WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 

Pages:   || 2 |

«ЎЗБЕКИСТО Н ССР МАТБУОТИ СОЛНОМАСИ Ф - ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ УЗБЕКСКО Й ССР Г % ТОШКЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ У З Б Е К С К О Й ССР ПО ПЕЧАТИ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я К Н И Ж Н А Я ПАЛАТА У З Б Е К ...»

-- [ Страница 1 ] --

0 2 3 6 -4 2 8 X

к

ЎЗБЕКИСТО Н ССР

МАТБУОТИ

СОЛНОМАСИ

Ф

--------------------------------- --------------------------------ЛЕТОПИСЬ

ПЕЧАТИ

УЗБЕКСКО Й ССР

Г

%

ТОШКЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ У З Б Е К С К О Й ССР ПО ПЕЧАТИ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я К Н И Ж Н А Я ПАЛАТА У З Б Е К С К О Й СС Р

%

ЛЕТОПИСЬ ПЕЧАТИ

УЗБЕКСКОЙ ССР % \

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й У К А ЗА Т Е Л Ь

Выходит ежемесячно №1 \ Т А Ш К Е Н Т — 1991

Ў З Б Е К И С Т О Н С С Р МАТБУОТ Д А В Л А Т КО М Й ТСТЙ

Ў З Б Е К И С Т О Н С С Р Д А В Л А Т К И Т О Б ПАЛАТАСИ

I ЎЗБЕКИСТОН ССР

МАТБУ ОТИ СОЛНОМАСИ

Г • • • \ ДАВЛАТ

БИ БЛ И О ГРА Ф И К КЎРСАТКИЧИ

\ а р ойда чиади №1 V # Т О Ш К Е Н Т — 1991 Б Б К 01 Ў — 33

СОЛНОМА Б Ў Л И М Л А Р И Н И Н Г КУРСАТКИЧИ

УКАЗАТЕЛЬ Р А З Д Е Л О В ЛЕТОПИСИ

бет стр .

К итоб солномаси... .

Книжная летопись.. .

Ж урнал маолал ари солномаси Л етопись журнал ьных статей Газета маолалари солномаси Летопись газетных статей

Т у з у в ч и л а р:

М АРД АН О ВА Т. И,. П АРПИЕВА Н. Р., ЕУБОВА Р. А .

/ / УзССР давлат китоб палатаси, 1991 й .

^ Государственная книжная палата УзССР, 1991 г .

с Ў3 БОШИ «Ўзбекистон ССР матбуот солномасн» ой.тик давлат библиографик кўрсаткичи бўлиб, у уйидаги бў.тимлардан иборат: «Китоб солномасн», «Таевирий нашрлар солномасн» (ннлда икки марта), «Журнал маолалари солномасн*, «Газета маолалари солномасн», «Таризлар солномасн» (кварталда бкр марта) .

«Солнома» республика террнторнясида ой мобайннда босмадан чнан к итоблар, брошюралар. ватлн ва давомлн нашрлар змда газсталардан олинган маолаларни ўз ичнга оладн .

Библиографик тасвир ГОСТ 7. 1—84 «ужжатнннг бнблнографнк тасвири .

Тузншнннг умумий талаб ва оидаларнга мувофи тузиладн. Тасвирда нсар?малар ГОСТ 7. 12—77 «Библиографик тасвирда русча сўз ва сўз бнрикмал-1 рининг нсартнрнлиши» га бнноан ўлланнлади .

Библиографик ёзувлар «СС СР да китоб нашрн учун адабиётларнинг ягона классификацияси» 2-нашрнга (М.: Книга, 1986) мувофи группалаштириладл .

Мамлакат сиёсий, итисодий ва маданий аётидаги э нг мунм саналарга, алонда шахслар, ташкилот ва оказоларнннг юбнлейларига багншланган матерналларнн ажратнб кўрсатнш учун бўлнмлар нчида ватлн тематик рубрнкалар берилади .

Библиографик тасвир классификация бўлимлари ичида алфавит тартибида тиллар бўйича жойлаш тирилади: ўзбек, рус, ораалпо, тожик, рим-татар .

Партия ва укуматнннг ўзбек тилидан боша тнллардаги директив матерналларн ўзбек тнлндагн бнблнографнк тасвнрга бнрлаштнрнлади .

«Солнома»да нумерация бўлнмлар нчида йил мобайннда даво.члидир. ар бнр бўлнм бошида шу бўлимга кирган библиографик тасвнрларнинг номери юмало авеларда берилади .

«Солнома» нннг ар бир бўлими охирида тиллар кўрсаткичи (ўзбек ва рус тилидан боша тилларда нашр илинган китоблар ва Маолалар учун) жой­ лаштирилади .

«Китоб солномасн» марксизм-ленинизм асосчнларинннг асарлари, оммавийснёснй адабиётлар, илмий монография ва Маолалар тўплами, илмий-оммабол нашрлар. ўув юртлари тармолари учун мўлжалланган нашрлар, ўитувчилар учун ўув-методик нашрлар, амалий ўлланмалар, справочник ва луатлар, бадиий адабнёт асарлари, болалар ва ўсмирлар учун нашрлар, илмий-техник ахборот республика органи нашрларн, р е с п у б л и к ал ар йнрнк кутубхоналарнлнг бнблнографнк ўлланмалари аида ахборот бсради .

Библиографик тасвир куйидагиларни ўз ичига олади:

— тартнб номери;

— библиографик тасвир;

— нанфларнинг П алатада рўйхатга олинган давлат регистрация номери (тасвир охирида квадрат авеларда кўрсатнлади);

— асарнинг нашрн тўрисидаги маълумот (давлат регистрация номсридан кейин кўрсатнлади: «б» — кктоб ёки брошюранинг биринчи нашри эканлигинн, «и» — нккинчн ёки ундан кейинги нашр эканлигини билдиради;

— босма усул тўрисидаги маълумот. агар нашрда келтирилган бўлса уйид а ги шарт ли белгилар билан, яъни «ю» — юори босма усулда босилган:

«тк — т скнс босма усулда босилган: текис босма турлари кўрсатилиши мумкин: «оф — офсет, о т* — литография, фт» — фототипия. « о п » — опсратив по­ лиграфия усулда босилган нашрлар учун ўлланилали .

Узбек. ораалпо ва боша тилларда нашр илингаи китоб номерларииии:*

рус тилидаги таржимаси бсрилади .

Агар рус тилида айнан шундай китоб бўлса, ўзбек ва ораялпо тилларидаги китобларпннг таржимаси бсрилмайди. Бундай олларда тарж им а ўрни* га китоб тартиб иомеринииг чап томонндан юорироа юлд узча (*) ўйнлади .

«Китоб солномаси» «Предмет кўрсаткич», «Сарлавалар кўрсаткичи» «Сорияли нашрлар кўрсаткичи билан таъмннланган .

«Предмет кўрсаткич» да к ў п темали аеарлар. программалар, ўув планлари, ўрта мактаб дарсликлари, бадиий аеарлар ва авторефератлар 2кс эттирилмайди .

«Журнал Маолалар»! солномаси» да УзССР ФА нннг ннститутларн. олий ўув юртлари томонидаи чиариладигаи тўпламлар ва давомли нашрлар, журналлард аги Маолалар, бадиий аеарлар ўз аксини топади. «Журнал маола.™* ри солномаси» оммабоп ва ешлар журналлари, болалар учун ва рефератнв журналлардагн Маолалар аида маълумот бсрмайдн. «Журнал маолалари сольомаси» нинг охнрнда журнал ва давомли нашр номларинииг алфавит кўрсат­ кичи бсрилади .

«Газета маолалари солномасн» республика ва область газеталаридггн энг муим материаллар тўрисида хабар беради. «Солнома» охнрида «Газета иомларининг алфавит кўрсаткичи» бсрилади .

«Тасвирий нашрлар солномаси» да плакатлар. портрстлар. репродукцнялар, эстамплар, альбомлар, откриткалар. амалий графика акс эттирилади .

«Таризлар солномаси» да журналларда, республика ва область газеталари саифаларида босилган таризлар акс эттирилади .

«Исмлар кўрсаткичи» га авторлар, соавторлар. редакторл.чр. таржимонлар .

тузувчилар. рассомлар, шу жумладан китоб ва Маолалар баишланган шахсларнинг комлари (персоналиялар) киради. Бир хил инициалли фамилиядош авторлпр бир рубрикага жойлаштирилади. Персоналия сифатнда берилган шахс* ларнннг фамилняларига тегишли номерлар юмало авсларга олинади. «Географик кўрсаткич» да китоб ва Маолалар библиографик тасвирда тилга олинган географик объектларнинг номлари айд этнладн .

Исмлар ва географик кўрсаткичларда рубрнкалар арфли белгилар билан кўрсатилади: к — китоб, ж — журнал, г — газета, т — тариз, и — тасвирий нашрлар .

«Ўзбекистон ССР матбуот солномаси» кутубхона х о д и м л а р и / нашриётлар, ўув юртлари, ил.мий-тадиот муассасалари. музейлар, пропагаидистлар, агитаторлар. хал хўжалигининг турли тармоларида™ мутахассислар учун му­ им библиографик ўлланма бўлнб исобланади .

–  –  –

«Летопись печати Узбекской ССР» — ежемесячный государственный библио­ графический указатель — состоит из разделов: «Книжная летопись», «Летопись нзонздаиий» (2 раза в год), «Летопись журнальных статей», «Летопись газет­ ных статен», «Летопись рецензии» (раз в квартал) .

В «Летопись» в ключаются книги, брошюры, статьи из периодических и про­ должающихся изданий и газет, вылущенных в течение месяца на территории республики .

Библиографическое описание составляется в соответствии с ГОСТ 7. 1—84 «Библиографическое описание документа. О бщие требования и правила состав­ ления». В описании применяется сокращение слов и словосочетании согласно требованиям ГОСТ 7. 12—77 «Сокращение русских слов и словосочетании в библиографическом описании» .

Библиографические записи группируются по 2-му изданию «Единой клас­ сификации литературы для книгоиздания в СССР» (М.: Книга, 1986). Внутри отраслевых разделов широко применяются временные тематические рубрики для выделения материалов, посвященных важнейшим событиям политической, э кономической и культурной жизни страны, юбилеям отдельных лиц, органи­ з аций и т. д .

Библиографические записи внутри классификационных разделов распола­ гаются в алфавитном порядке по языковому принципу: у збекский, русский, ка­ ракалпакский, таджикский, крымско-татарский языки .

Д ирективные материалы партии и правительства на русском и других язы­ ках но всех «Летописях» объединяются под библиографической записью на у з­ бекском языке .

Нумерация в «Летописи» сплошная в границах разделов в пределах года .

На первой странице разделов в круглых скобках указаны номера библиографи­ ческих записей, вошедших в данный раздел .

«Книжная летопись» информирует о произведениях основоположников марк­ сизма-ленинизма, изданиях массово-политической литературы, научных моно­ графиях и сборниках статей, научно-популярных изданиях, учебных изданиях, предназначенных для сети учебных заведений, учебно-методических изданиях для преподавателей, практических руководствах, справочниках и словарях, про­ изведениях худож ественной литературы, изданиях для детей и юношества, ин­ формационных изданиях республиканского органа НТЙ, библиографических по­ собиях крупнейших библиотек республики .

Библиографические записи включают:

— порядковый номер;

— библиографическое описание;

— номер государственной регистрации, под которым издание зарегистриро­ вано в Палате (указывается в прямых скобках после библиографического опи­ сания);

— сведения о первичности издания (указываются после номера государст­ венной регистрации в виде условных обозначений, «п» — отмечены книги и брошюры, вышедшие первым изданием, «в» — книги и брошюры, вышедшие вторым и последующими изданиями);

— сведения о способе печати, если они привед ены в издании, в виде услов ­ ных обозначении: «вс— для изданий, отпечатанных способом высокой печати, « п л » — для изданий, отпечат анных способо м плоской печати, может указывать­ ся вид плоской печати: « о ф » — офсет, « л т » — литография, « ф т » — фототипич, « о п » — для изданий, отпечатанных средствами оперативной полиграфии .

К разделу «Книжная летопись» составляются: «Предметный указатель», «Указатель заглавий», «Указатель серийных изданий» .

В «Предметном указателе» не получают отражения сборники многотемного содержания, программы и учебные планы, учебники для средней школы, худо­ жественная литература и авторефераты .

«Летопись журнальных статей» отражает статьи, документальные материа­ лы, произведения художественной литературы из журналов, периодических, про­ должающихся и непериодических тематических сборников выпускаемых АН УзССР и се Каракалпакским филиалом, учреждениями, нзучно-исследов!тельскими институтами, высшими учебными заведениями. «Летопись ж у р н а л ь­ ных статей» не содержит сведений о статьях из массовых и молодежных ж у р ­ налов. журналов для детей, реферативных журналов. В конце «Летописи ж у р ­ нальных статей» помещается «Алфавитный указатель названий журналов и продолжающихся изданий» .

«Летопись газетных статей» отражает наиболее важные материалы из рес­ публиканских и областных газет, в конце дастся «Алфавитный указатель назва­ ний газет» .

В «Летописи изонзданий» отражаются плакаты, портреты, репродукции, эстампы, альбомы, открытки, прикладная графика .

В «Летописи рецензий» отражаются рецензии, опубликованные в журналах, республиканских и областных газетах .

В каждом разделе «Летописи» помещается «Указатель языков (кроме уз­ бекского и русского), на которых изданы книги и статьи» .

К каждому номеру «Летописи» составляются сводные именной и географи­ ческий указатели .

«Именной указатель» включает имена авторов, соавторов, редакторов, пе­ реводчиков, составителей, художников, а также* имена лиц. которым посвяще­ ны книги и статьи (персоналии). Авторы-олнофамильцы с одинаковыми ини­ циалами объединяются в одной рубрике. Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженным по признаку персоналий, приводятся в круглых скобках .

«Географический указатель» включает наименования географических объек­ тов, которые упоминаются в библиографическом описании книжных изд аний, журнальных и газетных статей .

Перед каждым порядковым номером в рубриках сводных указателей с та ­ вится буквенная индексация: к — книги, ж — журналы, г — газеты, и — изоизлания. р — рецензии .

«Летопись печати Узбекской ССР» является необходимым библиографиче­ ским пособием и справочным материалом для работников библиотек, изда­ тельств, учебных и научно-исследовательских заведений, музеев, пропагандис­ тов, агитаторов, специалистов различных отраслей народного хозяйства .

–  –  –

2. Юсупов Э., Исмоилов Ф. Инсон баркамоллиги: [Инсоним ф ази латлар, муомала м а д а н и я т а и д а]. — Т.: Ўзбекистон, 1990 .

— 237, [3] о.: раем.; 20 см. — 15В1Ч 5-640-00746-Х: 60 т., 30000 экз. — [90-2776] б оф Юсупов Э., Исмоилов Ф. Духовный мир человека .

–  –  –

7. Прикладной статистический ан ал и з экономической и н ф орм а­ ции: Учеб. пособие для слушателей курсов ООН, перевед. на англ .

яз. / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин, С и н Ен Су;

Пер. А. Абалова; М -ва внеш. экон. связей С С С Р, К урсы с л у ш а ­ телей ООН при ТашСХИ. — Т.: Курсы слушателей ООН, 1990. — 192 с.: 22 с м. — Англ. — (В пер.): 1 р., 150 экз. — [90-2664] п оп

–  –  –

11. Партийная организация Ташкентского государственного университета и м. В. И. Ленина / [Рсдкол.:С. И. Гнтлин (отв. ред.) и др.]. — Т.: Узбекистан, 1990. — 318. [2] с.: ил.; 20 с м. — 1 $ В \7 5-640-00720-Х (в пер.): 1 р. 10 к., 750 эк з. — [90-2627] п вс

–  –  –

13. Актуальные вопросы научных исследований молодежи:

(Материалы науч.-практ. конф.) : [В 3 ч.] / Ц К Л К С М Узбе­ кистана, Ин-т повышения квалификации кадров и актива; [Отв .

за вып. Н. Н. К аххаров]. — Т.: Еш гвардия, 1990. — 20 см. — 200 экз .

Ч. 1. — 48 с. — 10 к. — [90-2734[ п оП 13а. 4. 2. — 53, [1) с. — 5 к. — [90-27351 п о п

136. Ч.З. — 64 с. — 5 к. — [90-2742] п оп 12 Д А В Л А Т ВА У У. УУ Ф А Н Л А Р И

Г О С У Д А Р С Т В О И ПРАВО. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е НАУКИ

12.3 Совет д ав л ати ва ууи Советское государство и право 14. Ў зССР. Олий Совет. Чаири ( I I ). Сессия ( I I ). Ун бирин­ чи чаирн Ўзбекистон С С Р Олий Советинииг маж лислари, ўн биринчи сессия, 1989 й. 20—21 окт.: Стеногр. исобот. — Т.:

У зС С Р Олий Советинииг нашри, 1990. — 562, [1] б.; 22 см. — Текст парал. ўзбек, рус. — (М уовали) : 1 с. 46 т., 200 экз. — [90-2712] б ю УзССР. Верховный Совет. Созы в ( I I ). Сессия ( I I ). З а с е д а н и я Верховного Совета Узбекской С С Р одиннадцатого созыва, один­ н адц атая сессия, 20— 21 окт. 1989 г.: Стеиогр. отчёт .

15. Морозов Б. Н. Использование криминалистической фото­ графии при расследовании преступлений / М-во внутр. дел СССР, Ташк. высш. шк. — Т.: ТВ Ш М В Д С С С Р, 1990.— 47, [1] с.; 20 см. — 50 к., 1000 экз. — [90-2857] п вс

–  –  –

(Геохимия — см. 18.4; гидрохимия — см. 18.5; биохимия — см. 19.3;

химическая технология — см. 28; агрохимия — см. 37.2;

фарм ацевтическая химия — см. 41.7)

–  –  –

28. Геофизические исследования на нефть и газ в Узбекистане'-' [Сб. науч. т р.] / Среднсаз. Н И И геологии и минер, сырья; [Редкол. : А. В. Кнршин (отв. ред.) и др.). — Т.: С А И Г И М С, 1989.— 78, [2] с.; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — (Сб. науч. тр. / Ин-т геологии и разведки нефт. и газов ых месторождений; Вып. 69 ). — 70 к., 200 экз. — [90-1088ж] оп У Д К 550.83:553.98(575.1)

–  –  –

32. Физиология а т а м а л а р и иса изо.ли луати: (Тиббий ин-т ва ўрта ўув юрт т а л а б а л а р н учун назарий ўлл.) / Иккннчи Т ошкент д а в л а т тиббиёт олийгои; [Тузувчилар X. Насриддинов, А. Н. Д ониёров[. — Т.: Нашрнётсиз, 1990. — 576.; 20 с м. — Н а р х ­ сиз, 2000 з кз. — [90-2703] б оп Краткий толковый словарь физиологических терминов .

22 Э Н Е Р Г Е Т И К А

–  –  –

34. Стенд для проведения термических испытаний материалов и определения их оптических характеристик в условиях воздейст­ вия концентрированного солнечного излучения / О. А. Дудко .

С. Б. Соколов, Т. Т. Рнскиев и др. — Т.: Н П О «Физика — Солнце», 1990.— 13 с.; 20 см. — (Препр. / АН УзССР, Фнз.-техн. ин-т им .

С. В. Стародубцева, Н П О «Физика — С о л н ц е » ;, 133-90-М). — Б иблногр.: с. 11 — 12 (9 назв.). — Б. ц., 100 э к з. — [90-2630] п •

–  –  –

38. Юсупов А. Т. Совершенствование о т р аслевой и террито­ риальной структуры легкой промышленности Узбекистана / АН УзССР, Совет по изуч. производ. сил. — Т.: Мехнат, 1990.— 96, [1] с.; 20 см. — 15 В N 5-8244-0594-8 : 40 к., 500 э к з. — [90-2738] п оп 30.1.1 Енгил саноат итисоди Экономика легкой промышленности

39. Касымов С. и др. Совершенствование бригадной формы организации труда в хлопкоочистительной п ро м ышленности / С. Касымов, М. Р ыбальская, Б. Чулнев. — Т.: М ехнат, 1990.— 50, [2] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 49. — 15ВН 5-8244-0328-7 : 20 к., 2000 экз. — [90-2739] п оп У Д К 331.877.004.338.93:677.21 Б Б К 65.9 (2 )24 2 §

30.2 Тўимачилик саноати Текстильная промышленность

40. Юнусов Л. Тўимачилик саиоатида ўлланиладиган ёрдамчи кимёвий м оддалар / И. Охунбобоев номидаги Тошкент Тўима­ чилик ва енгил саноат ии-ти. — Т.: У зН И И Н Т И, 1990. — 36 б.;

20 см. — Библиогр.: б. 35 (9 номда). — 2 с., 520 зкз. — [90-2676] б Юнусов Л. Вспомогательные химичес кие вещества, применяе­ мые в текстильной промышленности .

41. Б а й д ю к П. В. Автоматизация в иецеховой пневмотранспортной установки на хлопкозаводе: (О бзор). — Т.: У зН И И Н Т И, 1990.— 60, [4] с.; 20 с м. — (Обзор, информ. / П И И НТИ и техн.экон. исслед. Госплана У зС С Р ). — Б. ц., 140 э к з.— [90-2728] п оп У Д К 621.547.001.6—52:633.51.006.3

–  –  –

33.3 урилишда инженерлик идириш ишлари

• Инженерные изыскании в строительстве

43. Рекомендации по экспериментальной разработке и внедре­ нию «Единой системы переработки исходных геоданных д л я гра­ достроительного проектиро вания и строительства» : (Террит. гео­ метр. информ.-произв. системы городов УзССР: Основные поло­ жения) / Гос. ком. У зС С Р по делам стр-ва, М-во нар. образова пня УзССР, Узб. отд-инс Всесоюз. астрой.-геодез. о-ва АН ССС Р;

[Разраб. А. К. Плахтий и др.]. — Т.: Госстрой У зССР, 1989.— .

40, [1] с..; 20 см. — 1 р., 200 э к з. — [90-2669]

–  –  –

47. Мадиёров Т. Кооператорлар уюшмаси: [Тошкент вилояти Ўрта Чирчи нонясндаги нм Пен Хва номли колхоз тажрибасн] / Колхозлар ва совхозлар тарихи ам да илор т а ж р и б а л а р и и тариб илиш ж амоатчилик ин-тн. — Т.: Менат, 1990.— 15, [1] б.;

20 с.м. — (Сўз — п е ш а д а м л а р г а ).— 15ВХ1 5-8211-0595-6 : 10 т., 1000 э к з. — [90-2657] б оф Мадияров Т. Союз кооператоров .

48. Тнловбсрдиев О. Ечимини кутаётган м у ам м о л а р / Колхоз­ лар ва совхозлар тарихи амда илор т а ж р и б а л а р и и тари б и­ лиш жамоатчилик н н-ти.— Т.: Менат, 1 9 9 0.— 39, [1] б.;

20 см. — 15В.\ 5-8244-0592-1 : 20 т., 1000 экз. — [90-2656] б оф Тилавбердиев А. Проблемы ждут своего решения .

37.1.1 ишло хўжалиги итисоди Экономика сельского хозяйства

49. Абдухолиов А. Чек усули аф з ал ли кларн : [Тошкент обл .

Бўстонли р-нидаги Абай номли колхоз нш услуби аида] / Кол­ хоз ва совхозлар тарихи амда илгор таж р н б алар н и таргибот илнш ж ам о атч и ли к нн-ти. — Т.: Мехнат, 1990.— 19, [2] б.; 20 с м. — (Итисодий билимлар — о м м а г а ). — 15 т.. 1000 э к з. — [90-2699] б оф .

Абдухаликов А. Преимущество чековой системы .

50. Вопросы компьютеризации и моделирования социально-эко­ номического развития сельскохозяйственных предирияуий в усло­ виях хозрасчета / Б. Беркинов. Э. Ш. Ж ияиов, Б. С. Зияев. А. Паз и л о в.— Т.: Н П О «Кибернетика», 1990.— 24 с.; 20 см. — (Препр .

I АН У зС С Р, Н П О «Кибернетика»: Р-1-56). — 20 к., 200 э к з. — [90-2805] п оф У Д К 330.115

51. Матекеев А. К. Количественный анализ эффективности ис­ пользования производственных ресурсов [АПК автономной рес­ публики]. — Нукус: К ар ак ал п ак стан, 1990.— 194 с.; 20 с м. — 1 ^ ' 5-8272-0535-4: 60 к., 2000 экз. — [90-2839| п вс У Д К 631.45.658

52. Мухитдинов X. Чековая форма контроля и учета затрат:

[На прим. колхоза «60 лет С С С Р » Янгиюл. р-на и совхоза им .

К. Е. Ворошилова Ахаигаран. р-на Ташк. обл.] / Обществ, нн-т истории колхозов и совхозов и пропаганды передового опыта в отраслях АПК. — Т.: Мехнат, 1990. — 19, [1] с.; 20 см. — (Экон .

знания — м ассам ). — 10 к., 1000 экз. — [90-2670] п оф

53. Рациональное использование производственного потенциа­ ла А П К : [Сб. науч. тр. / Редкол. : И. Б. Галеев (отв. ред.) и др.] .

— Т.: С А Н И И Э С Х САО В А С Х Н И Л, 1989.— 183, [1] с.; 20 с м. — (Тр. Среднсаз. Н И И экономики сел. хоз-ва; В ы п. 3 6 ). — 1 р. 90 к., 290 экз. — [90-1089 ж] оп У Д К 631.151:331.522.4:12:16:658.153.145

–  –  –

37.1.1.3 ишло хўжалиги масулотлари ва хом ашссини тайёрлаш, салаш, айта ишлаш итисоди Экономика заготовок, хранения, перераб отки прод у ктов сельского хозяйства и сырья

55. Гадаев Э. Ф. и др. Учет з а т р а т на производство и перера­ ботку хлопка-сырца в АГ1О Узбекской С С Р : Учеб. пособие для нн-тов повышения квалификации по спец. бух. учет в сел. х о з -в й / Э. Ф. Гадаев, А. X. Паттахов, С. III. Ю лдашев: Под ред .

О. П. Загородню ка; Узб. фил. М ежотрасл. ин-та повыше ния ква­ лификации руководящих работников учета и с т а т истики Госком­ стата С С С Р, Каф. бух. учета и контроля. — Т.: Мехнат, 1990. — 20 см .

Ч.1. — 1990.— 95 с. — Библиогр.: с. 9?—94 (34 назв.). — 15ВЫ 5-8244-0566-2 : 35 к., 600 экз. — [90-2666] п оф

37.3 и ш л о хўжалигини механизациялаш, автоматлаштириш, электрлаштириш. ишло хўж алигнда авиация Механизация, автоматизация, электрификация сельского хозяйства. Авиация в сельском хозяйстве

56. Пахта терши машннаси механик-хайдо вчисинннг китобчаси = Книж ка механика-водителя хлопкоуборочной м а ш и н ы.— Т.:

Ўзбекистон КП М К нашриёти, 1990. — 28, [1] б.; 14 см. — Текст парад.: ўзбек, рус. — 25 т., 50000 экз. — [90-2651] б

57. Бекиров Р. Н. Применение механизированных средств з а ­ щ и т ы растений при интенсивной технологии з озделывания сельс­ кохозяйственных культур в зоне орошаемого земледелия: (Текст лекций) / Гос. комис. при Совете Министров С С С Р по продоволь­ ствию и закупкам, Ташк. с.-х. ин-т. — Т.: Таш С Х И. 1990. — 22 .

[2] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 20—21 (15 назв.). — 20 к., 1000 экз. — [90-2725] п оп У Д К 631.347.3

58. Усманходжаев X. X. Теория механизмов и производитель­ ность хлопкоуборочных машин / АН У зС СР. Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений; Под ред. О. В. Л ебедева. — Т.: Фаи .

1990. — 115 с.; 22 см. — Библиогр.: с. 105— 106 (38 назв.). — Прил.:

авт. свидетельства: с. 107— 111 (66 назв.). — 1 5 В \Т 5-648-00589-Х : 1 р. 40 к., 1000 экз. — [90-2860] п вс У Д К 621.01:631.358:633.511

–  –  –

Обществ, ин-т истории колхозов и совхозов и пропаганды передо­ вого опы та!. — Т.: Мехнат, 1990.— 39, [1] с.; 20 см. — 20 к., 3000 экз. — [90-2796] п оф

38.3 Мелиоратив ва сув хўжалиги урилиши Водохозяйственное и мелиоративное строительство

69. Орынбеков А. О., М устафаев Ж. С. Решение задач проек­ тирования оросительных систем на персональном компьютере:

Учеб. пособие д л я спец. 1310 «Гидромелиорация» / Гос. комис. Со­ вета.Министров С С С Р по продовольствию и зак у п кам, Гл. упр в ысш. и сред. спсц. учеб. заведений, Ташк. ин-т инженеров и р ри ­ гации и механизации сел. хоз-ва, Д ж а м б у л, гидромелиор.-строит, нн-т. — Т.: Т И И И М С Х, 1989. — 86 с.; 22 см. — Библиогр.: с. 86 (15 назв.). — 50 к., 300 экз. — [90-2665] п У Д К 681.3(07)

70. Совершенствование технологических процессов и конструк­ ций д л я гидромелиоративного строительства: [Сб. науч. тр.] / Гос. комис. Совета Министров С С С Р по продовольствию и закуп­ кам, Гл. упр. в ысш. учеб. заведений, Ташк. ин-т инженеров ирри­ гации и механизации сел. хоз-ва: [Редкол.: Э. М. Островский (отз .

ред. и др.]. — Т.: Т И И И М С Х, 1989. — 88. [2] с.; 22 см. — Библиогр. в конце ст. — 80 к., 300 экз. — [90-2744] п оп У Д К 626.8.004.69

71. Эксплуатация иасосных станций в условиях Средней Азии:

[Сб. науч. т р. ] I Гос. комис. Совета Министров С С С Р по продо­ вольствию и закупкам, Гл. упр. высш. учеб. заведений, Ташк. нн-т инженеров ирригации и механизации сел. хоз-ва; [Редкол.:

В. П. Судаков (отв. ред. и др.]. — Т.: ТИ И И М С Х, 1989. — 87 с.;

22 см. — Библиогр. в конце ст. — 80 к., 300 экз. — [90-2743] п оп У Д К 626.83.004.2(575)

–  –  –

72. Проблемы мелиорации земель в Казахстане: Сб. науч. тр .

/ Н П О С А Н И И Р И, Каз. Н И И вод. хоз-ва; [Редкол.: В. А. Д у хо в­ ный, В. Н. М ухам едж анов (отв. редакторы ) и др.]. — Т.:

СА11ИИРИ. 1989. — 161, [1 ] с.; 22 см. — (В пер.) : 1 р. 40 к, 290 экз. — [90-2748] п оп У Д К 631.67/675

–  –  –

74. Касымходжаев Б. К. и др. Методологические основы коо­ перации ремонтных служ б в системе масло-жировой промышлен­ ности на базе комплекса «АСУ-ремонт» ; (Обзор) / Б. К. К асы м­ ходж аев, Б. Ш. Р а д ж а б о в, А. С. Зи ядуллаев. — Т.: У зН И И Н Т И, 1990. — 42, [2] с.; 20 см. — (Обзор, ннформ. / Н И И Н Т И и техн.экон. нсслед. Госплана У зС С Р ). — Библиогр.: с. 40— 41 (10 назв.) .

— Б. ц., 540 экз. — [90-2727] п оп У Д К 665.3.02.004.67:658.012.011.56

–  –  –

75. Табобат дурдоналари / [Тузувчи-тарж., изо ва кўрсаткичларни тайёрловчи М. Х асаний]. — Т.: Ибн Сино номидаги наш ­ риёт, 1990.— 3 67, [1] б., 8 в раем; 22 см. — I 5 В N 5-638-00271-5 : 3 с. 50 т., 75000 э к з. — [90-2616] б оф Ж ем чуж и н ы восточной медицины .

41.3 Социал гигисиа ва солини салашни уюштириш Социальная гигиена и организация здравоохранения

–  –  –

78. З а б о т а у нас т а к а я... : (Цена марки Сов. К расного Крес­ та и Красного П олумесяца) / Ц К О-ва Красного Полумесяца УзССР. — Т.: Медицина У зС С Р, 1990.— 14, [2| с.; 29 см. — I5ВN 5-638-00523-4 : 15 к., 10000 э к з. — [90-2789] п вс

79. Пукемов А. Т., Григорьева С. Г. П ароль — милосердие :

(Очерки и диалоги с читателями об О-ве Красного Полумесяца У зС С Р ). — Т.: Изд-во им. Ибн Сины, 1990. — 78, [2) с.; 20 см. — 15 к., 1500 э к з. — [90-2797] п вс

41.5 Гигиена ва санитария.Гигиена и санитария

80. М актаб ф и з иолого-гнгненик хизматини ташкил илиш ва унинг мазмуни: (Ўувчнларинпг солиини муофаза илиш б ўй и ­ ча методик тавсиялар) / Т. Н. ори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон пед. фанлари илм.-тадиот ин-ти; [Тузувчнлар Д. Д. Ш арипова ва бош.]. — Т.: Нашриётсиз, 1989. — 26 б.; 20 см. — Нархсиз, 300 'экз. — [90-2787] б Организация и содержание школьной фнзиолого-гнгиенической службы: [Метод, рекомендации по охране здоровья школьников] .

–  –  –

86. Съ езд акушеров-гинекологов Узбекистана (3; 1990; Т аш ­ кент). Материалы III съезда акушеров-гинекологов Узбекистана, Ташкент, 17— 19 дек. 1990 г. — Т.: Фан, 1990. — 306 с.; 22 с м. — В надзаг.: М-во здравоохранения У зС С Р, Респ. науч. о-во акушеров-гннекологов, Респ. н.-н. центр охраны здоровья матери и ре­ б е н к а.— (В пер.) : 3 р. 40 к., 1000 э к з. — [90-2747] п оп

–  –  –

89. Л егк ая атлетика в Узбекистане: [Справочник] / Гос. ком .

У зС С Р по физ. культуре и спорту, Федерация лег. атлетики Узбе­ кистана; [Сост. Г. Г. Арзуманов, Л. А. М алыхина, Н. Б. М арты ­ н о в а ]. — Т.: Медицина УзССР, 1989.— 126, [2] с.; 20 см. — 100летию отеч. лег. атлетики посвящается. — 35 к., 500 экз. — [90п оп

90. Подготовка гимнастов массовых разрядов: Учеб. пособие / Узб. гос. ин-т физ. культуры, Каф. гимнастики; [Подгот. Н. И. Л е ­ бедев]. — Т.: Медицина УзССР, 1989. — 75, [1 ] с.; 20 см. — I5В N 5-638-00360-6 : 15 к., 500 экз. — [90-2800] п оп

–  –  –

93. Б олалар богчасннинг иккиичи кичнк, ўрта группасн учун янги программа тавсня этган аракатли ўнннлар: (Методик ўлл.) / ЎзССР х ал таълими м-ги, Респ. ўув-методнка м арказн ; Тузувчи С. А. Газнева. — Т.: Нашриётсиз, 1990. — 49 б.; 20 см. — Нархсиз, 500 зкз. — [90-2660] б Подвижные игры, рекомендуемые по новой программе д л я вто­ рых младших и средних групп детских садов : (Метод, пособие) .

94. Педагогика. нистнтутлари программалари: Асосий чолгу созн — баян-аккордеон / УзССР х ал таълими м-ги, Респ. ўувметоднка маркази; [Тузувчи Ф. Н. Х алилов]. — Т.: Нашриётсиз, 1989.— 20, [1] б.; 20 см. — Тит. в. рус тилида. — Н архсиз, 500 э к з. — [90-2704] б оп Программы педагогических институтов: Спец. инструмент — баян-аккордеон .

95. Эстетическое воспитание шестилеток с направленностью на экологическое мышление: [Метод, рекомендации д л я педагоговвоспитателей дет. садов и шк. Узбекистана] / Узб. Н И И пед. наук им. Т. Н. К ары -Н нязов а; [Авт.-сост. Н. М. Ксвиш, Л. Т. Ш а н а ш рова]. — Т.: У зН И И П Н, 1990,— 39, [1] с.; 20 см.— Б. ц., 400 экз.— [90-2808] п оф

96. Б ал а л а р башаськ Б а л а л а р бакш асы нынг б а с л ык л а р ы ушын: Толь1 ть1 рь1лан ам айта исленген 3-бась1ль1ўьшан аўдарььтан / А. П. Тарасованынг ред. — Н оки с: Билим, 1990. — 321, [1] б.; 22 см. — ораалпо. — 151М 5-8272-0772-1 (м у аб ал ь1 ):

95 т., 5000 экз. — [90-2661] б ю .

Детский сад: Книга для заведующих .

43.6 Умумий таълим мактаби. М актаб педагогикаси Общеобразовательная школа. Ш кольная педагогика »

97. Уувчиларнинг Менат тарбияси ва унумли менатини т а ш ­ кил этишда мактаб, оила ва ж ам оатчилик амкорлиги: (Методик тавснялар) / Т. Н. ори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон пед. ф а н л а ­ ри илм.-тадиот ин-ти; [Тузувчи А. К. Н изом ов], — Т.: Н а ш р и ё т ­ сиз, 1989.— 22, [1] б.; 20 см. — Н архсиз, 300 з к з. — [90-2786] б Взаимодействие школы, семьи и общественности в организации трудового воспитания и производительного труда учащ ихся: [Ме­ тод. рекомендации] .

98. Аннамуратова С. К. Н ациональные традиции узбекского театра в эстетическом воспитании школьников / Таш к. гос. пед .

нн-т нм. Н и з а м и.— Т.: Фан, 1990,— 138, [2] с.; 20 с м. — Изд. на средства ТГП И. — 1 5 В \; 5-648-01523-2 : 1 р. 50 к., 1000 э к з. — [90-2737] п оп 43.6.1 Ўитиш методикасн Л\етодика преподавания

99. V— VI синф адабиёт д ар сл ар и д а ўувчиларда материалистик дунсараш ни ш акллантириш : (Методик тавсиялар) / Т. Н. ори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон пед. ф ан лар и илм.-тадиот ин-ти;

[Тузувчи М. И н о я т о в а ]. — Т.: Нашриётсиз, 1989. — 24 б.; 20 см. — Нархсиз, 300 зкз. — [90-2785] б Формирование материалистического мировоззрения на уроках литературы у учащихся V—VI классов: [Метод, рекомендации] .

100. Ь ол ал ар х а л чолу ансам блларн оркестри ва ансамблларини тузиш, улар билан ишлаш методикаси: (Методик тавсиянома) / Ў зС С Р м аданият вазирлиги, Х ал ижоди ва маданий-маърифий ишлари ж у м у р и ят илм.-методик маркази, ЎзССР х ал таълими вазирлиги, Ж у м у р и я т ўув-методик маркази; [Тузувчи Р.. Хўж а е в ]. — Т.: Нашриётсиз, 1990. — 29 б.; 20 см. — Библиогр.: б. 25— 26 *(26 ном да). — Нархсиз, 1000 эк з. — [90-2659] б Методика организации детских самодеятельных оркестров и ан­ самблей народных инструментов: (Метод, рекомендац ии) .

101. Географик улкашуносликнинг экологик мазмунн: [Методик тавсиялар] / Т. Н. ори-Ниёзнй номидаги Ўзбекистон пед. ф а н л а ­ ри илм.-тадиот ин-ти; [Тузувчилар П. Г. Мусаев, X. К а р и м о в а ].— Т.: Нашриётсиз, 1990. — 21 б.; 20 см. — Нархсиз, 300 з к з. — [90-2781] б Экологическое содержание в географическом краеведении: [Ме­ тод. пособие] .

102. Комил Яшинни нг аёти ва ижоди: М актаб кўргазмаси ва болалар кутубхонаси учуй материаллар: (Альбом) / [Тузувчи А. Зоиров; Махсус мухаррир Т. Бобоев]. — Т.: Ўитувчи, 1990. — 3 1 6. : раем; 29 см. —‘ ^5ВN 5-645-01073-6 : 15 т., 11000 экз. — [90-2615] б ю Ж и зн ь и творчество Камил Яшина: М атериалы для выст. в шк .

и дет. б-ке .

103. М ак таб л ар д а янги ўув йилида адабиёти!! ўитиш аида:

5—9-синфлар учун: (Методик тавсиялар) / Т. I I. ори-Ннёзий но­ мидаги Ўзбекистон нед. ф анлари илм.-тадиот ин-ти; [Масъул муаррир А. Р. С ай ф у л л аев ]. — Т.: Нашриётсиз, 1990.— 44 б.;

20 см. — Бепул, 300 зкз. — [90-2780] б Об обучении родной литературе в узбекской школе в новом учебном году: (Метод, рекомендации) .

104. Учинчи сииф ларда т а ъ л и м-тарбия жараёнини такомиллаш тириш: (Методик тавсиялар) / Т. Н. ори-Ниёзий номидаги Ўзбе­ кистон пед. ф ан лари илм.-тадиот ин-ти; [Тузувчилар. Абдул­ лаева ва бошк.]. — Т.: Нашриётсиз, 1989. — 47, [1] б.; 20 см. — Нархсиз, 300 зкз. — [90-2783] б Совершенствование процесса обучения и воспитания в третьем классе: [Метод, рекомендации] .

105. Эскн ўзбек ёзуви ва тили программаси: ( I I I — IX синф лар) / Ўзбекистон х а л таълим и м-ги, Ж у м у р и ят ўув-методика марказн; Тузувчилар И. ўчортоев, М. одиров; М асъул муаррир А. Рустамов. — Т.: Нашриётсиз, 1990. — 31 б.; 20 см. — Н архсиз 1000 э к з. — [90-2658] Программа по староузбекской письменности и языку: (Д л я I I I — IX кл.) .

106. ишло мактаблари ўувчиларининг ижтимоий фойдалн мехнатда ижоднй ташаббускорликларини оширишнинг назарнй асослари: (Методик тавснялар) / Т. Н. ори-Ннсзий номидаги Ўз­ бекистон пед. фанлари илм.-тадиот ин-ти; [Тузувчн. Ш. Боймиров]. — Т.: Нашриётсиз, 1989. — 28 б.; 20 см. — Нархсиз, 300 зкз. — [90-2782] б Теоретические основы повышения творческой инициативы сель­ ских школьников в процессе общественно-полезного труда: [Ме­ тод. рекомендации] .

107. Использование раздаточного дидактического м атер и ала по русскому языку и литературе как средство активизации речевой деятельности учащихся-узбеков: (Метод, рекомендации) / Узб .

Н И И пед. наук им. Т. И. Кары-Ниязова. — Т.: У з Н И И П Н, 1990.— 71, [2] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 71 (5 назв.). — Б. ц„ 500 э к з. — [90-2809] п оф

108. О взаимосвязи учебных и внеклассных занятий по физике в сельской школе: (Метод, пособие) / О. Узаков, Ф. Мнрзаев, Т. Усманов, Б. Норматов; Узб. Н И И пед. наук им. Т. Н. Кары-11иязова. — Т.: Ўитувчи, 1990. — 90 с.; 20 см. — 15 к., 1000 э к з. — [90-2729] п оф

109. Обучение плаванию школьников: (Метод, рекомендации:

26-ти уроч. прогр. нач. обучения) / Федерация п лавания СССР, М-во нар. образования УзССР, Респ. учеб.-метод, центр; Сост .

С. П. Имамходжаев; Ред. В. В. Медяннков. — Т.: Б. и., 1989.— 53 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.). — Б. ц., 1000 э к з. — [90-2633] п

110. Подготовка учащихся V класса к творческой технической деятельности на занятиях трудового обучения: Метод, рекоменда­ ции / М-во нар. образования УзССР, Респ. учеб.-метод. центр; Сост .

А. Н. Гомозов. — Т.: Б. и., 19 9 0. — 25 с.; 20 с м. — Библиогр.: с. 25 (6 назв.). — Б. цм 500 экз. — [90-2634] п

111. Творческая техническая и конструкторская деятельность в трудовой подготовке школьников: (Метод, рекомендации) / Узб .

Н И И иед. наук им. Т. Н. Кары-Ннязова; [Авт.-сост. В. И. Качнез, П. Т. Магзумов, М. С. Тилеукулов, С. С. Я х я е в ].— Т.: У з Н И И П Н, 1990. — 58, [3] с.; 20 см. — Б. ц., 300 экз. — [90-2723] и оп

112. Управление процессом трудовой подготовки школьников:

(Метод, рекомендации) / Узб. Н И И иед. наук им. Т. Н. КарыНиязова; [Авт.-сост. П. Т. Магзумов, В. И. Качнев, А. Ф. Антонов и др.]. — Т.: У зН И И П Н, 1990.— 30, [1] с.; 20 с м. — Б. ц., 300 экз. — [90-2721 ] п оф

113. Шарипова Д. Д. Гигиеническое воспитание школьников:

(Пробл., поиски, перспективы). — Т.: Изд-во им. Ибн Сины, 1990 .

— 121, [3] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 105— 108. — Прил.: макет * I •} I • ф

–  –  –

43.6.4 Болаларнинг демократии таш килотларн .

В. И. Ленин номидаги Бутуниттифо пионер таш килоти Детские демократические организации .

Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Л ени на

125. Маликов Э. 7 «А» да айта уриш: [Ўрта м ак таб ёшидаги болалар учун]. — Т.: Еш гвардия, 1990.— 95 б.; 17 см, — (П и о ­ нер кутубхонасн). — 15ВН 5-633-00337-3 : 2 0 т., 10000 э к з. — [90-2621] б ю ААаликов Э. Перестройка в 7 «А»: [Д л я детей сред. шк. воз­ р аста] .

43.9 Олий м аълумот .

Олий мактаб педагогикаси У Высшее образование .

Педагогика в ысшей школы

126. Академик Й. П. П авлов номидаги Х аллар дўстлнгн нишонлн С а м а р а н д д а в л а т тиб маъади (1930— 1990 йй.) = С а м а р ­ кандский государственный ордена Д р у ж б ы народов медицинский институт имени академика И. П. П авлова (1930— 1990 гг.) / ЎзССР соглини сал аш м-ги; [Тузувчилар И. М. Камолов ва б о ш ]. — Т.: Ибн Сино номидаги нашриёт, 1990. — 26, [II о.: раем; 26 см.— Нархсиз, 2000 э к з. — [90-2715] б оф

127. Жисмоний тарбия ва спорт нхтисослигига кириш: (Ўув ўлл.) / ?. С. С а л о мов, К. И. Нурмуа.медов, М. А. Миродилов,

К. М. М акам ж онов; Узбек д а в л а т жисмоний тарбия ин-ти. — Т.:

Медицина ЎзССР, 1990. — 129 б.; 20 см. — Библногр.: б. 129. — 1$5В!М 5-638-00693-Х: 45 т., 500 экз. — [90-2770 ] б Введение в специальность физкультуры и спорта: (Учеб. посо­ бие) .

128. «Актуальные проблемы преподавания общественных наук иностранным студентам», регион, науч.-метод. конф. (1990; Таш ­ кент). М атериалы региональной научно-методической конференции обществоведов, работающих с иностранными студентами на тему «Актуальные проблемы преподавания общественных наук ино­ странным студентам» [Ташкент, 7— 10 дек. 1989 г.]. — Т.: Узбе­ кистан, 1990. — 72 с.; 20 см. — В надзаг.: Ташк.’ политехи, ин-т им. А. Р. Беруии.— 1 $ В \ ; 5-640-00877-6 : 20 к., 500 э к з.— [90-2733] п оп

129. Салямов М. Ю. Нравственное воспитание студенческой молодежи: [Метод, пособие] / Коканд. гос. пед. ин-т им. Мукими. — Т.: Ўитувчи, 1990. — 56, [2). с.; 20 с м. — 15 к., 500 э к з. — [90-2720] п о п '

130. Ташкентский государственный университет имени В. И. Л е ­ н и н а.— Т.: ТашГУ, 1990. — 39. [1] с.: ил.; 20 с м. — 1 р. 20 к., 12000 экз. — [90-2626] п оф

131. Ташкентский государственный университет имени В. И. Л е ­ нина: Хроника событий; Биогр. справки ученых / [Сост. М. С. Абндова, М. А. Аюбджанова, Ф. А. Гареева и др.; Редкол.: Т. Н. Далнмов (пред.) и др.]. — Т.: Узбекистан, 1990.— 213. [1] с.; 22 см.— 1 $ В \Т 5-640-00881-4 : 60 к., 800 экз. — [90-2628] п

132. Технология продукции общественного питания и товаров продовольственных продуктов: Ввод, в спец.: Учеб: для студентов вузов / Т. Худайшукуров, А. М ахмудов, Р. Нормахматов, X. Окилов; Самарк. кооп. ин-т им. В. В. Куйбышева. — Т.: Мехнат, 1990. — 135, [1] с.; 20 см. — Н а обл. авт. не у к а з а н ы. — 1$В1\ 5-8244-0603-0 : 60 к.. 10000 экз. — [90-2803] и оф * •

–  –  –

44 МЛ ДАН И Я Т. М АДАН ИЙ У Р И Л И Ш

К У Л ЬТУРА. К У Л Ь Т У Р Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

14.5 Кутубхона иши. Кутубхонашунослик Библиотечное дело. Библиотековедение

134. М актаб кутубхонасининг касбга й ўналтириш ишларн:

(М актаб кутубхонаенга ёр дамчи методик т а в с и я л а р ) / Касбга йўналтириш назарнясн ва амалнетн, С С С Р д а в л а т Менат ком .

Тошкент касбга йўналтириш маркази, У зС СР д а в л а т Менат ком .

ёшларни касбга йўналтириш каб.; [Тузувчилар Н. В. Мнрошннков, И. М. Трофимова]. — Т.: Нашриетсиз, 1988. — 21, [1] б.;

20 см. — Нархсиз, 1000 экз. — [90-2706] б Профориентационная работа школьной библиотеки: (Вспом .

метод, рекомендации для шк. б-к) .

аранг 102

44.6 Библиография. Библиографияшунослик Библиография. Библнографоведение

135. Маматов А. Э. Библиографический у к а з а т е л ь работ по культуре речи и языковой норме: В 2 ч. /С а м а р к. мед. ин-г им. И. П. Павлова. — Т.: СамМ И, 1990. — 20 см. — 500 экз .

Ч.1. — 1990. — 169 с. — Имен, указ.: с. 160— 1 6 9.— 40 к., — [90-2731] п оп

136. Ч.2.— 1990. — 211 с. — Имен, указ.: с. 189— 210. — 45 к .

— [90-2732] п оп

137. Хамза Хаким-заде Ниязи ( 1889— 1929 гг.) : (Указ. лит.) / Гос. б-ка УзССР им. А. Навои; [Сост. Е. Г. Б елен ькая, С. И. Кейзер, С. А. Теплова]. — Т.: Б. и., 1990.— 148 с.; 22 см. — (В пер.):

75 к., 500 экз. — [90-2746] п оп 46 Ф И Л О Л О Г И Я Ф А Н Л А Р И

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е НАУКИ

% « % |

46.2 Тилшуиослик Языкознание

138. О ли м хў ж аева П. Р., Ш арофиддинхўж аев Н. Ш. Биологиядан и сача русча-ўзбекча луат / Сўз боши А. И. Коснмовникн.— Т.: Ибн Снно номидаги нашриёт. 1990. — 83 о.: 20 см. — Авт. хисобига боснлган. — I$ В N 5-638-00219-7 : 55 т., 8000 э к з. — [90б ю А лнмходжаева П. Р., Ш араф итдинходж аев Н. Ш. Краткий русско-узбекский словарь биологических терминов .

Б Б К 28 + 81.2Р—4

139. Исследование языковых единиц в функциональном аспек­ те: Сб. науч. тр. / Ташк. гос. ун-т им. В. Й. Ленина; [Редкол.:

А. А. Абдуазизов. Э. С. Азнаурова (отв. редакторы) и др.]. — Т.:

ТашГУ, 1989.— 155 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 139— 153.— 1 р. 80 к., 500 экз. — [90-2678] п оп

140. Корейско-русский разговорник / Ташк. фил. Межрссп. газ .

«Ленин кичи», Ташк. гос. пед. ин-т им. Пизами, Секция корейс .

яз.; [Отв. за вып. В. II. Ким]. — Т.: Фан, 1990. — 44 с.; 20 с м. — Изд. на средства Ташк. фил. Межресп. газ. «Ленин кичи».— I5ВN 5-648-01392-2 : Б. ц., 10000 экз. — [90-2312] п

141. Корейско-русский, русско-корейский слов арь: [Около 2 тыс. слов] / Ташк. фил. Межресп. газ. «Ленин кичи». Ташк. гос .

пел. ин-т им. Низами, Секция корейс. яз.; [Отв. за вып. В. II. Ким] .

— Т.: Фан, 1990. — 84. [2] с.; 20 см. — Изд. на средства Ташк .

фил. Межресп. газ. «Ленин кичи».— Б. ц„ 10000 э к з.— [90-2811] п

–  –  –

47.2.27 ораалпо адабиёти К аракалпакская литература

150. Муратбаев Ж убатан. Дь1ьфь!: Роман. — Нокис: а р а ­ алпастан. 1991. — 208 б.; 21см. — ораалпо. — 15В1М 5-8272м у к а б а л ы) : 4 с., 3000 экз. — [90-2711] б ю Муратбаев Ж. Поворот: Роман .

151. Сарсенбаев Тенгелбай. Дунья менен д а р т л е с и ў : Косыклар хам поэма. — Нокис: араалп астан, 1990. — 124 б.; 17 см.--ораалпо. — I$ВN 5-8272-0549-4 : 65 т., 2000 э к з. — [90-2849] б ю Сарсенбаев Т. Душевный разговор с миром: Стихи и поэма .

152. Юсупов Ибрайым. Умит ж а г ы с ы: (ось1лар хам поэма) .

— Нокис: а р а а л п а с т а н, 1990.— 150, [1] б.; 17 см. — о р а а л ­ по. — 1 5 В \1 5-8272-0697-0 : 70 т., 2000 экз. — [90-2675] б ю Юсупов И. Берег надежды: (Стихи и поэма) .

47.2.62 Узбек адабиёти Узбекская литература

153. Миртемир. О, менинг ўзбаки юрагнм: Ш еърлар / [Тўпловчи Н. Каримов. — айта наш ри]. — Т.: Адабнёт ва санъат нашриёти. 1990. — 236, [1] б.; 17 см. — 1 $ В \Т 5-635-00590-Х (му­ овали) : 1 с. 40 т., 10000 э к з. — [90-2620] и ю Миртемир. Ах, мое сердце узбекское .

154. Орипов Абдулла. Иию нч кўпрнклари: Ш еърлар, тарж., д р ам ати к достой. — Т.: Адабиёт ва сан ъ ат нашриёти, 1989. — 238 б.: раем; 17 см. — М ундариж а : Ц и кллар : Шукрона айтайин аёт номндан; Ф а а т мухаббатга топиигнл, эй алб; Икки Амери­ ка; Айтншув. — Авт. исобига босилган. — I$В N 5-635-00383-4 (муовали) : 2 с., 60000 э к з. — [90-2779] б ю Арипов А. Мосты доверия: Стихи, пер., поэма .

155. С аъ д у л л а Хабиб. Тонг мусаффо б ў л с а... : (Публнцистнк нсса ва Маолалар). — Т.: ё ш гвардия, 1990.— 190. [2| б.; 17 см. — М ундариж а: Спртмо: нсса; Публицистика: Имоннмнз бут бўлсин; Менинг афур уломим; Тонг мусаффо бўлса; Чойхонада дийдорлаш айлик; М аш ина дардн д а; Ватан туйуси м у ад ­ дас; Уят; Аёл м ўътабар зот! Эркакчи?; З а м и н мерн; Кемтик увопч; Шоириинг сўнггн купи; «Машраб»нинг муаллифн. — Авг .

исобига босилган. — 1 5 В ^ 5-633-00385-3 : 1 с., 30000 экз. — [90-2689] б ю • С агдулла X. Ясное утро: Публицист, повесть и ст .

156. Эгамбердиева Зам и ра. Сизин иднриб: Ш еърлар / [Кириш сўзи М. М у р о д о в ан и к и ]. — Т.: Еш гвардия, 1989. — 47, [1] о.; 17 см. — Обл-да сарл.: Энг чиройли гул. — 15ВМ 5-633-00373-Х : 1 5 т., 1000 экз. — [90-2687] б ю Эгамбердиева 3. Ищу вас: Стихи .

157. Гозиев Шерўзи. албнм наволарн: [Ш еър л ар ]. — Т.:

Радуга. Тошкент бўли.ми: амкор, 1990. — 64 б.; 17 см. — 50 т., 25000 экз. — [90-2764] б ю Газиев Ш. Напевы души: [Стихи] .

158. акимали Уктам. Н ом аълум куш: Роман / [Сўз боши О. Е убовники]. — Т.: Еш гвардия, 1990. — 383, 1] б.; 20 см. — Авт. хисобнга босилган. — 15ВМ 5-633-00418-3 : с. 30 т., 30000 экз. — [90-2710] б оф Хакимали У. Неизвестная птица: Роман .

159. Шарнпов Д ж у м а н и я з. Хорезм: Роман в 4 кн. / [Пер. с узб. С. Виленского, М. С а л и ев а]. — Т.: И з д - в о лит. и искусства, 1990.— 682, [6] с.; 22 см. — Изд. на средства авт. — 1$В1\ 5-635в пер.) : 2 р. 80 к., 75000 э к з. — [90-2680] п вс

47.4 адимги дунё адабиёти. Византия адабиёти Л итература Древнего мира. Л и тература Византии

160. Кун Н. А. Аййемги Грецнянынг л е г е н д а л а р ы хам мифлери / [Аўдаран. Ж арим бетов]. — Нокис: а р а а л п а с т а н, 1990. — 549 б.; 22 см. — ораалпо. — 1$В1\ 5-8272-0678-4 (м укабалы ) : 3 с. 40 т., 10000 экз. — [90-2835) б ю Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции .

Б Б К 82.3(о)

–  –  –

161. Амаджонов В., Омонов Б.» Етти ўлчаб, бир кес: [Мактабгача ва кнчик мактаб ёшидагн болалар учун]. — Т.: Юлдузча, 1990. — 22 б.: ранглн раем; 22 см. — 1 $ В ^ 5-8250-0085-2 : 35 т., 100000 экз. — [90-2853 б оф

Ахмаджанов В.. Омонов Б. Семь раз отмерь, один раз отрежь:

[Для детей дошк. и мл. шк. возраста) .

162. Темурнома: Амир Темур Кўрагон ж ангномаси: [Ўрта м а к ­ таб ёшидагн болалар учун / Н ашрга тайёрловчи, сўзбошн ва луат муаллифи П. Равшанов; Мухаррир Ч. А в а з). — Т.: Чўлпон, 1990.— 348, [2] б.; 22 см. — 1 $ В \Т 5-8250-0285-5 (муовали) :

4 с.. 200000 экз. — [90-2763] б оф Темурнаме: [Для детей сред. шк. возраста) .

48.3 Бадинй адабиёт .

СССР халлари адабиёти. Фольклор Художественная литература .

Литература народов СССР. Фольклор

163. Абдужалилов ўзнбой. Орзу: икоялар / [Сўз бошн

М. С аф аровн и ки ]. — Т.: Ёш гвардия, 1990. — 36, [1] б.; расм:

20 см. — Авт. исобига босилган. — I5 В N 5-633-00719-0 : 90 т., 3000 э к з. — [90-2701] б ю Абдужалилов К. Мечта: Р а с с к а з ы .

164. Илон тернснни ёпинган палавон: Нўгой х а л эртаклари:

[Ўрта мактаб ёшидагн болалар учун / Русчадан М. Ж у м а б о с з тарж.; Рассом Ф. Гам барова). — Т.: Еш гвардия. 1990.— 141, 2] б., 4 в. рангли расм; 20 см. — 1 8 В \Т 5-633-00562-7 : 50 т., Г ) 0000 э к з. — [90-2654] б ю

Прекрасный юноша в змеиной шкуре: Ногайс. нар. сказки:

Д л я детей сред. шк. возраста .

ББК 82.3(2)

165. Исахонова Ш аодат. Аитиа зисфат: исса ва икоялар:

[Ўрта м актаб ёшидаги бол алар учун]. — Т.: ё ш гвардия, 1990.— 154, [2] б.: расм; 20 см. — М ундариж а: Интиом: исса; икоя ­ лар: Аитиа знёфат; Мулойим бувн.м, айсар бувам ва лоай д дадам хаида: Алдов; Сайлов. — Авт. исобнга боснлган. — 15В.\’ 5-633-00563-5 : 35 т.. 45000 экз. — [90-2692] б юф Исахаиова Ш. Необычный пир: Повесть и р асс к азы: [ Д л я. д е ­ тей сред. шк. возраста] .

166. Л а й л а к келдн ёз б ў л д и...: М аоллар. Топиш.молар. Хал кўшикларн: [Тўплам / Т у п л о в ч н М. М уродов]. — Т.: Менат, 1990. — 219, [4] б.: расм;' 20 см. — IЗ В N 5-8244-0598-0 : 50 т„ 100000 з к з. — [90-2775] б ю Аист прилетел — радость п р и л е т е л а...: [Пословицы, з а г а д к и, пар. песни] .

Б Б К 82.3ЎЗ

167. М адраим ов Анвар. Нон = Хлеб: [Мактабгача ёшдаги болалар учун / ў з б е к тилидан 3. Туманова тарж.; Рассом О. Номозов]. — Т.: Ю лдузча. 1990.— 38, [2] б.: рангли расм; 29 с м. — I5В N 5-8250-0113-1 : 30 т., 75000 экз. — [90-2717] б оф Б Б К 74.100.5

168. Мирзо ўлдош. Ж а о н сеннки: и ко ялар : [Ўрта мактаб ёшидаги бо л алар учуй]. — Т.: Чўлпон, 1990. — 46. [2] б.; 17 с м. — Авт. хисобига босилган. — 1 5 В \Т 5-8250-0192-1 : 10 т., 30000 э к з. — [90-2688] б ю Мирзо К. Мир тебе: Р а с с к а з ы: [Для детей сред. шк. в о зр а с т а | .

169. Саидмуродов адам. Гулдурсун: Ш еърлар ва эртак: [М ак­ табгача ёшдаги болалар учуй / Рассом Д. М ахкам ов]. — Т.: Чўлпон, 1990.— 28 б.: раиглн расм: 29 см. — Авт. хисобига босил­ ган. — 15ВМ 5-8250-0216-7 : 40 т., 45000 экз. — [90-2718] б оф Саидмурадов К. Гулдурсун: Стихи, сказка: Д л я детей дошк .

возраста .

170. Серли шамчиро: Ўзбек х ал эртакларн: [Кичик мактаб ёшидаги болалар учун / Рассом Р. З у ф а р о в ]. — Т.: Ёш гвардия, 1990. — 235, [2] б., 4 в. раигли расм; 20 см. — I5В N 5-633-00561-9 : 65 т., 30000 экз. — [90-2690] б оф Волшебный светильник: Узб. нар. сказки: [Для детей мл. шк .

воз р а с т а ] .

171. Сирли туш: Узбек хал эртакларн I [Муаррир А. аки.мж онова]. — Т.: Ўзбекистон, 1990. — 217, [3] б.: расм; 22 см.— 1 5 В \ 5-640-00646-3 : I с. 50 т., 150000 экз. — [90-2768] б оф Таинственный сон: Узб. нар. сказки .

б Б К 82.3Уз

172. Хўжаев Ёуб. А ломат бола саргузаш тлари: [исса ва нкоялар: Кичик мактаб ёшидаги болалар учун / Русчадан Р. Раупов т а р ж.]. — Т.: Еш гвардия, 1990.— 174, [2] б.; 20 см. — Авт .

хисобига босилган. — 15ВМ 5-633-00560-0 : 40 т., 30000 э к з. — [90-2653] б оф Ходжаев Я. Искатель приключений — Вундергай: [Повесть и р асск а зы: Д л я детей мл. шк. возраста] .

173. Улмаган умидлар: Ш еърлар: [Тўплам: Ўрта м а к т а б ёшидаги болалар у ч у н / Тўпловчи Турсун А ли]. — Т.: Чўлпон, 1990.— 79. [1] б.; 20'см. — 15ВХ1 5-8250-0201-4 : 15 т., 10000 э к з. — [90-2765] б ю Ж ивые н ад еж д ы : Сб. стихов: [Для детей сред. шк. возраста] .

174. аор Тоир. Тонннг парвози: Ш еъ р л ар, аф соналар ва эртак-достон: [М актабгача ва кнчик м актаб ёш ндаги болалар учуй]. — Т.: Чўлпон, 1990. — 76. [2] б.: раем; 21 см. — Авт. хнсобнга босилган.'— I$ В N 5-8250-0211-1 : 15 т., 75000 экз.— [90-2709] б осЪ Каххар Т. Полет горы: Стихи, притчи, поэма-сказка:' [Д ля д е ­ тей дошк. и мл. шк. возраста] .

175. Барто Агния. Твои стихи - Сенинг ш еърларинг: [Д л я мл .

шк. возраста] / Сост. и ред. переводов Р. Толиб: Худож. И. Кириакндн. — Т.: Изд-во Ц К КП Узбекистана, 1990. — 288 с., 8 л .

ил.; 20 см. — Тит. л. и текст парал.: рус., узб. — Содерж.: Циклы:

Игрушки: Вовка — добрая душ а; Снегирь; З а цветами в зимний лес: Почему телефон занят?; Просто стихи. — (В пер.): 1 р. 90 к., 175000 э к з. — [90-2668] п

176. Д анько Владимир. Ш кола чудес: К и и га-за га д к а, кннгапесенка, книга-игра: [Сказки, стихи, загадки, песенки] / Худож .

П. Анненков. — Т.: Юлдузча, 1990. — 272 с.: цв. ил.: 22 см. — Изд .

на средства авт. и художника. — 15ВК1 5 -8250-0134-4 (в пер.) :

1 р 90 к.. 100000 э к з. — [90-2621] п оф

177. Сияев Сагдулла. Снег среди лета: Повесть [для детей гпед. 1Нк. возоаста / Пер. с узб. И. Ц есарского]. — Т.: Чулпон, 1990. — 92, [21 с.; 20 см. — Йзд. на средства авт. и переводчика .

— Т$ВМ 5-8250-0217-0 : 20 к., 30000 экз. — [90-2679] п оф

178. Акъыллы кирпинен аинеджи тильки: К ъ р ы м т а т а р х ал к ъ м асаллары / [Топлагъан, ншлеген вс тертип этксн А. В е л и е в !. — Т.: Чолпан. 1990. — 222. [11 б., 8 в. ранглн раем; 20 см. — Кпимт я т я п, — 1ЯВМ 5-8250-0147-6 : 50 т., 25000 экз. — 1 5 В \Т 5-8250- 124-7 (хато). — [90-2772] б ю Умный ёжик и хитрая лиса: Крым.-татар, нар. сказки: [Для детей мл. шк. возраста]. '

–  –  –

182. Узбек х ал чолу асбоблари оркестрларининг пуфлаб чалннадиган созлар гуруи билан ишлаш: (Методик тавсиянома) / Ў зС СР маданият вазирлиги. Х ал ижоди ва маданий-маърифий ишларн ж ум ури ят илм.-методик маркази, Ў зС С Р хал таълими вазирлиги, Ж ум у ри ят ўув-методик маркази; [Тузувчи Р. X. Хўж а е в ]. — Т.: Наш риётсиз, 1990. — 20 б.; 20 см. — Библиогр.: б. 17 (14 ном да). — Нархсиз, 1000 э к з. — [90-2705] б О работе с группой деревянно-духовых инструментов оркестра народных инструментов: (Метод, рекомендации) .

183. Нетросянц А. И. И нструментоведение: Узб. нар. инстру­ м е н т ы.— 3-е изд., доп. — Т.: Изд-во лит. и искусства, 1990. — 132, [2] с.: портр., фот. ил., нот. ил.; 29 см. — 1 5 В \’ 5-635-00595-0 (в пер.) : 1 р. 60 к., 3000 э к з. — [90-2834] в оф Б Б К 85.315.3я7

184. Расулова Т. С. М узыка и мировоззрение: (Эстет, аспект) 1 Ташк. гос. консерватория им. М. А ш рафи. — Т.: Фан, 1990. — 116, [1| с.; 22 см. — Изд. на средства авт. — I5 В N 5-648-01283-7 :

2 р. 50 к., 3000 экз. — [90-2813] п вс

50 УНИВЕРСАЛ М УН ДА РИ Ж А ЛИ АДАБИЁТ

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СО Д ЕРЖ А Н И Я

–  –  –

187. Ташкентский политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. Науч.-теорет. и техн. конф. профессоров, преподавателей, аспирантов и науч. работников (1990). М ат ер и ал ы научно-теоретической и т е х ­ нической конференции профессоров, преподавателей, аспирантов и научных работников Ташкентского ордена Д р у ж б ы народов по­ литехнического института имени Абу Р ай х ан а Беруни: Сб. науч .

тр. / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т.: Т а ш П И, 1990. — 48 с.; 20 см. — 30 к., 200 экз. — [90-2856] п оп

–  –  –

189. С аф аева К. М атематические модели и методы оптимиза­ ции развития народнохозяйственного хлопкового комплекса Узбе­ кистана : (08.00.13) / Ташк. ин-т нар. хоз-ва. — Г., 1990. — 32 с — Библиогр.: с. 30—32 (26 н а з в. ). — [90-2753] оп

–  –  –

190. Турдубеков У. Б. Моделирование развития и размещения промышленного производства в трудообеспеченном регионе:

(08.00.13) / АН У зС С Р, Узб. Н П О «Кибернетика». — Т., 1990. — 23 с. — [90-2819] оп

191. Ходнев Б. Ю. Прогнозное обоснование рационального р а з ­ мещения сельскохозяйственных культур с учетом качественного состояния земель (на примере хлопковых хозяйств Сырдарьннской области У зС С Р ) : (08.00.13) / Ташк. ин-т нар. хоз-ва. — Т., 1990.— 21 с. — Библногр.: с. 20—21 (7 н а з в. ). — [90-2643] оп

–  –  –

192. А гзамова Г. А. Среднеазиатские центры торговли и пути, связывавш ие их с Россией (вторая половина XVI — первая поло­ вина XIX в.) : (07.00.02) / АН УзССР, Ин-т и с т о р и и.— Т., 1990. — 21 с. — [90-2639] оп У Д К 957.516

193. Касимов Э. Руководство Компартии Узбекистана р азв и ­ тием шелковой промышленности в 1959— 1980 гг.: (07.00.01) / Ташк. гос. ун-т им. В. И. Л енина.— Т., 1990.— 20 с.— [90-2635] оп

194. Курбанов Г. Н. Печати Бухарского ханства XIX — н ач а­ ла XX вв.: (Источннковед. исслсд.) : (07.00.09) / АН У зССР, Ин-т востоковедения им. А. Р. Беруни. — Т., 1990.— 16 с. — Библногр.:

с. 16 (6 н а з в. ). — [90-2640] оп

–  –  –

199. Попов В. А. Исследование морфологической структу ры и динамики ландш афтов дельты Амударьи : (11.00.01) / Т аш к. гос .

ун-т им. В. И. Ленина. — Т., 1990. — 21 с. — Библиогр.: с. 19—21 (21 н а з в. ). — [90-2681] оп

–  –  –

200. Грингоф И. Г. Закономерности роста, развити я эдификаторов и формирования продуктивности пастбищной растительнос­ ти в условиях Средней Азин: (Методы наблюдений, оценки и про­ гноза) : (03.00.05) / АН УзССР, Ин-т ботаники. — Т., 1990.— 56 с. — Библиогр.: с. 50—56 (65 назв.). — [90-2644] оп

201. Салихов С. А. Перспективные пищевые красильные расте­ ния Узбекистана: (03.00.05; 05.18.15) / АН У зС С Р, Ин-т ботани­ ки. — Г., 1990.— 46 с. — Библиогр.: с. 42— 46 (48 н а з в. ). — [90-2754] оп

На степень кандидата наук

202. Бадальянц К. Л. Влияние которана и цннеба на струк­ турно-функциональные особенности и фосфолипидный состав ми­ тохондрий печени крыс в онтогенезе: (03.00.25) / А Н У зС С Р, Ин-т биохимии. — Т., 1990.— 20 с. — [90-2824] оп

203. Г ал л ям о в а М. Проникновение Дефолиантов в листья хлопчатника различных сортов: (03.00.12) / АН УзССР, Н П О «Биолог», Ин-т эксперим. биологии растений. — Т., 1990.— 20 с. — 190-2820] он У Д К 632.954:632.854 •

204. Д ж у м а б е к о в X. А. Особенности внутри- и межвидовых гибридов хлопчатника при скрещивании сортов и линий, получен­ ных различными методами : (03.00.15) / АН УзССР, Н П О «Био­ лог», Ин-т эксперим. биологии растений. — Т., 1990. — 22 с. — [90-2750] оп УДК 633.511.575.631.527

205. И нагам ова Р. С. Изменение активности ферментов моноокснгеназной системы печени при некоторых видах стресса:

(03.00.04) / 1 Ташк. гос. мед. и н -т.— Т., 1990.—24 с. — Библиогр.:

с. 24 (6 н а з в. ). — [90-2823] оп

206. С ам охвалова Е. П. Прогнозирование качественных стадий физиологической адаптации у спортсменов на основе математи­ ческого моделирования : (03.00.13) / АН УзССР, Ин-т физиоло­ гии. — Т., 1990. — 22 с. — Библиогр.: с. 21—22 (6 н а з в. ). — [90-2646] оп

207. Соснина Н. А. Выделение и характеристика брадикннннпотенцирующих пептидов из яда наука Ьа1го(1ес1из 1гес1еат§ииаи$ : (02.00.10) / АН УзССР, Ин-т биоорган, химии им. А. С. Садыкова. — Т., 1990.— 18 с. — Библиогр.: с. 17— 18 (7 н азв. ). — [90-2818] оп У Д К 547.993

208. Хазратов П. Р. Изучение некоторых структурных особен­ ностей трапскриптов митохондриального генома хлопчатника :

(03.00.04; 03.00.15) / АН УзССР, Н П О «Биолог», Ин-т эксперим .

биологии растений. — Т., 1990.— 19 с. — Библиогр.: с. 18— *9 (11 н а з в. ). — [90-2751] оп У Д К 577.113:576.31.347:633.51 I

209. Юлчиева М. Т. Побегообразование и продуктивность у некоторых кормовых растений под влиянием отчуждения надзем­ ных органов в условиях адыров Н уратау : (03.00.05) / АН УзССР, Ин-т ботаники.—Т., 1990.— 24 с.— Библиогр.: с. 23—24 (6 н азв.).— [90-2831] оф

–  –  –

211. Исаев М. Н. Интенсификация противоточной многоступен­ чатой экстракции и улучшения качества хлопкового масла:

(05.18.06) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990. — 20 с. — Библногр.: с. 19—20 (11 н азв. ). — [90-2863] оп У Д К 66.061.34:665.335.9

212. Искандаров Л. С. Оптимальное управление процессом функционирования одного класса адаптивных систем (на приме­ ре ГПМ механообработки) : (05.13.07) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990. — 20 с. — Библиогр.: с. 20 (7 н а зв.).— [90-2865] оп

213. Исмоилов А. Снижение уровня загрязненности дизельно го топлива при работе тракторов (на примере зоны хлопкосея­ ния) : (05.20.03) / Срсднсаз. Н И И механизации и электрификации сел. хоз-ва.— Янгнюль, 1990.— 16 с. — Библиогр.: с. 16 (7 н азв.).— 190-2638] оф

214. Мирзаев Б. Н. Повышение эффективности работы систе­ мы питания воздухом дизельных двигателей (на примере К а м А З Ташк. автомоб.-дор. ин-т. — Т., 1990. — 20 с.— Библиогр.: с. 19—20 (11 назв. ). — [90-2821] оп У Д К 621.43.038.771

215. Назиркулов А. Н. Повышение эффективности процесса экстрагирования хлопкового масла из гранулированного м атер и а­ ла: (05.18.12) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990. — 24 с. — Библиогр.: с. 23—24 (10 н а з в. ). — [90-2862] оп .

У Д К 665.3.011.002.5:66.01

216. Назирова Г. Моделирование динамики энергомеханичес­ ких цепей р ычажных приводов батана лентоткацких станков (на примере типа Т Л —80—Ш Л и Т Л Б —40— М) : (01.02.06) / АН УзССР, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им .

М. Т. Уразбаева. — Т., 1990.— 16 с. — Библиогр.: с. 15— 16 (14 н а з в. ). — [90-2758] оп У Д К 621.01.677.054.4

217. Равутов Ш. Т. Обоснование основных парам етров зоны съема хлопка со шпинделей хлопкоуборочного а п п а р а т а с эллип­ тическими барабанами: (05.20.04) / Ташк. политехи, ии-т им .

А. Р. Беруни. — Т., 1990.— 20 с. — Библногр.: с. 18— 20 (11 н а з в ). — [90-2756] оп

218. Умиров Р. Р. Р азр аб о тка эффективного способа пневмо­ транспортирования хлопкового шрота: (05.18.12) / Ташк. поли техн. ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990. — 20 с. — Библиогр.: с. 19 (8 н а з в. ). — [90-2825] оп

219. Чембаев Р. К. Исследование микроклимата культивацион­ ных сооружений в условиях Узбекистана и разработка конструк­ ции культивационного сооружения с целью оптимизации микро­ климата: (05.23.01) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Б е р у и н.— Т., 1990.— 28 с. — Библиогр.: с. 27— 28 (7 назв.). — [90-2826] оф

220. Ш акаров А. Н. Р азр аб о т к а антикоррозионных компози­ ционных полимерных покрытий с примене нием местных минераль­ ных отходов: (01.04.19) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни.— Т., 1990.— 18 с. — Библиогр. с. 17— 18 (8 н азв. ). — [90-2755] ом

221. Эргашев Н. А. Обоснов ание геометрических и скоростных параметров некруглых шпиндельных барабанов хлопкоуборочных машин: (05.20.01) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990.— 18 с. — Б иблиогр.: с. 17— 18 (8 н азв. ). — [90-2814] оф

222. Эрматов К. М. Обоснование параметров приспособления к хло пковой сеялке для укладки фоторазрушаемой пленки на гюсез ах хлопчатника: (05.20.01) / Среднеаз. Н И И механизации и электрификации сел. хоз-ва. — Янгиюль, 1990. — 17 с. — Б и бли ­ огр.: с. 16— 17 (10 наз в. ). — [90-2636] он

223. Эшмурадов А. М. Прогнозирование показателей безот­ казности импульсно-усилительных микромодулей и повышение на­ дежности их функционирования : (05.13.05) / Ташк. политехи, ин-т им. А. Р. Беруни. — Т., 1990. — 21 с. — Библиогр.: с. 20—21 (12 назв.). — [90-2813] оп

–  –  –

224. Ер матов Б. У. Повышение продуктивности хлопчатника при оптимизации уровня питания в условиях типичных сероземов Ташкентского оазиса: (06.01.09; 06.01.04) / В Н И И хлопководст­ ва. — Т.. 1990. — 24 с. — [90-2650] оп

225. Зейналов И. 3. оглы. Изменение структурных элементов урожайности и качества семян сортов хлопчатника в зависимости от экологических условий выращивания: (06.01.05) / САО ВАСХНИЛ, В Н И И селекции и семеноводства хлопчатника им .

Г. С. З а й ц е в а. — Т., 1990, — 22 с. — [90-2757] оп

226. Исмаилова Д. Использование химических мутагенов с А целью получения исходного материала д л я селекции кенафа:

(06.01.05) / САО ВАСХ НИ Л, В Н И И селекции и семеноводства хлопчатника им. Г. С. Зайцева. — Т., 1990.— 20 с. — [90-2812] оп

227. К а д ырходжаев Ж. Ф. Продуктивность хлопчатника в з а ­ висимости от условий фосфорного питания на типичных сероземах Ташкентского оазиса: (06.01.09; 06.01.04) / В Н И И хлопководст­ ва. — Т., 1990. — 21 с. — [90-2829] оф

228. Курбанов И. Г. Агромелиоративные приемы ускоренного 4 -2 0 6 1 49 рассолеиия, повышения плодородия и урожайности культур-освоителей и хлопчатника на си л ы ю засоленных гнпсоносных почвах Голодной степи: (06.01.02) / В Н И И х л о п к о во д с тв а.— 1., 1990.— 30 с. — [90-2649] оп

229. Махмудова М. Разработка технологии подготовки почвы под посев хлопчатника по пласту промежуточных культу р :

(06.01.01) / В Н И И хлопководства. — Т., 1990. — 19 с. — Библи­ о г р. с. 19 (5 назв.). — [90-2648] он

230. Нурмаматов А. Сравнительная оценка многолетних кор­ мовых трав, их смесей и некоторые приемы агротехники бобовых культур в условиях богары Узбекистана: (06.01.09) / Самарк. с.-х .

нк-т нм. В. В. Куйбышева. — С ам арканд, 1990. — 20 с. — Библи­ огр.: с. 19—20 (14 н а з в. ). — [90-2822] оп

231. Р аж абов А. А. Изменение агрохимических и агрофизиче­ ских свойств луговых и пустынно-песчаных почв при возделыв а ­ нии риса (на примере низовьев А м ударьи): (06.01.02) / Гос. кон­ церн по водохоз. стр-ву «Водстрой», Н П О С А Н И И Р И.— Т., 1990.— ^0 с. — Библиогр.: с. 19—20 (8 н азв. ). — [90-2816] оп У Д К 631.43:633.18

232. Човдыров Г. М. Режим орошения люцерны на пустынно­ песчаных почвах Прикопетдагского оазиса минерализованными дренажными водами: (06.10.02) / В Н И И хлопководства, Н П О «Союзхлопок». — Т., 1990. — 29 с. — [90-2641] оф У Д К 633.3 1:631.675.03

233. Шагаева Д. Т. Продуктивность хлопчатника в зависимос­ ти от уровня органо-минерального питания на типичных серозе­ мах Ташкентского оазиса: (06.01.09; 06.01.04) / Н П О «Союзхлопок», В Н И И хлопководства. — Т., 1990. — 21 с. — [90-2830] оф

–  –  –

234. Азимов Ш. Т. Клиническое значение серологических м а р ­ керов ЯВК-инфекцин и кортизола при вирусном гепатите В у д е ­ тей: (14.00.09) / Ташк. педиатр, мед. ин-т. — Т., 1990. — 19 с. — Библиогр.: с. 19 (5 назв. ). — [90-2637] оф

235. Генкин М. Б. Влияние осложненной гестозом и анемией беременности на гемодинамику новорожденных в периоде а д а п ­ тации (клинико-физиологическое исследование): (14.00.01) / Ташк .

гос. мед. ин-т.—Т., 1990.— 18 с.— Библиогр.: с. 17— 18 (7 н азв.).— [90-2847] оп У Д К 612.13.— 053.1.616.155.194.616.61

236. Любшин В. И. Оценка и методы выбора хирургического и комбинированного лечения р а к а грудного отдела пищевода:

(14.00.14) / Н И И онкологии и радиологии. — Т., 1990. — 22 с. — [90-2850] У Д К 616.329—008.6—08

237. Максумов Д. Т. Диагностика и хирургическое лечение множественных и сочетанных форм экинококкоза легких и пече­ ни; (14.00.27) / 1-й Ташк. гос. мед. ин-т. — Т., 1990.— 20 с. — Библиогр.: с. 18—20 (19 н азв. ). — [90-2642] оп УД К 616.24:616.36-002.951.21 —08—089

238. Мидасов М. Гигиена, клиника, диагностика и экспертиза трудоспособности вибрационной болезни от воздействия импульс­ ной локальной вибрации: ( 14.00.07; 14.00.05) / Ташк. гос. мед .

и н -т.— Т., 1 9 9 0. - 22 с. — Библиогр.: с. 22 (9 н азв. ). — [90-2672]

У Д К 6 1 7 - 0 0 1.3 4 - 0 7 : 6 1 3.6 I __ •

239. Ташбеков Б. У. Эхография в комплексной диагностике рака прямой кишки: (14.00.14) / Н И И онкологии и рад и о л о ги и.— Г., 1990.— 19 с. — Библиогр.: с. 19 (6 н азв. ). — (90-2811] У ДК 616.351.—006.073.432.19

240. Тремейна К. П. Опенка и немедикаментозные методы коррекции компенсаторно-приспособительных возможностей у д е ­ тей с респираторными аллергозами: (14.00.09) / Ташк. педиатр, мед. нн-т. — Т., 1990,— 19 с. — Библиогр.: с. 18— 19 (12 н а з в. ). — 190-2848] оп 211. Чирко М. Ю. Влияние некоторых антнгистаминных средств на активность протеолитическнх ферментов подж елудоч­ ной ж е л е з ы и тонкой кишки при анафилактическом шоке:

(14.00.25) / Ташк. гос. мед. ин-т. — Т., 1990.— 19 с. — Библиогр.:

с. 16— 19 (8 н а з в. ). — [90-2685] оп У Д К 6 1 6.3 4 И 616.37—008.931

–  –  –

242. И ш анходж аева О. Педагогические основы становления и развития общественного дошкольного воспитания в Узбекской С С Р (1924— 1990) : (13.00.01) /Ташк. гос. пед. ин-т им. Н изам и.— Т., 1990. — 38 с. — Библиогр.: с. 37—38 (12 н азв. ). — [90-2673] оп На степень кандидата наук I

243. Нисанов И. М. Эстетическое воспитание студентов музпедфакультетов средствами функционально-гармонической систе­ мы современной узбекской профессиональной музыки: (13.00.01) / Узб. Н И И пед. паук им. Т. Н. Кары-Н иязова. — Т., Г99О. — 16 с. — [90-2683] оп У Д К 371.036

244. Нуршаихова Ж. А. Обучение словообразованию русского языка студентов-казахов (иа материале субъективно-оценочных суффиксов имен существительных и прилагательных) : (13.00.02) / Узб. респ. пед. ин-т рус. яз. и лит. — Т., 1990. — 20 с. — Б и б­ л и о г р. с. 19—20 (6 назв.). — [90-2828] оф

245. Раемов М. Формирование прикладных умений учащихся V I I — IX классов общеобразовательных школ (на м атериале м е ж ­ предметных связей алгебры и геометрии) : (13.00.01; 13.00.02) /

Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. — Т., 1990. — 16 с. — Библиогр.:

с. 14— 16 (22 н а з в. ). — [90-2682] оп У Д К 51 ( 0 7 ) + 3 7 0

246. Саидкаримова М. И. Развитие коллективизма в теории и практике школ в период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) : (На материалах шк. У зС СР) : (13.00.01) / Ташк. гос .

пед. ин-т им. Пизами. — Т., 1990. — 18 с. — Библиогр.: с. 18 (6 н а з в. ). — [90-2827] оф

247. Турдиев Н. Ж. Морально-политическая подготовка у ч а ­ щихся старших классов к защ ите социалистической Родины: (На материалах шк. Узбекистана с узб. яз. обучения) : (13.00.01) /

Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. — Т., 1990.— 17 с. — Библиогр.:

с. 17 (6 назв. ). — [90-2647] оп

248. Ураева Э. У. Обогащение речи учащихся старш их кл ас­ сов узбекской школы многозначной глагольной лексикой русско­ го языка : (13.00.02) / Узб. респ. пед. ин-т рус. яз. и лит. — Т., 1990. — 19 с. — Библиогр.: с. 17— 19 (17 н а зв. ). — [90-2686]

249. Фарсиянц Э. А. Обучение чтению специальных текстоз учащихся национальных групп средних ПТУ Узбекистана: (На прим. ПТУ с.-х. профиля) : (13.00.02) / Узб. респ. пед. ин-т рус .

яз. и лит. — Т., 1990. — 19 с. — Библиогр.: с. 19 (10 н а з в. ). — [90-2684] оп

250. Ш анасырова Л. Т. Влияние эстетического воспитания средствами природы на экологическое мышле ние дошкольников:

(13.00.01) / Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. — Т., 1990. — 18 с.— [90-2752] оп

–  –  –

251. Аширбоев С. Алишер Павоийнннг насрий асарларидагн содда гапларнинг таркибий ва маъно хусуснятлари: (10.02.02) / ЎзССР ФА, А. С. Пушкин номидаги Тил ва ад аб и ёт ин-ти. — Т., 1990. — 44 б. — Библиогр.: б. 13—44 (9 ном да). — [90-2671] Аширбаев С. Структурно-семантические особенности простого предложения в прозаических произведениях Алишера Навои .

252. Йўлдошсв Т. Тожикистонда ўзбек шеваларининг морфологнк урнлиши: (10.02.02) /Ў зС С Р ФА, А. С. Пушкин номидаги Тил ва адабиёт ин-ти. — Т., 1990. — 50 б. — [90-2674] Ю лдаш ев Т. Морфологический строй узбекских говоров Т а д ­ жикистана .

У Д К 809.437.5—093

–  –  –

Инглиз — 7 о р а а л п о — 1, 96, 122-23, 145, 150-52, 160 рим-татар — 178

Ж УРНАЛ МАКОЛАЛАРИ ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАЛЬНЫХ

СО ЛН О М А СИ СТАТЕЙ

–  –  –

3.1.4 Марксча-ленинча ф ал саф а Марксистско-ленинская философия

5. Бегматов А. Менат стимулларинн ўрганишнннг фалсафнй муаммолари / / Ўзбекистон к о м м у н и с т — 1990. — № 12.— Б .

65-71 .

6. Бегматов А. Философские проблемы изучения стимулов т р у ­ да I I Коммунист Узбекистана. — 1990. — №* 12. — С. 65— 71 .

7. Щеглов И. А. Соединение противоположностей как форма разрешения социальных противоречий: [Науч. сообщ.] / / О б ­ ществ. науки в Узбекистане. — 1990. — № 10.— С. 35—38 .

3.2 Социология

8. Ж ўрабоев Ш. М и л л ат л а р а р о а л о ал ар ва ш ахснинг маънавий камолоти: (Социологнк тадиот материалларн асосида) / / П арт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 71—74 .

9. Мусаев Б. К е л а ж а к аида ўйлайлнк: [Журн. 1990 й. № 10 да бош ланган «Ж ипслаш иш га нима халал беряптн» мавзуидаги маола юзасидан ф и к рлар ва региондаги мураккаб социал-снёсий вазият хусуснда ўтказилган социологик тадкнкотлар] / / Ўзбекис­ тон коммунист»!. — 1990. — № 12. — Б. 47— 54 .

10. Чернишев В. В. Социология: талилни чукурлаштнрайлик:

[СССР ФА нинг Совет социологнк ассоц. ошидаги Тошкент ж амоат фикрн хизмати дир. В. В. Чернишев билан субат] / СубатП1 Т. Л укьянова олиб борди / / Ўзбекистон к о м м у н и с т — 1990.— № 12. — Б. 55— 64 .

П. Валиев А. К. Перестройка и акту ал ьн ые проблемы социоло­ гии в Узбекистане / / Обществ, науки в У збеки стан е.— 1990.— № 11. — С. 3 - 7 .

12. Ж у р а б а е в Ш. М ежнациональное общение и духовное р а з ­ витие личности: (По материалам соцнол. исслед.) / / Парт, жизнь .

— 1990. — № 12. — С. 70— 73 .

13. Мусаев Б. Д у м а т ь о будущем: [Отклик на тему «Что ме­ шает консолидации?», начатую в жури. № 10, 1990 г.: Социол. исслел. состояния полит, взглядов в респ.] / / Коммунист Узбекис­ тана. — 1990. — № 12. — С. 47— 54 .

14. Чернышев В. В. Социология: углублять анализ: [Беседа с лир. Ташк. службы обществ, мнения при Сов. социол. ассоц. АН СССР В. В. Чернышевым] / Интервью взяла Т. Л у к ь я н о в а / / Ком­ мунист Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 55— 64 .

–  –  –

5.3.2.9 Иттифодош ва автоном республикалар, ўлка, область, район, ш аарлар тарихи История союзных и автономных республик, краев, областей, районов, городов

21. Ибн Арабшох. «Ажойиб ал-макдур фи ахбори Таймур»:

[Тсмурнннг аёти ва фаолияти ам да XIV асрнинг охнрн, XV асрнинг биринчи чорагида Ўрта Осиё ва ўшни м а м л а к а т л а р д а содио бўлган воеалар аида икоя] / / С а н ъ а т. — 1990.— № 1 2. - Б. 24— 26. — Давом и бор .

22. Насырова В. Геджеге чевнрильген кунь: [ К ъ р ымтатар халкъы ны озь тувгъан улькесинден сюргюн этильгени а к ъ к ъ ында хат ы р а л а р ] / / й ы л д ы з. — 1990. — № 6. — С. 113— 123. — рим-та- тар .

5.3.2.9.4 Ўзбекистон СС Р тарихи История Узбекской ССР

23. Махмуд М. Рус сайёи лмир Умархон саройида: [Таржимон, сайёх Ф. Н азаров аида] / /.аёт ва иктисод. — 1990.— № 6. — Б. 72—73 .

Ф

24. Веквельман М. И. Новые документы по истории участия трудящихся коренных национальностей в борьбе за власть С ове­ тов в Узбекистане / / Обществ, науки в У збекистане.— 1990.— № 10. — С. 49—52 .

25. Хасанов Б. В. К характеристике материального положения рабочего класса Узбекистана в 1946— 1960 годах / / Обществ, нау­ ки в Узбекистане. — 1990. — № 11. — С. 40—43 .

5.4 Археология

26. Анарбаев А. А., М атбабаев Б. X. Мунчактепа — городской могильник в Северной Фергане / / Обществ, науки в Узбекиста­ не. — 1990. — № 10. — С. 44— 49 .

27. Буряков Ю. Ф., Вафаев Г. А. Археологические материалы к истории древнего и средневекового С а га д ж а [Самарк. обл.] / / Обществ, науки в У зб еки стан е.— 1990. — № 11. — С. 43— 48 .

28. Д у д ако в С. А. Изучение рудников жерновов на территории Узбекистана / / Обществ, науки в Узбекистане. — 1990. — № 11.— С. 48— 50 .

29. Аргиропуло Г. А. Т опырак ал а экспедициясында / / Амиўдарья. — 1990. — № 11. — Б. 113— 117. — ораалпо .

5.5 Этнография

30. М ах мудов К. Туркий авм лар такднри / / Фан ва турмуш.— 1990. — № 12. — Охири. Боши: № 11 .

31. Н азаров Ф. Ўрта Оснёнинг баъзи халлари ва ерларн а ­ ида / У. О таж онов тарж. / / аёт ва и ти со д.— 1990. — № 6. — Б. 73— 75. — Д а з о м и бор .

32. афуров. утлу бўлсин ё р - с р...: [Мароснмларнмиз а ­ ида м улохазалар] / / аёт ва иктнсод. — 1990. —№ 6. — Б .

68—71 .

–  –  –

35. Исламова О. Д. К проблеме создания и функционирования совместных предприятий / / Обществ, науки в Узбекистане.— 1990 .

— № 10. — С. 9— 13 .

6.5.1.2.3 Менат итисоди Экономика труда

36. Воейков М., Абдурасулов М. Мусобаанинг иш лаб чиарншдаги имконнятлари: [Соц. мусобаанинг моияти ва т у р л а р и аида] / / Ўзбекистон к о м м у н и с т — 1990. — № 12. — Б. 17— 24 .

37. Воейков М., Абдурасулов М. Потенциал соревнования на производстве: [Нужно ли соревнование и есть ли у него потенц .

возможности] // Коммунист У зб ек и стан а.— 1990. — № 12.— С. 17— 24 .

6.5.1.4.4 Ўзбекистон ССР итисоди Экономика Узбекской ССР

38. Ахадов А. Д. Пул беуда совурилмаснн!: [Ўзбекистон агросаноат банки хайъатинннг раиси А. А. Ахадов билан субат] / Сухбатнн В. М аднмарова олиб борди / / Хаёт ва нктисод.— 1990.— № 6. — Б. 2 0 - 2 3 .

39. Бердиев М. Мутаносиблик сари: (Бозор итисодиёти™ ўтнш учун яратилнши керак бўлган шароитлар, ал илувчи тадбнрлар аида] / / аёт ва нтнсод. — 1990. — № 6. — Б. 12— 17 .

40. Маъруфов М., Худойулов 3. Бозор итисодиёти ва илмий таднотлар / / Фан ва турмуш. — 1990. — № 12. — Б. 7— 8 .

41- Нуруллаев У. Уфларнн кўрайлик: [ Бозор итисодиётнга ўтнш муаммолари С ам ар ан д вилояти шароитида] / / аёт ва И­ ТИСОД. — 1990. — № 6. — Б. 12— 17 .

О табосв М. ва бош. Бозор талаб и жидднй:

12. [Бозорнинг итисодий нслоот ва молиявий мустаилликка эришиш йўллари, ози-оват дастури муаммолари аида] / М. Отабоев, М. Ю су­ пов, А. Белкин I I аёт ва и ти со д.— 1990. — № 6. — Б. 48— 52 .

43. Раупов С. М ааллий мнллат ншчилари кўпро тайёрлансин / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 28— 31 .

44. Хусейнов С. Итисодий ислоот талаби: [Ж умуриятнмизда бошарнладнган бозор нтисодиётига ўтнш д ав р и д а ал этилиши лозим бўлган асосий муаммолар] / / аёт ва и т и с о д.— 1990. — № 6. — Б. 44—47 .

45. Янгибоев Б. Ози-оват м у аммосига янгича ён даш увлар / / Ўзбекистон ишло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 45— 47 .

46. Алимов А. М., Эрматов Т. Ш. Разви ти е международного научно-технического сотрудничества Узбекистана в новых усло­ виях хозяйствования / / Обществ, науки в Узбекистане. — 1990.— № 11. — С. 23— 28 .

47. Гулямов С. С., Салимов Б. Т. Сбалансированность и опти­ мальность экономического роста Л Т Х К / / Д окл. АН У з С С Р. — 1990. —1№ 10. — С. 15— 18 .

48. Раупов С. Р асш ирять подготовку рабочих местных нацио­ нальностей / / Парт, жизнь. — 1990. — № 1 2.— С. 27— 30 .

49. Юсупов А. Т. К вопросу применения факторно-структурно­ го подхода в научных и предплановых исследованиях: [Науч. сообщ.] I I Обществ, науки в Узбекистане.— 1990.—№ П. — С. 36—38 .

50. Янгибоев Б. Продовольственной проблеме — новые подхо­ ды / / Сел. хоз-во У збекистана. — 1990.— № 12. — С. 40—42 .

I 8 СИ ЁСА Т ( Д А В Л А Т Л А Р Н И Н Г О З И Р Г И СИЁСИЙ АВОЛИ)

ПОЛИТИКА (С О В РЕМ ЕН Н О Е ПОЛИТИЧЕСКОЕ

П О Л О Ж Е Н И Е Г О С У Д А РС Т В )

(Социально-экономическое положение государств — см .

соответствующие п о дразделы раздела 6)

8.1 Умумий м асалалар Общие вопросы

51. Рамонов Д. Сиёсий п а р т н я л а р : конуний йўл била н расмнйлаштириш амалиётн / / Ўзбекистон к о м м у н и с т — 1990.— № 12. — В. 80—83 .

52. Рахм анов Д. Политические партии: практика законода­ тельного оформления I I Коммунист Узбекистана.— 1990.—№ 12.— С. 8 0 - 8 3 .

8.3.1 С С С Р нннг озирги сиёсий аволи Современное политическое положение СССР

53. Кудинов Д. Янги таф аккур ва гоялар кураши: [СССР да айта уриш| / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 82—87 .

54. Кудинов А. Повое мышление и борьба идей: [Перестройка в С С С Р] I I Парт, жизнь. - 1990. — № 12. — С. 81— 87 .

8.3.1.4.4 Ўзбекистон ССР да озирги сиёсий авол Современное политическое положение в Узбекской ССР

55. Азизов А., Умаралиев Б. ишлонинг социал ннфраструктурасини такомиллаш тириш / / Ўзбекистон кишлок х ў ж а л и г и.— 1990. — № 12. — Б. 54— 55 .

56. Акрамова Ё. Аёл бўлиш нйин: [Турмушимизда аёлнннг тутган ўрнн аида] / / аёт ва итнсод.— 1990.—Л» 6.— Б. 53— 55 .

57. Йкром Ш. нмояснз гуллар: [Ж амиятнм нзда аёлнннг асосий вазифаси, тенгуулилнги, бугунги кунда аёти ай йўсинда кечаётганн аида] / / аёт ва н т и с о д.— 1990.—№ 6.— Б. 56—58 .

58. Чўлиев П. айта уриш шароитида сиёсий маданият:

[Ж умуриятда кишилар сиёсий фаоллигинннг юксалишн] / / Ў з ­ бекистон ком м унисти.— 1990. — № 12. — Б. 72— 74 .

59. Азизов А., Умаралиев Б. Совершенствовать социальную инфраструктуру села / / Сел. хоз-во У збекистана. — 1990.— № 12. — С. 56—58 .

60. Чулиев П. Политическая культура в условиях перестройки:

[Рост, полит, сознания масс в респ.] / / Коммунист У з б е к и с т а н а.— 1990. — № 12.— С. 72— 74 .

–  –  –

61. КПСС. МК. Пленум (1990, октябрь). М а м л а к а т д а г и авол ва итнсоднётни бозор м у н осаб атлар!!^ ўтказиш борасида К П С С нинг вазифалар!! тўрисида: КПСС М арказий Комнтетининг комисснялари тўрисида; КПСС нинг норматнв-мстоднк у ж ж а т л а ри тўрисида: арорлар / / Ўзбекистон коммунисти. — 1990.— № 12. — Б. 5—8 .

62. То же / / Коммунист Узбекистана. — 1990.— № 12. — С .

5—8 .

9.2.2 КПСС тарихи История КПСС I

63. Досумова Г. ораалпонстониинг атокли партия ва д а в ­ лат арбоби [О. Дўсназаров] / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 78—81 .

64. Досумова Г. Видный партийный и государственный д е я ­ тель Каракалпакии [А. Досназаров] / / Парт, ж и з н ь. — 1990.— № 12. — С. 77— 80 .

–  –  –

66. «Человек и политика»: [Ред. ст. о зад ач ах жури. «Человек и политика» («Коммунист Узбекистана») в современ. условиях] I / Коммунист Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 10— 16 .

Ўзбекистон Коммунистик партияси Коммунистическая партия Узбекистана 67. Ўзбекистон КП. Ўзбекистон Коммунистик партиясннииг Устави: Лойиа / / Парт, турмуш и. — 1990. — № 12. — Б. 4—21 .

68. То ж е / / Парт, жизнь. — 1990. — № 12. — С. 4— 20 .

69. Голованов А., Минич А. Коммунистлар ва партия: икки томонлама м асъулият / / Ўзбекистон ком м унисти.— 1990.— № 12. — Б. 34— 38 .

70. Королёв И. Ж о н ли мулоот: [ўон кўп з-дн бригадири, Ўзбекистон КП XXII съезди делегатн, коммунист Б. Нурматов аида] / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 45— 48 .

71. Нормуамедов А. ишлони соцнал ўзгартишга партиявий гамхўрлик: [Фарона вилояти О лтиарн ноиясидаги Ленин номли колхоз парт, ташкнлотннннг олиб бораётган ишлари] / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 35—37 .

72. Ососков В. КПСС: соцнал состав проблемалари: [С ам ар­ анд вилояти парт, ташкилотида соцнал составив такомиллаштирнш] / / Парт, турмуши. — 1990. — № 12. — Б. 37—44 .

73. Ризасв С. Партиявий иш: ўйлаш ва изланиш: [Парт, ташкилотларннинг ж ойлардаги ишлари] / / Ўзбекистон коммунисти.— 1990. — № 1 2.— Б. 25—33 .

74. Салоиддинова С. Бошланич таш килот ууи: [СССР 50 йиллнгн номли арши тикувчилик ишлаб чиариш бошармаси партком секретарининг маоласи] / / Парт, т у р м у ш и.— 1990.— № 12. — Б. 32—35 .

75. Голованов А., Минич А. Коммунист и партия: ответствен­ ность обоюдна / / Коммунист Узбекистана. — 1990.— № 12. — С. 34— 38 .

76. Королев И. Ж и в а я связь: [Рассказ о коммунисте, д ел ега­ те XXII съезда КП Узбекистана, бригадире Коканд. кожев. з-да Б. Нурматове, Ферган. обл.] / / Парт, ж и з н ь. — 1990. — № 12. — С. 44—47 .

77. Нормухамедов А. Социальное переустройство села — забо­ та партийная: [Реализация через коммунистов первнч. парт. орг .

респ. политики партии, колхоз им. Лсинна, Алтыарык. р-н Ферган .

обл.] / / Парт, жизнь. — 1990. — № 12. — С. 34—36 .

78. Ососков В. КПСС: проблемы социального состава: [Опыт и з у ч. социал. состава парт. орг. Самарк. обл.] / / Парт, ж и зн ь. — 1990. — № 12. — С. 39—43 .

79. Ризаев С. П артийная работа, мыслить и искать: [Опыт полит, методов руководства на местах] / / Коммунист Узбекиста­ на. — 1990. — № 12. — С. 25—34 .

80. Салахиддинова С. Право первичной: [Ст. секретаря парт­ кома Каршин. произв. швейн. об-ння им. 50-летия СССР] / / Парт, жизнь. — 1990. — № 12. — С. 31— 34 .

10 КАСАБА С О Ю З Л А Р И ПРОФСОЮ ЗЫ

10.2 СССР касаба союзлари Профсоюзы СССР Ўзбекистон касаба союзлари Профсоюзы Узбекистана

81. Барбарунова В. Оловли цех касаба уюшмаси: [ЎзССР металлургия саноати менатчилари касаба уюшмаси фаолияти] I I Парт, т р муш н. — 1990. — № 12. — Б. 61— 63 .

у

82. Барбарунова В. Профсоюз горячего цеха: [О деятельности Ц К профсоюза трудящихся металлург, пром-сти У зС С Р] / / Парт, жизнь. — 1990. — № 12. — С. 60—62 .

–  –  –

12.3.2.9 Ер ууи. То, ўрмон, сув ууи .

Атроф-муитни хууий муофаза илиш Земельное право. Горное, лесное, водное право .

Правовая охрана окруж аю щ ей среды

95. Александрова А. Ж у р н а л д а босилгаи материалларнмнз нзидан: [Г. С ахаров ва А. Чайко томопидан «Рсгионал х уж али к исоби шароитида экология муаммоларинн ал этиш» маколасида {«Ўзбекистон коммуниста», 1990, 6-сон) «Атроф муитни муофаза илиш ва табинй ресурслардан рационал фойдаланиш» м аж м у а лойихаси аида] / / Ўзбекистон коммунисти. — 1990. — № 1 2.— Б. 87—88. ‘

96. Александрова А. По следам наших выступлений: [Отклик на разраб. Г. Сахаровым и А. Чайко в ст. «Решение экологических проблем в условиях регионального хозрасчета проекта блока «О х­ рана окружающ ей среды и рациональное использование природ­ ных ресурсов», опубл. в жури. «Коммунист Узбекистана», 1990, № 6] / / Коммунист Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 87— 88 .

97. Усманов М. Б. Юридическое понятие аренды земли / / О б ­ ществ. науки в Узбекистане. — 1990. — № 10. — С. 3—9 .

98. Эшанкулова Л. Г. О праве граж дан на водопользование для сельскохозяйственных целей / / Обществ, науки в Узбекиста­ не. — 1990. — № 11. — С. 38—40 .

12.3.2.11 Ж иноят ууи. Криминология .

Ахло тузатиш-менат ууи Уголовное право. Криминология .

Исправительно-трудовое право

99. Миренский Б. А. К разработке новой концепции системы советского уголовного законодательства / / Обществ, науки в Уз­ бекистане. — 1990. — № 10. — С. 25—34 .

15 УМУМИЙ Т А Б И И Й Ф А Н Л А Р

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В Ц Е Л О М

в (Отдельные дисциплины, входящие в комплекс естественных н а у к, — см. соответствующие отраслевые р а з д е л ы )

15.2 Атроф муитни муофаза илиш Охрана окружающ ей среды

100. Гогатадзе 3. Курраи з ам н и мусаффолиги учун / / Ў зб е­ кистон ншло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 35— 36 .

101. Эргашов Ш., Григоров В. Экология ва сув ресурслари / / 5тзбекистон ншло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 31— 33 .

102. урбонбосв Е. ва бош. Амударё сувини асрайлик / Е. урбонбоев, С. Петракова, Л. Константинова / / Ўзбекистон ншло хўж алиги. — 1990. — № 12.— Б. 33—34 .

103. Д ав л ятов Я. Д. Экспериментальные методы в экологии животных / / Узб. биол. журн. — 1990. — № 5. — С. 51— 53. — Б и б ­ лиогр.: 6 назв .

104. Золотарев Э. Аралу нужна помощь / / Сел. хоз-во Узбе­ кистана. — 1990. — № 12. — С. 2— 4 .

105. Эргашев Ш., Григоров В. Экология и водные ресурсы / / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 30— 31 .

–  –  –

107. Аюпов Ш. А., Азизов А. А. Линейность мульилнкатйвных отображений йордановых банаховых алгебр / / Докл. АН У зС С Р.— 1990. — № 10. — С. 5— 6. — Библиогр.: 7 назв .

108. Бондаренко Б. А. Базисная система полиномиальных р е ­ шени й полилинейного уравнения с обобщенно-однородным о п ер а­ тором / / Д окл. АН У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 3— 5. — Б и б ­ лиогр.: 5 назв .

109. Бузина Т. Е. Решение задачи Коши д л я модифицирован­ ного уравнения теплопроводности / / Воир. вычисл. и прикл. м а ­ тематики. — 1990.1— В ып. 89. — С. 122— 133. — Библиогр.: 7 назв .

110. Гайназаров С. М., Курманбаев Б. Численное исследование собственных форм колебаний упругого тела / / Вопр. вычисл. и прикл. м а т е м а т и к и.— 1990. — В ып. 89. — С. 23—31. — Библиогр.:

6 назв .

111. Гольдштейн Д. Ш.хо -Суммарность частичных изометрнй в конечных риккартовых С*-алгебрах / / Д о к л. АН У зС С Р. — 1990. — № 1 0.— С. 7— 9 .

112. Захиров М. Спиноры смешанных квазиконформных отоб­ ражений / / Вопр. вычисл. и прикл. математики. — 1990. — Вып .

89. — С. 83—94 .

113. Исраилов М. И., Аллаков И. А. Оценка тригонометричес­ ких сумм по квадрату простых чисел в арифметической прогрес­ сии /"/ Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 3 — 10. — Библиогр.: 11 назв .

114. Камилов М. М. и др. Эвристические процедуры сокращ е­ ния перебора в оптимальных алгоритмах вычисления оценок / М. М. Камилов, Ф. Т. Адылова, А. А. Абдукаримов. / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 3 — 5 .

115. Каримов И. М., Нурадилова 3. А. Расчет комбинирован­ ной оболочки вращения при воздействии давления и теплового по­ ля / / Вопр. вычисл. и прикл. математики. — 1990.— Вып. 89. — С. 95— 105 .

116. Метвалли А. А. О равномерной сходимости спектральных разложений сингулярного эллиптического оператора / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. н аук. — 1990. — № 5. — С. 10— 14. — Б и б ­ лиогр.: 5 назв .

117. Нагаев А. В., Сангинов М. Б. Некоторые свойства оценок по принципу максимального апостерионного правдоподобия / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 14—21 .

118. Назиров Ш. А. Расчет задачи кручения стержней слож но­ го профиля / / Вопр. вычисл. и прикл. математики. — 1990.— Вып. 89. — С. 65— 82. — Библиогр.: 5 назв .

119. Рустамов Н. Т., Ибрагимов Г. Т. Методика физической о р ­ ганизации структурного описания обучающей выборки при созда­ нии советующих распознающих систем / / Изв. АН УзССР. Сер .

техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 5— 10 .

120. Худайберганов Г., Юсеф Н. Н. О кратных рядах от нсв скольких матриц в Сп [ 2 x 2 ) / / Изв. АН У зССР. Сер. физ.-ма-г .

наук. — 1990. — № 5. — С. 21—27. — Библиогр.: 5 назв .

121. Хусанов 3. X. Е емкостные свойства ц-субгармоинческих функций. 2. I I Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат.. наук, — 1990.— № 5. — С. 28—33. — Библиогр.: 7 назв .

122. Ю лдашев Н. Н. Уравнение разветвления периодических решений задачи о конвекции в слое / / Изв. АН У зССР. Сер. физ.мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 38—42. — Библиогр.: 9 н а з в .

16.3 Механика

123. Абуталисв Ф. Б., Баклушин М. Б. К аналитическому мето­ ду исследования по теории перетекания в многослойных системах / / Вопр. вычисл. и прнкл. м атематики. — 1990.— В ып. 8 9, — С. 4 — 22. — Библногр.: 9 назв .

124. АОуталиев Ф. Б. и др. О гндротермодинамнчсскнх процес­ сах в пористой среде (вычислительный эксперимент) / Ф. Б. Абуталиев, Я. В. Ёрбеков, В. Ф. Бурнашев / / Изв. АН У зС С Р. Сер .

техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 46— 49 .

125. Алтынбеков Ш. Пространственные краевые задачи м еха­ ники двухкомпонентных уплотняемых сред с коэффициентами бо­ ковых давлений, зависящими от координаты / / Изв. АН УзССР .

Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 38—43. — Библиогр.: 14 назв .

126. Буриев А. Т., Абдукадыров С. А. Д и ф р ак ц и я ступенчатой волны сжатия на неподвижной сфере / / Изв. АН У зС С Р. Сер .

техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 33—38 .

127. Закиров А. X., Хамидов А. А. Струйное обтекание прони­ цаемого клина в канале / / Докл. АН У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 13— 15. — Библногр.: 5 назв .

128. Икрамов Ш. Р. Решение задачи кавитационного о бтека­ ния тела вращения в цилиндричес кой трубе / / Вопр. вычисл. и прнкл. м а т ем ат и к и.— 1990. — Вып. 89. — С. 112— 121. — Б и б л и ­ о г р. 6 назв .

129. Ирмухамедов X. А. и др. Установление плановых р азм е­ ров потока в области сж атия с учетом занесения междамбного пространства / X. А. Ирмухамедов, М. Р. Бакиев, II. Р ах м ато в / / Изв. АП УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 49— 52 .

130. Каримов А. Р., Хамидов А. А. Автомодельная з а д а ч а о неустановившейся струе вязкой жидкости / / Вопр. вычисл. и прикл. математики. — 1990. — Вып. 89. — С. 105— 112 .

131. Кудайкулов А., Темирбеков А. Численное моделирование нестационарных переходных процессов, происходящих в ш аре с полостью при воздействии внутренней динамической нагрузки / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 43— 45 .

132. Кудайназаров К., Саттаров X. А. Осесимметричные коле­ бания круговой цилиндрической оболочки, находящ ейся в с ж и м а е ­ мой жидкости / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. н а у к. — 1990. — № 5. — С. 54—59. — Библногр.: 12 назв .

133. Ниязматова Р. Т. и др. Д виж ение жесткой полосы, л е ж а ­ щей на плоской границе раздела двух упругих сред, при д и ф р а к ­ ции нестационарной волны / Р. Т. Н и язм атова, Ш. М. Тахиров .

И. Т. Раш идов / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 30—33., Ф

16.4 Физика

134. А бдуж ам илов Ш. и др. А нализ приближенных формул д л я вычисления инвариантной массы системы частиц / Ш. А б д у ж а м и ­ лов, С. И. Ж о х ова, И. А. Литвиненко / / Изв. АН УзССР. Сер .

физ.-мат. наук. — 1990.'— № 5. — С. 56—60 .

135. Аронов Д. А. и др. Импульсные характеристики п г- — п — К = ( р + — р — Р)-структур из чистых полупроводников в р еж и ­ ме полной эксклюзии носителей тока (П Э Н Т ) / Д. А. Аронов, Б. X. В алиев, Б. Р. М ам атк уло в / / Д окл. А Н У зС С Р. — 1990. — № 10. — С. 19— 21. — Библиогр.: 6 назв .

136. Блейхман В. С., Иногамов С. А. Р азр аб о тка высоковольт­ ной изоляционной втулки с повышенной поверхностной электри­ ческой прочностью / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990.— № 5 — С. 26— 29. — Библиогр.: 9 назв .

137. Блейхман В. С., Иногамов С. А. Расчет эффективной д и ­ электрической проницаемости макронеоднородных (гетерогенных) диэлектриков: [Крат. науч. сообщ.] / / Изв. АН УзССР. Сер. фнз.мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 82—83 .

138. Бурцев Т. Р азр аб о тка алгоритмов решения краевых задач тонкостенных стержней по уточненным теориям при многократных унругонластических нагружениях / /1 Вопр. вычнсл. и прикл. мате­ матики. — 1990. — Вып. 89. — С. 32—45. — Библиогр.: 5 назв .

139. Генерационные характеристики неодимового л азер а с пас­ сивным затвором на 1 л : _ / Т. У. Арсланбеков, В. Н. Днянов .

Э. М. Ибрагимова и др. / / Докл. АН У з С С Р. — 1990.— № 10. — С. 22— 24. — Библиогр.: 7 назв .

140. Карачик В. В., Саидкаримова Г. У. З а д а ч а Гурса д л я л и ­ нейного уравнения М анжерона с постоянными коэффициентами / / Вопр. вычнсл. и прикл. м а т е м а т и к и.— 1990. — Вып. 89. — С .

46—64. — Библиогр.: 8 назв .

141. Каримов А. В. О механизме роста гстероэпнтакснальных слоев арсенидов индия и алюминия из жидкой ф азы / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 75— 77 .

142. Саидов М. С. Немонокристаллические кремниевые солнеч­ ные элементы / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. н а у к. — 1990. С. 43— 56. — Библиогр.: 60 назв .

143. Тайланов Н. А., Кучкаров С. Эволюция термомагннтных возмущений критического состояния высокотемпературных сверх­ проводников / / Докл. АН УзССР. — 1990. — № 10. — С. 27—29 .

144. Тураев Э. Ю. Идентификация тройных соединений в сис­ теме 5 п $ — $пЛ2 методом ядерной гамма-резонансной спектроско­ пии: [Крат. науч. сообщ.] / / Изв. АН УзССР. Сер. фнз.-мат .

наук. — 1990. — № 5. — С. 83— 84 .

145. Умаров С. X., Д ж у р а св 111. Н. Рентгенографическое иссле­ дование монокристаллов Т1 (Лп 5 2) х ( е $ е 2)у ( х - 0.999; у = 0,001;

0,005) / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. — 1990.— № 5. — С. 72— 75 .

146. Хайдаров Т. и др. Влияние у-облучения и низкотемпера­ турного отжига на поглощение ультразвука в сверхпроводящей керамике / Т. Хайдаров, А. Ш. Махмудов, И. Хнднров / / Изв .

АН УзССР. Сер. физ.-мат. н а у к. — 1990. — № 5. — С. 6 8 - 7 2. - Библиогр.: 8 назв .

147. Хакимов О. Ш. Определение акустических характеристик нитеподобных материалов при высоких температурах / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 63— 68 .

148. Шарипов У. Б., Шамсиев X. А. Система координат д л я мо­ делирования несимметричных режимов и переходных процессов в электрических системах / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5, — С. 17— 22 .

149. Ш аяхметова А. Устойчивость периодических режимов в системе релейного регулирования тем пературы / / Изв. АН УзССР .

Сер. физ.-мат. н а у к.— 1990. — № 5. — С. 33—38. — Библиогр.:

5 назв .

150. Энергетические спектры стимулированной потенциальной электронной эмиссии диэлектриков / А. С. Балтенков, М. Ю. Ким, Р. Р. Рахимов, И. Н. Юднчева / / Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат .

наук. — 1990. — № 5. — С. 61—63. — Библиогр.: 9 назв .

17 ХИМИЯ Ф А Н Л А Р И

Х И М И Ч Е С К И Е НАУКИ

–  –  –

151. Азимов Ш. Ю. и др. Влияние комплексного м инерализато­ ра на фазообразование в смеси СаО.А12О3-25Ю2 / Ш. Ю. Азимов, М. Н. Юсупова, Г. М. Рузиева / / Узб. хим. ж у р и. — 1990.—№ 6.— С. 3— 5. — Библиогр.: 5 назв .

"152. Амперометрическое титрование урана раствором Э Д Т А в природных и промышленных объектах / А. М. Геворгян, Э. Т. Цагараев, Т. С. Снрлнбаев, В. Г. Д а в и д я н ц / / Д окл. АН У зС С Р. — 1990. — № 10. — С. 37—38 .

153. Д ж а к а л а е в Р. М., Пулатов 3. П. Взаимодействие алю м и ­ натов двухвалентных металлов с гипсом / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 3—5 .

154. Исабаев 3. и др. Влияние добавки серной кислоты и сили­ ката натрия на размер кристаллов нитрата аммония / 3. Исабаев, Д. Ф. Хакимова, М. Г. Хусанходжаев / / Узб. хим. ж у р и. — 1990.— № 5. — С. 32—33 .

155. Широков П. В., Черноморский А. И. Установление стацио­ нарных потенциалов при гальваностатнческой катодной поляри­ зации твердых электродов в растворах щелочей / / Узб. хим. журн .

— 1990. — №5. — С. 11 — 14. — Библиогр.: 8 назв .

17.5 Органик химия Органическая химия 17.5.1 Табиий органик бирикмалар ва уларнинг синтетик аналоглари Природные органические соединения и их синтетические аналоги

156. Авилов С. А. и др. Строение четырех новых тритерпеновых гднкозидов из голотурии С и с и ш а п а ]арош са / С. А. Авилов, В. А. Стоннк, А. И. Калиновский / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 787— 793. — Библногр.: 7 назв .

157. Азизов А. А. и др. Аллилирование бензо-1, 4-дноксана в присутствии фосфорно-кислых катализаторов и меди / А. А. Ази­ зов. В. Г. Ж д а н о в а, Э. М. Юнусова / / Узб. хим. ж у р н. — 1990.— № 6. — С. 45— 46. — Библиогр.: 5 назв .

158. Акрамов С. Т. Исследование алкалоидов семян НеПо1гор ш т 1а§ю сагрит: [Крат, сообщ.] / / Химия природ, соединений.— 1990, — № 5. — С. 701—702 .

159. Арипов X. Н. и др. Кинетика реакции получения натрие­ вой соли метоксиуксусной кислоты / X. Н. Арипов, Л. В. М олча­ нов, Г. В. М усаева / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 23— 25. — Библиогр.: 7 назв .

160. Батиров Э. X. и др. Фенолглнкознды кумарннового ряда / Э. X. Б а т и р ов. М. П. Ю лдашев. В. М. М аликов / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 577— 592. — Библиогр.: 99 назв .

161. Белоусова Н. И., Хан В. А. Бициклические монотерпеноиды эфирного масла Ьескнп раШз^ге / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 5. — С. 627— 629. — Библиогр.: 5 назв .

162. Винниченко А. Н. и др. Сравнительное изучение полипеп­ тидов зенна методом пептидного картирования: [Крат, сообщ.] / А. Н. Винниченко, О. А. Л ивенская, И. В. Ц уркан / / Химия при­ род. соединений. — 1990. — № 6. — С. 842— 843. — Библиогр.:

5 назв .

163. Воробьев А. В. и др. Зависимость рострегулирующей а к ­ тивности макроциклических ал л и л ьн ых спиртов цембранового р я ­ да от стереохимии днзамещенной двойной связи / А. В. Воробьев, II. А. Л арионова, В. А. Ралдугнн / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 638—641. — Библногр.: 5 назв .

161. Вторичные метаболиты Руп'си1апа огугае: [Сообщение] / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 811—8 1 8,— .

Содерж.: 1. Производные О-ннтрофенола / С. И. Свиридов, Б. С. Ермолинский. — Библиогр.: 17 назв .

165. Выделение и частичная характеристика щелочного белка зеинового комплекса: [Крат, сообщ.] / А. Н. Винниченко, О. А. Лнвенская. Л. В. Шупранова, М. В. С ысоева / / Х имия природ, сое­ динений. — 1990. — № 6. — С. 844. — Библиогр.: 6 назв .

166. Д ж а к е л и Э. 3. и др. А лкалоиды Вихив со1с1нса: [Крат, сообщ.] / Э. 3. Д ж а к сл н, Е. Н. Жукович, В. Ю. Вачнадзе / / Хи­ мия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 838. — Библиогр.:

5 назв .

167. Друганов А. Г., Йанкрушииа Н. А. Необычный щелочной гидролиз гиббереллнна И ЗО -А 3 по механизму В ль 2 : [Крат, со­ общ.] I I Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 693— 694. — Библиогр.: 5 назв!

168. Зенюк А. А. и др. Синтез ( ± ) - а н г у с т н о н а на основе региоизбирательного алкилнрования енаминодикетонов под действием сильных оснований / А. А. Зенюк, А. В. Корчпк, Л. И. Ухова / / Химия природ, соединений. — 1990. —№ 5. — С. 611— 617. — Б и б ­ лиогр.: 7 назв .

169. Изучение травы А сг\а 1апа1а: [Крат, сообщ.] / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 691—695. — Содерж.: 2 .

Ферулонламнды / / Г. Г. Запесочная, В. А. Куркин, Л. Н. П ер в ых .

170. Киселев В. В., Явнч П. А. М етоды выделения алкалоидов ряда колхицина / / - Х и м и я природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 592— 600. — Библиогр.: 78 назв .

171. Ковганко Н. В., Кашкан Ж. Н. Синтез природных фитостсроидос ряда 6-кетостигмастана и родственных нм соединений I I Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 771— 776. — Библиогр.: 17 назв .

172. Компоненты А г 1 е т Ы а за п М ш Н о П а: [Крат, сообш.] 1 Ф. Б. Ж онхож асва, И. Д. Шамьянов, Д. Батсурен и др. / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 697— 698. — Библиогр.:

5 назв .

173. Конформационные особенности пептидных фрагментов Сконца гистона Н, / Р. Р. Камилова, Е. И. Р а м м, Г. С. И ванов и др. / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 793— 798. — Библиогр.: 18 назв .

174. Кристаллическая и молекулярная структура сесквитерпенового гумуланового спирта юниферола / О. Ю. Р ехл о ва, Б. Та:пходжаев, В. И. Андрианов и др. / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 757— 762. — Библиогр.: 11 назв .

175. Куркин В. А., Запесочная Г. Г. Получение флаволнгнанов гербацетина с помощью перокендазы: [Крат, сообщ.] / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 830— 831. — Библиогр :

5 назв .

176. Куркин В. А. и др. Иридонды коры З у п п д а уи1ап5:

[Крат, сообщ.) / В. А. Куркин, Г. Г. Запесочная, II. А. Гриненко / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 695—6 9 7.— Библиогр.: 7 н а зв.'

177. Моисеева Г. П., Лбдуазимов Б. X. Стереохимические осо­ бенности строения гсрмакрановых лактонов и применимость в их ряду, правила Гейссмана / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 742— 748. — Библиогр.: 20 назв .

178. Музычкина Р. А., Прибыткова Л. Н. Бромнрованне эмидона I / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 618— 621. — Библиогр.: 5 назв .

179. М уравьева Д. А. и др. Глюкоза мин полисахаридных ф р а к ­ ций о м ел ы белой и фирмнаны простой: [Крат, сообщ.] / Д. А. Му­ равьева, О. И. Попова, К. О. Гаспарян / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 6. — С. 826— 827 .

180. Никитина, Л. Е., Племенков В. В. Монотерпенонды (3-карен и а-терпинен) в реакциях электрофнльного присоединения д и ­ сульфидов / / Химия природ, соединений. — 1990. — X? 5. — С .

624— 626. — Библиогр.: 5 назв .

181. Насиров Р. Н. Комплексы порфнринов К араж анбасской нефти с ионами переходных металлов / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 5. — С. 621— 624. — Библиогр.: 8 назв .

182. Одностадийный синтез N. 5 -г- бис-амннопронзводных бензнмидазолин-2-тнона / X. К. Кутбиддннов, А. Д. Хамраев, X. Б. Рахматов. К. М. Ахмеров / / Узб. хим. ж у р и. — 1990.—№ 5.— С. 37— 39. — Библиогр.: 5 назв .

183. Пульхеллин С и инучиненолнд С из 1пи1а са5р1са / С. М. Адекенов, М. А. А бды калы ков, К. М. Турдыбеков и др. / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 748—757. — Б и б­ лиогр.: 21 назв .

184. Ралдугин В. А. и др. Кислые сукцинаты дитерпеновых спиртов — новый тип компонентов живиц хвойных: [Крат, сообщ.] / В. А. Ралдугин, Л. И. Доменкова, В. А. Пентегова / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 698—699. — Библиогр.:

5 назв .

185. Саатов 3. и др. Фитоэкдистсроиды растения Э^апИшз ЬоеЦгеп / 3. Саатов, М. Б. Горовиц, Н. К. Абубакнров / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 837. — Библиогр.: 6 назв .

186. Саитмуратова О. X., Леонтьев В. Б. Аминокислотный сос­ тав синтезированных т уйго белков в клеточных ядрах эукарио­ тов / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 669—671.— Библиогр.: 8 назв.,

187. Сесквитерп еновые лактоны Аг1ет1$1а $а15$атса: [Крат, сообщ.] / С. М. Адекенов, А. Н. Куприянов, Н. М. Гафуров, Р. III. Курманова / / Химия природ, соединений, — 1990. — № 6.— С. 835—836 .

188. Синтез и свойства некоторых 1-хлорпропаргиловых эфиров ж и рн ых кислот / А. Г. Махсумов, М. А. Аламова, П. И л ьх ам дж аов, М. С. Эргашев / / Узб. хим. ж у р н. — 1990.— № 5.— С. 36—37 .

189. Синтез меченого 5 -(3 -(1 -мС-феннл)-уреидо)-1, 2, 3-тнаднзола / В. А. Бакулев, В. Е. Акатьев, Г. В. Андосова и др. / / Узб .

хим. журн. — 1990. — № 5. — С. 34—36. — Библиогр.: 6 назв .

190. Синтез нового циклического аналога люлиберина / С. В. Николаев. С. В. Буров. В. Д. Б а х ар ев и др. / / Химия при­ род. соединений.— 1990.—ЛЪ 6.— С. 805—810.— Библиогр.: 9 назв .

191. Сорочинскнй Б. В. и др. Способ выделения таксола из Тахиз васса1а: [Крат, сообщ.] / Б. В. Сорочинскнй, А. И. Прохневскнй, Д. М. Гродзинскин / / Химия природ, соединений.— 1990.— № 5. — С. 702— 703 .

192. Сравнительное исследование структуры комплексов Д Н К с полипептидны м фрагментом 152— 184 гистона Н1 и полипептидом (Ьу$-А1а-А1а) п / Р. Р. Камилова, 1. И. Р ам м, Г. С. Иванов и др .

I / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 798— 8 0 5. — Библногр.: 19 назв .

193. Сульфатированный глнкознд из препарата «Трнбестан»

I Н. Е. Мащенко, Р. Гюлеметова, П. К. Кннтя, А. С. Ш аш ков / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 649— 652. — Б и б ­ лиогр.: 6 назв .

194. Ткачев А. В., Денисов А. Ю. Конформация 6-кадннола в растворе / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 635— 638. — Библногр.: 6 назв .

195. Тритерпеновые гликозиды Аз1га^а1из и их генины: [Сооб­ щение] I I Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — Содерж .

: 32. Цнклокарпознд из А$1гада1из со1и(еосагриз / Б. А. Имомназаров, М. И. Исаев, С. С. Сабоев, Н. К. Абубакиров. — С. 653— 656. — Библногр.: II назв.; 33. Циклоорбикозид В из Лз1гаа1из с г Ы с и Ы и з / М. А. Агзамова, М. И. Исаев,11. К. Абубакиров. — С. 699—701; 34. Ц иклоаралознд Е из Аз1гада!из а т а г и з /

М. И. Исаев, И. К. Абубакиров.— С. 656—659.— Библногр.: 5 назв.:

35. Ц иклоаралознд С из Ая1га^а1из а т а г и з / М. И. Исаев, И. К. Абубакиров. — С. 783—787. — Библиогр.: 9 назв .

196. Тритерпеновые гликозиды Нес1ега (а и п с а : [Сообщение] / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 779— 7 8 3.— С одерж.: 6. Строение хедерозидов О, Н (, Н 2 и I из ягод плюща крымского I В. И. Гришковеи, А. А. Лолойко, А. С. Шашков, В. Я. Чнрва. — Библиогр.: 9 назв .

197. Тритерпеноиды из видов АЫез: [ Сообщение] / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 765— 770. — Содерж.: 10 Д в е новые 3. 4-секотритерпеновые кислоты из живицы пихты бе­ лой / Т. В. Лейбюк, 3. Н: Шмидт, В. А. Ралдугнн. — Библиогр.:

II назв .

198. Умаров А. У. и др. Исследование масла ссмян М соН апа 1аЬасит: [Крат, сообщ.] / А. У. Умаров, М. X. Хасанов, X. Т. Тсш абаева / / Химия природ, соединений, — 1990. — ЛЪ 6. — С. 827— 828. — Библногр.: 6 назв .

199. Феромоны насекомых и их аналоги: [Сообщение] / / Хи­ мия природ, соединений. — 1990. — № 6. — Содерж.: 24. Синтез длинноцепных 1,5-диметилразветвленных феромонов на основе геранилацетата / В. Н. Одинокое, Т. Ю. Ишмуратов, И. М. Л аденкова, Г. А. Толстнков. — С. 818— 823. — Библногр.: 21 назв.; 25 .

Синтез ацетиленовых предшественников феромонов из ундециленов ой кислоты / В Н. Одиноков, Г. Ю. Ишмуратов, И. М. Ладенкова и др. — Библиогр.: 8 назв .

200. Фокина Г. А., Букреева Т. В. Л амиид из РЫ оппз с а псе!а1а: [Крат, сообщ.] / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 834—835 .

. 201. Цсмбренолиды мягкого коралла ЬоЬорЬу1иш 8р. (Сое1епега1а. Ос1осога1На, А1суопасеа) / А. М. Сулейменова, Т. А. К у з­ нецова, В. А. Денисенко и др. / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 762—765. — Библиогр.: 5 назв .

202. Чемесова И. И., Бойко Э. В. Флавоноиды Аг1егш51а агдук [Крат, сообщ.] I I Химия природ, соединений. — 1990.—.N 6. — С. 832— 833 .

203. Черненко Г. Ф. и др. Структура нового трнтерпенонда из коры лиственницы сибирской / Г. Ф. Черненко. И. Ю. Багрянская, Э. Н. Ш мидт / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 641— 645 .

204. Черненко Г. Ф., Шмидт Э. Н. Нейтральные экстрактивные вещества коры Ь а п х $1Ы пса: [Крат, сообш.1 / / Химия прирол .

соединений.— 1990. — № 6. — С. 833—834. — Библиогр.: 9 назв .

205. Ш ахидоятов X. М., Белова Г. А. Синтез, метилирование и эцилированне 1,2-днгндродезоксивазицинонов и их гомологов / / Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 659—663 .

206. Шахидоятов X. М. и др. Синтез 2-амннохиназолонов-4 и с пектральное исследование их положения таутомерного равнове­ сия / X. М. Ш ахидоятов, Л. М. Юн, Р. А. Самнев / / Узб. хим .

жури. — 1990. — № 6. — С. 42—45. — Библиогр.: 6 назв .

207. Шахидоятов X. М. и др. Синтез и алкилнрование 5,6-диметилтиено 12,3 — с!] пиримидин-4-оксо-2-тнона / X. М. Шахндонтов, М. X. Ш одиев, 3. А. Аминов / / Докл. АН У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 32— 33. — Библиогр.: 5 назв .

208. Экстрактивные вещества коры Р1сеа а ]апеп«1 / Г. Ф. Ч ер­ ненко, Л. И. Деменкова, Е. Е. Иванова, Э. Н. Шмидт I I Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 645—649. — Библиогр.:

8 назв .

209. Юсупова В. М. и др. Гомолитическое цнанэтилирование лутндннов / В. М. Юсупова, Г. Г. Галустьян, Е. Л. Ильясов / / Узб. хим. жури. — 1990. — № 6. — С. 40— 42 .

17.6 Юкори молекулали б и рл аш м ал ар (полим ерлар) химияси Химия высокомолекулярных соединений (полимеров)

210. Алимов Э., Искандаров С. И. Синтез 2-оксазолидонов / / Д окл. АН УзССР. — 1990. — № 10. — С. 42— 45 .

211. Аскаров М. А. и др. Модификация ацетонформальдегндных смол эпоксидными соединениями и композиционные м атери а­ лы на их основе / М. А. Аскаров, А. В. Строкоз, А. И. Петров / / Узб. хим. ж у р и. — 1990.— № 6. — С. 46— 49. — Библиогр.: 6 назв .

212. Гидрогенолиз протолигиина рисовой лузги. 3 / Т. С. Каплуиова, X. А. Абдуазимов, Ю. С. Хакимов, М. Ф. Абидова / / Хи­ мия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 679— 683 .

213. Ибрагимов К. С. Сополимеризация Х -винилкапролактамэ с монометиловы м эфиром итаконовой кислоты / / Узб. хим. жури .

— 1990. — № 5. — С. 4 6 - 4 8 .

214. Календарева Т. И. и др. Синтез З-гндроксн-4 (а гндроксигексафторизопропил) феиилметакрилата, его гомо. и сополимера с N виннлпнрролидоном. / Т. И. К алеидарева, О. Г. Абдуллаев .

3. Б. Артыкова / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 43— 4 6. — Библиогр.: 7 назв .

215. Калуцкая Э. П. Взаимодействия на молекулярном уровне и их спектроскопические проявления в системе декстран — вода / /Химия природ, соединений. — 1990. — № 6. — С. 732— 737. — Библиогр.: 7 назв .

216. Кинетика взаимодействия сополимеров ^ в и н и л л а к т а м о в с аминофенолами / У. М. Мирзаев, Т. М. М нркамилов, Э. Т. Тураев, М. М нркам нлоз а / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 55— 58 .

217. Кинетика совместной полимеризации ^ в и н и л п и р р о л и д о н а с диметиловым эфиром итаконовой кислоты / Ж. Аллаев, М. А. А с ­ каров, Б. Л. Гафуров. М. С. М ирходж аев / / Узб. хим. ж у р н. — ' 1990. —№ 5. — С. 39—43. — Библиогр.: 7 назв .

218. Коллоидно-химические свойства ПАВ, полученных на ос­ нове N. Ы-дналкиламиноэтилметакрилата и алкилгалоидацетатов /А. С. Хамраев, X. 3. Рахматуллаев, С. Н. Аминов, Э. Т. Туйчнев / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 15— 18. — Библиогр.:

11 н а з в .

219. М ухамедагалиев Б. А. и др. Снижение горючести некото­ р ых промышленных полимеров добавлением ф о сф о р со д ер ж ащ е­ го полимера / Б. А. Мухамедагалиев, А. Т. Д ж а л и л о в, С. М. Хашнмова / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 5. — С. 48— 50 .

220. Набиева А. М. и др. Термическая стойкость привитых п о ­ лимеров полипропилена с поливинилпиридинами / А. М. Н абиева, Ш. А. Курбанов, У. Н. Мусаев / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 5.— С. 30—31 .

221. Синтез и коллоидно-химические свойства N. К-диэтиламиноэтнловых эфиров высших алкилнтаконатов / Н. К. Олнмов, X. Р. Тухтаев. С. Н. Аминов и др. / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 26— 30. — Библиогр.: 9 назв.'

222. Сополимеризация моно-(пара-сульфамидо) анилнда нтаконовой кислоты со стиролом и \ т-винилпирролидоном / Р. Ю. Милушева. Д. Туляганова, Ф. Ходжаева, Д. Д. И льясова / / Узб. хим .

журн. — 1990. — № 6. — С. 60—62 .

223. Термостабильность фосфорсодержащ их сополимеров / А. Б. Аловитдинов, Ж. М. Ниязова, М. Хал муха медова. Т. Агзамов / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 6. — С. 52— 55 .

224. Усманов С. Н., Ю льчибаева С. Г. Сорбционные свойства привитых сополимеров гндратцеллю лозы с некоторыми фторсодержащими полимерами / / Узб. хим. журн, — 1990. — № 5. — С. 8— 11. — Библиогр.: 5 назв .

225. Физическая модель процесса формирования несовмещающихся эпоксидно-полиэтиленовых композиций / С. С. Негматов, И. Абдиранмов, Б. Н. Хван, Б. К азаков / / Узб. хий. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 65— 67 .

226. Х амракулов Г. и др. Сополимеризацня акрилоннтрила с четвертичной аммониевой солью N. \'-диметнламнноэтилметакрил ата I Г. Хамракулов, А. С. М аксумова, И. И. Исмаилов / / Узб .

хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 58—60. — Библиогр.: 5 назв .

227. Хашимова С. М. и др. Синтез и исследование полимериза­ ции мономерной четвертичной фосфониевой соли на основе трнфенилфосфина и бромистого алли ла / С. М. Хашимова, А. Т. Д ж а лилов, Б. А. М ухамедгалиев / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — ЛЪ 6. — С. 49— 52. — Библиогр.: 6 назв .

228. Хван А. М., Абдуазимов X. А. Взаимодействие лнгносульЪоната с ионами некоторых металлов / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 5. — С. 676—679 .

229. Хлорирование лигнина при низких температурах / С. В. Д е ­ мидов, С. И. Кузина, Л. А. Сероус и др. / / Химия природ, соеди­ нений. — 1990. — № 5. — С. 671— 676. — Библиогр.: 5 назв .

230. Юльчибаев А. А. и др. Термическая деструкция сополиме­ ра ф то ро ксаал ки лм етакри лата с метил метакрилатом / А. А. Ю ль­ чибаев, Ш. 111. Ш арахмедов, А. А, Филалеев / / Узб. хим. журн. — 1990. — Лс 6. — С. 63—65. — Библиогр.: 5 назв .

231. Ю льчибаева С. Г. и др. Изучение термостабильностн при­ витых сополимеров гидратпеллю лозы с фторсодержащими полиме­ рами / С. Г. Ю льчибаева, С. II. Усманов. А. А. Юльчибаев / / Докл .

АН У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 35—37. — Библногр.; 5 назв .

232. Яриев О. М. и др. Р а д и к а л ь н а я полимеризация 2-оксо-Збензоксазолилметилметакрилата / О. М. Яриев, И. II. Н азаров, А. Т. Д ж а л и л о в / / Д окл. АН У зС С Р. — 1990. — № 10. — С. 39— 10. — Библногр.: 7 назв .

17.7 Аналитик химия Аналитическая химия

233. Автоматизированная оптимизация разделения протамннов высокоэффективной жидкостной хроматографией / В. К. Рыбин,

11. 11. Яглицкая, А. Д. Л а зар ев. Н. В. М акаров / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 633—6 6 9.— Библногр.: 11 назв .

234. Исследование растворителя в поливинилхлоридной пленке методом ИК-спектроскопни / Д ж. Зиямов, С. А. Таш ходж аева, Д. А. Вахпбов и др. / / Д окл. АН У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 34—35 .

235. Синтез и рентгеновский анализ высокотемпературных сверхпроводников состава У,Ва2Си30 у / И. А. Массалимов, II. А. Ю рковская, И. В. Файнбух, X. Г. Шарипов / / Узб. хим .

журн. — 1990. — № 5. — С. 18—20. — Библиогр.: 6 назв .

236. Федоров Е. Ф. и др. Метод определения сернистых соедннений в природном газе, альтернативный стандартному / Е. Ф. Ф е­ доров, Д. Г. К азакова, Г. П. Горьковая / / Узб. хим. ж у р и. — 1990. — № 6. — С. 13— 14 .

17.8 Физикавий химия. Химиявий физика Физическая химия. Химическая физика

237. Азизов Ш. А., Садыкова Л. А. Температурная зависимость сорбции воды в смесях диацетата ц еллю лозы с поли-2-метил-5-винилпиридином / / Узб. хим. ж у р н. — 1990.— № 6. — С. 30—34. — Библиогр.: 7 назв .

238. Б адалова И. К., Воробьев Л. Н. Изучение адсорбции ар о ­ матических и гетероциклических соединений на У 2О 5 — $ Ю 2 к а ­ тализаторах методом Э П Р / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 36—38 .

239. Бродская Г. А. и др. Сорбция молибдена и рения на фосфороргаиических смолах / Г. А. Бродская, О. У. Гапурова, Е. С. Гуреев / / Докл. АН УзССР. — 1990. — № 10. — С. 30—31 .

240. Гулямова Д. Б. и др. Изучение термостабнльности микро­ пористых моитморнллонитовых адсорбентов с полиядерными к а ­ тионами алюминия по адсорбции углеводородов / Д. Б. Гулямова, С. 3. Муминов. Э. А. Арнпов / /'У зб. хим. жури. — 1990. — № 6.— С. 22— 26. — Библиогр.: 8 назв .

241. Изучение динамических свойств водных растворов алкнлбензолсульфонатов / Б. Т. Елеусинов, X. М. Пишанов, А. А. С аи ­ дов и др. / / Изв. АН УзССР. Сер. фнз.-мат. н а у к. — 1990.— № 5. — С. 77—81 .

242. Исмаилов Н. П. и др. Применение диэтилового эфира фталевой кислоты в качестве экстрагента для извлечения катионов кобальта, никеля, ж елеза, меди из кислых растворов / Н. П. Ис­ маилов, Ф. III. Б алгаева, X. Р. Рустамов / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 11— 12 .

243. Мансуров П. X., Низаметдинова М. А. Уравнение статики при обмене трехвалентных ионов на двухвалентные в системе «твердое тело — раствор» / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 25— 27. — Библиогр.: 8 назв .

244. Мансуров П. X., Хасанов Б. Скорость возрастания энтро­ пии при ионообменном синтезе нитрата кал и я в системе Р К + Са(К’О.ч)2 / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 6. — С. 38—39 .

245. Радиационные эффекты на поверхности 5 Ю 2, индуциро­ ванные заряженными частицами высокой энергии / С. С. К асы м о ­ ва. Т. Тусеев, М. Вахабов, Ш. Р. Салимов / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 34—36. — Библиогр.: 5 назв .

246. Реологические свойства водных эмульсий Э Д — 20 в присуствни феррита ж елеза / Р. М. Хван, И. Н. Ш пилевская, К. В. П о ­ горельский, И. В. Вокуленко / / Узб. хим. жури, — 1990. — № 5.— С. 20— 23. — Библиогр.: 5 назв .

247. Ризаев Н. У. Кинетические и гидродинамические основы интенсификации процессов массообмена в пористых телах / / Узб .

хим. ж у рн. — 1990. — № 6. — С. 14—22 .

248. Сорбция модибдена-99 на оксиде алюминия и получение технеция-99 м из облученной нейтронами трехокисн молибдена / Е. С. Гуреев, С. Хужаев, А. Султанов и др. / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 8— 11. — Библиогр.: 7 назв .

249. Стимулированная десорбция с атомно-шероховатых поверх­ ностей: [Крат. науч. сообщ.] / Б. Л. Оксенгендлер, О. В. Раховская, Н. О. 'Гураев, Г. А. Усанова II, Изв. АН УзССР. Сер. физ.мат. наук. — 1990. — № 5. — С. 84— 85 .

250. Структура поляризованных л и ний комбинационного рас­ сеяния в тройной смеси / Ф. X. Тухватуллин, А. К. Атаходжаев, А. Ж у м аб о ев и др. / / Д окл. АН УзССР. — 1990.— № 10. — С. 26— 27. — Библиогр.: 5 назв .

/ • 4 18 ЕР А ИДА Ф А Н Л А Р

НАУКИ О З Е М Л Е

–  –  –

251. Атабеков И. У. Численные модели тектонических н ап р я ж е­ ний, обусловленные конвекцией в мантии Зем ли / / Вопр. вычисл .

и прикл. м а т е м а т и к и.— 1990. — Вып. 89. — С. 134— 149. — Б и б ­ лиогр.: 17 назв .

–  –  –

252. Каримов А. У. Негеострофнческая многоуровенная модель динамики атмосферы на ограниченной территории с использова­ нием спектрального метода / / Вопр. вычисл. и прикл. м атем ати ­ ки. — 1990. — Вып. 89. — С. 157— 166 .

18.5 География фанлари Географические науки

253. Обид Р. Осмонўпар чўилар салтанатида: [К авказ диёри буйлаб илннган саф ар аида хикоя] / / Фан ва турмуш. — 1990.'— № 12. — Б. 24—26 .

254. Кенисарин М. М. и др. Статистическое сравнение корре­ ляций между солнечной радиацией и продолжительностью часов солнечного сияния / М. М. Кенисарин, I I. П. Ткаченкова, А. И. Шафеев / / Г елиотехника.— 1990. — № 5. — С. 7— 11. — Библиогр.:

8 назв .

255. Пропускание прямой солнечной р а д и а ц ии облачностью и метеоявлениями / Р. А. Захндов, Н. И. Орлова, К. А. Атаходжаева и др. / 7 Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 3 — 7. — Библиогр.:

8 назв .

256. Прянишникова Л. М. Роль природных и антропогенных факторов в формировании селей на малых реках горно-лесной з о ­ ны Западного Тянь-Ш аня / / Тр. С редн еаз.*Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Выи. 28. — С. 133— 1.37 .

257. Тадж иев У. Сравнительная характеристика гидротерми­ ческих ареалов почв и ландш аф тов П амиро-А лая и сопредель­ ных стран / / Узб. бнол. журн. — 1990. — № 5. — С. 15— 20. — Б и б ­ лиогр.: 40 назв .

19 Б И О Л О Г И Я Ф А Н Л А Р И

Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е НАУКИ

(Сельскохозяйственная биология — см. 37.2)

19.4 Палеонтология

258. Батыров Б. X., Батиров А. Р. К изучению тернофауиы на территории Узбекистана в антропогене / / Обществ, науки в Уз­ бекистане. — 1990. — № 10. — С. 42— 44 .

259. Худайбердыев Р. X., Шеломенцева А. А. М еловые пред­ ставители рода ТахосПоху1оп в Кыз ыл куме / / Узб. бнол. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 32— 37. — Библногр.: 15 назв .

*

19.6 Ботаника

260. Бубенчикова В. Н. Кумарины растений рода Сеп1аигеа:

[Крат, с о о б щ. ] / / Х и м и я природ, соединений. — 1990.— № 6. — С. 829— 830 .

261. Махмедов А. М. О филогенетическом сходстве и истории родов О 1 о5 1е ч 1 а ВепШ и РЫопи'з \~. / 1 Узб. бнол. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 37— 40. — Библиогр.: 6 назв .

262. Серкеров С. В., Алескерова А. Н. Новый компонент Аг!еппз^а Ггасггапз / / Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 632— 635. — Библиогр.: 6 назв .

263. Ульченко Н. Т. и др. Л и п и д ы семян двух видов Уиппса:

[Крат, сообщ.] / Н. Т. Ульченко, И. П. Н а за р о в а, А. И. Глуш енко­ ва / / Х и м и я природ, соединений.— 1990. — № 6. — С. 828— 829 .

264. Хан В. А., С ал снко В. Л. Газохроматографическос оп реде­ ление состава летучих компонентов ж ивиц некоторых видов хвой­ ных I I Химия природ, соединений.— 1990.— № 5.— С. 624— 632.— Библногр.: 6 назв .

265. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода А сапИюНт о п Во155. из Западного Тянь-Ш аня: [Крат. науч. с о о б щ. ] / / Узб .

бнол. журн. — 1990. — № 5. — С. 64—65 .

266. Эйдельнант Н. М., Мостовая В. И. Эндогенные ингибито­ ры уредоспор Р и с а ш а з^гШогпнз / / Узб. бнол. ж у р н. — 1990.--С. 9— 11. — Библиогр.: 8 назв .

Г9.7 Зоология

267. Эргашев Н. Э. М атериалы к «Красной книге Узбекской ССР» (редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды пауков и насекомых Узбекистана) / / Узб. бнол. ж у р н. — 1990.— № 5. — С. 45—48 .

19.10 Одам ва айвонлар биофизикаси, биохимияси ва физиологияси Биофизика, биохимия и физиология человека и животных

268. Влияние инсулина на репродуктивную функцию животных и развитие потомства / А. А. Алимухамедов, Р. Н. Б абаева, Э. С. Махмудов, Р. Н. Ахмеров / / Д окл. АН У з С С Р. — 1990.— № 10. — С. 51— 53. — Библиогр.: 6 назв .

269. Выделение и очистка фосфолнпазы А2 из тромбоцитов Че­ ловека / У. 3. М уратова, В. Т. Бортников, М. X. Абдукаюмова, Т. С. С аатов / / Д о к л. АН УзССР. — 1990. — № 10. — С. 50— 51.— Библиогр.: 7 назв .

270. Изменение активности органеллоспецифическнх ферментов после облучения при введении радиозащитного вещества / Д. X. Хамидов, Ю. Н. Исломов, П. А. Хакимов, Ж. И. М амутов / /

Д окл. АН УзССР. — 1990. — № 1 0.— С. 60— 62. — Библиогр.:

7 назв .

271. Исмаилова Г. А., Уразметов К. Г. Влияние некоторых но­ вых производных госсипола на кооперативный иммунный ответ Т- и В-лимфоцитов на эритроциты барана / / Докл. АН У зС С Р.— 1990. — № 10. — С. 57— 59 .

272. Истамов X. И. и др. Влияние ингрндиентов сырья латекс­ ных производств на пролиферацию и днфференцировку кроветвор­ ных стволовых клеток / X. И. Истамов, А. А. Батырбеков, Э. Р. И б ­ рагимова / / Д окл. А Н У з С С Р. — 1990. — № 10. — С. 59—60 .

273. Истамов X. И. и др. О влиянии ингредиентов сырья латекс­ ных производств на функции и кооперацию Т- и В-лнмфоцитов / X. И. Истамов, А. А. Батырбеков, Э. Р. Ибрагимова / / Узб. биол .

жури. — 1990. — № 5. — С. 29— 31. — Библиогр.: 5 назв .

274. О бщ ая характеристика биогликанов- иммуномодуляторов из беспозвоночных Японского моря / Р. Г. Оводова, В. И. М о л ч а ­ нова, Л. В. Мнхейская, Ю. С. Оводов / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 6. — С. 738— 742. — Библиогр.: 6 назв .

275. Турсунов 3. Т., Пулатова М. Д. Содержание и распреде­ ление электролитов в тканях водно-солевого депо при клнностатнческой гипокинезии в условиях высокой температуры / / Узб .

биол. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 26— 28. — Библиогр.: 11 назв .

276. Яхимович Р. И. и. др. К 15-летию синтеза первого фтораналога витамина Д 3: Хим. и бнол. аспекты иробл. / Р. И. Яхимо­ вич, И. В. Гогоман, Л. Б. Бондаренко / / Химия природ, соедине­ ний. — 1990. — № 6. — С. 707— 732. — Библиогр.: 103 назв .

21 САНОАТ'

П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬ В ЦЕЛОМ

(Отдельные отрасли промышленности — см. соответствующие отраслевые разделы )

21.3 Ишлаб чиаришнинг умумий технологияси Общая технология производства

277. Ж арковский Д. Я-, И сматходж аев С. К. Повышение н а ­ дежности дискретных технических средств АСУ ТП / / Изв. АП УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 14— 16 .

22 Э Н Е Р Г Е Т И К А

22.2 Электроэнергетика. Электротехника

278. Ан А. Ф. Исследование устойчивости электропередачи с асинхронным турбогенератором на физической модели энергосис­ темы / / Изв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 22— 26. — Библиогр.: 8 назв .

279. Изменение концентрации основных носителей з а р я д а в б а ­ зе фотопреобразователей при их облучении и отжиге / М. Я. Б а ­ киров, Р. С. Мадатов, Ю. М. М устафаев, Р. В. Ш а х б а зо в а / / Ге­ лиотехника. — 1990. — № 5. — С. 39— 41 .

280. Морозов С. Н., Белкин В. С. Использование транзисторно­ го регулятора в цепи переменного тока в стабилизированном ис­ точнике питания с напряжением до 50 кВ / / Изв. АН У зС СР. Сер .

техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 59—62 .

281. Особенности двустороннечувствительных фотопреобразователей на основе арсеннда галлия / М. А. Абдукадыров, Н. Ф. А к ­ баров, X. X. Бустанов и др. / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 36—39 .

282. Отжиг радиационных дефектов в процессе работы концентрато рн ых солнечных гетерофотоэлементов на основе А Ю аА з — (За Аз / А. А. Алаев, В. М. Андреев, В. С. Калиновский, В. Д. Р у ­ мянцев / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 32— 36. — Библиогр.:

8 назв .

–  –  –

283. Ванж ула С. К., Рабинович М. Д. Э ксперим ентальные исс­ ледования установок солнечного горячего водоснабжения с естест­ венной циркуляцией теплоносителя / / Гелиотехника. — 1990.— № 5. — С. 56— 60. — Библиогр.: 10 назв .

–  –  –

284. Абуев И. М., Тарнижевский Б. В. В ыбор материалов д л я солнечных коллекторов / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 12-Библиогр.: 7 назв .

285. Вартанян А. В., Гагиян Л. А. Линейный концентратор с равномерным распределением энергии на плоском приемнике / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 49— 52. — Библиогр.: 5 назв .

286. Векшина Л. И. и др. Л а з е р н а я маркировка подложек сол­ нечных элементов / Л. И. Векшина, С. А. Онищук, В. Л. Хаит / / Гелиотехника. — 19 9 0.— Ас 5. — С. 45— 48. — Библиогр.: 7 назв .

287. Исманжанов Л. Термический датчик слежения / / Гелио­ техника. — 1990. — № 5. — С. 78— 79 .

288. Н азар о в а Г. Р. Возможности горячего водоснабжения тер­ мосифонной гелиоустановкой с горизонтальной стратификацией / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 60— 62 .

289. Система автоматического наведения гелиостата на солнце / В. П. Николаев, I I. Г. Новоселова, Т. Т. Рискнев и др. / / Гелио­ техника. — 1990. — № 5. — С. 52— 55 .

290. Смирнова А. И. Статистический анализ патентного фонда но коллекторам солнечной энергии / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 24—27 .

291. Стронский Л. Н., Супрун А. В. Исследование пространст­ венно-временной регуляризации переходного процесса в гелноприемном устройстве / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 28— 31. — Библиогр.: 7 назв .

292. Структура и свойства прозрачных слоев 5 п О 2:$Ь, получен­ ных п ар о ф азн ы м химическим осаждением / Б. Т. Бойко, Г. И. Ко­ пач, Н. П. Клочко и др. / / Гелиотехника. — 1990.—№ 5.— С. 41 — 45. — Библиогр.: 16 назв .

293. Эксплуатационные испытания гелиокомплекса в Ц ен т­ ральных К ар аку м ах / В. М. Островский, Е. Евгснназаров, П. Хай­ даров, Г. Ш айм ерданкулы ев / / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 74—77 .

–  –  –

295. Использование асимметричной схемы п р о м ы вки при б рении глубоких ск в а ж и н дол о там и с цен тральн ы м отвсрствиеу Л. Ш. А наркулова, С. 3. М ахм удов, Г. И. Афонин, А. Ю. Абуд хин / / Изв. АН У зС С Р. Сер. техн. наук.— 1990.— № 5.— С. 64—6

–  –  –

297. Волосникова Л. М. и др. О бесцинкование свинцовых медных кеков цинкового производства / Л. М. Волосннков X. Р. И сматов, X. Б а р а т о в а / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5.С. 66— 70 .

<

–  –  –

300. Экономическая эфф ективность обжига глазурованной ке­ рамики в солнечных печах / В. В. Пасичный, П. И. Чайников, М. С. Пасичная и др. / / Гелиотехника — 19У0.—№ 5.— С. 88— 89 .

28.2 Химия технологиясининг асосий проц есс ва аппаратлари Основные процессы и аппараты химической технологии

301. Левш И. П. Теория и практика разработки тепломассооб­ менных тарельчатых аппаратов пониженной энергоемкости / / Узб .

хим. ж у р н. — 1990. — № 6. — С. 68— 74. — Бнблногр.: 19 назв .

302. Модификатор для катализатора гндроцнклизацнн днэтнлового эфира [5-цианэтнлмалоновой кислоты в 3-карбэтокснпнпсридон-2 / М. П. Каримкулова, В. X. айсас, К. К. К аратаев и др. / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 5. — С. 77— 79 .

–  –  –

303. Фильтрующие свойства азотно-фосфорнокислотных пульп из фосфоритов Д ж ер ой -С ар дара / М. Н. Набиев, Н. X. Мушиева, А. М. Амирова, Д. X. Д ж а б б а р о в а / / Узб. хим. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 64—66. — Библиогр: 5 назв .

–  –  –

305. Шермухамедов А. Т., Октай А. Термостойкие диэлектричес­ кие пленки и их применение в электронике. 3. Полифенилхиноксал и н ы / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 6. — С. 80—82 .

306. Юнусов М. Ю. и др. Проектирование, синтез и примене­ ние кобальтсодержащих стекол / М. Ю. Юнусов, М. Ю. Исматова, Т. А. Абдувалиев / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 5. — С. 73— 75.— Библиогр.: 6 назв .

307. Юнусов М. Ю. и др. Электрофизические параметры резис­ тивных композиций на основе свинцово-силикатных стекол / М. Ю. Юнусов. К. Ю. Исматов, А. А. Исматов / / Изв. АН УзССР .

Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 62—64. — Библногр.: 8 назв .

–  –  –

308. Абдуллаева М. Р., Геллер А. А. Получение гетерополикислотной сини для модификации полиакрилонитрнльного волокна нитрон / / Узб. хим. журн. — 1990. — № 5. — С. 61— 64 .

309. Структурные свойства волокна нитрон, модифицированно­ го его гидролизованиыми отходами / Г. Хамракулов, И. Е. Мнлявская, И. 3. Закиров и др. / / Узб. хим. ж у р н. — 1990.— № 5. — С. 70—73 .

310. Хамраев А. Л., Алимбаева Я. О плотности упаковки струк­ турных элементов искусственного фиброинового волокна / / Узб .

хим. журн. — 1990. — № 6. — С. 77— 80 .

29 ЎРМ ОН. ЁО Ч Н И АЙТА И Ш Л А Ш, ЁОЧ-ХИМИЯ,

Ц Е Л Л Ю Л О З А - О Г О З САНОАТИ

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ, ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ,

Ц ЕЛЛ Ю Л О ЗН О -БУ М А Ж Н А Я П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬ

29.4 Ёоч-химия саноати Лесохимическая промышленность

311. Стрельский В. А., Белова Т. П. Применение метода ИКспектроскопин при анализе древесно-волокнистой массы в процес­ се гидролиза I I Химия природ, соединений. — 1990. — № 5. — С. 683—687 .

312. Стрельский В. А. и др.. Кинетика гидролиза древесно-волок­ нистой массы / В. А. Стрельский, Т. П. Белова, М. Л. Скандрова I I Химия природ, соединений.— 1990. — № 5. — С. 687— 690 .

–  –  –

318. Поз Д. Я. и др. Физико-математические модели воздуш ­ А ных гелиосистем с гелиовоздухонагревателями, совмещенны ми с наружными ограждениями. II. Применение теории обобщенных пе­ ременных к задачам расчета совмещенных гелиовоздухонагрсвателей / М. Я. Поз, И. А. Ябко, Д. Я. Коган / / Г елиотехника.— 1990. — № 5. — С. 85— 88 .

–  –  –

37.1.1 ишло хўжалиги итисоди Экономика сельского хозяйства

338. Алмардонов М., урбонбоев Ф. Т а б и а т ом и ллари дан фойд з л з н и ш д а молиявий механизм / / Ўзбекистон иш ло х ў ж а л и ­ ги. — 1990. — № 12. — Б. 44— 45 .

339. Ерназаров Т.... Яна бир ўзгаргиш зарур: [ А С С Р ягросаноат комплекси бошарувнни таком иллаш тириш йўллари] / / Ўзбекистон ишло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 2— 3 .

340. Мўмннов А. Д аром адни андай оширса бўлади?: [Сирдарё вилояти Боёвут р-нидаги 1-«Боёвут» д а в л а т хўжалиги мисолн да] / 1 аёт ва итнсод. — 1990. — № 6. — Б. 42— 43 .

3 4 1. Назаров. И ж а р а ва ёш деонлар таднрн / / аёт ва итисод. — 1990. — № 6. — Б. 37—40 .

342. Насрисв Б.. Фармонов Т. Х ўж алнк юритшинииг янги ш а ­ роитида нарх белгилаш / / Ўзбекистон нш ло х ў ж ал и ги.— 1990.-Б. 47— 50 .

343. Уринбосв М. Ю. Бозор и т и с о д и ё т и ^ ўтнш араф асида муваф ф аиятлар, муаммолар: Ўрта Чнрчи ноияси давлат-кооператив бнрлашмасининг раиси М. Ю. Уринбоев билан субат] / Субатни II. Комиренко ёзиб олди / / Ўзбекистон иш ло х ў ж а ­ лиги. — 1990. — № 12. — Б. 41— 44 .

344. одиров А. С ам арадорлик усуллари ёки Асоснй ишлаб чиариш ж а м армаларини шакллантириш: |Реси. иш ло хўжалигида] / I аёт ва итисод. — 1990. — № 6. — Б. 2—4 .

343. Гозиев X. Итисодий танглик: [Деонларнинг бозор итнсодиетига утнш давридаги турмуш д а р а ж а с н, муаммолари а ­ ида] / / аёт ва итисод. — 1990. — № 6. — Б. 36— 39 .

346. Альмардаиов М., Курбанбаев Ф. Природопользование н перестройка финансового механизма / / Сел. хоз-во Узбекистана.— 1990. — № 12.'— С. 39—40 .

317. Ерназаров Т.... Еще одно преобразование: [Об усовер­ шенствовании упр. агоопром. к о м п л е к с о м КК АССР] .

во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 5— 6 .

348. Насриев Б., Фармонов Т. Ценообразование в новых усло­ виях хозяйствования / / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990.—№ 12.— С. 42— 44 .

349. Рузиев А. Диспропорции в А П К / / Сел. хоз-во Узбекис­ тана. — 1990. — № 12. — С. 23— 24 .

350. Уринбаев М. Ю. В преддверии рынка: успехи, проблемы:

[Беседа с пред. Гос. кооп. об-ння «Среднечирчнкское» М. Ю. Урииб а е в ым] / Запи сал П. Комиренко / / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 37— 39 .

–  –  –

37.2 ишло хўжалигининг табиий-илмий асослари Естественнонаучные основы сельского хозяйства

352. Алиев С. Деончилнкда азот муаммоси / / Ўзбекистон нш ло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 3 —5 .

353. Зокиров Т. Беда уруини йииштириб олиш: [Бедазор хайдалганидан кейнн а р а к а тчан фосфатларнинг купайишн] / / Ўзбекистон кишлок хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 6 .

• • ___

–  –  –

37.4.3.2 Мойли. Эфирмойли. Доривор экинлар Масличные. Эфнромасличные. Лекарственные

367. Гусакова С. Д. и др. Липиды плодов К и т е х раиЬешаш»

/ С. Д. Гусакова, Т. В. Хомова, А. И. Глушенкова / / Х и м и я при­ род. соединений. — 1990. — № 5. — С. 604— 611. — Библиогр.:

13 назв .

37.4.3.4 Йигириладиган экинлар (то л ал и ва луб экинлари) Прядильные культуры (волокнистые и лубяные растения) Пахта Хлопчатник

368. Нишонбоев С. Виждон амри билан: [ аш ад ар ё вилояти узор ноиясндаги К арл М аркс номли колхознинг пахтачилнк бригадасн бошлии Р. Тошпўлатов аида] / / Нарт. т у р м у ш и.— : 990. — № 12. — Б. 48—50 .

369. Бекназаров Б. О. Влияние фосфорного питания на прнфосфатазную активность хлопчатника: [Крат. науч. сообщ.] / / Ўзб. биол. журн. — 1990. — № 5. — С. 61— 63 .

370. Влияние некоторых гербицидов на содерж ание АТФ в корнях проростков хлопчатника / В. А. Шапкин, А. К. Демурина, А. С. Шумаев, Л. И. Крюкова / / Узб. бнол. ж у р н. — 1990.— № 5. — С. 24— 26. — Библногр.: 8 назв .

371. Ж а л и л о в О. Ж-, Одилов С. Внутрисортовая моднфикадионная изменчивость некоторых признаков популяций хлопчатни­ ка I I Узб. биол. журн. — 1990. — Л 5. — С. 54— 57. — Библиогр.:

' назв .

372. Мухамедов А. А. и др. Влияние разнокачественного з а с о ­ ления на дегидрогеназную активность митохондрий хлопчатника / Л. А. Мухамедов, К. С. С аф аров, А. К. Касымов / / Узб. биол .

-кури. — 1990. — № 5. — С. 2 1— 23. — Библиогр.: 11 назв .

373. Нишанбаев С. Ж и з н ь и работа — но совести: [О бригадие хлопководческой бригады Р. Ташпулатове, колхоз им. К. Марка Гузар. р-на Каш кадарьин. обл.] / / Парт, ж и з н ь. — 1990. — V? 12. — С. 47— 49 .

374. Р а д ж а б о з а Д. X., Писарькова И. В. Морфоструктурные кобенности развития эпидермиса семяпочки в связи с днффереишацнеи волосков в | у межвидовых гибридов х л о п ч а т н и к а / / Узб .

5нол. журн. — 1990. — № 5. — С. 57— 60 .

37.4.3.6 Ем-хашак экинлари. Утло ва яйловлар Кормовые культуры. Л уга и пастбища

375. Иброхимов Т., Маматов Т. Беда уругини йнгиштириб олиш / / Ўзбекистон ншло х ў ж а л и г и.— 1990. — № 12. — Б. 18 .

376. Ибронмов X. Чороанг бўлса, озуа етиштнр! / / Ўзбеки­ стон иш ло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 19— 21 .

377. Муродов Б. Апалаш экинлар экнш: [ а ш ад а р ё вилояти Ульянов нонясининг «Партия XX съезди» совхозн нш тажрибаси1 / I Ўзбекистон ишло хўж алиги. — 1990. — № 12. — Б. 19 .

378. Седельников Д., Собнров М. Иота дарахтзорларн ва яйлов М,ахсУлдорлигн / / Ўзбекистон ншлок хўжалиги.— 1990.—№ 12.— Б. 27—28‘ .

379 Азотные удобрения и качество кукурузы на силос / Ф. И. Ишанкулова, Е. А. Львович, К. З и я д у л л а е в и др. I I Тр .

У зН И И животноводства. — 1990. — В ып. 55. — С. 36—44. — Б и б ­ л и о г р. 9 назв .

380. Ибрахимов Т., Маматов Т. Б. Сбор семян лю церны / / Сел. хоз-во У зб ек и стан а.— 1990. — № 12. — С. 18 .

381. Изменение биохимических показателей сортов люцерны, возделываемых в Среднеазиатском регионе, при инокуляции клу­ беньковыми бактериями / Ю. Б. С аимназаров, Н. А. Проворов, А. С. Расулов. Б. В. Симаров / / Узб. биол. ж у р н. — 1990. — № 5. — С. 3—6. — Библиогр.: 6 назв .

382. Исмагилов И. А. Эффективность различных технологиче­ ских приемов освоения эродированных горных пастбищ / / Тр .

Среднеаз. Н И И лесн. х о з -в а.— 1990. — Выи. 28. — С. 57— 64 .

383. К а л д ыбаев А. Создание пустынных пастбищ на приоазисных и внутриоазисных песках Заунгузскнх К аракум ов / / Тр .

Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 86—89 .

384. М амасалиев И. М. и др. Основы создания культурных орошаемых пастбищ в Узбекистане / И. М. М амасалиев, В. А. Р о ­ гов, А.Нурмаматов / / Тр. У зН И И ж и в о т н о в о д ств а.— 1990.— В ып. 55. — С. 69— 76 .

385. Мурадов Б. Смешанные посевы / / Сел. хоз-во У збекиста­ н а. — 1990. — № 12.— С. 18— 19 .

386. Парфенов М. Я., Седельников Д. В. Влияние п астб и щ еза­ щитных насаждений на продуктивность пустынных пастбищ / / Тр .

Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — В ып. 28. — С. 128— 133 .

387. Холдаров X. М., Карибаев К. К. Поедаемость и перевари­ мость пастбищных кормов козоматками по сезонам года / / Тр .

У зН И И животноводства. — 1990. — В ып. 55. — С. 13— 19 .

37.4.3.7 Сабзавот ва полиз экинлари Овощные и бахчевые культуры

388. Агишев В. ва бош. И сснхоналарда бодрииг етиш тнрнш :

[Ўзбекистонда] / В. Агишев, Р. анихўжасва. М. Хожимуродова I I Ўзбекистон нш ло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 21— 22 .

389. М а кам ов С., Ермолова Е. Помидорнниг янги навлари / / Ўзбекистон иш ло х ў ж а л и г и. — 1990. — № 12. — Б. 22— 23 .

390. Агишев В. и др. О гурц ы в зимних теплицах / В. Агишев, Р. Г аниходж аева, М. Ходжимуратова / / Сел. хоз-во Узбекиста­ на. — 1990. — № 12. — С. 22— 23 .

391. М арков И. Е. И сследов ание радиационного режима и про­ дуктивности огурца и том ата в теплицах с прокатными стеклами I / Гелиотехника. — 1990. — № 5. — С. 17— 19. — Библиогр.: 8 назв .

392. М ахкам ов С., Ермолова Е. Новые сорта томата / / Сел .

хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 25— 26 .

37.4.3.8 Мевали экинлар .

Субтропик ва тропик экинлар Плодово-ягод ные культуры .

Субтропические и тропические культуры

393. Б ахта М. О лм азорларн и минерал озилантириш / / Ўзбе­ кистон иш ло хўж алиги. — 1990. — № 12. — Б. 24 .

394. Б ахта М. Н а разном фоне минерального питания: [Про­ дуктивность яблони] / / Сел. хоз-во У зб е к и с т а н а.— 1990.—№ 12.— С. 26 .

395. Фимкин В. П., Хусанов А. А. Противоэрозионная техноло­ гия в ы ращ ивания плантаций ореха грец кого на склонах при л о ­ кальном виутрнпочвенном орошении / / Гр. Среднеаз.' Н И И лесн .

хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 154— 161 .

37.4.4 ишло хўжалиги ўсимликлари ва ўрмон экинларини муофаза илиш З а щ и т а сельскохозяйственных растений и лесных культур

396. Д у ш ам о в Б., Хўжаниёзов Р. О анотга арши курашиш / / Ўзбекистон ишло х ў ж ал и ги : — 1990. — № 12. — Б. 9 .

397. Кимсанбоев X. ва бош. Фойдали ашарот: [Макролофус андаласи аида] / X. Кимсанбоев, М. Рашидов, Д. Аханов / / Ўзбекистон ншло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 29—3 0 .

398. Худоёров Т. Внлтга арши курашиш усуллари / / Ўзбеки­ стон иш ло хўжалиги. — 1990. — № 12. — Б. 11— 12 .

399. Шодиев П. ва бош. Атроф муитни муофаза илиш муаммолари: [Респ. хўж али клари да псстнцндлардан фойдалапиш] / П. Шодиев, О. Гаффоров, М. Валиева / / Ўзбекистон ншло х ў ­ жалиги. — 1990. — № 12. — Б. 30—31 .

400. Ерж анова П. К. и др. Эколого-фаунистическая х а р а к т е ­ ристика фитонсматод томата н его прикорневой почвы в условиях

К аракалп аки и / П. К. Е рж ан о ва, А. У. Утамбетов, Ю. Кролнченко / / Узб. биол. ж урн. — 1990.— № 5. — С. 43—45. — Библиогр.:

7 назв .

401. Зубенко Т. Ф. и др. Распространение микроорганизмов-антагонистов Уег1 с1аНПае К1еЬ. и содержание инфекции в почве хлоп ко-кукурузно-люцер нового севооборота в условиях новой сие темы земледелия / Т. Ф. Зубенко, Ш. Ачилов, К. М ам а д ж ан о в / Узб. биол. журн. — 1990. — № 5. — С. 11 — 14. — Библиогр.: 6 назз .

402. Кимсанбаев X. и др. Макролофус против вредителей X. Кимсанбаев. М. Рашидов, Д. Аханов / / Сел. хоз-во Узбекиста­ н а. — 1990. — № 12. — С. 28 .

403. Особенности инвагинации и впячиваиия мембран хлоро пластов клеток листьев хлопчатника при зар аж ен и и грибом \ ’ег ОаЬПас К1еЬ. / Т. Г. Насибов, М. А. Абдурахманов, 3. 3. Сагдул лаев, И. X. Халилов / / Д окл. АН У з С С Р. — 1990. — № 1 0. С. 53— 55. — Библногр.: 7 назв .

404. Султанов Р. А. и др. Основные вредители пастбшцезащит ных пустынных насаждений и меры борьбы с. ними / Р. А. Султа нов, Г. Ф. Гузеев, Д. Б. Нахипов / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 142— 149. — Библногр.: 5 назз .

405. Халилов Ш. X. Арчовый семяед и меры б о р ьб ы с ним /, Тр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990.— Вып. 28,— С. 161— 167

406. Шоднев П. и др. Проблемы охраны окруж аю щ ей среды [Пр именение пестицидов в Узбекистане] / П. Шодиев, О. Гаффа ров, М. Валиева / / Сел. хоз-во У збекистана. — 1990. — № 12.— С. 29—30 .

37.5 Чорвачилик Животноводство 37.5.1 Умумий чорвачилик Общее животноводство

407. Йўлдошев X. Президент Фармони андай б аж ар и л м о д а [«Ж умурият аолисининг шахсий х ў ж а л и к л а р и д а г и чорва мол лар ва п аррандаларнн ем -хаш ак билан т а ъ м и н л а ш ам да улардс чорвачилик масулотлари етиштиришни кўпайтириш тўрисида* ги Фармони] / I Ўзбекистон иш.то х ў ж а л и г и.— 1990. — № 12.— Б. 3 9 - 1 1 .

408. Абдазов Б. К. Консервирование зеленой массы люцерны и кукурузы азотно-фосфорными соединениями / / Т р. У зН И И ж и ­ вотноводства. — 1990. — Вып. 55. — С. 25— 30 .

409. Абдалиев X. и др. Химический состав и питательная цен н оегь свеклы / X. Абдалиев, Р. А. Селяметов, Р. Б. В арбан ская / 1 Тр. У зН И И животноводства. — 1990. — Вып. 55. — С. 6— 9 .

410. Гуламкадиров К. Влияние химического консервирования люцерны на содержание белка и качество кормов / / Тр. УзН И И животноводства. — 1990. — Вып. 55. — С. 19— 22 .

411. Использование отходов производства аспирина при хими­ ческом консервировании зеленых кормов / К- К. К арибаев, К. Гу­ лам кадиров, М. П. Юнусов, Б. А. Абидов / / Т р. У з Н И И животно­ водства. — 1990. — Вып. 55. — С. 3 —6. — Библногр.: 5 назв .

412. Медеубаев Р. Кормовые достоинства ги дролизн ых дрож жей из стеблей хлопчатника / / Тр. У зН И И ж и в о т н о в о д с т в а.— 1990. — Вып. 55. — С. 63—66 .

413. Селяметов Р. А. и др. К орм овая ценность сен а ж а и сйл са / Р. А. Селяметов, X. А. Абдалнев, Р. Б. В а р б ан ск ая / / Т] У з Н И И животноводства. — 1990. — В ып. 55. — С. 9— 13 .

414. Эффект ииспользования бентонитовых глин в жнвотново;

стве Узбекистана / Ш. Н. Н азаров, М. 3. Закиров, А. Н ахалбае .

Т. П. Р у д я к / / Д о к л. АН У зССР. — 1990. — № 1 0.— С. 4 6 - 4 7 .

415. Ю л даш ев X. К а к выполняется У каз Президента [«О обеспечении корм ам и скота и птицы личных хозяйств населени республики и наращ ивании в них продукции животноводства»] / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 34— 36 .

37.5.2 Ихтисосли (хусусий) чорвачилик Специальное (частное) животноводство '4 1 6. Нишонбоев С., Саидов Н. Гўшт ва сут мўллиги йўл ид;

[ а ш а д а р ё вилоятининг Ульянов ноиясидаг и «П артия XXI съезди» совхози иш таж р и б асн мисолнда] / / Ўзбекистон ншло хўж алиги. — 1990. — № 12. — Б. 15— 16 .

417. Носиров У. Д еон хўж алиги: таш кил этиш прннциплар ва истиболларн: [Гўшт ва сут етнштиришни кўпайтиришда де:

он х ў ж а л и к л а р и ва кооперативларнинг ф ао л и ятл ари аида] / Ўзбекистон иш ло хўж алиги. — 1990. — № 12. — Б. '12— 14 .

418. Н асыров У. Крестьянское хозяйство: принципы организм цни и перспективы: [О роли фермер, хоз-в в увеличении пр-в мяса и молока] / / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. С. 14— 16 .

37.5.2.1 Сут ва гўшт орамолчилиги Молочное и мясное скотоводство

419. К ар и б аев а Д. К-, Бакиров А. З а т р а т ы кормов на выращн вание т е л я т в молочный период / / Тр. У зН И И ж и в о т н о в о д с т в а.В ып. 55. — С. 66—68 .

420. Типовые реакции брожения субстратов в рубцовой жид кости коров и способов их моделирования / К. Зиядуллае* Ф. И. И ш анкулова, Е. А. Львович, Л. И. К асатов / / Тр. УзНИ1 животноводства. — 1990. — В ып. 55. — С. 50— 63 .

4 2 1 Хидиров И. и др. Влияние препаратов аспам ар и ковнт н

- .

р ост и развитие молодняка / И. Хидиров. Т. А. Ахмедов, К. X. Ха бибуллнн / / Гр. У зН И И ж ивотноводства. — 1990. — В ып. 5 5. С. 30— 34. — Библиогр.: 10 назв .

422. Ю лдаш ев Д. К. Влияние кормового гидролизного сахар, из хлопковой шелухи на переваримость рациона у коров / / Тр У з Н И И животноводства. — 1990. — Вып. 55. — С. 22— 25 .

–  –  –

37.5.2.6 уйчилик. Эчкичилик Овцеводство. Козоводство

424. Ахмедов Т. А. и др. Влияние М и - 125 на продуктивность баранов / Т. А. Ахмедов, Г. Б. Баймуратов, К. X. Хабибуллин / / Тр. УзН И И животноводства. — 1990.— Выи. 55. — С. 34—36 .

425. Бакиров А. Новые детализированные нормы кормления овец / / Тр. У зН И И ж и вотн оводства.— 1990. — Вып. 55. — С .

76—80 .

426. Юнусов М. Влияние подкормки на переваримость и ис­ пользование питательных веществ рациона козлятами / / 'Гр .

У зН И И животноводства. — 1990. — Вып. 55. — С. 44— 50 .

–  –  –

436. Ж а л о л о в С. Томчилатиб суоришни дадн лли к билан жорнй этайлик / / Ўзбекистон кншлок х ў ж а л и г и.— 1990.— № 12.— Б. 52— 54 .

437. Д ж а л а л о в С. Смелее внедрять капельное орошение / / Сел. хоз-во Узбекистана. — 1990. — № 12. — С. 51— 53 .

438. Дуйсенов Т. и др. Эффективность техники и технологии полива / / Сел. хоз-во У зб е к и с т а н а.— 1990. — № 12. — С. 53— 54 .

439. Мамбетов У. М. Об одном методе расчета рациональных параметров периодического поверхностного полива: [Науч. сообщ ] I I Ичв. АН УзССР. Сер. техн. наук. — 1990. — № 5. — С. 53—54 .

440. Нигматуллин Р., Кирпичников В. Преимущества безнапор­ ной оросительной сети / / Сел. хоз -во У зб ек и стан а.— 1990. — № 12. — С. 50—51 .

39 УРМ ОН Х Ў Ж А Л И Г И. О В Ч И Л И К Х Ў Ж А Л И ГИ .

БА Л И Ч И Л И К ХЎЖАЛИГИ

Л Е С Н О Е Х ОЗЯЙ СТВО. О Х О Т Н И Ч Ь Е ХОЗЯЙСТВО .

Р Ы Б Н О Е Х О ЗЯ Й С ТВ О

39.1 Ўрмон хўжалиги Лесное хозяйство

441. Алиева О. П. Влияние рекреационных нагрузок на неко­ торые элементы лесных фитоценозов /'/ Тр. Среднеаз. Н И И лесн .

хоз-ва. — 1990. — В ып. 28. — С. 14— 18 .

442. Бердиев Э. Т. В ы р а щ ивание посадочного м атериала ши­ повника Федченко для создания противоэрознонных насаждений на горных склонах / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990. —Вып. 28. — С. 18—24 .

443. Виноградов М. Б. Роль защ итных лесных насаждений в 7- 2061 97 5'лучшеиии физических свойств почвы на смытых горных склонах / / Тр. Среднеаз. П И И леей, х о з -в а.— 1990.— Вып. 28.— С. 29— 10 .

444. Д ан ил ин А. Л., Сабиров М. К. Влияние лесных культур на экологические условия в барханных песках / / Т р. Среднеаз .

Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 40— 44 .

445. Д ж у р а е в Б. Развитие корневых систем древесных пород на гипсоносных почвах Центральной Ф ерганы / / Тр. Среднеаз .

Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Выи. 28. — С. 44—49 .

446. Досахмстов А. О., Тагиров А. Р. Влияние лесонасаждений на заиление русла канала и на испарение с водной поверхности / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 49— 56. — Библиогр.: 5 назв .

447. Казаков А. С., Молчанова А. И. Влияние конструкции л е с ­ ных полос на влажность приземного слоя воздуха / / Тр. Сред­ неаз. Н И И леей, хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 64—70 .

448. Кайимов А. К. и др. Влияние агроклиматических ресурсов лесоаграрных ландш афтов различной лесистости на их фитопродуктивность в Голодной степи / А. К. Кайимов, Е. К. Ботман, П. В. Б ож ко I I Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып .

28. — С. 70—76. — Библиогр.: 7 назв .

449. Кайимов А. К., Полонская Л. С. Санитарно-гигиеническая роль защитных землях Узбекистана / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн .

хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 76—86 .

450. Ким В. И., Назаров Б. Лесомелиоративные насаж дения д л я защ и ты комплексов газодобычи в З аунгузских К ар ак у м ах / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з -в а.— 1990. — Вып. 28. — С. 89— 93 .

451. К о ж а х метов С. К. Влияние защитных лесных насаждений на формирование микрофлоры светло-сероземных почв Голодной степи / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990. — В ып. 2 8. — С. 93— 98 .

452. Кратиров И. В., Илиев Д. М. Физико-механические х а р а к ­ теристики субстрата для выращивания посадочного м атериала а р ­ чи с закрытой корневой системой / / Тр. С редн еаз. Н И И лесн .

хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 98— 104 .

453. Михайлова Л. М. Влияние экологических условий на т р а н ­ спирацию и расход воды арчовым лесом / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-в а. — 1990. — В ып. 28. — С. 104— 109 .

454. Моряков И. Л. К определению оптимального состава поч­ возащитных насаждений в горах / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн .

хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 109— 112 .

455. Новицкий 3. Б., Снигирев В. В. Влияние з а щ и т н ых н а с а ж ­ дений на изменение состава и накопление биомассы травянистой растительности на осушенном дне Аральского моря / / Тр. С ред­ неаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 28. — С. 112— 118 .

456. Озолин Г. П. Туранга в Средней Азии и К азахстан е 11 То .

Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990. — Вып. 28. — С. 118— 128.— Библиогр.: 18 назв .

457. Седельников Д. В. Влияние лесомелиоративных н а с а ж д е ­ ний на изменения видового и количественного состава пустынной растительности / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 2 8. — С. 137— 142 .

458. Усманов К. А.. Хашимов X. X. Особенности выращивания посадочного м атериала арчи в Шахрнстанском лесхозе Т а д ж и к ­ ской С С Р I I Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 28.— С. 149— 154. — Библиогр.: 5 назв .

459. Ханазаров А. Л. Влияние степени облесенностн на повыше­ ние эффективности использования водных ресурсов С реднеазиат­ ского региона / / Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып .

28. — С. 3 — 14 .

460. Ш абурян С. С. и др. Особенности работы лесопосадочной машины на подвижных слабозаросших песчанных и серобурых почвах при их мелиорации / С. С. Шабурян, Л. И. Корсун, Б. Абидов I I Тр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990. — Вып. 2 8. — С. 167— 171 .

461. Юркевнч М. С. Долгосрочная программа развития защ и т­ ного лесоразведения на орошаемых равнинных землях республик Средней Азии / / 'Гр. Среднеаз. Н И И лесн. х о з - в а.— 1990. — Вып .

28, — С. 171 — 175 .

39.1.1.1 Ўрмон хўжалиги итисоди Экономика лесного хозяйства

462. Валиев К. М., Рашитов А. Повышение экономической э ф ­ фективности закладки и выращивания лесных культур с примене­ нием оперативных рабочих планов, математических методов и ЭВМ I I Тр. Среднеаз. Н И И лесн. хоз-ва. — 1990. — Вып. 2 8. — С. 25—28 .

–  –  –

478. Каримов. Бугун оламда нима гап?: [Газ.-журн. сотувчиси. Каримов билан субат /Субатдош М. Ма.матулов ] / / аёт ва итисод. — 1990. — № 6. — Б. 18— 19 .

–  –  –

46.3 Адабиётшунослик ва танид Литературоведение и критика

487. Аматов Н. «Шайбонийнома» даги бир эпизод / / Ўзбек тили ва адабиёти. — 1990. — № 5. — Б. 57— 58 .

488. Бокоева М. Америка шеъриятидан ўзбек тилига илк тарж и м алар: (Л. Хьюз шеърлари С. Сидди тар ж и м аси да) / / Узбек тили ва адабиёти. — 1990. — № 5. — Б. 39—44 .

489. Валихўжаев Б. Ўрта аср адабиётшунослигида тазкира / / Узбек тили ва адабиёти. — 1990. — № 5. — Б. 9— 13 .

490. Исоов Ё. Навоий ва ўзбек шеъриятидагй услублар масаласи / / Узбек тили ва адабиёти. — 1990. — № 5. — Б. 3—9 .

491. Оилов М., Абдурамоиов А. Бадиий саиъатларни иёсийтарихий ўрганишнинг айрим м асалалари / / Узбек тили ва а д а ­ биёти. — 1990. — № 5. — Б. 53—57 .

492. Султонова М. Тарнхий у ж ж а т ва бадиий талинлар:

[Бадиий асар л ар д а Абу Али ибн Сино аётииинг у ж ж а т асосида талин этилиши] / / Узбе,к тили ва адабиёти. — 1990. — № 5. — Б. 13— 18 .

493. Турдиева К. Табиат ва маънавнят: [Болалар адабиётида «табиат» темасниинг ёритилиши аида] / / Узбек тили ва а д а ­ биёти. — 1990. — № 5. — Б. 53— 57 .

494. асаний М. ир адис: [А. Ж омий адислари А. Навоий тарж им асида] / / Фаи ва т у р м у ш.— 1990. — № 12. — Б. 16— 17 .

495. Мамбетов К. Мийнеткеш ж а з ыуш ы : [А. Алиевтииг 60жь1лль! мушели тойына багышлаигаи] / / А м и ў д а р ь я.— 1990. — № 11. — Б. 118— 122. — ораалпо .

496. Д уй гъулар черчивеси: Р. Б урнаш ныиъ 70 йыллыгъы муиасебетинен / / И ы л д ыз. — 1990. — № 6. — С. 138— 139. — римтатар .

497. Керимов И. Я и ъ ы хаял ве эски замай: [Кърымтатар сезюиинг а д ж а й ып устасы А. Ильмий (Алтайлы) акъкъыида] / / Иылдыз. — 1990. — № 6. — Б. 92. — рим-татар .

198. Къадри-заде Ш. К ъадри-заде ве о н ынъ деври: [Терджиман ве шанр А. Къадри-заде акъкъында] / / И ыл д ы з. — 1990. — № 6. — Б. 124— 125. — рим-татар .

499. Эшкълы инсан: Р. М урад 75 яшьшда / / И ыл д ыз. — 1990.— № 6. — Б. 134— 135. — р и м-татар .

500. Я раты дж ы къувет: Л. Сулейман 70 я ш ыида / / И ылдыз.— 1990. — № 6. — Б. 136— 137. — рим-татар .

–  –  –

47.2.2— 47.2.80 СССР нинг бош а халлари адабиёти Л и тература других народов СССР

509. Алиев Шсрьян. К ъ а р ы л п.а ч л а р эп к ъ ай тал ар ; А сырдашым, сырдашым!; Къальбнмдскн зсльзелс; М ердж ап данелери:

[Шиирлер] // Иылдыз. — 1990. — № 6. — Б. 81— 8 3. - р и м татар .

510. А лтайлы. Ачлыкъ Хатнрелери: Повесть / / И ы л д ыз. — 1990. — № 6. — Б. 93— 112. — Д евам ы бар. — рим-татар .

511. Кандымов Юнус. Азер ялы лары нда: Мектюп-поэма / / Иылдыз. — 1990. — № 6. — Б. 84— 89. — рим-татар .

512. К ъадри-заде Абдураман. Л в д ж ынынъ тёвбеси; Осман чыкъ; А гъы рлы кътаи къуртулгъан; Ктарт къызнынъ тю ш ю ндж е лери; К ъ ар д аш ч асы н а бир огют; Огютчннинъ енън огютлери Юлма, бе яху!; Койлю ве ыргьат; Къаш къы рнен къозу; Шамеь ве кузьгю: [Шнирлер] / / И ы л д ы з. — 1990. — № 6. — Б. 126— 133. — рим-татар .

513. Нагаев Сафтер. Меденнй иикъиляп аскерн: В есикъалы повесть / / Иылдыз. — 1990. — № 6. — Б. 50—80. — рим-татар .

514. Эдемова Урие. Айдын г е д ж е д е...: Роман / / И ы л д ыз. — 1990. — № 6. — Б. 6 —48. — Д ев ам ы бар. — рим-татар .

49 САНЪАТ. С А Н Ъ А Т Ш У Н О С Л И К

ИСКУССТВО. И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е

–  –  –

49.5 Музика. Музикашунослик Музыка. Музыковедение

517. Иброимова А. Катта довон олднда: (Хонанда ва созанда Р. осимов нжодн а и д а) / / С а н ъ а т. — 1990.—№ 12.— Б. 30 .

518. Пўлатова Д. ўш на айланган умр: [Ўзбекистон хал арт. Б. Зокировни хотирлаб],// С а н ъ а т. — 1990. — № 12. — Б. 21 .

519. Расулов Ю. Кўнгил равшанлнгн: [Созанда. бастакор, Узбекнетонда хизм ат кўрсатган маданият ходими Р. амроулов аида] / / Санъат. — 1990. — № 12. — Б. 20 .

520. Сокнн Ш. Учрашув жойи — Бухоро: «М арказнй Осиё тасвирий сан ъати да муенка» х ал кар о а н ж у манидан кайдлар / I Санъат. — 1990. — № 12. — Б. 13— 14 .

521. Сўз — анж уман катиаш чнларига: [Бухоро шарида бўлнб ўтган «Л\арказий Осиё тасвирий санъатида мусиа» х а л а р о анж ум аи д аи ёзиб олинган интервью] / / С а и ъ а т. — 1990. — № 12.— Б. 14— 15. — Авт.: Этем Рухий Унгёр, Ж. Колодуб, Н. Нуржонов, Э. Иойбауэр, Т. Знбасс, Т. Гофурбеков .

522. Хўжаев Р., Л утф уллаев А. М усиамнз арбоби: [Хал чолу санъати устасн А. Одилов хакида] / / Санъат. — 1990.— № 12. — Б. 3—4 .

49.7 Театр •

523. Мухторов Э. Шукур Бур.он: [СССР хал арт. Ш. Буроновнинг 80 йиллигига] / / С а н ъ а т. — 1990. — № 12. Б. 26 27 .

524. одирий Ш. С а ж и я л а р устаси: [ЎзССР х а л арт., И. Охунбобоев номидаги Ёш томошабиилар театрииинг актсрн Б. Н урмухамедоз аида] / / С а н ъ а т. — 1990. — № 12. Б. 18 .

525. одиров М., Орипов Т. «И ж од — бу, аввало, Менат деган и...: (Проф. М. одировнинг У зС СР хал арт. Т. Орипов билан субати) / / Санъат. — 1990. — № 12. — Б. 22— 24 .

–  –  –

о р а а л п о — 18. 29, 495, 502-07 рим-татар — 496-500, 508-14

Ж У Р Н А Л ВА ДАВОМЛИ НАШР Н О М Л А Р И Н И Н Г

АЛФАВИТ КУРСАТКИЧИ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ Ж У Р Н А Л О В

И ПРОД ОЛЖАЮЩ ИХ С Я ИЗД А Н И Й

–  –  –

4. М укаррам а анижон изи. С адоат мезони: Одобнома / / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 11 янв .

5. Ниёзов М.... К ўзлард а нам йў: Одоб ва ахло мавзусида / / Коммунист. — 1990. — 14 дек .

6. Юсупов У. албдаги зиё: [ораалпогнстонлнк муаллим О. Ўтаниёзовнинг чин инсоний ф ази л атл ар и а и д а]: Очерк / / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 3 янв .

7. Ж у к о в а Н. А. Когда чужой среди своих: Па темы м о р а л и // Н аманг. правда. — 1990. — 8 нояб .

8. Клинов А. Цена человека: [«Человеч. фактор» и «морал. ко­ декс» з современ. о-ве] / / П равда Востока. — 1990. — 30 дек .

3.2 Социология

9. Рухмалев С. Тревога горняков: [Социол. обследование на Навоийс. горно-металлург. комб., Бухар. обл.] I / П равда Вос­ тока. — 1990. — 19 дек .

10. Светлов С. «Нам необходим рынок, но мы не знаем, что это такое»: [Социол. исслед. обществ, мнения в респ.] / / Нар:

слово. — 1991. — 11 я и в .

11. Хисамов И. Общество в ожидании рынка: [Социол. обзор] / / П равд а Востока. — 1990. — 6 дек .

12. Чернышев В. С луж ба общественного мнения: спросите у народа, он вам скажет: [Беседа с дир. Ташк. службы обществ, мнения В. Чернышевым / Беседовал С. Брагинский] / / Нар. сло­ во. — 1991. — 5 яив .

–  –  –

4 АТЕИЗМ. Д И Н А ТЕИ ЗМ. Р Е Л И Г И Я

4.3 Дин Религия

14. Исохон Юсупхон ўли. Махдуми А ьзам — п ай ам б ар авлодидан / / Ленин йўли. — 1991. — 11 янв .

15. Йўлдошев Б. Виждои эркиилигн — эътиод эркинлнгн:

Э миссарлар аердан пайдо бўлдн ва уларнинг м асади нима?:

Дни ва д а в л а т / / Жизза.х аиати. — 1991. — 5 янв .

16. Сафоев А. Сабо ва унар: [Хива мусулмон маданияти мадрасасининг ютулари ва муаммолари а и д а | /./ Хоразм а ­ и ати. — 1991. — 4 янв .

17. Эсиргап Болн ўли Ж ўшнн. Хожилар: [Саудня Арабнсто нига илингаи саф ар аида] / / Х ал сўзи. — 1991. — 4 янв .

аран г 205

18. Аветисова О. В., Хрипунов В. Г. «Спешите дел ать что-ни­ будь хорошее» — это не просто слова христианского гимна, это — образ жизни: [Беседа с вице-президентом Среднеаз. христиан, миссии милосердия «Худо хохласа» О. В. Аветисовой и зав. дет .

отд. миссии В. Г. Хрнпуновы м / Беседовала М. П арен ская] / / Учитель Узбекистана. — 1990. — 29 дек .

19. Муравлев А. С Рождеством Христовым!: [Беседа с настоя­ телем Свято-Троиц. храма отцом А. М уравлевым, Т аш кент/ Б е ­ седу вела А. Спиридонова] / / М олодеж ь У збекистана. — 1991.— 5 янв .

20. Р ахм ату лл а сын Абубакира, имам. Человеку дан разум:

[Беседа с имамов Рахм атуллой — главой мусульман Хивы и ХиВин. р-на Хорезм, обл. / Беседу вел В. Прокопенко] / / С п о р т.— 1991. — 3 янв .

21. Собиржон-кори Нормухаммад, имам-хатыб. Милосердие — это труд: [Интервью нмама-хатыба Ферган. мечети «Янги-чек»

Собиржона-корн Н ормухам м ада] / Беседу записал Г. Ганиев I I Нар. слово. — 1991. — 4 янв .

22. Шурпо.М. Солнце в небе и в душе: [Беседа с настоятелем Александро-Невского храм а в Ташкенте прегоиереем М. Шурпо] / Беседовала Е. Ольгина / / М олодежь У зб ек и стан а.— 1991.—5 янв .

–  –  –

/ / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 15 янв .

26. Бобобсков X. Утмншда ўзбеклар саводсизмишлар: [ЎзССР ФД Тарих ин-ти бўлим муднрннинг мулоазаси) / / Хал с ў з и. — 1991. — 3 янв .

27. Иноятов С., Шамсутдинов Р. Юсуфзода х ал душмани эдими?: [Бухоролнк А. Юсуфзода а и д а | / / Ўзбекистон адабиё­ ти ва сан ъати. — 1990. — 21 дек .

28. Нуруллаев X., Шукуров. Бибит М ирадам ўли: Инилоб галабаларн учун курашган изил аскар [аёти аида, С а м а р ­ канд вилояти) / / Ленин й ў л и.— 1990. — 14 дек .

29. Уватов У. А з-Замаш арий оламн: [Хоразмлик машур олим ва таржимон аида] / / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 3 янв .

30. Холмуродов Ш. Халдан, донолардан сўрайлик ёхуд Тарихиинг аламлй саболари: [Улкамиз ўтмиши ва бугуигн аёти аида] / / ё ш ленинчи. — 1991. — 9 янв .

31. Шамсутдинов Р. ар бнримиз учун муаддас: Ўзбекистон халлари тарихиии ўрганиш шу куннииг муи.м вазифаси / / Со­ вет Ўзбекистони.— 1991. — 8 янв .

32. Ўзбекистон С С Ж ташкил этилган саиа хусуснда: О лнм лар нутан назари / Э. Юсупов, Ш. Ўразаев, Р. Р а ж а б о в а ва бош. / / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 9 янв .

33. иличев Ф. М алик аор ким бўлган: атаон йиллари урбонлари [Сурхондарё вилояти] / / Ленин байрои. — 1990. — 15, 18 дек .

34. иличев Ф. ис.мат: Бухоролик Т. Неъматовни андай а ­ таон илншганди? / / Еш ленинчи. — 1990. — 26 дек .

35. Гридина А. А., Набоков В. И. Д ревн яя земля Хаваста:

[Р ассказ археологов о древ, истории / Зап и сал Т. Ахмедалиев] / / Сырдар. правда. — 1991. — 8 янв .

36. О дате образования республики: [16 сент. 1924 г. — день рождения УзССР] / Э. Юсупов, Ш. Уразаев, Р. Р а д ж а п о в а и др .

/ 7 Правда Востока. — 1991.— 9 янв .

37. Расулова Б. Земельно-водная реформа в Андижанском уезде / / Андиж. правда. — 1990. — 28 дек .

38. Ряженцев Ю.... Спаси и сохрани: Разм ы ш ления о судьбе беспризор. арх. / / Нар. слово. — 1991.— 10 янв .

39. Силин П. Ц итадель на Сырдарье: [Городище Шахрухия] / / Сел. правда. — 1990. — 9 дек .

40. Эргашев Б. Истоки новой культуры: [Из истории прави­ тельства Бухар. респ.] / / П равда В о с т о к а.— 1990. — 20 нояб .

41. Отепбергенов А. Шежире: Уш даўирди корген анамыз Ж - Сейтова гурринг етеди / / Совет а р а а л п а с т а н и. — 1990. — 18 дек. — ораалпо .

42. Валихожаев Б. Хожа Арори Валй: Шахси таърихй / / а ­ иати Ўзбекистон. — 1991. — 3-5, 8-10 янв .

5.4 Археология

43. Д ави дян Ю. Шли к а р а в а н ы... : [Ущелье Аманкутан в Зеравшан. долине] / / Ленинский путь. — 1990. — 29 дек .

44. Исамиддинов М., Ж у к о в а Л. Афрасиаб: [На раскопках древ. С ам аркан да работают сов. и фр. археологи] / / С е л. п р а в ­ да. — 1990. — 27 нояб .

45. Каримов В. С новым, 1220-м!: [Сов.-фр. археол. экспеди­ ция установила первую и послед, страницы жизни А фрасиаба, Самарк. обл.] / / П равд а Востока. — 1991.— 1 янв .

46. Силин П. С аркоф аг великого императора: (Н айдена импе­ ратор. гробница Александра Македонского) / / Сырдар. правда. — 1990. — 29 нояб .

47. Ставиский Б. К ар атеп е: 30-й полевой сезон: [Итоги археол .

сезона, Сурхандар. обл.] / / Ленинское знамя. — 1990. — 21 дек .

48. Танхельсон А. Зв езд а У л у г б е к а... и звездный час археоI лога Вяткииа: [Об истории открытия астрой, обсерватории Улуг­ бека ученым-археологом В. Л. Вяткиным] / / Нар. с л о в о.— 1991. — 12 янв .

–  –  –

49. Ризо X. Купкари: народные о б ычаи / / Сырдар. п р ав д а. — 1991. — 8 янв .

6 ИТИСОД. ИТИСОДИЙ ФАНЛАР

Э К О Н О М И К А. Э К О Н О М И Ч Е С К И Е НАУКИ

• • (О траслевые экономики — см. соответствующие отраслевые разделы; экономическая география — см. 18.5) 6.1.1 Итисодий ўув Экономическое образование

50. Турсунов Р. Т. И ш бнлармонлик ва Итисодиёт: [Деончилик-саноат мажмуини бошариш жумурият олий мактабининг ходимлари ити со д иё ти соломлаштнрнш да андай ишлар илатганн аида мактаб ректори Р. Т. Турсунов билан субат] / Субатдош Г. Коваль / / нш ло аиати. — 1991. — 3 янв .

–  –  –

6.5.1.4.4 Ўзбекистон СС Р итисоди Экономика Узбекской ССР

54. Абдулхафиз Ж а л о л М араим ўли. М а н ф а а т азрати олимл ари: [Бозор итисодиётнда шахс манфаатдорлигини ўстириш] / / Х а л сўзи. — 4991. — 1 янв .

55. Аслонов У. Бекорчидан эл безор: [С ам аран д вилояти мааллнй саноат б о ш а 1)масининг бош лнги У. Аслоиов билан аолини иш билан таъ.мннлаш муаммоси андай ал этилаётганн хусуснда субат] / Субатдош Н. Остонов / / иш ло а и а т и,— 1991. — 10'янв .

56. Ашур Али Амад ўли. анот осин ауш л ар: Бозор итисодиёти ва х а л таълим и / / Ўитувчнлар г а з. — 1991.— 12 янв .

57. Бозор итисодиёти кимга м ан ф аат келтиради: олувчнгамн, сотувчигамн?: ]Вилоят ижро. ком. д а в р а с у б а т ] /’ Субатни С. Пўлатов олиб бордн / / Ж н з з а х а и а т и. — 1991.— 1 янв .

58. Каримов Р. Д а в л а т бошлиги эмасман. а м м о... : Вилоят Д а в л а т банки бошармасининг бошлиги, баиклар кенгашининг ранен Р. Каримов билан мулоот / / Хоразм а и а т и. — 1990. — 14 дек .

59. Комилов 0. В ази ф алар мураккаб, р е ж а л а р улкан: [Вилоятда кўзи ожиз ногиронларга кўрсатилаётган гам хўрликлар а ­ ида] / /. а ш а д а р ё аиати. — 1990. — 20 дек .

60. М аамматов А. И арх лар ўзгарадими?: [Андижон вилоят ижро. ўм. иархлар бўлимининг бошлии А. М а ам м ато в билан субат] / Субатни С. Абдураимов олиб борди / / Коммунист — 1991. — 4 янв .

61. Мусаев Р. М. Пенсия тўлаш да янгилик: [К асаба уюшмаси зилоят ўм. раиси Р. М. Мусаев билан х а л таъли.мида ишловчиларга пенсия таъмнноти хусусида субат] / Субатдош А. М аматов / / Сирдарё аиати. — 1991. — 12 янв .

62. Ниёз М. Бозорга келаяпмиз: Путаи назар: [Бозор итисодиётига ўтншдаги муаммолар] / / К о м м у н и ст.— 1991. — 3 янв .

63. Отабой М. М ар д и к о р л ар : Биз андай яш аяп м и з? / / Хал сўзи. — 1991. — 15 янв .

64. Отаули Р. алпо бозори; [Бозор итисодиёти,^™ м у ам ­ молар аида] ’ / Хал сўзи. — 1991. — 8 янв .

/

65. Сотимов А. Хоразм ва хориж: [Вилоят уюшмасининг дир .

А. Сотимов билан бозор итисодиёти™ ўтилаётганда хорижий м ам лакатл ар билан итисодий соада нлннаётган иш лар аида субат] / Субатдош С. Нодирматов / / Хоразм а и а т и.— 1990. — 6 дек .

66. Тўхлиев Н., Кенжабек М. Икки дарё оралнида... : [Итисод борасида] шонр ва олим мусоабасн / / Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1991. — 4 янв .

67. Усмонова И., Маликов Э. Борднр сеиииг керагннг!: Ногирон, сўнр майиб-мажру болаларга ар инсон, бутун ж а м и я т хайру эсонн савоби азнмдир / / Х ал сўзи. — 1991. — З янв .

68. Холмуродов С. Д а в л а т сууртаси ва айта уриш: [Вилоят д а в л а т сугурта бошармасининг бошлии С. Холмуродов билан субат] / Субатдош. Раимов / / а ш а д а р ё аи ати. — 1990.— 19 дек .

69. Хўжаев Н. Т ал аб а ва бозор: [Бозор и т и с о д и ё т и ^ ўтншдагн муаммолар аида] / / ё ш ленинчи. — 1991. — 11 янв .

70. Чернишев Ю. Бозор йўлида: Ё ш л ар в а итисод / / ё ш л е ­ нинчи. — 1991. — 11 янв .

71. Шарипов К. Бозорнинг юраги: [Хнва иоиясида итисодий авол] I / Хоразм аиати. — 1990. — 13 дек .

72. Эргашев С. Итисодий зона: хаёлпарастликми ёки аиат: [С ам ар ан д ш. ижроўминннг таши итисодий ал оалар бошармаси бошлии икоя илади / Т. ам аров ёзиб олдн] / / Ленин йўли. — 1990. — 26 дек .

73. амаров Т. амхўрлик кучайтнрнлсин: [Большевик ноияенда аолинииг ижтимоий турмуш шаронтларини яхшилаш а и ­ да, С ам ар ан д вилояти] / / Ленин й ў л и.— 1991. — 11 янв .

74. аёт ва итисод: [М аолалар] / / Хоразм аи ати. — 1990.— 14 дек.— М ундариж а: Бозор — этнёж лар кўзгуси/ О. Ўринов; Орзу юлдузи ёхуд Урганч шарининг бугунги муаммолари хусусида ўйлар / Ж. Матёубов .

75. усанов Р. Д еонга — эркинлнк: Бозор итисодиёти арасЬасидагн Ўйлар / / Совет Ў збекистони.— 1990.— 18 дек .

а р а н г 198, 207, 234, 378, 382, 389-90

76. Волков 10. К рынку без снижения жизненного уровня / / Каш кадарьин. правда. — 1990. — 28 дек .

77. Д ав и д б аев А. К. Ассоциация «Шарк». Что это такое?: [Б е­ седа с генеральным дир. ассоц. А. К. Д ави дбаевы м / Записал М. Хамидов] / / Нар. с л о в о.— 1991. — 3 янв .

78. Д ж у м а н и я зо в Р. Н а переломном рубеже: [Публ. главы кн., иосвящ. развитию пром-сти обл.] / / Хорезм, п р а в д а. — 1990.— 9 дек. — Н ачало: 6 дек .

79. Корнеев А. П лан и рынок: Как примирить противополож­ ности? / / П равда Востока. — 1990. — 27 дек .

80. Курбанбаев Ф. В цепочке лет еще одно звено: [Беседа с канд. экон. наук Ф. К урбанбаевы м о том, как сложится экон. си­ туация в 1991 г.] / Беседу записал О. Стрельников / / Ташк. п р ав ­ да. — 1991. — 1 янв .

81. Махмудов В., Юсупов Н. Что даст рыночная экономика?:

[Беседа с пред. Ленинского райагропромсоюза В. Махмудовым и зам. по экономике Н. Юсуповым, Андиж. обл.] / Беседу вел А. Карабаев / / Сел. п р а в д а.— 1990. — 30 дек .

82. Мена Д. Протянуть друг другу руки: [Интервью дир. с л у ж ­ бы трудоустройства М-ва труда И зр аи л я Д. Мена о сотрудничест­ ве между Израилем и Узбекистаном] / Интервью взял Г. Плетннскнй / / П равда Востока. — 1991. — 3 янв .

83. Надырова Г. От «прожектов» к реальным делам перехо­ д я т хорезмские предприниматели, за в я зы в а я контакты с з а р у б е ж ­ ными фирмами / / Нар. слово. — 1991. — 9 янв .

8—2061 113

84. Неклесса Г. «Черные д ыр ы» рынка: Соц.-э кон. этюды / / Нар. слово. — 1991. — 3 янв .

85. Стабилизировать экономику' области / / Сов. Б у х а р а. — 1991. — 3 янв .

86. Тепляков А. Квота на профессию: о том, что сдерживает, по мнению автора, формирование местных рабочих кадров [з-д «Узбекхлопкомаш») / / Ташк. правда. — 1991. — 9 янв .

87. Убайду ллаев С., Уразов Н. Войти в неизведанное море: О приватизации экономики, которая наполнит наши прилавки / / Нар. слово. — 1991. — 12 янв .

88. Филимонов О. У валюты много х о з я е в... : [О работе межотрасл. регион, внешпеэкоп. ассоц. «Фергана», Ферган. обл.] / / П равд а Востока. — 1990. — 29 дек .

89. Хамраев Э. «ЗСП — С амарканд»: реалии и перспективы:

[О представлении С ам арк. горсоветом проекта З а к о н а о превра­ щении г. С ам ар к ан д а в зону свободного предпринимательства] / / Ленинский путь. — 1990. — 25 дек .

90. Ходжасв С. А. Дополнительные пособия — помощь м ало­ имущим: [Разъяснения по реализации указов Президента УзССР И. А. Каримова дает министр соц. обеспечения У зС С Р С. А. Ходжаев] I I П равда В о с т о к а.— 1990. — 28 нояб .

91. Ходжасв Э. Рынок открыт. А дальше?: [Интервью зам .

пред. Ком. по экон. реформе и мест, самоупр. Верховного Совета У зС С Р Э. Ходжаева] / З а п и сал а В. Р удакова / / Нар. слово. — 1991. — 1 янв .

92. Янгаев К. К. Промстройбанк и «теневая экономика»: [Ст .

зам. пред. правл. Узпромстройбанка] / / П р авд а В о с т о к а.— 1990. — 11 дек .

См. 52, 119, 199, 244, 262, 282, 385-86, 391, 393

93. Турдиулов Э. Такьягоои мухим ё худ Н а л д а р бораи дар жумурй созмон ёфтани корхонаои хурд: Ш ари нтисодй / / аиати Ўзбекистон.— 1990.— 26 дек-—Тожик .

аран г тожик 200 8 СИЁСАТ ( Д А В Л А Т Л А Р Н И Н Г О З И Р Г И С И Ё С И Й А В О Л И )

П О Л И Т И К А (С О В РЕ М Е Н Н О Е ПОЛИТИЧЕСКОЕ

П О Л О Ж Е Н И Е Г О С У Д А РС Т В )

(Социально-экономическое положение государств — см .

соответствующие подразделы р аздела 6)

–  –  –

8.3. 1.4.4 Ўзбекистон С С Р д а озирги сиёсий авол Современное политическое положение в Узбекской СС Р

98. Ьарикенглик билан м адад бепайлик: Тинчлик »!! имоя илиш Ж и з з а х вилояти ўм. ва Совет Тинчлик фоиди бўлимининг б а рча аолнга мурож аатн //Ж и з з а х аи ати,— 1990.— 22 дек .

99. Марди Д. Хркимият кимнинг ўлида?: [Зараф ш он ш. а и ­ А да] I I Х ал сўзи. — 1991. — 3 янв .

100. М аалл а тннч — амм а тннч: «Бухоро аиати» рўзномасида «давра субати» /Субатнн И. Ёубов,. Ахмедова ёзиб олганлар //Бухоро аиати. — 1990. — 26 дек .

101. ДДелибоев А Н ам анган саболари: [Наманган фожиаси а ­ ида фикр-мулоаза] //Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1990 .

— 28 дек .

102. Д\ухтор А. М аънавий кучларимнзни пароканда и лм ай ли к;

[Ўзбекистон х ал ёзувчисн А. Мухтор билан д о л за р б муаммолар аида субат] /Субатдош С. аким //С о в е т Ўзбекистони. — 1990. — 23 дек .

103. Нур X. Боичлар бўш бўлгач: С а м а р а н д вилоятида ер низоларини келтириб чнараётгаи саб а б л а р ва уларнннг х а л гарданига з а р а р юк бўлиб тушаётган онбатларн аида //Х а л сўзи .

— 1991- — 1 янв .

104. Отамуродов И. Ўйлаш азоби: Шоир И. Отамуродов билан мусоаба /С у б ат д о ш 3. Эгамбердиева //Ёш ленинчи. — 1990.— 22 дек .

105. Сариев Ж. О.ммалаштнрса арзийди: Бекобод ш. м а ал л а ўм. иш таж р и баси дан //Тошкент аиати. — 1990.— 19 дек .

106- Сулаймонов И. Муродингизга етннг: Н утан иазар //Совет Ўзбекистони. — 1991. — 1 янв .

107. Султонов М. Аёлларни эъзозлайлик, о д ам л ар га амхўр бў­ лайлик: [Баличи р-нндагн К. М аркс номлн ж а м о а хўжалигининг бош арув раисн икс*я нлади, Андижон вилояти] //К ом мунист .

— 1991. — 9 янв .

108. Убайдуллаев Т. Эшитмадим деманглар-ов...: иш ло ошомлари [ аш ад ар ё вилояти] //С о в е т Ўзбекистони — 1991. — 3 янв .

109. Худойбердиева. Аёлни тўрга чнара оламнзмн? / / Ў з б е ­ кистон адабиёти ва санъати. — 1991. — 11 янв. .

110. аюмов М. О д ам л ар деб яшайди одам: [Тошкент ш. С .

Раимов р-нидаги Комсомол м а а л л а с н д а истиомат илувчи уруш ва М е н а т ветерани. иёсов аида] // Т о ш к е н т, аиати. — 1990. — 18 дек .

111- аёт чирои, оила бахтидир аёл: Вилоят парт. ўм. сиёсий маориф уйи ва «Бухоро аиати» рўзномасининг «давра субати»

/С у б а т н н ёзиб олувчи. Амедова //Бухоро аиати. — 1991 .

— 8 янв .

112. Хайдаров А. албнм ж а р о а т л а р таъ н а тош лари: Воеликни сохталаш тирншдан ким лар м анф аатдор? / /С и р д ар ё а и а ­ ти. — 1990. — 1 дек .

113 Хасанов С. Б а р а к а топинг. отахон!: [Тошкент ш А. Яссавий м аалла ўм. раиси М- Расулм уам едов аида) //Т ош кен т а и ­ ати. — 1991. — 8 янв .

114. Ветланд О. Э. Город в пустыне: [Беседа с пред. З а р а ф ш а н .

гор. Совета нар. депутатов о современ. полит, и экон. положении в городе, Бухар. обл. / З а п и с а л А. Кривцов] / / П р а в д а В о с т о к а нояб .

115. Искандер X. Господа ташкентцы: [О чувстве меры в при­ нятии различ. программ] //П р а в д а Востока. — 1990. — 25 нояб .

116. Ковалев А. Не надо перегибать: М играция русскояз. н асе­ ления: тенденциоз. подбор фактов, предвзятое их толкование вр е­ дят всем народам респ. / / Н ар. слово. — 1991.— 10 янв .

117. Рон А. Здесь наш дом родной: Говорит депутат райсовета из Голодностепья: [О межнац. отношениях ] / / Н ар. с л о в о. — 1991 .

— 5 янв .

118. У м а рхо д ж асв М. И. «Вступаем в решающую ф азу перес­ тройки»: [Беседа с чл. Верховного Совета С С С Р, ректором Андиж .

пед. ин-та яз., проф. М. И. У м ар х о д ж аев ым] / Беседу записал К .

Султанов / / Андиж. п р а в д а. — 1991.— 10 янв .

119. Хмельницкий А. И. Узбекнстанцы в М алайзии: [Развитие виешиеполнт. и внешнеэкон. связей респ.: Беседа с послом С С С Р в М алайзии А. И. Хмельницким /Б е с е д о в а л Б. Бабаев] //П р ав д а Востока. — 1990- — 16 дек .

–  –  –

9.2 Совет Иттифои Коммунистик партияси ( К П С С ) Коммунистическая партия Советского Союза ( К П С С ) 9. 2. 5 КПССнинг идеологии, сиёсий-тарбиявий иши Идеологическая, политико-воспитательная работа К П СС

122. Абутолипов Ч. «Инсон ва сиёсат»: [Ўзбекистон комму­ ниста» журн. 70 йиллигига] //С о в е т Ўзбекистони. — 1990. — 25 дек .

123. Абуталипов Ч. «Человек и политика»: Под таким назв .

будет в ыходить в 1991 г. старейший парт. журн. респ. «Коммунист Узбекистана», которому исполнилось 70 лет // П р а в д а Востока. — 1990. — 19 дек .

124. Кабиров Л. Учредитель и газета: Об нсслед. их взаимоот­ ношений рассказы вает отв. работник Ц К КП Узбекистана, чл. редкол. «П равды Востока», канд.' филос. наук / / П р ав д а Востока. — 1991. — 12 янв .

Ўзбекистон Коммунистик партняси Коммунистическая партия Узбекистана 125. Ўзбекистон К П. Ўзбекистон Коммунистик партиясининг Устави //С о в е т Ўзбекистони. — 1990. — 27 дек .

126. То ж е // П р а в д а Востока.— 1990. — 27 лек .

127. Ўзбекистон Коммунистик партиясининг а р ак ат дастури «Ўзбекнетоннинг сиёсий ва итисодий мустанллиги, маънавий янгилаииш, ижтимоий ад о л ат ва аолниннг муиосиб турмуш шароити учуй» //С о вет Ўзбекистони. — 1990. — 26 дек .

128. То же / / П р а в д а Востока. — 1990. — 26»дек .

129. Айдарулов А. И ш он аман, шундай кун келади: [Вилоят парт, ўм- биринчи котибииинг маоласи] //С н рдарё аи ати.— 1990. — 29 дек .

130. Амедов А. Партиявнн иазоратиимг таъснрчанлигн: Вило­ ят парт, тяшкилотн пазорат комис. племумидап / / Ж и з з а х а и а ­ ти. — 1991. — 5 янв .

131. Бобохонов М. Аилликка путур етмаса: [Парт, ветерани, собнк рабар М. Бобохонов билан парт, обруси аида субат /С у б атн н М. нссов олиб борди] //Н ам а н ган аиати. — 1991 .

— 5 янв .

132. Бутаев О. Пяотняга суянямап: Ветеран м улохазаларн:

[ а ш ад ар ё вилояти Ш ахрисабз ш. Ж. Элбов номли ж а м о а х ў ж а ­ лиги м ах ал л а кўм. раиси] //С овет Ўзбекистони. — 1991. — 8 янв .

133. Гришчук В. Г. Хужумга ўтнш пайти келди: Тошкент в ило­ ят парт. ўм. иккничн котиби. Ўзбекистон К П аъзоси В. Г. Грншчук билан [коммунистлап олднляги в ази ф а л ар аида субат] //Тошкент хаиати. — 1990. — 18 дек .

134. Едгоров Д. С. П арти я обрў-эътиборинн конкрет ишлар билан мустакамлайлик: Б ухоро вилоят нарт. к у м. биринчи котибининг вилоят парт.ўм. якннда бЎладигаи пленумидагн маърузасн //Бухоро аиати. — 1991. — 5 янв .

135 Имомхўжаев А. «Д явра с у б а т » муаммони ал этаднмн?:

[Тошкент в илояти парт. ўм. мафкуря бйлими томонидан у т к я з и л ган бошлангич парт, таш килотлари котнблари йигилиши] //Т ош ­ кент хакиятн. — 1991. — 12 янв .

136 Кочмарик И. А. Янгичя шароитда айрят билан аракат килмо керак- [Андижон вилояти пярт. ўм. иккинчи котибииинг маколасн1 //Коммунист. — 1990. — 27 дек. *

137. Набиев К. Эътикод чегапа билм айлн: [Охунбобоев номли ж ам оа хўжалигининг комсомол сшлар бпигад аси бошлиги. сш к о м ­ м у н и с т К. Набиев билан парт, оз ирги мавеи аида субат!

/С ухбатл ош II РягЬиков //Тонткент х а к и к я т и ^ — 1990. — 14 дек .

138. Н шпонов С. Умрнн банш лясанг апзийди: [Вилоят нарт .

ком. котибииинг маоласи, С ам арканд] //Ленин й ў л и.— 1991.— 5 янв .

139. Норкулоп Г. Партияпнм ишни тако м и л л аш ти р н ш — айта куриш тяяяби: Вилоят нарт. ўм. матб\'от конф. //С и р д а р ё а и а ­ ти. — 1990. — 11 дек .

140. Р а ж а б о в О. Фира котибининг ууи ва бурчи //Х оразм аиати. — 1990. — 15 дек .

141. Рўзиев Э. Биз тариб илаетган адриятлар: [Бекобод ш .

парт. ўм. ташаббуси билан ўтказилаётган байиалмииалликни, мер-окнбатни кучайтирншга, х ал л а р ўртасида™ дўстликни мустакам лаш га"\аратнлгаи тадби рлар тўрисида] //Т ош кент а и ­ ати. — 1991. — 15 янв .

142. Саидмуродов А. Устав, виждон ва бурчга садоат: [арши ш. парт, ташкилоти назорат-тафтнш комис. раиси А. Саидмуродов билан субат] /С у батдош В. Л уж ков // а ш а д а р ё аиати. — 1990. — 21 дек .

143. Селин В. абул нлинаётган арорлар нуфузи нн оширайлик: [Вилоят парт. ком. Сиёсий маориф уйи консультантннннг мулохазаси] / / Н ам ан ган аиати. — 1991. — 4 янв .

144. Сон Б. Коммунистдан — шахсий ж авобгарлик: С ам ар ан д вилоят парт, ташкилоти назорат-тафтиш комис. савдо шохобчаларндаги иш лар аволнни ўрганнб, шундай хулосага келди //Л е н и н йўли. — 1990. — 14 дек .

145. Турдиалиев Э. Хаёт синов ва Кураш д ем акд н р : [Денов ш .

парт. ком. биринчи котибининг Ўзбекистон КП XXII съездидан кейиигн мулоазаси, Сурхондарё вилояти] //Ленин байрои. — 1990 .

— 26 дек .

146. Турсун Амел хўжаев: [Вилоят парт. ўм. биринчи котибииинг ёрламчиси, шу ўм. лавлат-уу бўлимн сектопининг муднри, 1924— 1990: Некролог] //Н ам ан ган аиати. — 1990. — 27 дек.— И м з о л а о : Б. Ж. Хакимов. Л Д ад а ж о н о в а, М. Абдуллаев ва бош .

147. Худойбердиев Э. X. Хам пазора^, хам тафтиш: [Оангарон ноияси коммунистлапи XXV паот. конф. тузнлган назорат-тафтиш комис. Фаолияти аида Э*. Худойбердиев билан субат] /Су­ батдош Н. Абдурасулой //Тошкент хаикати — 1991. — 3 янв .

148. Хўжаев В. О. Кураш давом этадн: [«аршистрой» парт, кўм. котибининг уринбосарн В. О. Хўжаев билан КП СС аётида юз бераётган ўзгариш лар ва янгнланишлар хусусида субат] /Сухбатдош Б. А ш у р о в / / К а ш * д _ р р хякиати. — 1990. — 28 дек .

ая •* _ • Т49. Ўзбекистон омпартиясн Н ам ан ган вилоят комитети бюроси амда вилоят партия таш килоти назорат-тафтиш комнссияси прсзидиумининг ўшма мажлиси //Н ам анган аиати. — 1990 — 16 дек .

150. Х а м п ок у л оп А. Т р я г п т ч л борини яйтаман: [ХЎжаобод О р-нндяги «П рячла* кплхозн парт ком котиби хнкоя илади. Ан­ дижон пилояти! / /Коммунист. — 1990. — 18 дрк .

151. Хошимоп Ф. М уштярэк м а к с а д л з Р : Ўзбекистон К П XXII ^ е з т и пепегяти. Сисп ноня пя р т. кўм. сяркотиби. х а л д е п у т а т ляри ипхия Кенгаши пянси Ф Хонтлутоп мл'х бирнмиз с а в о л л а р и г а х.'гппЯ брпялн ГСа\тяпапц вилояти] /С у батдош I I. Сайфнддинов //Лримп йўли. — 1991. — 9 янв .

15° Авазоп М. Ч тобы люди сказали спасибо; Я? строкой про­ екта Прогр. действий Компартии Узбекистана / / С е л. правда. — 1990.— 28 дек .

153. Антонов В. Ф. Вож ак «первички»: [Беседа с секретарем первич. парт. орг. Ургенч. П М К связи В. Ф. Антоновым] / Беседу записал В. Прутян //Х о р е з м, правда. — 1990. — 1 янв .

154. Бабинцев М. Снявши пенки...:. [О пробл. первич. парт. орг .

Ташк. обл.] / / Т а ш к. правда. — 1990. — 13 дек .

155. В авангарде трудовых коллективов : Из опыта работы первнч. парт. орг. //А н д и ж. правда. — 1990. — 26 дек .

156. Во имя человека, для блага человека: На это нацелена Прогр. действий Компартии У збекистана: [Ред. ст.] / / С е л. правд а .

— 1990. — 28 дек .

157. Грищук В. Г. Время — наступать!: [Беседа со вторым сек­ ретарем Ташк! обкома партии, чл. Ц К К П Узбекистана В. Г. Грищуком] / Беседу записал М. Сергеев / / Ташк. правда. — 1990. — — 18 дек .

158. Ельшов М. Л. Уставу быть!: Таково мнение большинства коммунистов респ.: [Беседа с чл. рабочей группы комис. Ц К КП Узбекистана по пол гот. Устава Д. Л. Ельш овы м /Б е с е д о в а л В .

А Демин] //П р а в д а Востока. — 1990. — 5 дек .

159. Исхаков Ф. Перестроечный нонсенс: К ак хорошая идея плохо реализуется: [Перестройка системы ВПШ ] / / П р а в д а Вос­ тока. — 1990. — 2 дек .

160. Каримов В. Ш аг из круга: [Пробл. парт. орг. Самарк. орг .

Союза художников Узбекистана и Худфонда] / / П р а в д а Востока .

— 1990. — 15 дек .

161. Макаренко О. Вручая партбилет в Б е к а б а д е теперь заб о ­ тятся не т о л ько о формальностях / / Т а ш к. правда. — 1990.— 20 дек .

162. Макаренко О. Ответственность — на себя!: [Заметки с се­ минара секретарей первич. парт, орг.] / / Т а ш к. правда. — 1991. — 10 янв .

163. Программа действ ий Хорезмской областной партийной о р ­ ганизации по выполнению решений XXVIII съезда К П С С и XXII съезда Компартии Узбекистана: Проект //Х о р е з м, правда. — 1991 .

— 9 янв .

164 Протасов В. Г. Стена непонимания: [Беседа с секретарем первич. пярт. орг. Бухар. рем.-мех. з-да им. 50-летия В Л К С М В Г. П ротясовы м ] /Б есед у вел К. Абдурахимов //С ов. Бухара. — 1991. — 4 янв .

165 Саидмурадов А. К- Бррем в союзники доверие: [Беседа с прел, контрол.-рсвиз комис. КаРшин. гор. парт. орг. А. К. Сандмуралпвым1 /Б есед у записал В. Л у ж к о в //К а ш к а д а р ь и н. правда. — 1990. — 20 дек .

166. Сапагв Николай Андреевич: [Герой Сов. Союза, член

К ПСС с 1943 г.. пррсон. пенсионер союз, значения. 1914— 1991:

Некоолог1 //С ов. К ар якал п аки я. — 1991. — 4 янв. — Подписи:

С. Л. Ниетуллаев. А. X. Асанов. Ю. А. Ж урбин и др .

167. Селин В. Под гипнозом ошибок: [Пробл. перестройки в первич. парт. орг. респ.] / / П р а в д а Востока. — 1991. — 5 янв .

168. Чернышев В. Компас для партаппарата: [Отклик на ст. С .

Р н за е в а «Менять структуру, а не людей», опубл. в газ. 20 окт .

1990 г.] / / П равда Востока. — 1990. — 27 дек .

169. Числом или умением действовать сегодня партийным р а ­ ботникам?: [Подборка откликов на ст. С. Рн заева «М енян, струк­ тур!, I» от 20 окт. 1990 г., опубл. в газ.] /П о д б о р к у подгот. В. Н и ко­ лае^ / / П р а в д а Востока. — 1990. — 25 нояб .

170. Ш ураев В. От «диктатуры идей» — к граж данском у со гл а­ сию: С пленума Бухар. горкома партии / / С о в. Бухара. — 1990. — 21 лек .

171. Ядгаров Д. С. Авторитет партии утверж дать конкретными делами: Д окл. первого секретаря Б ухар. обкома партии / / С о в .

Бууяпа. — 1991. — 5 янв .

172. Яхъяев Ш. Почему пасует идеолог?: [Опыт пдеол. работы в мяссах в условиях перестройки] / / П равда Востока. — 1990 .

— °1 нояб .

173 Д аў л етб аев А. Сиясий кушлерди жамлестирейик: [Шоманай Р-ны. К и р о в атынлагн с о в х о з л ы н г парт, секретарь! м акаласы ] /./Совет К ар ак а л п ак ст а н ы. — 1990. — 29 нояб. — ораалпо .

174. счанов Б. К айта курыудыиг таднои ушыи жууапкермиз:

[Беп\чпт п-илык паот. ком. бноинши секоетапыны ойлары] / / С о ­ й вет К я р я к а л п а к с т а н ы — 1990. — 13 окт. — Кораалпо .

[Уллы У атандарлы к у р ы с Николай Андреевич Сараев:

тынг катнасыушысьт. Советлар Союзынынг К ахарманы. К П С С агзэси. пенсионер. 1914— 1991: Некролог] //С о в е т К ао ак ал п ак с т а н ы — 1991. — 4 янв. — И м зал ар : С. Д- Пиетуллаев, А. X. Асанов, Ю. А. Ж урбин х ам баск. — ораалпо .

Ўзбекистон К П Сипдапе вилояти партия комитетининг I I I плснцми I I I п л е н у м Сыпдпрьинского обкома К П Узбекистана % 176. Ўзбекистон Компартияси XXII съезди якунлари амда бошланич партия таш килотларинннг роли, жянговарлнгн ва масъулиятини оширнш. улариинг нш усгллари. ш акл вя услубларини такомиллаштириш юзасидан вилоят партия умиталари фаолиятнни кайта уриш вззи ф аларн : арор / / Снрдарё аиати. — 1991. — 5 янв .

177. А й л а р к у л о в А. А. Ўзбекистон Компартияси X X I I съезди якунлари вя вилоят партия комнтетларннннг бошланич партия таш кнлотлари поли, жанговарлиги ва масъулияти»?!» ошнриш, нш ш акл ва услубларини такомиллаш тнрнш сохасндагн вазиф алари тўрисида: Вилоят парт. ком. биринчи котнбинннг маърузаси I I С ирларс аиати. — 1990. — 25 дек .

178. М у зокараларда сўзга чидилар / / Снрдарё аи ати. — 1990. — 26 дек .

179. Итоги XXII съезда Компартии Узбекистана и задачи п ар ­ тийных комитетов области по повышению роли, боевитости и от­ ветственности первичных партийных организаций, совершенство­ ванию форм и методов их работы: Постановление / / С ырдар .

правда. — 1991. — 8 янв .

180. А йдаокулов А. А. Итоги XXII съезда Компартии Узбекис­ тана и з а д а ч и партийных ком 1гтетов области по повышению роли, боевитости и ответственности первичных парторганизаций, совер­ шенствованию Форм и методов их работы: Д окл. первого секрета­ ря обкома К П Узбекистана / / Сырдар. правда. — 1990. — 26 дек .

–  –  –

12.3.2 Совет ууи сохалари .

Махсус уу фанлари Отрасли советского права .

Специальные юридические науки 194 С С Ж И В азирлар Кенгашида: Пенсия сохасндаги имтиёзлар:

М у я й я н иш ларда камида 25 й. банд булган тадирда ёшига карамай пенсия олиш уукннн берадиган ишлар ва каеблар рўйхати таелнкланпи / / С о в е т Ўзбекистони. — 1991. — 9 янв .

195. С С Ж И В ази рлар Кенгашида: С С Ж И пенсия ж ам гар м асига пул ўтказнш тўрисида: С С Ж И В азирлар Кенгаши фуароларнииг С С Ж И пенсия ж а м гар м аси га мажбурий суурта бадаллари тўлаш ш артлари ва тартибиии тасди л ади / / Совет Ў збе­ кистони. — 1991. — 9 янв .

196. Яна аиати Ў зб еки сто н.— 1991. — 9 янв- — Тожик .

197. С С Ж И В азнрлар Кенгашида: Ш артномавий муносабатлар асосида: С С Ж И В азнрлар Кенгаши олий ва Ўрта махсус м а ъ л у ­ м о т и мутахассисларни тай ёр л аш д а ш артномавий муносабатларии ривожлантириш тадбирлари тўрисида лрор аб ул илди / / Совет Ўзбекистони. — 1991. — 9 янв .

198. Ўзбекистон Совет Социалистик Ж ум уриятининг онуни .

Ўзбекистон С С Ж да тадбнркорлик тўрисида: Лойна / / С о в е т Ў з­ бекистони. — 1991. — 9 янв .

199. То ж е / / П р а в д а Востока. — 1991. — 9 янв .

200. Яна // Х а к н к а т и Ўзбекистон. — 1991. — 10 янв. — Тожик .

201. Алматов 3. Увол билан савоб унутнлганда ж иноят гуллайли: [Тошкент вилояти нчки ишлар бош армасининг бошлнгн 3 .

Алматов билан субат] / Субатдош. О лим ж ои / / Х ал сўзи. — 1991. — 12 янв .

202. Ахмедов А Фосидан аё т и л а м а : Ж и и о ят ва ж азо : [С а­ м арканд вилояти, П астларгом ноиясидаги бир оилада содир этнлгаи жиноят хусусила! / / Л е н и н йўли. — 1990. — 14 дек .

203. Ахмедов Н. Хап кимнинг ўзига болик: [Косонсой р-нндаги кишл о Шуполарининг фаолияти аида] / / а ш а д а р ё аиати .

— 1991. — 1 янв .

204. Бойкузиев А. Ж нззахнинг бугунги хокими: [Ж и ззах шахар Советининг раиси А. Соатов аида] / / Х ал сўзи. — 1991.— 15 янв. '1

205. Валиев Ш. Коиуи ва эътиод: («Виждон эркпнлнги ва диний таш кнлотлар тўриеида»гн онун хусусида) //К о м м у н и с т. — 1991. — 8 янв .

206 Вилоят Кенгаши нжроня комитетида: [Хал д епутатларн вилоят Кенгаши нжро. ком. навбатдаги м аж лисида Д р у ж б а ш .

Кенгаши нжпо ком. иши хандаги исоботи тингланди] / / Х оразм аиати- — 1990. — 27 нояб .

207. Ж а л и л о н А Ж - Вилоятни 1991 йилда ижтимоий-итисодий ривожлантириш пляни ра 1990 йнл я к у и и тўрисида: XX чаири хялк депутатлапи Андижон вилояти Кенгашннинг IV ссс. вилоят и ж р о. кўм. раисининг м у о в н н н, режа комис. раисининг м аърузасиляи / / К о м м у н и с т. — 1990. — 28 лек .

208 Ж ум ягп Э. Кимнп шп.папгя чек кЎйиладими?: [Ж и зза х ш .

прокурорн Э. Ж ум аев билан У зС С Ж иинг савдолаги суиистеъмолляп ва чайковчилнк учун жавобгарликни кучайтириш тўрисидаги Конуннн кучга кнпитнш ва кам ларомадлн о и лалар м а н Фаатнни \»»моя ки.тиш ханла субат] /С ухбатии Б. Исоов ёзиб олди / / Ж и ч зах аиати — 1990. — 30 нояб .

209 Иброхимов Т., Очилов О. Агар сир булмаса...: [Ўзбекистон Д ав л ат хапфсизлиги к у м. х о д и м и Т. Ибпохимов в я О Очиловлар билан Д Х фаолияти аида сухбат] /С у батн и Н. Ж а л и л ёзиб олди / / Е ш ленинчи. — 1990. — 20 дек .

210. Й ўлдошсв А. Ж а м о а т чорвасинннг эгасн бор ми?: Вилоят кенгаши ижро. ўм. чорвачнлнкшшг бугунги аволи яиа муокама илнндн / / Т о ш к е н т аиати. — 1990. — 28 дек .

211. Иулдошев Ь. Изчил а р а к а т з арур: [Ж иззах вилояти Зомин нонясинннг депутатн Б. И улдош ев билан мулоот] /С у батдош ('.. орабоев / / и ш л о аиати. — 1990. — 28 дек .

212. Камол Ж. Эшиксиз урон: [Шоир Ж. Камол билан Мос­ квада ўз ишини там ом лаган (^ССР х а л депутатлари IV урултойи якунлари ва И ттифо шартномаси аида субат] /С убатдош АзнмбоИ М уллоолим ўли / / Х а л сўзи. — 19У1. — 15 янв .

213. М нрзаев Г., Ьобоев. М устаиллик ва тенглнк учун:

Янги Иттифо шартномасининг лойиаси тўрисида мулоазалар / / и ш л о аиати. — 1990. — 16 дек .

214. Мол кўпаймаса гўшт, сут кўпаймайдн: Вилоят кенгаши ижро ўм.: [Чорвачилик муаммолари] / / ишло а и а т и.— 1990. — 18 дек. к

215. М уродиллаев М. М. Бурчга эътиод — элга садоат:

[Д а в л а т хавфсизлиги ком. вилоят бошармасининг бошлиги М. М .

М уродиллаев билан чекнстлариннг боснб ўтган йўли аида су­ бат, Андижон] /С у б а т н и Б. Каримов ёзиб олди / / Коммунист. — 1990. — 20 дек .

216. Муродов Б.Одамлар рам ат десин: [Тошкент р-нидаги «Ленин йўли» ва Охунбобосв иомли ж а м о а хўж аликларндаги депутатларнннг ишлари аи да] // и ш л о аиати. — 1990. — 29 дек .

217. Мурод ов Н. О. Этиёт бўлинг, йўл сирпанчн: [Милиция подполк. Н. О. Муродов билан субат] /Субатни А. Каттабеков олиб борди //Ж и з з а х а и а т и.— 1990. — 29 дек .

218. М уам м ад Соли. Мнллий уу — сова эмас: [Иттифо шартномаси лойиаси аида мулоаза] / / Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1990. — 21 дек .

219. Нагансв Г. Туб бурилиш ясаш зарур: [Комсомолобод р-н х ал назорати ўм. ишлари аида, Андижон вилояти] / / К о м м у ­ нист. — 1990. — 19 дек .

220- Носиров Ж. Эл севган из: [Бўка ноиясидаги Ш - о р а нли сайлов мавзесидан Тошкент вилоят Кенгашнга депутат Р .

амроеванинг нш фаолияти аида] //Т о ш к е н т аиати. — 1991. — 4 янв .

221. Отбосаров М. Ж н н о я т нега кўнаймода?: [Милиция под­ полк. М. Отбосаров билан мулоот / Ш. Умурзоов субатлашди].//Тошкент аиати. — 1991. — 11 янв .

222. П ардабоева X. Усмнр жиноятга ўл урдн. Нега: [Янгиер ш. Чехов номлй 2-м актабда онунчнлик бўйича тарбия ва ўсмирл ар ўртасида содир бўлаётгаи онунбузарлнкнинг олдини олиш бўйича бўлиб ўтган вилоят семинарн аида] / / С и р д а р ё аиати .

— 1990. — 13 дек .

223. Раф иов Н. М астлик жиноятга етаклади: Инсон ва онун / / Т о ш к е н т аиати. — 1990. — 12 дек .

224. Рамонов Б. О дам ларга нафинг тегсин; [С С Ж И х а л депутатларнинпг биринчи съездида ветсраилар ва инвалидлар и ш ­ лари бўйича ком. аъзоси ь. Рамонов билан субат] /С у б а т д о ш Б. Ксижабоев // и ш ло аиати. — 1991. — 12 яив .

225. Рустам С. Адолатнинг тикланиши ёки Соби комсомол ходими [У. А б д у л л а е в ]нинг бошига тушган ку.тфатлар хусусида / / Ё ш ленинчи. — 1991. — 11 янв .

226. Рўзиматов С., Абдурамонов М. Имону эътиодга еадоат: Инсон ва онун / / и ш л о аиати. — 1991. — 9 янв .

227. Сайдамедов И. 13азият мураккаб, умндлар катта: [С С Ж И Олий енгашинннг аъзоси И. Сайдамедов билан С С Ж И IV съездидан олгаи таассуротлари аида субат, С а м а р а н д вилоя­ ти] /С у б а т д о ш л а р А. Иулдошев, 'Г. ам аров //Л е н и н йўли. — — 991. — 10 янв .

228. Сатторов А. Гиёвандлнкнинг асораги ёмон; [Б ахм ал р-н ички ишлар Оўлим.ннинг бошлии, милиция канитани икоя нлади] / / Ж и з з а х аиати. — 1990. — 20 дек .

229. Саъдуллаев Ж. «Мур ўгриси»; Инсон, ахло ва опун / / У з Оекнстон адабиёти ва санъати. — 1991. — 11 янв .

230. Сидди Ж. Остонадаи атлаш осонми?; [Н аманган ноия Кенгаши раиси, Ўзбекистон хал деиутатининг м улоазалари] / / Х а л сўзи. — 1991. — 4 янв.Солижонов Р. Сим тўсилар ортидаги аёт ёки Мабусл ар андай яшаб, андай Менат илишмода?: Инсон ва онун « //Н а м а н г а н аиати. — 1990. — 11 дек .

232. Тожибой Режапов: [Андижон вилоятининг ички ишлар хизматчнси, учала д а р а ж а д а г и Ш урат орденннинг нишондори, 1924 — 1990: Некролог] //К о м м у н и с т. — 1990. — 18 дек. — Имзолар:. X. Холмнрзаев, А. ё. Абдурамонов, А. А. ^Алимов ва бош .

233. Хал назорат нладн: [М аолалар] / / Н а м а н г а н аиати .

— 1990. — 16 дек. — М ундарижа: Ноннинг увои ам нон /. асанов; Р абар л ар «икки» олишди / М. Гиёсов; Бир текширнш гаф силоти /С. Достонбоев; Мендан кетгунча... /К. Охунжонов .

234. Хал хўжалигини барарорлаш тнриш ва бозор итисоди­ ёти сари: XXI чаири хал депутатлари вилоят Советннинг бешинчн сес. //Н ам ан ган аиати. — 1990. — 27 дек .

235. Холматов И. Ишга ижодий ёндашув: [Зарбдор ноия Кенгашининг иш фаолияти аида] //Ж и з з а х аиати. — 1991 .

— 3 янв .

236. Хўжамбердиев ё. ара аранинг кўзини чўимас: И н ­ сон, ахло ва онун //Ўзбекистон адабиёти ва санъати. — 1991 .

— 4 янв .

237. уломмамудов А. аиат эгилади, аммо син м айди:

Д еп утат миибари [ аш адар ё вилояти] //Совет Ўзбекистони. — 1991. — 4 янв .

238. уломов Б. ва бош. Д Х К — д а ш ат маконими?: [С С Ж И Д а в л а т хавфснзлик ком. ходимлари Б. уломов, И. Бектемиров, Р. Акром,овлар билан д а в р а субати] /Субатнн М. Рнхсиев олиб Сорди //Т о ш к е н т аиати. — 1990. — 20 дек .

239. амроев О. Ихтиёрийлнк ва яна ихтиёрийлик: Иттифо ш артномасн л о ииаси аида мулоазалар / / Совет Ўзбекистони .

— 1990. — 22 дек .

240. Абдусаламов М. Юстиция: в ожидании перемен: [Беседа с зам. министра юстиции Узбекистана М. Абдусаламовым /Беседу в ела Е. Л ам н хо ва] //К о м с о м о л е ц Узбекистана. — 1990. — 25 дек .

241. Александров Б. Если тебе поверили избиратели Учкызылского избирательного округа Сурхандарьинской области: [Р а с ­ сказ о нар. депутате УзССР, нач. Политунр. ТуркВО ген.-лейг .

А. И. З ах ар о в е] / / П р а в д а Востока. — 1991. — 3 янв .

242. Антонов В. Ф. Чекисты и не только они — против саб о ­ таж а: [Беседа с зам. пред. 1 Б, респ. В. Ф. Антоновым о саботаже на торг. предприятиях УзССР / З а п и с а л С. Фенютни] //П р ав д а Востока. — 1990. — 29 дек .

243. Арсентьев П. Д. Рабочий контроль: каким он будет?:

[Беседа с зам. пред. облисполкома П. Д. Арсентьевым] /Б есед у вел Р. Тачкин //Сов. Бухара. — 1990. — 22 дек .

244. Баходиров П. Простор инициативе открывает проект З ак о н а «О предпринимательстве в Узбекской С С Р» //Н ар. слово .

— 1991. — 12 янв .

245. Брагинский С. Бедный родственник в «семье единой»:

Не в этом ли качестве Узбекистан войдет в состав С ССР, подпи­ сав новый союз, договор //Н а р. слово. — 1991. — 1 янв .

246. Брагинский С. С прицелом на предприимчивость готовят­ ся новые законопроекты //Н а р. слово. — 1991. — 15 янв .

247. Бузурханов С., Кенжасв Д. Проверка показала: работают с нарушениями [на предприятиях торговли и общественного пи­ тания области] //С ы рдар. правда. — 1991. — 8 янв .

248. Д ж у р аб ек о в И. X. К а к работают указы Президента рес­ публики: Беседа с первым зам. Пред. Кабинета министров при Президенте У зС СР И. X. Д ж ур абек овы м /З а п и с а л Ю. Бондарен­ ко //П р а в д а Востока. — 1990. — 2 дек .

249. Каримов И. А. Узбекистан: свой путь к рынку: Прессконф. Президента респ./ [Записал О. Филимонов] //П р ав д а Вос­ тока. — 1990. — 23 нояб .

250. Ким А. П. «Батальон, тревога!»: События [в Намангане] глазами воен. юриста: [Интервью воен. прокурора Туркестан, воен. окр., полк, юстиции А. П. Кима] /Интервью взял Л. Савель­ ев / / П р а в д а Востока. — 1990. —. 6 дек .

251. Киямов Т. К- М афия нам не грозит: [Беседа с прокурором Термеза Т. К. К иямовым /Б е с е д у провела О. Еловская] //К о м ­ сомолец Узбекистана. — 1990. — 22 дек .

252. М устафаев Б. М. Укротим ли зло?: Беседа с прокурором У зС СР Б. М. М у стаф аев ым /Б е с е д у вел А. Ковалев //Н ар. слово .

— 1991. — 8 янв .

253. Мухамедов Я. С. М еняется ли стиль работы?: [Беседа с зав. отд. по работе Советов Секретариата Верховного Совета УзССР Я. С. Мухамедовым /З а п и с а л С. М аратов] //Н а р. слово .

— 1991. — 3 янв .

254-. М ухам мад жанов А. Продавец против исполкома: чья возьмет? //Н а м а н г. правда. — 1990. — 27 дек .

255. Мухитдинов X. К. Обратился человек... и в «Приемной»

Верховного Совета принимают м еры. Какова их эффективность?:

[Беседа с зав. отд. писем и приема граж дан Секретариата В ер­ ховного Совета УзССР X.. Мухитдиновым /З а п и с а л М. Садвакасов] //Н а р. слово. — 1991. — 10 янв .

256. Нигай И. Медовый месяц — с горчинкой: [Пробл. Нукус, дома счастья, К К А ССР] //П р ав д а Востока. — 1990. — 27 дек .

257. Нурматов Д. Д. Нурматов: паспортный режим не при­ хоть: [Беседа с нач. паспорт, отд. г. Карши, майором милиции) // аш кадарьн н. правда. — 1990. — 20 дек .

258. Прутян В. Хозяйствовать умело, с инициативой: IV сес .

Ургенч, горсовета нар. депутатов //Хорезм, правда.— 1990.—27 дек .

259. Р ад ж аб о в А. Б. Проблемы видны — надо работать: [Бе­ седа с пред. райисполкома А. Б. Р а д ж а б о в ым, Кош купыр. р н Хорезм, обл.] /Беседу записал В. Прутян //Х орезм, правда. — — 1990. — 14 дек .

260. Расулев Ю. С. Государственная безопасность: [Беседа с первым зам. пред. К Г Б УзССР ген.-майором Ю. С. Расулевым /З а п и с а л Г. Ахраров] //П равда Востока. — 1990, — 20 дек .

261. Рахимбоев А. Советы и рынок: есть программа действий:

С V сес. обл. Совета нар. депутатов //Хорезм, правда. — 1990.— 18 дек .

262. Рудакова В. Как защитить от бедности девять милли­ онов узбекнетапцев: [Заметки с семинара работников ком. и отд .

Секретариата Верховного Совета УзССР) / / Н а р. слово. — 1991 .

— 5 янв .

263. Рустамов А. Лицом к человеку: [Беседа с пред. план, комис. Алтыарык. райисполкома А. Рустамовым] /Б е с е д у з а п и ­ сал И. Королев //Ф ергаи. правда. — 1991. — 3 янв .

264. Садвакасов М. Съезл отстаивал Союз: [К итогам р аб о ­ ты IV съезда нар. депутатов С С С Р] / / Н а р. слово. — 1991. — З я н в .

265. Сергеева Т. Его кредо—делать добро: [Рассказ о депутате Андиж. обл. Совета нар. депутатов М. Каримове] / / Андиж. правда .

— 1990. — 22 нояб .

266. Туляганова М. Не надо спешить. Д ел о слишком серьезное:

[Мнение о новом Союзном договоре нар. депутата У зС С Р] / / П р а в ­ да Востока. — 1990. — 7 дек .

267. Турсунов К. О правдать доверие людей: [Беседа с нар. де­ путатом УзССР, бригадиром Денаус. молоч. з-да К Турсуновым, Сурхаидар. обл. /З а п и с а л Н. Исмаилов)- //Л ен и н ско е знамя. — 1990. — 1 дек .

268. Уразаев Ш. Власть и закон [должны работать синхронно] / / П р а в д а Востока. — 1991. — 4 янв .

_ I. 9 • 269. Уразаев Ш. Гармония власти и управления: [О системе исполн. и распоряднт. власти] / / П р а в д а Востока. — 1-990. — 21 нояб .

270. Федорова Л. Свой человек: [О депутате Ферган. гор. Со­ вета нар. депутатов X. Д. Акбарове] / / Ферган. правда. — 1990 .

— 4 дек .

271. Хакимов М. М. Президентская власть в дополнениях и из­ менениях Основного З ак о н а республики: |Беседа с сотр. аппарата Президента респ. М. М. Хакимовым] /Б е с е д у вел Г. Фнглнн П равд а Востока. — 1990. — 4 дек .

272. Хатамов А. ААахаля — обуза исполкому: [О работе мест .

Советов г. Таш кента] / / Н а р. слово. — 1991. — 5 янв .

273. Хатамов А. Новые подходы к старой проблеме: [О новом Ж и ли щ, кодексе УзССР] / / Н а р. слово. — 1991. — 8 янв .

274. Хикматов Ш. X. Почти хозяева: [Беседа с пред. исполкома Совета нар. депутатов Ш. X. Х нкматовым, г. Ташкент] /Б е с е д у вел С. Еж ков // Т а ш к. правда. — 1990. — 26 дек .

275. Хисамов И. Суд толпы: Н аманган: версии и ф а к т ы / / П р а в ­ да Востока. — 1990. — 11 дек .

276. Чепелева Т. Так создается дефицит: Рейд ОБХСС УВД, У К Г Б по Андиж. обл. и обл. ком. нар. контроля //А н д и ж. правда .

— 1990. — 26 дек .

277. Чернов А. Вся милицейская власть — Советам?: [Пробл .

реорганизации] / / П р а в д а Востока. — 1990. — 23 дек .

278. Ш амаков Т. Готовы к взаимодействию: [В Ургенче состоя­ лась пресс-конф. руководителей упр. КГБ УзССР по Хорезм, обл.] //Х о р е з м, правда. — 1990. — 7 дек .

279. Шарнпов А. А. Угнали машину...: [Интервью зам. нач У ВД Ташгориснолкома, майора милиции А. А. Шарннова] / / П р а в д а Востока. — 1990. — 21 нояб .

• 280. Шишминцев В. Безопасность или закон: стоит ли такой вопрос перед сотрудниками К Г Б: [Беседа со ст. сотр. упр. КГБ УзССР В. Ш ишминцевым] //К о м с о м о л е ц Узбекистана. — 1990 .

— 20 дек .

281. Штапов В. Д еф и ц и т совести: [О работе респ. Ком. нар .

контроля] / / П р а в д а Востока. — 1990. — 16 нояб .

282. Экономика у порога р ынка: [Па 5-й сес. Намапг. обл .

Совета нар. депутатов] / / Н а м а п г. правда. — 1990. — 26 дек .

283. Ю лдашев У., Ш м ыгина В. Все меньше окружаю щ ей при­ роды... : К итогам проверки соблюдения законодательства об ох­ ране недр и атмосферы / / Ф е р г а н. правда. — 1990. — 14 дек .

284. Юристы Ф Р Г и Узбекистана за «круглым столом»: [Встре­ ча на юрнд. фак. Ташк. гос. ун-та /З ап и сал Г. Фнглнн] / / П р а в д а Востока. — 1990. — 15 дек .

285. АССР. Ж о к ар гы Совет. Президиум. араалп астан Республнкасыпынг мамлекетлпк сувереннтети хаккында декларация: Ж о й б а р / / С о в е т а р а ал п а ста н ^. - • 1990. — 12 де.ч .

ораалпо .

286. То ж е / / С о в. К ар ак ал п ак и я. — 1990. — 12 дек .

287. А бдуллаев К. Р. Саўда тарауы пдагы тартибсизликлер:

[Авт. респ. прокуратурасыиынг тексерыуы] / / Совет а р а а л п а станы. — 1990. — Ц8 дек. — ораалпо .

288. Ниетуллаев С. Д. айта уршў ам а р а а л п а с т а н А С С Р статусыиыиг озгериўн: [Озбекстап П А С С Р ком. биринши секретарыныиг м акаласы ] / / С о в е т араалпастан!^. — 1991. — 3 янв. — ораалпо .

289. Тажиев А. X. Кыйын ам жась! умитлер ж ы л ы б о л а д ы :

[ С Р Мннистрлер Советннинг б а с л ыгы А. X. Тажиевнен субет] /Гурринглеснўди жургизгсн А. Халмуратов / / С о в е т а р а а л п а станы. — 1991. — 1 янв. — ораалпо .

290. Мирзозод Ю. аёт омўзгор аст: [Д ар боран фаъолняти кори жопишини раиси Шўрои депутатхон хали ш. Ангрен И. Сайфуддннов]: (Очерк) // а и а т и Ўзбекистон. — 1991. — 1 янв. — Тожик .

291. Абляев С. Елькедаш олмакъ.-.: Д е п у т ат ве омюр: [Гулнстзн несильджилик кьу ш ч у л ыкъ репродукторынынъ дир., УзССР х а л к ъ депутаты икяе эте] / / Л е н и н байрагъы. — 1990. — 6 д е к.— рим-татар .

292. Османов Ю. Б. Х алкъ депутатлары К ъ р ы м область Советининъ идж ра комитети янындаки Сюрпон этильген х ал к ъ л ар нынъ ншлери боюнджа комитетнинъ реиси Ю. Б. Османовнынъ С С С Р х а л к ъ денутатларынынъ IV Съездине М у р а д ж а а т и / / Янъю дюнья. — 1991. — 9 янв. — рим-татар .

•V * * * С С Ж И х а л депутатларининг I V съезди I V съезд народных депутатов СССР

293. Совет Социалистик Ж у м урн ятлари Иттифоннннг онунн. Д а в л а т бошарувн системасн такомиллаш тирилнш и муноса­ бати билан С С Ж И Конституцияси (Асосий онуни) га ўзгартириш ва ўшнмчалар киритиш тўрисида / / Совет Ў збекистони.— 1990. — 29 дек .

294. То же / / П равда Востока. — 1990. — 29 д е к .

295. Яна / / Совет араалп астан ьь — 1990. — 29 дек. — о­ раалпо .

296. 51на / / аиати Ў збекистон.— 1990.— 29 дек. — Тожик .

297. Совет Социалистик Ж у м ури ятлари Иттифоининг онуии. «Д ав л ат бошаруви системасн такомнллаш тнрнлиш и муноса­ бати билан С С Ж И Конституцияси (Асосий онуни) га ўзгартиш ва ўш нмчалар киритиш тўрисида» ги С С Ж И онунини кучга киритиш аида / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 29 дек .

298. Го же //' Правда Востока. — 1990. — 29 дек .

299. Яна / / Совет а р а а л п а ст а н ь1. — 1990. — 29 д е к — о р а ­ алпо .

300. Яиа / / а и а т и Ўзбекистон.— 1990.— 29 д е к — Тожик .

301. Совет Социалистик Ж ум ури ятлари Иттифоннинг снуии. К асаб а ую ш м аларн, улариннг ууларн ва фаолияти кафол а тл ар и тўрисида / / Совет Ўзбекистони. — 1990.— 16 дек .

302. То же I I П равд а Востока. — 1950. — 16 дек .

303. Яна I I Совет а р а а л п а с т а н !^.— 1990. — 25 дек. — о­ раалпо .

304. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990.— 19 дек. — Т ож и к .

305. Яна / / Ленин б а й р а г ь ы. — 1990. — 20 дек. — рим-татар .

306. Совет Социалистик Ж у м ури ятлари Иттифоннинг онуии. С С Ж И да ногиронларнн ижтнмонй ж иатдан имоя кнлишнннг асосий негизлари тўрисида / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 20 дек .

307. Яна / / Совет араалпастан!^!.— 1990.— 20 д е к. — о­ раалпо .

308. Яна / / Ленин б а й р а г ь ы. — 1990. — 27 дек. — рим-татар .

309. Совет Социалистик Ж ум ур и ятл ари Иттифоннинг онуии. Умум.хал овоз бсриш (С С Ж Й референдуми) тўрисида / / Со­ вет Ўзбекистони. — 1990. — 30 дек .

310. То же / / П равд а Востока. — 1990. — 30 дек .

311. С С Ж И д а едрмоя сарф лаш фаолияти тўрисидаги онун асослари / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 29 дек .

312. С С Ж И. Хал депутатларн съезди. (4; 1990). М амлакатнннг аволи ва вужудга келган танг ижтнмоий-итисодий ва сиё­ сий вазиятни б а р т а р а ф этншга оид биринчи галдагн тадбирлар тўрисида: арор / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 27 дек .

313. То же / / П р авд а Востока. — 1990. — 27 дек .

314. Яна / / Совет а р а а л п а с т а н ь !.— 1990.— 27 дек-— о р а ­ алпо .

315. Яиа / / аиати Х гзбскистон. — 1990. — 27 дек. — Тожик .

316. С С Ж И. Хал дспутатлари съезди (4; 1990). « С С Ж И да ногиронларнн ижтимоий ж иатдан имоя илишнинг асосий негизлари тўрисида» ги С С Ж Й онунини кучга киритнш тўриси­ да: арор / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 20 дек .

317. Яна / / Совет ар а а л п а стан ь1. — 1990. — 20 д е к. — о­ раалпо. 4

318. Яна / / Ленин б ай р агъ ы. — 1990. — 27 дек. — рим-татар .

319. С С Ж И. Хал депутатлари съезди ( 4 ; 1990). С С Ж И да сармоя сарф лаш фаолияти тўрисидаги онун асослари!!!! кучга киритиш аида: арор / / Совет Ў збекистони.— 1990. — 29 дек .

320. С С Ж И. Хал депуатлари съезди (4; 1990). Янги Иттифо шартномасининг умумий концепцняси ва уни тузиш тартиби а ­ ида: а )ор I I Совет Ўзбекистони. — 1990. — 27 дек .

321. Яиа / / Совет а р а а л п а с т а н ь !.— 1990. — 27 дек. — о­ раалпо .

322. Яиа / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 27 дек. — Тожик .

323. С С Ж И. Хал депутатлари съезди (4; 1990). Совет Социа­ листик Ж ум у ри ятл ар и Иттнфон х ал депутатларн Съездннннг м а м л ак ат х а л л ар и га М урож аатиом асн / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 29 дек .

3 21. То же / / П равд а Востока. — 1990. — 29 дек .

325. Яиа / / Совет а р а а л п а с т а н ! ^ — 1990. — 29 д е к. — о ­ раалпо .

326. Яиа / / аиати Ўзбе к истон. — 1990. — 29 дек. — Тожнк .

327. Яиа / / Янъы дюнья. — 1991. — 3 янв. — рим-татар .

328. Горбачев М. С. М ам л ак атд аги авол ва иннрозлн вазиятнн бартараф этиш чора-тадбнрлари тўрисидаги м асала юзасидан М. С. Горбачевнинг якунловчи нутн / / Совет Ўзбекисто­ ни. — 1990. — 21 дек .

329. То ж е / / П равда Востока. — 1990. — 21 дек .

330. Яна /'/ Совет К а р а к а л п а к с т а и ы.— 1990. — 22 дек. — о ­ раалпо .

331. Яна / / аиати Ў збекистон.— 1990. — 22 дек. — Тожик .

332. Яна / / Ленин' байрагъы. — 1990.— 25 дек. — рим-татар .

333. Горбачев М. С. Сўздан ишга ўтайлик, атън ят билан ола борайлик: С С Ж И Президентннннг маърузаси / / Совет Ўзбеки­ стони. — 1990. — 19 дек .

334. То же / / П равда Востока. — 1990. — 19 дек .

335. Яна / / Совет а р а а л п а с т а н ! ^ — 1990. — 19 дек. — о ­ раалпо .

336. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 20 дек. — Тожнк .

337. Яна / / Ленин б а й р а г ъ ы.— 1990. — 22 дек. — рим-татар .

338. Ёубов О. Ўзбекистон Ёзувчнлар уюшмаси бошкарувинннг биринчи котиби, С С Ж И Кзувчнлар уюшмаси бошаруви котиби депутат О. Ёубов нутн: (С С Ж И Ёзувчнлар уюшмаендан, Тош ­ кент ш.) / / Совет Ўзбекистони.— 1990. — 29 дек .

339. Яна I I аиати Ўзбекистон. — 1990. — 27 дек. — Тожнк .

340. Калмиков Ю. X. С С Ж И да умумхалк овоз бериши (рефе­ рендум) ўтказнш тартиби тўрисидаги онуи лойиасн аида:

Конунчилнк ком. раисининг маърузаси / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 25 дек .

341. Яна / / Совет а р а а л п а с т а н ь к — 1990. — 26 дек. — о­ раалпо .

342. Каримов И. А. Ўзбекистон С С Ж Презнденти депутат И. А. Каримов нутн:- (Ш арисабз худуднй сайлов округи, а ш ­ адарё вилояти) / / Совет Ўзбекистони. — 1090. — 20 дек .

343. То же I I Правда Востока. — 1990. — 20 дек .

344. Яна / / Совет К а р а к а л п а к с т а н ы.— 1990. — 21 дек. — о­ раалпо .

3-15. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 21 дек. — Тожик .

346. Яна / / Ленин байрагъы. — 1990. — 22 дек. — рим-татар .

347. Крючков В. А. Д а в л а т хавфеизлиги ўмитаси бузгунчн лнкка арши курашади: Котнбнят вакнлинннг нутн / / Совет Ў з­ бекистони. — 1990. — 25 дек .

348. То ж е / / Правда Востока. — 1990. — 25 дек .

349. Яна I I Совет К а р а к а л п а к с т а и ы. — 1990. — 26 дек. — о­ раалпо .

350. Яна / / Ленин байрагъы. — 1990. — 29 дек. — рим-татар .

351. Лаптев И. Д. С С Ж И Олий Кенгаши таркибинн янгнлаш (ротация) тўрисида: енгаш раисининг маърузаси / / Совет Ў з­ бекистони. — 1990. — 29 дек .

352. Яна / / Совет а р а а л п а с т а н. — 1990. — 28 дек. — о раалпо .

353. Л укьянов А. И. аётни Конституцияга, Конституцняни аётга сингдирайлик: С С Ж И Конституцияси (Асосий онуни) га ўзгартиш ва ўш нмчалар тўрисида Олий Кенгаш Раисининг маъпуз аси / / Совет Ўзбекистони. — 1990. — 23 дек .

354. То же / / П равда Востока. — 1990. — 23 дек .

355. Яна / / Совет а р а а л п а с т а н ! ^ — 1990. — 25 дек. — о­ раалпо .

356. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 26 д е к. — Тожик .

357. Нишонов Н. Янги Иттифо шартномасининг умумий концепцияси ва уни тузнш тартнби аида: С С Ж И Олий Кенгаши М и лл атлар Кенгаши Раисининг маърузаси / / Совет Ўзбекисто­ ни. — 1990. — 21 дек .

358. То ж с / / 11равда Востока. — 1990. — 21 дек .

359. Яна / / Совет араалпастан»»!.— 1990. — 22 д е к. — о­ раалпо .

• %

360. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 25 дек. — Тожик .

361. Огажоиов А. Р. Х ал депутатлари аш ад ар ё вилоят Кснгашннинг раиси депутат А. Р. О таж онов иути: (Ў зС С Ж Чорто миллий-удудий сайлов округи) / / Со вет Ў збекистони,— 1990. — 27 дек .

362. То ж е / / ’ П равда Востока. — 1990. — 27 дек .

363. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 27 дек. — Тожик .

364. Рнжков Н. И. М асъулият ва муроса: С С Ж И Вазирлар Кенгаши Раисининг иути //' Совет Ўзбекистони. — 1990. — 21 дек .

365. То ж е / / П равда В о с т о к а.— 1990. — 22 дек .

366. Яна / / Совет араалпастан!)!. — 1990. — 21 дек. — о ­ раалпо .

367. Яна I I Хакикати Ў збекистон.— 1990. — 22 д е к. — Тожик .

368. Умархўжаев М. Э. Андижон д а в л а т тиллар педагогика илмгохннннг ректорн, депутат М. Эг У мархўжаев нути: (Анди­ жон миллий-удудий сайлов окрути) / / Совет 57збекнсгони.— 5.990. — 27 дек .

369. То ж е / / П равда Востока. — 1990. — 27 дек .

370. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990. — 28 дек. — Тожик .

371. Худойберганова Р. М. Х ал депутатлари Хоразм вилоят Кенгашининг ранен депутат Р. М. Худойберганова нути: (Урганч.ш. Хива миллни-худудий сайлов округи, Ў зС С Ж ) /'/ Совет Ўзбе­ кистони. — 1990. — 21 дек .

372. То ж е / / П равда Востока. — 1990. — 20 дек .

373. Яна / / Хакикати Ў збекистон.— 1990. — 21 дек. — Тожик .

374. усаиов А. У. «Коммуна» вило ят газетаси мухаррнринннг ўрипбосари, депутат А. У. усанов нути: (Фарона миллий-удудий сайлов окрути) / / Совет Ў збекистони.— 1990. — 27 дек .

375. То ж е / / П р ав д а Востока. — 1990. — 27 дек .

376. Яна / / аиати Ўзбекистон. — 1990.— 27 д е к. — Тожик .

Х а л депутатларн Сирдарё вилоят Шуросининг 5-мажлиси 5-я сессия Сырдарьинского областного Совета народных депутатов

377. Айдарулов А. А. «Ўзбекистон С С Р да и ж роия ва бошарув хокимиятн иинг тузилишини таком иллаш тириш ам да Узбекистоп С С Р бпституцияси (Асосий опуии) га ўзгартириш ва ўш им чалар кнрнтиш тў рисида» Ўзбекистон С С Р онунини баж ариш бўйича хал депутатларн вилоят Советннинг тад б н рл ари тў­ рисида: Хал депутатларн Снрдарё вилоят Совети раисининг маърузаеи / / Снрдарё аиати. — 1990. — 19 дек .

378. Кровиов А. Н. Снрдарё вилояти!!!! 1991 йилда нжтимоий ва итисодий рнвожлантиришнинг асосий йўналиш ларн: Х ал деиутатларн вилоят Совети ижро ўм. раисининг биринчи ўринбосарн, реж а комис. раисининг маърузаси / / С ирдарё а и а т и. — 1990. — 20 дек .

379. М амудов Б. М. Хал хўжалигинн барар о р л аш ти р н ш ва бозор нтисодиётига ўтишнинг жумурият дастуриии ам а л г а ошнриш юзасидан Снрдарё вилоятининг аракатном аси тўрисида:

Вилоят ижро. ўм. раисининг маърузаси / / С нрдарё а и а т и.— 1990. — 18 дек .

380. М узокараларда сўзга чиднлар / / С ирдарё а и а т и. — 1990. — 21 дек .

381. Муллажонов Ф. М. Вилоят Шўроси р еж а-б ю д ж ет ва боша доимий комнссиясинннг ўшимча маърузаси: М а ъ р у з ачи — реж а бюджет комис. ранен / / Снрдарё а и а т и.— 1990.— 21 дек .

382. ўзнбоев X. X. 1991 йилги вилоят бюджетини шакллантнришнинг асосий парамстрлари аида: Вилоят молия бошармаси бошлиининг маърузаси / / Снрд арё а и а т и.— 1990.— 20 дек .

383. Айдаркулов А. А. О мерах областного Совета народных депутатов по реализации Закона Узбекской С С Р «О совершенст­ вовании структуры исполнительной и распорядительной власти з Узбекской С С Р и внесении изменений и дополнений в Конститу­ цию (Основной Закон) Узбекской ССР»: Д окл. пред. обл. Совета нар. депутатов / / Сырдар. п р авда. — 1990. — 18 дек .

384. Из выступлений в прениях / / Сырдар. п р а в д а. — 1990.— 19 дек.,

385. Кровнов А. Н. Об основных параметрах социального и экономического развития области на 1991 гол: Д окл. первого зам .

пред. исполкома обл. Совета нар. депутатов / С ырдар. п р а в д а. — 1990. — 18 дек .

386. Кузибасв X. X. Об основных п арам етрах формирования местного бюджета области иа 1991 год и исполнении его за 1989 год: Докл. нач. фин. упр. исполкома обл. Совета нар. депутатов / / Сырдар. правда. — 1990. — 18 дек .

387. Махмудов Б. М. О программе действий Сырдарыш ской области по реализации республиканской программы стабилизации народного хозяйства и вхождения в рыночную экономику: Докл .

первого зам. пред. обл. Совета, пред. исполкома обл. Совета нар .

депутатов I I Сырдар. п р а в д а. — 1990.— 18 дек .

388. М уллаж анов Ф. М. С одоклад планово-бюджетной пос­ тоянной комиссии областного Совета народных депутатов: Докл .

пред. комис. I I Сырдар. правда. — 1990. — 18 дек .

Х а л депутатлари Сурхондарё вилоят Кенгаш ининг 5-сессияси 5-я сессия Сурхандарьинскосо областного Совета народных депутатов

389. Бердиев М. У. Бозор оидасн — атъийлик, анилик ва теж амкорлнк: [Сурхондарё вилоят] ижроўми раисн муовннн .

р сж а комис. раисининг маърузасн / / Ленин б а й р о и.— 1990. — 20 дек .

390. Бобоулов. Б. Бюджетнн тўлазнш тадбнркорлнкни тал аб н.тади: [Сурхондарё вилоят] ижроўми молия бошармаси бошлигииинг маърузасн / / Ленин байрогц. — 1990. — 20 дек .

391. Б ер д ыев М. У. О выполнении планов 1990 года и об о с­ новных параметрах экономического и социального развития С / р хандарыш ской области в 1991 году: Докл. зам. план, комис. / / Ленинское з н а м я. — 1990. — 20 дек .

392. О работе исполкома областного Совета народных депута­ тов: Решение / / Ленинское знамя. — 1990. — 20 дек .

4-я сессия Ферганского областного Совета народных депутатов

393. Программа действий местных Советов, предприятий и ор­ ганизаций Ферганской области по реализации основных н ап рав­ лений стабилизации народного хозяйства в условиях перехода к рыночной экономике: Проект / / Ферган. п р ав д а. — 1990.— 12 дек .

394. Рахимов Н. X. О задачах местных Советов народных д е ­ путатов по успешному завершению 1990 года и обеспечению ст а ­ билизации народного хозяйства области в условиях рыночной экономики: Тез. докл. пред. исполкома обл. Совета нар. депута­ тов I I Ферган. правда. — 1990.— 13 дек .

\ араалпастан Ж о а р ь 1 Созетининг 4-сессияси 4-я сессия Верховного Совета К аракалпакии ж

395. Аннакылышева Г. А. « а р а а л п а с т а н.^ жергилнкли озин-ози басарь|ў хам жергилнкли хал депутатларынынг Совстлери хаккы пда» Н ы зам ж ойбары тууралы: С Р Ж о а р и Советинннг х а л ык д епутатлары Советлерннинг ж у м ы сы, жергилнкли озин-ози басарь1 ў, ж ар и ял ы л ы к ам малимлеў уралларьшьшг хизмети масслелери бойыиша тураль! комис. басль1 ьпшнг баяиаты I I Совет а р а а л п а с т а н ь !.— 1990.— 29 дек. — о р а а л п о .

396. То ж е / / Сов. К аракалп аки я. — 1990. — 28 дек .

397. Ж ум абеков. ар аалп астан Совет Р есп убли каси Жокаргы Советининг ж оба, бюджет хам эконом ы калы к реформа масслслерн бойыиша тураль1 комнсснясынынг баслыгы. Ж у м аб ековтынг осьшша баянаты / / Совет араалпастан!»!. — 1990.— 25 дек. — ораалпо .

398. То же / / Сов. К а р а к алпакия. — 1990. — 25 дек .

399. Ж у м а б е ков К. О. «Акционерлик ж амнйетлер хам хожаль! шерикликлеринннг баса да турлери туўраль!» а р а а л п а ­ стан АССР Нызамынынг ж ойбары аьшда: С Р Ж о а р ь 1 Советииииг ж оба, бюджет ам экономнкальл реформа маселелерл бойыиша тураклы комис. баслыгынынг баянаты / / Совет араалпас.тань!. — 1991. — 3 янв. — ораалпо .

400. Майоров Р. С. ар а ал п а стан республнкасын экономнкалык- хам социаллык рауаж ланды ры уды нг 1991 ж ылгы тийкаргы параметрлери а ьшда: С Р Миинстрлер СоЕети басл ы гы ­ нынг оры нб асары, М амлекетлик ж о б а л а с т ырыу' ком. б асл ы гы н ы нг баянаты / / Совет а р а а л п а с т а н ! ^ — 1990. — 25 д е к. — о р а ­ алпо .

4 0 Г. То же / / Сов. К аракалп аки я. — 1990. — 22 дек .

402. Муятдинов Ж. араалп астан Совет Республнкасынынг 1991 ж ылга мамлекетлик бюджетин дузиудииг тнйкаргы парамегрлери аьшда: С Р финанс министриныиг баянаты / / Совет араалпастань!. — 1990. — 25 дек. — ораалпо .

403. То ж е / / Сов. К а р а к а л п акия. — 1990. — 26 дек .

401. Таж иев А. X. Озбекстан СС Р халы к х о ж а л ыгын тураластырыудынг тнйкаргы багдарлары н ам базар зкономикасына отиў принциплерин амелге асырыу бойьчцца а р а а л п а с т а н ресиублнкасынынг арекетлер программасы: С Р Министрлер Советн баслыгынынг б а я н а т ы / / Созет а р а а л п а с т а н ь !.— 1990. — 21 дек. — ораалпо .

405. То ж е / / Сов. К аракалп аки я. — 1990. — 21 дек .

406. араалпастан рсспубликасынынг м амлекетлик сувере­ нитет!! ту ў р а л н декларация аьшдаь! массле бойыиша шыгып сойлеген созлер / / Совет а р а а л п а с т а ш я. — 1990. — 27 д е к. — ораалпо .

407. То ж е / / Сов. К аракалп аки я. — 1990. — 27 дек .

408. а р а а л п а с т а н,» социалль!-экономикаль! р а ў а ж л а н д ь 1 р ыудынг жане онынг бюджетин дузиудынг 1991 ж ы л га молшсрленген тнйкаргы параметрлери хаккында, 1990 ж ы лды нг жобас!1Н орьш лаўдннг б а р ыс ы тууралы ж ане 1989 ж ылгы бюджеттинг орынланыуы аьш даь1 баянатлар бойыиша ж а р ы с созлер / / Совет К аракалиакстаны. — 1991. — 3 янв. — ораалпо 13 А Р Б И Й ФАН. А Р Б И Й ИШ

В О ЕН Н А Я НАУКА. В О Е Н Н О Е Д Е Л О

–  –  –

409. Ж абб о ро в Ж. Б ар д ам бўл Шокиржоп: [С ам аранд ноиясидаги «Ватан алони» уюшмаси аъзоларннннг байналмнлалчн ж ангчнлар ва арбнйдан ногнрон бўлиб айтган йнгнтларга ёрдамн аида] / / Ленин йўли. — 1990. — 15 дек .

410. Мамудов В. Н. О йўл ензга, ўзбекистонликл ар!: [Ўзбе­ кистон С С Ж арбий комиссарн генерал-майор В. II. Махмудов билан субат] / Субатдош Т. Ботирбеков / / Ёш ленннчи. — 1990. — 20 дек .

411. О ллаберганов И. Б ар аёт бўл айтадан: Ж и рм нзлик банналмилалчн ж а н г чи марум О. й ў л д о ш ев билан хаёлан субатл а р / / Хоразм а и а т и.— 1990.— 7 дек .

412. Силин П. андаорда тобланган: [Соби байнал мил алчи жангчи Р. Масудовнинг озирги аёти ва турмушидагн муаммол ар хусусида] / / Тошкент а и а т и. — 1991. — 11 янв .

413. Толипов А. Ш а р а ф боркн, масъулнят бор: [Рўзноманинг 1 дек. 1990 й. соннда босилган «урурингиз сўнмасин йигитлар »

маоласи хусусида] шахсий мулоаза / / Ж и з з а х а и а т и.— 1990. — 29 дек .

414. осимов А. Ўз уйнм — ўлан тўшагим: [Улу Ватан уруши атнаш чнлари, ногиронлари яшаётган коммунал уй-жойларни уларга шахсий мулк сифатида хатлаб бериш андаги Фармои андай б аж ар н л аётган и аида, Фарона) / / Коммуна, — 1990. — 21 дек .

415. Бикмссв М. К сл у ж б е Отечеству готовы: [Об осеннем призыве в армию] / / Сырдар. правда. — 1990. — 28 нояб .

416. Д ем ик Н. К. Особые задачи особого отдела: Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» беседует с нач. особого отд .

К Г Б С С С Р по Туркестан, воен. окр., нар. депутатом УзССР гсн.майором Н. К. Демиком /Беседовал Л. Савельев / / П равда Вос­ тока. — 1991. — 4 янв .

417. Махмудов В. Н. Счастливой вам службы, узбекистанцы!:

[Беседа с воен. комиссаром У зС С Р ген.-майором В. Н. М ахмудо­ вым / Беседовал Т. Батырбеков] / / П равд а Востока. — 1990. — 23 дек .

•118. Наркулов Т. Обстоятельный разговор: С учеб.-метод, сбо­ ра руководящего состава гражд. обороны С ы рдар- обл. / / С ырдар .

правда. — 1991. — 5 янв .

–  –  –

419. Мардиев М. олвани хоким ейдимн?: [«Навоиазот» бирлаш м аснда экологик муаммоларнинг хал Зтилнши ] / / ё ш ленин­ чи. — 1990. — 18 дек .

420. Машарипов Р., Д ав л а то в Э. амманинг иши: Атроф-муит мусаффолиги муаммолари / / Тошкент а и а т и.— 1990. — 18 дек .

421. Неклесса Г. Тошлонинг нефтли кўллари: [Табнатга ўпол муносабатда бўлиш оибатида экологиянинг бузилншн, Ф а р гона вилояти] / / Коммуна. — 1990. — 19 дек .

422. Неклесса Г. Чниндисиз технология: Итисодиёт ва эко ­ логия: [Фарона вилоятининг корхоналарида чниндисиз технологиянинг имкоинятларидан андай фойдаланилаётгани аида] / / Ёш ленинчи. — 1990. — 22 дек .

423. Шермуамедов П. Орол дарди — одам дардн / / Ёш лснинчи. — 1991. — 5 янв .

124. Фаолиятимиз кўламн кенг: [Вилоятнмнзнинг барча Ш а а р ва ноияларнда табиатни муофаза илиш бўйича д а в л а т инспекцияларинннг иш фаолияти аида],// Тошкент а и а т и. — 1991. — 4 янв .

425. Гофуров Ш. Табнатга озор етмаснн: [Бахмал р-индаги «Рассвет» д а в л ат хўжалиги ва Галлаорол р-нндаги паррандачилик ф-касидаги экологик авол аида] / / Ж и з з а х а и а т и.— 1990. - - 22 дек .

426. Гальперин Д. Б изнесмен предлагает действовать: [Бесе­ да с участником междунар. симпоз. бизнесменом из Америки Д. Гальпериным об арал. кризисе! / Беседу записал А. Д а в л а т о в / /Сов. Каракалпакия. — 1990. — 16 окт .

427. Константинова Л. Почему поды Амударьи стали ядом? / / Сов. К аракалпакия. — 1990.— 7 дек .

428. Максимова О. От севера до субтропиков: [О Ботан. саде У зС С Р им. Ф. Н. Русанова! / / Сел. п р а в д а. — 1990. — 20 дек .

429. Мухтар С. Перед судом совести: [Экол. обстановка в Бухар. обл.I / / Сел. правда. — 1990. — 4 дек .

430. Неклесса Г. Загрязн ять среду — себе в убыток, но мы, зная об этом, действовали вопреки здравому смыслу: [Экол. о б­ становка в респ.] / / Нар. слово. — 1991,— 15 янв .

431. Неклесса Т. «Нефтяные озера» Т а ш л а к а — это плоды бесхозяйственности и экологического невежества [Ферган. обл.] I I Нар. слово. — 1991. — 12 янв .

432. Ольгин С. По сигналу « 5 0 5 » готовы действовать спасате­ ли: [Об Узб. многоирофил. центре б ыстрого реагирования] / / Нар. слово. — 1991. — 4 янв .

433. Попов В. О новых решениях проблем П р и аралья / / Сов .

К аракалп аки я. — 1990. — 12 дек .

434: Уличкин А. Чем мы д ышим? Во всяком случае не кисло­ родом, считают в Госкомприроды республики / / Нар. с л о в о.— 1991. — 9 янв .

435. Халмуминов Ж. Беречь и охранять: [Экол. пробл. в респ.] I I Сел. правда. — 1990. — 29 нояб .

436. Хатамов А. З ап ад н я: Ж ители пос. Тинчлик оказались в экол. опас. зоне [Бухар. обл.] / / Н ар. слово. — 1991,— 10 янв .

437. Чсмбарисов Э. Рецепт Аралу из-за рубежа / / Сел. прав­ д а. — 1990. — 8 дек .

См. 654

438. араалп астан Совет Республикаси табиятты оргаў бойынша мамлекетлик комитетн хабарлайды / / Совет ар а ал пастань!. — 1990. — 26 дек. — ораалпо .

439. асанзода 3. Оалик дардошно межўяд: Иисон ва табиат / /аиати Ўзбекистон. — 1990. — 22 нояб. — Тожик .

| • 16 Ф ИЗ И КА-М АТЕМАТ И КА Ф А Н Л А РИ

Ф И З И К О -М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е НАУКИ

16.5 Астрономия

440. Алтунянц С. «... А л л о ! Мы ищем АЛО!»: [В г. З ар аф ш ане открыт хозрасчет, фил. Всесоюз. межвед. науч.-инж. центра исслед. «Астра», нзуч. контакты землян с АЛО] / / П равда Вос­ тока. — 1990. — 15 дек .

441. Володин В. Ц и ф е р б л а т — Вселенная. Час пик: [Астрой, календарь] / / М олодежь Узбекистана. — 1991. — 3 янв .

17 ХИМИЯ Ф А Н Л А Р И

Х И М И Ч Е С К И Е НАУКИ

(Геохимия — см. 18.4; гидрохимия — см. 18.5; биохимия — см. 19.3;

химическая технология — см. 28; агрохимия — см. 37.2;Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Анимационные программы для детей 2-5 лет. Скворечник, семейное кафе. Днепропетровск, бульвар Звездный, 1а, ТРЦ Дафи, 3-й этаж сafe-skvorechnik.com.ua Свинка Пеппа и Джордж Возраст детей: от 2 до 7 лет Действующие лица: Пеппа и Джордж Свинка Пеппа – очень весёлая, энергичная и любопытная! Она, вместе со своим озорным братиком Джордж...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГО–ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В ШЕСТИ ТОМАХ Том IV СЕТЧАТОКРЫЛООБРАЗНЫЕ, СКОРПИОННИЦЫ, ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ Част...»

«Деятельность ОАО "Газпром" по освоению ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации Заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" В.А.Голубев RAO/CIS Offshore 2013, СанктПетербург Реализуемые проекты ОАО "Газпром" на шельфе Российской...»

«Олимпиада по литературному чтению 2 класс Фамилия, имя класс _ Дата № ЗАДАНИЯ Вставь пропущенные слова. Ехали на велосипеде. А за ними _ задом наперёд. А за ним на воздушном _. А за ними _ на хромой _. Собери пословицы ( соедини начало и конец ). 1. Терпенье и труд, один раз отрежь. 2. Семь...»

«Annotation Сбылось предреченное Конану-киммерийцу: воин стал королем могущественной державы! Но мало завоевать трон — его нужно еще удержать. А среди врагов правителя не только мятежные бароны и колдуны, но и могущественные потусторонние силы. Олаф Бьорн Локнит ПРЕДВАРЕНИЕ Глава первая Глава вторая Глава третья Глава четверта...»

«Для немедленной публикации: ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 17/07/2015 г. (ANDREW M. CUOMO) Штат Нью-Йорк | Executive Chamber Эндрю М. Куомо | Губернатор ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАН...»

«EuropAid/133051/C/SER/multi Контракт №: 2012/308-311 ТРАСЕКА: Морская защита и безопасность II Страны-бенефициары: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан Отчет о миссии Практический семинар по Конвенции МОТ 2006г. О труде в морском судоходстве Батуми 19 21...»

«ЗАКУПКА № 0096 030201 ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК Открытый запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по определению рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки Москва, 2017 г. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 3. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 4. ОФИЦИ...»

«12 ПРОПОВЕДЕЙ О ПРОСЛАВЛЕНИИ Чарльз Х. Сперджен Минск "Завет Христа"Перевод сделан по изданию: Charles H. Spurgeon "12 Sermons on Praise" Перевод с английского Я . Г. Вязовского © Перевод на русский язык, оформление. Церковь "Завет Христа", 2001. Содержание 1. "MAGNIFICAT"2. СИЛА МОЛИТВЫ И РАДОСТЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 3. ХВАЛИ Б...»

«Классики социологии В. ПАРЕТО О ПРИМЕНЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ Субъективное явление. Религиозный кризис (при его восприятии и осмыслении. -примеч. переводчика) не особенно деформируется в сознании и, сл...»

«"Утверждаю" Первый заместитель губернатора Костромской области И.В.Корсун "" _ 2018 года КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий, организуемых руководителями органов государственной власти Костромской области или проводимых при их участии в марте 2018 года Дата и время Место Наименование Проводит Готовит проведения проведения мероприя...»

«АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2011 – 12 УЧ ГОД ЦЕЛЬ: систематизация сведений об успеваемости учащихся и выявления слабых сторон существующей системы ВШК. Таблица 1. Успеваемость учащихся основной школы по семестрам Класс I семестр II семестр III семестр...»

«ДОДАТОК до Указу Президента України №289/2008 від 1 квітня 2008 року ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН Україна – НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО Розділ 1. Політичні та економічні питання 1.1. Зовнішня і безпекова політика Україна, виходячи зі своїх національних інтересів, проводить збалансовану та відповідальну зовнішню політику, що ґрунтуєть...»

«. И С Т О Р И Ч Е С К ОЕ ОПИСАНІЕ РОССІЙСКОЙ КОММЕРЦІИ П РИ ВС Х Ъ П О РТАХЪ И ГРАН И Ц АХЪ О ТЪ ДрЕВН И ХЪ ВрЕМ ЛН Ъ ДО НЫН НАСТОЯЩАГО, и бсЬхЪ преимущественныхъ узаконеній по оной ГОсудАРЯ ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А ВЕЛИКАГО И нын благополучно царствующей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦ...»

«"Утверждаю" Губернатор Костромской области С.К. Ситников "" _ 2016 года КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий, организуемых руководителями органов государственной власти Костромской области или проводимых при их участии в январе...»

«UDC 82–1+821.124+821.161.1 Philologia Classica. 2016. Vol. 11. Fasc. 1 РУССКО-ЛАТИНСКИЕ РИФМЫ: ПОТЕРЯВШЕЕСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ В. Ф. ХОДАСЕВИЧА Всеволод Владимирович Зельченко Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9; v.zelchenko@spbu...»

«КАРТОТЕКА ИГРЭКСПЕРИМЕНТОВ С ДЕТЬМИ второй младшей группы Эксперименты с воздухом, с водой и красками Игры-эксперименты с красками Кто живёт в воде Цель: развивать познавательный интерес и воображение. Вам понадобятся с...»

«Колотов Андрей Владимирович Русско-офенский и офенско-русский словарь Ажноцко-лифонский и лифонско-ажноцкий слознарь Предисловие Данный словарь составлен на основании только письменных опубликованных источников и содержит 1340 офенских слов. Офенский язык существовал изустно, преимущественно в среде социальных низов России,...»

«"Утверждаю" Губернатор Костромской области С.К. Ситников "" _ 2017 года КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий, организуемых руководителями органов государственной власти Костромской области или проводимых при их участии в июле 2017 года Дата и в...»

«65.30 ф 334 Б 253084 ко а^ /с Ч ^Т 7 7 7 а/о, *У -3+ / ? /4 9 * '* * ' /у ^ _ |[ ра ? у/ У у ? /ы^. а^}^ {уСс. ? ч УЛ, 1^~ к Г' ' V ’ / Я # !1^ ° 'С с Ч, с,./1 I ' • * & ь:\,к ^ ;?1яЯяЯ'-я Я,,,, :.. ' -.^.4 -Ш ?; : : Л..„,у фФфФФ ' ф -: / • ' : •... • : :С; Я ; '* А. _ :ЯЯЯ :ЧЯЯЯ ' '. Я V '. У гХ 'хХ : х :Ш т Я...»

«1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ Раздел 1 Теоремы о существовании неявной функции. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Теоре...»

«Тестовый тур муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 2012-13 учебный год. 7 класс округ опорная школа кл № ученика -7Какой материк имеет наибольшую среднюю высоту дневной поверхности над уровнем моря? А. Антарктида В. Евразия Б. Южная А...»

«ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ГАЗ И НЕФТЬ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В.Е. Крючков, А.Г. Медведев, И.Б. Извеков (ООО "Газпром ВН...»

«ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ № 2 (112) УДК 551.345:551.462.32(268.45+268.52) Поступила 26 мая 2017 г. СВЯЗЬ ТИПОВ КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА С ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ М.А. ХОЛМЯНСКИЙ1, В.М. АНОХИН2,3,4 — ФГБУ "ВНИИОкеангеология", Санкт-Петербург, e-mail: holm936@rambl...»

«ГЕОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОТЛОВИН КАРСТОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Ахмедова Н.С. Горный университет, г . Санкт-Петербург, Россия, E-mail: Ans_natasha@mail.ru Геологическое строение является одним из первостепенных причин образования котловин карстового пр...»
 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.