризма = Trends in international tourism : учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей факультета международных отношений БГУ / [составители: С. А. Дубинко и др. ; под редакцией С. А. Дубинко]. — Минск : БГУ, 2011. — 218, [2] с. : ил. ; 20 см. — Составители также:

Гайдукевич Л. М., Денисова Г. Г., Дрозд А. Ф., Торжок А. Г. — Заглавие обложки на английском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-398-4. — [11-6313] УДК 811.111(075.8):338.48(100)

6718. Политический курс правительства Америки = An outline of the American government and policy : учебно-методическое пособие для студентов старших курсов специальности "Международные отношения" гуманитарного факультета БГУ / [составители: Л. М. Блинкова, В. В. Завацкая, И. В. Рябова]. — Минск : БГУ, 2011. — 122, [1] с. ; 20 см. — Обложка на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-506-3. — [11-6333] УДК 811.111(075.8):321(73)

6719. Титова, А. А. Транспорт и окружающая среда : учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов дневного обучения всех специальностей / А. А. Титова, Т. В. Шлык ; под редакцией Н. А. Гришанковой ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков. — Гомель : БГУТ, 2011. — 41, [2] с. ; 20 см. — 1200 экз. — ISBN 978-985-468-808-4 .

— [11-6513] УДК 811.111(075.8):[656+502/504]

6720. Французский язык : практикум по теме "Организация почтовой службы во Франции" для студентов 4-го курса специальности 2-45 02 01 – Почтовая связь / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра гуманитарных наук ; [составитель С. М. Житковская]. — Минск : ВГКС, 2011 .

— 27 с. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-23-8. — [11-6677] УДК 811.133.1(076.58):656.8(44)

6721. Централизованное тестирование. Английский язык : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 45, [10] с. : ил. ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-847-3. — [11-6978] УДК 811.111(075.3/.4)

6722. Централизованное тестирование. Испанский язык : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 24, [8] с. ил. ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-850-3. — [11-6976] УДК 811.134.2(075.3/.4)

6723. Централизованное тестирование. Немецкий язык : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 45, [8] с. : ил. ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-848-0. — [11-6975] УДК 811.112.2(075.3/.4)

6724. Централизованное тестирование. Французский язык : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 45, [10] с. : ил. ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-849-7. — [11-6977] УДК 811.133.1(075.3/.4)

6725. Шикова, С. Л. Английский язык : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" / С. Л. Шикова ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 127 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 110 (25 назв.). — 75 экз .

— ISBN 978-985-531-185-1. — [11-6528] УДК 811.111(075.8):629.33

6726. Язык. Общество. Медицина : материалы Х Республиканской научно-практической студенческой конференции, посвященной 150-летию со дня рождения А. П. Чехова, материалы VII научно-практического семинара для преподавателей "Технологии обучения языкам и проблемы преподавания в иноязычной аудитории" / [редколлегия: А. А. Мельникова (ответственный редактор), Н. А. Мишонкова, В. И. Воронец]. — Гродно : ГрГМУ, 2011 .

— 347 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 50 экз .

— ISBN 978-985-496-762-2. — [11-6508] УДК [811'1+61+378.013-054.6](082) 811.161.1 Руская мова

6727. Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как иностранному : первый сертификационный уровень – уровень пороговой коммуникативной достаточности: уровень абитуриента вуза : учебно-методическое пособие для иностранных студентов факультета доуниверситетского образования БГУ / [Е. В. Кишкевич и др.]. — Минск :

БГУ, 2011. — 223, [1] с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Бовдей Н. Е., Вариченко Г. В., Гринцевич Н. П., Купрадзе С. Д., Наумчик Р. П., Проконина Ж. В., Сафронова Т. З., Семирская Т. В., Сидарчева Л. Н., Ташлыкова И. Д., Федюнькина А. Е., Хилько А. В., Ширина Е. Л., Януш Л. А. — 300 экз. — ISBN 978-985-518-496-7 .

— [11-6320] УДК 811.161.1(075.4)-054.6

6728. Козловская, Г. В. Русский язык : учебно-методическое пособие для слушателей подготовительных курсов / Г. В. Козловская, Т. А. Козлякова ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2011. — 95 с. ; 20 см. — Библиография: с. 93–94 (20 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-530-052-7. — [11-6523] УДК 811.161.1(075.4)

6729. Мишонкова, Н. А. Русско-туркменский словарь-путеводитель : пособие для студентов и учащихся подготовительных отделений / Н. А. Мишонкова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 223 с. : ил. ; 21 см. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-781-3. — [11-6418] УДК 811.161.1'374=512.164(075.4)

6730. Русский язык : 4-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями :

справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск : Кузьма, 2011. — 128 с. ; 20 см .

— Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-453-355-1. — [11-6739] УДК 811.161.1(075.2)

6731. Русский язык : 5-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями :

справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск : Кузьма, 2011. — 192 с. ; 20 см .

— Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-453-356-8. — [11-6900] УДК 811.161.1(075.3)

6732. Русский язык : 6-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями :

справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск : Кузьма, 2011. — 208 с. ; 20 см .

— Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 8000 экз. — ISBN 978-985-453-444-2. — [11-6899] УДК 811.161.1(075.3)

6733. Русский язык : 10-й класс : выполненные задания с подробными объяснениями :

справочное пособие / [составитель Л. А. Петкевич]. — Минск : Кузьма, 2011. — 192 с. ; 20 см .

— Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-400-8. — [11-6654] УДК 811.161.1(075.3)

6734. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 2-й класс / [составитель Романенко Ольга Валерьевна]. — 4-е изд. — Минск : Букмастер : Кузьма, 2011. — 96 с. : ил. ; 21 см. — 5100 экз. — ISBN 978-985-549-032-7 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-433-6 (ошибоч.). — [11-6547] УДК 811.161.1(075.2)

6735. Хилько, А. В. Проверь себя : сборник упражнений по обучению письменной речи :

для иностранных студентов факультета доуниверситетского образования / А. В. Хилько, Т. М. Сушинская. — Минск : БГУ, 2011. — 51, [1] с. ; 20 см. — 250 экз. — ISBN 978-985УДК 811.161.1'243(075.4)-054.6

6736. Централизованное тестирование. Русский язык : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 45, [10] с. : ил. ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 20100 экз. — ISBN 978-985-529-837-4. — [11-6974] УДК 811.161.1(075.3/.4) Гл. таксама № 6749

–  –  –

6750. Гурская, Ю. А. Древние фамилии современного белорусского ареала на славянском и балтийском фоне / Ю. А. Гурская. — Минск : Право и экономика, 2011. — 446 с. ; 21 см .

— На титульном л.: 2-е изд., исправленное и дополненное. — Часть текста на белорусском и польском языках. — Библиография: с. 323–376 (649 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-442УДК 811.161.3'373.232.1 82 Лiтаратура. Лiтаратуразнаўства

6751. Міждысцыплінарныя даследаванні актуальных праблем тэорыі літаратуры / [М. А. Тычына і інш. ; навуковы рэдактар М. А. Тычына] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 2011. — 394, [2] с. ; 20 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Аляшкевіч Т. А., Гарадніцкі Я. А., Калядка С. У., Кісліцына Г. М., Кісялёва Л. Г., Масарэнка Ю. А. — Бібліяграфія: с. 378–395, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1296-4. — [11-6793] УДК [82.0+821.161.3.09](082) Гл. таксама № 6687

–  –  –

821.521 Японская літаратура

6789. Басё. Мудрость Басё : японская лирика / [автор-составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. — Минск : Харвест, 2011. — 287 с. : ил. ; 25 см. — Перед выпускными данными заглавие: Афоризмы. Мудрость Басё. Японская лирика. — В книге также стихи авторов: Абэ-но Накамаро, Дзито (императрица японская), Какиномото-но Хитомаро, Кисэн, Оно-но Комати, Отомо-но Якамоти, Сарумару-даю, Семимару, Тэндзи (император японский), Ямабэ-но Акахито и др. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9117-9 (в пер.). — [11-6989] УДК 821.521-1

–  –  –

821.0 Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка

6807. Булацкая, Н. А. Славянские литературы: классика и современность (болгарская, польская, сербская, чешская) : учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" / Н. А. Булацкая ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск : БГУ культуры и искусств, 2011 .

— 141, [1] с., [1] л. ил. ; 20 см. — Библиография: с. 100 (11 назв.), библиография в конце разделов. — 150 экз. — ISBN 978-985-522-023-8. — [11-6438] УДК 821.16.09(075.8)

6808. Михайловская, Л. В. Литературное чтение : учебное пособие для 3-го класса специальных общеобразовательных школ : в 2 ч. / Л. В. Михайловская, А. В. Киселева. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 22 см. — ISBN 978-985-476-887-8 (в пер.) .

Ч. 1. — 125, [1] с. : ил. — 350 экз. — ISBN 978-985-476-888-5. — [11-6342] УДК 821.161.1.09(075.2)-056.263

6809. Ч. 2. — 125, [1] с. : ил. — 325 экз. — ISBN 978-985-476-889-2. — [11-6343] УДК 821.161.1.09(075.2)-056.263 Гл. таксама № 6681, 6811

–  –  –

6811. Служение Ее Величеству Литературе = Служэнне Яе Вялікасці Літаратуры :

жизненный и творческий путь Тимофея Лиокумовича / [составители: Татьяна Орлова, Регина Пелтина]. — Минск : Кнігазбор, 2011. — 318, [1] с., [4] л. ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография: с. 17–70, 249–262. — Указатель имен: с. 300–311. — 100 экз. — ISBN 978-985-6976-90-5. — [11-6382] УДК [821.161.3+821.161.1].09+929Лиокумович Гл. таксама № 6746–47, 6751, 6819

–  –  –

91 Геаграфiя. Геаграфiчныя даследаванні Зямлi і асобных краiн .

Падарожжы. Рэгіянальная геаграфія

6817. Централизованное тестирование. География : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 64, [9] с., включая обложку : ил., карты ; 29 см .

— (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 2500 экз. — ISBN 978-985-529-851-0. — [11-6984] УДК 91(075.3/.4) 913 Рэгіянальная геаграфія ў цэлым. Геаграфія старажытнага і сучаснага свету

6818. Науменко, Н. В. География материков и стран : учебное пособие для 9-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. В. Науменко, Н. Л. Стреха ; под редакцией Н. В. Науменко. — 2-е изд., переработанное. — Минск : Народная асвета, 2011. — 229 с. : ил. ; 23 см. — Авторы 1-го изд.: Басик С. Н., Илькевич Т. Н., Науменко Н. В., Стреха Н. Л. — 92500 экз. — ISBN 978-985-03-1593-9 (в пер.). — [11-6544] УДК 913(4/9)(075.3=161.1)

–  –  –

94(100)"05/..." Гісторыя сярэдніх вякоў, новага і найноўшага часу

6822. Централизованное тестирование. Всемирная история Новейшего времени :

сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний"

Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 55, [8] с. :

ил., карты ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 2500 экз. — ISBN 978-985УДК 94(100)(075.3/.4) 94(1-87) Гісторыя зарубежных краін Гл. № 6823 94(47) Гісторыя Расіі. Гісторыя СССР у цэлым

6823. Голденков, М. А. Наполеон и Кутузов : неизвестная война 1812 г. : [забытые герои, неизвестные сражения и трагедия великих армий] / Михаил Голденков. — Минск : Букмастер, 2011. — 318 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 314–316. — 3050 экз. — ISBN 978в пер.). — [11-6924] УДК 94(47+57:44)"1812"

6824. Голденков, М. А. Русь – другая история : [Украина, Беларусь, Литва] / Михаил Голденков. — Минск : Букмастер, 2011. — 384 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 383 (9 назв.). — 3050 экз. — ISBN 978-985-549-033-4 (в пер.). — [11-6925] УДК 94(47+57)

6825. Отечественная история : Советская Россия в 20–30-е гг. ХХ в. : методические рекомендации для студентов, обучающихся по российским образовательным стандартам / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Гуманитарные дисциплины" ; [составитель С. Е. Макарова] .

— Могилев : Белорусско-Российский университет, 2011. — 29 с., включая обложку ; 21 см .

— Библиография: с. 29 (7 назв.). — 56 экз. — [11-6759] УДК 94(47+57)"192/193"(083.132)(075.8) Гл. таксама № 6833 94(476) Гісторыя Беларусі

6826. Лепельскія чытанні : матэрыялы IV навукова-практычнай канферэнцыі (Лепель, 17–18 верасня 2010 г.) / [рэдкалегія: Я. А. Грэбень, А. У. Стэльмах]. — Мінск : Медысонт, 2011. — 211 с. : іл. ; 21 см. — Загаловак вокладкі: IV Лепельскія чытанні. — У надзагалоўку:

Установа культуры "Лепельскі раённы краязнаўчы музей". — Частка тэксту на рускай мове .

— Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 100 экз. — ISBN 978-985-6982-21-0. — [11-6493] УДК 94(476.5)(082)

6827. Маліноўскі, М. М. Магутная Постаць з Ясенца : апошні вялікі канцлер ВКЛ нарадзіўся на Баранавіччыне / Міхась Маліноўскі. — Мінск : Ковчег, 2011. — 31 с. : іл. ; 14 см .

— 200 экз. — ISBN 978-985-6950-84-4. — [11-6454] УДК 94(476.7-22Ясенец)+929Храптовіч

6828. Станаўленне і развіццё суверэннай Рэспублікі Беларусь (1991–2010 гг.) : матэрыялы для самастойнай працы : для студэнтаў усіх факультэтаў / Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Кафедра гісторыі і культуралогіі ;

[склала Н. А. Глушакова]. — Горкі : БДСГА, 2011. — 88 с. : іл. ; 20 см. — Бібліяграфія:

с. 87–88 (34 назв.). — 75 экз. — [11-6678] УДК 94(476)"1991/2010"(075.8)

6829. Цэнтралізаванае тэсціраванне. Гісторыя Беларусі : зборнік тэстаў / Установа адукацыі "Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2011. — 45, [16] с. : іл., карты ; 29 см. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-839-8. — [11-6980] УДК 94(476)(075.3/.4)

6830. Воронкова, И. Ю. "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа..." : Минск и минчане в первые дни Великой Отечественной войны / И. Ю. Воронкова ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 264, [1] с. :

ил. ; 20 см. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1290-2. — [11-6795] УДК 94(476-25)"1941"

6831. Вспомним всех поименно... : "Солдаты Победы – наши земляки", Брест / [главный редактор Владимир Шпарло ; авторы текста : Катерина Богданова и др.]. — Брест : Рекламно-информационное агентство "Вечерний Брест", 2011. — 134, [1] с. : ил., портр. ; 30 см .

— Авторы текста также: Волынчук Л., Жук Е., Кульбака А., Рубашевский Ю., Тиборовская Т., Трибулева Е. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6964-18-6. — [11-6552] УДК 94(476.7-25)"1941/1945"(092)

6832. Путеводитель по еврейским местам Витебска = A guide to jewish sites in Vitebsk / [текст: Аркадий Подлипский ; перевод на английский: Юлия Мандрик ; фотографии: Денис Богорад]. — Минск : Медисонт, 2011. — 48, [1] с., включая обложку : ил. ; 24 см + плансхема (1 л., сложенный в [4] с.). — Параллельно на русском и английском языках. — 300 экз .

— ISBN 978-985-6982-15-9. — ISBN 978-985-6982-16-6 (ошибоч.). — [11-6500] УДК 94(=411.16)(476.5-25)(036)

6833. Резник, А. Н. От БССР к СССР. Исследования по истории формирования и развития белорусской государственности на советской основе (вторая половина 1918 – конец 1922 гг.) / Резник А. Н. — Минск : Энциклопедикс, 2011. — 409, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 408 (12 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 99 экз. — ISBN 978УДК 94(476+47+57)"1918/1922"

6834. Царюк, И. О. От родного порога : [воспоминания] / Ираида Царюк ; [под редакцией С. Н. Ходина]. — Минск : БГУ, 2011. — 167, [1] с. : ил. ; 24 см. — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 94(476)(092)+929Царюк

6835. Централизованное тестирование. История Беларуси : сборник тестов / Учреждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2011. — 45, [8] с. : ил., карты ; 29 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-840-4. — [11-6979] УДК 94(476)(075.3/.4)

–  –  –

ISBN 978-895-465-869-8 6199 ISBN 978-985-512-516-516-8 6540 ISBN 978-985-16-9510-8 6154 ISBN 978-985-517-291-1 6336 ISBN 978-985-453-338-4 6741 ISBN 978-985-6763-69-76 6582 ISBN 978-985-453-348-3 6449 ISBN 978-985-6834-21-2 6533 ISBN 978-985-453-351-3 6435 ISBN 978-985-6834-33-5 6338 ISBN 978-985-453-361-2 6436 ISBN 978-985-6858- 6147 ISBN 978-985-453-368-1 6448 ISBN 978-985-6858-75-1 6233 ISBN 978-985-453-433-6 6734 ISBN 978-985-6982-16-6 6832 ISBN 978-985-465-733-2 6398 ISBN 978-985-6993-34-6 6287 ISBN 978-985-467-287-2 6604–05 ISBN 978-985-7006-19-9 6784 СПІС ЗАМЕЖНЫХ КНІГ,

ВЫДАДЗЕНЫХ З УДЗЕЛАМ БЕЛАРУСКІХ ВЫДАЎЦОЎ

(952–1116)

952. Аджи, М. Азиатская Европа / Мурад Аджи. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 1128 с. — (Историческая библиотека). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-073767-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36400-6 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9947-2 (Харвест). — [11-791 у] .

953. Английская азбука в картинках. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 59 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-073033-9 (АСТ) .

— ISBN 978-5-271-34131-1 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9833-8 (Харвест). — [11-901 у] .

954. Андрианова, Т. М. Рабочая тетрадь к "Букварю" Т. М. Андриановой : 1-й класс / Т. М. Андрианова. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 47 с. — (Планета знаний). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 15000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-5-17-019590-9 (АСТ). — ISBN 978-5-271-06711-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9740-9 (Харвест). — [11-916 у] .

955. Афонин, В. Н. Мымренок и Чудо в Перьях : сказка для семейного чтения / В. Афонин ; рисунки И. Костриной. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 107, [5] с. — На титульном л .

в выходных данных: Планета детства. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-9849-9 (Харвест). — ISBN 978-5-17-072441-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-33547-1 (Астрель). — [11-780 у] .

956. Баранов, П. А. Обществознание : 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. В. Шевченко ; под ред. П. А. Баранова. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 142, [1] с. — (Полный комплект пособий для подготовки к единому государственному экзамену). — Заглавие обложки: ЕГЭ. Обществознание. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-065398-0 (АСТ). — ISBN 978-5Астрель). — ISBN 978-985-16-8244-3 (Харвест). — [11-915 у] .

957. Барто, А. Л. Игрушки : стихи / Агния Барто. — Москва : Оникс : Центр общечеловеческих ценностей, 2011. — 61, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9769-0 (Харвест). — ISBN 978-5-488-01453-4 (Оникс). — [11-869 у] .

958. Барто, А. Л. Игрушки : стихи / Агния Барто. — Москва : Оникс : Центр общечеловеческих ценностей, 2011. — 61, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-488-01452-7 (Оникс). — ISBN 978-985-16-9768-3 (Харвест). — [11-870 у] .

959. Барто, А. Л. Мои любимые стихи / Агния Барто. — Москва : Астрель ; СанктПетербург : Астрель-СПб, 2011. — 62, [1] с. — (Волшебные стихи). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-9725-0870-9 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-16-9705-8 (Харвест). — ISBN 978-5-271-15733-2 (Астрель). — [11-927 у] .

960. Барто, А. Л. Стихи для самых маленьких / Агния Барто. — Москва : Оникс : Центр общечеловеческих ценностей, 2011. — 62, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-488-02186-0 (Оникс) .

— ISBN 978-985-16-9772-0 (Харвест). — [11-867 у] .

961. Барто, А. Л. Стихи для самых маленьких / Агния Барто. — Москва : Оникс : Центр общечеловеческих ценностей, 2011. — 62, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-488-02187-7 (Оникс) .

— ISBN 978-985-16-9773-7 (Харвест). — [11-868 у] .

962. Белый, А. Петербург : [роман] / Андрей Белый. — Москва : АСТ : Астрель, 2011 .

— 541, [2] с. — (Великая судьба России). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-073101-5 (АСТ). — ISBN 978-5-271-34223-3 (Астрель). — ISBN 978Харвест). — [11-785 у] .

963. Берестов, В. Д. Читалочка / Валентин Берестов ; рисунки Э. Булатова и О. Васильева. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 121, [6] с. — На титульном л. в выходных данных:

Планета детства. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978АСТ). — ISBN 978-5-271-36168-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9957-1 (Харвест). — [11-932 у] .

964. Биссет, Д. Маленькие сказки для маленьких / Дональд Биссет ; рисунки Б. Тржемецкого ; [перевод с английского Н. Шерешевской]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 27, [5] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-17АСТ). — ISBN 978-5-271-35792-3 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9915-1 (Харвест) .

— [11-912 у] .

965. Биссет, Д. Пойду-ка поищу чего-нибудь вкусненького! : [сказки] / Дональд Биссет ;

рисунки Б. Тржемецкого ; [перевод с английского Н. Шерешевской]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 45, [2] с. — На титульном л. в выходных данных: Планета детства. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-271-34569-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9830-7 (Харвест). — ISBN 978-5-17-073275-3 (АСТ). — [11-860 у] .

966. Бобл, А. Пуля-квант : [фантастический роман] / Алексей Бобл. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 347, [2] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-062181-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271-25304-1 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0023-6 (Харвест). — [11-803 у] .

967. Большая книга увлекательных опытов. Научные игры и головоломки / [перевод с английского В. Н. Булгакова]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 95, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-062910-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-25745-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-7768-5 (Харвест). — [11-926 у] .

968. Ботвинников, А. Д. Черчение : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский. — 4-е изд., доработанное. — Москва : АСТ : Астрель, 2012. — 223, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск) .

— 25000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-5-17-045068-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-17332-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-1748-3 (Харвест). — [11-796 у] .

969. Васильев, В. Дети дупликатора : [фантастический роман] / Владимир Васильев. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 319 с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 40000 экз. — ISBN 978-5-17-074405-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36229-3 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9867-3 (Харвест). — [11-842 у] .

970. Васильев, В. Прятки на осевой : [фантастический роман] / Владимир Васильев. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 377 с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-064601-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-30755-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0029-8 (Харвест). — [11-801 у] .

971. Вауэр, Р. Р. Сурфактант в неонатологии : профилактика и лечение респираторного дистресс-синдрома новорожденных : 14 рисунков, 13 таблиц / Роланд Р. Вауэр ; перевод с немецкого под редакцией Г. А. Шишко, Т. К. Чуваковой. — Москва : Медицинская литература, 2011. — 96 с. — Издано при участии издателя Ф. И. Плешкова (Витебск). — 1500 экз .

— ISBN 978-5-89677-154-8 (Медицинская литература). — ISBN 978-985-6332-28-2 (Плешков Ф. И.). — [11-898 у] .

972. Веллер, М. И. Легенды Невского проспекта / Михаил Веллер. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 414, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 196000 экз .

(1–19-й з-ды 193 тысячи). — ISBN 978-5-17-035453-5 (АСТ). — ISBN 978-5-271-30152-0 (Астрель). — ISBN 978-985-13-7465-2 (Харвест). — [11-836 у] .

973. Веллер, М. И. Легенды Невского проспекта / Михаил Веллер. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 414, [1] с. — (Русская классика). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10000 экз. (1–2 з-ды 8 тысяч). — ISBN 978-5-17-063293-0 (АСТ). — ISBN 978-5Астрель). — ISBN 978-985-16-8787-5 (Харвест). — [11-837 у] .

974. Вендландт, А. На краю света : невероятные приключения французской журналистки / Астрид Вендландт ; [перевод с французского Т. Понятиной]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 318, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5АСТ). — ISBN 978-5-271-34018-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9607-5 (Харвест). — [11-795 у] .

975. Владимирский, Л. В. Буратино в Изумрудном городе : сказочная повесть о новых приключениях Буратино и его друзей / Леонид Владимирский ; рисунки автора. — Москва :

АСТ : Астрель, 2011. — 133, [2] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз .

— ISBN 978-5-17-073021-6 (АСТ). — ISBN 978-5-271-35126-6 (Астрель). — ISBN 978-985Харвест). — [11-828 у] .

976. Волков, С. В. Детский фразеологический словарь в картинках / [С. В. Волков]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 127 с. — Автор указан перед выпускными данными. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10100 экз. — ISBN 978-5-17-071945-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-32873-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9917-5 (Харвест). — [11-818 у] .

977. Волошина, П. Маруся : [роман] / Полина Волошина при участии Евгения Кулькова ;

автор идеи Константин Рыков. — Москва : АСТ : Астрель : Этногенез : Популярная литература, 2011. — 316, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-074570-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36231-6 (Астрель). — ISBN 978-5-904454-41-8 (Этногенез). — ISBN 978-985-16-9893-2 (Харвест). — [11-779 у] .

978. Вольнов, С. Режим Бога : [фантастический роман] / Сергей Вольнов. — Москва :

АСТ : Астрель, 2011. — 410, [2] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 20000 экз. — ISBN 978-5-17-073616-4 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36115-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0031-1 (Харвест). — [11-799 у] .

979. Воронина, Г. А. 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ по биологии / Г. А. Воронина. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 79 с. — (Полный комплект пособий для подготовки к единому государственному экзамену). — Заглавие обложки: ЕГЭ .

Биология. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17АСТ). — ISBN 978-5-271-26902-8 (Астрель). — ISBN 978-985-16-8224-5 (Харвест) .

— [11-920 у] .

980. Гарсиа Маркес, Г. Вспоминая моих несчастных шлюшек : [повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод [с испанского] Л. Синянской. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 124, [1] с. — На переплете: Нобелевская премия, 1982 год. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 15000 экз. — ISBN 978-5-17-072852-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36428-0 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9935-9 (Харвест). — [11-781 у] .

981. Гарсиа Маркес, Г. Полковнику никто не пишет : [повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с испанского Ю. В. Ванникова]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 91, [1] с .

— На переплете: Нобелевская премия, 1982 год. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-072364-5 (АСТ). — ISBN 978-5-271-34689-7 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9558-0 (Харвест). — [11-812 у] .

982. Гарсиа Маркес, Г. Хроника объявленной смерти : [повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с испанского Л. С. Новиковой]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 126, [1] с .

— На переплете: Нобелевская премия, 1982 год. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-5-17-071286-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271Астрель). — ISBN 978-985-16-9655-6 (Харвест). — [11-845 у] .

983. Георгиев, С. Г. Школьные истории, веселые и разные : [рассказы] / Сергей Георгиев. — Москва : Оникс, 2011. — 63, [1] с. — (Библиотека младшего школьника). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-448-02668-1 (Оникс). — ISBN 978-985-16-8601-4 (Харвест). — [11-892 у] .

984. Говорим и пишем по-английски : удобный английский : учебное пособие. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 95 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз .

— ISBN 978-5-17-074236-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-35724-4 (Астрель). — ISBN 978-985Харвест). — [11-925 у] .

985. Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки ; Миргород : повести / Николай Гоголь. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 444, [2] с. — (Русская классика). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-36915-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-7391-5 (Харвест). — ISBN 978-5-17-061242-0 (АСТ). — [11-843 у] .

986. Голсуорси, Д. Форсайты : [сборник] / Джон Голсуорси ; [перевод с английского под общей редакцией М. Лорие]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 1502, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-073019-3 (АСТ). — ISBN 978Астрель). — ISBN 978-985-16-9912-0 (Харвест). — [11-790 у] .

987. Гравицкий, А. В зоне тумана : [фантастический роман] / Алексей Гравицкий. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 378, [1] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-271-30779-9 (Астрель). — ISBN 978Харвест). — ISBN 978-5-17-060721-1 (АСТ). — [11-806 у] .

988. Давидовски, М. Объемные поделки из бумаги : идеи для любого праздника / Марион Давидовски ; [перевод с немецкого О. И. Калабуховой]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 59 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5АСТ). — ISBN 978-5-271-34781-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0010-6 (Харвест). — [11-913 у] .

989. Дашкова, П. В. Эфирное время : роман / Полина Дашкова. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 510, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-072940-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271-34009-3 (Астрель). — ISBN 978-985-16Харвест). — [11-835 у] .

990. Джеймс, Ф. Д. Изощренное убийство : [роман] / Филлис Д. Джеймс ; [перевод с английского Елены Филипповой]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 319 с. — (Английский детектив : лучшее). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-065949-4 (АСТ). — ISBN 978-5-271-28833-3 (Астрель). — ISBN 978-985-16Харвест). — [11-880 у] .

991. Дмитриева, В. Г. Азбука для малышей / В. Дмитриева. — Москва : Астрель ;

Санкт-Петербург : Сова, 2011. — 63 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 6000 экз. — ISBN 978-5-271-35878-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9836-9 (Харвест). — [11-861 у] .

992. Дмитриева, В. Г. Азбука для малышей / В. Дмитриева. — Москва : Астрель ;

Санкт-Петербург : Сова, 2011. — 63 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-30721-8 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9835-2 (Харвест). — [11-862 у] .

993. Драгунский, В. Ю. Веселые рассказы : из цикла "Денискины рассказы" / Виктор Драгунский. — Москва : Оникс, 2011. — 61, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2500 экз. — ISBN 978-5-488-02296-6 (Оникс). — ISBN 978-985-16-9771-3 (Харвест). — [11-876 у] .

994. Драгунский, В. Ю. Веселые рассказы : из цикла "Денискины рассказы" / Виктор Драгунский. — Москва : Оникс, 2011. — 61, [2] с. — (Библиотечка детской классики). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4500 экз. — ISBN 978-5-488-02295-9 (Оникс). — ISBN 978-985-16-9770-6 (Харвест). — [11-875 у] .

995. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы / Виктор Драгунский. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 125, [2] с. — На титульном л. в выходных данных: Планета детства. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-9913-7 (Харвест). — ISBN 978-5-17-073285-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-34580-7 (Астрель). — [11-935 у] .

996. Егорова, Н. Йо-хо-хо и сундук сокровищ! : [повесть-сказка] / Наталья Егорова. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2011. — 191, [1] с. — (Прикольный детектив). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-18831-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-4005-4 (Харвест). — [11-789 у] .

997. Ершов, П. П. Конек-горбунок / П. Ершов ; художник А. Елисеев. — Москва : АСТ :

Астрель, 2011. — 110, [1] с. — На титульном л. в выходных данных: Планета детства. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-072503-8 (АСТ) .

— ISBN 978-5-271-33678-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9703-4 (Харвест). — [11-816 у] .

998. Жукова, О. С. Книга будущего первоклассника : [окружающий мир, развитие речи, математика, письмо] / Олеся Жукова. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2011. — 79 с. — (Клуб веселых дошколят). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск) .

— 7000 экз. — ISBN 978-5-9725-1391-8 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-16-9987-8 (Харвест). — ISBN 978-5-271-36141-8 (Астрель). — [11-923 у] .

999. Жукова, О. С. Тренируем пальчики: обводим, рисуем, пишем / Олеся Жукова. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2011. — 31 с. — (Легкие уроки за 10 минут в день). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-271Астрель). — ISBN 978-5-9725-1825-8 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-16-8606-9 (Харвест). — [11-825 у] .

1000. Жукова, О. С. Учим считать, читать и думать будущего отличника : [мышление, внимание, моторика, речь / Олеся Жукова]. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2011. — 79 с. — (Клуб веселых дошколят). — Автор указан на обложке. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-271-36142-5 (Астрель) .

— ISBN 978-5-9725-2068-8 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-18-0041-0 (Харвест). — [11-924 у] .

1001. Жульнев, Н. Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями :

пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД на право управления транспортным средством категории "А", "В", "С", "D" / Николай Жульнев. — 3-е изд. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 100 с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10000 экз. — ISBN 978-5АСТ). — ISBN 978-5-271-36373-3 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9944-1 (Харвест). — [11-921 у] .

1002. Зартайская, И. Микрохи. Тайна пропавшего робота / Ирина Зартайская. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2011. — 59, [4] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-271-36339-9 (Астрель). — ISBN 978-5Астрель-СПб). — ISBN 978-985-16-9953-3 (Харвест). — [11-854 у] .

1003. Зартайская, И. Самый лучший возраст. Веселые приключения / Ирина Зартайская. — Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2011. — 46, [1] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5-271-35657-5 (Астрель). — ISBN 978-5-9725-2033-6 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-16-9981-6 (Харвест). — [11-889 у] .

1004. Зорич, А. Клад стервятника : [фантастический роман] / Александр Зорич, Сергей Челяев. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 381, [1] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-5-17-067174-8 (АСТ). — ISBN 978Астрель). — ISBN 978-985-18-0028-1 (Харвест). — [11-811 у] .

1005. Иванов, В. Д. Русь изначальная : роман / Валентин Иванов. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 797, [2] с. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 13000 экз. — ISBN 978-5-17-074727-6 (АСТ). — ISBN 978-5-17-065224-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271-36488-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9959-5 (Харвест). — [11-784 у] .

1006. Иванова, Л. В. Украшения для вашего дома своими руками / Людмила Иванова .Pages:   || 2 |


Похожие работы:

«1 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Определите способ образования приведенных ниже слов. Вариант 1 Вполсилы, Тулауголь, ничегонеделание, остродефицитный, любознательный, мультик, самоходом, трехкомнатный, перешучиваться, потусторонний, заблагорассудиться, мелодекламировать, горбоносый, бумагоделательный, баскет, технорук, густонаселенный. Вариант...»

«Ежегодник Landmine Monitor 2004: На пути к миру без мин Краткое изложение Рабочая группа Landmine Monitor Human Rights Watch Handicap International Kenya Coalition Against Landmines Mines Action Canada Norwegian People’s Aid Copyright © Октябр...»

«1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ Раздел 1 Теоремы о существовании неявной функции. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Теорема о существовании интеграла Римана. Несобственные интегралы, признаки равномерной сходимости н...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова" " РАБОЧАЯ ПРОГРАММА системы дополнительного образования "Игры для непоседы" Москва, 2016 г. Пояснительная записка. Артикуляционная гимнастика — это совокупно...»

«Лекция 7. Банаховы пространства Корпусов Максим Олегович, Панин Александр Анатольевич Курс лекций по линейному функциональному анализу 17 декабря 2012 г. Корпусов Максим Олегович, Панин Александр АнатольевичЛекция 7 Определение. Определение 1. Банаховым пространством B...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ТРУДЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ТОМ 123 А. П. Р АСН:ИЦЫН: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НИЗШИХ· ПЕРЕПОНЧАТОRРЫЛЫХ и ДАТЕЛЬство ({Н А У А" 3 R Москва 1969, УДК 576.1; 562/569 Происхождение и эволюция низших перепончаТОRРЫЛЫХ. А. П. Р а с н и Ц ы н. Труды Палеонтологического института, том г.· 123. 1969 Работа яв...»

«Приложение 2 к Приказу коммерческого директора ООО "ГЭС розница" № от _ Полные правила проведения рекламной акции совместно с ООО "КЛР"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила) содержат информац...»

«ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ Валентин КАТАЕВ АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ ImWerdenVerlag Mnchen 2005 © Валентин Петрович Катаев (наследники). Алмазный мой венец. М., Советский писатель, 1979. © "Im Werden Verlag". Некоммерческое электронное издание. 2005 hp://i...»

«КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ДИСПЛЕЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА No. Неисправность Световая индикация 1 Сбой напряжения питания РАБОТА мигает 1 раз, а АВАРИЯ горит непрерывно 2 Ошибка связи с настенным блоком управления РАБОТА мигает 2 раза, а АВАРИЯ горит непрерывно 3 Ошибка связи с наружным бло...»

«А.И.Фефилов Притча о врагах человека Однажды от одного знакомого немца я услышал трудно переводимую на русский язык притчу. Вот её укороченный и приукрашенный вариант. Где-то в Сибири летел воробей. Был сильный мороз. Воробей замерз и упал на дорогу. По дороге шла корова. Корова испражнилась на воробья. Воробей отогрел...»

«Елена ПЕТРАКОВА ГУРМАН директор ресторана "Натали МКМ" Кто больше нас, русских, любит пиво? Наверное, только немцы, австрийцы или чехи. Хотя и с этим можно поспорить. Каждая страна борется за звание "Самый большо...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru ГОСТ 22748-77 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НОМЕНКЛАТУРА НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва СОДЕРЖАНИЕ 1. НАИМЕНОВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ 2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Центр социологических исследований А.Л. Арефьев СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Москва Российский университет дружбы народов УДК 37.013.78 ББК 60.5/79 А80 Арефьев, А. Л. А 80...»

«СОДЕРЖАНИЕ Предисловие переводчика П осв я щ ен и е П редисловие Глава 1. Обзор методов получения оптически активных соединений. Д ж. М о р р и с о н I. В в ед ен и е II. Коммерчески доступные оптически акти...»

«А К А Д Е М И Я. Н АУ К СССР.КАРЕЛЬСКОГО И КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛОВ АКАДЕМИИ НАУК СССР ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КАРЕЛЬСКОЙ АССР ПЕТРОЗАВОДСК АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИЗВЕСТИЯ КАРЕЛЬСКОГО И КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛОВ АКАДЕМИИ НАУК СССР ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КАРЕЛЬСКОЙ А ССР. П Е Т Р О З А В О Д С К. :...»

«А К А Д Е М И Я Н А У К СССР ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УП Г О Д И Ч Н А Я Н АУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО И ВА Н ( К Р А Т К И Е СООБЩ ЕНИЯ) И ЗД АТ ЕЛ ЬС ТВО ' Н А У К А ' Главная редакция восточной литературы АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УП ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИ...»

«КОКТЕЙЛИ MESODERM ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА для приборов с функцией мезопорации и электропорации КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ЛИЦА ПИГМЕНТАЦИЯ МОРЩИНЫ ВОЗРАСТНЫЕ ШРАМЫ РАСШИРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РУБЦЫ ПОРЫ ДВА СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ КОКТЕЙЛЕЙ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ: МИКРОНИДЛИНГ И МЕЗОПАРАЦИЯ СУТЬ МЕТОДА МИКРОНИДЛИНГА МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ...»

«Новости террора и израильскопалестинского конфликта (27 января – 2 февраля 2016 г.) Восхваление образа террориста, служившего в полиции Палестинской Автономии, и совершившего теракт в поселении Бейт Эль. Справа: члены палестинской семьи отдают честь террориступолицейскому, Амджаду Сакари, под заголовком: Палестинский полицейский ведет стрел...»

«100 лучших книг всех времен: www.100bestbooks.ru Оноре де Бальзак Блеск и нищета куртизанок Его светлости князю Альфонсо Серафино ди Порча1 Позвольте мне поставить ваше имя в начале произведения истинно Парижского, обдуманного в вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести вам цветы красноречия, взращенные в вашем с...»

«UDC 82–1+821.124+821.161.1 Philologia Classica. 2016. Vol. 11. Fasc. 1 РУССКО-ЛАТИНСКИЕ РИФМЫ: ПОТЕРЯВШЕЕСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ В. Ф. ХОДАСЕВИЧА Всеволод Владимирович Зельченко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-...»

«УДК 622.73 П. Я. Бибиков, к.т.н., доц., А. Д. Бардовский, д.т.н., проф., П. Е. Митусов, аспирант, А. О. Харитонов, аспирант, Московский государственный горный университет E-mail: pbibikow@yandex.ru Агрегат для измельчения и классификации слабых г...»

«Вице-адмирал В. С. Чероков "Ладожцы" 9 октября 1941 года меня вызвали в Смольный. В октябре семнадцатого здесь располагался штаб революции. Отсюда великий Ленин руководил штурмом старого мира. Сейчас, в грозные для страны дни, Смольный снова стал бое...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.