WWW.NEW.PDFM.RU
    -
 


 >>  - .
Pages:     | 1 || 3 |

, h . ( i). - .-. u u uu uu ...

-- [ 2 ] --

h , u h uuu. u ; uu u ui. u u ui h u . h uu, i u. u uu , u h u u u. u u , u u; u u . uu, u. i uuuu. h, u u uu i, uui , u i u u; h uu u . u uu u u . u uuu h uuu; u , u Ii : u , u u , uu. u u? u ch uuu? u u , uu u ui. u ui h u : u , u u. i u u, u ui, hu uu; uh u u , u , h uu: u ui 238) u h .

u u .

_____ ________________

) uuh i u. 22, . 21 u:

21. hu u u u; u I Iu. u. B. u. u .

) : , u u hu h u (. . 14, . . 3-, 1890 u.). u. . . .

115 u 97 .

uu : u u ui u ; uuh i, u uu , u u. u , : i h ;

uu; u u u u, h, ; h u . h u uuu h . hu u u u u. u , uuu, . u I , I h u . i u uh uu, i hu u, , hu uuu. i u ; u , , h h .

u u .

_____ u 98 .

, uu, i ipy, u h, , : u uh uh uu u, uu (?) 238), u . u u u. uu u uu i, h u, ui uhuuu.

u u uu, u:

, u u u uu, u uu. h u u. u h .

u u .

_____ u 99 .

hui u; uu : u u , u u uh uh uui u h u; uu ui ; u _______________

) uu? u. . u. u .

116 , u , u pi u u uu u, u 240) .

u u .

_____ u 100 .

uu u uh : u u u u, u , u . u , uu , uuu uuh . h: u u. uu j h . 241) u, uu, u . , h u ; u ui; ui u . u u, uhuu ; ;

hu u . u u u u u;

u. , h hu. u ui u uuh . u h h uu, , ui uu, u h u. h h ui uu, uh u. u uu, u ipa, u uuh u uuu. h uu u u , u , uu ; u , uuh u j, i u u, u .

u u .

_____ u 1 0 1 242) u u u u u , i hi u h hu, u h u. i h u .

uu ui, u .

   

u u, u h u. uhuuu u u; u hu u, u u, u u 243). u u 244), h u , uuh u u u h uh .

i i u: .

I u, h , uu uu u, , . i , iu ; ui u . h .

u u ui I, uu, uu uh . u h (?), , u u. , u . , h uu u, u u uui h, ui uu .

u u. u, ui , u i, u h . u u . , , u , u uu huu ui uui, , u , u u. u, , u uh uuh, u uh , i u , uh u, u .

u u .

_____ u 102 .

uh , h . u h u h , u u; ; h i, i h ; uu, u u u u; uu u u ; u , , h, , u h , u u. uuh , h, ui, u h u ; u h i u, ui uh . u u , uu. u h u uu. u ? ? h h u, h uuu. uu u _______________

) u u . u. . . .

) u . u. . . .

118 u uhuu, u , u h u , u , u uu, i uhuu. u uu h ui; u uu u u, ; u ; h h uu; uu, uu . u ; h h u , uu; h u uu ui, uui, u i. u u u uuu, u; u , hu , hu uu. uu u hui, uu ci ; u u , u u, u, hu h, h u , u u u u uu u .

u u .

_____ u 103 .

h , uh h , h u , u , uuu, uu u uuuuu u. u , u u, u uuui uu, cie uuh ui i uu. , , u ui h uuuu uui; u uu, u uh ; u u u , u h u; i, u i h h u u, hu o ; u u hu u u , i hu .

, u, , , i u h .

u u .

_____ u 1 0 4 245) .

, u. u ;

u . h? ui u u uu, huuu . i u, u h uu. u uu; u u; u, u uh; . . . u. . . .

119 u u , u uu; u u u u, u u u, u apcie 246). uei, h. u, ipy, uacie u u. u uh, u u u u u . oaie u u, h . u, , h yie u u, ; u , uuh u (?), u h .

u u .

_____ u 1 0 5 247) .

uuh u u h ecei huuu. uuh u, u u ; u h u uu u. u u , , uu oi u : uuh , , u ;

h , ci , ecie uu u, u uhu uu. u , h I uu, uhuuu u u u, u , u h h u, h, ; u u ui ui u uhuuu, u u .

uu u ui, h u uu, h . u uu; uui u, uu u uuu, uui u uu, u hui uuh, u u uu 248), u u , u huui ui, u u u i, u ui ui, u u u , u ui uu, u u h u. u , ui;

u u u, u u, u .

u u .

________________

) uuui j u. 24, . 7 10, u:

7. u u u u, u , u, ui h .

10. u u uui, u u , uu u u. u. . . .

) . . u. . . .

) i u : h . . u h uu, u: u ui uu. u. . . .

120 u 106 .

, , u i u h: , , , , u, u u u. hui u .

u, u ; uu: u u; u uu:

uu . uui u h uh u. uu u u hu h i i; uui , u h, , h uu, u u h u u .

u u .

_____ u 1 0 7 249) .

Ci u u u, h h;

h u u u; hu u, , u u; u huuu ; u u, , u u u u u; uui u u u u; u u uu u uh uu, u u ; h u uu; 250) , i h; u u u u u; uh u h uu, ; uu uu, uh h Iu 251); i u u, h u, u u, u h, u i 252): u u, u uuu:

, , u u uu 253), uh h; u u ; , u, 254); , u h; h u

   

u u, u u, u h, i u, h u, uuu uuu, u 255). u u, u u; u, uh , u u u, hu h , u uu , u ; h ; u u ui i u u, i uu u: u h u . I u u u. ; -, u h. ui u . ui , h u ; u, u i h; u u , u h u u h u u - , u u u, hu u, u , u , u h , u u u uhui. h uu, uh h , u u u uhui, ui u, ; i h i i u; uui 256) u u ; u , u u u 257) .

u u .

_____ ______________________

) : h ... uu u ..., u h i uuh u 3axapi u. 14 . 10 u:

10. u, u, u u I: u u hh, uiu, h , uu, u, ui .

u. . u. u .

) uu, uu, u . u. . . .

) : ui u... u . uu u

axapi 14 u. 14 ., uh u:

14. cie ui u (. . ) (. . ) h h uh, ui .

15. , u h u I u h u , u u vuui .

16. , u h u Iepy u , i uh : u u u .

17. hu u u , u i u u 108 .

u u uuuh h u: u h u , uu , ui , u uuu, u uu; u u ui u. u- u , uu; u uu ; h u, u u. u h-u; u u u ; , u u; h , u ui . hu u u u: u, u- u, u , h u .

Cie uu : h , h ; , u , , uu uuh u u u u, u u , u (?) u 258) u uu, h uu, h h-u; i uu, uuu ; i uu, u; i uu u h; i uu u u; i uu h u ; u .

u u .

_____ u 1 0 9 259) .

u u uu : uuh u; uuh , , u , u u vuui .

18. uh uu uph h , u , u u vuui .

19. u u h u, u u u .

20. u Ih Ih :

i i, i u u: u uu h u u. , h uuu uu uh u . u. . u. u .

) uuh Ii 51 u., . 1 u:

1. uu ; uu u u, u i h u uu .

u, u h h h uu .

u u u u 51 u. uu Iepei .

u. . u. u .

) . . u. . . .

123 i u hui ; uuh u u ui uo;

h , u h u h ; u ; u uuuu, u u u; u u ; uuuu. u u u uu. u u, , : uuh, , u , u u, u u . u u, , , : uuh i, h h uu, u u h . u , h , u u u , u uu, u u , h u .

u :

, , , u u h uiuuu, u u, u u ; , u u u. u u , h u , h u , h uu h u u uu. u , , h .

u u .

_____ u 110 .

u u uh:

u, u. u : u ; u u u, u u h iui u huu, u u u h. u u h u: h u u, u u u. uu ui u. uu . ui. u u h. h I, u u u u 260). , uh , uuu h u 261). u u 262) u

   

u. u h 263). h i. u u h. h h u u; h u u u; h u u. u h h uuuu 264).

u u uuuu:

uuh u u , u , u u 265) h 266), u , u , u u u u, u i u, u i, u uu, u uu , u uu, u u u uu 267), u uu uuu , u u u, u uu ui . u u uu : u h u, u u ui i, u u u. Cie u uui: u uu, u uu u. uh uu hu , u u uu hu, u uh; uu u ui, u u u. u . u h. u , ; , u u u, pie u; i, uu, uu , uu;

u u uu, uu uuu , u u, uu h . u u uu : , u i u; hu , hu , h uiuuu, i, uu, ui uu u uh. u h uui uu 268) i u: u uu! 269) h , u i h h u u. h h uui u u, u uuu u u. u. B. . .

) u, . u. B. . .

) , u. u. B. . .

) ih, uh .

) uu u. u. B. . .

) uu. u. B. . .

) uu , , h uu, iu, u u u ui, u . u. B. . .

125 i h h uui u u. uh u u u u uuu . h u u 270) uu h .

u u .

_____ u 111 .

u . uu uu. . u uu u h , u uu u u . u uu ; uu u . u, uu. uu , u h. u ? uu u h u . uu, u ui . u uh u , u hui, u u, h uu, u (?) , , uu, u h. h u, h i h .

u u .

_____ u 112 .

u u u uu uu . u u : u u, uu , u u .

u u:

, h u, u uuu h u, pcie u , ui h , hu u : u uuu h u, u hui i uh, uu h ; u u uuu; uu; u u u, u u u u 271); i ui u ____________________

) u u ui, u, , u, u .

u. . . .

) uuui u. 13, . 3, 4, 5, 12 14, u:

3. u u h u uh uu , u uuh

u I, Iuu u:

4. u, u , u, u ie u .

5. hu , I uu u: u, u u .

12. u u , h; u h u .

14. u hui, uuu ui, uh u u, ui h, u ui Ih hu u .

u. . . .

126 uu; u h: h u u, ; uuu uu u uui uu, hi ipcoe. i uu, u u, u, u u u i uu. u , ui h u u, u u u, u; u uui i, uh u . u u u u, u , u u u; ui u h u 272); uu h h; u u u ; uuu h; u u u uuu; u uu , u u u; u uu u u u. uu u ; , , u u; apcie h; uu uhi uu; u u , huu ; u hui h u uu. upa uuh h, uu ; u u u . , uu uh, u , uu uh; , u u, u. u u uhuu, uuh u uhuui, u uu , u u uuh, ; u u ; u , u; u ; i uh u , u u u u. u h ;

uuu , u; , u; u u u ; u uuh ;

, u u, u; u i ; , u u; u hu, , hu. u , u u; h . uu u : u , uu u ; h h, u. u u ; u , uh uuui u. 13 . 8, u:

8. u u u u, u ; ui h, u ui. uu hu .

u. . . .

127 i u, uu. uu : u ; ; ui ; uu u u h; u u uhuui ; h h , i u u u u; ui u ; u u u; h; u, u u; u u uu: , iu; u u ; u, h uuu h ; h u . u ui; u u u uu. uu , u , h h .

, , u ; h uuu; i u uu; u u ; u u ; u u uu uu; u u: uuh ; uui uhuu u , u u . h u u , u u u, u u, u u ; u , u , u hui. u uui u uh, u uh, u h; u uui: u u u uhuu;

uh u , uh u ; u ui; h , , uu h uh, hui, hu h; uh , u u;

u , u ; u u, u u .

u u .

_____ u 113 .

, uu u;

uuh u u, u iu. u : u u , u u uu, h, u uui, ui u . , u u 273): u , h . u u , uu i u _________________

) ui u Iuu u. 4, . 8, u:

8. u u h u, u u uu u; u u, u uu u h , :

128 u u u u 274); u u . u uu u u uu , u pia. u uu , uu u h u; h uu ui, u , uu, uu 275); u , u u, u uuu u; hu h-, , u , h u u .

u u .

_____ u 114 .

u uui hu h .

u , u u, uhui hu;

huu u uhuu, u i 276). uu, i; , h . , h h, uu , uu. h h u , , u ; u _________________

, , u , , u .

u. . . .

) ui u Iuu, u. 4, . 6 u:

6. uu, u : u u u, uuu u .

u. . . .

) ui u Iuu u. 12, . 7, 9, 10 11 u:

7. u uh u: uu u u, u uu u u .

9. uu i u, ui i, u i u, i uu, uu u , uu u uu u .

10. ui u, ui u uh: uuh u uie oua uu uu, u uu u i u, i u u u u u uu .

11. u h u i uu u, u . u. . . .

) uu u . u ocauie uju, u. 15. . 51, 52, 53, uh u:

51. u: u h , u h u .

52. u, uuuie u : , u uhuu, u;

53. uu u u uui, u u i! u. . . .

129 e ; h h , ; h Too; , u ; , , u uu, uu h ; i u , u u; , i u uu ; h, u h; hui u, uu ui; i i u uu u h. u , , u i hu, u; u u, h u ui , h hu, uu ui 277). u, uuh u , Iuu, , u u i, hui I ; u uhu;

u u i, uui: u, uu u, hui; u, uui u: h hu ;

hu u u uhuui, uu u, u ;

u, uu, u h; u u uuuu; uu u u h hiu, uu; u u, u uu; h u u h; ___________________

) uu : uu , uu... . . u . ui u Iuu u. 3, . 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, uh

u:

7. uu i u: u uuu, hi u , u u , u u .

8. u h; , u u ; uuu h , u , u u u .

9. , h, u uuu , h, u h, u u I, u u , u , h , u u u uu , u, u .

10. u hui u, u uu ui, u uu, u u h .

11. u ; , u h, u hu u .

12. uhu h h u u, u u u; u u u u u u u u uu I, uu u u u, u .

14. uu i u: u u, h hu uu, uu ui i. u. . . .

130 uu u ; uu i, u h, ; u h uu, uu uu, ; u u u; uu uh, u ; uhui; , h; h u ; u, h u uh hu ; i u uu u u 278). u huu i u uhui, i u i, u uu: h h; uh h uh h h?

uh, uh u. u uui u u h u i; h h , , h 279) .

u u .

_____ _________________

) uu : u uuh... . . u, . ui u Ioauua u., 1 ., 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

uh u:

8. u, uu u, u , , u, .

9. Iuu, uu i hui I , u h, u u, oie Icyca .

10. h u u ui u, u, u: u. u uhui.. .

12. , u h, u u, ui u; h hu .

13. hu uu u hu, uuuu uuu .

14. uu h, h u, uhu; u uu u uuuu;

15. uu uu u u, uu u, u uu, uu .

16. u uh h, uu u u h uu, u, h .

17. u h uu, uu uu, . u u u u uh: u ; , u uhui,

18. ; , , h h, u; h u .

19. u, u h, u , u h u .

20. Taua h, h uh , hu i: h uu ; hu, h, . u. . . .

). uu u huu i u uehuie... . . u . u ui uju. u. . . .

131

u 115 .

hu u, h u .

, u, i u-u u u u, h. u u h, u hh uuu; h u u ; u , u h , u uhuui .

u u, uh (?) 280) , i, h I 281); , i, , , ; u hu h u u u, u uhuuu; u h u , u u , u hi, u u . u u u, u u u u u . u u u 282). uu u u; , u uuh u uu. uh uuu u- h u, uh uuh uu u h , u u ; u u uhu : , , uu, u uhu i uu. hu u-: u u h;

u u uh; uu u ; . u u huu, u h huu __________________

) u ; . ui u Iuu u. 17, . 6,

uh u:

6. h, u u u h I, , ui . u. . . .

). ui u Iuu u. 17, . 2, 3, 4, 5 6 u:

2. u h u, u hui i u h .

3. u h u; h u u hh uu, uuu u uu, u u .

4. u uu uu, u , uhuu u uu, u h , uuuu uu h ;

6. h, u u u I , , ui . u. . . .

). i u : i uu. u. . . .

132 h uhu, u uuh h 283). u u u uu i; uuu u uhu, u uuh h; u u uu; u u u i u: , u , cie h .

u u .

_____ u 116 .

Cioua u, u u. . u uu, h. , u u . u uui, u uu ui , u u u . u uu uu ; hu u u u ; u u u, u uu, u h u u, u u u u, . u u . u uu. u uu u u. u h h u u. u h u ; h u u u h h. uu . u h, h, u 284). h , u, h. i ii. u iu . Ci , u uu: u u, uh uui, u h 285). u h uu , u uu ;

u h u, h u uu. uu , .

u u .

_____ ____________________________

) uuui j u. 25, . 41 46 u:

41. u h, h u: u, , uu huu, uuu i uu u .

46. i huu, u u huu .

u. . . .

) . : u h... u ui u

Iuu, u. 6, . 2, uh u:

2. uu, , u h, u u u, i , u hu; u u huu, u h .

u. . . .

) uauuei , u. 2, . 14 u:

14. u u, u h , uh uhui .

u. . . .

133

u 117 .

uh iuh; , ; uuh h uh ; hu u uu, u ; i u Cyi u .

hui u hh, uhu; u, u, u u; u , uuuu ; u u u, uu i, h uuuu u, u .

u u uu uu u u; uu, h h uu u; h h u u; h ; uu . h h, , u; u h i uu ui, u u u u : u, h, u , , . uh uuu; u uuu uu. uuuh u u uu. , iuu h . u uu i h u h 286). h u , , u u ; u h i hui u. hui u ui , u; u ; u hui u u u. u ; h u h, hi u u hu . u ui; u u u 287). u, u u-, u u u uu; h u uu, , u i

   

h; h u u ui uuuu. u h , u u h ; u u u 288) .

u u .

_____ u 118 ) .

u h u i u u. uu uuu i. ui, , u u uu, uu hu u, h . u hui ; . hu i. h h h;

u u u, u h; u uui: u, i. u uui: u u h uu, uu i. u, u u uu, u uu, u u h, uu i: u , , , u , , uu u u. uuu h u . u u h, u h. u ui . : uu, uu u u i i . uu uu i ; uu, hu uu u. u : u ; , i h I, u u h I. u: h u , u h, u u hu, uu, u u; u u, uuuu; u uh hu uui; uu, u u , u uu uu. h u , u uu. H h u u u h h; uu u h, u hh; u i uuuu, i hu; u u u 290), uuh u

   

, u uu u u uu: , . h uu uu, u u uh, u h u h ; , u u i i, u h, uu, u u u, uu u, . h uu u u; u u u uh u u .

u h u, . u uui;

uuui hu, u u u, u , u uu . h u u, ui iu i uuuu .

u u .

_____ u 1 1 9 291) .

h: u u u. .

ui , uh . Iuu h u u, i u u uuu, uh ui u. u i u, uu ci ui u ; u u. u u ui. u ; u, , hu u , . u, u h, u ; uu: u uu, hu. . u, uu u; uu u; h, uh . u, uh uh. u u, , uh, , . ui uh u, uu, i i uuu hu u uh uu: u, h uh uu u. h u u u , . i i, h u u u u, u, u 292). hu i i;

i u ; u h u uu; u uu u u hu u .

, h 293) , u

   

, . uui hu u . u u ; uu uu u: h , u u u u. u u. h u, , hu u. h u u u 294). u, , u . h u, , hu u u u , h uh. uu h ui hu u u, u h. uui ; , i u, u u, uu, i, , , i, , u u, u u, u . uu u, u u;

u u u. u u, , u uu , u ; i, u u u. u , uh uh, u u u u, u u uu uu u uu .

u u .

_____ u 120 .

uu u I. u u u. u h, h h u hu; u hu uu. O hu i h , uu, u u. u u hu i, u u. h u h h ; , h u: h u, , u, , uui. h , uu uu . h : , h i uu, , , ! u h u hu. u u h uu; h, , uu; , uu u. uu uu , uu u .

u uu , i h u uh, u, ipy uhu. , uhu, uuh , u

   

uu o ipy . u i, i u h uu, uu, u uu, h u. u i, i u h uu, uu, u uu, h u; h , u u uu i . u u uu: u : , u h u, u u , u u u i, huu .

u u .

_____ u 121 .

u u ui, uu; u uu uu , u ipy: u I , i h : u , uh u? hu uhu u : u, u uh, u u . u u , u , u, h u, . u u h uu, uu, , u u uu; u , u hh, uh ; , uu u; h u u, h . u u u u h ; u uh uu 295), u u; u u u uhuui h . u h u, h, u , u i, u ; . u uu . uu; u, u u; uu h : , h u h ;

u u u u h u: u u, uhu ; uu : uu , u, uh, uuu, uh

   

uhi u, i : uu u ie uu. u uhu: u, , uu, huu, u h 296). uu , i uu .

hu u u u, , u uu: h u h .

u u .

_____ u 122 .

u u h, u ui u u, u uu upoie, u , u u, u u h , u h u, u h u, u h u ; u u , u u; u h h u;

u uh ; u u : u u, (?) 297) h; u uu u u, ; u I ; u h , u h. u u u u, h u u uhu u. , u u, uhu, u h uuuu. u uu: , u, , i, , uu , h ; i , uu, h . uhu u uu; , ,

   

u uhu i uu. hu , u : , uhu, , uu, huu 298). huu, uuu. uhu u : u, , u u u , u - u -, - uu u - - huu u u .

u u .

_____ u 128 ) .

u u, u uu u; u; u u, uu u hu i, i; u u uhu, uu. u uu: u uu huu; u h. uhu u - . , , u, ! u u ? uu ; huu u h. u uhu u huu, u uu. u uhu, - u , h ui, , huu, hhuu .

u uhu, uu u uuuu, u , huu, hhuu. u uhu, uu, uu u, uu , uu uu, huu, hhuu. u uh

   

u, u-h u api, hu, huu, hhuu. u uhu, u-u, u uu h , cacyi, huu, hhuu .

u uhu, uu, u yui, u, huu, hhuu. u uhu, uu, u h uuuu, uu, huu, hhuu .

u uhu, -u ui, , u u, huu, hhuu. u, uu , u u; u; u u, uu u hu, i, ie, hu uu : , hu, i i, i : h ; . u, uu , u u, h h u .

u u .

_____ u 124 .

u , u u, u u uu ui. , u, uh , . , uhu ; u u u h . u u ; u u; ui u . u , uhu, u ; h , uhu, uh i, u. uu h uuuu uu. u , u h: uu, u u, u u h uuuu. u u, h, u u uhui. u u ui; h u u. uu , uu u, h h . h uhu, uh uu, uh u? uhu , uuu , u u . uhu, uu, , uh u, u u i uu. u hu ; hu uu uu .

u u .

_________ 141 u 125 .

uu u i uu .

ui u uuu u u: uh, u , u u uu, h ui h . u uh, uuu , i, i huu 300). i uu u u, i u u u , u uu u. u u u , . u h : , uuu , u u. uu, u, u u, h , u , hu u h i, huu i, uu hui, uu ui, . i u u, ; u, , u uiu uhu .

h u u u, h uuuu, u ui h h. u, uu , h u i u; h, u, u uu , u u u, u . u , i u u. uuu h h, ui; i; h h u , h u uhi . ui h uu , i hhui u. uu uu huu, uu .

u u , ui huu . u u u . u uu i i, u h. , i uu u u, u u u, uuuu , u u. u uuu u uu i, u, u , uu u u u uu. uui u, u h uhuuu uu, . u h u uu. u uu, i uu, h u, u u i u uu u h .

u u .

_____ _____________________________

) uuui j u. 11, . 28 u:

28 u uh h i uuu, .

u. . . .

142 u 126 .

u I; u h h. h uh. u u; u u h h u. ; uu u i u h u ; , u u;

u h. uu, uuu, uu u . u: , u . Cu , h . uu : huu, u huu, , u u uu, u uu, uu; u u u uu, u uu, u u, uh uu . u uui, huu, , , u, u h h .

u u .

_____ u 127 .

u u u u i , uu i. i , u u u u u. u uu uu, u i uhu u . uuu uu u; u i uu uui. u u uu u; ; u u, u, u u; e u uui ; u u; u , uhuu. u uu uhu i u auu u; u, i, uu uui uuuuu i uui: h uu u; h h h u uu , u i u uhui u u, uu h u ; u uu uu, uu i uhuu h ; uu uuh u. Tou u ui, ui, ;

u ui, uie; u ; u ui u: u . u uuh u u . u; i uh 143 u, h, u uh; uu u u , u uu. uuui h, u h; u uhuu, uu .

h , i ? h uu huu hu, uh u u uu uu, u hu. , ui, u ? hu , u h. h u , uh u ui , uh u ui , uh u hui . , , uuu u; u u uu uu. u, . u , hui u ; u ui u , i u uhuu u. uu u u; u u u uu h u , u h . uuu u, , u iu h u uh. h ; u, u u h i uu. h h ; u uu; uu; u uh u u ; h uuuu, u uuuu, ui uhu , u uhuu .

uh u u , u uh uu , u , u , u u, u uu, u u, u u uhuu u u ui , ui u, u , , , , u , u u, u u u, hui. u uu u . uu u, u .

u u .

_____ u 128 .

uh u . h . u i, , u, . uu h , uuh: u uu ?

uu h , uu uh h ? u u , u huui . u u uh, u u ; ui uh; u u . u , u uh .

144 u , 301). u u huu. uuu h huu h; u uuh h .

u u .

_____ u 129 .

h h; u h. , , u h . u ; h u; u, u u 302): uh u u, h u u. h u , u i uui, u uhu i u: , , u u . h , h , ; u h h u. u , , uu -u : u u, u uh . u i uu, uhu ;

u uuuhu, uu, u, u u u u .

u u .

_____ u 130 .

u uu , huu u, h u h u, u u, , ? u u u u .

u u ui ui. u h u . u u u u i, huuu i, uuu .

u u u u h huu. u u , uu : u ; , h hu huu . u u u ? h : u u

   

h u u, u uu h h, i uu. uu u h u , u u hu huu , uhu uh h , uh u h u, u u h h. uu h huu h .

u u .

_____ u 131 .

u u , u u. h , u u, u u u u. u u u u uu. u uu : h i u, uhu h, u u. u , u uh; uu u u. h u, u u huu i uu. huu i; u u u, u ; huu .

u u .

   

_________________

) . . . u. . . .

) u uui u, u ui, , . u. . . .

) u uu u. u. B. u. p .

) u h uu Ici u. 1, . 11 u uu. u. B. u. p .

) u . . , . u. B. u. p .

147 u . , , h , ci, .

uu uh (?) i : uh . u u , , u:

u uu . , u ; u , uu ; uu uu h , u u u. uu u u , uui uu. u , , h 308) .

u u .

_____ u 135 .

u u h u u, u u, u, hu, u, h, uu. u u uu: u u u uu, huu, uuuhu, uu. u u u: , u u u u u uu, huu, u uuuhu, uu; u hu u u, h u. uh u uuu. u , u .

u u .

_____ u 136 .

ui uh, h u i; u uh, h u u; huu . , u uuh i, u. 1, . 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, u:

11. u uh u ? u . u ui u uuu , uu u u .

12. u , , u .

13. u u: ui u u, uhui , uuu ui u u : ui uui!

14. hui u uu : u u; uh u .

15. u , u ; u u ui , u : u .

16. , u; hui u : u h ;

17. u h , , uuuuu, , . u. . . .

148 h uu, u u, u u, u u , u , u , h h. , uhu, uu, h uh, uh -, uh uu, u, , u - uu, u - uu, u - - ? i uh, u u ui; uu , u . .

u u .

_____ u 137 .

, , i i u; uuh h h h; u h uu, u u uu, uuuu u; u uuu i; u u; uu u, u ; ; u ui u. , h ; hu, : u u , cie . u, u u u, -u uu; u u; , uh h . u, ; , ; uu u; u h h , ui , hui , u h u ; , h ; u u, . uui ; u u u u; ;

u u i u i u. u u, uu ; u u u, xh u u .

u u u , uu; , i ui; , , u ui; uuh, h, u u h u h u ; u ; u u , u u u h . hu h u. u; uh u, ; uu i uh h u 309) .

u u .

_____ ____________________

) h . u. . . .

u uuu .

u 138 ) .

uu. u u, uu h .

u u . h uu uui u u. h h, . uu .

u u. . uu h u. uu ui u uuu, ui u h;

u u, u uh ; u h. , u , ; u , u , h, u , u u. u u u, u u , uu , u uu. u. u u . u , u , uh. h u, hu .

uui hu, hu . uu , uhuu . , u , u, u u. u h u, u .

u u h , . u u h u; u . u, u. h , u u u. , uuu uu u , u u . u h u . hu , i, uu. , u h, u. u, ; u hu. u , u uu, u , , u u. uu u u, u u . u. [ u uu u u uu]. h u, u , u . uuu . u , h, hu u, . . u u. uu uuh uuu uu. u uh, .

______________________

) . . ui. u. . . .

150 u u. u u; hu hu, h h u. hu; uh u. uuu h. u ; h. , u h . ui , ui u u uuh. u , uu u u. i u, uuu .

u u .

_____ u 139 ) , , hu. , , . , , . , , -u . , , . , , huh uuui .

, , uui. , , ui i. , , .

u u .

_____ u 140 ) .

u u, u h hu u , u u, u h uu , u . uu u u: , , u, uhi , u u u , u ? huu u u? u u u , uu uh, u uu, u uie, uu u u h, uh u ______________________________

) h, u , , uu uu, h ui i, 30 iu 1895 u .

u uuu uu u 1 (. 29), uu ui, u 1899 u., i . . (uui), . : ui i . , uu . (. . 10). ui uu 1899 u. uui. u. . . .

) u . . u 31 1897 u., hui u h. uui u u uuu u. u u uu h uuu uu ui uu u 2. u 1899 u. . . . ui i . 1899 u. (Purleigh, Essex, England) . 31. u. . . .

151 h h? u, .

u h hu h u, uu, h u , h . u u, h uuuu. , uhu, u u u, ui uu u u .

u u .

_____ u 1 4 1 313) .

uhu h : uu , uhu, u ? uu u 314)? uu u ? uu, , u u .

uu, , . uu, , h . uu, , uu. uu, , . uu, , u. uu, , u 315). uu, , u h . uu, , uuui h. uu, , i, uui, u, ui, ui, hui, u (?) 316) u .

uu, , uu hu 317). uu, , uu . uu, , uu , u u, u u u u, 3l8). h, u. u, u 319). h 320), uh. uh u . u, u u. u,

   

u . u , . u u 321) u, u u h, u ui. u 322) uu? h uu . h u uh ;

h u . u uh 323)? u u u i uh? u? u . u u u u. u, uh u u? u ? uuh u u h 324). ? u. ? uh u u. u ? u u. u ? i. ? uh, uh u u. h . u ? h u. u u , h h u 325). i ? , h u? ? u. ? u uu . h ? h. u ? u. u ? . u ? hu. u uu u u i uh? u u , uu ? u ? h ? h u ? uhu . u uh? u h i . uh h i, uuu, 326) .

u u .

_____ ___________________________________

) h . . u h : u u u, u: u i. u. . . .

) h : u , h . . u uu: u . u. . . .

) h: u uh, h . . u u:

u uh? ui u? u. . . .

) h : uuh u u h, h . . u u: uuh u u h. u. . . .

) h : u u , h h u, h . . u u: u , h u .

u. . . .

) . u uu: uhu h ... (. ui uu u uu . I, . 211. . 5- ). u uui , u uu u uu. u. . . .

153 u 142 .

, u ui i. u .

, h ipy u 327) h. , , u; h, , hu, uui ; u , , u, h , . u ; h, , i u. -, i, . ih : , , u u u h u. hu 328), uu . u uh, , 329). u u u , h h h .

u u .

_____ u 148 .

u u h uu. u u uu: , u, uhu iu u u , u u. uu , uuh u uu, , u u; u h, h ui, uh hu u u, u , u u u; uuuu oie, h I ; , uu u u u u .

u u .

_____ u 144 .

u xpciu u i u u 330) .

1. u u u, uu .

_________________

) u u u. u. . . .

) u . u. . . .

) uuuuu . u. . . .

) u uuu u . u 8 1900 u .

ui u h uu , i u. . .

uuu hui. u .

h u, i 154

2. u u uh, h u h u .

3. u u u u ui. uui h .

4. u u uu h , u, uu .

5. i ui; u u u uu, hi hu .

6. uu ipa u u u, uh, uuu u, ui, u, u u u uh h u, h u ui .

7. uu, u u uu u u u. hu h u, u u, uu uhh. u u u uh u u .

8. u u hui uh , uh ui uh .

uu, uuu ui u, uuu .

9. u u u uh uui , . u uu : , , .

10. uu u uhh, u uh uuu , u : uu h u u, u u u u 331) .

u u .

_____ _____________________

copi uui u u uu u u uu. u i uu-u. (. . 93-94) .

(. uu . uui) .

h . u i u u (ui, uu 10, 11, 12, 1905 u.), u u u. u. . . .

) u u i u uu u u uuh, u hui, u u hu uh: u iu u iuu uu h Ih ... (. 384 u uu). u u i u u uu. ui u u 189596 uu. . u. uu h 13 1896 u .

: u u uu iu u, u h. u. . . .

155 u 145 .

uh u u u h uuuu; u u uu uui. u uui. 332) : uuh u , u , u uu. u uuuu uui . , . Ci u , u u u uu; u , h i, ui h, u h, u h uu. , u ; uu, u u, h uu, h h u u h u .

u u .

_____ u 146 .

u h u: , h , u u, u , u u h ui u u u uu h h uu u, u uu huuu, u u u u, uu . u uh uu, u; uh uui, uui; u , uu uu ui, u u, u , u uu u, u i; uu h .

u u .

_____ u 1 4 7 333) .

u u ui; hui; i;

u ui; i; h; : uh , u; uh h, h .

u u .

_____ ___________________

) u: u. u. . . .

) . 2- h , h, u u ? - (. u uu). u. . . .

156 u 148 .

h . u h uu, u u, h u. h (?) u;

i uh, uu hu; i h, , uu , uh u, u. u u: u h ? u u , u , i u u . u , hu uu u uh u. u , u .

, , hu u : , uuh h . uu, uuh . u u uu u , uhu uu h u h . , hu u : , u, h h , h, , u u u, u h h i, u u , u u ; uu u uu u . uu u, . h ; u. , uu uu h Ih, u , . uu , u . u u; u u, uu u u, uu huu ; u u, u u, u, hu, u. h u h , uhuu .

u u .

_____ u 149 .

u u : uuh u ; h, h ; u iu , uu , u . u u, : u , u , , u , . u u, : u , u; u ; u u . u u : u u ; uu , u ; u , .

157 u u : u h u , u h u uh, u, , u u . u u u , u u u , i , uuu h .

u u h u h uu . uu : i h , u u 334); uu : uu , i uuh uu: u . h h u , h h. u u, u , uu . , ; , ci h .

u u .

_____ u 150 .

u u u : uh, u, uh, , uu u u uu uu. h -, -u, huu hu . uh u , uuu . u u, u : ! ! u i uu : h uu, u hu, hu, u. uu u : u , u, u , ; h u, 335) hu , hu , u uu, uu h ; , , u I .

u u .

_____ ________________

) uuui j, u. 10, . 21, 22 28, u:

21. u u , u; u h u ;

22. uu ; hi u .

28. u h, u u ; h u, h u uuuh. u. . . .

) u u h u. u . . .

158 u 151 .

u , : , , u , u u , u , uu ; u u uu, hi, hie.

uu :

, , uu , . u u u, u uu u , u hi, u hi, u h uhuu .

u u .

_____ u 152 .

uh uui; uh u: , , h , ; uh, , u-h: , , h. -! u u uu .

u u , uu 336). , ! u , u ? h u, u uu ?

u u u , u uu u . u cie, u u u u . , u , u u u u. u uu huu .

u u .

_____ u 153 .

u, , , u . u ? u. uu uhu . ui. u ui: uu uu; ui: u;

ui: u u i, u ui. u u, , u .

u u .

_____ __________________

) uuui j, u. 7, . 6, u:

6. u u uu u u, u uh u u uu , , u .

u. . . .

159 u 154 .

u uu , ui uu . u u . u . u u. uu i, u h ;

uu h u ; u iuu. u u u . iuu , h I .

u u .

_____ u 155 .

u uu , u u h u uuu. u uu , u uu, u uuu, u u uu, uu, uu. u uu , u uui, h iu, u. u uu , u u u u h, u h u, apcie uu. uu u uu : uu , uu, u hh, h, u u ; u u u, h u, h, u u , u , , u u 337), h , u u . iu, u; u u ; u, h uu, u .

u u .

_____ u 156 .

u , u h ; u h uu , , u ih. h u uuh. h uu h h, u h h . h u, u. u uu u, u u uu i; h u ui uhuu .

u u .

_____ _________________

) u u: ui, i .

u. . . .

160 u 157 .

h u h h hu u, uu h uh. u u , uh . u u; u uh u . i u ; u , u. u ; h u, h u ui. u u ui, ui. u uui, uh ui. u ui, h. u i, u uh u . u ui, , u uu h. u , uh u u. u u u uui, uh u u h. u u ui, u h uu uu. h u h h hu u, uu h uh, u uh hu uu: u , u i uu .

u u .

_____ u 158 ) .

ui , huu uhu; h u u. uu u h, u . u i u, ; u ; u h; uuu , , h h ; u , u ui uh u. u , , uu, u u u cie ui u , u u, uu , u . u , uh, ipa u huu 339) .

u u .

_____ _____________________

) , u u uuuu . u. . . .

) . u -huu, uuuu i i uui u u . . 1 .-uu (. 267). u. . . .

161 u 159 ) .

, , , uh uu h ; , h hu, u . h i h u; , u, u. uu , u u, uh u. u u, . u u, , h, u i. u , u, hh . u, u hh , h u .

uu , uu . u uh u uu, u uu i. uui i , u u u .

! u, u h ; u u u u; u h ;

uu uh u h, u h . uu h , u u ; u uhu h, h; , u h, u h u u, u h h; u u h u u, u. h uu, u , u , , i u ;

uu uh -h u h; u u , u . , uh uh uu, u h , u , u u h. u h u, u , .

u u .

_____ u 160 .

ui, h , u , uu u, u h u u h. uh uhuuu; hhui , uu ui: u h, u u, u u h, .

   

u h, u u h; u u , u , u ui h h .

u u .

_____ u 161 .

, u h, uuu u u, u h, u u u h h. , u , u uh, hu, uu, i u uu, u u . u , u h : h hu u u, uu: h , u, , u uu , u u h? i-u u, u u. , u , u h , ui, , ui. i , 341), u huu, u u uu, u h apcie, uu , ; uh , uh , u u u, u h .

u u .

_____ u 162 .

u . u .

u . , u u. h u, .

u ; uu i;

, uu. u u u, h u huu. u h , h, u u . u u u . u i i, u, uu;

u uu 342), uuh uu: Iu, uu Iu u 343), u; u u h

   

344). uih apxiepe-, , uu 345) u . h uu, h uui, u ui 346) .

u u .

_____ u 163 .

uh uu , uh, u uu . h , h u h ; h u , uhu h h. uu hui uuu, u uu uu; u uu u, i uu. u uh u, h uu; i u, uu u u u. u uu h u u u, u u u. u , huu u . uhu, , uu: u u h uu , h uu u ;

u , i , u, uu h .

u, uuu huu uuuu .

u u u u, u uuu u uu u. u u u hhui, huu u u hui. u u , uu u h u . 347) uhu . u h uu .

u, u . uu, uh, h i h: u u, h u .

u u .

_____ u 164 .

uuuu, uuu u uu . h u uu u uh, u

   

uhu h, h . i iuie v h ; hui uh u; u u .

uu uu, uh, uh ; u u, u uu, u h . uu uu; uui u uu uu uu: uu u, uu i. u i h h. , i . uuh ui, u u, u u, i , uu 348) .

u u .

_____ u 165 ) .

h u, h , uu u u iu; u i u h uu u; u i h hu u hui. u hu iu;

hu u u h u? u uh ui u; uu

   

huie iu, u u . , u, uu u , u uu . u u , u u, uuh i u; u , u u u ui, uu: uui u ui, uu. u, h oaui , u; u, u u .

u u .

_____ u 166 .

u . i u : , ! h u u , u u, u - u, h u u h, u-h u uu. u, u h , , uhuu. uhuu u h u, h Icyca , i. hu u-u u u u. u u : , ! u u u, u h u-u, h uuuu, u i u .

u! u-u u, u , h u, uu. u, u . u u : , ! u : u u u, u ; u u h . , u, h u, u u , uu, u u .

u h , uu . u u : , ! uu u h , i u u, uu , u u u u-u, h uuuu, u i u?

u, , u , u i u h u h, u uui h uu. u u h u .

u u .

_____ 166 u 167 .

u , i, , uuu u uuu, uu h, h uu u, h hu .

h .

u u .

_____ u 168 .

uu u, , u u u; u u, , . u, , , h h, u , , u . uh, , hu, u u, , u, u, , u. u uu, h . h . u ? u u, hu; h (?), ; i h, u. u u. h u uuu? uuu u uuh . u u? u u . u ? u h u .

u u .

_____ u 169 .

hh hh uhu, ; u u, , h h. u h, u . u uhu hh h, uhu u . u h uu , uu h . , h h, , uhu , . , uhu, u u; u , uhu, u u: , uu, uu, u, , , .

u u .

_____ u 170 .

u u. uu: , , u ? , , u : h . , , ? , , : u h u u. , ,

   

uu: uu ui , u i uu .

uu u, , u i 360). uu ui, u h. uu u, , u i . uu i, u uh . uu u, , u i . uu ui i , u u. uu u, , u i . uu , u u .

uu u, , u apie . uu u , u u . uu u, , u i . uu , u u i u. uu u, , u i . uu uuuu , h i uu. uu u, , u apcie . uu , u u u uu . , uu u u 361) .

u u .

_____ u 185 .

u, h , . uu , u , u ; hu u u, uu i . u uh, : i h h, i u, u , i: hui; hui. ; u u uu, u u , u u , uu; u u; , u, h u uu , h : h u u, h uu , h .

u u .

_____ u 186 .

u h , u. u , , u h. _______________

) uuui , u. 23, . 42 u:

42. I: u u, , u i i !

u. . . .

) u u u ui u u .

u. . . .

172 , u . u u hu, h, uu. u u u ; u u uu u u .

u u .

_____ u 187 .

uu iu, u , u uuh u u, ; , , h ; i u uu; u h u uu u, h ; i uu; h u ui , u u, , u h ; h h h; u h; u u uu, u u ; uu u , u uu , uu h, uu Icyc uu; h u uh uu;

u , u h u uu, u u; , uuu u hh. u h , h u uhui , uh u, ; u , u u h; u u u h, u u u , u u i. u , u hu; i u, u, h u h u. uu , , u; uu , u h; , uu; uu .

u u .

_____ u 188 .

, u, h h h u, u h , u u, h u , h .

u u .

_____ u 189 .

u, , u , u uu ; u , h uuui , u . u h u, u u u, h 173 u, u u u; uu hhui I; u h; h u , u u .

u i u h u ; u u ui ; u h i; h u ; u , , iuui; , u u, u h u, .

u , u ui, hi ; u u u ; u u h u; uh u u h ; uhui u u u, , h uu u h ui, , ; , h 362); u uh, a ceuoi hui uu 363); u uh u ; uh uu u 364); , , , uh ; iuu uu u; u ; u ; u u;

: u u u uh 365)? uu u, , uu 366), u h u . u h; uu uh Ih; uuh h; u h u, u u ui u. h ; u ; uu i; h uu ; h uui u

   

h; u ; uu u 367) u ; u u, , ; u u u .

u h, ui u 368); u ui u u ; uuh i u u u . uu uh, uh u u; u u h uui. u u u u u u, u u u ui u ; u , u ; u h u , u h hh u. To , u uh , u h uh u u uuh u; u, , u iuu u uh u; , u u u u; u ; uuh uui u u h ui . h uu , u i 369); u u

   

370) u 371) u yie; u uu ; u ui; ui , hui uu, u u uuh , uuh, 372); ui uu , uuh u; u . u 373), u uu h uu 374), uu u . ui , i ; , , u; u u ui , u u: 375) u , u i, u u; uu ; i , ui ui . hu

uu u uu; hhui u u u; u, uuh , u. 8. . 17 u:

17. u : u , u, u u h. u h h uu. u. . . .

) uuh , u. 8, . 2 u:

2. u u u , , . u. . . .

) uuh , u. 9, . 23, 24 25 u:

23. u, u u, uu ; u u () uu .

24. u uu u, (u) u, u u h uu u uui .

25. u h uu , u h, u , u, h h (u). u. . . .

) uuh , u. 9, . 6 u:

6. h u u u, uui; u u uuu. u. . . .

) uuh , u. 12, . 29 30 u:

29. uu h u h uu, u u, hu u h , u u, uu uh, u .

30. u uu h u uu: i ( h) uu, u , uh u .

u. . . .

) uuh u. 14, . 28, u:

28. u u u u, u ; u u uu u .

u. . . .

176 u. uuuh u u u. u h;

uu ; u cui cooouci, eui, uh, hu h , u; opyie ui h ;

u h uu; h u hu ; ui, u u u . u u, h u h: uuh , h u , : u , u , u u u u. u u u , u u u , u h u uu. u u huu uu, u uu: u, h uuu. H uh h uui; h u uu . u h, h, u u; u u uu u; u u, u u u u . uouoeuie huu , u ui I; hu u u , hu Iu u . i, , uu u h u . , u u u, u u; , u ui u h u, h , u .

u u .

_____ u 190 .

, h ; u u , . h uh . u u uuh , u u . u, . u h . u u ; u u h u h ; , .

u u .

_____ u 191 .

, u I; u u u u h, , u u ; u u u i h .

u u .

_____ 177 u 192 .

uu : i, u ; u , ; u ;

u uui h: u, u, uu , hu . , Ciou, u ; u h , h u u. u , uu . i u, u 376) u h . h u , uu ui .

u u .

_____ u 193 .

u . u . , u . u , u h uu. u uu , u uuh, uh , u , h, h ; h , ; u uh, , u . , i , uu u. u i , hu huu 377). h u. h hui , h , h I.

u i u, uui: u, uu, , ci , uuh uu:

ui . h h u , h .

u u .

_____ u 1 9 4 378) .

u , u u h uu, u uhu u u, u h u u ; u ____________________

) u u. u. B. u. u .

) : u ... . . u . uuui j u. 7, . 12, 13 14, uh u:

12. , , u , u; u .

13. hu ; u uu , i u, uui ;

14. u hu , i u, uuui u . u. . . .

) u. . u. . . .

178

   

u uu : uuh u uhuui h . u uu u , u u h . u u u , uh, h .

i, uh u i, i h u: u u, u ; . . . u. . . .

) uuui j, u. 11, . 27, u:

27. u uh , u u u u, ; u u u, u, u u . u. B. u. u .

) : i uh... . . u . uuui

j u. 11, . 27, 28 30, uh u:

28. u uh, h i uuu, ,

29. u u uu u, u , u ;

30. u u, u. u. . . .

) . . . u. . . .

179

   

uuh uu : u , caceuie ; uh, ; u , i; uh u. u , u u, ; u u u; u uu u uu 390), . u uu, u : u , , uh h u, h u ; huu , u h. uu uuu u u ; u, _________________

) . . . u. . . .

) uu uu . u. B. u. u .

181 u, h uh ; h, h , u ; h ; ui u iu u ; uu h .

u u .

_____ u 202 .

h -u! u: uh hh u, uh hh , u u u, u u u u 391). uu hu h, u; u u h , u u u u; , uui, , hu. , h , u u u; h i uu .

u u .

_____ u 203 .

u u ui. u ; h uu, , u . u . u h: i u 392) .

, u u h, u, h .

u I, hui . u; h (?); h , u h h. u u uuui h u. u h i, u; uuh uuh i u, h uu. h ui: u uuui u h, hui u u u, u u h, , u u. u u u u i; u u uui, u u uuu u u . u, h , h u; u hui u . uu ui. h h uuu; uuuu. u u hui h u. uuu; u ui u. u u, u uu;

__________________

) i (). u. . . .

) u u. . u. u .

182 u uui h. u uu, uuu u I . u, u u, u u uh uuu. u hu uuu; u uuu u h. uuu h h u

u u uu h , . uuu h u u u u , h u:

, u ! u u: , uu u . u u uh u hu, u uuu u , u h u h 393). u h, u hi, u h uhuu; u u u, u. u u u. u u I ui ; u h, ui u .

u u uh, u, uuu, u u, u u. u u u, u, u h h uuu, hu uuu u; h huu, u , u h . uuh u , u u u . u uu, , h; _____________________

) uuui j u. 25, . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 u:

1. u u u , , u , u u u .

2. u uu .

3. u, u , u ;

4. , u , ;

5. u , u .

6. uu : , u , u u .

7. u h u .

8. u : u u , u u u uu .

9. : u u u u u , u .

10. u u , u, u u u uu , .

11. u ui h u: ! ! u .

12. u h: uu u : u u .

u. . . .

183 h, u huu yueuie 394). h u uu, u caceui h uhu. h, uh u, u . u uhu , u, u eai; u u u uuh cai; u u h hu ui .

u h uuuu u. u u, u , h; u u u hu uhuu, u uuu u. u h .

u u .

_____ u 204 .

uu u h uu uu, h u uu h. u uu. u u u u, h uu. h uu; u u h u uu. u u u h uh hu. u u, h u uu. u i: h h u h . uu u h u h. u . u u , u u . u h h , u u uhuui uu uu . u u uhuui uu : u u. uu , u , u uu u . uu h, u u h. u h, h : uu uu . , u, u, u ; u, uh, u. u . uu uu Mipy h u, u uu uu _______________________

) uu uuh u... . . u . uui I u. 5, . 1, 2, 3, uh u:

1. u , u: u hi , u u .

2. u uu, u .

3. h, uu h , uu: h u hui u. u. . . .

184 oua uu, u h h. uuh u ; u h u u h. h, u u . , u u . uu u u , u u, u u. h u u , u uu; u huu uui u .

u u .

_____ u 205 .

h ; h u I, , h , u ; u uu u. h u h i, h u u; u hui ie; u u ; h h .

u u .

_____ u 206 .

h uu u, uu, uhu i: ou h u, u huu uh , u u ui u, u; u u h , u hui: h uu u uuu ui. h h h uu u hui, hu , u , u u ui. h h hu uui. uuhuu u, h u . , u; u ; i ; uu uu peu, u . u uu, u ui; h uui. u ui; u u u u , u hu. hu, u u huu uh .

u u .

_____ u 207 .

h; u . uuuu u uu . u, pu, u huuu, uuu; uope-hu 185 uu, uuu u. u 395) u uu, uui u. , h. h h h, uh .

u ; u; u uuu u, u. uh, u iph .

u u .

_____ u 208 .

, u h. u i, , u h u; u u, , u , h? u u , uu. u u h, huu u . i? h? uu h, h u h u . , u, i u h h ; ui . u , u , , , hu , h uui, ; u . h u uuui u. u h, ui h; , i . i , h u hui u; i;

u u , u i, uh u; h uuh u , u u .

u ui, ui . hu; h u ui u; uhu; uui h; h u. h , uui, u, uui, h h u. h u, u u u uu, u h uhuui. u, u u, u , u u h ui. u ; u , u uu, u uuu i .

u u .

_____ _________________

) , u , u .

u. . . .

186 u 209 .

auocoeuie oa u h! , uh ? , u? uh u; u u u u h. u ? u ; h h uu. u uh , u ; u h , u u u uh. u , u , u yaui u; , u u. u ei u: u u! uu u uh h uuu. uu uu huu, , u, h 396). h uu uu, h u u; u; h u; u u;

u h ; uh , u uu. u , h u , uui u u uu .

u u .

_____ u 210 .

uui , u i ; h hc i ; u . u , i, i, , .

u u .

_____ u 211 .

uu : u , u huuu, uuu; hu-uu; u hu-uuh; h, uh h h. u, uh ; u , u hu uuu u, u u huu huui uu, uui u, uu uieuu, u - .

u u .

_____ __________________

) u ui uju u. 6, . 9, 10, u:

9. u u, u uu i u uh? u: u u, u , u h, u i, u u,

10. , u , u u, u hu, u u oi u uh. u. . . .

187 u 212 .

h uu, i ; u u u. u uu: , uu, h; u ; u u u, h u-. h, u uh, u h iuh u. u h ; uui; h , ui, u, , u

u, u uhuuu. hu, h . u i hui, u uhuui uui. uu u h :

h ; h ; h huu; u h i uu .

u u .

_____ u 219 .

u ui, u uu; uh, , h u, h, ih; u u u , u . u, uu i, u. h u ? , , u, , h ? u u uh, uu ui. u h u uh, uu ui. u h u uh, uu ui. h u uh, uu ui. h u uh, uu ui. h u uh, uu ui .

u u .

_____ u 214 .

u ; u uh. u uh, u u uuu, u u. uu u, uu. u u (?). h u. uh h 397) h uu u . 398) (?) 399). h huu u . u. . . .

) u . u. . . .

) u . u. . . .

188

   

hh, h u, uu uh hh, u . u , u .

u u .

_____ u 221 .

u, , u u. u uuui, i u. u u. u , , i, ui i, u u. u uhuui h , u h , , , ci h; u u u, u hu, u hui .

u u .

_____ u 222 .

u uu u ; u , u u uuu: u h uh u; u u uhu ; u h ; u huuu aceui. hu ui; uh uu, h ; u uh u; u uu , u huuu u , uuuu u , i uh h , u hu, h o huuu uui .

u u .

_____ u 323 .

uu : u i, u , h , , u ; u u , u . u u , . , , h, u .

u, u . u u . u h, , hui, hu u, h, ; .

u u .

_____ 191

u 224 .

u u, uu, uu , u, hui ; u, uu , uu 408) u u hu, u ;

h ui u u. u uu h u, u .

u hu, uh u u; u u ;

uh u u u uuu u, uuu, u i . Ci u u, u . u , h , ; u hi ui , h , u u uu i; u u, u I, i uhi u , u 409) u uh, , i 410); u, u u, u , uuh u u ; , ; i , u . u , u u u uu; u , u u, u, u u, , u, uuuu, uu, h I, u , uu , u, u u. u, u, uuh u, u, uu u, h 411), u u u, - u h. , u i , , . u u h , u, u: , , u uh, u , uh h u; uuh u, u. uu u. u, uu, , u u . u , uui u. u u , h uu u, h u u h. u ui u; u, h, uu . : poci, u ; uuh u , u uh, u u , u : u , u i ; h u ; u , ci , u ____________________

) uu uu u: u u (. . u ) .

u. . u. u .

) u, uu u: .

u. . u. u .

) , , i uu u: u, i .

u. B. u. u .

) h, uu u h. u. . u. u .

192 u u, uu . u , u ? u u u u u , o uu u; uu u ; u u ; u u , , u . h uu , u u; u; uh u ; u u, : hi, ii, u . u u ;

u ? , , , u u h u; , i, , h; uu u u ; u u ; , h, , ui u . u u, uu u , u 412) .

u u .

_____ u 225 .

uu u, i u. i I, , uu: , i i, h uh; u ui: h u . u I: h uu, uu; u, ui u u, u u , uu u;

, uu: ! pi, h; u u i, u u uu: u , uu ; uh , uu, u 413) .

u u .

_____ _______________________

) . u uu uie, u. 32, . . 142. u B. u. u .

) uuui j u. 10, . 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 u:

5. u I h , u: u uu u u ui u ;

6. uu u ,

11. u ui u , u, u u, , u ;

12. , u, u: ;

13. u, u uu, u u, .

14. A u u , , u u, uu ,

15. uu u : uh h u , u u . u. . . .

193 u 226 ) .

uu u . u, u; u u uh , . h h: , uh u u; u; h h h; , h u u, u ;

huui u , u . u j, uu c: uu h; u , u, . ui h u h, h u; u u, u u, ; . u ; u , u h hi u h .

uu , u 415) .

u u .

_____ _______________________________

) u . u h: , opi huui. (. 2- ., Kie, 1882 u. . 272273) .

. i , u h i hui uuu . . u I- 1818 u. u. . . .

) uuh i, u. 45, . 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 u:

11. u , u: u u uh hh ?

12. u u uh; u, u u .

13. u u h u h u. u u huu , u , u j .

14. u : uuu u ujiu, , , h ; u h , h uu , , u: u uh uu u .

15. uu u uu, u , .

16. h u u u, hh, u h hi .

17. u ui huu h; u u u h h .

18. u , i u, u, u, i i ; u ; u uu ; u ; , uh uu .

u. . . .

194 u 2 2 7 416) .

u u ? u aceuie ; u , -u u , uu h, , u u uh . , huh uuu. uuu, u u u , u hui , u , u . h, ui . u u , u u u, u uu u , u i u , u u . u hu , u u. u, u, u u uh u, u h; u u u , u ui u ; u, u , u u . uu u uu, i u . , , , i h .

u u .

_____ u 2 2 8 417) h, , u u, h u. h, , u u , u u h .

u h h, u u u, u u u. u h 418). u : uu u. u uu: u , u , u u . uu h, u u u u, uu, u u u, uh u 419) .

u u .

_____ ________________________________

) . 61 u. u. B. u. u .

) . huu h h ( .

i uui u u , , . 268). u. . . .

) 102 h , . 15, 16, 17 18 u:

15. u uh, ; h , u h .

16. u u u h, uh u, h u u u u .

17. u h h uu,

18. uu u u u, u h uu u h uu, u u . u. . u. u .

) uuh i, u. 7, . 10, 11, 12, 13, 14 u:

10. u :

11. h uui ua u: uuh u h .

195 u 229 .

, u uu . u, . , i. u uh, . u h , , , h. h uu u , u u .

u u uu , hui h uu u. ui, u h 420). u , i ui; u h u , u u ui; u u, uu h, u u, u, uu ui; u u, u u uhh; h ui , u, u h ouie, u u u .

u u .

_____ u 280 .

u , uu uh: u ? u 421) u; u _____________________

12. : u u .

13. u i: , ! h u , u u u u?

14. uui: h uh i u, u u: uu. u. . . .

) uu I u , u. 6, . 33, 34, 35, 36 37 u:

33. u ! , uu, , u .

34. u , , u , .

35. ui , , h ; uu , u u u .

36. u uu, u uuu , uu u u .

37. hui u u h uu:

u h , ui h. u. . u. u .

) u u: u uh u h u uh, u u. u. . . .

u, uu, u u, u uu . u. B. u. u .

196 h; h u u h u h, u u: u h u: i uh. u , u u. h hu u u h u iu, uu u : u, u (?) u u; u h . u uh , u u u, ; u, u , hu, hu hu, hi, u iu, u u uu u; u , u u , 422) .

u u .

_____ u 231 ) .

u u u, u , u uu .

u u : uhu uh; , u :

u u, h uu, h u. u uh : , h , uu ; h u u ; h u ; , u ; uuh uu uuh Iepi u. 1, . 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 u:

13. u uh, uu: u ; : u u ( ), u h .

14. u uh: h u u h u .

15. u u h, u i i i I, u h hu u, u h uh Iu .

16. uu u h , , u u u h .

17. u , u, uu u h h: u , u u, , , uu .

18. u u , hu, hu hu, h h Iu, u u, uu u, .

19. u , u u , u , , u . u. B. u. u .

) . u uu i .

u. . . .

197 : u , uu , u u, u , u u, u , , hu . , u ui, u h, h h h h , , uh uhi u, uui i. , i h , h u , u h hu u . u, u , u u, u u u, h . uu u , u , , e h u . , u u (?) 424). u, , uu u , ; , uu h. u iuh, u u u u, u u u; u u uh , h u, u . uh uu : u u, hu u u u. u , u , ; u , i h, h , u ; h , uh, u uu ; uuh hu u; uu h, ui u, , u . hu uh hh; uh h, . u iu h ; u , uu ;

u , u; uh uh . uu , hu : , u h uu uui ; u u, u u ; , uuu . u h, uu . h u, u u I . i u, hu uu, , uu . , ;

u , hi h ; , u u, . , h h .

u u .

_____ ______________________

) 3 u u u ui (. ui i 9 u., 12 . uu i. u. . . .

198

u 232 .

u, h uui , u u u, u u, uu u u uui h , u uuui h uu. u u uh , , uu h uu u; u h u ui; u uhuuu; u;

hu ; ; u u uh. Cie uu u : u h hu u, h . uu : , , , ! h u u, u ui, u h h uu; u h 425). uu, uu : huu uh , u uu h;

u u , hu; hu uu u h. , u ui, u , u h ui h u 426). u h. u u ; u u ; u u u u; ui (?) u u 427). uu hu, hui uu u 428). uu : u u u, u u h h .

uu , hu u; u h 429 ); _________________

) uuh , 5 u., 16 . u:

16. u u u j, : u h u, u h u : , ! h h u uu hu " .

u. B. u. u .

) uu , 5 u., . 19 20 u:

19. , h , u hu h, u h u .

20. h u u u , h? u , uh u iui .

u. u. u .

) uuh , 5 u., . 21 u:

21. u, u u u u uu ui . u. u. u .

) uu , 5 u., . 23 u:

23. u hu , u u . u. u. u .

) uuh , 8 u., . 9 10 u:

9. u, u u: u u u u u .

10. u hui h hu u, u h u h u u. u. u. u .

199 u u h u ; h u ; huu u uu, u h uu; hui u hh. h, ; u u, uuu ; u u uuh , h uu ; hu u , i . h i u h; u h uuui .

uu : ui i (?) 430), u; h u 431) .

uu : , u , ; , , , uu h u u, u . uu u u, h u u? u caceui u; i u ; u u .

u u .

_____ u 233 ) .

u h. h; u , u u u u 433). u i u uh, u h h u ;

u u u, u hu u , uu u : u , u i u, u u, uu , u uu u u , h u, ; u u hu u uu, u u u , u uu u, u uu u, .

u u .

_____

   

u 234 .

. uh, , u h u u? uh u u uu? u u i uu: u u u, u h u iu. uu Cioue, ui u ? uu uu . u u i uu: u Cioue, u , h h . u u i uu: uui iuh, hu u; u h uu; u, u u u uu.

u u eie uu:

u u, iu, uu, u uh u, uu u. u u i uu: u u uh, u u . u u i uu: , u Cioue. u u 434), o uu u, u u h h, h h u h . ui u h .

u u .

_____ u 235 .

, u h u uh i uh, u uh. u uu u ui; u u u u. u u, : uuh , u h u , . , u , u u u u; u u ; ui u . u huu uu, u uu: u; h uuu. uh h uui, h, h u uu uu; h h, u u, u u u uu u. u uui u u u. u : u , h u. u u uu, i h uu, u h u uuu.

u u:

____________________

) uuh I, u. 2, . 16 u:

16... u uu u... u. . u. Cu .

201 u u u u u u h? u h uh u, u h, , u h .

u u .

_____ u 236 .

, , , u i. , uu, , u u u .

, u uhu, u uu, , u u u. u , u u , uu u u;

, u; uu h. u u, uu, hu ; uuu, uu, uu; h uu; hu u h .

u u .

_____ u 237 .

u , uui ; uu u, u u u h u . u u u u u hh h uu, uuu , u ui , u ecie uuu u, h uui , u u. . u I; u u, huu; u u . ? u, h u, 435) .

u u .

_____ u 238 .

uu u : , u . , i ; hu u hu. u hh, u . u, u ui, u u .

u : h h huu. uu, , hu, h, ________________________

) . 28 u. u. B. u. u .

202 u u, h. h , u h, h , u u, h huu u u, u . u u h .

uu , u u huu, uu . i uu u h , h , u u, ; u , o . ui ; u u u uhu u, u , u , u, h h , uu , h , hui i; uu. uu, i h u , hh u (?) 436) , h , u, , uui huu u h 437) .

u u .

_____ u 239 ) .

u h, u , hi ui, u, , uu, u u. u u, h , u h, u u; h .

u u ui u. u , uh u u; u ; h, , , u. u ; u u hu h ; u uh uu u uuh; ; u u u, u . uu; u u , u uh . u u; ; h u u, u , u u u. u u u, uu , u u huu u, u u . u , u. uu h u u, uu . u u uuu; ui h .

u u , u u

   

; uu u ui, uu, uu , uu. u u , u . uui , u uh h, . u uh; u u u. u u u , u ; u u u uuu. u u, h, u i u . u u uuu ; uu u u u. u u , u u u, hi . u uh . u u uuu uu. uu u h u, uh u; i uh u u . u u u, uu, u u , u uh ; u uu, . uu uuu, u u u, uuh .

u u u, u u. uuu, u u, u u uh .

u u .

_____ u 240 .

uu h , i h uu. u; u , h . u , u u. u , uui u;

u uh, .

u u iu, u uh u u. u u , u h 439) .

u u .

_____

   

_____ u 241 ) .

, u u uu u. , u huu . , ui, h uh, u. , u u uhhui u h, uu, uui. , u u ui. , h u hu. , uh uh. , u, u, h u h . , u 441) . Icyce ! u, u, uu u uh u u. , uu u . u o u , uuh u. ! h h u 442) .

! u u u, uhuu u, uu, uuu i . u. ! ui u. ! u u. ! u u u. ! uh ui, , u hui. , uh hui uh . ! uh u, hi, u. , uh hu, u . , uh u u

   

u 245 .

u u, u , u u u, i uh u , u ui u; u uu u uh , i u; h, u; ; ip , , u u uui uu. u , uu u, ui u . u u h; h uu u u u, hi. u .

u u .

_____ u 246 .

, , , u ui u;

u uh, u, u u ; o u u, huui uu, u u u ui, uuhh u; uh, u u u u; u u u; u. : uh , u, h ; , , h ; , , h , ui h. uh u uu u u, hu u; h, i ; u, u u u; u u u u. u. uu u u u, uu . , u, u , u i , h uu h, hh i, u u u , u , ; u, u; u u ; u u , iph o u u, uu u; u u u, u h, ih u : uu ; ; uhuh ; u u uuu u. u , u , uu u u: , , u ; uu u, u u u u ; u .

u u .

_____ 207

   

u 2 4 8 444) .

, uuuu; uu , I ; i u . u u u , u u u ouie; u u, , u. h , uh u u ui u; h h uui uuui u, . u u h, h i , , u u uui. u u, , ui , u , ; u u, .

, u, . , , ui uh, u uu, u u, u . uu huuu, h uuu, u 445) .

u u 446) .

_____ u 249 .

, , u , uh uu . h , uu ui, uu h uu, h u u, uu. u h u u u h h , y u, huuu , u u,

   

uu uu u, u huu uui u. , , u, ui u u; u u u: , , , u u h , uuh uh; u u, u, u huu uui u; u ui, u uuu uu uh , uh u u . uuuu: u , ; u, , huu, o h ; u, , , h .

u u .

_____ u 250 .

uu, , hh, uh uuu, uu uuu, u u, u .

u , uh, uu, uu i uh, 447), , u uhuie u uu. u huu, uu u 448). , uui huu u, uuu 449) .

, , u , u, uh uh u u, u ui, u u uuu. , , I, , u u u , u ui, h u uh ; uh h; , , h, , u . uhuu, uuuu u u , uh, u u . h uuh ui u peuuu, u u , u h h. u .

u u .

_____ ____________________________

) u . u. . . .

) uhuu : u, u u uu, u uuu, u h : u ... uu uuu. u. . . .

) uu u . h . ( .

, . 3-, ., 1890 u., . 358 359). u. . . .

209 u 251 ) .

, , , , .

, u ; uu u ui, u ui .

u u .

_____ u 252 ) , , u. , . u uu , u u u. h . u , u u u . u h u , h h . h, ; h u , , u, u u 451) .

u u .

_____ u 253 .

, , u , u ; h, , u , ; h, , u , u ; u, , u , uu u h; uu ; u u u, u u h ; u , u u ui ; u ui , u ; u h u h , u u h u huu; u h , u u uu, ; u u h, u h u; u u u h , u h u. u h u u u u h , u , u u; u u , u u h; u h u, u u u ; u u uuuu, u h h u u u. u u

   

u oi paui, u uh , u hu. u uu u Ciou u, u h , ;

, , h, ouie; u u u , u u. h uu uu :

uuh h, uuh u, uuh ; uuh uu ; uuh u ; uuh h .

u u .

_____ u 254 .

, u . u u ui , u u h, uhu u u. u u , u , u (?) u. u u uui, uu u h hi; u , , , : yoauie , u u , u ui , h; uu, h u ; u , h u . u u, u 452) .

u u .

_____ u 255 .

u, u u, u , , u h, u , u uu, uh, h, u .

u u .

_____ u 256 .

, , ; , , u ; , , . , , uu u. uu , , u ;

u , , u . u, , uu; u _________________

) . 141 u. u. B. u. u .

211

   

II 260 .

, , u u h, u u u u, u h u. , u, , uu , u h, uh uuuu uu h, u u ; h ; h, ; ui, u ui ui; uh u u u. h u , uu u uu h ; h i uh h h i, ui u h; u h u uu h 454) .

u u .

_____ u 261 .

, , u , h, u. h ui , u :

, , u u, u u, uuh , , u u u, u hu u. u, , u ; , uu, uuh u h u u: u u-, u .

uuh, , u u i u; u , uh u . h, u, uh, u; u , uhu ; u u, uui (?) uh; uh uui (?) , h , huu ;

h i uu , uh u .

u u .

_____ u 262 .

uh, , i; u : , , u. , , h u ; uuh u ; h , , uh; h , ; uu u u u ; u uu u, u u u; h h u; u ;

   

u 2 6 7 465) .

u u, u u u u h -. u: , uh , uu u . u , h u, u h , h i , u u, , i , u, , u uu, u, , uu .

u u .

_____ u 268 .

u, , , u; h u , h h ; h , u , , u, u u .

u u .

_____ u 269 .

u, u, u ; u u huu, uu ; uuh u, u; ui hu ipy, u, h u u 466) , , , . u, u u, u , ; h u u, u ; u uhui ; u uhuu hu ; u h hu u, u h h h. h h u uuh, , , i ci ui u, u uu; uuh, , , i i ui, u. h, u .

u u .

_____ u 270 .

u, uu , h, u, u , u . uu h, , u

   

uu, uu uu, u uuu; u u . h, u, hu, uu , u u . u, u, uh , uh i. uh ; uh u, u . u u ui; u , h , ;

u , u .

u u .

_____ u 271 .

hu , i u. h u u, I ; , . u , uu , ui, uh uui; uu u h u, h u uu, h uu, ui uhuuu .

u u .

_____ u 272 .

u u, ; , u h ; u u h ; uu u u, u h u, u u u u. u , u , uh u, h h. , u uui, hu u: u ; uu , uuh, , u, h , u ; h u u uuh, uu hu ; i h u; u u , u uu, uh, h u. h hu I uhi , uu , uuuu u ; u u u , u , u, h u. u iu, ; h, i uu ; uu u u ; ; h h. , , uu , uui u ; h h i u , u h .

u u .

_____ 217 u 273 .

h u h h u hu .

uh h, , uu. u u u h uu. u hu uuu. uu; u ui uu i u h . h h, u u ui: u h , u u ui u uh uu. uu, uh uu uu. uu u. uu u u u. u h , u i, h h, u h u, u , u , u h , u, u h u Iuu uu. u u u u , u uh uu; u u u h , u u u hu , u u u huu, u u u apcie uu .

u u .

_____ u 274 .

u uuu, u u u. uu h , , , iu uh. h . , hu, uuh u u i , u . u u , uu . , . u ; uu i: u u u, uu; u u. u h, uiu h, u . h hu, uu , ; h .

u u .

_____ u 2 7 5 467) .

u u u u uu. ui uu u, , uu; uu,

   

uu h u, u ( u - ) o u u, uu u uuie, i uu. , , u ui, uu h u h u uu, I , u u u u , uu u uuui u u . , uu i ui, u u u h u uu uu, h uu h h. u. u. u 468) .

u u .

_____ u 276 .

u 469) uh uui 470). uh u .

u uh : , , u, , ; uh u h, hh. uhh h h, h , , . u, uh u u , u 471). , , u ? , u ? , , u u? h u, u uu , u uu , u u u , u uu u . - u , u. u i, u uuu, u u u u .

u u .

_____ u 277 .

huu , u, u uuu u, u h h

   

u; u u uu : uuuu uu i. u h u , u, u u iui, uu u u; uu u, u uuu h, u u, u u iu ; uu u; , i , uu u . ui u u h. u u, u u ; h ui u , u u , u uu u. , , u u u u, u u uu huuu uu u. u, h u, h u ui, u u u, u huu huu . u, h u uu u, u uuu h u, u u h h , u uu, u u .

u u uu, uhuu , u u. u , u u , hi uh, uh, u , uu u 472). h hu: uu u u, u, , u .

u u .

_____ u 278 ) .

u uu, u uuu. , u , u , h u , u uu, u h 473) u, u hu u: uu uh; i u ; uu uuuu, h , , h , u h uuu; u u u, h u , u u , ui uhu , , , ui u

   

u 281 .

, h, u ? u . u ? h , u . u u uu u u u, u . u u u u .

u uuh, u u , uh u, uui. u, , u u, u u u u u . h u u u; u u u, , u, u, , u u u. i uuh u u u h u u; u u, , , uu. , h, hi u , u u 480) .

u u .

_____ u 2 8 2 481) .

, u u u, u uuh u u, u, uu ; ch u, , h. , , h , . u, , i , uh ; u , h h , , , xauie , u uu ; u; , h h h . u h, hi ui , u u u ui u .

, u h , , h .

u u .

_____ u 2 8 8 482) .

, ui uh , u ; u , u h . , uu , u , uh .

i uh, u u, h

   

uu ; u ; , , u. u uu u; h u; h h , u u u . u, h uh uu, u, u uu h u, h u. , , , , , , , u? h u , u, , uu, u uh . h u u u u, u u, u ;

483) , u, u uu u, h, , u; h h ; u u u , u h uh , u , u, u uu h u, h u, h, , ; , , u , u? h u , u , uu, u uh uuh ; ui u, u (?) u, u u h, u u uuu u u .

u u .

_____ u 284 ) .

u, , uh u, h , i u u u, , h; u. u, , uu; u u, , u, , u u;

h h u u u, : u , u u u, u , u, uu, u , , h uhui u u. h uu u u h, hu u u u u , i u u u; u u ui u, uu u uu, , u u ____________________

) h , (. uu ) .

u. . . .

) . 139 u. u. . . .

223 . u, u u u i, uuuu hu, u uu, uuu uu .

u u .

_____ u 2 8 5 485) .

u u, , , u , u ui , uu u ui u uh u u u; ui u, uh u . h h, uu, uh , ; u h uh u h ; ui u uh u ; u ; hu u uh , u u, u u uhu h. i, ui uu. uh , ui u. u uh, u, , u u. uu u u, u u u u. uh, , ui u, uu u. u uu , uu h . u, , ; , ui . , u h ; h , ; ui u u, u u uu uu u u uu. , , uui Cioua, hu ui; u u , uui u. u u h h .

u u .

_____ u 2 8 6 486) .

h, , u u? h, , u? h, , h h ? u uu. h u u u u? u u, , . u u , uu u u . u u u u u h u uu. i u , ; ____________________

) . 50 u. u. . . .

) . 12 u. u. . . .

224 u , , ; ui , uh uh u u u .

u u .

_____ u 287 ) .

uu uh u, hu ui .

u , uu . , , u, u u . u u, , h u. u, h, , u , , , u, u, uh, uu h, . , , , u u ui u u , h, , , u. h u, , ; uh h, ; h u uu, u , , p . uh, , u; , u; u u, , u . uh ; h u u; , , h , huu, uh .

u u u uui u, uui , u , , u uh h u .

u u .

_____ u 288 ) .

, , u; u. , u u uh, u u, u h u. h : ui . u, i ; u, ui. ui uh , u, h. uu u uu , u . uu u h , u u h , uu . ui u uu u uuu h u, u u, u u u u u, h, ui uu. h : , ____________________

) . u. u. . . .

) . . . u. . . .

225 u h, u u, uu, huu, uu o u u, u u h uu; uu u u, u, uh . h . hu h ; u , uh , a , u . uuu, u u, , u , u ; u u; u u u u u ; hu uh u u . , u h u ? h , u . ui , u uuuuuu; , u u u u i u, uu u u u, uui u uu; u h u; u u , u u u: , h u u. h, , u u , u u, ; u, . , , u h . , , u u u u. u u: h : , h u. u u, u u u. u , h i uui; ui u u. i u uuu: u , . h i u 489) .

u u .

_____ u 289 ) .

, , u u. uu u ui u. . , i h u, u u; uu uh uh ; , i u h. u, ; h ; u uu, u , , , u h. u, u uh; uui . h i u u u u; u , u: u , __________________

) . 34 u. u. . . .

) . 21 u. u. . . .

226 , , u uu. u u; ui u ; u u , , u , u u, , u uh u. u u, uu, i u, u u, ui, u u i. , , h , h , uuu ; , u; u uu . u u, u, u, u uu ;

u u h ; u u u, h u; h , h i. u u, h u uh, u , u; , u uu. , u ; h . u u i . u I, . uu , u h, u u , u uu u. u, u u. h ui . . H hu, u; i i h. u, h u uu, u. u u u;

, u h uu u. u u u , , u u h. u h , h .

u u .

_____ u 290 ) .

, 492) u , u ; u h u, , , h u. u u ui uu; u u uhuu h , h , . uu u u u uuu ; u _______________

) u: . u. . . .

) p. 43 u. u. . . .

227 u, h h. u h ; u u ; u u, u I u, u ; u u , u u h. u u ; u u u; u h u, u u u u. u, u: u u . , , u u; h u u; u u u; u u h; h u uu u h . , uu uu, u u uh ; u. u u ui; u u; h u uui, u h I , h , u u . h u u ; h hu ;

uu u ; , u . u u u; u u ; h u ; u hhui ; u . uu uu u u? uu uu u ? u u u u, u u , u huu. u, u, u ui; u uh u. uu ?

uu; u . uu ; u u u; u h u u .

u; u . u u. , u 493) .

u u .

_____ u 291 ) .

, u . u h u h, h uh , uh u. , , u . , uu u u , uh . , u u ua , hui u, u

   

u. u ; h cceuie Ih. h, u, u. u uu u u. u , u u u .

u u, uu u, ; h u, u h h .

u u, u. u u; u u, uu u. h; ie hu. h u auix u; u u ouoeui, h u opaueuie. u u u h, oaui u, u u . u u u uu, u, u uuu, i u u; u u, hh . u; u u u. u hu u, u uu, u u u; u u i, u h u. u, hu h, ui. u, h ; u, u u u; , u u u, u . uu h u; uu u, u, u u 495) .

u u ) .

_____ u 292 ) .

, , , u h. u h u. uu uh , h, u. uh uu u, , h, u u, uu u , u . u u u, u; u h, u uh, h , . u, uu. u u u , u u , , , u u hi ; u u , u u , uu

   

u uu hh. u, u, , hu uh. u , u u u . h uui uu, uh ; h u h uui, h ; u , i u u h hu u. , , , hui uui. , u u u u, uu , u , u: u, h u ; u u , uu ; uh h , . u i , , u , u h . u , u h, u h , u u hui. uu u, u , uu u u uhuu; u hu ui . uu , u u u huu uh u u. u u , u u- , u h .

h u u; u hu, uuu . , h , h uhi u .

u u .

_____ u 293 .

u , , ; , , huuu I; ui ; h uh ; uuh . u, , ui u; u, u h uuh u u, uuh , , , u; h. u, caceuie . uh , u u uh ? u u i , u u , u u, u u caceuie u. , uu h, . uu i; u i, u u, u . u u i; .

u u .

_____ 230

   

u 310 .

u u, , uu, u i uh, h uh, i, u uu, u u uu u u i uh u h , u: 520), 521) 522) u 523), 524) u 525), 526) u 527), u h u, u u 528); u h u, u 529) u u u u h u h , uhu, u, u ; h .

u u .

_____ ___________________

) u uu u .

) i u u .

) u i u i .

) u i .

) iu , u i .

) u u iu .

) uuu iu .

) u .

) u , u iu .

) u u u, u u .

huui u .

uu, i u, i , iu , u u u (u u ) hu , u u u h u , u hu. u u, u u uuu u h u .

u hui u u i , ui uuh, hi uu uu. u. . . .

.

u 311 ) .

   

uh; u h i u i u. Bh uu, uu h h, hu, u u . u, u, u, u , u u, u . h , h h h; hui , u . , , h u u. u u, h uu u u, h u .

u u .

_____

   

, ui ; u u , ui , ui , ui . h u u, , h , , h ui . h u uui , uuu ; uu u h u i. h, uh. h, u , u uu uuu u u; uu I hh h u u .

u u .

_____

   

u 318 .

, , u , u ; ; , h i u u, u. h uu u uu, uhi u u u u. , u , u u u, u ; u h uu; u , u u u u uu, u uie; u ci, u , u u ; i h uhu e, h uhu u ;

u u .

u u .

_____

   

u 320 .

uuu, u u. Iuu u;

u u, huu, uu, uu uuu, uuu, uuui uu. ui u, uu 537) (?) . u u (?). u, u; u uuu uh u, uuh u , u;

uu huu, hu u: , , u u u , uu u. u uu, h u u, h h i; u hui u u u u .

_____ u 321 .

u u , u u. i u uu cie u, u u. ui , u u. hu , u u. u , u , u u. u uu, u u, u u; u h h, , u u. u , u , u u. u u, u u, u u. i u uu, h h u , u u. Cie h , u , u u. 538) , h, hu u, u u. h, h i i u , u u; i uh u

   

h u u i, u u. 539) u u h, u u. u uh h u, u u; u u h u, u u. u uu, u u; i h uu, u u; uu hu, u u; u h, u u; hu, u u 540) .

u u .

_____ u 3 2 2 541) .

, u ; , h; , huuu u; h uu, u ,

, , uuu u :

, , u, j, u u h, u ; u i ;

u, u u; h , h uu u; uu h , uu, u uu, uuu, uuu u, u h . , , , ; uuu u ; ui uhuu u uu huu u; h ; h uu; u u- ; u hu ; , u , u .

u u .

_____ u 328 .

, u; i h .

u u i 542). , _________________________

) uuh Icai u. 9, . 2, 6 u:

2. i, i h, h h i: i h hu uh, h i u .

6. u u, u , u uu u h u: u u h. uu, uu hu, u hi, u, u , u . u B. u. u .

) . uui ui Poccici ui : u u h, , . . (. , . 3-. . 1890 u., . 162). u. . . .

) . u hu u i iuu .

(. , . 210. . . 3-. 1890 u.). u . . .

) . uu u hu 9 I: h, h u I . .. . (, 3- . . 1890 u. . 120) .

u. . . .

241 u h, u h . u u h . u h ; h u. u uu u , u u i h; u h , u . , , u .

u h uu, , i h hu (?) .

. u h u? uu h u uuu; ui uh, i h. u h (?) i h, i u iu uu , , ; (?) ; , u u , u iu, u , ii , u uh u: , u , u uu, u u .

u u .

_____ u 324 .

uh u u, u iu, uuu h; u u u j. h h u u, u u, u uu uuu. u hu u u u. uu u . u u u, u h u u, u , u u u; u uh , uu u u, h, h 543); , u h u . u , u u, u uuui u .Pages:     | 1 || 3 |
 >>  - .


:

" 4 " : 1. " : , , " ( : https://cloud.mail...

.( -) . . ( -), , 2000 , 2006 2011 ...

. . - 1866 . 13 1867 . - (1826-1889). ( ) ...

6. 6.1. , ? .97(3) ...

. . . . . 3 (69). 2. 2017 . . 186197. 911.8:551.4 ...

, . .. , sshkorba@yandex.ru ...

I. , ...

"" "" / 45 - _ .. ... ...

V .23-25.03.2005 : (Christian Ottergren) Sandvik Rock Processing E-mail: christian.ott...

, : . . . . . . . . . ...

55 . , , . , , . . . ...

42.03.01 . 1.43 1 ...

" " " : ...

. . .. , . ...

, . : . . ...

141 "C EB EP" N 7-8 2003 . , . " ", ...

4 1 2017 - .. 2017 4 2017 - " " 2017 : ...

/ 100 . , . / 90 . . / 250 . . ...

52. ICHNEUMONIDAE: 6. XORIDINAE 421 . . . ...................................... 6 6. 3- . . (- ), ..... X. jezoensis Mats. 3-...

TM Angus EXPORTS AUSTRALIA , . ...

1 .., ( 1984 ) , 76 , 1. , -. ... 
<<     |    
2018 www.new.pdfm.ru - -

, .
, , , , 1-2 .