WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 


Pages:   || 2 |

«Летапіс друку Беларусі Chronicle of Books Кніжны летапіс The State Дзяржаўны Bibliography бібліяграфічны паказальнік Published from 1924 Выдаецца з 1924 года Issued monthly Выходзіць штомесячна № ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальная кніжная палата Беларусі

Летапіс друку Беларусі

Chronicle of Books Кніжны летапіс

The State Дзяржаўны

Bibliography бібліяграфічны паказальнік

Published from 1924 Выдаецца з 1924 года

Issued monthly Выходзіць штомесячна

№ 12

Мінск

Кніжны летапіс

Летапіс нотных выданняў

Летапіс выяўленчых выданняў

Летапіс картаграфічных выданняў

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:

І. Г. Бабарыка, Н. А. Брашко, К. М. Грамыка, Г. В. Манухіна Рэдактары бібліяграфічных запісаў В. Я. Бохан, М. Ю. Голяс Адказныя рэдактары В. У. Санакоева, С. М. Цяльнова © Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная кніжная палата Беларусі", 2014 ПРАДМОВА Дадзены выпуск "Кніжнага летапісу" з’яўляецца аб’яднаным і ўключае дзяржаўныя бібліяграфічныя паказальнікі, якія змяшчаюць інфармацыю аб выданнях кніжнага тыпу:

Кніжны летапіс;

Летапіс нотных выданняў;

Летапіс выяўленчых выданняў;

Летапіс картаграфічных выданняў .

Дзяржаўныя бібліяграфічныя паказальнікі прызначаны для інфармавання грамадскасці аб кніжных выданнях, якія выходзяць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў і паступаюць у Нацыянальную кніжную палату Беларусі ў якасці абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г. № 1284 .

Адбор выданняў для адлюстравання ў Летапісе ажыццяўляецца згодна з інструкцыяй "Библиографический отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія паступалі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у бягучым годзе ўлічваліся на агульнай падставе .

Бібліяграфічныя запісы складаюцца ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі "ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" і "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись .

Заголовок. Общие требования и правила составления" .

У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпаведнасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэспублікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке .

Общие требования и правила" і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) .

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках" .

Мова бібліяграфічных запісаў, як правіла, адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iх выкарыстана кiрылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы выданняў на замежных мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак на беларускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і іншых графік апiсваюцца ў перакладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання .

Бiблiяграфiчныя запiсы размяшчаюцца ў алфавiце па двух змешаных моўных радах:

спачатку – на беларускай і рускай мовах, потым – на замежных мовах .

Структура і выдавецкае афармленне Летапісу адпавядае міждзяржаўнаму стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели .

Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц нацыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый .

Кожны з летапiсаў забяспечаны сiстэмай дапаможных паказальнiкаў, размешчаных непасрэдна за адпаведным летапiсам .

Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік "Кніжны летапiс" (далей – Летапіс) уключае інфармацыю аб тэкставых кніжных выданнях .

Па 2006 год уключна Летапіс выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi", а ў 2007–2013 гадах – самастойным выданнем штомесячна .

Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2013). Схема друкуецца ў канцы першага нумара Летапiсу .

Нумарацыя бібліяграфічных запісаў у Летапісе суцэльная на працягу года .

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара) які змяшчаецца ў канцы бібліяграфічнага апісання ў квадратных дужках;

індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі .

Дапаможныя паказальнікі да Летапісу:

імянны;

прадметны;

загалоўкаў;

геаграфічны;

серый;

моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі;

памылковых ISBN;

нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў;

нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са спазненнем .

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюстроўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы .

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адміністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку .

Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў на выданні, якія выйшлі ў серыі .

Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Паказальнік памылковых ISBN – нумарацыйны пералік памылковых ISBN.

Памылкай лічыцца:

парушэнне структуры нумара;

ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні;

прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу .

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "ошибочный" у круглых дужках .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступалі на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады і больш .

Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік "Летапіс нотных выданняў" (далей – Летапіс) уключае інфармацыю аб асобна выдадзеных нотных выданнях. Па 2006 год Летапіс выходзіў штоквартальна ў складзе аб’яднанага выпуску "Летапісу друку Беларусі" пад назвай "Летапіс нотаў", а ў 2007–2013 гадах – самастойным выданнем раз у год .

Бібліяграфічныя запісы на нотныя выданні ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара з абазначэннем "н"), які змяшчаецца ў канцы бібліяграфічнага апісання ў квадратных дужках .

Бібліяграфічныя запісы групуюцца ў адпаведнасці з інструкцыйна-метадычнымі ўказаннямі "Группировка библиографических записей в государственных указателях нотных, картографических и изоизданий" па відах музыкі (вакальная, інструментальная, вакальна-сімфанічная, сцэнічная) і па сродках выканання (хор, аркестр і інш.) .

Дапаможныя паказальнікі да Летапісу:

імянны;

загалоўкаў нотных выданняў;

нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя нотныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў .

Імянны паказальнік уключае імёны кампазітараў, паэтаў, рэдактараў, аўтараў апрацовак, пералажэнняў, аранжыровак, гарманізацый, імёны складальнікаў, перакладчыкаў і іншых асоб, якія прымалі ўдзел у стварэнні нотных выданняў, а таксама імёны асоб, якім прысвечаны музычныя творы, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі .

Паказальнік загалоўкаў нотных выданняў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем тых выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы, з указаннем парадкавых нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік "Летапіс выяўленчых выданняў" (далей – Летапіс) уключае звесткі аб выяўленчых альбомах. Па 2006 год Летапіс выходзіў штоквартальна ў складзе аб’яднанага выпуску "Летапісу друку Беларусі" пад назвай "Летапіс выяўленчага мастацтва", а ў 2007–2013 гадах – самастойным выданнем раз у год .

Бібліяграфічныя запісы на выяўленчыя выданні ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара з абазначэннем "м"), які змяшчаецца ў канцы бібліяграфічнага апісання ў квадратных дужках .

Дапаможныя паказальнікі да "Летапісу выяўленчых выданняў":

імянны;

загалоўкаў;

нумарацыйны паказальнік замежных выяўленчых выданняў, выпушчаных з удзелам беларускіх выдаўцоў .

Імянны паказальнік уключае імёны мастакоў, аўтараў тэкстаў, рэдактараў, перакладчыкаў, складальнікаў, іншых асоб, якія прымалі ўдзел у стварэнні выяўленчых выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем тых выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы, з указаннем парадкавых нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік "Летапiс картаграфічных выданняў" (далей – Летапіс) уключае інфармацыю аб картаграфічных выданнях кніжнага тыпу .

Па 2006 год Летапіс выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi", а ў 2007–2013 гадах – самастойным выданнем раз у год .

Бібліяграфічныя запісы на картаграфічныя выданні ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара з абазначэннем "к", які змяшчаецца ў канцы бібліяграфічнага апісання ў квадратных дужках) .

Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі .

Летапіс забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі:

імянным;

геаграфічным;

прадметна-тэматычным;

загалоўкаў;

нумарацыйным паказальнікам бібліяграфічных запісаў на замежныя картаграфічыя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў .

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, навуковых кансультантаў, мастакоў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыкаадміністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах .

Прадметна-тэматычны паказальнік раскрывае змест карт і ўключае звесткі пра іх тыпы .

Складаецца з алфавітнага пераліку рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:

http://natbook.org.by

PREFACE

This edition of "Chronicle of Books" is a joint and includes state bibliographies, containing

information about the publications of books such as:

Chronicle of books;

Chronicle of printed music;

Chronicle of graphic editions;

Chronicle of cartographic publications .

State bibliographies designed for informing of all kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the Republic of Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Belarus" on September 3, 2008 No. 1284 .

Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic directions and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current year on general grounds .

The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and Rules of Composition" .

In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard "GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record .

Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages" .

The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompanied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in translation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of comments .

Bibliographic records are in alfavitse two rows of mixed language: first – in Byelorussian and Russian languages, then – in foreign languages .

The structure and design of the Chronicle meets all requirements of the intergo-vernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliography sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus .

Each of the Chronicle has a system of auxiliary indexes, located directly behind the respective Chronicle .

State bibliography "Chronicle of books" (hereinafter – Chronicle) includes information about text book editions .

Through 2006 Chronicle out as part of the combined release "Chronicle of the Press of Belarus", and in 2007–2013 – an independent publication on a monthly basis .

The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classification" (Minsk, 2013). The scheme is published at the end of the first issue of the Chronicle .

Numbering of bibliographic records in the Annals of continuous throughout the year .

The bibliographic records for books and brochures include:

number of bibliographic record;

heading of bibliographic record;

bibliographic description;

state registration number (consists of last digits of a year and stock number) contained at the end of the bibliographic description in brackets;

index of the Universal Decimal Classification .

Auxiliary indexes to the Chronicle:

name;

subject;

titles;

geographic;

series;

index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published;

index of erroneous ISBN;

numerical index of bibliographic records to foreign publications issued with participation of Belarusian publishers;

numerical index of bibliographic records for publications received late .

Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and initials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the bibliography by feature of a personnel, are to be taken in round brackets .

Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of editions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in foreign languages and other editions .

Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions, except the editions, described under the heading .

Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bibliographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Universal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order .

Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions issued in a series .

Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records .

Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is considered

as erroneous:

– breach of a number structure;

– prior use of a number in another edition;

– belonging of a number to another publisher .

In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous" .

Numerical index of bibliographic records for foreign publications issued with participation of Belarusian publishers – the list of numbers of bibliographic records for publications, printed on the printing enterprises of Belarus, and have Belarusian publishers with ISBN .

Numerical index of bibliographic records for publications received late – the list of numbers of bibliographic records for publications that were coming in during the reference year with a delay of two years or more .

State bibliography "Chronicle of printed music" (hereinafter – Chronicle) includes information separately published musical publications. By 2006 the bibliography was published quarterly under integrated issue "Chronicle of the Press of Belarus" named "Chronicle of music", and in 2007–2013 – an independent publication once a year .

Bibliographic records of printed music intend:

sequence number of record;

heading;

bibliographical description;

state registration number (consists of the last digits of the year and the serial number labeled "н") contained at the end of the bibliographic description in brackets Bibliographical records are classified as per Guidelines "Classification of Bibliographical Records as per National Bibliography of Printed Music, Cartographic and Graphic Editions" and as per music (vocal, vocal-symphony, stage) and aid of creation (chorus, orchestra, etc.) .

Auxiliary indexes to "Chronicle of Printed Music ":

name;

titles;

numerical index of bibliographic records to foreign publications issued with participation of Belarusian publishers .

Name index comprises names of composers, poets, editors, arrangement and harmonization authors, formers, translators, etc., to have participated to the development of "Chronicle" editions, either names of persons whom music works are dedicated (personnel), and reference number of bibliographical record. The authors of the same surname and initial are united into one heading .

Bibliographic record names referred to persons related as personnel, are taken in parenthesis .

Titles Index of printed music is an alphabetical list of the names of publications except for publications, which are described under the heading giving the name of the person, indicating the serial numbers of the corresponding bibliographic records .

Numerical index of bibliographic records for foreign publications issued with participation of Belarusian publishers – the list of numbers of bibliographic records for publications, printed on the printing enterprises of Belarus, and have Belarusian publishers with ISBN .

State bibliography "Chronicle of Graphic Editions" (hereinafter – Chronicle) includes information about graphic albums. By 2006 the Chronicle was published quarterly under integrated issue "Chronicle of the Press of Belarus" named " Chronicle of Fine Arts", and in 2007–2013 – an independent publication once a year .

Bibliographic records of graphic editions intend:

sequence number of record;

heading;

bibliographical description;

state registration number (consists of the last digits of the year and the serial number labeled "м" contained at the end of the bibliographic description in brackets) .

Auxiliary indexes to "Chronicle of graphic editions":

name;

titles;

numerical index of bibliographic records to foreign publications issued with participation of Belarusian publishers .

Name index comprises names of artists, text authors, translators, editors, etc., to have participated to the development of "Chronicle" editions, and reference number of bibliographic records. Bibliographic records names referred to persons related as personnel, are taken in parenthesis. The authors of the same surname and initial are united into one heading .

Titles index involves the alphabetic list of titles of editions, except the editions described under the heading, giving the name of the person, indicating the serial number of relevant bibliographic records .

Numerical index of bibliographic records for foreign publications issued with participation of Belarusian publishers – the list of numbers of bibliographic records for publications, printed on the printing enterprises of Belarus, and have Belarusian publishers with ISBN .

State bibliography "Chronicle of Cartographic Editions" (hereinafter – Chronicle) includes information on the cartographic editions of books such as .

To 2006 Chronicle out as part of the combined release of " Chronicle of the Press of Belarus", and in 2007–2013 – an independent publication once a year .

Bibliographic records of cartographic editions intend:

sequence number;

bibliographic description;

state registration number (consists of the last digits of the year and the serial number labeled "к" contained at the end of the bibliographic description in brackets) .

Bibliographic records are grouped as per sciences and Universal decimal classification .

Chronicle is accompanied with auxiliary index:

name;

geographic;

subject;

titles;

numerical index of bibliographic records on the foreign maps which have been released at participation of the Belarus publishers .

Name index comprises names of authors, formers, editors, translators, scientific advisers, painters, etc., to have participated to edition, and sequence number of the reference bibliographic records. The authors of the same surname and initial are united into one heading .

Geographic index contains the names of physiographic objects, political-administrative and administrative-territorial units and other geographic features that are mentioned in bibliographic records .

Subject index reveals the content of maps and information about them includes the types .

Consists of an alphabetical list of entries and number of relevant bibliographic records .

Title index is an alphabetic list of titles of publications .

Numerical index of bibliographic records for foreign publications issued with participation of Belarusian publishers – the list of numbers of bibliographic records for publications, printed on the printing enterprises of Belarus, and have Belarusian publishers with ISBN .

National Bibliography of Belarus in Internet:

http://natbook.org.by Кніжны летапіс (9474–10470) 0 НАВУКА І ВЕДЫ. АРГАНІЗАЦЫЯ. ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ .

ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА .

УСТАНОВЫ. ПУБЛІКАЦЫІ 00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

9474. Национальная академия наук Беларуси. Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2013 году / Национальная академия наук Беларуси. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 411, [1] с. : ил., схемы ; 24 см. — 460 экз. — [14-5120] .

УДК 001.32(476):001.89"2013"(047.1)

9475. Самая нужная книга для самого нужного места : 1000 невероятных фактов, которых вы не знали. — Москва : АСТ, 2014. — 319 с. : ил. ; 20 см. — Перед выпускными данными: 16+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На титульном л. в надзаголовке: Лаборатория фактов. Москва. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-085849-1 (АСТ). — ISBN 978-985-18-0737-2 (Харвест). — [14-5176] .

УДК 001.92

9476. Сводный тематический план проведения научных и научно-технических мероприятий в Республике Беларусь в 2014 году = List of exhibitions, scientific conferences and seminars in the Republic of Belarus in 2014 / State Committee on Science and Technologies of the Republic of Belarus, State Organization "The Belarusian Institute of System Analysis and Information Support of Scientific and Techical Sphere". — Минск : Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2014. — 252 с. ;

20 см. — Параллельно на русском и английском языках. — 65 экз. — ISBN 978-985-6874-62-1 .

— [14-5663] .

УДК 001.89(476)"2014"(083.92)

9477. Струк, А. В. 288 страниц позитива! : самая нужная книга для нужного места / А. В. Струк. — Москва : АСТ, 2014. — 287 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Самая нужная книга") .

— Перед выпускными данными заглавие: Самая нужная книга для нужного места. 288 страниц позитива!. — Перед выпускными данными: 16+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На обложке автор не указан. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-080911-0 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3065-3 (Харвест). — [14-5056] .

УДК 001.92 002 Дакументацыя. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя (НТІ) .

Друк у цэлым. Аўтарства 9478. "Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў", міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (10 ; 2014 ; Мінск) .

Матэрыялы X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў", Мінск, 17–18 красавіка 2014 г. / [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. — Мінск : НББ, 2014. — 237, [1] с.

:

іл. ; 21 см. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — У надзагалоўку: Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 120 экз. — ISBN 978-985-7039-31-9. — [14-4726] .

УДК [002.2+008](476)"15/16"(082) Гл. таксама № 9499 003 Сістэмы пісьма і пісьменнасці. Знакі і сімвалы .

Семіётыка ў цэлым. Коды. Графічнае прадстаўленне думкі Гл. № 10136 004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных

9479. Комбинированные материалы для имитации естественных сред в видимом и инфракрасном диапазонах длин волн для систем защиты информации / Омер Джамаль Саад Абулькасим [и др.]. — Минск : Бестпринт, 2014. — 158, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы также: Белоусова Е. С., Беляев Ю. В., Бойправ О. В., Лыньков Л. М. — Библиография: с. 147–159 (138 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6873-77-8. — [14-4946] .

УДК 004.056.5

9480. Криптология : учебник для студентов учреждений высшего образования по математическим и техническим специальностям / [Ю. С. Харин и др.]. — Минск : БГУ, 2013. — 511 с. : ил., схемы ; 25 см. — (Классическое университетское издание / Белорусский государственный университет). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Агиевич С. В., Васильев Д. В., Матвеев Г. В. — Библиография: с. 487–495 (167 назв.). — Предметный указатель: с. 500–504. — 250 экз. — ISBN 978-985-518-962-7 (в пер.). — [14-4883] .

УДК 004.056.55(075.8)

9481. Логин, В. М. Интеллектуальные электронные системы безопасности. Лабораторный практикум : пособие для специальности 1-39 03 01 "Электронные системы безопасности" : в 2 ч. / В. М. Логин, И. Н. Цырельчук, О. Ч. Ролич ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем. — Минск : БГУИР, 2014–. — 20 см. — ISBN 978-985-543-024-8 .

Ч. 1 : Микроконтроллеры семейства AVR. — 2014. — 112 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 112 (9 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-543-025-5. — [14-5507] .

УДК [004.056+004.31](076.58)

9482. Лю Хуань. Оценка качества сайтов электронной коммерции на основе нечеткой логики / Лю Хуань. — Минск : РИВШ, 2014. — 114 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 102–112 (136 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-500-749-5. — [14-5612] .

УДК 004.8:510.644.4:[004.77:339]

9483. Основы алгоритмизации и программирования : практикум / [А. В. Гусева и др.] ;

Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2014. — 72 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Акулич С. В., Булойчик В. М., Макарова Е. С. — Библиография: с. 70–71 (21 назв.) .

— 200 экз. — ISBN 978-985-544-208-1. — [14-4794] .

УДК 004.42(076.58)

9484. Пусков, О. М. Вычислительная техника и информатика : [пособие для слушателей курсов повышения квалификации] / О. М. Пусков ; Министерство образования Республики Беларусь, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014. — 133 с. : ил. ; 21 см. — На обложке автор не указан. — Библиография: с. 131 (9 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 004(075.9)

9485. Сборник задач по программированию : [для учащихся] / Министерство образования Республики Беларусь, Филиал учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет" "Витебский государственный технологический колледж" ;

[составители: Т. В. Сурогатова, О. В. Кричевцов]. — Витебск : ВГТК, 2014. — 88, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 29 экз. — [14-4756] .

УДК 004.42(076.1)(075.32)

9486. Pattern recognition and information processing : PRIP'2014 : proceedings of the 12th International conference, 28–30 May 2014, Minsk, Belarus / [editors: Alexander Tuzikov, Vassili Kovalev]. — Minsk : UIIP NASB, 2014. — 339 с. : іл., схемы ; 29 см. — На англійскай мове. — У надзагалоўку: United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — Author's index: с. 334–335. — 100 экз. — ISBN 978-985-6744-81-8. — [14-5168] .

Распазнаванне вобразаў і апрацоўка інфармацыі .

УДК 004.93(082) 005 Кіраванне. Менеджмент

9487. Бланшар, К. Ценностное управление = Managing by values / Кен Бланшар, Майкл

О'Коннор ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — Минск : Попурри, 2014. — 109, [1] с. :

ил., схема ; 24 см. — 2000 экз. — ISBN 978-985-15-2195-7. — [14-4813] .

УДК 005.32

9488. Гваева, И. В. Делопроизводство : справочник / И. В. Гваева, С. В. Собалевский. — Минск : Тетралит, 2014. — 223 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 216–219 (53 назв.) .

— 2000 экз. — ISBN 978-985-7067-96-1. — [14-4777] .

УДК 005.92(035)

9489. Голдратт, Э. М. Цель: процесс непрерывного улучшения : специальное издание :

[бизнес-роман : для менеджеров] / Элияху М. Голдратт, Джефф Кокс ; [перевела с английского Е. Федурко]. — Минск : Попурри, 2014. — 398, [1] с. ; 25 см. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — В книге также: Стоя на плечах гигантов : статья / Элияху М. Голдратт. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-2181-0 (в пер.). — [14-4814] .

УДК 005

9490. Инновационные процессы и корпоративное управление : материалы VI Международной заочной научно-практической конференции, 14–28 марта 2014 г., Минск : сборник статей / [редколлегия: В. В. Апанасович (главный редактор), А. И. Ковалинский, Р. В .

Дейнеженко]. — Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2014. — 312 с. : ил., схемы ;

21 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий. — Библиография в конце докладов. — 80 экз. — ISBN 978-985-7039УДК [005.591.6+005.7](082)

9491. Организационная коммуникация : материалы международной научнопрактической конференции, 23–24 апреля 2014 г., Минск / [редакционный совет: О. В. Терещенко (отв. ред.) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014. — 191 с. : ил. ; 20 см .

— Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978-985-553-192-1. — [14-4864] .

УДК 005.57(082)

9492. Организация делопроизводства в общеобразовательном учреждении : пособие для руководителей учреждений общего среднего образования и их заместителей / [составители: А. М. Городович, Т. В. Куратник]. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 129, [2] с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Управление в образовании"). — Часть текста на белорусском языке. — Библиография: с. 128–130 (37 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-542-889-4. — [14-5554] .

УДК 005.92:37

9493. Управление персоналом : краткий курс лекций : для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", специализации 1-25 01 07 13 "Экономика и управление на предприятии строительства", специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства", направление специальности 1-27 01 01-17 "Строительство", слушателей специальности 1-26 02 73 "Инновационный менеджмент", специальности 1-25 01 75 "Экономика и управление на предприятии промышленности" дневной и заочной форм обучения / [Довыденко Н. А. и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра менеджмента. — Брест : БрГТУ, 2013 (2014). — 61 с. : схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обложке. Авторы также: Будурян Т. А., Пипко Е. В., Тубич А. Г., Чиндарев В. В. — Библиография: с. 61 (22 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-493-279-8. — [14-4759] .

УДК 005.95(075.8/.9) Гл. таксама № 10083, 10092 006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу .

Стандарты. Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі

9494. Белорусский государственный институт метрологии (Минск). Сборник научных трудов БелГИМ / Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) ; под общей редакцией Н. А. Жагоры. — Минск : БелГИМ, 2003–. — 29 см. — Вып. 1–3 вышли под заглавием: Сборник научных трудов. — Вып. 4–8 вышли под заглавием: Сборник трудов. — Основан в 2003 г. — ISSN 2224-5472 .

Вып. 12. — 2014. — 120 с. : ил., схемы. — Библиография в конце научных трудов. — 70 экз. — [14-5006] .

УДК 006.91(082) 008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс 9495. "Культура" – прафесія не для слабых : да 70-годдзя Валерыя Будняцкага / [аўтар ідэі, кіраўнік праекта і ўкладальнік М. А. Козенка]. — Мінск : Беларускі фонд культуры, 2014. — 199 с., [16] л. іл. ; 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — 10 экз. — ISBN 978-985-6523-21-5. — [14-5411] .

УДК 008(476)(092)+929Будняцкі

9496. Этнічная, моўная і культурная разнастайнасць у сучасным грамадстве :

зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, [Магілёў], 29–30 мая 2014 г. / [рэдкалегія: Ю. М. Бубнаў (адк. рэд.) і інш.]. — Магілёў :

МгДУХ, 2014. — 356 с. ; 20 см. — Частка тэксту паралельна на беларускай, украінскай, рускай, англійскай, нямецкай і польскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — У надзагалоўку: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання, Кафедра гуманітарных дысцыплін, Дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", Еўрапейскі цэнтр па пытаннях меншасцей (European Centre for Minority Issues), Германія. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 90 экз. — ISBN 978-985-6979-99-9. — [14-5412] .

УДК 008(476+1-87)(082) Гл. таксама № 9478, 10136 01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі

9497. Александр Васильевич Степаненко : к 75-летию со дня рождения / Национальная академия наук Беларуси, Физико-технический институт, Центральная научная библиотека им .

Я. Коласа ; [составители: Астапчик С. А. и др.]. — Минск : ФТИ, 2014. — 167 с., [17] л. ил. : ил. ;

20 см. — (Библиография ученых Беларуси). — Составители также: Ахремчик Р. В., Бондаренко Е. А., Боровикова Н. Г., Глеб М. В., Гришанович В. М., Дикая А. А., Иванов А. В., Немогай Т. М., Томило В. А. — Именной указатель: с. 150–166. — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 012Степаненко+016:[621.7(476)(092)+929Степаненко]

9498. Бібліяграфічная база даных "Краязнаўства" : метадычныя парады па фарміраванні і папаўненні электроннага рэсурсу / Установа культуры "Магілёўская абласная бібліятэка ім. У. І. Леніна", Аддзел беларускай і краязнаўчай літаратуры ; [складальнік В. У. Сярнова]. — Магілёў : Магілёўская абласная бібліятэка, 2014. — 22 с. ; 21 см. — Бібліяграфія:

с. 14 (9 назв.). — 100 экз. — [14-5086] .

УДК [016:908]:025.3-028.27

9499. Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Мінск : НБ Беларусі, 1995–. — 21 см. — ISSN 1726-5800 .

Вып. 16 / [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкалегія: Р. С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.]. — 2013. — 250 с. : іл. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — Паказальнік артыкулаў зборніка "Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі". Вып. [1]–15: с. 229–248 .

— 150 экз. — [14-4717] .

УДК [015+025.5+002](476)(082)

9500. Каталог, 2014 : издания для детей и подростков : 2-е полугодие / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта". — Минск : [б. и.], 2014. — 16 с. : ил. ; 25 см. — Перед выпускными данными заглавие: Каталог 2014. Издания для детей и подростков. Второе полугодие .

— 7384 экз. — [14-5113] .

УДК 017.4:[050+070]:[087.5+821-93](470+476)"2014"

9501. Каталог, 2014 : печатные СМИ : Российская Федерация, Украина, Казахстан : 2-е полугодие / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта". — Минск : [б. и.], 2014. — 320 с. ; 29 см. — Перед выпускными данными заглавие: Каталог 2014. Печатные СМИ. Российская Федерация. Украина. Казахстан. — Индексный указатель: с. 293–320. — 5957 экз. — [14-5116] .

УДК 017.4:[050+070](470+477+574)"2014"

9502. Каталог, 2014 : печатные СМИ органов научно-технической информации : 2-е полугодие / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта". — Минск : [б. и.], 2014. — 61 с. ; 29 см. — Перед выпускными данными заглавие: Каталог 2014. Печатные СМИ органов научно-технической информации. Второе полугодие. — Индексный указатель: с. 51–61. — 351 экз. — [14-5111] .

УДК 017.4:002.6(476)"2014"

9503. Перечень печатных СМИ для работы почтальонов : 2-е полугодие 2014 г. / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта". — Минск : [б. и.], 2014. — 128 с. ; 25 см. — Перед выпускными данными заглавие: Перечень печатных СМИ для работы почтальонов. Второе полугодие 2014 г. — Индексный указатель: с. 123–128. — 10452 экз. — [14-5110] .

УДК 017.4:[050+070](476+470)"2014"

9504. Техническое нормирование и стандартизация : каталог технических нормативных правовых актов : (по состоянию на 1 января 2014 г.) : [в 4 т.] / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт). — Изд. официальное. — Минск :

Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, 2014. — 29 см. — Заглавие обложки: Каталог ТНПА. — 50 экз. — ISBN 978-985-6973-43-0 .

Т. 1. — XVII, 621 с. — ISBN 978-985-6973-44-7. — [14-5007] .

УДК 016:006.354(476)(085.2)

9505. Т. 2. — С. XXI, 622–1235. — ISBN 978-985-6973-45-4. — [14-5008] .

УДК 016:006.354(476)(085.2)

9506. Т. 3. — С. XIV, 1237–1720. — ISBN 978-985-6973-46-1. — [14-5009] .

УДК 016:006.354(476)(085.2)

9507. Т. 4. — X, 751 с. — ISBN 978-985-6973-47-8. — [14-5010] .

УДК 016:006.354(476)(085.2) 02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства

9508. Методические рекомендации по формированию библиографических записей на альбомы и атласы / Национальная библиотека Беларуси ; [составители: Н. А. Шамко, О. С. Демидова ; под научной редакцией С. В. Ильиной]. — Минск : НББ, 2014. — 40 с. ; 21 см .

— Библиография: с. 40 (7 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-7039-29-6. — [14-4719] .

УДК 025.32:004.65(083.132)

9509. От информации к инновации вместе с РНТБ / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Республиканская научно-техническая библиотека .

— Минск : Типография "Еврографика", 2012–. — 21 см. — Общее заглавие 1-го вып.:

От информации к инновации .

Вып. 4 : Промышленные образцы – дизайн промышленной продукции / [составитель:

Н. С. Иванова ; редактор: Р. Н. Сухорукова]. — 2014. — 45 с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 36–40 (41 назв.). — 150 экз. — [14-4716] .

УДК [026:62](476-25):[025.17:[62:005.936.43]:7.012]

9510. Часы читательских удовольствий / [редактор-составитель О. А. Томашева]. — Минск : Красико-Принт, 2014. — 127 с. : ил. ; 20 см. — (Библиотека предлагает). — На обложке: 0+. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 1300 экз. — ISBN 978-985-405-754-5. — [14-5497] .

УДК 027.625:021.4 Гл. таксама № 9499 06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі

9511. Кодэкс музейнай этыкі ІКОМ : кіраўніцтва для трэнераў / [каардынатар праекта і складальнік выдання: Ала Сташкевіч ; пераклад са шведскай мовы: Ірына Гушчына ; фотаздымкі В. Дзмітрыевай]. — [Мінск : б. в., 2014]. — 44 с. : іл. ; 21 см. — 200 экз. — [14-5661] .

УДК 069:174(100)

9512. Музей старажытнабеларускай культуры : мастацкія, этнаграфічныя і археалагічныя калекцыі / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы" ; [укладальнікі: Б. А. Лазука, М. М. Віннікава, С. С. Беляева]. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — 87 с. : іл. ; 22 см. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-1686-3. — [14-4703] .

УДК 069:008(=161.3)(476-25)

9513. Партизанское оружие : каталог коллекции / Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ; [составители: Г. В. Скоринко, С. А. Лопарев ; терминологический редактор В. И. Пчельников ; перевод на немецкий и английский А. О. Воробьева ; фото А. С. Путиловой]. — Минск : Звязда, 2014. — 189, [2] с. : ил., фот. ; 29 см. —

Часть текста параллельно на русском, английском и немецком языках. — Библиография:

с. 177–178 (33 назв.). — Именной указатель: с. 176. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7083-26-8 (в пер.). — [14-5040] .

УДК 069.5:[623.4:356.15](476)"1941/1945"(083.824)

–  –  –

159.9 Псiхалогiя

9553. Конспект лекций по возрастной психологии и педагогической психологии :

пособие для студентов педагогических специальностей вузов / [Дыгун М. А. и др.]. — 3-е изд .

— Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. — 197, [2] с. : схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Амельков А. А., Беляева Н. П., Даукша Л. М., Дыгун Е. П., Иванова Л. И., Кочубей Е. М., Месникович С. А., Старикова Л. Л .

— Библиография: с. 195–198. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-963-9. — [14-5352] .

УДК [159.922.6+37.015.3](075.8)

9554. Конспект лекций по общей психологии : пособие для студентов педагогических специальностей вузов / [Жеребцов С. Н. и др.] ; под общей редакцией С. Н. Жеребцова, М. А. Дыгуна. — 3-е изд. — Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014. — 201, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Дыгун Е. П., Дыгун М. А., Лобанов А. П., Лытко А. А., Михайлова Л. Л., Рашевская Т. С., Станиславчик Л. И., Хомчик М. А. — Библиография: с. 201–202 (41 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-520-964-6. — [14-5349] .

УДК 159.9(075.8)

9555. Некрасов, А. А. Любовь. Жизнь : [сборник] / Анатолий Некрасов. — Москва :

АСТ, 2014. — 512 с. ; 21 см. — (Пятикнижие). — Перед выпускными данными: 12+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Содержание: Учимся любить ; Время любви ;

Знакомьтесь: неизвестная любовь. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-084706-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3092-9 (Харвест) (в пер.). — [14-5343] .

УДК 159.923.2+177.6

9556. Психодиагностика : психологические тесты : учебное пособие / ГУО "Минский городской институт развития образования" ; [составители: И. Раку, Т. И. Мороз, С. К. Хаджирадева ; научные редакторы: С. М. Кайсын, Т. И. Мороз, Е. П. Седов]. — Минск : МГИРО, 2014. — 158 с. : ил. ; 29 см. — На обложке: проект 530417-TEMPUS-1-2012-1-DE. — В надзаголовке: INOVEST Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании, Программа непрерывного образования в области педагогических инноваций в инклюзивном образовании. — Библиография: с. 158 (16 назв.). — 450 экз. — ISBN 978-985УДК 159.923.072(075.8)

9557. Психодиагностика : учебное пособие / ГУО "Минский городской институт развития образования" ; [составители: И. Раку, Т. И. Мороз, С. К. Хаджирадева ; научные редакторы: С. М. Кайсын, Т. И. Мороз, Е. П. Седов]. — Минск : МГИРО, 2014. — 194 с. ; 30 см. — На обложке: проект 530417-TEMPUS-1-2012-1-DE. — В надзаголовке: INOVEST Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании, Программа непрерывного образования в области педагогических инноваций в инклюзивном образовании. — Библиография: с. 191–194 (125 назв.). — 450 экз. — ISBN 978-985-6864-20-2. — [14-5074] .

УДК 159.9.072(075)

9558. Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ; [редколлегия:

А. И. Янчий (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2014. — 367, [1] с. : схемы ; 20 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на украинском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-731-2. — [14-5068] .

УДК 159.923.2(082)

9559. Развитие самосознания в онтогенезе : сборник научных статей / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; под общей редакцией Л. Г. Лысюк. — Брест :

БрГУ, 2014. — 172 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на польском языке. — Библиография в конце научных статей. — 50 экз. — ISBN 978-985-555-192-9. — [14-5626] .

УДК 159.923.2(082)

9560. Сегев, Э. Секреты голоса : [как читать людей по их голосам и влиять на других с помощью слов] / Эхуд Сегев Mentalizer ; [перевод с английского выполнил Ю. И. Герасимчик]. — Минск : Попурри, 2014. — 127 с. : ил., портр. ; 20 см. — 3500 экз. — ISBN 978-985УДК 159.925.8

9561. Тихонова, И. Самые нужные подсказки на каждый день / Инна Тихонова. — Москва : АСТ, 2014. — 287 с. ; 20 см. — (Самая нужная книга для самого нужного места). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На обложке автор не указан. — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-085112-6 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3098-1 (Харвест). — [14-4904] .

УДК 159.923.2 Гл. таксама № 9579, 9589 16 Логіка. Эпістэмалогія. Тэорыя пазнання. Метадалогія і логіка навукі

9562. Трушко, М. Н. Логика : конспект лекций : [для студентов] / М. Н. Трушко. — Минск : Экоперспектива, 2014. — 159 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 155–157 (49 назв.) .

— 500 экз. — ISBN 978-985-469-421-4. — [14-5614] .

УДК 16(075.8)

–  –  –

3 ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ .

ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ .

СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР

9580. Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск). Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2001–. — 21 см. — ISSN 2218-2195 .

Вып. 16 : в 2 ч., ч. 1 : Экономика / [редколлегия: главный редактор – А. Н. Морозевич и др.] .

— 2014. — 502 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках .

— Библиография в конце научных трудов. — 70 экз. — [14-5638] .

УДК [3+33](082)

9581. Вып. 16 : в 2 ч., ч. 2 : Государственное управление. Право / [редколлегия: главный редактор – А. Н. Морозевич и др.]. — 2014. — 263 с. : схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 50 экз. — [14-5639] .

УДК [3+351/354+34](082)

9582. Гламбоцкий, П. М. Обществоведение : 11-й класс : рабочая тетрадь : [приложение к учебному пособию "Обществоведение" для 11-го класса (под редакцией М. И. Вишневского)] :

пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / П. М. Гламбоцкий, В. Н. Гирина. — Минск : Аверсэв, 2014. — 124 с. : схемы ; 20 см. — (Рабочие тетради). — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-785-8. — [14-5509] .

УДК 3(075.3=161.1)

9583. Лазарев, А. А. Обществоведение в схемах, понятиях и таблицах : 11-й класс : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / А. А. Лазарев. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 199, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-1212-0. — [14-5700] .

УДК 3(075.3=161.1) Гл. таксама № 9802–03 31 Дэмаграфiя. Сацыялогiя. Статыстыка

9584. Статистика торговли : практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авторы-составители: М. Х. Серкебаев, Л. Н. Настюшкина]. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 67 с. ; 21 см. — Библиография:

с. 66 (11 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-985-540-134-7. — [14-5418] .

УДК 31:339(076.58/.59)

–  –  –

321 Формы палiтычнай арганiзацыi. Дзяржава як палiтычная ўлада

9602. Ватыль, В. Н. Государство и государственность. История. Теория. Практика :

избранные работы / В. Н. Ватыль ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2014. — 375 с. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография: с. 364–373 (134 назв.), библиография в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-750-3. — [14-5683] .

УДК 321.01(082) 323/324 Унутраная палiтыка 323/324(476) Унутраная палiтыка Рэспублiкi Беларусь

9603. Ганбаров, Б. А. Азербайджанская диаспора в Республике Беларусь: организационная структура, социально-экономическое положение и основные направления деятельности (1989–2013 гг.) / Б. А. Ганбаров ; [научный редактор Г. А. Космач]. — Минск : Донарит, 2014. — 231 с. : ил. ; 30 см. — 25-летию КПОО "Гобустан" посвящается. — Библиография:

с. 211–218 (171 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-90244-6-7. — [14-5386] .

УДК 323.1/.2(=512.162)(476)"1989/2013"

9604. Грузинская диаспора в Беларуси / [текст: Акобия М. ; фото: Плыткевич С. ;

редактор: Плыткевич Н.]. — [Минск : Рифтур, 2014]. — [6] с., включая обложку : ил., фот. ;

30 см. — 200 экз. — [14-5163] .

УДК [323.1/.2+94](=353.1)(476) 327 Мiжнародныя адносiны. Сусветная палiтыка. Знешняя палiтыка

9605. Международная безопасность и НАТО в современном мире : материалы международного семинара, Минск, 5–6 декабря 2013 г. / [редколлегия: А. В. Русакович (отв .

ред.) и др.]. — Минск : РИВШ, 2014. — 115 с. ; 20 см. — Часть текста на английском языке .

— В надзаголовке: Общественное объединение "Центр изучения внешней политики и безопасности". — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-741-9. — [14-5608] .

УДК [327-049.5+327.51(1-622НАТО)](082)

9606. Методические рекомендации по изучению курса геополитики : для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра социально-политических и исторических наук ; [автор-составитель: Данилов Ю. Д.]. — Брест :

БрГТУ, 2013. — 47 с. : схемы ; 30 см. — Библиография: с. 43–47. — Словарь геополитических терминов: с. 37–40. — 100 экз. — [14-4988] .

УДК 327(083.132)(075.8) 327(476) Знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь

9607. Свилас, С. Ф. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.) / С. Ф. Свилас ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 462, [1] с. ; 24 см .

— Библиография: с. 392–459. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-939-9. — [14-4882] .

УДК 327.7(476:100)"1954/1964"

9608. Шабайлов, В. И. Союзное государство: организационно-правовые проблемы становления и развития : монография / В. И. Шабайлов, Е. П. Гуйда ; Учреждение образования

Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО". — Минск :

МИТСО, 2014. — 214, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 189–213 (282 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-497-253-4. — [14-5222] .

УДК [327+339.924](476:470) 327(1-87) Знешняя палiтыка зарубежных краiн

9609. Хомский, Н. Как устроен мир / Ноам Хомский ; [перевод с английского А. Ю. Кабалкина]. — Москва : АСТ, 2014. — 447 с. ; 21 см. — (Серия "Политика"). — На переплете:

neoclassic. — Перед выпускными данными: 12+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-082586-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3151-3 (Харвест) (в пер.). — [14-5256] .

УДК 327(73:100) Гл. таксама № 10448 329 Палiтычныя партыi i рухi 329(476) Палiтычныя партыi i рухi ў Рэспублiцы Беларусь

9610. Белорусский республиканский союз молодежи. Витебская областная организация. Конференция (33 ; 2014 ; Витебск). Материалы XXXIII отчетно-выборной конференции Витебской областной организации ОО "БРСМ", 27 мая 2014 г. — [Витебск : б. и.], 2014. — 31 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Витебская областная организация общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". — 360 экз. — [14-5181] .

УДК 329.78(476.5) 33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі

9611. Молодежь для науки и бизнеса: разработки и перспективы : сборник научных статей III Международного форума молодых ученых, посвященного 50-летию Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, Гомель – Милоград, 21–23 мая 2014 г. / под научной редакцией Н. А. Снытковой. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 219 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке: Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-540УДК [33+657](082)

9612. Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : сборник научных статей : в 2 ч. / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ; [редколлегия: В. С. Фатеев (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2013. — 20 см. — 95 экз. — ISBN 978-985-515-710-7 .

Ч. 1. — 389 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском и польском языках. — Библиография в конце научных статей. — ISBN 978-985-515-711-4. — [14-4810] .

УДК 33(082)

9613. Ч. 2. — 415 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском, белорусском и польском языках. — Библиография в конце научных статей, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — ISBN 978-985-515-712-1. — [14-4815] .

УДК 33(082) Гл. таксама № 9580 330 Эканоміка ў цэлым

9614. Квачук, Л. П. Микроэкономика : практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / Л. П. Квачук ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра экономической теории и права. — Минск : БГАТУ, 2014 .

— 138 с. ; 20 см. — Библиография: с. 133–135 (31 назв.). — 98 экз. — ISBN 978-985-519-659-5 .

— [14-5446] .

УДК 330.101.542(076.58)

9615. Микроэкономика (продвинутый уровень) : практикум для реализации содержания образовательных программ высшего образования 2-й ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономической теории ; [авторы-составители: Т. С. Алексеенко, Л. Н. Кривошеева, Е. П. Цибина]. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 51 с. ; 21 см. — Библиография: с. 48–50 (42 назв.). — Глоссарий: с. 42–47. — 70 экз. — ISBN 978-985-540-145-3. — [14-5419] .

УДК 330.101.542(076.58/.59)

9616. Проблемы и перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса в странах Центральной и Восточной Европы : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ;

[редколлегия: Проровский А. Г., Медведева Г. Т., Власюк Ю. А.]. — Брест : БрГТУ, 2014. — 109 с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 50 экз. — ISBN 978-985-493-284-2. — [14-5432] .

УДК 330.322(4-191.2+4-11)(082)

9617. Рак, А. В. Микроэкономика : методическое пособие для подготовки к практическим занятиям / А. В. Рак ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика строительства". — Минск :

БНТУ, 2014. — 108, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 107–108 (16 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-550-055-2. — [14-5159] .

УДК 330.101.542(076.58)

9618. Экономическая теория : курс лекций : для студентов неэкономических специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь,

Витебский государственный технологический университет ; [составители: Дубенецкий Николай Александрович, Калиновская Ирина Николаевна]. — Витебск : ВГТУ, 2014. — 112 с. :

ил., схема ; 21 см. — Библиография: с. 111–112 (26 назв.). — 98 экз. — ISBN 978-985-481УДК 330.1(075.8) Гл. таксама № 9856

–  –  –

332 Рэгiянальная (тэрытарыяльная) эканомiка .

Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка

9620. Жилищно-коммунальное хозяйство Беларуси. История и современность / [составители: В. О. Орехов и др. ; редактор Фомина Ирина Петровна]. — Минск : БОФФ, 2014. — 268 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста на английском языке. — Составители также:

Кислый В. В., Ручанов С. В., Хаскин Д. А. — 520 экз. — ISBN 978-985-430-037-5 (в пер.). — [14-5167] .

УДК [332.8+64](476)(091)

9621. Инвестиции. Инновации. Перспективы : Могилевский регион / [редактор: Красовский М. И. ; составитель: Жданок А. В. ; перевод на английский язык: Левко А. Р.]. — Боровляны, Минский район : ЛИТЕМ плюс, [2014?]. — 180, [2] с., включая обложку : ил. ;

30 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Перед выпускными данными заглавие: Инвестиции. Инновации. Перспективы. Могилевский регион. — 1000 экз .

— [14-4730] .

УДК 332.122:[330.322+001.895](476.4)

9622. Перспективные направления развития региональной экономики : сборник материалов IV Республиканской научно-практической конференции, Брест, 23 мая 2014 г. / [редколлегия: Д. А. Петрукович, Н. И. Зайцева, А. А. Черкасов]. — Брест : БрГУ, 2014. — 273 с. :

ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-555-191-2. — [14-5071] .

УДК 332.1(476)(082)

–  –  –

336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара .

Банкаўская справа. Грошы

9625. Адаменкова, С. И. Налогообложение: теория и практика : учебное пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкина. — Минск : ИПА "Регистр", 2014. — 495 с. ; 20 см. — (Подписная серия "Современному бухгалтеру"). — Библиография: с. 494–495 .

— 400 экз. — ISBN 978-985-7097-06-7. — [14-5483] .

УДК 336.221(476)(075) 9626. "Белинвестбанк", открытое акционерное общество (Минск). Общее собрание акционеров. Белинвестбанк : открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" : материалы очередного (годового) общего Собрания акционеров, 28 марта 2014 г., Минск. — Минск : [б. и.], 2014. — 30 с. ; 21 см. — 220 экз. — [14-5301] .

УДК 336.714(476)(062.537)

9627. Короткевич, А. И. Деньги, кредит, банки : ответы на экзаменационные вопросы :

[для студентов] / А. И. Короткевич, И. И. Очкольда. — Минск : Тетралит, 2014. — 159 с. :

схемы ; 20 см. — Библиография: с. 156–157 (28 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985-7067-99-2 .

— [14-5021] .

УДК 336.7(076.3)(075.8)

9628. Самоховец, М. П. Государственный бюджет : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит", а также слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров / М. П. Самоховец ; Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2014. — 68 с. ; 20 см. — Библиография: с. 65–67 (19 назв.). — Глоссарий: с. 59–63. — 104 экз .

— ISBN 978-985-516-297-2. — [14-4776] .

УДК 336.14(476)(075.8/.9)

9629. Шестак, О. Н. Розничный бизнес банка : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. Н. Шестак, Л. П. Левченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 142, [1] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 139–140 (16 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-06-2243-3. — [14-4960] .

УДК 336.717(075.8) Гл. таксама № 10073, 10076–77, 10081 338 Эканамiчнае становiшча. Эканамiчная палiтыка .

Кiраванне i планаванне ў эканомiцы. Вытворчасць. Паслугi. Цэны

9630. Актуальные проблемы экономики строительства : материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 4–6 декабря 2012 г. / [редколлегия: О. С. Голубова, Л. К. Корбан, Н. Е. Винокурова]. — Минск : БНТУ, 2014. — 137, [1] с. : ил., схемы ;

21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет. — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 338.45:69(082)

9631. Бизнес в агро- и экотуризме : пособие / [А. И. Тарасенок и др.]. — Минск : Четыре четверти, 2014. — 378 с. : ил., схемы ; 24 см. — На титульном л.: Проект USAID "Местное предпринимательство и экономическое развитие", реализуемого ПРООН. — Авторы указаны на 2-й с. Авторы также: Баранова Т. Е., Боровко М. В., Бороздина Г. В., Волонцевич Е. Ф., Кабушкин Н. И., Киреева Е. Ф., Клицунова В. А., Олюнин С. В., Пузанкевич О. А., Разуванов В. М., Решетников Д. Г. — Библиография: с. 375–378. — 1000 экз. — ISBN 978-985УДК [338.48-44+338.48-6:502/504](075)

9632. Григоров, А. В. Организация велотуризма : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-89 01 01 "Туризм и гостеприимство" / А. В. Григоров, С. Я. Юранов, Л. Е. Максимова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск : БГПУ, 2014. — 85 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 81 (19 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-541-170-4. — [14-5501] .

УДК 338.48-52:796.6(075.8)

9633. Иконников, В. Ф. Информационные технологии в индустрии туризма : учебнометодическое пособие : [для студентов] / В. Ф. Иконников, М. Н. Садовская. — Минск :

РИПО, 2014. — 78, [1] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 77. — 150 экз. — ISBN 978УДК 338.48:004.9(075.8)

9634. Киреева, Е. Ф. Финансовый менеджмент туристических организаций : учебнометодическое пособие / Е. Ф. Киреева, О. А. Пузанкевич. — Минск : РИПО, 2014. — 142 с. :

схемы ; 20 см. — Библиография: с. 121–122. — 150 экз. — ISBN 978-985-503-360-9. — [14-4899] .

УДК 338.486.6:005.915(075)

9635. Платные услуги в учреждениях культуры : инструктивно-методические материалы : [для слушателей] / Министерство культуры Республики Беларусь, ГУО "Институт культуры Беларуси" ; [составитель Р. Ф. Харитончик]. — Минск : Институт культуры Беларуси, 2014. — 69, [1] с. ; 24 см. — (Дополнительное образование взрослых в сфере культуры). — Библиография: с. 38 (20 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-7045-25-9. — [14-5453] .

УДК 338.467.6(075.9)

9636. Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [редколлегия: В. Н. Зуев (отв. ред.) и др.]. — Минск : Четыре четверти, 2013. — 254, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных статей. — 200 экз. — ISBN 978-985-7058-82-2 (в пер.). — [14-5262] .

УДК [338.48-44+338.48-6:502/504](082)

9637. Экономика, право и проблемы управления : сборник научных трудов / Частный институт управления и предпринимательства. — Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2011–. — 25 см. — Издание включено в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по экономической и юридической отраслям науки. — ISSN 2219-1992 .

№ 4 / [редколлегия: Тихиня В. Г. – председатель и др.]. — 2014. — 253, [1] с. : схемы. — Резюме параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [14-5000] .

УДК [338.24+34](082) 338(476) Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi Беларусь

9638. Актуальные проблемы и направления социально-экономического развития Республики Беларусь и ее регионов : материалы IV Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 30 мая 2014 г.) / [редколлегия: Червяков А. В. и др.]. — Минск :

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2014. — 299 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство экономики Республики Беларусь, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-6762-74-4 .

— [14-5253] .

УДК [338.1+316.42](476)(082)

9639. Дорожная карта государственной аграрной политики Республики Беларусь .

— Минск : Беларусь, 2014. — 63, [1] с. : схемы ; 21х26 см. — 1000 экз. — ISBN 978-985-01УДК 338.436.33(476)

9640. Каталог инвестиционных предложений в сфере туризма = Catalogue of investment offers in the sphere of tourism : Брестская область / [Управление спорта и туризма

Брестского облисполкома]. — Брест : Альтернатива, 2014. — 99, [1] с., включая обложку :

схема ; 23 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Перед выпускными данными заглавие: Каталог инвестиционных предложений в сфере туризма. Брестская область. — 500 экз. — [14-5152] .

УДК 338.486.6(476.7)(085)

9641. Национальная экономика Беларуси : практикум для студентов направления специальности 1-27 01 01-10 "Экономика и организация производства (энергетика)" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и организация производства (энергетика)" ; [составители:

Т. Ф. Манцерова, Е. А. Кравчук]. — Минск : БНТУ, 2014. — 65 с. ; 21 см. — Библиография:

с. 64–65 (14 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-295-2. — [14-5375] .

УДК 338(476)(076.58)

9642. О проблемах развития и направлениях реформирования АПК Беларуси на современном этапе : доклад межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов в агропромышленном комплексе, созданной распоряжением Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 34рп. — Минск : Беларусь, 2014. — 126, [1] с. ; 26 см. — 1000 экз. — ISBN 978-985-01-1096-1. — [14-5129] .

УДК 338.436.33:338.24.021.8(476)(042.3)

9643. Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : V Международная научно-практическая конференция (г. Брест, 24–25 апреля 2014 г.) [в рамках VII Брестского инвестиционного форума] : сборник научных статей / [редколлегия: Пойта Петр Степанович и др.]. — Брест : Альтернатива, 2014. — 367 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на английском и польском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра экономической теории, Брестский областной исполнительный комитет, Закрытое акционерное общество "Брестский научно-технологический парк". — Библиография в конце докладов. — 200 экз. — ISBN 978-985-521-433-6. — [14-5165] .

УДК [338.1+316.42]:001.895(476)(082)

9644. Where гостевая книга Минск = Where guestbook Minsk / [ответственные редакторы: И. Б. Куница, И. Ф. Василенко ; фотографы: Е. Ю. Грабкин, Е. А. Смелов]. — Минск :

СПН-Медиа, 2014. — 95 c. : ил., фот. ; 32 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 3000 экз. — ISBN 978-985-99338-1-3 (в пер.). — [14-5169] .

УДК [338.48-44+908](476-25) 338(1-87) Эканамiчнае становiшча зарубежных краiн

9645. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "АзиатскоТихоокеанский макрорегион" : пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)", 1-23 81 05 "Культурное наследие и туризм", 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного туризма)" / С. А. Хомич, О. С. Мозговая ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 201, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. — Заглавие корешка: Модуль "Азиатско-Тихоокеанский макрорегион". — Библиография в конце тем. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-838-5. — [14-4867] .

УДК 338.483(5+9)(075.8) 339 Гандаль. Мiжнародныя эканамiчныя адносiны. Сусветная гаспадарка

339.1 Агульныя пытаннi гандлю. Рынак

9646. Будурян, Т. А. Краткий курс лекций по дисциплине "Менеджмент в торговле" :

для иностранных и белорусских студентов специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность в строительстве" дневной и заочной форм обучения / [Будурян Т. А., Довыденко Н. А.] ;

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра менеджмента. — Брест : БрГТУ, 2013 (2014). — 83 с. : схемы ; 21 см .

— Авторы указаны на обложке. — Библиография: с. 83 (9 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985УДК 339.1:005(075.8)

9647. Овечкина, О. М. Сборник заданий по маркетингу : учебно-методическое пособие :

[для студентов] / О. М. Овечкина ; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2014. — 46, [2] с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 46–47 (26 назв.). — 65 экз. — ISBN 978-985-7063-30-7. — [14-5016] .

УДК 339.138(076.1)(075.8)

9648. Черченко, Н. В. Основы маркетинга : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов] / Н. В. Черченко. — Минск : Тетралит, 2014. — 111 с. ; 20 см. — Библиография:

с. 109 (13 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985-7067-94-7. — [14-5022] .

УДК 339.138(076.3)(075.8)

9649. OPEN, 2014 : + open review 2013 : международный фестиваль территориального маркетинга и брэндинга. — [Минск : б. и., 2014?]. — [30] с., включая обложку : ил. ; 30 см .

— Текст параллельно на русском и английском языках. — На обложке: расширяя возможности .

— 1000 экз. — [14-5389] .

УДК 339.138(100)

–  –  –

9651. Таможенный кодекс Таможенного союза : [принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17]. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2014. — 286, [1] с. ; 21 см. — 1500 экз. — ISBN 978-985-7087-03-7 (в пер.). — [14-5525] .

УДК 339.543(476+470+574)(094.4)

339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамiчная палiтыка .

Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка Гл. № 9608

–  –  –

340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

9653. Витушко, В. А. Основы теории юридических понятий : монография / В. А. Витушко / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО", Кафедра адвокатуры. — Минск : МИТСО, 2014. — 259 с. ; 21 см. — Библиография: с. 252–258 (97 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях .

— 105 экз. — ISBN 978-985-497-255-8. — [14-5218] .

УДК 340.1

9654. Фурманов, И. А. Судебно-психологическая экспертиза : учебные материалы для студентов специальности 1-23 01 04 "Психология" / И. А. Фурманов, И. Е. Метлицкий ; Белорусский государственный университет, Факультет философии и социальных наук, Кафедра психологии. — Минск : БГУ, 2014. — 78 с., включая обложку ; 21 см. — Библиография:

с. 75–78. — 50 экз. — [14-4743] .

УДК 340.6(075.8) 341 Мiжнароднае права

9655. Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира, 2013 = The most resonant human rights violations in certain countries, 2013 : [доклад] / Министерство иностранных дел Республики Беларусь. — [Минск : б. и., 2014?]. — 70, 64 с .

встречной пагинации, включая обложку : ил. ; 21 см. — Параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — [14-5384] .

УДК 341.231.14(100)"2013"

9656. Тихиня, В. Г. Международное частное право : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Политология" / В. Г. Тихиня, Н. И. Рудович ; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2014. — 367 с. ; 22 см. — Библиография: с. 351–363 (227 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-427-864-3 (в пер.). — [14-4845] .

УДК 341.9(075.8) 342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адмiнiстрацыйнае права

9657. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь = Конституционный Суд Республики

Беларусь = Constitutional Court of the Rebublic of Belarus. — [Мінск : б. в., 2014?]. — [27] с. :

іл. ; 20х21 см. — Паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. — 120 экз. — [14-5400] .

УДК 342.565.2(476)

9658. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц" / Академия управления при Президенте Республики Беларусь ; [составители: И. П. Сидорчук, А. А. Охрименко, А. А. Григорьев] ; под редакцией А. Н. Рябовой. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. — 230, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 212–229 (134 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-527-195-7. — [14-5272] .

УДК 342.736(476)(094.5.072)

–  –  –

346 Гаспадарчае права. Прававыя пытаннi дзяржаўнага рэгулявання эканомiкi

9663. Конончик, В. Е. Тестовые задания для контроля уровня знаний основных положений хозяйственного права : учебно-методические рекомендации для студентов дневной и заочной форм получения высшего образования специальности "Правоведение" / В. Е. Конончик ; БИП – Институт правоведения. — Минск : БИП-Институт правоведения, 2014. — 123 с. ; 21 см. — Библиография: с. 119–122 (43 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-7014-95-8. — [14-5458] .

УДК 346(476)(076.3)(075.8)

9664. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право : курс интенсивной подготовки / Е. А. Реуцкая .

— Минск : Тетралит, 2014. — 415 с. ; 20 см. — На обложке: студенту к экзамену. — Библиография: с. 391–410 (134 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985-7081-05-9. — [14-4952] .

УДК 346(476)(075.8)

9665. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные вопросы :

[для студентов вузов] / Н. А. Чернецкая. — Минск : Тетралит, 2014. — 235 с. ; 20 см. — Библиография: с. 226–231. — 2000 экз. — ISBN 978-985-7081-04-2. — [14-4778] .

УДК 346(476)(076.3)(075.8) 347 Грамадзянскае права. Судовы лад

9666. Гончаренко, Т. И. Сборник задач по правовому регулированию недвижимостью :

учебно-методическое пособие : [для студентов] / Т. И. Гончаренко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Охрана труда". — Гомель : БГУТ, 2014. — 35, [2] с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 35–36 (15 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-554-283-5. — [14-4784] .

УДК 347.214.2(476)(075.8)

9667. Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" : [принят

Палатой представителей 27 апреля 2011 г. : одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 г.] :

по состоянию на 22 апреля 2014 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2014. — 58, [1] с. ; 20 см. — (Правовая библиотека НЦПИ). — 710 экз .

— ISBN 978-985-7087-02-0. — [14-4836] .

УДК 347.78(476)(094.5)

9668. Закон Республики Беларусь "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" : [30 декабря 2011 г. № 334-З : принят Палатой представителей 19 декабря 2011 г. : одобрен Советом Республики 20 декабря 2011 г.] : по состоянию на 22 апреля 2014 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2014. — 47, [1] с. ; 20 см. — (Правовая библиотека НЦПИ). — 1250 экз. — ISBN 978УДК 347.965(476)(094.5)

9669. Карпенков, В. В. Гражданское право в вопросах и ответах : учебно-методическое пособие : [для студентов] / В. В. Карпенков ; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2014. — 38, [1] с. ;

21 см. — Библиография: с. 38 (6 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-7063-28-4. — [14-5014] .

УДК 347(476)(076.3)(075.8)

9670. Круглов, В. А. Финансовое право : ответы на экзаменационные вопросы : [для студентов] / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. — Минск : Тетралит, 2014. — 223 с. ; 20 см. — Библиография: с. 217 (7 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985-7081-06-6. — [14-5684] .

УДК 347.73(476)(076.3)(075.8)

9671. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : (в схемах) : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Международное право" / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. — 231 с. : схемы ; 22 см. — 750 экз. — ISBN 978-985-471-665-7 (в пер.). — [14-4847] .

УДК 347.1(476)(084.2)(075.8)

349.2 Працоўнае права

9672. Трудовой кодекс Республики Беларусь : [принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.] : с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З : (с разъяснениями и комментариями, практикой применения по состоянию на 1 мая 2014 г.) / [авторы разъяснений и комментариев: И. Н. Дорофейчук, Т. В. Павловец, А. Н. Одинец]. — Минск : Промкомплекс, 2014. — 338 с. ; 28 см. — 1035 экз. — ISBN 978-985-6969-56-3. — [14-5388] .

УДК 349.2(476)(094.4) 35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне .

Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі 351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адмiнiстрацыйнага кiравання .

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

9673. Актуальные проблемы и перспективы профессионального отбора кадров в государственные органы системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь : материалы II межвузовского научно-практического семинара (Минск, 7 декабря 2012 г.) / [редколлегия: Л. В. Марищук (председатель) и др.]. — Минск : ИНБ, 2014. — 203 с. :

ил. ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке:

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь". — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-7040-21-6. — [14-5196] .

УДК 351.746.1(476).082.2(082)

9674. Дисциплинарный устав Органов внутренних дел Республики Беларусь. Присяга лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь :

[к сборнику в целом: утверждено Указом Президента Республики Беларусь 29.05.2003 № 218]. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2014. — 19 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 120 экз. — ISBN 978-985-427-872-8. — [14-5511] .

УДК [351.74.083+351.74.082.6](476)(083.15)

9675. Ермолович, В. Ф. Административно-правовые режимы в сфере государственной границы Республики Беларусь : монография / В. Ф. Ермолович, О. В. Кутилин, В. А. Рябоволов ; под общей редакцией В. Ф. Ермоловича ; Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь". — Минск : ИНБ, 2014. — 239 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 227–237 (139 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 120 экз. — ISBN 978-985-7040-22-3. — [14-5209] .

УДК 351.746.1:34(476)

9676. Местное самоуправление в политической системе современного белорусского общества : материалы научно-практического семинара (Минск, 27 февраля 2014 г.) / [редколлегия: В. Г. Гусаков (председатель) и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 190, [1] с., [2] л. ил. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии, Республиканское общественное объединение "Белая Русь". — Библиография в конце докладов. — 500 экз. — ISBN 978-985-08УДК 352.075(476)(082)

9677. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь : [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 15.03.2012 № 133]. — Минск :

Академия МВД Республики Беларусь, 2014. — 63 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 200 экз. — ISBN 978-985-427-870-4. — [14-4979] .

УДК 351.741(476)(094.1)

9678. Совершенствование системы формирования кадрового потенциала государственных органов и иных государственных организаций в условиях инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных трудов / Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления ; [под редакцией С. А. Самаля]. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. — 186, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография в конце разделов. — 260 экз. — ISBN 978-985-527-179-7. — [14-5271] .

УДК 351/354.08(476)(082)

9679. Яковчук, В. И. Государственно-административное управление : пособие для студентов специальностей 1-й ступени высшего образования 1-26 01 01 "Государственное управление", 1-26 01 02 "Государственное управление и право", 1-26 01 03 "Государственное управление и экономика", а также слушателей переподготовки управленческих специальностей / В. И. Яковчук ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск :

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. — 210, [1] с. : схемы ; 20 см .

— Библиография: с. 208–211 (37 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-527-187-2. — [14-5273] .

УДК 351/354(075.8/.9) Гл. таксама № 9581 355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства .

Ваенныя навукі. Узброеныя сілы

9680. Афганистан. Без права на забвение : 1979–1989. — [Минск : б. и.], 2014. — 26, [2] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Часть текста на белорусском языке. — 300 экз. — [14-5667] .

УДК [355.48(47+57:581)+94(476.5)]"1979/1989"

9681. Порошин, А. А. Первая мировая. Проигравшие победители : русские генералы / [А. А. Порошин]. — Москва : АСТ, 2014. — 443 с. : ил. ; 21 см. — (Первая мировая. Забытая война). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Автор указан перед выпускными данными. — Библиография: с. 422–443. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-079111-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3033-2 (Харвест) (в пер.). — [14-4833] .

УДК 355.484.091(47+57)"1914/1918"

9682. Развитие военного искусства в Отечественной войне 1812 г. : материалы IX военно-исторической конференции со слушателями 2-го курса командно-штабного факультета, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 г., 5 декабря 2012 г. — Минск : ВА РБ, 2014. — 165 с. : схемы ; 28 см. — В надзаголовке: Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Библиография в конце докладов. — 15 экз. — ISBN 978-985-544-211-1 (в пер.). — [14-5005] .

УДК 355.4(47+57)"1812"(082)

9683. Солдаты строительного фронта : исторический сборник военных строителей / [редколлегия: В. А. Павлов, А. А. Сикора, В. А. Устинчик]. — Минск : Кнігазбор, 2014. — 255 с., [12] л. ил. : ил. ; 30 см. — 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978в пер.). — [14-4999] .

УДК 358.33(476)"1941/1945"

9684. Черемин, А. А. Награды СССР за военные заслуги / А. А. Черемин. — Минск :

Белорусский Дом печати, 2014. — 301, [3] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 302. — 1700 экз .

— ISBN 978-985-6995-35-7 (в пер.). — [14-5449] .

УДК 355.134.22/.23(47+57) Гл. таксама № 10470 36 Забеспячэнне духоўных i матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей .

Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога .

Забеспячэнне жыллём. Страхаванне

9685. Группы дневного пребывания для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации : опыт проекта "Группы дневного пребывания: отклик местного сообщества на защиту ребенка от жестокого обращения" Представительства ChildFund International (Международного детского фонда) в Республике Беларусь / Представительство Международного детского фонда в Республике Беларусь ; [авторы-составители: Миронова И. А. и др.]. — Минск : [б. и.], 2014. — 27, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см .

— Авторы-составители также: Веко Н. Е., Вилова И. Н., Волосевич А. В., Музыченко Л. М., Татаринова Л. Г. — 500 экз. — [14-5371] .

УДК [364.65-78+364.63-052]-053.2(476)

9686. Петракович, А. В. Страховое дело. Раздел 1. Теоретические основы страхования :

курс лекций для студентов специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Петракович, С. В. Калацкая ; Министерство сельского хозяйство и продовольствия Республики Беларусь,

Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, 2014. — 46 с. : схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 45 (15 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-467-496-4. — [14-5206] .

УДК 368.01(075.8)

9687. Степанова, Т. М. Безопасная семья каждому ребенку : пособие для специалистов / Т. М. Степанова ; Международное общественное объединение "Понимание", ОО "Белорусский фонд SOS – Детская деревня", Программа поддержки Беларуси Федерального Правительства Германии. — Минск : ФУАинформ, 2014. — 79 с. ; 29 см. — Библиография в конце занятий. — 600 экз. — ISBN 978-985-6868-84-2. — [14-5318] .

УДК 364.63-052-053.2+37.013.42 37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

9688. Непрерывное образование в общеевропейском образовательном пространстве :

сборник научных статей V Международного научно-практического семинара "Система непрерывного образования в общеевропейском контексте: перспективы, развитие, профессионализм", Могилев, 15–16 апреля 2014 г. / [редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.] .

— Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014. — 175 с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация вузов приграничных областей Беларуси и России, Международная ассоциация славянских вузов, Гуманитарное образовательное республиканское унитарное предприятие "Центр международных связей", Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-492УДК 37(4)(082) Гл. таксама № 10428

37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

9689. Актуальные проблемы бизнес-образования : материалы XIII Международной научно-практической конференции, 24–25 апреля 2014 г., Минск / [редколлегия: В. В. Апанасович (гл. ред.) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014. — 443, [1] с. ; 20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий. — Библиография в конце докладов .

— 100 экз. — ISBN 978-985-553-190-7. — [14-4870] .

УДК 37.016:[005+33](082)

9690. Горовой, В. А. Теория и методика физического воспитания в схемах и таблицах :

пособие для специализаций 1-03 02 01-01 "Специальная подготовка", 1-03 02 01-02 "Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта)", 1-03 02 01-03 "Физкультурнооздоровительная и туристско-рекреационная деятельность" / В. А. Горовой, М. И. Масло ;

Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Мозырь : МзГПУ, 2014. — 118 с. ; 21 см. — Библиография: с. 117–118 (27 назв.). — 811 экз. — ISBN 978-985-477-514-2. — [14-5220] .

УДК 37.015.31:796(084.2)(075.8)

9691. Григорович, И. Н. Методика обучения основным техническим приемам игры в баскетбол : учебно-методическое пособие : [для самостоятельной подготовки студентов] /

И. Н. Григорович ; Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2014. — 89 с. : ил. ; 20 см. — Библиография:

с. 88–89 (13 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985-516-292-7. — [14-4768] .

УДК 37.016:796.323.2.015(075.8)

9692. Ермолич, С. Я. Социально-педагогическая работа в оздоровительном лагере : методическое пособие : [для студентов] / С. Я. Ермолич ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. — Минск : РИВШ, 2014. — 83 с. ; 21 см. — 81 экз. — ISBN 978-985-500-738-9. — [14-5616] .

УДК [37.091.217:379.83/.84]:37.013.42(075.8)

9693. Жукова, Т. Л. Педагогика : учебно-методический комплекс для студентов педагогических специальностей заочной и вечерней форм обучения / Т. Л. Жукова, С. А. Воеводина ;

Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет .

— Новополоцк : ПГУ, 2014. — 207 с. ; 21 см. — Библиография: с. 206–207 (36 назв.). — 30 экз .

— ISBN 978-985-531-425-8. — [14-5416] .

УДК 37.01(075.8)

9694. Жукова, Т. Л. Педагогика : учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-02 06 01, 1-02 06 02, 1-03 04 03, 1-01 01 01 : в 2 ч. / Т. Л. Жукова, С. А. Воеводина ;

Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет .

— Новополоцк : ПГУ, 2013–2014. — 20 см. — ISBN 978-985-531-365-7 .

Ч. 2. — 2014. — 195 с. : схемы. — Библиография: с. 186–188 (62 назв.). — Словарь педагогических терминов: с. 189–195. — 65 экз. — ISBN 978-985-531-438-8. — [14-5415] .

УДК 37.01(075.8)

9695. Интенсивное обучение: технологии организации образовательного процесса :

[практическое руководство] / И. В. Шеститко [и др.]. — [Светлая Роща, Борисовский район :

б. и.], 2014. — 135 с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы также: Маршина С. В., Турченко И. А., Шилова Е. С. — Библиография: с. 133–135 (29 назв.). — 1010 экз. — [14-5156] .

УДК 37.091.33

9696. Легкая атлетика и методика преподавания : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина ; [составители: С. М. Блоцкий, А. В. Карпов]. — 2-е изд. — Мозырь : МзГПУ, 2014. — 289 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 281–285 (76 назв.), библиография в конце тем. — Глоссарий: с. 276–280. — 234 экз. — ISBN 978-985-477-513-5 .

— [14-5402] .

УДК 37.016:796.42(075.8)

9697. Мельниченко, Ю. С. Образование как ноосферный процесс (теоретикометодологический аспект) : монография / Ю. С. Мельниченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев : МгГУ, 2014. — 178, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 113–122 (184 назв.), библиография в тексте. — 100 экз. — ISBN 978-985-480-901-4. — [14-5677] .

УДК 37.01/.02:1

9698. Осипов, Е. Д. Педагогика семьи : лекции-дискурс : пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений / Е. Д. Осипов ; под редакцией А. Н. Сендер ;

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, [Научно-методический центр "Школа – Семья"]. — Брест : БрГУ, 2014. — 168 с. ; 21 см. — Библиография: с. 163–166. — 300 экз. — ISBN 978-985-555-193-6. — [14-5426] .

УДК 37.018.11(075.8)

9699. Педагоги в фронтовой гимнастерке / [Белорусский профессиональный союз работников образования и науки ; под общей редакцией А. А. Бойко ; составители: Янина Александровна Трахимович, Валентина Алексеевна Ильина]. — Минск : Бизнесофсет, 2014 .

— 88 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — На титульном л. и обложке:

70 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 1944–2014. — 800 экз .

— [14-5324] .

УДК 37.011.3-051:94(476)"1941/1945"(092) Гл. таксама № 9553, 9687, 9867, 9872, 9965–66 373 Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

9700. Сманцер, А. П. Основы превентивной педагогики : учебное пособие для магистрантов учреждений высшего образования по педагогическим специальностям / А. П. Сманцер, Е. М. Рангелова ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2014. — 278, [1] с. ; 20 см. — Библиография в конце тем, библиография в тексте, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-910-8. — [14-4878] .

УДК 373.013.42(075.8)

9701. Формирование толерантного отношения к детям-беженцам средствами поликультурной педагогики : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи / [А. В. Селиванов и др.]. — Минск : Пересвет, 2014. — 125, [2] с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Емельянчик Л. В., Катович Н. К., Кравец Л. С., Сазонова С. М. — Библиография: с. 62–63 (21 назв.). — Глоссарий: с. 54–59. — 2000 экз. — ISBN 978-985-7069-21-7. — [14-5662] .

УДК 373.015.3:325.2-054.73-053.2

–  –  –

373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа

9731. Барбушина, С. Г. Прописи по математике : 1-й класс / С. Г. Барбушина, А. В. Красницкая. — 7-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 73, [1] с. : ил. ; 20 см. — 1413 экз. — ISBN 978-985-542-871-9. — [14-5582] .

УДК 373.3.016:[51:003-028.31]

9732. Взаимодействие школы и семьи : проблемы и перспективы : материалы межфакультетской студенческой научно-практической конференции, Брест, 20 мая 2014 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, [Научно-методический центр "Школа – Семья"] ; под редакцией М. П. Осиповой. — Брест : БрГУ, 2014. — 51 с. ; 20 см. — Перед выпускными данными заглавие: Взаимодействие школы и семьи. Проблемы и перспективы .

— Библиография в конце докладов. — 35 экз. — ISBN 978-985-555-183-7. — [14-4755] .

УДК 373.3/.5.064.1(082)

9733. Гаранина, Е. И. Планы-конспекты уроков по трудовому обучению : 1-й класс :

пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / Е. И. Гаранина. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 102, [2] с., IV с. ил. : ил. ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — 1213 экз. — ISBN 978-985-542-886-3. — [14-5559] .

УДК 373.3.016:331

9734. Герасимова, Т. Ю. Частные вопросы преподавания физики в средней школе :

пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-02 05 02 Физика; 1-02 05 04 Физика. Дополнительная специальность : в 5 ч. / Т. Ю. Герасимова ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев : МгГУ, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985Ч. 2. — 2014. — 245, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 243–244 (16 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-480-956-4. — [14-5674] .

УДК 373.5.016:53(075.8)

9735. Государственное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 г. Бреста" = State institution of additional education "Brest Children Musical School № 1". — [Б. м. : б. и.], 2014. — 12, [2] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Обложка и часть текста параллельно на русском и английском языках. — Перед выпускными данными заглавие: Детская музыкальная школа № 1, г. Брест. — 200 экз. — [14-4737] .

УДК 373.5:78(476.7-25)

9736. Девиантное поведение несовершеннолетних : профилактика и коррекция : материалы педагогических чтений, Брест, 15 апреля 2014 г. / под редакцией М. П. Осиповой. — Брест : БрГУ, 2014. — 78 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Научно-методический центр "Школа – Семья", БрГУ им. А. С. Пушкина, Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Бреста, Отдел образования, спорта и туризма администрации Московского района г. Бреста. — Библиография в конце докладов. — 99 экз. — ISBN 978-985-555-198-1 .

— [14-5598] .

УДК 373.3/.5.013.42:[316.624:613.8](082)

9737. Захарова, С. Н. Уроки русской литературы в 6 классе : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / С. Н. Захарова, Е. А. Темушева, Г. М. Юстинская ; [под редакцией С. Н. Захаровой ; Национальный институт образования]. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 215, [1] с. ;

20 см. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 213 экз. — ISBN 978УДК 373.5.016:821.161.1.09

9738. Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам :

материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 25–28 марта 2014 г. / [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь :

МзГПУ, 2014. — 300 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Библиография в конце докладов. — Именной указатель авторов: с. 289–291. — 132 экз. — ISBN 978-985-477-512-8 .

— [14-4997] .

УДК [373.5+378].016:[53+51](082)

9739. Итоговые проверочные работы : русский язык, математика : итоговая комплексная работа : 4-й класс / Л. Я. Желтовская [и др.]. — Москва : АСТ : Астрель, 2014. — 63, [1] с. :

ил. ; 26 см. — (Планета знаний). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Авторы также: Журавлева О. Н., Калинина О. Б., Нефедова М. Г. — 10000 экз. — ISBN 978-5-17АСТ). — ISBN 978-5-271-45473-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-3230-5 (Харвест) .

— [14-5655] .

УДК 373.3.016:[811.161.1+51]

9740. Классные часы в 5–9 классах : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / [Т. А. Алекса и др.]. — 5-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 142, [1] с. ; 20 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дубовская Н. В., Евич Е. М., Ермак Н. А., Костюковец Т. В., Малаш Т. С., Маринич Н. П., Метько Н. Н., Семак Е. Л., Шахлевич Е. В. — Библиография: с. 139–141 (47 назв.). — 213 экз. — ISBN 978-985-542-875-7. — [14-5563] .

УДК 373.5.015.311

9741. Лукашенок, А. М. Тесты по математике для поурочного контроля : 6-й класс : [в 2 ч.] / А. М. Лукашенок. — 8-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 20 см. — ISBN 978-985-542Ч. 1. — 2014. — 93, [3] с. — Библиография: с. 95 (19 назв.). — 1013 экз. — ISBN 978УДК 373.5.016:51

9742. Малинина, Н. С. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 5-й класс : 1-е полугодие : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / Н. С. Малинина, Т. В. Якимчик. — 4-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 138, [1] с. : схемы ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — Библиография: с. 136–137 (23 назв.). — 413 экз. — ISBN 978УДК 373.5.016:811.161.1

9743. Математическая радуга : 1-й класс : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / [С. И. Гин и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014. — 144 с. : ил. ; 20 см + 1 кн. (111 с., включая обложку : все ил.). — (Факультативные занятия). — Заглавие приложения: Факультативные занятия. Математическая радуга. 1-й класс. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Адамович О. Р., Войтова Ю. К., Никишаева Е. А., Сидоренко В. А. — Библиография: с. 141–142. — 1100 экз. — ISBN 978-985-533-264-1. — [14-5182] .

УДК 373.3.016:51

9744. Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове : 4-ты клас / Н. Р. Маўлютава. — 3-е выд. — Мазыр : Образовательная компания "Содействие", 2014. — 45, [1] с. ;

20 см. — На вокладцы: праверка ведаў. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-944-8. — [14-5083] .

УДК 373.3.016:811.161.3

9745. Методика проведения подготовительной части занятия по гимнастике в вузе :

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности "Физическая культура" / [Ю. Н. Чудаков и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2013. — 146 с. : ил. ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Лобан С. Ю., Русанова Л. Е., Седова Н. Ф .

— Библиография: с. 144 (12 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-515-719-0. — [14-5078] .

УДК 373.3/.5.016:796.41(075.8)

9746. Планы-конспекты уроков русского языка : 2-й класс : (1-е полугодие) : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / [составитель Н. Р. Мавлютова]. — 5-е изд., исправленное и дополненное. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 135, [1] с. : ил. ; 20 см .

— (Серия "Из опыта работы"). — Заглавие 1–4-го изд.: Планы-конспекты уроков по русскому языку. — Библиография: с. 134 (14 назв.). — 1413 экз. — ISBN 978-985-542-828-3. — [14-5562] .

УДК 373.3.016:811.161.1

9747. Предметная неделя английского языка : [внеклассные мероприятия, сценарии, постановки, викторины / составители: О. Н. Позняк, Т. А. Ермакович]. — Минск : КрасикоПринт, 2014. — 126, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Педагогическая мастерская). — На обложке: 0+ .

— 1100 экз. — ISBN 978-985-405-755-2. — [14-5510] .

УДК 373.5.016:811.111

9748. Простые энергетические решения против изменения климата : (материалы разработаны в рамках Международного конкурса школьных проектов по энергоэффективности "Энергия и среда обитания") : [сборник методических разработок уроков] / Министерство образования Республики Беларусь, УО "Республиканский центр экологии и краеведения" .

— Минск : [б. и.], 2014. — 144 с. : ил. ; 30 см. — 200 экз. — [14-5242] .

УДК 373.3/.5.016:[502+620.9]

9749. Сборник упражнений по русскому языку : 5–9-е классы : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования : в 2 ч. / [составитель Е. И. Ленкевич]. — 3-е изд .

— Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 21 см. — (Дидактический материал). — 213 экз. — ISBN 978-985-542-874-0 .

Ч. 1. — 118, [1] с. — ISBN 978-985-542-873-3. — [14-5546] .

УДК 373.5.016:811.161.1

9750. Ч. 2. — 119, [1] с. — ISBN 978-985-542-876-4. — [14-5586] .

УДК 373.5.016:811.161.1

9751. Секацкая, К. И. История Средних веков: V–XIII вв. : 6-й класс : поурочные разработки : [к учебному пособию "История Средних веков: V–XIII вв." для 6-го класса (под редакцией В. А. Федосика)] / К. И. Секацкая, В. А. Федосик. — 3-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 172 с. : ил., схемы ; 20 см. — (Библиотека учителя). — Заглавие 1-го изд.: Поурочные разработки к учебнику "История Средних веков" для 6 класса общеобразовательных учреждений (под редакцией В. А. Федосика). — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-1198-7. — [14-5685] .

УДК 373.5.016:94(100)"04/12"

9752. Семак, Е. Л. Планы-конспекты уроков по предмету "Человек и мир" : 1-й класс :

1-е полугодие : практическое пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / Е. Л. Семак. — 4-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 105, [3] с. ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — Библиография: с. 107 (13 назв.). — 1413 экз. — ISBN 978-985-542УДК 373.3.016:502/504

9753. Сторожева, Н. А. Обучение грамоте в 1 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. А. Сторожева. — 3-е изд., исправленное. — Минск : Народная асвета, 2014. — 222, [1] с. ; 20 см. — 2400 экз. — ISBN 978-985-03-2243-2. — [14-4963] .

УДК 373.3.016:811.161.1'35

9754. Татарова, В. М. Планы-конспекты уроков по русской литературе : 9-й класс :

1-е полугодие : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / В. М. Татарова. — 4-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 198, [1] с., VIII с. ил. ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — 213 экз. — ISBN 978-985-542-906-8. — [14-5568] .

УДК 373.5.016:821.161.1.09

9755. Татарова, В. М. Планы-конспекты уроков по русской литературе : 11-й класс :

1-е полугодие : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / В. М. Татарова. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 146, [1] с., VIII л. ил. ; 20 см. — (Серия "Из опыта работы"). — Библиография: с. 145 (9 назв.). — 1013 экз. — ISBN 978-985-542-857-3 .

— [14-5578] .

УДК 373.5.016:821.161.1.09

9756. Тематические разработки уроков по русскому языку : 3-й класс : в 2 ч. / [Н. Г. Конюшкевич и др.] ; под редакцией Н. Г. Конюшкевич, С. С. Ковалевской, С. Я. Кострицы .

— 5-е изд. — Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2014–. — 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Иванова Т. А., Медяновская М. С., Щур Л. М. — ISBN 978-985-520-883-0 (ошибоч.) .

Ч. 1. — 2014. — 182, [1] с. : ил. — Библиография: с. 182–183 (37 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-520-954-7. — [14-4980] .

УДК 373.3.016:811.161.1

9757. Типовые тестовые задания по всем темам 4 класса : русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир / [авторы-составители: Н. Н. Нянковская, М. А. Танько]. — Москва : АСТ, 2014. — 143 с. ; 26 см. — (Готовимся к ЕГЭ с начальной школы). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-080508-2 (АСТ). — ISBN 978-985-18-2205-4 (Харвест). — [14-4983] .

УДК 373.3.016:1/9

9758. Узорова, О. В. Математика : итоговое тестирование : 4-й класс / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. — Москва : АСТ : Астрель, 2014. — 15, [1] с. ; 26 см. — (Готовимся к ЕГЭ .

Начальная школа). — На обложке: мини-ЕГЭ. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-062302-0 (АСТ). — ISBN 978-5-271-25370-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18-2512-3 (Харвест). — [14-4990] .

УДК 373.3.016:51

9759. Ходит сказка по Земле / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Минск : КрасикоПринт, 2014. — 125, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Праздник в школе). — На обложке: 0+. — На корешке: вып. 6/2014. — 4300 экз. — ISBN 978-985-405-753-8. — [14-5019] .

УДК [373.3/.5.091.33-027.22:793.2]:398.21

9760. Шарухо, И. Н. Общая методика преподавания географических дисциплин : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "География (научно-педагогическая деятельность)" / И. Н. Шарухо, М. М. Ермолович, А. Е. Яротов. — Минск : ИВЦ Минфина, 2014. — 286, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 259–264. — 500 экз. — ISBN 978-985-7060-68-9. — [14-5686] .

УДК 373.5.016:91(075.8) Гл. таксама № 9712, 9717, 9725, 9727–29 374 Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

9761. Традиции и современность : из опыта реализации проекта "Образовательный центр для взрослых "55" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова ; [составители: В. В. Бадещенкова и др.] .

— Витебск : ВГУ, 2014. — 53 с. : ил. ; 14х21 см. — Издано в рамках проекта "Живая история моего края". — Составители также: Загвоздова О. В., Колосков В. П., Колоскова Т. П., Муравьева Т. Н., Петровская Н. Л., Романова С. Ю., Синкевич И. В., Чупрукова Т. В. — 350 экз .

— ISBN 978-985-517-435-7. — [14-5699] .

УДК 374.73:[061:745/749](476)

9762. Художественное творчество. Программы объединений по интересам / [Н. В. Суханова и др. ; составитель: О. А. Клецова ; редакторы: Е. Г. Новик, В. Р. Станкевич] ; Учреждение образования "Национальный центр художественного творчества детей и молодежи" Министерства образования Республики Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013. — 243 с. ; 21 см .

— (Серия "В помощь педагогу дополнительного образования"). — Заглавие обложки: Программы объединений по интересам. Художественное творчество. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бурносенко А. А., Варченя А. А., Дягель Н. Л., Каплановская С. П., Кожевец И. И., Котова О. Ю., Кравцова Т. П., Соловьева Ю. М., Суханов А. Е. — Библиография в конце программ. — 100 экз. — [14-5658] .

УДК 374.091.33:74/79

9763. Эколого-образовательная среда как фактор повышения качества дополнительного образования : (материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 22–23 мая 2014) / [редколлегия: Л. П. Калиновская, С. С. Кашлев, М. В. Гершман]. — Минск : [б. и.], 2014. — 133 с. : ил. ; 30 см. — В надзаголове: Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Республиканский центр экологии и краеведения". — Библиография в конце докладов. — 200 экз. — [14-5240] .

УДК 374.091.33:502(082) 378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

9764. Анцух, Н. С. Методические рекомендации по подготовке курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Н. С. Анцух, Е. В. Бабкина ; [Белорусский государственный университет, Факультет международных отношений]. — Минск : Четыре четверти, 2014. — 88, [1] с. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978УДК 378.147.091.313:341(083.132)(075.8)

9765. Барановичский государственный университет : [каталог / составитель А. В. Никишова]. — Барановичи : БарГУ, 2014. — 21, [1] с., включая обложку : ил. ; 15х21 см. — Параллельно на русском и китайском языках. — 300 экз. — [14-4708] .

УДК 378.4(476.7-21Барановичи)(085)

9766. Бизнес-администрирование: пособие по дипломному проектированию для студентов специальности 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" : для студентов учреждений высшего образования / [А. Л. Ивашутин и др.] ; под общей редакцией А. Л. Ивашутина, А. М. Темичева. — Минск : Новое знание, 2014. — 279 с. : ил., схемы ; 24 см. — Часть текста на английском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Глубокий С. В., Гринцевич Л. В., Дадалко С. В., Квасюк С. А., Коган А. А., Козлов С. М., Маляренко А. Д., Монтик О. Н., Руто О. С., Самойлюкович В. В., Сорокина А. И., Темичев А. М., Широкоумова Т. В. — Библиография: с. 235–241 (84 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-475УДК 378.147.091.313:005.91(075.8)

9767. Высшее образование Республики Беларусь: информационное и нормативнометодическое обеспечение приема в учреждения высшего образования в 2014 году :

справочник / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт высшей школы" ; [составители: С. В. Мирошникова и др.]. — Минск : РИВШ, 2014. — 181 с. ; 21 см. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-735-8 .

— [14-5606] .

УДК 378.4/.6(476):378.091.212.2"2014"(094)

9768. Гиль, М. О. Анализ маркетинговой среды : учебно-методическое пособие по курсовой работе для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / М. О. Гиль, О. С. Каюкова ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 49 с. ; 21 см. — Библиография: с. 32–35 (49 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-186-4. — [14-5161] .

УДК 378.147.091.313:339.138.017(075.8)

9769. Гринько, Е. П. Формирование готовности будущего учителя математики к работе с одаренными детьми : монография / Е. П. Гринько ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2014. — 222 с. ; 21 см. — Библиография: с. 215–222 (116 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-555-197-4. — [14-5429] .

УДК 378.4/.6:[373.5.091.12.011.3-051:51]:376-056.45

9770. Диалектологическая практика : методические рекомендации для студентов филологического фаультета специальности "Русская филология" / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [составитель О. Б. Переход]. — Брест : БрГУ, 2014. — 35 с. ;

21 см. — Библиография: с. 34 (16 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-555-195-0. — [14-5430] .

УДК 378.147.091.313:811.161.1'28(083.132)(076.58)

9771. Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-38 01 02 "Оптико-электронные и лазерные приборы и системы" специализации 1-38 01 02 01 "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы", 1-38 01 02 02 "Лазерные системы и технологии" / [Р. В. Федорцев и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Лазерная техника и технология". — Минск : БНТУ, 2014. — 291, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Артюхина Н. К., Горбаченя К. Н., Кузнечик В. О., Луговик А. Ю. — Библиография: с. 233–237 (58 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-049-1. — [14-5017] .

УДК 378.147.091.313:[621.373.826+681.7](075.8)

9772. Инновации в системе непрерывного технического образования : материалы республиканской научно-технической конференции, Минск, 29–30 мая 2014 г. / [под редакцией Б. М. Хрусталева, В. Л. Соломахо]. — Минск : БНТУ, 2014. — 123, [1] с. ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Республиканский институт инновационных технологий. — Библиография в конце докладов .

— Алфавитный указатель авторов: с. 118. — 100 экз. — ISBN 978-985-550-497-0. — [14-5383] .

УДК [378.046:62]:001.895(082)

9773. Организация НИРС и УИРС по естественнонаучным дисциплинам : сборник материалов межфакультетского научно-методического семинара, 25 апреля 2014 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [под общей редакцией В. С. Секержицкого]. — Брест : БрГУ, 2014. — 31 с. ; 20 см. — Библиография в конце докладов. — 30 экз. — [14-4909] .

УДК 378.147.091.313:[001.89:5](082)

9774. Преподаватель и студент: из опыта работы БГАТУ : пособие / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет ; [составители: И. Н. Шило, Н. Н. Романюк, Т. Н. Ващаева] .

— Минск : БГАТУ, 2014. — 161 с., [8] л. ил. ; 21 см. — На переплете: к 60-летию БГАТУ. — Библиография: с. 160–161 (21 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-519-648-9 (в пер.). — [14-5448] .

УДК [378.663.091.2/.3+378.663.02](476-25)(075)

9775. Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения к эффективной коммуникации : материалы городского научно-практического семинара (Минск, 20 мая 2014 г.) / [редколлегия: И. И. Ганчеренок (ответственный редактор) и др.]. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. — 133, [1] с. ;

20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978-985-527-208-4. — [14-5623] .

УДК 378.016:811'243(082)

9776. Развитие силовых способностей у студентов с помощью тренажеров и средств атлетической гимнастики : методические рекомендации : [для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра физического воспитания и спорта ; [составитель: Н. В. Борисюк]. — Брест : БрГТУ, 2014. — 50 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 49 (8 назв.). — 50 экз. — [14-5434] .

УДК 378.015.31:796.41.015.52

9777. Решецкий, Н. П. Гражданско-патриотическое воспитание и здоровый образ жизни :

практическое пособие / Н. П. Решецкий, Т. М. Пузыревская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Управление воспитательной работы с молодежью. — Горки : БГСХА, 2014. — 66 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 64–65 (26 назв.). — 50 экз. — [14-5213] .

УДК [378.017.4+613](476)

9778. Руденко, Т. А. Реконструкция плана железных дорог : учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию / Т. А. Руденко, В. С. Миронов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Изыскания и проектирование дорог". — Гомель : БГУТ, 2014. — 24, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 25 (7 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-554-298-9. — [14-5223] .

УДК 378.147.091.313:625.11(075.8)

9779. Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе :

материалы докладов международного научно-практического семинара, Витебск, 23 мая 2014. — Витебск : ВГТУ, 2014. — 192 с. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-481-341-7. — [14-5126] .

УДК 378.013(082)

9780. Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам : материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Минск, 15–17 мая 2014 г. / [редколлегия: Круглик Н. А. (гл. ред.), Коротюк Т. С.]. — Минск : МИТСО, 2014. — 342 с. ; 21 см. — Часть текста на английском и немецком языках .

— В надзаголовке: Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО", Кафедра иностранных языков. — Библиография в конце докладов. — 105 экз. — ISBN 978-985-497-254-1. — [14-4773] .

УДК 378.016:811'243(082)

9781. Хронология становления и развития МРТИ – БГУИР : 1964–2014 / [составители: Батура Михаил Павлович и др.]. — [Минск : б. и., 2014?]. — 147 с., включая обложку :

ил. ; 30 см. — Составители также: Борисенко В. Е., Бригидин А. М., Ворозов Н. Н., Ильин В. М., Каленкович Н. И., Кузнецов А. П., Кузнецов Д. Ф., Лукьянец С. В., Лычук П. П., Муравьев В. В., Осипов А. Н., Хандогин М. С., Хмыль А. А. — 1500 экз. — [14-4727] .

УДК 378.662(476-25)"1964/2014"

9782. Царенкова, И. М. Организация производства : учебно-методическое пособие :

[для курсового и дипломного проектирования для инженерных и экономических специальностей] / И. М. Царенкова, Р. Б. Ивуть ; Министерство образования Республики Беларусь,

Белорусский государственный университет транспорта. — Гомель : БГУТ, 2014. — 119, [1] с. :

ил. ; 20 см. — Библиография: с. 86–87 (10 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-554-271-2. — [14-4766] .

УДК 378.147.091.313:625.7/.8(075.8)

9783. Шалобыта, Н. Н. Расчет и конструирование предварительно напряженных несущих конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий : пособие к выполнению 2-го курсового проекта по курсу "Железобетонные конструкции" для студентов специальности 70 02 01 дневной и заочной форм обучения : [в 2 ч. / Шалобыта Н. Н., Малиновский В. Н.] ;

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций. — Брест : БрГТУ, 2014–. — 21 см. — Авторы указаны на обложке .

Ч. 1. — 2014. — 103 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 87 (17 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-493-283-5. — [14-4958] .

УДК 378.147.091.313:624.07.012.45.042(075.8) Гл. таксама № 9738, 10175

379.8 Вольны час. Святочныя дні. Канікулы

9784. Гальперович, Н. Я. Приглашаем в Беларусь = Welcome to Belarus : путеводитель / Н. Я. Гальперович, Н. Г. Ванина ; [фото В. Днепровского и др.]. — 2-е изд. — Минск : Пачатковая школа, 2014. — 95 с. : ил., фот. ; 22 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — Фото также: Жинков Г., Жукова Л., Кострома П., Кузнецова О., Лобода А., Майборода Т., Орлова В., Ракова А., Синкевич Т., Тетеревский Э. — 2000 экз. — ISBN 978УДК 379.83/.84(476)(036)

9785. Гальперович, Н. Я. Приглашаем в Минск = Welcome to Minsk : путеводитель / Н. Я. Гальперович, Н. Г. Ванина ; [перевод с русского языка Д. Г. Ларионова ; фото В. Днепровского и др.]. — Минск : Пачатковая школа, 2014. — 79 с. : ил., фот. ; 22 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — Фото также: Ванина О., Жинков Г., Кузнецова О., Орлова В. и др. — 3000 экз. — ISBN 978-985-565-089-9. — [14-5153] .

УДК 379.83/.84(476-25)(036)

9786. Гродненщина туристическая. — Минск : ПрестижИздатРеклама, [2014?]. — 48, [1] с., включая обложку : ил., карта ; 30 см. — 500 экз. — [14-5052] .

УДК 379.83/.84(476.6)

9787. Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: тэорыя і практыка : [зборнік навуковых прац] / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна, Факультэт фізічнага выхавання, Кафедра спартыўных дысцыплінаў, Брэсцкі абласны выканаўы камітэт, Упраўленне спорту і турызму, Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт, Сектар спорту і турызму ; [рэдкалегія: Ул. П. Люкевіч (старшыня) і інш.]. — Брэст : Альтернатива, 2014. — 123 с. : іл. ; 20 см. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай і ўкраінскай мовах. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-434-3. — [14-5143] .

УДК [379.8+793.4/.7]-053.5/.81(082)

9788. Корженевич, С. В. Организация дополнительного образования в туризме (краеведение, музееведение, спортивный туризм) : учебно-методическое пособие : [для учащихся] / С. В. Корженевич, Т. Г. Полилейко, В. В. Груша. — Минск : РИПО, 2014. — 94, [1] с. ; 20 см .

— Библиография: с. 91–93, библиография в тексте. — 150 экз. — ISBN 978-985-503-368-5 .

— [14-5367] .

УДК 379.83/.84:[069.01+796.5+908](075.32)

–  –  –

5 МАТЭМАТЫКА I ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI

502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў .

Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх

9797. Барковская, Н. Ф. Человек и мир : 2-й класс : рабочая тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Ф. Барковская. — 7-е изд. — Минск : Кузьма, 2014. — 48 с., [2] л. ил. :

ил. ; 25 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-453-820-4. — [14-5461] .

УДК [502+613](075.2=161.1)

9798. Барковская, Н. Ф. Человек и мир : 3-й класс : рабочая тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Ф. Барковская. — 7-е изд. — Минск : Кузьма, 2014. — 48 с., [2] л. ил. :

ил. ; 25 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-453-821-1. — [14-5459] .

УДК [502+613](075.2=161.1)

9799. Кабушко, А. М. Экономика природопользования : пособие для студентов учреждений высшего образования специальности 1-26 01 03 "Государственное управление и экономика" / А. М. Кабушко ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2014. — 198, [1] с. : ил. ;

20 см. — Библиография: с. 196–199 (34 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-527-194-0. — [14-5625] .

УДК 502.171:338(075.8)

9800. Мониторинг состояния природной среды Антарктики и обеспечение деятельности национальных экспедиций : материалы I Международной научно-практической конференции, к. п. Нарочь, 26–29 мая 2014 г. — Минск : Экоперспектива, 2014. — 277 с. :

ил. ; 20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам", Институт природопользования НАН Беларуси, Республиканский центр полярных исследований, Белорусский государственный университет, Национальный парк "Нарочанский". — Библиография в конце докладов .

— 100 экз. — ISBN 978-985-469-439-9. — [14-5613] .

УДК [502.175+551.46.07+910.4](292.3)(082)

9801. Трафимова, Г. В. Человек и мир : 3-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 78, [1] с. : ил. ; 24 см. — (Рабочие тетради). — 17000 экз. — ISBN 978-985-19-1128-4. — [14-4746] .

УДК [502+613](075.2=161.1)

9802. Яцкевіч, Я. М. Чалавек і свет : 5-ты клас : рабочы сшытак : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : [дадатак да вучэбнага дапаможніка "Чалавек і свет" для 5-га класа (аўтары: А. А. Халімановіч і інш.)] / Я. М. Яцкевіч, В. В. Гінчук. — 4-е выд. — Мінск : Аверсэв, 2014. — 144 с. : іл. ; 20 см. — (Рабочыя сшыткі). — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-1144-4. — [14-5217] .

УДК [502+3](075.3=161.3)

9803. Яцкевич, Я. Н. Человек и мир : 5-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : [приложение к учебному пособию "Человек и мир" для 5-го класса (авторы: А. А. Халиманович [и др.])] / Я. Н. Яцкевич, В. В. Гинчук. — 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 143, [1] с. : ил. ; 20 см .

— (Рабочие тетради). — 34000 экз. — ISBN 978-985-19-1143-7. — [14-5307] .

УДК [502+3+613](075.3=161.1) Гл. таксама № 9872, 9885

–  –  –

517 Аналiз

9842. Василевский, К. В. Дифференциальные уравнения с частными производными :

методические указания и задания для студентов факультета прикладной математики и информатики / К. В. Василевский ; Белорусский государственный университет, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математической физики. — Минск : БГУ, 2014. — 59 с. ; 21 см. — 40 экз. — [14-5619] .

УДК 517.951(075.8)

9843. Вувуникян, Ю. М. Обобщенные функции и нелинейные эволюционные операторы :

монография / Ю. М. Вувуникян ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2014. — 302 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 294–299 (59 назв.) .

— 60 экз. — ISBN 978-985-515-745-9. — [14-4775] .

УДК 517.982.4+517.988.5

9844. Высшая математика : руководство к решению задач для студентов механикотехнологического факультета : в 7 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра инженерной математики. — Минск : БНТУ, 2008–. — 30 см. — ISBN 978-985-479-903-2 .

Ч. 6 : Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы / [составители: Е. А. Глинская и др.] ; под редакцией М. А. Князева. — 2014. — 98, [1] с. : ил. — Составители также:

Кондратьева Н. А., Прихач Н. К., Прусова И. В., Серебрякова Л. М. — 100 экз. — ISBN 978УДК 517.3(076.2)(075.8)

9845. Егоров, А. А. Практикум по методам математической физики : учебно-методическое пособие для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 "Радиофизика", 1-31 04 03 "Физическая электроника", 1-31 04 04 "Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии", 1-31 03 07 "Прикладная информатика (по направлениям)", направление специальности 1-31 03 07-02 "Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)", 1-98 01 01 "Компьютерная безопасность (по направлениям)", направление специальности 1-98 01 01-02 "Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)" / А. А. Егоров, И. В. Рыбаченко ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2014–. — 20 см .

Ч. 2. — 2014. — 117, [2] с. — Библиография: с. 118 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 517.956(076.58) 9846. "Еругинские чтения-2014", международная научная конференция по дифференциальным уравнениям (16 ; Новополоцк). XVI Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям (Еругинские чтения-2014) : тезисы докладов, [20–22 мая 2014 г., Новополоцк, Беларусь / редакторы: А. К. Деменчук, С. Г. Красовский, Е. К. Макаров]. — Минск : Институт математики НАН Беларуси, 2014–. — 29 см.

— В надзаголовке:

Институт математики Национальной академии наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Полоцкий государственный университет. — ISBN 978-985-6499-82-4 .

Ч. 1 : Аналитическая теория дифференциальных уравнений. Асимптотическая теория дифференциальных уравнений. Качественная теория дифференциальных уравнений. Теория устойчивости и управления движением. — 2014. — 113 с. : портр. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 107 экз. — ISBN 978-985-6499-83-1 .

— [14-5245] .

УДК 517.9(043.2)

9847. Ч. 2 : Уравнения в частных производных. Интегро-дифференциальные операторы и уравнения. Дифференциальные уравнения и их приложения. Методика преподавания математических дисциплин в высшей школе. — 2014. — 119 с. : портр. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 112 экз. — ISBN 978-985-6499-84-8 .

— [14-5247] .

УДК 517.9(043.2)

9848. Математика. Специальные разделы : Элементы теории функций комплексной переменной и операционного исчисления. Теория вероятностей. Элементы математической статистики : методическое пособие для текущего контроля знаний студентов общетехнических специальностей / [Н. А. Кондратьева и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра инженерной математики. — Минск : БНТУ, 2014. — 67, [1] с. ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Буснюк Н. Н., Мелешко А. Н., Прихач Н. К. — 150 экз. — ISBN 978УДК [517.44+517.53+519.2](075.8)

9849. Differential equations multiple integrals infinite sequences and series : учебнометодическая разработка на английском языке по дисциплине "Математика" : [для иностранных студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; [составители: Гладкий И. И .

и др.]. — Брест : БрГТУ, 2014. — 74 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Текст на английском языке. — Составители также: Дворниченко А. В., Дерачиц Н. А., Каримова Т. И., Шишко Т. В. — 40 экз. — [14-4760] .

УДК [517.91+517.37+517.52](075.8)-054.6

519.2 Тэорыя iмавернасцей i матэматычная статыстыка

9850. Возможности системы Statistica 6.0 : пособие для реализации содержания образовательных программ высшего образования 1-й и 2-й ступеней / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра сферы услуг и статистики ; [авторы-составители: Н. В. Лацкевич, Д. А. Степаненко]. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 51 с. : ил. ; 21 см. — 130 экз. — ISBN 978-985-540-141-5. — [14-5424] .

УДК 519.25:004.67(075.8)

9851. Ерошевская, В. И. Математическая статистика : методическое пособие : [для студентов] : в 2 ч. / В. И. Ерошевская, Е. Л. Ерошевская, Л. П. Минченкова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Высшая математика № 3". — Минск : БНТУ, 2013–2014. — 21 см. — ISBN 978Ч. 2. — 2014. — 74, [1] с. — 50 экз. — ISBN 978-985-550-356-0. — [14-5645] .

УДК 519.2(075.8) Гл. таксама № 9848

–  –  –

519.8 Даследаванне аперацый

9853. Буснюк, Н. Н. Математическое моделирование. Практикум : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности "Программное обеспечение информационных технологий" / Н. Н. Буснюк, А. А. Черняк, Ж. А. Черняк. — Минск : Беларусь, 2014. — 293, [1] с. : ил. ; 22 см. — Библиография: с. 291–292 (12 назв.). — 600 экз. — ISBN 978-985-01УДК 519.87(076.532)

9854. Бушев, В. Т. Экономико-математические методы и модели : учебно-методическое пособие для студентов специальности "Экономика и организация производства" / В. Т. Бушев ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Экономика транспорта". — Гомель : БГУТ, 2014. — 103, [1] с. :

ил. ; 20 см. — Библиография: с. 104 (12 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-554-268-2. — [14-5607] .

УДК 519.86(075.8)

9855. Методы линейной и сетевой оптимизации : методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения / Министерство образования

Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [составители:

А. Д. Корзников, Л. Д. Матвеева]. — Минск : БНТУ, 2014. — 54, [1] с. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 54 (7 назв.). — 200 экз. — [14-5185] .

УДК [519.85+519.863+519.876.3](075.4)

9856. Минченков, Ю. В. Системы массового обслуживания : эконометрика и экономико-математические методы и модели : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Ю. В. Минченков, В. М. Метельский ; Частный институт управления и предпринимательства .

— Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2014. — 21, [1] с. : ил. ;

21 см. — (Лекции преподавателей). — Перед выпускными данными 1-й автор: Метельский Василий Михайлович. — Библиография: с. 21 (7 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-7063-29-1 .

— [14-5018] .

УДК [519.862.6+519.872+330.4](075.8)

9857. Пилипчук, Л. А. Дробно-линейные экстремальные неоднородные задачи потокового программирования / Л. А. Пилипчук ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 234, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 232–234 (41 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-518-837-8. — [14-4881] .

УДК 519.852/.853 52 Астраномiя. Астрафiзiка. Даследаванне касмiчнай прасторы. Геадэзiя

9858. Галуза, І. В. Практычныя работы і тэматычныя заданні па астраноміі для 11 класа :

дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / І. В. Галуза, У. А. Голубеў, А. А. Шымбалёў. — 5-е выд. — Мінск : Аверсэв, 2014. — 127, [2] с., уключаючы вокладку : іл. ; 20 см. — (Рабочыя сшыткі). — На тытульным л. і вокладцы:

Астраномія. 11. — 1500 экз. — ISBN 978-985-19-1135-2. — [14-5221] .

УДК 52(075.3=161.3)

9859. Галузо, И. В. Практические работы и тематические задания по астрономии для 11 класса : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев. — 12-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 126, [3] с., включая обложку : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — На титульном л. и обложке: Астрономия. 11. — 18500 экз. — ISBN 978-985-19-1134-5. — [14-5499] .

УДК 52(075.3=161.1) 528 Геадэзiя. Тапографа-геадэзiчныя работы .

Аэракасмiчная здымка i фотаграмметрыя .

Дыстанцыйнае зандзiраванне. Картаграфiя

9860. Кравченко, О. В. Инженерная геодезия. Теодолитная и буссольная съемки : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-75 01 01 "Лесное хозяйство", 1-75 02 01 "Садово-парковое строительство" / О. В. Кравченко, С. В. Ковалевский ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2014. — 66, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография:

с. 66 (5 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-530-333-7. — [14-5298] .

УДК [[528.48+528.42]:[528.521+528.526.1]](076.58)

–  –  –

539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў

9870. Сопротивление материалов. Курс лекций : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 "Механика и математическое моделирование" / [О. В. Громыко и др. ; под общей редакцией М. А. Журавкова] ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 535 с. : ил., схемы ; 22 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Громыко А. О., Громыко А. О., Журавков М. А., Медведев Д. Г .

— Библиография: с. 527–528 (31 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-518-929-0 (в пер.). — [14-4908] .

УДК 539.3/.6(075.8)

9871. Ширвель, П. И. Механика необратимых деформаций : методическое пособие к лабораторным работам для студентов технических специальностей высших учебных заведений : в 2 ч. / П. И. Ширвель ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Теоретическая механика". — Минск :

БНТУ, 2014–. — 21 см. — ISBN 978-985-550-351-5 .

Ч. 1. — 2014. — 175 с. : ил. — Библиография: с. 155 (10 назв.). — 50 экз. — ISBN 978УДК 539.372(076.58) 54 Хiмiя. Крышталяграфiя. Мiнералогiя

9872. Менделеевские чтения 2014 : сборник материалов международной научно-практической конференции по химии и химическому образованию, Брест, 28 февраля 2014 г. / [под общей редакцией Н. С. Ступень]. — Брест : БрГУ, 2014. — 192 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978-985-555-166-0 .

— [14-5605] .

УДК [54+502/504+37.016:[54+502/504]](082)

9873. Сечко, О. И. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии для 10 класса : приложение к учебнику "Химия" для 10-го класса (авторы: И. Е. Шиманович [и др.]) : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / О. И. Сечко. — 6-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 73, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — На титульном л. и обложке: Химия. 10. — 19000 экз. — ISBN 978-985УДК 54(075.3=161.1) <

–  –  –

546 Неарганiчная хiмiя

9876. Малашонок, И. Е. Свойства -элементов V и VI групп периодической системы Д. И. Менделеева : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-48 01 01 "Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий", 1-48 01 02 "Химическая технология органических веществ, материалов и изделий", 1-48 01 04 "Технология электрохимических производств" / И. Е. Малашонок, И. И. Курило, Л. И. Хмылко ; Белорусский государственный технологический университет .

— Минск : БГТУ, 2014. — 126, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 127 (14 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-530-302-3. — [14-5604] .

УДК [546.75+546.85](075.8) 549 Апiсальная мiнералогiя. Спецыяльнае мiнералазнаўства Гл. № 9878

–  –  –

556 Гiдрасфера. Вада ў цэлым. Агульная гiдралогiя

9879. Конспект лекций по дисциплине "Технология охраны гидросферы" : для студентов специальностей 1-33 01 07 "Природоохранная деятельность", 1-57 01 71 "Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра инженерной экологии и химии ; [составители: А. П. Головач, Э. А. Тур]. — Брест : БрГТУ, 2013 (2014). — 39 с. :

схемы ; 21 см. — 50 экз. — [14-4757] .

УДК 556.182.04(075.8)

9880. Лопух, П. С. Влияние атмосферной циркуляции на формирование гидрологического режима рек Беларуси / П. С. Лопух, И. С. Партасенок ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 215, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография:

с. 207–214 (134 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-518-940-5. — [14-4912] .

УДК 556.535:551.513(476) 57 Бiялагiчныя навукi ў цэлым

9881. Биология : учебник для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / [Н. Д. Лисов и др.] ; под редакцией Н. Д. Лисова. — 3-е изд., переработанное. — Минск : Народная асвета, 2014. — 271 с. : ил., схемы ; 23 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гончаренко Г. Г., Дашков М. Л., Шевердов В. В .

— Авторы 2-го изд.: Гончаренко Г. Г., Лемеза Н. А., Лисов Н. Д., Шевердов В. В. — Авторы 1-го изд.: Камлюк Л. В., Лемеза Н. А., Лисов Н. Д. — 110000 экз. — ISBN 978-985-03-2168-8 (в пер.). — [14-4859] .

УДК 57(075.3=161.1)

9882. Біялогія : падручнік для 10-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / [М. Д. Лісаў і інш.] ; пад рэдакцыяй М. Д. Лісава ; [пераклад з рускай мовы В. К. Раманцэвіч]. — 3-е выд., перапрацаванае. — Мінск : Народная асвета, 2014. — 271 с. : іл., схемы ; 23 см. — Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама:

Ганчарэнка Р. Р., Дашкоў М. Л., Шэвярдоў У. У. — Аўтары 2-га выд.: Ганчарэнка Р. Р., Лемяза М. А., Лісаў М. Д., Шэвярдоў У. У. — Аўтары 1-га выд.: Камлюк Л. В., Лемяза М. А., Лісаў М. Дз. — 16000 экз. — ISBN 978-985-03-2169-5 (у пер.). — [14-4858] .

УДК 57(075.3=161.3)

9883. Лисов, Н. Д. Рабочая тетрадь по биологии для 6 класса : приложение к учебному пособию "Биология" для 6-го класса (автор Н. Д. Лисов) : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Д. Лисов, Е. И. Шарапа, Е. В. Борщевская. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 76, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — На титульном л. и обложке: Биология. 6. — 23000 экз. — ISBN 978-985-533-373-0 .

— [14-5180] .

УДК 57(075.3=161.1)

9884. Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных работ по биологии для 8 класса : приложение к учебному пособию "Биология" для 8-го класса (авторы: Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок) : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — 10-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014. — 30, [1] с. ; 20 см .

— (Рабочие тетради). — На титульном л. и обложке: Биология. 8. — Изд. 1–7 вышли под заглавием: Тетрадь для лабораторных работ по биологии. — 15000 экз. — ISBN 978-985-533УДК 57(075.3=161.1) 574 Агульная экалогiя і біялагічная разнастайнасць .

Біяцэналогія. Гiдрабiялогiя. Бiягеаграфiя

9885. Проблемы экологии и экологической безопасности : сборник материалов международной заочной научно-практической конференции, 12 июня 2014 г. — Минск : КИИ, 2014. — 103 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — Заглавие обложки:

Международная заочная научно-практическая конференция "Проблемы экологии и экологической безопасности". — В надзаголовке: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Командно-инженерный институт. — Библиография в конце докладов. — 40 экз. — ISBN 978-985-7018-58-1. — [14-5347] .

УДК [574+502/504](082) 577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Бiяхiмiя. Малекулярная бiялогiя. Бiяфiзiка

9886. Павловский, Н. Д. Биоорганическая химия : курс лекций для студентов медикодиагностического факультета / Н. Д. Павловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей и биоорганической химии. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 167 с. ; 20 см. — Библиография: с. 167 (10 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-558-348-7. — [14-4923] .

УДК 577.1(075.8) 579 Мiкрабiялогiя

9887. Жмакин, А. И. Медицинская микробиология. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 171 с. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 171 (13 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-558-369-2. — [14-4984] .

УДК 579.61(076.58)

–  –  –

6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 61 Медыцынскія навукі

9890. Конференция студентов и молодых ученых, посвященная памяти профессора А. А. Туревского (2014 ; Гродно). Материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора А. А. Туревского, 17–18 апреля 2014 г., [Гродно / редколлегия: В. А. Снежицкий (отв. редактор) и др.]. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 551 с. ; 20 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, Студенческое научное общество, Совет молодых ученых. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-558-379-1. — [14-4921] .

УДК 61(082)

9891. Минский консилиум-2014 : сборник материалов республиканской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием (Минск, 10–11 июня 2014 г.) / [редколлегия: Ю. Е. Демидчик – председатель и др.]. — Минск : БелМАПО, 2014 .

— 277 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Совет молодых ученых. — Библиография в конце докладов. — 200 экз. — ISBN 978-985-499-778-0. — [14-5592] .

УДК 61(082)

9892. Секреты здоровья : [справочно-рекламное издание]. — Минск : Шевкале, [2014?] .

— 36, [3] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 5000 экз. — [14-5417] .

УДК 61(03) Гл. таксама № 10175 611 Анатомiя. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомiя

9893. Зиматкин, С. М. Гистология : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / С. М. Зиматкин. — Минск : РИПО, 2014 .

— 347 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 344 (12 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 400 экз. — ISBN 978-985-503-352-4 (в пер.). — [14-4894] .

УДК 611.018(075.32) 612 Фiзiялогiя. Фiзiялогiя чалавека. Параўнальная фiзiялогiя

9894. Кислород и свободные радикалы : материалы республиканской научнопрактической конференции / [под редакцией В. В. Зинчука]. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 226 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Библиография в конце докладов. — 60 экз. — ISBN 978-985-558-388-3. — [14-4922] .

УДК 612.014.464:612.015(082)

9895. Нормальная физиология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" : в 2 ч. / под редакцией А. И. Кубарко. — Минск : Вышэйшая школа, 2013– 2014. — 21 см. — ISBN 978-985-06-2339-3 (в пер.) .

Ч. 2 / [А. И. Кубарко и др.]. — 2014. — 603, [1] с. : ил., схемы. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Александров Д. А., Лобанок Л. М., Переверзев В. А., Семенович А. А., Харламов А. Н. — Библиография: с. 594–597. — 900 экз. — ISBN 978-985УДК 612(075.8) 613 Гiгiена ў цэлым. Асабiстая гiгiена і здароўе

9896. Жукова, Л. И. Рациональное вскармливание детей первого года жизни : [учебнометодическое пособие для студентов] / Л. И. Жукова. — Минск : Витпостер, 2014. — 34 с. ;

21 см. — Библиография: с. 33 (12 назв.). — 2000 экз. — ISBN 978-985-7105-01-4. — [14-4770] .

УДК 613.953.1(075.8)

9897. Консультант кормящей мамы : от 0 до года : советы и рекомендации / [материал подготовила Е. С. Вечорко ; под редакцией Е. И. Таборовой]. — Минск : Туринфо, 2014. — 61, [2] с., [4] л. ил. : ил. ; 23 см. — (Библиотека журнала "Малышок" : для очаровательных мам и заботливых пап). — 6000 экз. — ISBN 978-985-6904-66-3. — [14-5330] .

УДК 613.953.1

9898. Общая гигиена = General hygiene : пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / [И. А. Наумов и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены и экологии. — Гродно : ГрГМУ, 2013. — 198 с. : ил., схемы ; 20 см .

— Обложка и текст на английском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зиматкина Т. И., Мойсеенок Е. А., Сивакова С. П. — Библиография: с. 197–198 (17 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-558-330-2. — [14-4919] .

УДК 613(075.8)-054.6

9899. Рябова, Т. М. Вскармливание недоношенных детей : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Рябова Татьяна Михайловна ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии ФПК и ПК. — Минск : Витпостер, 2014. — 29 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 28 (12 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-90319-9-1. — [14-4771] .

УДК 613.953.1-053.32(075.8)

9900. Современные проблемы гигиенической науки и практики, перспективы развития : сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО (Минск, 12 июня 2014 г.) / [редколлегия: Ю. Е. Демидчик – председатель и др.]. — Минск : БелМАПО, 2014. — 386 с. :

ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра гигиены и медицинской экологии. — Библиография в конце докладов. — 130 экз. — ISBN 978-985-499-777-3 .

— [14-5622] .

УДК 613/614(082)

9901. Строганова, О. Что и как есть, чтобы быть здоровым : системы Наумова, Брегга, Шаталовой, Гогулан : лучшие рекомендации / Ольга Строганова. — Москва : АСТ, 2014. — 250, [1] с. ; 21 см. — (Полный справочник здоровья). — На титульном л. в выходных данных: Прайм. — Перед выпускными данными: 12+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Библиография: с. 251 (9 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-085393-9 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3162-9 (Харвест) (в пер.). — [14-5175] .

УДК 613.2

9902. Тихонова, И. Самая нужная книга для стройности и красоты : 333 секрета на каждый день / Тихонова Инна. — Москва : АСТ, 2014. — 287 с. ; 20 см. — (Серия "Самая нужная книга для самого нужного места"). — Перед выпускными данными: 16+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На обложке автор не указан. — 5000 экз. — ISBN 978АСТ). — ISBN 978-985-18-3200-8 (Харвест). — [14-5440] .

УДК 613.24 Гл. таксама № 9777, 9797–98, 9801, 9803 614 Грамадскае здароўе і гiгiена. Санiтарыя .

Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне

9903. Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности : 2-й класс : рабочая тетрадь [с тематическими наклейками] : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздкина. — 7-е изд. — Минск : Кузьма, 2014. — 32 с., [2] л. ил. : ил. ; 24 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-453-822-8. — [14-5436] .

УДК 614.8.084(075.2=161.1)

9904. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность : лабораторный практикум для студентов всех специальностей / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Безопасность жизнедеятельности" ; [составители: А. Г. Поляков, А. В. Щур, Е. В. Жаравович]. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014–. — 21 см .

Ч. 1. — 2014. — 38 с., включая обложку : ил. — 99 экз. — [14-4797] .

УДК 614.8.084(076.58)

9905. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : рабочая тетрадь для слушателей повышения квалификации / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Командно-инженерный институт ; [составители: Ильюшонок А. В. и др.]. — Минск : КИИ, 2014. — 94 с. : схемы ;

21 см. — Составители также: Гончаренко И. А., Лепешинский Н. Н., Машуто И. И., Пастухов С. М., Рудковский П. Е., Синякова О. К., Трепашко В. Ф. — Библиография: с. 89–94 (95 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-7018-56-7. — [14-4799] .

УДК 614.8.084(075.9)

9906. Кульпанович, О. А. Совершенствование финансирования и оплаты труда в государственных организациях здравоохранения : [учебно-методическое пособие : для слушателей] / О. А. Кульпанович, Н. И. Панулина ; Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". — Минск : БелМАПО, 2014 .

— 54 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 50–53 (49 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 614.2:331.2(075.9)

9907. Оздоровительный туризм Витебщины / [Управление спорта и туризма Витебского облисполкома, городские и районные комитеты Витебской области]. — [Б. м. : б. и., 2014?]. — [10] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 1000 экз. — [14-4705] .

УДК 614.215(476.5)

9908. Повесть одного события / [текст: Зельский А. ; редактор: Плыткевич Н.]. — [Минск : Рифтур, 2014]. — [37] с., включая обложку : ил. ; 21х30 см. — Посвящается 45-летию создания Военно-медицинской службы КГБ Республики Беларусь. — 500 экз. — [14-5004] .

УДК 614.21:351.746.1(476)

9909. Пожарно-спасательный спорт : учебное пособие : для студентов учреждений высшего образования по специальности "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / [С. А. Комендант и др.] ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. — Гомель : ГГТУ, 2014. — 161 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Горковский А. Г., Григоренко Д. Н., Грищенков А. И. — Библиография: с. 159–160 (28 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-535УДК 614.84:796.015(075.8)

9910. Права и гарантии молодым специалистам : методические рекомендации / Белорусский профсоюз работников здравоохранения, Республиканский комитет ; [под общей редакцией Р. А. Часнойтя]. — Минск : Проф-Пресс, 2014. — 55 с. : схема ; 21 см. — Библиография: с. 50–52. — 8000 экз. — [14-5678] .

УДК 614.25-057.21-053.81(083.132)

9911. Ролевич, И. В. Радиационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования : в 2 ч. / И. В. Ролевич, Г. И. Морзак, Е. В. Зеленухо. — 2-е изд. — Минск : РИВШ, 2014. — 21 см. — ISBN 978-985-500-724-2 .

Ч. 2. — 2014. — 225 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 219–224 (104 назв.). — Глоссарий:

с. 127–152. — Алфавитный указатель: с. 213–218. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-726-6. — [14-4966] .

УДК 614.876.084(075.8)

9912. Сборник нормативных документов по учреждениям общего среднего образования / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Изд. 2-е. — Минск : РЦГЭиОЗ, 2014 .

— 83 с. : ил. ; 20 см. — 450 экз. — [14-5641] .

УДК 614.3:373.3/.5(083)

9913. Современные подходы к продвижению здоровья : материалы... — Гомель :

ГГМУ, 2006–. — 29 см. — Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — Основан в 2006 г .

Вып. 5 : V Международной научно-практической конференции (Гомель, 15–16 мая 2014 г.) / [редакционный совет: А. Н. Лызиков и др.]. — 2014. — 304 с. : ил. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце докладов. — 137 экз. — [14-5075] .

УДК 614.2(082)

9914. Уайзман, Д. Полное руководство по выживанию / Джон Уайзман ; [перевод с английского Ю. Суслова]. — Москва : АСТ, 2014. — 576 с. : ил. ; 22 см. — Издано при участии

ООО "Харвест" (Минск). — На переплете автор: Джон "Лофти" Уайзман. — Указатель:

с. 573–576. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-083040-4 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3080-6 (Харвест) (в пер.). — [14-5390] .

УДК 614.8.084

9915. Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : материалы международной научно-практической конференции, Гомель, 22–23 мая 2014 г. / [редколлегия: научный редактор – И. И. Суторьма и др.]. — Гомель : ГГТУ, 2014. — 444 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. — Библиография в конце докладов. — 138 экз. — ISBN 978-985-535УДК 614.8.084(082)

9916. Шатило, С. Н. Исследование и оценка пожарной опасности производственных объектов : учебно-методическое пособие по выполнению лабораторной работы по курсу "Охрана труда" для студентов всех специальностей / С. Н. Шатило, С. В. Дорошко,

В. В. Карпенко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Охрана труда". — Гомель : БГУТ, 2014. — 45, [3] с. :

схемы ; 20 см. — Библиография: с. 47 (15 назв.). — 550 экз. — ISBN 978-985-554-299-6. — [14-5627] .

УДК 614.841.34(076.58) Гл. таксама № 9900 615 Фармакалогiя. Агульная тэрапiя. Таксiкалогiя

9917. Безвозмездное донорство крови : учебно-методическое пособие / [Л. А. Смирнова и др.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра клинической гематологии и трансфузиологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 22 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Борознин Ю. А., Гольдинберг Б. М., Змачинский В. А., Кабаева Е. Н., Цвирко Д. Г. — Перед выпускными данными автор также: Климович Ольга Владимировна .

— 100 экз. — ISBN 978-985-499-775-9. — [14-5588] .

УДК 615.38(075)

9918. Василевский, С. С. Рефлекторный массаж кистей : практическое пособие / С. С. Василевский, И. А. Дежец. — Брест : Альтернатива, 2013. — 83 с. : ил. ; 24 см. — Библиография: с. 82 (19 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-521-400-8. — [14-5366] .

УДК 615.821.2:611.976

9919. Вдовиченко, В. П. Фармакология и фармакотерапия : пособие для врачей / В. П. Вдовиченко. — Минск : Донарит, 2014. — 821, [2] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 738 (24 назв.). — Указатели русских названий лекарственных веществ и терминов, латинских названий лекарственных веществ, схем лечения: с. 739–849. — 3000 экз. — ISBN 978-985-90244-2-9 (ошибоч.). — [14-5380] .

УДК 615(075)

9920. Гогулан, М. Ф. Попрощайтесь с болезнями : как питаться, чтобы жить долго, упражнения здоровья, методики и практики / Майя Гогулан. — Москва : АСТ, 2014. — 416 с. :

ил. ; 21 см. — (Любимые книги о здоровье). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск) .

— 4000 экз. — ISBN 978-5-17-084690-0 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3062-2 (Харвест) (в пер.) .

— [14-5093] .

УДК 615.89

9921. Каминофф, Л. Анатомия йоги : [иллюстрированное пособие: позы, движения и дыхательные упражнения] : новая редакция / Лесли Каминофф, Эйми Мэтьюз ; [перевод с английского выполнил С. Э. Борич]. — 2-е изд. — Минск : Попурри, 2014. — 319, [1] с. : ил. ;

24 см. — На 320-й с. иллюстратор: Эллис Ш. — 3000 экз. — ISBN 978-985-15-2191-9. — [14-5557] .

УДК 615.851.85:611 616 Паталогiя. Клiнiчная медыцына

9922. Белевцев, М. В. Первичные иммунодефициты : методическое пособие : [для аспирантов] / М. В. Белевцев, С. О. Шарапова, Т. А. Углова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии". — Минск : Витпостер, 2014. — 54 с. ; 22 см. — Библиография:

с. 52–54 (68 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-7105-04-5. — [14-5423] .

УДК 616-097-008.64-08(075.8)

9923. Ильин, А. В. Лечение пролежней у детей с нарушенной центральной нейрорегуляцией : пособие для врачей / А. В. Ильин, А. В. Виноградов, А. В. Диордиев ; под редакцией Е. Г. Сологубова. — Минск : ДокторДизайн, 2014. — 30 с. : ил. ; 21 см. — Библиография:

с. 30 (9 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-6913-70-2. — [14-4786] .

УДК 616-002.46-053.2-08

9924. Кононов, Е. В. Биопсийно-секционный курс = Biopsy-sectional course : пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / Е. В. Кононов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической анатомии. — Гродно : ГрГМУ, 2013. — 54 с. ; 20 см. — Обложка и текст на английском языке. — 99 экз. — ISBN 978-985УДК 616-091-076(075.8)-054.6

9925. Костецкая, Т. В. Злокачественные лимфомы : методические рекомендации : [для слушателей] / Т. В. Костецкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафера онкологии. — Минск :

БелМАПО, 2014. — 48 с. ; 21 см. — Библиография: с. 47–48 (16 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-774-2. — [14-5589] .

УДК 616-006.441-08(083.132)(075.9)

9926. Маловичко, А. В. ONKO-STOP : битва против рака : самоучитель для тех, кто хочет победить болезнь / Анатолий Маловичко. — Москва : АСТ, 2014. — 413, [1] с. ; 21 см. — (Проверено! Рекомендую). — На титульном л. в выходных данных: Прайм. — Перед выпускными данными: 12+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-085411-0 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3170-4 (Харвест) (в пер.). — [14-5356] .

УДК 616-006-085.89

9927. Патологическая физиология : практикум в 2 ч. для студентов медикопсихологического факультета / [Н. Е. Максимович и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии им. Д. А. Маслакова. — Гродно : ГрГМУ, 2011–2014. — 21 см .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Лелевич А. В., Троян Э. И., Ходосовский М. Н. — ISBN 978-985-558-356-2 .

Ч. 2. — 2014. — 412 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 410–412 (38 назв.), библиография в конце занятий. — 120 экз. — ISBN 978-985-558-343-2. — [14-4932] .

УДК 616-092(076.58)

9928. Соколов, К. Н. Манипуляционная техника при уходе за терапевтическими пациентами : пособие для студентов лечебного, медико-психологического факультетов и факультета иностранных учащихся / К. Н. Соколов, О. В. Отливанова, Т. П. Пронько ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 91 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 90–91 (23 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-558-361-6. — [14-4916] .

УДК 616-083(075.8) 616.1/.9 Прыватная паталогія

9929. Внутренние болезни : лекции для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / [В. М. Пырочкин и др.] ; под общей редакцией В. М. Пырочкина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 351 с. : схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Ерш И. Р., Жигальцов А. М., Карпович Ю. И., Мирончик Е. В., Скавронский В. И., Хотим Е. Н., Чирко М. М. — Библиография в конце тем. — 99 экз. — ISBN 978УДК [616.1/.4+616.61]-08(075.4)

9930. Кежун, Е. Н. Диагностика и лечение терапевтических заболеваний на амбулаторном этапе : пособие для студентов 5-х и 6-х курсов лечебного факультета / Е. Н. Кежун, Н. С. Слободская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра поликлинической терапии. — 2-е изд. — Гродно :

ГрГМУ, 2014. — 185 с. : схемы ; 20 см. — Библиография в тексте. — 99 экз. — ISBN 978УДК 616.1/.9-07/-08-039.57(075.8)

616.1 Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы .

Сардэчна-сасудзістыя захворванні

9931. Геморрагические расстройства у новорожденных : учебно-методическое пособие / Г. А. Шишко [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования". — Минск : Наша Идея, 2014. — 47 с. : схемы ; 21 см. — Авторы также: Крастелева И. М., Миронов Л. Л., Сапотницкий А. В., Устинович Ю. А. — Библиография: с. 46–47 (34 назв.). — 700 экз. — ISBN 978-985-90324-3-1. — [14-4913] .

УДК 616.151.5-053.3-08(075)

9932. Жарихина, М. П. Клинико-инструментальная диагностика открытого артериального протока : учебно-методическое пособие / М. П. Жарихина, Л. Ю. Ушакова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра функциональной диагностики. — Минск : БелМАПО, 2014 .

— 29 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 29 (7 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-717-9 .

— ISBN 978-9850499-717-9 (ошибоч.). — [14-5597] .

УДК 616.131.3-007.22-07(075)

9933. Лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы производства РУП "Белмедпрепараты" / РУП "Белмедпрепараты" ; [главный редактор Т. В. Трухачева]. — Минск : Парадокс, 2014. — 198 с. : ил. ; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-451-304-1 (ошибоч.). — [14-5491] .

УДК 616.1-085.22(03)

9934. Помощь вашему сердцу! : в помощь врачу для работы с пациентами. — [Минск :

б. и., 2014?]. — [22] с., включая обложку : ил. ; 19 см. — 10000 экз. — [14-5666] .

УДК 616.12-085.22

616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы

9935. Оториноларингология : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям / [П. А. Тимошенко и др.] ; под общей редакцией П. А. Тимошенко. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 432 с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Буцель А. Ч., Куницкий В. С., Хоров О. Г., Шляга И. Д. — Перед выпускными данными 3-й автор: Буцель Нина Чеславовна. — Библиография: с. 429. — 900 экз. — ISBN 978-985-06-2384-3 (в пер.). — [14-4981] .

УДК 616.21(075.8)

616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта

9936. Буторова, Л. И. Жирная печень: кто виноват и что делать? : пособие для пациентов / Л. И. Буторова. — 2-е изд. — Минск : Альтиора – Живые краски, 2014. — 24 с. ; 21 см. — Библиография: с. 24 (6 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-985-7073-47-4. — [14-5485] .

УДК 616.36-003.826-07/-08

9937. Буторова, Л. И. Лекарственные поражения печени : пособие для пациентов / Л. И. Буторова. — 2-е изд. — Минск : Альтиора – Живые краски, 2014. — 12 с. ; 21 см. — Библиография: с. 12 (6 назв.). — 1500 экз. — ISBN 978-985-7073-48-1. — [14-5484] .

УДК [616.36-02:615.244]-08

9938. Кишкурно, Е. П. Диагностика и лечение острых кишечных инфекций у детей в условиях поликлиники : пособие / Е. П. Кишкурно, Г. М. Лагир, Л. И. Матуш. — Минск :

Тирас-Н, 2014. — 38 с. ; 21 см. — На обложке: гастроэнторология. — Библиография: с. 38 (14 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-90314-6-5. — [14-5650] .

УДК 616.34-002-036.1-053.2-08-039.57

9939. Лазерно-оптическая диагностика в стоматологии : учебно-методическое пособие / [С. П. Рубникович и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафера ортопедической стоматологии, Белорусский государственный медицинский университет, 3-я кафедра терапевтической стоматологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 23 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Барадина И. Н., Денисова Ю. Л., Майзет А. И., Хомич И. С .

— 100 экз. — ISBN 978-985-499-776-6. — [14-5587] .

УДК 616.31-07:615.849.19(075)

9940. Лечение острых инфекционных диарей у детей раннего возраста : методические рекомендации / [В. М. Семенов и др.]. — Минск : Тирас-Н, 2014. — 21 с. : схемы ; 21 см. — На обложке: педиатрия. — На обложке в выходных данных: Витебск. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Грижевская А. Н., Дмитраченко Т. И., Зенькова С. К., Крылова Е. В., Ляховская Н. В., Скворцова В. В., Хныков А. М. — 500 экз. — ISBN 978-985УДК 616.34-008.314.4-036.11-08-053.3/.4(083.132)

9941. Луцкая, И. К. Терапевтическая стоматология : учебное пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых по специальности "Стоматология" / И. К. Луцкая .

— Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 606, [1] с., [2] л. ил. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 600–602. — 700 экз. — ISBN 978-985-06-2373-7 (в пер.). — [14-5188] .

УДК 616.31-085(075.9)

9942. Луцкая, И. К. Физические методы научных исследований в стоматологии : учебно-методическое пособие : [для аспирантов] / И. К. Луцкая, Н. В. Новак, О. Г. Зиновенко ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра терапевтической стоматологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 39 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 39 (16 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 616.314.1-073(075.8)

9943. Методы диагностики начальных кариозных поражений твердых тканей зубов :

учебно-методическое пособие / [И. К. Луцкая и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра терапевтической стоматологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 24 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гранько С. А., Данилова Д. В., Матвеев А. М. — Библиография: с. 23–24 (17 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-768-1 .

— [14-5601] .

УДК 616.314-002-036.11/.12-07(075)

9944. Ортопедическая стоматология : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Стоматология" : в 2 ч. — Минск : Вышэйшая школа, 2013– 2014. — 27 см. — Авторы 1-й ч.: Воложин Г. В., Головко А. И., Дмитроченко А. П., Ивашенко С. В., Коцюра Ю. И., Круглик А. Ю., Матвеев А. М., Наумович С. А., Пархамович С. Н., Стожаров П. А., Титов П. Л., Шишов В. Г. — ISBN 978-985-06-2343-0 (в пер.) .

Ч. 2 / [С. А. Наумович и др.] ; под общей редакцией С. А. Наумовича, А. С. Борунова, С. С. Наумовича. — 2014. — 318, [1] с. : ил. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Борунов А. С., Бунина М. А., Величко Л. С., Гунько И. И., Доста А. Н., Крушинина Т. В., Мойсейчик П. Н., Наумович С. С., Пискур В. В., Ралло В. Н., Шаранда В. А., Ящиковский Н. В. — Библиография: с. 312–313. — 500 экз. — ISBN 978-985-06-2390-4. — [14-5313] .

УДК 616.314-089.23(075.8)

9945. Рубникович, С. П. Использование ультразвука в эндодонтии : учебно-методическое пособие : [для студентов] / С. П. Рубникович, Ю. А. Костецкий, И. Н. Барадина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра ортопедической стоматологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 24 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 22–23 (23 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 616.314.163-085.837.3(075.8)

9946. Чухрай, И. Г. Средства и методы местной анестезии в стоматологии : учебнометодическое пособие / И. Г. Чухрай, Н. В. Новак, Е. И. Марченко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : БелМАПО, 2014. — 61 с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-499-771-1 .

— [14-5595] .

УДК 616.314-089.5-031.84(075)

–  –  –

616.8 Неўралогія. Неўрапаталогія. Нервовая сістэма 9953. "Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии", белорусская республиканская научно-практическая конференция для молодых специалистов (13 ; 2014 ; Гродно) .

Сборник материалов XIII Республиканской научно-практической конференции для молодых специалистов "Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии" : 22–23 мая 2014 г., Гродно : приложение [к международному научно-практическому журналу "Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа" / главный редактор Лихачев С. А.]. — Минск : Профессиональные издания, 2014. — 121 с. : ил. ; 20 см. — 150 экз. — [14-5088] .

УДК [616.8+616.8-089](082)

9954. Комплекс упражнений для проведения занятий по лечебной гимнастике в домашних условиях с детьми, болеющими церебральным параличом. — [Б. м. : б. и., 2014?]. — 14, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 1000 экз. — [14-5482] .

УДК 616.831-009.11-053.2-085.825.1 616.9 Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі

9955. Легионеллез (этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика) : учебно-методическое пособие / [Коломиец Наталья Дмитриевна и др.] ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра эпидемиологии и микробиологии. — Минск : БелМАПО, 2014. — 32, [1] с. ; 21 см. — Авторы указаны перед выпускными данными. Авторы также: Гасич Е. Л., Каранкевич М. В., Красько А. Г., Левшина Н. Н., Лешкевич А. Л., Романова О. Н., Тонко О. В., Ханенко О. Н., Шмелева Н. Д. — Библиография: с. 29–32 (44 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-499-731-5. — [14-5599] .

УДК [616.98:579.84]-08(075) 617 Хiрургiя. Артапедыя. Афтальмалогiя

9956. Военно-полевая хирургия = War surgery : пособие для студентов факультета иностранных учащихся (с английским языком обучения) / [В. В. Лашковский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ. — Гродно : ГрГМУ, 2013. — 109 с. :

ил. ; 20 см. — Текст на английском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Аносов В. С., Кошман Г. А., Мармыш А. Г. — 50 экз. — ISBN 978-985-558-335-7 .

— [14-4926] .

УДК 617-089:355(075.8)-054.6

9957. Ковальчук, В. И. Детская хирургия : тестовый контроль, практические навыки и вопросы к государственному экзамену : учебно-методическое пособие для студентов 6-го курса педиатрического факультета / В. И. Ковальчук, К. М. Иодковский, В. В. Лашковский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — 5-е изд., переработанное и дополненное. — Гродно : ГрГМУ, 2014. — 259 с. ; 20 см. — Заглавие 1–3-го изд.: Детская хирургия: тестовый контроль, практические навыки и вопросы к государственному экзамену. — Авторы 2–4-го изд.: Иодковский К. М., Лашковский В. В., Шейбак В. М. — 99 экз. — ISBN 978-985-558-382-1. — [14-4928] .

УДК 617-089-053.2(075.8) 618 Гiнекалогiя. Акушэрства

9958. Коновалов, С. С. Информационная медицина – зов будущего! Летопись настоящего / Сергей Сергеевич Коновалов. — Москва : АСТ, 2014. — 342 с., [8] л. ил. ;

27 см. — (Информационная медицина). — На титульном л. в выходных данных: Прайм. — Перед выпускными данными: 12+. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 20000 экз. — ISBN 978-5-17-084396-1 (АСТ). — ISBN 978-985-18-3210-7 (Харвест) (в пер.). — [14-5246] .

УДК 618.19-006.6-085.89

9959. Коршикова, Р. Л. Медикаментозный аборт : методика выполнения : инструкция по применению / Р. Л. Коршикова, А. Н. Барсуков, А. М. Камлюк ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — 3-е изд. — Минск : ДокторДизайн, 2014. — 17, [1] с. ; 21 см .

— Перед выпускными данными заглавие: Медикаментозный аборт. Методика выполнения .

— 300 экз. — ISBN 978-985-6913-66-5. — [14-4774] .

УДК 618.39-085.256.55(083.133)

9960. СПКЯ: клиника, диагностические критерии, принципы восстановления репродуктивной функции и коррекции метаболических осложнений / [Ю. В. Савочкина и др.] ;

УО "Белорусская государственная медицинская академия последипломного образования". — Минск : ДокторДизайн, 2014. — 85, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Забаровская З. В., Камлюк А. М., Кириллова Е. Н., Михалевич С. И., Шепелькевич А. П. — Библиография: с. 81–86 (70 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-6913УДК 618.11-006.2-08

9961. Чуканов, А. Н. Нарушение сердечного ритма у плода : руководство для врачей / А. Н. Чуканов, И. В. Тихоненко. — Минск : ДокторДизайн, 2014. — 67, [2] с., включая обложку : ил., схема ; 20 см. — Библиография: с. 66–67 (13 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985УДК 618.29:616.12-008.3-08 <

–  –  –

62 Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым

9964. Гульков, Г. И. Системы автоматического управления электроприводами : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальностям "Автоматизированные электроприводы", "Городской электрический транспорт", "Монтаж и эксплуатация электрооборудования" / Г. И. Гульков, Ю. Н. Петренко, Т. В. Бачило ; под общей редакцией Ю. Н. Петренко .

— Минск : ИВЦ Минфина, 2014. — 364, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 360–361 (16 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-7060-65-8. — [14-5013] .

УДК 62-83-52:681.51(075.32)

9965. Инженерно-педагогическое образование в XXI веке : материалы X Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов БНТУ (70-й студенческой научно-технической конференции БНТУ), 15–16 мая 2014 г. : в 2 ч. / [редколлегия:

С. А. Иващенко (гл. редактор) и др.]. — Минск : БНТУ, 2014. — 21 см. — В надзаголовке:

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — Библиография в конце докладов. — ISBN 978-985-550-484-0 .

Ч. 1. — 180, [1] с. : ил., схемы. — 90 экз. — ISBN 978-985-550-482-6. — [14-4751] .

УДК [62+37.091:62](476)(082)

9966. Ч. 2. — 164, [1] с. : ил. — 80 экз. — ISBN 978-985-550-483-3. — [14-4752] .

УДК [62+37.091:62](476)(082)

–  –  –

621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія .

Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання

9968. Покровский, А. И. Материаловедение машиностроительных материалов : курс лекций : для студентов высших учебных заведений и поступающих в аспирантуру / А. И. Покровский. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск : ФУАинформ, 2014. — 125 с. : ил., схемы ; 15х21 см. — Библиография: с. 124–125 (10 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-6868-83-5. — [14-5278] .

УДК 621:620.22(084.31)(075.8)

621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка

621.039 Ядзерная тэхніка. Ядзерная (атамная) энергетыка .

Атамная прамысловасць у цэлым

9969. Оценка влияния объектов хранения радиоактивных отходов спецпредприятия "Экорес" на качество подземных вод напорных горизонтов, используемых для водопользования / Н. М. Ширяева [и др.]. — Минск : ОИЭЯИ, 2014. — 31 с. : ил., схемы ;

21 см. — (Препринт / Национальная академия наук Беларуси, Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны ; ОИЭЯИ-62). — Авторы также: Денисова В. В., Захаров А. А., Иванов В. Б., Скурат В. В., Томина Н. М., Яцко С. Н., Ященко Ю. В. — Библиография: с. 30 (10 назв.). — 30 экз. — [14-4943] .

УДК 621.039.743:556.388.013(0.036.4)

621.3 Электратэхнiка

9970. Крутов, А. В. Теоретические основы электротехники : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования / А. В. Крутов, Э. Л. Кочетова, Т. Ф. Гузанова. — Минск : РИПО, 2014 .

— 375 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 362 (11 назв.). — 900 экз. — ISBN 978-985-503в пер.). — [14-5361] .

УДК 621.3.01(075.32)

9971. Теоретические основы электротехники : пособие для абитуриентов, поступающих на сокращенный срок обучения : специальность 1-74 06 05 – Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра электротехники ; [составители: А. В. Крутов, Т. Ф. Гузанова]. — Минск :

БГАТУ, 2014. — 86, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 74–75 (12 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-519-655-7. — [14-5443] .

УДК 621.3(075.4)

621.31 Электраэнергетыка. Вытворчасць, перадача і рэгуляванне электраэнергіі. Электравымяральная тэхніка .

Тэхнічнае выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці

9972. Организация производства и управление предприятием : практикум для студентов специальностей 1-43 01 04 "Тепловые электрические станции" и 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и организация энергетики" ; [составители: И. А. Бокун, В. Н. Нагорнов]. — Минск : БНТУ, 2014. — 60, [1] с. :

схемы ; 21 см. — Библиография: с. 60–61 (20 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-076-7 .

— [14-5023] .

УДК 621.311:658.5(076.58)

9973. Сурин, В. М. Электромеханические и электромагнитные устройства систем безопасности : учебно-методическое пособие для [студентов] специальности 1-39 03 01 "Электронные системы безопасности" / В. М. Сурин, С. М. Боровиков, Н. В. Вышинский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра инженерной графики. — Минск : БГУИР, 2014. — 134, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 136 (6 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-543УДК 621.313/.314(075.8) <

–  –  –

621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы .

Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц

9975. Курулев, А. П. Надежность изделий промышленной электроники : учебнометодическое пособие для [студентов] специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" / А. П. Курулев ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра теоретических основ электротехники. — Минск : БГУИР, 2014. — 102, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 100–101 (27 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-978-8. — [14-5127] .

УДК 621.38.019.3(075.8)

9976. Расчет и моделирование электронных схем аналоговых устройств : методическое пособие к выполнению типовых расчетов и моделирования схем по дисциплинам "Электроника" и "Схемотехника аналоговых устройств" : [для студентов / Н. В. Кондратюк и др.] ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Информационно-измерительная техника и технологии".

— Минск :

БНТУ, 2014. — 124, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Жарин А. Л., Зуйков И. Е., Невдах В. В. — Библиография: с. 125 (10 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-525-929-0. — [14-4951] .

УДК 621.38.037.33(075.8)

621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь .

Радыёсувязь. Тэхніка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне

9977. Теоретические основы проектирования электронных систем безопасности .

Лабораторный практикум : пособие для специальности 1-39 03 01 "Электронные системы безопасности" / [С. М. Боровиков и др.] ; под редакцией С. М. Боровикова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем. — Минск : БГУИР, 2014. — 69 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Бересневич А. И., Бурак А. И., Гришель Р. П., Шнейдеров Е. Н. — Библиография в конце лабораторных работ. — 100 экз. — ISBN 978-985-543-019-4. — [14-5500] .

УДК 621.396.6:[621.396.9:654.9]-049.5(076.58)

9978. Фомичев, В. Н. Передача дискретных сообщений : лабораторный практикум по дисциплинам "Передача дискретных сообщений" и "Передача цифровых сигналов" / В. Н. Фомичев, П. М. Буй ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Системы передачи информации". — Гомель :

БГУТ, 2014. — 52, [3] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 54 (6 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-554-284-2. — [14-5226] .

УДК 621.391.037.3:656.25(076.58)

9979. Фомичев, В. Н. Теория передачи сигналов : лабораторный практикум / В. Н. Фомичев, И. О. Жигалин ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Системы передачи информации". — Гомель :

БГУТ, 2014. — 31, [2] с., включая обложку : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 32 (6 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-554-281-1. — [14-5694] .

УДК 621.39(076.58)

621.4 Цеплавыя рухавiкi (акрамя паравых машын i паравых турбiн)

9980. Якубович, А. И. Системы охлаждения двигателей тракторов и автомобилей :

исследования, параметры и показатели / А. И. Якубович, Г. М. Кухаренок, В. Е. Тарасенко .

— Минск : БНТУ, 2014. — 298, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 295–297 (34 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-458-1. — [14-4903] .

УДК 621.431.7-71:[631.3+656.13]

621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў .

Устаноўкі, абсталяванне і апаратура

9981. Мельничук, В. Г. Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов : практическое пособие / В. Г. Мельничук ; Учреждение образования "Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газинститут". — Минск : Газ-институт, 2014. — 95 с. ; 21 см. — Библиография: с. 93–95 (49 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-6809-27-2. — [14-4772] .

УДК 621.64.02:661.91-404

621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым:

працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні

9982. Верещагин, М. Н. Технология ковки и горячей штамповки : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-36 01 05 "Машины и технология обработки материалов давлением" / М. Н. Верещагин, С. В. Шишков ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 204 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 201 (14 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-174-1. — [14-5145] .

УДК [621.73+621.98.043](075.8)

621.8 Дэталi машын. Перадачы (механiчныя) .

Пад'ёмна-транспартнае абсталяванне. Крапежныя сродкi. Змазка

9983. Робототехника : Математическое и компьютерное моделирование механики манипуляторов. Курс лекций / [О. В. Громыко и др. ; под общей редакцией М. А. Журавкова] ; Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2013. — 222, [1] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Громыко А. О., Журавков М. А., Царева А. А. — Библиография: с. 217–221 (71 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-518-895-8. — [14-4874] .

УДК [621.865.8:[531.1+531.3]]:[510.589+004.896](075.8)

9984. Червячные передачи: общие сведения, расчеты, динамика и надежность :

монография / В. Благодарный [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь,

Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2014. — 271, [1] с. :

ил., схемы ; 21 см. — Авторы также: Галко И., Дремук В., Павленко С. — Библиография:

с. 267–272 (94 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-498-565-7 (в пер.). — [14-5503] .

УДК 621.833.38 Гл. таксама № 9998

621.9 Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы .

Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне, апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы

9985. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент : практикум : учебное пособие для учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по группе специальностей "Машиностроительное оборудование и технологии" / С. Э. Завистовский. — Минск : РИПО, 2014. — 167 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 164–165. — 300 экз. — ISBN 978-985-503-350-0. — [14-4895] .

УДК 621.9(076.532)

9986. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по группе специальностей "Машиностроительное оборудование и технологии" / С. Э. Завистовский. — Минск : РИПО, 2014. — 446, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 431–436, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз .

— ISBN 978-985-503-342-5 (в пер.). — [14-4893] .

УДК 621.9(075.32)

9987. Основы ленточного пиления и станки : учебно-методическое пособие для лабораторных работ / [Ю. Р. Маркевич и др.] ; под редакцией Э. М. Дечко, Ю. Р. Маркевича ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". — Минск : БНТУ, 2014. — 78, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л.

Авторы также:

Дечко Э. М., Сизов С. В., Якимович А. М. — Библиография: с. 79 (5 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-550-335-5. — [14-5642] .

УДК 621.935(076.58) Гл. таксама № 9982 623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл .

Тэхніка ваенна-марскога флоту

9988. Капустин, П. И. Подготовка к работе и работа на командирских машинах управления 1В14 и 1В15 : пособие : [для курсантов] / П. И. Капустин, В. Г. Ильев ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2014. — 123 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 122 (9 назв.). — 85 экз. — ISBN 978УДК 623.41(075.8)

9989. Лысый, А. Н. Контроль технического состояния и настройка основных систем и устройств РЛС 5Н84А : пособие : [для слушателей и курсантов] / А. Н. Лысый, С. А. Юрас ;

Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2014. — 122 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 122 (5 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-544-202-9. — [14-4798] .

УДК 623.611:621.396.96(075.8/.9) 624 Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў .

Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў .

Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў 624.01/.07 Агульныя пытанні будаўнiчай справы

9990. Кондратчик, А. А. Железобетонные конструкции : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / Кондратчик А. А., Кондратчик Н. И. ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций. — 5-е изд., переработанное и дополненное. — Брест : БрГТУ, 2014–. — 29 см. — Автор 1–2-го изд.: Кондратчик А. А .

Ч. 1 : Основы расчета и конструирования. — 2014. — 111 с. : ил. — Библиография: с. 9 (11 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-493-278-1. — [14-5002] .

УДК 624.012.45.04(075.8)

9991. Строительные конструкции : учебно-методический комплекс "Каменные и армокаменные конструкции" для учащихся специальности 2-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Архитектурно-строительный колледж ; [составитель С. М. Жебрак]. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014–. — 21 см .

Ч. 1. — 2014. — 43, [1] с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 39 (6 назв.). — 66 экз. — [14-4792] .

УДК 624.012(075.32)

9992. Ч. 2. — 2014. — 26 с., включая обложку : ил. — Библиография: с. 26 (7 назв.). — 66 экз. — [14-4793] .

УДК 624.012(075.32)

9993. Ч. 3. — 2014. — 27 с., включая обложку. — Библиография: с. 12 (6 назв.). — 66 экз. — [14-4795] .

УДК 624.012(075.32)

624.1 Падземнае будаўніцтва. Земляныя работы .

Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў

9994. Belarusian State Concern for Oil and Chemistry JSC "Trest Shakhtospetsstroy" :

35 years advansing towards new prospects / [translated by N. F. Kvasovets]. — Minsk : Unipack, [2012] .

— 37, [3] с., уключаючы вокладку : іл. ; 28 см. — На англійскай мове. — 99 экз. — [14-5047] .

Беларускі дзяржаўны канцэрн па нафце і хіміі ААТ "Трэст Шахтаспецстрой" .

УДК 624.191.5:658.114.45(476.1-21Салігорск)

9995. Le concern de l'etat Bilorusse pour le ptrole et la chimie SA "Trest Shakhtospetsstroy" : 35 annes en ouvrant les nouveaux horizons! / [traduction de Laptsenak I. M.]. — Minsk : Unipack, [2014]. — 37, [3] с., уключаючы вокладку : іл. ; 28 см. — На французскай мове. — 99 экз. — [14-5051] .

Беларускі дзяржаўны канцэрн па нафце і хіміі ААТ "Трэст Шахтаспецстрой" .

УДК 624.191.5:658.114.45(476.1-21Салігорск) 625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва .

Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва 625.7/.8 Аўтамабiльныя дарогi. Дарожнае будаўнiцтва

9996. Пути сообщения и их транспортные качества : методические указания для студентов всех форм обучения по специальности 1-44 01 01 "Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Организация автомобильных перевозок и дорожного движения" ; [составители: Е. Н. Кот, В. Н. Седюкевич,

В. Д. Чижонок]. — Минск : БНТУ, 2014. — 65, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 13–14 (20 назв.). — 100 экз. — [14-5374] .

УДК 625.7/.8-021.465-044.3(075.8) 626/627 Гідратэхнічнае будаўніцтва. Гідратэхніка ў цэлым

9997. Смага мінае – крыніцы застаюцца : адкрытае акцыянернае таварыства "Мінскводбуд" : 1959–2014 : более полувека на рынке строительных услуг / Мінскводбуд. — [Минск : б. и., 2014]. — 33 с., включая обложку : ил. ; 18х25 см. — Обложка на белорусском языке. — 1000 экз. — [14-5385] .

УДК 626.8:658.114.45(476-25)"1959/2014" 629 Тэхнiка сродкаў транспарту

629.3 Наземныя сродкi транспарту (акрамя рэйкавых)

9998. Хитрюк, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальностям "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование", "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / В. А. Хитрюк, А. К. Трубилов. — Минск : РИПО, 2013. — 322, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 314–315. — 900 экз. — ISBN 978-985-503-332-6 (в пер.). — [14-4900] .

УДК [629.33-61+621.89](075.32)

629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы .

Вагоны. Служба рухомага саставу

9999. Захарова, Т. В. Подвижной состав и тяга поездов: ходовые части вагонов : учебнометодическое пособие для практических работ / Т. В. Захарова, С. М. Васильев, О. М. Моисейчикова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство". — Гомель : БГУТ, 2014 .

— 33, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 34 (6 назв.). — 350 экз. — ISBN 978УДК 629.45/.46.027.2(076.58) <

–  –  –

631/635 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю .

Земляробства. Садаводства 631 Сельская гаспадарка ў цэлым

10003. Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений : сборник научных статей по материалам XVII Международной научнопрактической конференции (Гродно, 14 марта 2014 г.). — Гродно : ГрГАУ, 2014. — 245 с. :

ил., схемы ; 20 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный университет. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-537-044-5. — [14-5414] .

УДК [631+631.5+632](082)

10004. Современные технологии сельскохозяйственного производства : ветеринария, зоотехния : сборник научных статей по материалам XVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 16 мая 2014 г.). — Гродно : ГрГАУ, 2014. — 295 с. : ил. ; 21 см .

— Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный университет .

— Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-537-045-2. — [14-5413] .

УДК [631+619+636](082)

631.1 Арганiзацыя i кiраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

10005. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 16–17 октября 2013 г.) :

в 3 т. / [редколлегия: П. П. Казакевич (главный редактор), С. Н. Поникарчик]. — Минск :

НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2014. — 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISSN 2222-8837 .

Т. 1. — 367 с. : ил., схемы. — [14-5302] .

УДК [631.171+633/635+636]:631.152.2(082)

10006. Т. 2. — 323 с. : ил., схемы. — [14-5304] .

УДК [631.171+633/635+636]:631.152.2(082)

10007. Т. 3. — 332 с. : ил., схемы. — [14-5306] .

УДК [631.171+633/635+636]:631.152.2(082)

10008. Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Белорусского государственного аграрного технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ), доктора технических наук, профессора В. П. Суслова (Минск, 4–6 июня 2014 г.) : в 2 ч. / [редколлегия: Миклуш В. П. (научный редактор) и др.]. — Минск : БГАТУ, 2014. — 20 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Республиканское объединение "Белагросервис". — Библиография в конце докладов. — 200 экз .

— ISBN 978-985-519-667-0 .

Ч. 1. — 487 с. : ил., схемы. — ISBN 978-985-519-668-7. — [14-5451] .

УДК [631.17+631.3](082)

10009. Ч. 2. — 399 с. : ил., схемы. — Часть текста на белорусском языке. — ISBN 978УДК [631.17+631.3](082) Гл. таксама № 10011

631.3 Сельскагаспадарчыя машыны і прылады .

Сельскагаспадарчае абсталяванне

10010. Бориков, С. Н. Машины и оборудование для животноводства : рабочая тетрадь :

пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности "Производство продукции животноводства" / С. Н. Бориков. — Минск : РИПО, 2014. — 47 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 47 (5 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-503-367-8. — [14-5370] .

УДК 631.3:636(075.32)

10011. Дочернее предприятие "Щучинский ремонтный завод" Гродненского унитарного предприятия "Облсельхозтехника". — Минск : Рекхаус, 2014. — [14] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — 1000 экз. — [14-5050] .

УДК [631.3+631.173.4]:658.115(476.6-22Рожанка)

10012. Ивуть, Р. Б. Теоретические и прикладные основы совершенствования конкурентоспособности предприятий сельхозмашиностроения и их трансформация к условиям глобального рынка / Р. Б. Ивуть, И. В. Емельянович. — Минск : БНТУ, 2014. — 307, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 245–255 (107 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-492-5 .

— [14-5020] .

УДК [631.3:631.15]:339.137.2 Гл. таксама № 10008–09

631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні

10013. Цыбулько, Н. Н. Обработка почвы в эрозионных и загрязненных радионуклидами агроландшафтах / Н. Н. Цыбулько, А. Ф. Черныш ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". — Минск : ИВЦ Минфина, 2014. — 423 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 341–378. — Глоссарий: с. 412–423. — 110 экз. — ISBN 978-985-7060-67-2 (в пер.). — [14-5026] .

УДК [631.445.24:631.438.2]:631.51(476)

–  –  –

633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць

10015. Каталог источников селекционно ценных признаков сельскохозяйственных культур / [Матыс И. С. и др. ; под редакцией Привалова Ф. И.] ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию". — [Жодино : б. и.], 2014–. — 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бирюкович Т. В., Буштевич В. Н., Гриб С. И., Козловский А. А., Кравченко В. М., Маркевич И. М., Пашкевич П. А., Позняк Е. И., Привалов Ф. И., Сацук И. В., Сущевич Ю. А., Халецкий С. П .

Вып. 1 : Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, люпин, вика, горох. — 2014. — 70, [1] с. :

ил. — Библиография: с. 70 (5 назв.). — 50 экз. — [14-5427] .

УДК [633.1+633.35/.37]-152.7(085)

10016. Кукуруза : гибриды, болезни, вредители, сорняки. — [Минск : б. и., 2014?]. — 58 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — На обложке: syngenta. — 3000 экз. — [14-5481] .

УДК 633.15-152.632.5+633.15-293.4

10017. Рапс : гибриды, болезни, вредители, сорняки. — [Минск : б. и., 2014?]. — 58 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — На обложке: syngenta. — 1000 экз. — [14-5480] .

УДК 633.853.494-152.632.5+633.853.494-293.4

10018. Сахарная свекла : гибриды, болезни, вредители, сорняки. — [Минск : б. и., 2014?]. — 59 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — На обложке: syngenta. — 1000 экз. — [14-5494] .

УДК 633.63-152.632.5+633.63-293.4

10019. Стержневая генетическая коллекция Lupinus angustifolius L. : генетика, формирование биологического банка генов, использование / [Купцов Н. С. и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" .

— [Минск : б. и.], 2014. — 126 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Бугрова А. Н., Гришин С. Ю., Лис Н. Н., Матыс И. С., Нам И. Я., Привалов Ф. И .

— Библиография: с. 113–124 (121 назв.). — 50 экз. — [14-5425] .

УДК 633.367.2-152.3

10020. Унифицированный классификатор ржи Secale L. / [Привалов Ф. И. и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию". — [Минск : б. и.], 2014. — 55, [1] с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Алекперова Е. М., Артюх Д. Ю., Бирюкович Т. В., Лис Н. Н., Матыс И. С., Урбан Э. П. — Библиография: с. 54 (11 назв.). — 50 экз. — [14-5495] .

УДК 633.14-152

–  –  –

636/639 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі .

Паляванне. Рыбная гаспадарка 636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак .

Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

10022. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XVII Международной студенческой научной конференции, посвященной 80-летию кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии УО "БГСХА", Горки, 29–30 мая 2014 г. / [редколлегия: П. А. Саскевич (гл. редактор) и др.]. — Горки : БГСХА, 2014. — 409 с. : ил. ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — [14-5215] .

УДК 636:631.151.2(082)

10023. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки : БГСХА, [1998?]–. — 20 см. — Вып. 1–6 вышли без сведений о номере выпуска. — ISSN 2079-6668 .

Вып. 17 : в 2 ч., ч. 1 / [редколлегия: П. А. Саскевич (гл. редактор) и др.]. — 2014. — 382 с. :

ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [14-5208] .

УДК 636:631.151.2(082)

10024. Вып. 17 : в 2 ч., ч. 2 / [редколлегия: П. А. Саскевич (гл. редактор) и др.]. — 2014. — 368 с. : ил. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [14-5210] .

УДК 636:631.151.2(082)

10025. Лето Беларуси, 2014 : международная выставка собак CACIB FCI, 1 июня 2014 .

Минск, 2014 : международная выставка собак CACIB FCI, 31 мая 2014 : [к сборнику в целом]: каталог. — Минск : Киреев Н. Б., 2014. — 122, 134 с. встречной пагинации, [2] л. ил. :

ил. ; 20 см. — Заглавия титульных л. и часть текста на английском языке. — Перед выпускными данными заглавие: Каталог международных выставок собак "Минск, 2014" и "Лето Беларуси, 2014". — Описано по обложке. — Книга-"перевертыш". — В надзаголовке: Союз общественных объединений, Белорусское кинологическое объединение. — 1260 экз. — [14-5353] .

УДК 636.71(476)(083.824)

10026. Основные технологические принципы заготовки качественных кормов :

республиканский регламент. — Минск : Журнал "Белорусское сельское хозяйство", 2014. — 19, [1] с. ; 20 см. — (Библиотечка журнала "Белорусское сельское хозяйство"). — 1900 экз .

— ISBN 978-985-90235-9-0. — [14-5478] .

УДК 636.086.2.085.3

10027. Серяков, И. С. Практические аспекты использования коэнзима B12 в рационах молодняка гусей : монография / И. С. Серяков, В. А. Медведский, В. В. Скобелев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия .

— Горки : БГСХА, 2014. — 125 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 113–124 (218 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-467-497-1. — [14-5207] .

УДК 636.598.084.1.087.73:577.164.161

10028. Соляник, А. В. Механизм правового регулирования племенного животноводства Республики Беларусь : монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник, С. В. Соляник ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия .

— Горки : БГСХА, 2014. — 444 с. ; 20 см. — Библиография: с. 309–334 (544 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-467-492-6. — [14-5212] .

УДК 636.082:34(476) Гл. таксама № 10004–07, 10014

–  –  –

639.2/.6 Рыбалоўства. Рыбаводства. Развядзенне малюскаў, ракападобных і іншых марскіх жывёл і раслін

10030. Вопросы рыбного хозяйства Беларуси = Belarus fish industry problems : сборник научных трудов / Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт рыбного хозяйства" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству". — Минск, 1957–. — 21 см. — Основан в 1957 г. — ISSN 2218-7456 .

Вып. 28 / [редколлегия: В. Ю. Агеец (гл. редактор) и др.]. — Институт рыбного хозяйства, 2012. — 251 с. : ил. — Титульный л. и часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — [14-5428] .

УДК 639.2/.6(476)(082)

10031. Вып. 29 / [редколлегия: В. Ю. Агеец (гл. редактор) и др.]. — Институт рыбного хозяйства, 2013. — 274 с. : ил., схемы. — Титульный л. и часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 50 экз. — [14-5433] .

УДК 639.2/.6(476)(082) 64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка

10032. Все рестораны Минска = All restaurants of Minsk : рестораны, кафе, клубы, казино, загородный отдых : [рекламный иллюстрированный каталог]. — Минск : ГалаСтиль, 2014. — 64, [18] с., включая обложку : ил. ; 17 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Алфавитный указатель: с. 66–75. — 6000 экз. — ISBN 978-985-6596УДК 640.432(476-25)(085.2) Гл. таксама № 9620

–  –  –

643/645 Жыллё. Абсталяванне жылля

10055. Вода & тепло : 16-я международная специализированная выставка, 22–25 апреля 2014 г., Беларусь, Минск : каталог. — Минск : [б. и., 2014]. — 189 с., [1] л. ил. : ил. ; 20 см .

— Часть текста параллельно на русском и английском языках. — В подзаголовке: Экспофорум .

— Указатели участников по странам и по производимой продукции: с. 7–18, 145–171. — В книге также салоны : Отопление ; Трубы и арматура ; Насосы и бассейны ; Кондиционирование и вентиляция. — 500 экз. — [14-5117] .

УДК [644+696/697](100)(083.824)(476-25) 65 Кiраванне прадпрыемствамi. Арганiзацыя вытворчасцi, гандлю i транспарту 654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя)

10056. Белорусский государственный технологический университет (Минск). Телефонный справочник / Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2014. — 37 с. ; 20 см. — 120 экз. — [14-5299] .

УДК 654.15(476-25)(058.7):378.666 10057. "Белэнергоремналадка", открытое акционерное общество (Минск). Телефонный справочник / ОАО "Белэнергоремналадка". — Минск : [б. и.], 2014. — 51 с. ; 15 см .

— Указатель: с. 3–5. — 550 экз. — [14-5237] .

УДК 654.15(476-25)(058.7):[621.3+621.1]-7:658.114.45

10058. Бизнес-строительство, 2013/2014 : телефонный справочник : [информация приведена на 01.08.2013 / составители: Доронина Д. В. и др.]. — Минск : Бизнес-Информ, 2013 .

— 356 с., [4] л. ил. : ил. ; 29 см. — Рубрикаторы алфавитный, тематический: с. 3–6. — Регистр фирм: с. 243–356. — 500 экз. — ISBN 978-985-90311-3-7. — [14-5238] .

УДК 654.15(476)(058.7):[69:658.11]

10059. Витебск. Совет депутатов. Созыв (27). Справочник Витебского городского Совета депутатов 27-го созыва / Витебский городской Совет депутатов. — Витебск : Витебская областная типография, 2014. — 107 с. ; 15 см. — В книге также: Закон Республики Беларусь "О статусе депутата местного Совета депутатов" : от 27 марта 1992 г. № 1547-XII. — 50 экз .

— В переплете. — [14-5032] .

УДК 654.15(476.5-21)(058.7):352.075.2

10060. Контакт! Кобрин, 2014 : телефонный справочник / [составители: Богатырева А .

и др.]. — 1-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2014. — 79 с., [2] л. ил. : ил., схемы, карты ; 24 см .

— Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — Словарь-указатель: с. 7–18 .

— Регистры сфер деятельности, фирм: с. 21–64. — 3000 экз. — ISBN 978-985-7010-46-2. — [14-4829] .

УДК 654.15(476.7-21Кобрин)(058.7):[334.7+338.46]

10061. Контакт! Орша, 2014 : телефонный справочник / [составители: Богатырева А. и др. ;

фото: Сергей Слепцов]. — 2-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2014. — 111 с., [2] л. ил. :

ил., схемы, карты ; 24 см. — Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — Словарь-указатель: с. 9–20. — Регистры сфер деятельности, фирм: с. 23–88. — 4000 экз. — ISBN 978-985-7010-45-5. — [14-4823] .

УДК 654.15(476.5-21Орша)(058.7):[334.7+338.46]

10062. Контакт! Пинск, 2014 : телефонный справочник / [составители: Богатырева А. и др. ;

фото: Дыбовский А. Л.]. — 5-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2014. — 119 с., [1] л. ил. :

ил., схемы, карты ; 24 см. — Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — Словарь-указатель: с. 5–18. — Регистры сфер деятельности, фирм: с. 21–100. — 4000 экз. — ISBN 978-985-7010-44-8. — [14-4824] .

УДК 654.15(476.7-21Пинск)(058.7):[334.7+338.46]

10063. Копытков, В. В. Прикладная механика. Расчет привода с коническим редуктором : пособие для курсантов и студентов специальности 1-94-01-01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / В. В. Копытков ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь,

Кафедра "Автоматические системы пожарной безопасности". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 82 с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 76–77 (18 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-535-193-2. — [14-5142] .

УДК [654.924.5:62-585.864]:531.8(075.8)

10064. Лесохозяйственный комплекс, 2014–2015 : деревообрабатывающая промышленность : информационный телефонный справочник : [по состоянию на 31.12.2013 г. / составители: Н. А. Коваленок, Д. А. Козлов, Л. С. Селиванова]. — 1-е изд. — Минск : Атилекс, 2014. — 217 с., включая обложку : ил. ; 24 см. — Перед выпускными данными заглавие: Лесохозяйственный комплекс – 2014. — Алфавитный указатель: с. 183–212. — 5000 экз .

(1-й з-д 2 тысячи 200). — ISBN 978-985-90289-8-4. — [14-5561] .

УДК 654.15(476)(058.7):338.439.223

10065. Лиозно, 2014 : телефонный справочник [абонентов г. п. Лиозно и района : по состоянию на 22 апреля 2014 г.] / Белтелеком. — Минск : Типография Макарова и К, 2014. — 123 с. ; 20 см. — Алфавитный указатель: с. 14–16. — 2500 экз. — ISBN 978-985-6818-94-6 .

— [14-5550] .

УДК 654.15(476.5)(058.7):[334.7+338.46] 656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь

10066. Транспорт. Управление и страхование : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте", "Организация дорожного движения" : [в 2 ч. / А. Я. Андреев и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. — Гомель : БГУТ, 2013–2014. — 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гончарова Л. А., Захаров В. А., Капский Д. В., Михальченко А. А., Седюкевич В. Н., Скирковский С. В., Сушко В. В., Шкурин М. И. — 1-й автор 1-й ч.: А. А. Михальченко. — ISBN 978-985-554-244-6 (в пер.) .

Ч. 2 : Страхование на транспорте. — 2014. — 227, [3] с. : ил. — Библиография: с. 215–219 (69 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-554-264-4. — [14-5675] .

УДК 656:368.2(075.8)

656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт

10067. Автопамятка : [статьи и рекомендации для начинающих и опытных водителей] :

Слуцк. — [Б. м. : б. и., 2014?]. — 27 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — 2000 экз. — [14-5547] .

УДК [656.11+656.13].05(476.1-21Слуцк)

10068. БАМАП Инфо Плюс, 2014 : справочник : по состоянию на 19.05.2014 г. / Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "БАМАП-ВЕДЫ" ;

[составители: Г. Б. Дашкевич, Т. В. Власова]. — Минск : Парадокс, 2014. — 143, [2] с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках .

— Алфавитный указатель: с. 128–129. — 1000 экз. — ISBN 978-985-451-329-4. — [14-5155] .

УДК 656.135/.136.073(476)(035)

10069. Дубоделов, М. М. Учимся правильно управлять автомобилем : пособие для начинающих водителей / Дубоделов М. М. — Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2014. — 76 с., [4] л. ил. : ил. ; 21 см. — 200 экз. — ISBN 978-985-7039-33-3. — [14-4742] .

УДК 656.13.052

10070. ПДД 2014 : новая таблица штрафов с комментариями и цветными иллюстрациями :

[по состоянию на 15 июня 2014 г.]. — Москва : АСТ : Омега-Л, 2014. — 63, [2] с., включая обложку ; 20 см. — (Справочник для населения). — Перед выпускными данными заглавие:

ПДД 2014. Новая таблица штрафов с комментариями и цветными иллюстрациями. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-085659-6 (АСТ). — ISBN 978-5-370-03215-8 (Омега-Л). — ISBN 978-985-18-3137-7 (Харвест). — [14-5092] .

УДК 656.11.05.035.4(470)(03) 656.2/.4 Рэйкавы транспарт. Чыгуначны рух

10071. Дзюба, И. С. Перевозка скоропортящихся грузов : лабораторный практикум для студентов специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте" / И. С. Дзюба, Е. В. Настаченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра управления грузовой и коммерческой работой. — Гомель : БГУТ, 2014. — 45, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. — 300 экз .

— ISBN 978-985-554-286-6. — [14-5634] .

УДК 656.225.073.44:629.355(076.58) 657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

10072. Бухгалтерский управленческий учет : практикум : для аудиторной и самостоятельной работы студентов и магистрантов экономических специальностей, слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров / Министерство образования

Республики Беларусь, Полесский государственный университет ; [авторы-составители:

А. Б. Галун, Н. В. Лягуская]. — Пинск : ПолесГУ, 2014. — 140 с. ; 20 см. — Библиография:

с. 139–140 (18 назв.). — 62 экз. — ISBN 978-985-516-288-0. — [14-4769] .

УДК 657.22:658.15(076.58/.59)

10073. Бухгалтерский учет и налогообложение : практикум : [для слушателей] / Унитарное предприятие "Профессиональный бухгалтер". — Минск : [б. и.], 2014. — 39, [1] с. ;

20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 300 экз. — [14-5281] .

УДК [657+336.221](075.9)

10074. Купрейчик, Д. В. Особенности бухгалтерского учета в других отраслях : практикум / Д. В. Купрейчик, С. В. Невдах, Н. В. Лягуская ; Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2014. — 62 с. ; 20 см .

— Библиография: с. 62 (12 назв.). — 115 экз. — ISBN 978-985-516-290-3. — [14-4767] .

УДК 657(076.58)

10075. Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства :

конспект лекций : для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет ; [составитель: Солодкий Дмитрий Тадеушевич]. — Витебск :

ВГТУ, 2014. — 107 с. ; 21 см. — Библиография: с. 107 (10 назв.). — 120 экз. — ISBN 978УДК 657:658(075.8)

10076. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерский учет и налогообложение в 2014 году / А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич, В. К. Ханкевич ; Унитарное предприятие "Профессиональный бухгалтер". — Минск : [б. и.], 2014. — 211, [1] с. : схемы ; 20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 300 экз. — [14-5282] .

УДК [657.22+336.221](476)"2014"

10077. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерский учет и налогообложение в 2014 году / А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич, В. К. Ханкевич ; [Унитарное предприятие "Профессиональный бухгалтер"]. — Минск : ФУАинформ, 2014. — 322, [1] с. ; 20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 500 экз. — ISBN 978-985-6868-86-6. — [14-5275] .

УДК [657.22+336.221](476)"2014"

10078. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерское дело / А. Н. Сушкевич ; УП "Профессиональный бухгалтер". — Минск : ФУАинформ, 2014. — 61, [2] с. ; 20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 500 экз. — ISBN 978-985-6868-89-7. — [14-5276] .

УДК 657.22

10079. Сушкевич, А. Н. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Систематизированные бухгалтерские записи / А. Н. Сушкевич ; УП "Профессиональный бухгалтер". — Минск : [б. и.], 2014. — 50, [1] с. ; 20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 300 экз. — [14-5283] .

УДК 657.4

10080. Сушкевич, А. Н. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Систематизированные бухгалтерские записи / А. Н. Сушкевич ; УП "Профессиональный бухгалтер". — Минск : ФУАинформ, 2014. — 51, [1] с. ; 20 см. — На обложке: бухгалтерский учет. — 500 экз .

— ISBN 978-985-6868-88-0. — [14-5274] .

УДК 657.4

10081. Шатров, С. Л. Бухгалтерский учет и налогообложение : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения тем курса : [для студентов] / С. Л. Шатров, Н. В. Кравченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". — Гомель : БГУТ, 2014. — 140, [2] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 142 (12 назв.). — 50 экз. — ISBN 978УДК [657.22+336.221](075.8)

10082. Щемелева, Е. В. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум : для студентов специальностей 27 03 01 "Управление инновационными проектами промышленных предприятий", 27 03 02 "Управление дизайн-проектами промышленных предприятий", 26 02 01 "Бизнес-администрирование", 25 01 03 "Мировая экономика" / Е. В. Щемелева, Н. С. Якубовская ; Белорусский национальный технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Кафедра "Маркетинг". — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск : ФУАинформ, 2014. — 107 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 105 (12 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-6868-87-3. — [14-5332] .

УДК 657.22:004.9(076.58) Гл. таксама № 9611 658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў

10083. Воробьев, И. П. Экономика и управление организацией (предприятием) : учебное пособие : для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова, А. Т. Глаз. — Минск : Квилория В. Т., 2014. — 371 с. : схемы ; 24 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиография: с. 371 (15 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-7046-39-3. — [14-4986] .

УДК [658+005.93](075.8)

10084. Мальцевич, Н. В. Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях : практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" специализации 1-25 01 08 03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности" / Н. В. Мальцевич, В. М. Мальцевич, В. М. Недведцкий ; Министерство образования Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пинск : ПолесГУ, 2014. — 89 с. ; 29 см. — Библиография: с. 89 (16 назв.). — 85 экз. — ISBN 978-985-516-289-7. — [14-5001] .

УДК 658:005.52(076.58) 66 Хiмiчная тэхналогiя. Хiмiчная прамысловасць .

Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галiны

66.0 Хiмiчная тэхналогiя ў цэлым

10085. Процессы и аппараты химической технологии. Сборник примеров и задач :

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по химикотехнологическим специальностям : в 2 ч. / Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2006–2013. — 21 см. — Автор 1-й ч. также: Марков В. А. — ISBN 985-434-520-3. — ISBN 978-985-434-520-8 (в пер.) .

Ч. 2 : Тепловые процессы / А. А. Боровик, С. К. Протасов. — 2013. — 418, [1] с. : ил. — Библиография: с. 418–419 (16 назв.). — 600 экз. — ISBN 978-985-530-262-0. — [14-5296] .

УДК 66.021.4(076.1)(075.8) 661 Прадукты хімічнай прамысловасці

10086. Долинская, Р. М. Технология и оборудование основного органического и нефтехимического синтеза : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-43 01 06 "Энергосберегающие технологии и энергетический менеджмент" специализации 1-43 01 06 02 "Энергоэффективные технологии в химической промышленности" / Р. М. Долинская, К. В. Вишневский ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2014. — 66 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 64–65 (25 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-530-343-6. — [14-5455] .

УДК [661.7.091.3+665.652.7](075.8)

665 Маслы. Тлушчы. Воскі. Клеючыя рэчывы. Смолы. Камедзі Гл. № 10086

669 Металургія

10087. Металлургическая теплотехника : лабораторные работы (практикум) для студентов специальностей 1-36 01 05 "Машины и технология обработки материалов давлением" и 1-36 01 02 "Материаловедение в машиностроении" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Машины и технология обработки металлов давлением" ; [составители: Л. М. Давидович, М. В. Логачев, Н. И. Иваницкий]. — Минск : БНТУ, 2014. — 56, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — 200 экз. — ISBN 978-985-550-086-6. — [14-5382] .

УДК 669.04(076.58) 67/68 Розныя галiны прамысловасцi i рамёстваў. Дакладная механіка 677 Тэкстыльная прамысловасць

10088. Проектирование машин отрасли : конспект лекций : для студентов специальности 1-36 08 01 "Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания", специализации 1-36 08 01 "Машины и аппараты легкой промышленности" заочной формы обучения" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет ; [составитель: Буевич Татьяна Владимировна] .

— Витебск : ВГТУ, 2014. — 62 с. ; 21 см. — Библиография: с. 61–62 (36 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-481-182-6 (ошибоч.). — [14-5696] .

УДК [677+687].05(075.4)

10089. Сункуев, Б. С. Расчет и конструирование машин и аппаратов : учебник : для студентов учреждений высшего образования по специальности "Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания" / Б. С. Сункуев ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск : ВГТУ, 2014. — 168 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 167–168 (20 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-481-336-3. — [14-5160] .

УДК 677.05(075.8)

681.2 Прыборабудаванне ў цэлым. Выкарыстанне прыбораў .

Вымяральная тэхніка. Вагі. Прылады для важання

10090. МНИПИ. 60 лет в приборостроении. История, люди, достижения / [составители: Л. М. Будько и др.]. — Минск : [б. и.], 2014. — 145 с. : ил. ; 30 см. — Составители также:

Вильчинская Ж. А., Данилович С. В., Дрозд Т. А., Забелло Ю. М., Ивлева О. П., Кожемякин В. А., Курицына Л. А., Прямосудова Н. А., Топчий М. М., Фирман М. Г. — 1000 экз. — [14-5166] .

УДК 681.2:658.115(476-25)"1954/2014"

10091. Новые направления развития приборостроения : материалы 7-й международной студенческой научно-технической конференции, 23–25 апреля 2014 г. / [редколлегия:

О. К. Гусев (председатель) и др.]. — Минск : БНТУ, 2014. — 465, [1] с. : ил., схемы ; 21 см .

— Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Приборостроительный факультет. — Библиография в конце докладов. — 130 экз. — ISBN 978-985-550УДК 681.2(082) <

–  –  –

69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні

10099. Лешкевич, Н. В. Технология строительного производства : конспект мультимедийных лекций : для иностранных студентов специальности 1 70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" : [в 2 ч.] / Н. В. Лешкевич, Т. Н. Тюшкевич, В. И. Юськович ;

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии строительного производства. — Брест : БрГТУ, 2014– .

— 21х29 см .

Ч. 1. — 2014. — 95 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 93–95. — 30 экз. — [14-4992] .

УДК 69.05:658.5(075.8)-054.6

10100. Рыжевская, М. П. Организация строительного производства : учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности "Промышленное и гражданское строительство" /

М. П. Рыжевская. — Минск : РИПО, 2014. — 267 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:

с. 261–264. — 600 экз. — ISBN 978-985-503-366-1 (в пер.). — [14-5363] .

УДК 69.05(075.32) 692 Часткі будынкаў і збудаванняў

10101. Фомичева, Н. М. Конструкции покрытий производственных зданий : учебнометодическое пособие для студентов специальностей 1-69 01 01 "Архитектура" и 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" / Н. М. Фомичева, Н. А. Токарева, С. Г. Пинчук ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции". — Минск : БНТУ, 2014. — 168, [1] с. : ил., схемы ; 29 см. — Библиография:Pages:   || 2 |


Похожие работы:

«Шемякина О.А. ДИНАМИКА ЗИМНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ В ЛЕСАХ ЗАПОВЕДНИКА "ПОЛИСТОВСКИЙ" Заповедник "Полистовский" расположен в пределах Полистово-Ловатской болотной системы, крупнейшей среди верховых болот Европейского Северо – Запада (Боч, Смагин 1993). На её территории п...»

«Утвержден на заседании Президиума Федерации 10 сентября 2013 г. (протокол № 7) ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ по гребле на байдарках и каноэ на 2014 год Система отбора в сборные команды страны для подготовки и участия в официальных с...»

«РАЗВИТИЕ ОБОГАЩЕНИЯ МУКИ В КАЗАХСТАНЕ Союз зернопереработчиков Казахстана Алматы, 6 сентября 2016 г.РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ОБОГАЩЕНИЯ МУКИ В РК Справка. На момент распада Союза в Казахстане было построено пять мельниц с участками обогащения муки 2007 – завершение пр...»

«ГЕОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОТЛОВИН КАРСТОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Ахмедова Н.С. Горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия, E-mail: Ans_natasha@mail.ru Геологическое строение является одним из первостепенных причин образования котловин карстового происхождения. В ходе анализа было уста...»

«52. ICHNEUMONIDAE: 6. XORIDINAE 421 Задн. тазики черные. Яйцк. длиннее тела...................................... 6 6. 3-й терг . отчетливо вытянут в длину....»

«Кузьмина Светлана Степановна КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ СЕГОЛЕТОК КАРПА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДА ПРОПАЗИНА Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/5/28.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому...»

«АЙРЕНЫ НААПЕТА КУЧАКА НА ТЕМУ ЛЮБВИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ З.Г. Айрян Институт литературы им. М. Абегяна НАН Республики Армения ул. Григора Лусаворича, д. 15, Ереван, Республика Армения, индекс В статье методом сопоставительного анализа исследуются стихотворения на тему любви средневекового армянского поэта в русских пе...»

«dм,2!,L q3.=!е c%л%ше.,е %л. Дмитрий Сухарев. Голошение волн От автора Человеческое устройство таково, что посторонних не бывает. Каждая единственная жизнь расходится кругами от своего средоточия, оглашая космос вестью о себе. Людей много, космос тесный, волны сталкиваются и взаимо...»

«Естественные науки. № 1 (58). 2017 г. Физиология УДК 612:612.019:504.7 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ЭКОПАТОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ Владислав Владимирович Петров, докторант, Астраханский государственный университет, Российская Федер...»

«Ю. В. Шумилов Я – ПРИШЕЛЕЦ (эссе-воспоминание) А х, годы-годы, время-время, память-память. Только что позвонили из Якутска и напомнили, что Институту мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук уже полвека, и все готовятся отпраздновать юбилей знаменитого на весь мир научного учреждения....»

«2 ТРИ ГОДА БРЕНДУ 3 МЫ НАЧИНАЕМ! 5 ТУРНИР В НАРЬЯНМАРЕ 8 УЗНАТЬ ЗА 60 МИНУТ На НПЗ действует мобильная лаборатория Фирменный стиль компании нравится В "Башнефти" стартовала подготовка "Башнефть-Полюс" поборется по охране атмосферного воздуха клиентам, партнерам и сотрудникам к пятому юбилейному сезону игр КВН за Кубок губ...»

«Ответы на вопросы к Ф.Д. Шкудневу, заданные в сентябре – октябре 2015 года. Здравствуйте дорогие Друзья! С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, которые становятся глубже, осмысленней и интересней. Вы уже поняли, что нет правильных ответов на неправильные вопросы, и поэтому стараетесь задавать свои вопросы именно так, чтобы постичь суть про...»

«КАЗАЧЬЯ СВЯТЫНЯ Икона Божией Матери Донская Празнование 19 августа / 1 сентября И с туманом над Непрядвой спящей, Прямо на меня Ты сошла, в одежде свет струящей, Не спугнув коня . И когда, наутро, тучей черной Двинулась орда, Был в щите Твой лик нерукотворный Светел навсегда. А. А. Б...»

«ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml http://www.landscape.edu.ru ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, часть 3 11 апреля 2014...»

«МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ CONSEIL COUNCIL DE L`EUROPE OF EUROPE Заключительный семинар, посвященный десятилетнему юбилею Московской школы политических исследований ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ Страсбург/Бишенберг 18 20 ноября 2002 ПРОГРАММА МОСКОВС...»

«Государственный центр испытаний, 196084, РФ, Санкт-Петербург сертификации и стандартизации ул. Парковая д.4, литера Д http://gociss.ru приглашает Вас принять участие в семинаре: "Разработка и внедрение системы ХАССП/ ИСО 22000 /...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР РУКОВОДСТВО по БОЕВОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 82-мм МИНОМЕТОВ V' • * '..Ife' МИНИСТЕРСТВО йБОР0ЙЫ СССР о РУКОВОДСТВ по БОЕВОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 82-л"* МИНОМЕТОВ Утверждено ком андую щ им ракетными войсками и артиллерией Сухопут ны х вайск / Ордена Трудового Красного Знамени...»

«Тесты промежуточного контроля по теме "Растения и сырье, содержащие антраценпроизводные и дубильные вещества" Выберите один правильный ответ вопрос 1 Характерные диагностические признаки анатомического с...»

«Борисевич С.П. Филиал Сочинского государственного университета в г. Анапе Анапа, Россия doi: 10.18411/lj2015-12-1 Стратегия создания Великого Турана и военные планы Турции в канун Первой мировой войны Триполитанская и Балканские войны 1911-1913 годов счит...»

«Легенды и притчи о йоге Вальмики Это случилось в те времена, когда человек, преступивший закон, был большим исключением из правил. Жил на свете человек по имени Вальмики. Он промышлял грабежом и, не колеблясь, убивал живых людей, если они критиковали его или сопротивлялись. Тогда же жил на свете музыкант, поэт и замеч...»

«Непростой расчет кроссоверов акустических систем Как любителями звука обычно проектируется многополосная акустическая система? Очень просто. Под имеющийся в наличии НЧ (НЧ/СЧ) динамик разрабатывается необходимого объема бокс. Ширину передней панели определяет размер НЧ (НЧ/СЧ) динамика, остальные динамики...»

«52. ICHNEUMONIDAE: 22. METOPIINAE 667 54. Голова сверху четко поперечная, ее ширина, измеренная за глазами, в 2 раза больше длины, измеренной от уровня затылочного киля до вершины треугольного выроста лица между основанием ус. (рис. 407, 1)....»

«10 ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 Г. ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 3,5 МЛН ТОНН. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ и вафли вынуждены делить рынок с иноОдним из перспективных направлений странными аналогами. Здесь достаточно р...»

«Е. Сойни. Библиография произведений автора Поэзия Сойни, Е.Г. Белые птицы : стихи / Елена Сойни. Петрозаводск : Карелия, 1986. 32 с. Сойни, Е.Г. Не забудь меня, солнце. : стихи / Елена Сойни. М. : Палея,...»

«Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами.1. Введение Сегодня большинство высокочастотных схем силовой электроники построено на основе полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field...» 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.